Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Zemkopības ministrija

Rīkojums Nr.315

Rīgā 1999.gada 23.novembrī

Par lauku atbalsta dienestu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 1999.gada 3.novembra rīkojumu Nr.504 "Par Lauku atbalsta dienestu":

1. Apstiprināt Lauku atbalsta dienesta nolikumu (1.pielikums).

2. Lauku atbalsta dienesta vadītājai I.Pilverei līdz 2000.gada 4.janvārim apstiprināt teritoriālo struktūrvienību nolikumus.

3. Zemkopības ministrijas personāla nodaļas vadītājai J.Āboliņai līdz 2000.gada 5.janvārim nodot Lauku atbalsta dienesta vadītājai I.Pilverei rajonu Lauksaimniecības departamentu direktoru un Ziemeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes direktora personāla lietas.

4. Noteikt, ka līdz rajonu lauksaimniecības departamentu reorganizācijai (pārveidošanai) par reģionālām lauksaimniecības pārvaldēm spēkā ir esošie rajonu lauksaimniecības departamentu ģerboņa zīmogi un veidlapas.

5. Rīkojums stājas spēkā ar 2000.gada 1.janvāri.

6. Kontroli par šī rīkojuma izpildi uzdot Zemkopības ministrijas valsts sekretāram J.Lapšem.

Zemkopības ministrs A.Kalvītis

Valsts sekretārs J.Lapše

 

1.pielikums

Lauku atbalsta dienesta nolikums

I. Vispārējie jautājumi

1. Lauku atbalsta dienests (turpmāk tekstā "Dienests") ir valsts civiliestāde, kas savas kompetences ietvaros veic:

1.1. lauksaimniecības un lauku politikas realizēšanu;

1.2. valsts atbalsta laukiem, lauksaimniecībai, mežsaimniecībai un zivsaimniecībai (turpmāk tekstā "Valsts atbalsts") administrēšanu, maksājumus un kontroli;

1.3. Eiropas Savienības pirmsiestāšanās pasākumu lauksaimniecībai un lauku attīstībai un citu Eiropas Savienības pasākumu (turpmāk tekstā "ES atbalsts") administrēšanu, maksājumus un kontroli;

1.4. maksājumu aģentūras funkcijas atbilstoši Eiropas padomes Nolikuma Nr.729/70 un Eiropas Komisijas Nolikuma Nr.1663/95 prasībām;

1.5. sadarbību ar valsts un pašvaldību institūcijām un ražotāju organizācijām.

2. Dienests atrodas Zemkopības ministrijas pakļautībā.

3. Dienesta darbību regulē nolikums, kuru apstiprina zemkopības ministrs.

4. Dienests savā darbībā ievēro Satversmi, likumus, citus normatīvos aktus un šo nolikumu, kā arī atbilstoši savai kompetencei izpilda zemkopības ministra rīkojumus un Finansu ministrijas attiecīgos metodiskos norādījumus.

5. Dienests ir juridiska persona. Tam ir zīmogs ar papildināto mazo valsts ģerboni un Dienesta nosaukumu valsts valodā.

6. Dienesta finansu līdzekļus veido valsts pamatbudžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem un ieņēmumi no maksas pakalpojumiem normatīvos aktos noteiktā kārtībā.

II. Dienesta uzdevumi

7. Atbilstoši normatīvo aktu prasībām:

7.1. administrēt Valsts atbalsta pieteikumu pieņemšanu, izvērtēšanu un līgumu slēgšanu;

7.2. veikt Valsts atbalsta piešķiršanu un izmaksāšanu;

7.3. veikt Valsts atbalsta uzskaiti un atskaiti;

7.4. kontrolēt Valsts atbalsta piešķiršanas un izlietošanas kārtību.

8. Atbilstoši ES atbalsta un normatīvo aktu prasībām:

8.1. administrēt ES atbalsta pieteikumu un projektu pieņemšanu un izvērtēšanu;

8.2. veikt ES atbalsta piešķiršanu un izmaksāšanu;

8.3. veikt ES atbalsta uzskaiti un atskaiti;

8.4. kontrolēt ES atbalsta piešķiršanas un izlietošanas kārtību.

