Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.711

Rīgā 2007.gada 16.oktobrī (prot. Nr.58 44.§)
Noteikumi par privatizācijas sertifikātu tirgus starpniecības sabiedrību licenču izsniegšanas, apturēšanas un anulēšanas kārtību, valsts nodevas likmi par tās saņemšanu, kā arī starpniecības sabiedrību pienākumiem un to uzraudzības kārtību
Izdoti saskaņā ar likuma "Par privatizācijas sertifikātiem" 17.panta trešo un ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. privatizācijas sertifikātu (turpmāk - sertifikāti) tirgus starpniecības sabiedrību licenču izsniegšanas, apturēšanas un anulēšanas kārtību;

1.2. starpniecības sabiedrību pienākumus un to uzraudzības kārtību;

1.3. valsts nodevas likmi par starpniecības sabiedrības licences izsnieg­šanu.

2. Starpniecības sabiedrības licenci (turpmāk - licence) izsniedz, aptur un anulē, kā arī starpniecības sabiedrības komercdarbību sertifikātu tirgū uzrauga Ekonomikas ministrijas izveidota Privatizācijas sertifikātu tirgus starpniecības sabiedrību licencēšanas komisija (turpmāk - komisija). Komisija ir koleģiāla lēmējinstitūcija.

3. Pamatojoties uz komisijas lēmumu par licences izsniegšanu, kapitāl­sabiedrībai izsniedz licenci atbilstoši šo noteikumu pielikumā noteiktajam paraugam. Kapitālsabiedrība, kura atbilstoši šo noteikuma prasībām ir saņēmusi licenci, šo noteikumu izpratnē uzskatāma par starpniecības sabiedrību.

4. Licenci izsniedz uz nenoteiktu laiku.

5. Licences darbības laikā starpniecības sabiedrība var pirkt un pārdot sertifikātus:

5.1. citas personas (turpmāk - klients) uzdevumā par tās līdzekļiem vai par starp­niecības sabiedrības līdzekļiem, līgumā paredzot, ka šos līdzekļus segs attiecīgais klients;

5.2. savā vārdā par saviem līdzekļiem;

5.3. sertifikātu pirkšanas un pārdošanas atklātā izsolē (turpmāk - izsole).

6. Valsts nodevas likme par licences izsniegšanu ir 1138,30 euro, un to iemaksā valsts pamatbudžetā.

(MK 21.02.2012. noteikumu Nr.114 redakcijā, kas grozīta ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.923; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

7. Šajos noteikumos paredzēto licencēto komercdarbību kapitālsabiedrība var sākt pēc komisijas lēmuma pieņemšanas par licences izsniegšanu, valsts nodevas samaksas un licences saņemšanas.

II. Komisija

8. Komisijas locekļus, priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku apstip­rina Ekonomikas ministrija. Komisijas sastāvā iekļauj Latvijas Bankas, Finanšu ministrijas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pilnvarotas personas, kā arī trīs Ekonomikas ministrijas norīkotas personas, kas ir kompetentas sertifikātu tirdzniecībā.

9. Komisijas locekļi nav tiesīgi veikt pārbaudes un piedalīties lēmumu pieņemšanā, ja, izskatot kapitālsabiedrības komercdarbību, tie var nokļūt interešu konfliktā.

10. Ekonomikas ministrija nodrošina komisijas materiāltehnisko darbu un lietvedības kārtošanu.

11. Valsts akciju sabiedrība "Privatizācijas aģentūra" (turpmāk - aģen­tūra) Ekonomikas ministrijas uzdevumā nodrošina komisijas locekļu, komisijas pieaicināto speciālistu, ekspertu un komisijas atbildīgā sekretāra darba samaksu no aģentūras rezerves fonda līdzekļiem.

(Grozīts ar MK 26.01.2010. noteikumiem Nr.72)

12. Komisijas darbības instrukciju apstiprina Ekonomikas ministrija.

13. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz puse komisijas locekļu. Komisija sēdēs balso atklāti un lēmumus pieņem ar balsu vairākumu. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.

14. Starpniecības sabiedrībai adresēto komisijas lēmumu noformē admi­nistratīvā akta veidā, un to paraksta komisijas priekšsēdētājs vai viņa prom­būtnes laikā - komisijas priekšsēdētāja vietnieks. Komisijas lēmumu Ekono­mikas ministrija piecu darbdienu laikā nosūta adresātam un kredītiestādei, kas apkalpo lēmumā minētās starpniecības sabiedrības sertifikātu tirdzniecības kontus.

