Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.568

Rīgā 2007.gada 28.augustā (prot. Nr.47 20.§)
Kārtība, kādā noformējams administratīvā pārkāpuma protokols-paziņojums par mehānisko transportlīdzekļu pārvietošanās noteikumu pārkāpšanu ārpus autoceļiem Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā, pludmalē vai īpaši aizsargājamā dabas teritorijā
Izdoti saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 21.panta otro daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā amatpersona, kas izskata administratīvos pārkāpumus par mehānisko transportlīdzekļu pārvietošanās, apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem ārpus autoceļiem Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā, pludmalē vai īpaši aizsargājamā dabas teritorijā (turpmāk - transportlīdzekļu pārvietošanās noteikumu pārkāpums), bez transportlīdzekļa vadītāja klātbūtnes sastāda administratīvā pārkāpuma protokolu-paziņojumu (turpmāk - protokols-paziņojums);

1.2. protokola-paziņojuma formu un saturu (1.pielikums);

1.3. kārtību, kādā transportlīdzekļa īpašniekam (valdītājam, turētājam) nosūta paziņojumu par nesamaksāto naudas sodu un tajā ietveramo informāciju (2.pielikums);

1.4. naudas soda iekasēšanas un kontroles kārtību.

II. Protokola-paziņojuma noformēšana

2. Protokols-paziņojums ir stingrās uzskaites dokuments, un tas ir tipogrāfiski numurēts ar divciparu vai trīsciparu kodu, sešciparu kārtas numuru un septīto aprēķināmo kontrolciparu.

3. Valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija (turpmāk -CSDD) organizē un nodrošina protokola-paziņojuma veidlapu centralizētu izgatavošanu.

4. Protokolu-paziņojumu izmanto amatpersonas, kuras ir tiesīgas sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu un uzlikt naudas sodu, ja pārkāpti transportlīdzekļu pārvietošanās noteikumi un transportlīdzekļa vadītājs neatrodas pārkāpuma izdarīšanas vietā.

5. Protokolu-paziņojumu sastāda divos eksemplāros (otrais eksemplārs ir no paškopējoša papīra) un paraksta amatpersona, kas pieņēmusi lēmumu par naudas soda uzlikšanu. Vienu protokola-paziņojuma eksemplāru piestiprina pie transportlīdzekļa priekšējā vējstikla vadītāja pusē vai uz motocikla, tricikla vai kvadricikla degvielas tvertnes tā, lai tas nepazustu vai netiktu sabojāts meteoroloģisko apstākļu dēļ un transportlīdzekļa vadītājam būtu viegli pamanāms. Otru protokola-paziņojuma eksemplāru glabā institūcijā, kuras amatpersona pieņēmusi lēmumu par naudas soda uzlikšanu.

6. Protokolu-paziņojumu aizpilda skaidri, salasāmi, bez dzēsumiem, svītrojumiem un neatrunātiem labojumiem.

7. Anulējot protokolu-paziņojumu, protokola-paziņojuma sastādītājs uz tā izdara atzīmi "anulēts", norāda anulēšanas pamatojumu un apliecina to ar parakstu.

III. Naudas soda iekasēšanas un kontroles kārtība

8. Uzliktais naudas sods samaksājams Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajā termiņā.

9. Transportlīdzekļa vadītājs vai transportlīdzekļa īpašnieks (valdītājs vai turētājs), uz kura vārda transportlīdzeklis ir reģistrēts, naudas sodu iemaksā protokolā-paziņojumā norādītajā bankā attiecīgās pašvaldības budžeta kontā vai attiecīgās CSDD nodaļas kasē. Līdzekļus, kas iegūti, saņemot maksājumu par uzlikto naudas sodu, CSDD triju darbdienu laikā iemaksā norādītajā bankā attiecīgās pašvaldības budžeta kontā, neieskaitot tos savā norēķinu kontā. Naudas sodu iemaksā tās pašvaldības budžeta ieņēmumu kontā, kuras administratīvajā teritorijā izdarīts transportlīdzekļu pārvietošanās noteikumu pārkāpums.

10. Iekasējot naudas sodu, maksātājam izsniedz dokumentu, kurā norādīta informācija par transportlīdzekli, ar kuru izdarīts pārkāpums (transportlīdzekļa īpašnieka vārds, uzvārds un transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs), un maksātāju (vārds, uzvārds un personas kods), kā arī protokola-paziņojuma numurs, samaksātais naudas soda apmērs un naudas soda samaksas datums.

11. Piecu darbdienu laikā pēc attiecīgā pārkāpuma konstatēšanas institūcija, kuras amatpersona uzlikusi naudas sodu, ievada transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā šādu informāciju:

11.1. transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs, ārvalstī reģistrētam transport­līdzeklim - arī marka;

11.2. institūcija, kuras amatpersona uzlikusi naudas sodu, un protokola-paziņojuma sastādītāja amats, vārds un uzvārds;

11.3. pārkāpuma izdarīšanas vieta (piemēram, pilsēta un iela vai citas apdzīvotas vietas nosaukums), datums un laiks;

11.4. protokola-paziņojuma numurs;

11.5. naudas soda apmērs.