9. Dienesta funkciju viekšanai:

9.1. veidot, uzturēt un aktualizēt ES atbalsta un valsts atbalsta administrēšanai nepieciešamās pārraudzības un kontroles datorsistēmas;

9.2. veidot un uzturēt integrētas datu bāzes un reģistrus;

9.3. pieprasīt reģistru un datu bāzu uzturēšanai nepieciešamo informāciju no fiziskām un juridiskām personām;

9.4. nodrošināt Zemkopības ministrijas atbildīgo darbinieku piekļūšanu datu bāzēm.

10. Administrēt tirdzniecību ietekmējošos pasākumus:

10.1. organizēt lauksaimniecības un pārtikas produktu iekšējā tirgus un eksportu veicinošus pasākumus atbilstoši noteiktiem mērķiem un piešķirtajiem finansu līdzekļiem;

10.2. veikt lauksaimniecības un pārtikas produktu importa licencēšanu saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem:

10.2.1. pieņemt un pārbaudīt iesniegtos dokumentus;

10.2.2. noformēt un izsniegt licences;

10.2.3. kontrolēt licenču izmantošanu;

10.3. veikt lauksaimniecības un pārtikas produktu licencēšanu muitas tarifu kvotu ietvaros atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem:

10.3.1. pieņemt un pārbaudīt iesniegtos dokumentus:

10.3.2. sagatavot informāciju par pretendentiem un iesniegtajiem dokumentiem;

10.3.3. noformēt un izsniegt licences;

10.3.4. kontrolēt licenču izmantošanu.

11. Atbilstoši likumam "Par meliorāciju" un citiem normatīvajiem aktiem:

11.1. kontrolēt un uzraudzīt meliorācijas sistēmu ekspluatāciju, saglabāšanu un hidromelioratīvo būvniecību, veikt valsts meliorācijas sistēmu būvju un ierīču ekspluatāciju, veikt valsts pasūtītāja funkcijas;

11.2. koordinēt meliorācijas kadastra kārtošanu un melioratīvās hidrometrijas darbu;

11.3. koordinēt meliorācijas sistēmu nodošanu īpašumā zemes īpašniekiem;

11.4. sagatavot pieteikumus investīcijām valsts un koplietošanas objektos un veikt šo investīciju administrēšanu.

12. Saskaņā ar likumu "Par norēķiniem ar nepārstrādātās lauksaimniecības produkcijas ražotājiem" sagatavot un iesniegt tiesā prasības produkcijas ražotāju (piegādātāju) interešu aizstāvībai.

13. Vienojoties ar Zemkopības ministriju, sagatavot un iesniegt informāciju, statistiskos datus par:

13.1. lauksaimniecību un pārtikas produktu ražošanu Latvijā;

13.2. lauksaimniecību un pārtikas produktu ražošanu Eiropas Savienībā;

13.3. lauksaimniecības un pārtikas produktu ražošanas rādītājiem citās valstīs;

13.4. meliorācijas, hidromelioratīvās būvniecības un augsnes ielabošanas darbiem;

13.5. izdotām licencēm;

13.6. tiesās iesniegtām prasībām produkcijas ražotāju (piegādātāju) aizstāvībai un pārstrādes uzņēmumu parādiem;

13.7. citiem Dienesta kompetencē esošiem jautājumiem.

14. Sniegt atskaites Zemkopības ministrijai un citām institūcijām normatīvos aktos noteiktā kārtībā attiecībā uz Valsts atbalstu un ES atbalstu.

III. Dienesta struktūra

15. Dienests sastāv no centrālā aparāta un teritoriālajām struktūrvienībām ar juridiskas personas statusu.

16. Dienestu vada vadītājs, kurš ir valsts civildienesta ierēdnis un kuru saskaņā ar likumu "Par valsts civildienestu" ieceļ amatā un atbrīvo no amata zemkopības ministrs.

17. Dienesta teritoriālās struktūrvienības vada direktori, kuri ir valsts civildienesta ierēdņi (ierēdņu kandidāti), kurus saskaņā ar likumu "Par valsts civildienestu" ieceļ amatā un atbrīvo no amata Dienesta vadītājs.

18. Dienesta teritoriālās struktūrvienības darbojas saskaņā ar šo nolikumu un teritoriālo struktūrvienību nolikumiem, kurus apstiprina Dienesta vadītājs.