15. Ekonomikas ministrija divu nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par licences izsniegšanu, apturēšanu, atjaunošanu un anulēšanu to publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un Ekonomikas ministrijas mājaslapā internetā.

(Grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.923)

16. Starpniecības sabiedrība komisijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

17. Komisija, ja nepieciešams, var pieaicināt speciālistus un ekspertus, kas ir kompetenti sertifikātu tirdzniecības jomā.

III. Licences izsniegšana

18. Kapitālsabiedrība var pretendēt uz licenci, ja tā atbilst šādām prasībām:

18.1. licences saņemšanas brīdī un tās darbības laikā kapitālsabiedrības apmaksātais pamatkapitāls un pašu kapitāls ir ne mazāks par 42000 euro;

18.2. kapitālsabiedrībai nav nodokļu un citu valsts noteikto maksājumu parādu;

18.3. kapitālsabiedrība, izņemot kredīt­iestādi, Latvijas Republikā reģis­trētu kredītiestāžu kontos glabā naudas summu vai Eiropas Savienības dalībval­stu emitētus vērtspapīrus ar nominālvērtību, kas nav mazāka par 10 procentiem no pamatkapitāla, un to kapitālsabiedrība drīkst izmantot ar komisijas atļauju, lai izpildītu saistības, kas radušās starpniecības darījumos ar sertifikātiem, vai arī likvidācijas gadījumā - vispārējā kārtībā;

18.4. kapitālsabiedrībai nav noteikts aizliegums veikt attiecīgā veida komercdarbību vai ir beidzies tiesas nolēmumā noteiktais aizlieguma termiņš;

18.5. ir pagājuši ne mazāk kā seši mēneši kopš dienas, kad stājies spēkā komisijas lēmums par iepriekš izsniegtās licences anulēšanu.

(Grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.923; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

19. Lai saņemtu licenci, kapitālsabiedrība iesniedz komisijai attiecīgu iesniegumu. Iesniegumu un dokumentus var iesniegt arī elektroniski, ja tas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Iesniegumā norāda šādas ziņas:

19.1. kapitālsabiedrības firma, juridiskā adrese un reģistrācijas numurs;

19.2. mērķis - licences iegūšana;

19.3. kapitālsabiedrības kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs, faksa numurs un elektroniskā pasta adrese;

19.4. to kapitālsabiedrības amatpersonu un pilnvaroto personu vārds, uzvārds un personas kods, kas ir tiesīgas kapitālsabiedrības vārdā slēgt darījumus ar sertifikātiem;

19.5. pievienoto dokumentu saraksts.

19.1 Šo noteikumu 19.punktā minētajā iesniegumā kapitālsabiedrība var norādīt, ka licenci vēlas saņemt elektroniska dokumenta formā.

(MK 26.01.2010. noteikumu Nr.72 redakcijā)

20. Šo noteikumu 19.punktā minētajam iesniegumam pievieno:

20.1. (svītrots ar MK 21.02.2012. noteikumiem Nr.114);

20.2. dokumentus, kas apliecina šo noteikumu 19.4.apakšpunktā minēto personu tiesības kapitālsabiedrības vārdā slēgt darījumus ar sertifikātiem;

20.3. kapitālsabiedrības darbību sertifikātu tirgū reglamentējošos iekšējos noteikumus, kuros noteikts, kā slēdzami un izpildāmi darījumi ar sertifikātiem, to uzskaites kārtība un atbildīgo personu pienākumi (šo noteikumu IV nodaļā minētos izsoles noteikumus var iesniegt atsevišķi);

20.4. pēdējā darbības gada vai pusgada finanšu pārskatu (bilanci);

20.5. šo noteikumu 18.3.apakšpunktam atbilstošu līgumu ar naudas un vērtspapīru konta turētāju (kopiju);

20.6. vietu sarakstu, kur tiks veikti darījumi ar sertifikātiem, un attiecīgos telpu nomas vai patapinājuma līgumus vai īpašuma tiesības apliecinošus dokumentus.

