Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.474

Rīgā 2007.gada 3.jūlijā (prot. Nr.38 21.§)
Transportlīdzekļu apkalpes locekļu darba laika organizēšanas, ievērošanas un uzskaites noteikumi
Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 31.panta pirmo daļu

1. Noteikumi nosaka prasības attiecībā uz darba laika organizēšanu, ievērošanu un tā uzskaiti transportlīdzekļu apkalpes locekļiem, kuri veic pārvadājumus ar transportlīdzekļiem, uz kuriem attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 15.marta Regula (EK) Nr. 561/2006, ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu, groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 un Padomes Regulu (EK) Nr. 2135/98 un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3820/85 (turpmāk - regula (EK) Nr. 561/2006), vai uz kuriem regulā (EK) Nr. 561/2006 minētajos gadījumos attiecas Eiropas valstu līgums attiecībā uz transportlīdzekļu apkalpju darbu starptautiskajos autopārvadājumos (AETR) (turpmāk - AETR līgums).

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. transportlīdzekļa apkalpes locekļa darba laiks:

2.1.1. laikposms no darba sākuma līdz beigām, kad transportlīdzekļa apkalpes loceklis ir savā darba vietā darba devēja rīcībā un pilda šādas ar pārvadājumu saistītas funkcijas:

2.1.1.1. vada transportlīdzekli;

2.1.1.2. iekrauj vai izkrauj kravu;

2.1.1.3. veic funkcijas, kas saistītas ar pasažieru iekāpšanu transport­līdzeklī vai izkāpšanu no tā;

2.1.1.4. tīra transportlīdzekli vai veic tā tehnisko apkopi;

2.1.1.5. veic citus darbus, lai nodrošinātu transportlīdzekļa, tā pasažieru vai kravas drošību, vai pilda uzdevumus, kas sais­tīti ar iekraušanas un izkraušanas darbu uzraudzību, arī kārto formalitātes ar policiju, muitu, imigrācijas vai citām iestādēm;

2.1.2. laikposms, kad transportlīdzekļa apkalpes loceklis atrodas savā darba vietā, lai pildītu konkrētu darba pienākumu, tai skaitā laiks, kad gaida iekraušanu vai izkraušanu, un šī laikposma ilgums nav zināms iepriekš vai arī tā ilgums tiek noteikts, darba devējam vienojoties ar darbinieku pārstāvjiem par laikposmu, kad transportlīdzekļa apkalpes loceklim jābūt darba devēja rīcībā;

2.2. darbgatavības laiks - laikposms, kad:

2.2.1. transportlīdzekļa apkalpes loceklim nav pienākums atrasties savā darba vietā, bet viņš ir gatavs pildīt darba devēja rīkojumu sākt vai atsākt braukšanu vai pildīt citu darba pienākumu, tai skaitā gaidīšanas laiks, kas saistīts ar robežšķērsošanu, kā arī satiksmes ierobežojumu vai aizliegumu, neietverot pārtraukumu un atpūtas laiku;

2.2.2. transportlīdzekļa apkalpes loceklis atrodas kustībā esošā transportlīdzeklī, sēžot blakus autovadītājam vai guļamvietā, ja pārvadājuma veikšanā iesaistīti vairāki autovadītāji;

2.3. darba vieta:

2.3.1. darba devēja vai pašnodarbinātā autovadītāja faktiskās atrašanās vieta, kur transportlīdzekļa apkalpes loceklis pilda darba pienākumus (ieskaitot filiāles neatkarīgi no tā, vai tās atrodas vienā vietā ar darba devēja vai pašnodarbinātā autovadītāja faktiskās atrašanās vietu);

2.3.2. transportlīdzeklis, ko savu darba pienākumu pildīšanai izmanto transportlīdzekļa apkalpes loceklis;

2.3.3. jebkura cita vieta (muita, robežšķērsošanas vieta), kurā tiek veiktas ar pārvadājumu saistītas darbības.

