Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.573

Rīgā 2007.gada 28.augustā (prot. Nr.47 15.§)
Noteikumi par personas datu apstrādes reģistrācijas iesnieguma, iesnieguma par izmaiņu izdarīšanu personas datu apstrādē un iesnieguma par personas datu apstrādes izslēgšanu no personas datu apstrādes reģistra veidlapu paraugiem
Izdoti saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma
22.panta astotās daļas 1., 2. un 4.punktu

1. Noteikumi nosaka šādu iesniegumu veidlapu paraugus:

1.1. personas datu apstrādes reģistrācijas iesniegums (1.pielikums);

1.2. iesniegums par izmaiņu izdarīšanu personas datu apstrādē (2.pieli­kums);

1.3. iesniegums par personas datu apstrādes izslēgšanu no personas datu apstrādes re­ģistra (3.pielikums).

2. Noteikumi stājas spēkā ar 2007.gada 1.septembri.

Ministru prezidenta vietā - finanšu ministrs O.Spurdziņš

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

1. pielikums

Ministru kabineta
2007. gada 28. augusta
noteikumiem Nr. 573

(Pielikums MK 10.05.2016. noteikumu Nr. 290 redakcijā)

Personas datu apstrādes reģistrācijas iesniegums
Datums*

.

.

(diena)

(mēnesis)

(gads)

Iesnieguma aizpildīšanas vieta
(administratīvā teritorija)


1. Pārzinis
1.1. Fiziskai personai – vārds, uzvārds, personas kods, juridiskai personai – nosaukums un reģistrācijas numurs
Atzīmēt ar

nosaka personas datu apstrādes mērķus un apstrādes līdzekļus, kā arī atbild par personas datu apstrādi saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu

nosaka personas datu apstrādes mērķus un apstrādes līdzekļus, kā arī atbild par personas datu apstrādi saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu kopā ar citiem pārziņiem

Ja pārzinis personas datu apstrādes mērķus un apstrādes līdzekļus nosaka kopā ar citiem, aizpildīt 1.2. apakšpunktu

1.2. Fiziskai personai – vārds, uzvārds, personas kods, juridiskai personai – nosaukums un reģistrācijas numurs

1.

2.

3.


2. Pārziņa kontaktinformācija
Valsts Pilsēta/apdzīvota vieta Ielas/māju nosaukums, mājas, dzīvokļa numurs Pasta indekss
Tālruņa numurs Elektroniskā pasta adrese (nav obligāti aizpildāms lauks) Fakss (nav obligāti aizpildāms lauks)


3. Informācija par pārziņa pilnvaroto personu saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 3. panta otro daļu**
Juridiskai personai – nosaukums, reģistrācijas numurs, fiziskai personai – vārds, uzvārds Kontaktinformācija Datums, līdz kuram iecelta pilnvarota persona

Tālrunis

Elektroniskā pasta adrese


4. Pārziņa kontaktpersona personas datu apstrādes reģistrācijas jautājumos

Vārds

Uzvārds

Tālrunis

Elektroniskā pasta adrese


5. Pārziņa norīkotais informācijas resursu turētājs katram datu apstrādes mērķim

Juridiskai personai – nosaukums, reģistrācijas numurs, fiziskai personai – vārds, uzvārds Kontaktinformācija

Tālrunis

Elektroniskā pasta adrese


6. Pārziņa norīkotais tehnisko resursu turētājs katram datu apstrādes mērķim

Juridiskai personai – nosaukums, reģistrācijas numurs, fiziskai personai – vārds, uzvārds Kontaktinformācija

Tālrunis

Elektroniskā pasta adrese


7. Informācija par personas datu apstrādi šādam personas datu apstrādes mērķim
7.1. Personas datu operators (fiziskai personai – vārds, uzvārds, personas kods, juridiskai personai – nosaukums un reģistrācijas numurs)

Atzīmēt ar

Nav Ir
7.2. Personas datu operatora (ja tāds ir) kontaktinformācija
Valsts Pilsēta/apdzīvota vieta Ielas/māju nosaukums, mājas, dzīvokļa numurs Pasta indekss
Tālruņa numurs Elektroniskā pasta adrese (nav obligāti aizpildāms lauks) Fakss (nav obligāti aizpildāms lauks)
7.3. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats
7.4. Datu subjektu kategorijas
7.5. Personas datu veidi
7.6. Personas datu saņēmēju kategorijas
7.7. Paredzētais personas datu apstrādes veids Atzīmēt ar
Elektroniski Papīra formā Elektroniski un papīra formā
7.8. Plānotais personas datu iegūšanas veids
7.9. Personas datu apstrādes vieta/vietas
Valsts