21. Komisija 30 dienu laikā izvērtē iesniegtos dokumentus un pieņem lēmumu par licences izsniegšanu vai atteikumu izsniegt licenci. Iesniegumus izskata to reģistrācijas secībā. Iesniegtie dokumenti kapitālsabiedrībai netiek atdoti.

22. Iesniedzot dokumenta kopiju, uzrāda dokumenta oriģinālu vai arī dokumenta kopijai jābūt apliecinātai normatīvajos aktos par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu noteiktajā kārtībā.

23. Starpniecības sabiedrība valsts nodevu samaksā pirms licences saņemšanas ar maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību, kuram ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē.

(MK 21.02.2012. noteikumu Nr.114 redakcijā)

24. (Svītrots ar MK 21.02.2012. noteikumiem Nr.114)

24.1 Ja kapitālsabiedrība izteikusi vēlmi licenci saņemt elektroniska dokumenta formā, komisijas atbildīgais sekretārs triju dienu laikā pēc šo noteikumu 23.punktā minētās valsts nodevas samaksas nosūta kapitālsabiedrībai licenci elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti.

(MK 26.01.2010. noteikumu Nr.72 redakcijā)

25. Ja licence nozaudēta, nozagta, iznīcināta vai bojāta, starpniecības sabiedrība iesniedz Ekonomikas ministrijā iesniegumu par apliecinātas licences kopijas izsniegšanu. Licences kopiju Ekonomikas ministrija izsniedz, sākot ar nākamo darbdienu pēc iesnieguma saņemšanas.

26. Starpniecības sabiedrība, kurai mainīta firma, pēc attiecīga iesniegu­ma iesniegšanas saņem licenci uz jaunās firmas vārda, saglabājot iepriekšējās licences reģistrācijas numuru un izsniegšanas datumu.

(Grozīts ar MK 21.02.2012. noteikumiem Nr.114)

27. Šo noteikumu 23., 25. un 26.punktā minēto dokumentu saņemšanu starpniecības sabiedrības pilnvarotais pārstāvis apliecina ar parakstu.

(Grozīts ar MK 21.02.2012. noteikumiem Nr.114)

IV. Starpniecības sabiedrības rīkotās izsoles

28. Starpniecības sabiedrība rīko sertifikātu pirkšanu un pārdošanu atklātā izsolē šajos noteikumos noteiktajā kārtībā un slēdz līgumus ar klientiem pēc sabiedrības iesniegto izsoles noteikumu apstiprināšanas komisijā.

29. Izsolē sertifikātus pērk vai pārdod par cenu, kas atbilstīgi līgumam ar klientu noteikta šo noteikumu 30.3.apakšpunktā minētajā kārtībā.

30. Izsoles noteikumos starpniecības sabiedrība nosaka:

30.1. izsoles rīkošanas kārtību;

30.2. sertifikātu pārdevēju un pircēju iesniegto piedāvājumu paziņošanas un līgumu slēgšanas kārtību;

30.3. pirkšanas un pārdošanas cenas noteikšanas kārtību;

30.4. kārtību, kādā izsoles dalībnieki pirms līguma slēgšanas iepazīstas ar izsoles noteikumiem;

30.5. noslēgto pirkuma līgumu izpildes kārtību un garantijas;

30.6. citus izsoles norises nosacījumus, kas atbilst Civillikumam un citiem normatīvajiem aktiem.

31. Lai saņemtu izsoļu rīkošanas atļauju, starpniecības sabiedrība iesniedz komisijai attiecīgu iesniegumu. Iesniegumam pievieno šo noteikumu 30.punktā minētos izsoles noteikumus.

32. Iesniedzot komisijai šo noteikumu 31.punktā minētos dokumentus, starpniecības sabiedrība pievieno izsolē slēdzamo līgumu paraugus, kas atbilst šo noteikumu 30. un 39.punktam.

33. Komisija izskata starpniecības sabiedrības rīkotās izsoles noteikumus, piemērojot šo noteikumu 14., 21. un 22.punktā minēto kārtību.

34. Komisija neapstiprina izsoles noteikumus, ja tie neatbilst šiem notei­kumiem, Civillikumam un normatīvajiem aktiem sertifikātu jomā.