19. Dienesta darbinieki ir ierēdņi (ierēdņu kandidāti) un personas, ar kurām noslēgts darba līgums. Dienesta centrālā aparāta darbiniekus ieceļ amatā un atbrīvo no amata Dienesta vadītājs. Teritoriālo struktūrvienību darbiniekus ieceļ amatā un atbrīvo no amata attiecīgās teritoriālās struktūrvienības direktors saskaņā ar likumu "Par valsts civildienestu" un citiem normatīviem aktiem.

20. Dienesta amatpersonas - Dienesta vadītājs, Dienesta vadītāja vietnieks, departamentu direktori un teritoriālo struktūrvienību direktori.

21. Dienesta vadītājs:

21.1. vada un koordinē Dienesta darbu un ir atbildīgs par tā uzdevumu izpildi;

21.2. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Dienestu un koordinē Dienestu sadarbību ar valsts, pašvaldību un citām institūcijām;

21.3. izmanto Dienestam piešķirtās valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem saskaņā ar Zemkopības ministrijas apstiprinātiem finansēšanas plāniem un budžeta programmu rezultatīviem rādītājiem;

21.4. nosaka Dienesta struktūru, apstiprina struktūrvienību nolikumus un štatu sarakstu atbilstoši Zemkopības ministrijas noteiktajam štatu vienību skaitam un atalgojumam;

21.5. ir tiesīgs dot tiešus rīkojumus katram Dienesta darbiniekam;

21.6. nodrošina iekšējā audita standartu ievērošanu;

21.7. izskata iesniegumus un sūdzības par Dienesta amatpersonu dotajiem rīkojumiem un pieņemtajiem lēmumiem;

21.8. organizē Dienesta amatpersonu un darbinieku apmācību un kvalifikācijas celšanu.

IV. Dienesta tiesības un pienākumi

22. Dienests ir tiesīgs:

22.1. pieprasīt no fiziskajām un juridiskajām personām, kuras pretendē vai saņem Valsts atbalstu un ES atbalstu, informāciju, kas nepieciešama, lai novērtētu pretendenta vai saņēmēja atbilstību Valsts atbalsta un ES atbalsta saņemšanas kritērijiem;

22.2. veikt kontroles atbilstoši Valsts atbalsta un ES atbalsta prasībām;

22.3. pieprasīt importa licenču izdošanai nepieciešamo dokumentāciju un informāciju;

22.4. pieņemt lēmumu par Valsts atbalsta vai ES atbalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt;

22.5. iesniegt tiesā prasības produkcijas ražotāju (piegādātāju) interešu aizstāvībai.

23. Dienests nepiešķir, pārtrauc, aptur vai pieprasa atmaksāt Valsts atbalsta vai ES atbalsta maksājumus normatīvos aktos noteiktā kārtībā.

24. Dienests nodrošina informācijas atklātību par Valsts atbalsta un ES atbalsta piešķiršanas, saņemšanas un kontroles nosacījumiem un pieņemtiem lēmumiem.

25. Dienests informē juridiskās personas, kuras pretendē uz licenču saņemšanu, par licences neizsniegšanas iemesliem, kā arī Dienests pārtrauc, aptur vai atsaka licenču izsniegšanu atbilstoši normatīviem aktiem.

V. Dienesta amatpersonu un darbinieku atbildība

26. Dienesta amatpersonas ir atbildīgas par pieņemto lēmumu, rīkojumu un veikto darbību atbilstību likumiem un normatīvajiem aktiem.

27. Dienesta amatpersonām un darbiniekiem aizliegts izpaust juridisko un fizisko personu komercnoslēpumus, kas tām kļuvuši zināmi, pildot dienesta pienākumus.

28. Sūdzības par Dienesta amatpersonu un darbinieku darbību izskata un attiecīgu lēmumu pieņem Dienesta vadītājs likumā "Par valsts civildienestu" un normatīvos aktos noteiktā kārtībā.

29. Sūdzības par Dienesta vadītāja darbību izskata un attiecīgu lēmumu pieņem zemkopības ministrs likumā "Par valsts civildienestu" un normatīvos aktos noteiktā kārtībā.

 

VI. Lauku atbalsta dienesta likvidācija

30. Dienestu izveido un likvidē Ministru kabinets.

Lauku atbalsta dienesta vadītāja I.Pilvere

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par lauku atbalsta dienestu Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Zemkopības ministrija Veids: rīkojums Numurs: 315Pieņemts: 23.11.1999.Stājas spēkā: 01.01.2000.Zaudē spēku: 01.01.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 390/391, 25.11.1999.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
15894
01.01.2000
85
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"