Pilsēta/apdzīvota vieta

Ielas/māju nosaukums, mājas, dzīvokļa numurs

Pasta indekss
7.10. Informācija par personas datu nodošanu valstīm, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstis
Atzīmēt ar
Personas dati netiks nodoti valstīm, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstis
Personas dati tiks nodoti šādām valstīm, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstis

Valsts

Saņēmējs
(pārzinis vai operators)

Personas datu nodošanas mērķis

Personas datu veidi, kuri tiks nodoti

Personas datu nodošanas pamatojums saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 28. pantu (norādīt attiecīgo daļu un punktu)

Dokumenta veids, ar kuru pārzinis apliecina, ka viņš uzrauga personas datu aizsardzības pasākumu veikšanu (saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 28. pantu)


7.11. Tehniskie un organizatoriskie pasākumi, kas nodrošina personas datu aizsardzību
Atzīmēt ar

7.11.1. Norādīt pārziņa norīkoto personu, kura ir atbildīga par informācijas sistēmas drošību (fiziskai personai – vārds, uzvārds, juridiskai personai – nosaukums un reģistrācijas numurs)

Tālrunis
Elektroniskā pasta adrese
7.11.2. Vai ir izstrādāti iekšējie datu apstrādes aizsardzības noteikumi?

7.11.3. Vai veikts tehnisko un organizatorisko prasību novērtējums (aizpilda juridiskās un fiziskās personas)

7.11.4. Vai veikts personas datu apstrādes atbilstības novērtējums (aizpilda valsts un pašvaldību institūcijas un privātpersonas, kurām deleģēti valsts pārvaldes uzdevumi)

7.11.5. Vai ir ieviesti nepieciešamie līdzekļi un pasākumi, lai nodrošinātos pret nejaušu datu zudumu vai bojāšanu?

7.11.6. Vai ir nodrošināta fiziskās aizsardzības kontrole?

7.11.7. Vai ir ieviesta pieejas kontrole personas datiem?

7.11.8. Vai ir ieviests sistēmas darbības nepārtrauktības plāns vai iestādes (uzņēmuma) darbības nepārtrauktības plāns?

7.11.9. Vai notiek darbinieku apmācība par sistēmas un procedūru drošību un personas datu aizsardzību?

7.11.10. Vai tiks atklāti un izmeklēti drošības incidenti, ja tādi būs?

7.11.11. Vai ieviesti informācijas sistēmu drošības standarti?

Ja atbilde ir "jā", norādīt ieviesto standartu nosaukumus:

1.

2.

3.

Ja personas dati apstrādāti vairākiem mērķiem, aizpildīt 7. punktu par katru personas datu apstrādes mērķi atsevišķi.

8. Apliecinājums

Apliecinu, ka visa sniegtā informācija ir patiesa.

Apliecinu, ka šajā iesniegumā minētā informācija attiecas uz visu pārziņa veikto personas datu apstrādi, kuru ir nepieciešams reģistrēt saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

Apzinos, ka par nepatiesu ziņu sniegšanu mani var saukt pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības


9. Pārziņa paraksttiesīgās personas paraksts
Vārds Uzvārds Paraksts*
Datums*

.

.

(diena)

(mēnesis)

(gads)


Izmanto nepieciešamās lapas. Neaizpildītās veidlapu ailes nosvītro vai izdzēš. Ja nepieciešams, ailes kopē.


Piezīmes.

1. * Veidlapas rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja dokuments tiek iesniegts elektroniski un ir ievērotas normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktās prasības.