V. Starpniecības sabiedrības pienākumi un to uzraudzība

35. Starpniecības sabiedrības pienākums ir iesniegt komisijai rakstiski vai elektroniska dokumenta veidā, ja tas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām:

35.1. dokumentus, kas apliecina starp­niecības sabiedrības atbilstību normatīvajiem aktiem, ja tiek grozītas normatīvo aktu normas, kas attiecas uz starpniecības sabiedrības darbību, - mēneša laikā pēc attiecīgās normas stāšanās spēkā;

35.2. informāciju par starpniecības sabiedrības reģistrācijas datu maiņu - mēneša laikā pēc izmaiņu reģistrēšanas komercreģistrā;

35.3. informāciju par izmaiņām šo noteikumu 19.4.apakšpunktā minēto personu sarakstā un 20.6.apakšpunktā minēto vietu sarakstā - mēneša laikā pēc attiecīgo izmaiņu veikšanas;

35.4. starpniecības sabiedrības (izņemot kredītiestādes) finanšu pārskatus par kārtējā gada pirmajiem sešiem mēnešiem - līdz kārtējā gada 1.septembrim;

35.5. zvērināta revidenta apstiprinātu gada pārskatu (izņemot kredīt­iestādi) un publicēt to - divu mēnešu laikā pēc likumā noteiktā finanšu pārskata apstiprināšanas termiņa;

35.6. noslēdzoties licences darbības kārtējam gadam (skaitot no licences izsniegšanas datuma), apstiprinājumu, ka starpniecības sabiedrība atbilst šo noteikumu 18.punktā minētajām prasībām, - mēneša laikā pēc tam, kad beidzies licences darbības kārtējais gads.

36. Kamēr ir spēkā licence, starpniecības sabiedrība atver sertifikātu tirdzniecības kontus. Par klientu līdzekļiem iegādātos sertifikātus sabiedrība ieskaita atsevišķos tirdzniecības kontos.

37. Pēc licences anulēšanas starpniecības sabiedrība sertifikātu jomu regulējošajos normatīvajos aktos paredzētos gadījumos var pārskaitīt sertifikātus no sava tirdzniecības konta uz citas personas kontu, vispirms izpildot sertifikātu tirgus darījumu uzskaites grāmatā reģistrētos līgumus.

38. Līgumu par darījumu ar sertifikātiem starpniecības sabiedrības vārdā slēdz starpniecības sabiedrības amatpersonas un pilnvarotās personas, par kurām atbilstoši šo noteikumu 19.4., 20.2. un 35.3.apakš­punktā minētajai kārtībai starpniecības sabiedrība ir paziņojusi komisijai.

39. Starpniecības sabiedrības noslēgtajā līgumā par darījumu ar sertifikātiem norāda:

39.1. licences numuru, kā arī sertifikātu īpašnieka un to ieguvēja konta numuru;

39.2. ka starpniecības sabiedrībai ir pienākums ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc līgumā paredzētā darījuma izpildes nosūtīt klientam paziņojumu, kurā minētas ziņas par līguma izpildi, ja to līgumā noteiktajos gadījumos un kārtībā pieprasa klients;

39.3. atlīdzības apmēru par starpniecības pakalpojumu;

39.4. ka klients ir informēts par starp­niecības sabiedrības finanšu stāvokli iepriekšējā pārskata periodā (tai skaitā apmaksāto pamatkapitālu, pašu kapitālu un kopējo parādsaistību apjomu), ja līgumā paredzēti darījumi ar sertifikātiem uz klienta rēķina;

39.5. kārtību, kādā nosaka par klienta līdzekļiem iegādāto sertifikātu skaitu.

40. Starpniecības sabiedrība (izņemot kredītiestādes) sniedz klientam pēc tā pieprasījuma informāciju par neizpildīto vai nokavēto saistību kopējo apjomu un uzrāda pēdējā pusgada vai gada pārskatu.

41. Starpniecības sabiedrības pilnvarota persona var pieņemt sertifikātu pārveduma uzdevumu no izsoles dalībnieka, kas pārdod sertifikātus starpnie­cības sabiedrībai, ja ir noslēgts attiecīgs līgums ar kredītiestādi, kurā ir atvērts izsoles dalībnieka sertifikātu konts.

42. Lai nodrošinātu izsolē noslēgto darījumu izpildes garantijas, starpniecības sabiedrība atver tirdzniecības kontus, kuros ieskaita tikai izsolē pārdotos sertifikātus.