12. Lai piemērotu šos noteikumus, pašvaldība, kas pilnvarojusi institūciju (amatpersonu) kontrolēt transportlīdzekļu pārvietošanās noteikumu ievērošanu, kā arī Valsts vides dienests un Dabas aizsardzības pārvalde noslēdz ar CSDD starpresoru vienošanos. CSDD izmaksas par naudas sodu samaksas administrēšanu sadarbības līgumā noteiktajā kārtībā sedz pašvaldība, kuras teritorijā izdarīts transportlīdzekļu pārvietošanās noteikumu pārkāpums, arī gadījumos, ja naudas sodu piemērojis Valsts vides dienests vai Dabas aizsardzības pārvalde.

(Grozīts ar MK 19.02.2013. noteikumiem Nr.100)

13. Ja uzliktais naudas sods nav samaksāts Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajā termiņā, transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītajam turētājam vai, ja turētājs nav norādīts, - transportlīdzekļa īpašniekam (valdītājam) CSDD nosūta paziņojumu par nesamaksāto naudas sodu (2.pielikums).

14. Paziņojums par nesamaksāto naudas sodu ir sagatavots elektroniski un derīgs bez amatpersonas paraksta.

15. Ja uzliktais naudas sods nav samaksāts Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajā termiņā, CSDD transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā izdara atzīmi par aizliegumu līdz naudas soda samaksai veikt transportlīdzeklim, ar kuru izdarīts pārkāpums, valsts tehnisko apskati un to reģistrēt transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā.

16. Aizlieguma atzīmi transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā dzēš:

16.1. automātiski - pēc tam, kad naudas sods samaksāts institūcijā, kas tiesīga iekasēt naudas sodu;

16.2. amatpersona, kas izskata sūdzību par piemēroto administratīvo sodu, - ja tā atceļ lēmumu par naudas soda uzlikšanu;

16.3. amatpersona, kas izskata strīdu par naudas soda samaksu, - ja uzrādīts naudas soda samaksu apliecinošs dokuments.

17. Ja par transportlīdzekļu pārvietošanās noteikumu pārkāpšanu uzliktais naudas sods nav samaksāts Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajā termiņā, tas piedzenams no transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītā turētāja vai, ja turētājs nav norādīts, - no transportlīdzekļa īpašnieka (valdītāja), izņemot gadījumu, ja pārkāpuma izdarīšanas brīdī transportlīdzeklis nav atradies īpašnieka (turētāja, valdītāja) valdījumā citas personas prettiesisku darbību dēļ.

18. Ja, maksājot naudas sodu, ir pieļauta kļūda vai ja pēc naudas soda samaksas lēmums par naudas soda piemērošanu ir atcelts, attiecīgo samaksāto naudas soda summu atmaksā no pašvaldības budžeta. Lai atgūtu minēto summu, persona gada laikā no dienas, kad, maksājot sodu, pieļauta kļūda vai atcelts lēmums par naudas soda piemērošanu, iesniedz pašvaldībai, kuras teritorijā izdarīts transportlīdzekļu pārvietošanās noteikumu pārkāpums, iesniegumu par naudas soda atmaksu. Iesniegumam pievieno naudas soda samaksu apliecinošu dokumentu.

19. Par transportlīdzeklim reģistrētajiem un paredzētajā termiņā nesamaksātajiem naudas sodiem pieejama šāda informācija:

19.1. transportlīdzekļa īpašnieks (valdītājs, turētājs);

19.2. transportlīdzekļa marka un valsts reģistrācijas numurs;

19.3. izdarītais pārkāpums;

19.4. institūcija, kas piemērojusi naudas sodu;

19.5. naudas soda apmērs un samaksas termiņš;

19.6. transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā reģistrētie aizliegumi.

IV. Noslēguma jautājums

20. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2006.gada 7.marta noteikumus Nr.187 "Kārtība, kādā noformējams administratīvā pārkāpuma protokols-paziņojums par transportlīdzekļu pārvietošanās noteikumu pārkāpšanu ārpus autoceļiem Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā, pludmalē vai īpaši aizsargājamā dabas teritorijā" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 48.nr.).

Ministru prezidenta vietā - finanšu ministrs O.Spurdziņš

Vides ministra vietā - zemkopības ministrs M.Roze
1.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 28.augusta noteikumiem Nr.568

(Pielikums grozīts ar MK 19.02.2013. noteikumiem Nr.100)

Vides ministra vietā - zemkopības ministrs M.Roze
2.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 28.augusta noteikumiem Nr.568

07.JPG (108309 bytes)

08.JPG (51779 bytes)

Vides ministra vietā - zemkopības ministrs M.Roze
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā noformējams administratīvā pārkāpuma protokols-paziņojums par mehānisko transportlīdzekļu .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 568Pieņemts: 28.08.2007.Stājas spēkā: 13.09.2007.Zaudē spēku: 01.07.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 147, 12.09.2007.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
163021
{"selected":{"value":"05.03.2013","content":"<font class='s-1'>05.03.2013.-30.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"05.03.2013","iso_value":"2013\/03\/05","content":"<font class='s-1'>05.03.2013.-30.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.09.2007","iso_value":"2007\/09\/13","content":"<font class='s-1'>13.09.2007.-04.03.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
05.03.2013
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)