2. ** Šā punkta aizpildīšana ir brīvprātīga. Datu valsts inspekcija norāda, ka saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 3. panta otro daļu gadījumos, ja Latvijas Republikā atrodas aprīkojums, kas tiek izmantots personas datu apstrādei, pārzinis ieceļ pilnvaroto personu, kas ir Latvijas Republikā reģistrēta juridiskā persona vai Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis vai ārvalstnieks, kuram ir izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja un dzīvesvietas adrese ir deklarēta Latvijā. Pārzinis pirms datu apstrādes uzsākšanas rakstveidā informē Datu valsts inspekciju par iecelto pilnvaroto personu. Pilnvarotās personas iecelšana neatbrīvo pārzini no atbildības par minētā likuma ievērošanu. Ja pārzinis izvēlas neaizpildīt šo punktu, lūdzam sniegt pieprasīto informāciju Datu valsts inspekcijai.


2. pielikums

Ministru kabineta
2007. gada 28. augusta
noteikumiem Nr. 573

(Pielikums MK 10.05.2016. noteikumu Nr. 290 redakcijā)

Iesniegums
par izmaiņu reģistrāciju personas datu apstrādē
Datums*

.

.

(diena)

(mēnesis)

(gads)

Iesnieguma aizpildīšanas vieta
(administratīvā teritorija)


1. Pārzinis
1.1. Fiziskai personai – vārds, uzvārds, personas kods, juridiskai personai – nosaukums un reģistrācijas numurs
Atzīmēt ar

nosaka personas datu apstrādes mērķus un apstrādes līdzekļus, kā arī atbild par personas datu apstrādi saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu

nosaka personas datu apstrādes mērķus un apstrādes līdzekļus, kā arī atbild par personas datu apstrādi saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu kopā ar citiem pārziņiem

Ja pārzinis personas datu apstrādes mērķus un apstrādes līdzekļus nosaka kopā ar citiem, aizpildīt 1.2. apakšpunktu

1.2. Fiziskai personai – vārds, uzvārds, personas kods, juridiskai personai – nosaukums un reģistrācijas numurs

1.

2.

3.


2. Izmaiņas pārziņa nosaukumā
2.1. Jaunais pārziņa nosaukums (fiziskai personai – vārds, uzvārds, juridiskai personai – nosaukums)

2.2. Iepriekšējais pārziņa nosaukums (fiziskai personai – vārds, uzvārds, juridiskai personai – nosaukums)


3. Pārziņa kontaktinformācija
Valsts

Pilsēta/apdzīvota vieta

Ielas/māju nosaukums, mājas, dzīvokļa numurs Pasta indekss
Tālruņa numurs Elektroniskā pasta adrese (nav obligāti aizpildāms lauks) Fakss (nav obligāti aizpildāms lauks)


4. Izmaiņas personas datu operatora nosaukumā
4.1. Jaunais personas datu operatora nosaukums (fiziskai personai – vārds, uzvārds, juridiskai personai – nosaukums)

4.2. Iepriekšējais personas datu operatora nosaukums (fiziskai personai – vārds, uzvārds, juridiskai personai – nosaukums)


5. Informācija par šādu personas datu apstrādes mērķi, kurā veiktas izmaiņas

5.1. Jauns personas datu operators

Izmaiņas personas datu operatora kontaktinformācijā

Atzīmēt ar un aizpildīt atbilstošo apakšpunktu

Personas datu operators (fiziskai personai – vārds, uzvārds, personas kods, juridiskai personai – nosaukums un reģistrācijas numurs)

Personas datu apstrādes operators šādiem personas datu apstrādes mērķiem:

1.

2.

3.

Kontaktinformācija
Valsts Pilsēta/apdzīvota vieta Ielas/māju nosaukums, mājas, dzīvokļa numurs Pasta indekss
Tālruņa numurs Elektroniskā pasta adrese (nav obligāti aizpildāms lauks) Fakss (nav obligāti aizpildāms lauks)
5.2. Personas datu operators, ar kuru pārtrauktas līguma attiecības
Personas datu operators (fiziskai personai – vārds, uzvārds, personas kods, juridiskai personai – nosaukums un reģistrācijas numurs)
5.3. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats
5.4. Datu subjektu kategorijas
5.5. Personas datu veidi
5.6. Personas datu saņēmēju kategorijas
5.7. Paredzētais personas datu apstrādes veids Atzīmēt ar
Elektroniski Papīra formā Elektroniski un papīra formā
5.8. Plānotais personas datu iegūšanas veids
5.9. Personas datu apstrādes vieta/vietas
Valsts