43. Ja starpniecības sabiedrība nevar izpildīt klienta uzdevumu atbilstīgi līgumā norādītajiem nosacījumiem, tās pienākums ir nekavējoties informēt klientu par noslēgtā darījuma izpildes neiespējamību.

44. Starpniecības sabiedrība katru darbdienu darījumu slēgšanas hrono­loģiskā secībā darījumu uzskaites grāmatās ieraksta visus sertifikātu tirgū noslēgtos un izpildītos darījumus. Ziņas par darījumiem brīvdienās un svētku dienās iegrāmato nākamajā darbdienā.

45. Grāmatvedības uzskaiti par darījumiem ar sertifikātiem, kuri noslēgti par starpniecības sabiedrības līdzekļiem un par klienta līdzekļiem, starpniecības sabiedrība kārto atsevišķi.

46. Starpniecības sabiedrība kārto šādas uzskaites grāmatas par darījumiem ar sertifikātiem:

46.1. ārpus izsoles noslēgto un izpildīto līgumu uzskaites grāmatu;

46.2. starpniecības darījumos neizpildīto saistību (51.2.apakšpunkts) uzskaites grāmatu. Šajā grāmatā nav jāreģistrē sais­tības, kuru izpildes vai kavējuma termiņš ir mazāks par vienu darbdienu;

46.3. izsolē noslēgto un izpildīto līgumu uzskaites grāmatu.

47. Telpā, kurā tiek slēgti starpniecības sabiedrības līgumi par darījumiem ar sertifikātiem, klientam redzamā vietā atrodas licences kopija vai oriģināls.

(Grozīts ar MK 21.02.2012. noteikumiem Nr.114)

48. Starpniecības sabiedrība ne vēlāk kā nākamajā darbdienā līdz plkst.12.00 ar kurjeru, pa faksu vai elektronisko pastu nosūta aģentūrai ziņas par iepriekšējā darbdienā sertifikātu tirgū noslēgtajiem darījumiem, norādot darījuma dienas datumu, sabiedrības firmu un licences numuru.

49. Par iepriekšējā darbdienā sertifikātu tirgū noslēgtajiem darījumiem starpniecības sabiedrība sniedz aģentūrai ziņas par sertifikāta augstāko un zemāko cenu, par kopējo darījumu apjomu sertifikātos kopš licences saņemša­nas, kā arī par kopējo sertifikātu skaitu, to kopējo cenu un līgumu skaitu (atsevišķi norādot ziņas par darījumiem ar īpašuma kompensācijas sertifikātiem):

49.1. pārdodot sertifikātus citām personām;

49.2. pērkot sertifikātus no fiziskām personām;

49.3. pērkot sertifikātus no citām starpniecības sabiedrībām;

49.4. pērkot sertifikātus no šo noteikumu 49.2. un 49.3.apakšpunktā nenorādītām personām.

50. Par visiem iepriekšējā darbdienā izsolēs noslēgtajiem darījumiem starpniecības sabiedrība sniedz aģentūrai šādas ziņas (atsevišķi norādot ziņas par darījumiem ar īpašuma kompensācijas sertifikātiem):

50.1. sertifikāta augstākā un zemākā cena;

50.2. kopējais darījumu apjoms sertifikātos un euro;

50.3. kopējais izsolēs noslēgto darījumu apjoms sertifikātos kopš licences saņemšanas.

(Grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.923; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

51. Divu darbdienu laikā pēc kārtējā mēneša beigām starpniecības sabiedrība papildus šo noteikumu 49.punktā minētajai informācijai nosūta aģentūrai šādas ziņas:

51.1. par starpniecības sabiedrībai piederošo sertifikātu skaitu iepriekšējā mēneša pēdējā darbdienā, atsevišķi norādot ziņas par sertifikātiem, kas pirkti klientu uzdevumā par viņu līdzekļiem, un par īpašuma kompensācijas sertifikātiem;

51.2. par neizpildīto starpniecības darījumu apjomu sertifikātos (kopējais sertifikātu skaits, kas atbilstoši noslēgtajiem līgumiem vēl ir jāpārskaita uz klientu kontiem) un euro (tādas atlikušās saistības, kuru izpildē nav nepiecie­šama sertifikātu pārskaitīšana uz klientu kontiem). Neizpildīto darījumu apjomi tiek samazināti pēc darījumu izpildi apliecinošu dokumentu iegrāmatošanas, kā arī ja beigusies neizpildītā līguma darbība pēc līgumslēdzēju savstarpējas vienošanās, ir tiesas nolēmums vai līguma nosacījumi vairs nav spēkā attiecībā uz neizpildītajiem darījumiem.

(Grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.923; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

52. Aģentūra:

52.1. pārbauda starpniecības sabiedrību sniegto ziņu atbilstību šiem noteikumiem, ja nepieciešams, nosūtot sabiedrībai informāciju par neatbilstību;

52.2. aprēķina sertifikātu (atsevišķi īpašuma kompensācijas sertifikātiem) tirgus cenu pēdējo 10 dienu laikā, dalot sertifikātu kopējo pārdošanas cenu, kas norādīta izsolēs noslēgtajos līgumos, par kuriem aģentūra ir saņēmusi ziņas pēdējo 10 darbdienu laikā, ar šajos līgumos norādīto kopējo sertifikātu skaitu;

52.3. katru darbdienu nosūta plašsaziņas līdzekļiem un Ekonomikas ministrijai, kā arī publicē aģentūras mājaslapā internetā operatīvo informāciju par sertifikātu tirgus cenu un iepriekšējā darbdienā noslēgtajiem sabiedrību darījumiem ar sertifikātiem, atsevišķi norādot ziņas (kopējais sertifikātu skaits un vidējā cena) par sertifikātu pirkšanu no fiziskām personām un to pārdošanu citām personām un ziņas par īpašuma kompensācijas sertifikātiem;

52.4. piecu darbdienu laikā pēc kārtējā mēneša beigām nosūta Ekonomi­kas minis­trijai, kā arī publicē aģentūras mājaslapā internetā īpašuma kompensā­cijas sertifikātu un pārējo sertifikātu iepriekšējo 12 mēnešu vidējās tirgus cenas un darījumu apjomus, kas noteikti, neņemot vērā darījumus ar starpniecības sabiedrībām;

52.5. komisijas noteiktajos termiņos sniedz ziņas par darījumiem privatizācijas sertifikātu tirgū.

53. Ekonomikas ministrija:

53.1. katru nedēļu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicē ziņas par iepriekšējā nedēļā noslēgtajiem starpniecības sabiedrību darījumiem ar sertifikātiem, atsevišķi norādot ziņas (kopējais sertifikātu skaits un vidējā cena) par sertifikātu pirkšanu no fiziskām personām un to pārdošanu citām personām un ziņas par īpašuma kompensācijas sertifikātiem;

53.2. katru mēnesi publicē savā mājaslapā internetā un oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" ziņas par iepriekšējā mēnesī noslēgtajiem starpniecības sabiedrību darījumiem ar sertifikātiem, atsevišķi norādot ziņas (kopējais sertifikātu skaits un vidējā cena) par sertifikātu pirkšanu no fiziskām personām un to pārdošanu citām personām, kā arī sabiedrībām piederošo sertifikātu skaitu iepriekšējā mēneša pēdējā darbdienā un ziņas par īpašuma kompensācijas sertifikātiem.

(Grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.923)

54. Lēmumu par starpniecības sabiedrības pārbaudes uzsākšanu komisija pieņem:

54.1. ja saņemts klienta, valsts pārvaldes institūcijas, aģentūras vai starp­niecības sabiedrības tirdzniecības kontus apkalpojošās kredītiestādes iesnie­gums vai citas ziņas par klienta interešu vai normatīvo aktu pārkāpumu sertifikātu tirgū;

54.2. veicot starpniecības sabiedrību uzraudzību.

55. Par starpniecības sabiedrības pārbaudes rezultātiem komisijas apstip­rinātie pilnvarotie pārstāvji sastāda pārbaudes aktu. Pārbaudes aktā iekļauj ziņas par personām, kas veica pārbaudi, pārbaudītajiem dokumentiem un rezultātiem. Pārbaudes aktam pievieno atzinuma sniegšanai nepieciešamo dokumentu kopi­jas. Starpniecības sabiedrības pilnvarotais pārstāvis ar parakstu uz pārbaudes akta apliecina pārbaudīto dokumentu sarakstu un pievienoto dokumentu kopiju atbilstību oriģinālam.