3. Par tāda pašnodarbinātā autovadītāja darba laiku, kurš veic pasažieru vai kravas komercpārvadājumus un pastāvīgi gūst ienākumus ārpus darba tiesiskajām attiecībām, kā arī pats vai sadarbībā ar citiem pašnodarbinātiem autovadītājiem veido komerciālas attiecības ar klientiem, uzskata laikposmu, kurā pašnodarbinātais autovadītājs atrodas savā darba vietā klienta rīcībā un pilda šo noteikumu 2.1.1. un 2.1.2.apakšpunktā minētās funkcijas, izņemot laikposmu, kad pašnodarbinātais autovadītājs veic citu darbu, kas nav saistīts ar pārvadājuma organizāciju.

4. Darba laikā neieskaita:

4.1. šo noteikumu 8. un 9.punktā minētos pārtraukumus;

4.2. šo noteikumu 2.2.apakšpunktā minēto darbgatavības laiku;

4.3. regulā (EK) Nr. 561/2006 vai AETR līgumā minēto atpūtas laiku.

5. Šo noteikumu 2.2.1.apakšpunktā minētā laikposma paredzamo ilgumu transportlīdzekļa apkalpes loceklis zina iepriekš (vai nu pirms prombraukšanas, vai tikai pirms attiecīgā laikposma faktiskā sākuma) vai arī tā ilgums tiek noteikts saskaņā ar iepriekšēju vienošanos starp darba devēju un darbinieku pārstāvjiem.

6. Ja transportlīdzekļa apkalpes loceklis veicis darbu pie vairākiem darba devējiem, darba laiku summē.

7. Ja transportlīdzekļa apkalpes loceklis veic darbu arī pie cita darba devēja, viņš darba devējam rakstiski iesniedz pārskatu par tur nostrādāto laiku.

8. Ievērojot regulas (EK) Nr. 561/2006 vai AETR līguma nosacījumus par transportlīdzekļa vadīšanas pārtraukumiem, transportlīdzekļa apkalpes loceklis nedrīkst strādāt vairāk par sešām stundām pēc kārtas bez pārtraukuma.

9. Darbu pārtrauc vismaz uz 30 minūtēm, ja kopā nostrādāts no sešām līdz deviņām stundām, un vismaz uz 45 minūtēm, ja kopā nostrādāts vairāk nekā deviņas stundas.

10. Darba laika pārtraukumu, kas nav transportlīdzekļa vadīšanas pārtraukums atbilstoši regulai (EK) Nr. 561/2006 vai AETR līgumam, drīkst dalīt laikposmos, no kuriem katrs ir vismaz 15 minūtes ilgs.

11. Transportlīdzekļa apkalpes locekļi (tai skaitā mācekļi un praktikanti) strādā, ievērojot regulas (EK) Nr. 561/2006 vai, ja piemērojams AETR līgums, šī līguma noteikumus par atpūtas laiku.

12. Darba devējs informē transportlīdzekļa apkalpes locekli par darba laika organizēšanas un uzskaites prasībām, par atbilstošiem darba koplīguma nosacījumiem un komercsabiedrības darba kārtības noteikumiem, kā arī par glabāšanas kārtību, kas noteikta dokumentiem, protokoliem un citiem datiem par pārbaudēm, kurus transportlīdzekļa apkalpes loceklim nodevušas kontroles iestādes saistībā ar šo komercsabiedrību pārbaudēm, ja pārbaudes veiktas to telpās, kā arī ja uz ceļa pārbaudīti šo komercsabiedrību transportlīdzekļu autovadītāji.