Pilsēta/apdzīvota vieta

Ielas/māju nosaukums, mājas, dzīvokļa numurs

Pasta indekss
5.10. Mainījies

Informācijas resursu turētājs

Tehnisko resursu turētājs

Atbildīgais par informācijas sistēmas drošību

Atzīmēt ar un aizpildīt atbilstošo apakšpunktu

Juridiskai personai – nosaukums, reģistrācijas numurs, fiziskai personai – vārds, uzvārds

Kontaktinformācija

Tālrunis

Elektroniskā pasta adrese

5.11. Informācija par personas datu nodošanu valstīm, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstis
Atzīmēt ar
Personas dati netiks nodoti valstīm, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstis
Personas dati tiks nodoti šādām valstīm, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstis

Valsts

Saņēmējs
(pārzinis vai operators)

Personas datu nodošanas mērķis

Personas datu veidi, kuri tiks nodoti

Personas datu nodošanas pamatojums saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 28. pantu (norādīt attiecīgo daļu un punktu)

Dokumenta veids, ar kuru pārzinis apliecina, ka viņš uzrauga personas datu aizsardzības pasākumu veikšanu (saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 28. pantu)6. Izmaiņas personas datu apstrādes mērķa formulējumā
6.1. Precizētais personas datu apstrādes mērķa formulējums

6.2. Iepriekšējais personas datu apstrādes mērķa formulējums


7. Jauns personas datu apstrādes mērķis
7.1. Personas datu operators/-i (fiziskai personai – vārds, uzvārds, personas kods, juridiskai personai – nosaukums un reģistrācijas numurs)

Atzīmēt ar

Nav Ir
7.1.1. Personas datu operatora (ja tāds ir) kontaktinformācija
Valsts Pilsēta/apdzīvota vieta Ielas/māju nosaukums, mājas, dzīvokļa numurs Pasta indekss
Tālruņa numurs Elektroniskā pasta adrese (nav obligāti aizpildāms lauks) Fakss (nav obligāti aizpildāms lauks)
7.2. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats
7.3. Datu subjektu kategorijas
7.4. Personas datu veidi
7.5. Personas datu saņēmēju kategorijas
7.6. Paredzētais personas datu apstrādes veids Atzīmēt ar
Elektroniski Papīra formā Elektroniski un papīra formā
7.7. Plānotais personas datu iegūšanas veids
7.8. Personas datu apstrādes vieta/vietas
Valsts

Pilsēta/apdzīvota vieta

Ielas/māju nosaukums, mājas, dzīvokļa numurs

Pasta indekss
7.9. Informācija par personas datu nodošanu valstīm, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstis Atzīmēt ar
Personas dati netiks nodoti valstīm, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstis
Personas dati tiks nodoti šādām valstīm, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstis

Valsts

Saņēmējs
(pārzinis vai operators)

Personas datu nodošanas mērķis

Personas datu veidi, kuri tiks nodoti

Personas datu nodošanas pamatojums saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 28. pantu (norādīt attiecīgo daļu un punktu)

Dokumenta veids, ar kuru pārzinis apliecina, ka viņš uzrauga personas datu aizsardzības pasākumu veikšanu (saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 28. pantu)8. Mainījusies pārziņa pilnvarotā persona saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 3. panta otro daļu vai tās kontaktinformācija**
Juridiskai personai – nosaukums, reģistrācijas numurs, fiziskai personai – vārds, uzvārds Kontaktinformācija Datums, līdz kuram iecelta pilnvarotā persona
Tālrunis

Elektroniskā pasta adrese


9. Kontaktpersona izmaiņu reģistrācijas jautājumos un tās kontaktinformācija
Vārds Uzvārds

Tālrunis

Elektroniskā pasta adrese


10. Citas izmaiņas


11. Apliecinājums

Apliecinu, ka visa sniegtā informācija ir patiesa.

Apzinos, ka par nepatiesu ziņu sniegšanu mani var saukt pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības


12. Paraksts
Vārds

Uzvārds

Paraksts*
Datums*

.

.

(diena)

(mēnesis)

(gads)


Izmanto nepieciešamās lapas. Neaizpildītās veidlapu ailes nosvītro vai izdzēš. Ja nepieciešams, ailes kopē.

Piezīmes.