56. Komisijas apstiprinātajiem pilnvarotajiem pārstāvjiem, veicot starp­niecības sabiedrības licencētās komercdarbības pārbaudi, ir tiesības no sabied­rības saņemt informāciju par licencēto komercdarbību, iepazīties ar attiecīgo dokumentu oriģināliem un bez maksas saņemt to kopijas.

57. Komisija, īstenojot starpniecības sabiedrību darbības uzraudzību, ir tiesīga pieprasīt, lai starpniecības sabiedrība noteiktajā termiņā iesniedz papildu informāciju, kura nepieciešama komisijas kompetencē esoša jautājuma objektī­vai izlemšanai, bet kuras nav valsts pārvaldes institūciju rīcībā.

VI. Licences apturēšana, atjaunošana un anulēšana

58. Komisija aptur licences darbību, ja:

58.1. starpniecības sabiedrība nav iesniegusi komisijai šo noteikumu 35.punktā minētos dokumentus;

58.2. starpniecības sabiedrība mēneša laikā nav nokārtojusi nodokļu un citu valsts noteikto maksājumu parādu, par kura piedziņu stājies spēkā attiecīgs tiesas nolēmums;

58.3. starpniecības sabiedrība par savu darbību nav sniegusi aģentūrai šajos noteikumos noteikto informāciju;

58.4. starpniecības sabiedrība sniegusi nepatiesu šajos noteikumos noteikto informāciju klientam, aģentūrai vai komisijai;

58.5. ir stājies spēkā Finanšu un kapitāla tirgus komisijas lēmums par kredītiestādes darbības izbeigšanu vai tiesas lēmums par attiecīgā veida komercdarbības apturēšanu vai pārtraukšanu;

58.6. ierosināta krimināllieta par starp­niecības sabiedrības amatpersonas vai pilnvarotās personas nelikumīgu rīcību, sabiedrības vārdā veicot sertifikātu pirkšanas un pārdošanas darījumus;

58.7. komisija saņēmusi starpniecības sabiedrības iesniegumu par licences apturēšanu;

58.8. komisija ir saņēmusi dokumentus par to, ka starpniecības sabiedrība veic tādas darbības ar sertifikātiem, kas radījušas finansiālus zaudējumus klientiem vai valstij.

59. Licences darbību var apturēt uz noteiktu laiku vai līdz komisijas lēmuma izpildei, bet ne mazāk kā uz mēnesi.

60. Ja komisija ir saņēmusi dokumentus par to, ka starpniecības sabied­rība veic tādas darbības ar sertifikātiem, kas radījušas finansiālus zaudējumus klientiem vai valstij un kuras ir jāpārtrauc nekavējoties, licences darbību var apturēt ar triju komisijas locekļu kopīgi pieņemtu lēmumu, nosakot termiņu līdz septiņām dienām. Vienlaikus tiek sasaukta komisijas ārkārtas sēde. Ārkārtas sēdē komisija lemj par licences darbības apturēšanas termiņa pagarināšanu un nosacījumiem vai licences darbības atjaunošanu, vai licences darbības anulēšanu.

61. Licenci, kuras darbība ir apturēta, ar komisijas lēmumu var atjaunot pēc iesnieguma (un tam pievienoto dokumentu) un pārbaudes akta saņemšanas.

62. Lai atjaunotu licenci, kuras darbība ir apturēta atbilstīgi starpniecības sabiedrības iesniegumam par licences apturēšanu, sabiedrība iesniedz komisijai iesniegumu (un tam pievienotos dokumentus). Iesniegumā norāda šādas ziņas:

62.1. kapitālsabiedrības firma, juridiskā adrese un reģistrācijas numurs;

62.2. mērķis - starpniecības sabiedrības licences atjaunošana;

62.3. kapitālsabiedrības kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs, faksa numurs un elektroniskā pasta adrese;

62.4. ziņas par starpniecības sabiedrības atbilstību šo noteikumu 18.punktam;

62.5. pievienoto dokumentu saraksts.