13. Ja autovadītājs, veicot starptautisko vai iekšzemes pārvadājumu, nevar uzrādīt reģistrācijas kontrolierīču datus atbilstoši regulas (EK) Nr. 561/2006 vai AETR līguma prasībām, jo nav veicis darbības, kas jāuzskaita, izmantojot reģistrācijas kontrolierīci, pierādījumu sniegšanai izmanto veidlapu "Darbību apliecinājums" (pielikums), ko aizpilda pirms pārvadājuma uzsākšanas, bet gadījumos, kas nav iekļauti minētajā veidlapā, uzrāda citus dokumentus, kas apliecina datu neesības iemeslu attiecīgajā laikposmā.

(MK 15.06.2010. noteikumu Nr.528 redakcijā)

14. Darba devējs šo noteikumu 13.punktā minētajos gadījumos pirms brauciena uzsākšanas izsniedz transportlīdzekļa apkalpes loceklim aizpildītu un attiecīgi parakstītu darbības apliecinājumu. Darbības apliecinājumu glabā kopā ar attiecīgā transportlīdzekļa apkalpes locekļa darba laika uzskaites dokumentiem.

15. Par transportlīdzekļa apkalpes locekļa darba laika organizēšanu un uzskaiti atbild darba devējs.

16. Darba devējam ir pienākums pēc transportlīdzekļa apkalpes locekļa pieprasījuma rakstiski izsniegt darbinieka darba laika uzskaites datus.

17. Darba devējs glabā transportlīdzekļa apkalpes locekļa darba laika uzskaites datus vismaz divus gadus pēc attiecīgā laikposma beigām, bet dokumentus, protokolus un citus attiecīgos datus par pārbaudēm, kurus transportlīdzekļa apkalpes loceklim nodevušas kontroles iestādes saistībā ar šo komercsabiedrību pārbaudēm, ja pārbaudes veiktas to telpās, kā arī ja uz ceļa pārbaudīti šo komercsabiedrību transportlīdzekļu vadītāji, - vismaz vienu gadu pēc attiecīgā laikposma beigām.

18. Darba devējam ir pienākums pēc valsts vai pašvaldības kontroles institūciju pieprasījuma uzrādīt transportlīdzekļa apkalpes locekļa darba laika uzskaites datus, kā arī šo noteikumu 17.punktā minētos dokumentus, protokolus un citus attiecīgos datus par pārbaudēm.

19. Šo noteikumu prasības attiecībā uz pašnodarbinātajiem autovadītājiem stājas spēkā ar 2009.gada 23.martu.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(MK 15.06.2010. noteikumu Nr.528 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 11.marta Direktīvas 2002/15/EK par darba laika organizēšanu personām, kas ir autotransporta apkalpes locekļi;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 15.marta Direktīvas 2006/22/EK par minimālajiem nosacījumiem Padomes Regulu (EEK) Nr. 3820/85 un Nr. 3821/85 īstenošanai saistībā ar sociālās jomas tiesību aktiem attiecībā uz darbībām autotransporta jomā un par Padomes Direktīvas 88/599/EEK atcelšanu.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Satiksmes ministrs A.Šlesers
Pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 3.jūlija noteikumiem Nr.474

(Pielikums MK 15.06.2010. noteikumu Nr.528 redakcijā)

 

1 Šī veidlapa ir pieejama gan elektroniskā, gan drukājamā veidā šādā interneta adresē: http://ec.europa.eu.

2 Eiropas Līgums par transportlīdzekļu apkalpju darbu starptautiskajos autopārvadājumos.

*** Atzīmēt tikai vienu lauciņu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Transportlīdzekļu apkalpes locekļu darba laika organizēšanas, ievērošanas un uzskaites noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 474Pieņemts: 03.07.2007.Stājas spēkā: 21.07.2007.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 117, 20.07.2007.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
160663
{"selected":{"value":"19.06.2010","content":"<font class='s-1'>19.06.2010.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"19.06.2010","iso_value":"2010\/06\/19","content":"<font class='s-1'>19.06.2010.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"21.07.2007","iso_value":"2007\/07\/21","content":"<font class='s-1'>21.07.2007.-18.06.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
19.06.2010
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"