1. * Veidlapas rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja dokuments tiek iesniegts elektroniski un ir ievērotas normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktās prasības.

2. ** Šā punkta aizpildīšana ir brīvprātīga. Datu valsts inspekcija norāda, ka saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 3. panta otro daļu gadījumos, ja Latvijas Republikā atrodas aprīkojums, kas tiek izmantots personas datu apstrādei, pārzinis ieceļ pilnvaroto personu, kas ir Latvijas Republikā reģistrēta juridiskā persona vai Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis vai ārvalstnieks, kuram ir izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja un dzīvesvietas adrese ir deklarēta Latvijā. Pārzinis pirms datu apstrādes uzsākšanas rakstveidā informē Datu valsts inspekciju par iecelto pilnvaroto personu. Pilnvarotās personas iecelšana neatbrīvo pārzini no atbildības par minētā likuma ievērošanu. Ja pārzinis izvēlas neaizpildīt šo punktu, lūdzam sniegt pieprasīto informāciju Datu valsts inspekcijai.


3. pielikums

Ministru kabineta
2007. gada 28. augusta
noteikumiem Nr. 573

(Pielikums MK 10.05.2016. noteikumu Nr. 290 redakcijā)

Iesniegums par personas datu apstrādes izslēgšanu no personas datu apstrādes reģistra
Datums*

.

.

(diena)

(mēnesis)

(gads)

Iesnieguma aizpildīšanas vieta
(administratīvā teritorija)


1. Pārzinis

1.1. Fiziskai personai – vārds, uzvārds, personas kods, juridiskai personai – nosaukums un reģistrācijas numurs
Atzīmēt ar

nosaka personas datu apstrādes mērķus un apstrādes līdzekļus, kā arī atbild par personas datu apstrādi saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu

nosaka personas datu apstrādes mērķus un apstrādes līdzekļus, kā arī atbild par personas datu apstrādi saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu kopā ar citiem pārziņiem

Ja pārzinis personas datu apstrādes mērķus un apstrādes līdzekļus nosaka kopā ar citiem, aizpildīt 1.2. apakšpunktu

1.2. Fiziskai personai – vārds, uzvārds, personas kods, juridiskai personai – nosaukums un reģistrācijas numurs

1.

2.

3.


2. Pamats personas datu apstrādes izslēgšanai no personas datu apstrādes reģistra

Atzīmēt ar

pārziņa darbība ir izbeigta

ir norīkots personas datu aizsardzības speciālists

personas dati tiek iznīcināti un/vai dzēsti

personas dati tiek anonimizēti

personas dati tiek nodoti citam pārzinim

Ja personas dati tiek nodoti citam pārzinim, norāda:

1)
pārzini (fiziskai personai – vārds, uzvārds un personas kods, juridiskai personai – nosaukums un reģistrācijas numurs)
2)
tiesisko pamatu datu nodošanai citam pārzinim saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu un/vai citu ārējo normatīvo aktu
3)
kādā veidā datu subjektu informē par datu nodošanu citam pārzinim
cits variants

(norādīt)


3. Apliecinājums

Apliecinu, ka visa sniegtā informācija ir patiesa.

Apzinos, ka par nepatiesu ziņu sniegšanu mani var saukt pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības


4. Paraksts
Vārds

Uzvārds

Paraksts*
Datums*

.

.

(diena)

(mēnesis)

(gads)


Izmanto nepieciešamās lapas. Neaizpildītās veidlapu ailes nosvītro vai izdzēš. Ja nepieciešams, ailes kopē.


Piezīme. * Veidlapas rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja dokuments tiek iesniegts elektroniski un ir ievērotas normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktās prasības.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par personas datu apstrādes reģistrācijas iesnieguma, iesnieguma par izmaiņu izdarīšanu .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 573Pieņemts: 28.08.2007.Stājas spēkā: 01.09.2007.Zaudē spēku: 05.07.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 139, 29.08.2007.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
162384
{"selected":{"value":"13.05.2016","content":"<font class='s-1'>13.05.2016.-04.07.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"13.05.2016","iso_value":"2016\/05\/13","content":"<font class='s-1'>13.05.2016.-04.07.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2007","iso_value":"2007\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2007.-12.05.2016.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
13.05.2016
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)