63. Lai atjaunotu licenci, kuras darbība apturēta līdz komisijas lēmuma izpildei vai kuras darbība ir apturēta uz noteiktu laiku, sabiedrība iesniedz komisijai iesniegumu (un tam pievienotos dokumentus). Iesniegumā norāda šādas ziņas:

63.1. kapitālsabiedrības firma, juridiskā adrese un reģistrācijas numurs;

63.2. mērķis - starpniecības sabiedrības licences atjaunošana;

63.3. kapitālsabiedrības kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs, faksa numurs un elektroniskā pasta adrese;

63.4. ziņas par starpniecības sabiedrības atbilstību šo noteikumu 18.punktam un komisijas lēmumā par licences darbības apturēšanu minēto pārkāpumu novēršanu;

63.5. pievienoto dokumentu saraksts.

64. Komisija izskata starpniecības sabiedrības iesniegumu par apturētās licences darbības atjaunošanu, piemērojot šo noteikumu 21. un 22.punktā minēto kārtību.

65. Komisija anulē licenci, ja:

65.1. starpniecības sabiedrība sešu mēnešu laikā pēc licences apturēšanas nav novērsusi komisijas lēmumā minētos pārkāpumus;

65.2. starpniecības sabiedrība pēc licences apturēšanas veikusi licencē paredzēto komercdarbību sertifikātu tirgū, izņemot sertifikātu pārdošanu;

65.3. starpniecības sabiedrības vainas dēļ ir radušies finansiāli zaudējumi klientam un ir stājies spēkā tiesas nolēmums par zaudējumu atlīdzināšanu;

65.4. starpniecības sabiedrības amatpersonas vai pilnvarotās personas, kuras slēdz darījumus par sertifikātiem, licences darbības laikā ir krimināli sodītas par nelikumīgu rīcību, veicot sabiedrības komercdarbību;

65.5. ir stājies spēkā lēmums par starp­niecības sabiedrības komerc­darbības izbeigšanu vai bankrota procedūras uzsākšanu;

65.6. starpniecības sabiedrība gada laikā atkārtoti izdarījusi pārkāpumus, kas paredz licences apturēšanu atbilstoši šo noteikumu 58.punktam;

65.7. ir noticis cits šo noteikumu vai citu normatīvo aktu sertifikātu jomā pārkāpums;

65.8. starpniecības sabiedrība ir slēgusi darījumus sertifikātu tirgū pēc konta izraksta saņemšanas, izmantojot tirdzniecības kontu, kurā sertifikāti ir ieskaitīti, pamatojoties uz viltotiem sertifikātu pārveduma uzdevumiem vai citiem viltotiem attaisnojuma dokumentiem, un sabiedrība nav slēgusi rakstisku pirkuma līgumu par šo sertifikātu iegādi. Minētajā gadījumā komisija pieņem lēmumu saskaņā ar komisijas pārbaudes aktu, kuru ir parakstījis arī tās kredīt­iestādes filiāles pārstāvis, kurā ir atvērts sabiedrības sertifikātu konts, un tās kredītiestādes filiāles pārstāvis, no kuras ir veikts viltotais sertifikātu pārskaitī­jums;

65.9. komisija saņēmusi starpniecības sabiedrības iesniegumu par licences anulēšanu;

65.10. starpniecības sabiedrība sešu mēnešu laikā atbilstoši šo noteikumu 23.punktam nav izņēmusi licenci.

VII. Noslēguma jautājums

66. Saskaņā ar Ministru kabineta 1995.gada 15.augusta noteikumiem Nr.253 "Par starpniecības uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) darbību ar privati­zācijas sertifikātiem" (Latvijas Vēstnesis, 1995, 125.nr.) saņemtās licences, kas nav anulētas, ir spēkā šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Izglītības un zinātnes ministre B.Rivža
Pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 16.oktobra noteikumiem Nr.711

(Pielikums MK 26.01.2010. noteikumu Nr.72 redakcijā)

Piezīme.
* Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "zīmoga vieta" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par privatizācijas sertifikātu tirgus starpniecības sabiedrību licenču izsniegšanas, .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 711Pieņemts: 16.10.2007.Stājas spēkā: 31.10.2007.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 174, 30.10.2007.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
165429
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"27.09.2013","iso_value":"2013\/09\/27","content":"<font class='s-1'>27.09.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.02.2012","iso_value":"2012\/02\/24","content":"<font class='s-1'>24.02.2012.-26.09.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.01.2010","iso_value":"2010\/01\/30","content":"<font class='s-1'>30.01.2010.-23.02.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.10.2007","iso_value":"2007\/10\/31","content":"<font class='s-1'>31.10.2007.-29.01.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)