Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.331

Rīgā 2007.gada 22.maijā (prot. Nr.30 9.§)
Paredzētās būves publiskās apspriešanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma 12.panta piekto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā izvērtējama nepieciešamība rīkot būves publisku apspriešanu, kā arī kārtību, kādā notiek būves (turpmāk - būvniecības iecere) publiskā apspriešana.

2. Publiskās apspriešanas mērķis ir saskaņot sabiedrības un būvniecības ieceres ierosinātāja (turpmāk - ierosinātājs) intereses, nodrošinot pašvaldības lē­mumu atklātumu saistībā ar teritorijas attīstību, kā arī iespēju sabiedrībai pie­dalīties lēmumu pieņemšanā.

3. Publiskās apspriešanas procedūru nodrošina un pārrauga attiecīgā paš­valdība. Publisko apspriešanu organizē un izdevumus sedz ierosinātājs. Pub­liskās apspriešanas procedūras organizēšanu ierosinātājs saskaņo ar pašvaldību, kurā notiek publiskā apspriešana.

4. Pašvaldība nodod būvniecības ieceri publiskajai apspriešanai uz laiku no čet­rām līdz astoņām nedēļām.

II. Kārtība, kādā izvērtē publiskās apspriešanas nepieciešamību

5. Pēc būvniecības iesnieguma - uzskaites kartes - izskatīšanas attiecīgās pašvaldības būvvalde pieņem lēmumu par publiskās apspriešanas nepie­ciešamību un izsniedz atzinumu saskaņā ar Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi" (turpmāk - Vispārīgie būvnoteikumi).

6. Gadījumus, kad rīkojama būvniecības ieceres publiskā apspriešana, pašvaldība nosaka atbilstoši likumam "Par pašvaldībām", Būvniecības likumam, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un Latvijas būvnormatīviem, kā arī ņemot vērā citos normatīvajos aktos noteiktās prasības saistībā ar dabas, vides, sabiedrības veselības, kultūrvēsturisko pieminekļu un nekustamā īpašuma aizsardzību.

7. Lai izvērtētu būvniecības ieceres publiskās apspriešanas nepiecieša­mību, būvvalde pieprasa:

7.1. no attiecīgām institūcijām (atbilstoši Vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajām prasībām) - dokumentus un informāciju, kas attiecas uz būvniecības iesniegumā - uzskaites kartē - norādīto zemesgabalu vai uz tā esošo būvi;

7.2. no ierosinātāja - nepieciešamos aprēķinus, dokumentus un citus materiālus.

8. Ja ir saņemti materiāli, kas pierāda, ka būvniecības iecerei nav nepieciešama publiska apspriešana, būvvalde pieņem attiecīgu lēmumu, un būv­niecības process turpināms Vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajā kārtībā.

III. Publiskā apspriešana, ja būvniecības iecere ietekmē vairākas administratīvās teritorijas

9. Ja būvniecības iecere ietekmē vairāku pašvaldību teritorijas, publisko apspriešanu organizē attiecīgi katrā pašvaldībā.

10. Pašvaldības dome, kuras teritorijā iecerēta būvniecība:

10.1. koordinē publiskās apspriešanas procedūru;

10.2. saskaņo publiskās apspriešanas norisi ar tām pašvaldībām, kuras ietekmē būvniecības iecere;

10.3. izvērtē šo noteikumu 9.punktā minēto pašvaldību pieņemtos lēmu­mus;

10.4. pieņem attiecīgu galīgo lēmumu.

11. Katrai pašvaldībai, kuru ietekmē būvniecības iecere, ir pienākums nodrošināt publisko apspriešanu. Pēc publiskās apspriešanas būvvaldes gala zi­ņojumu un pieņemto lēmumu nodod šo noteikumu 10.punktā minētajai pašvaldībai.

IV. Publiskās apspriešanas norise

12. Publiskās apspriešanas pārraudzībai pašvaldība norīko atbildīgo sek­retāru vai par atbildīgā sekretāra norīkošanu vienojas ar ierosinātāju (ja ierosinātājs ir valsts pārvaldes institūcija). Atbildīgais sekretārs koordinē pub­liskās apspriešanas norisi.

13. Ierosinātājs būvniecības ieceres publiskai apspriešanai sagatavo šādus materiālus un informāciju:

13.1. paziņojumu par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apsprie­šanai. Paziņojumā ietver šādas ziņas:

13.1.1. būvniecības ieceres nosaukums, adrese;

13.1.2. ierosinātājs (fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās per­sonas nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs un atbildīgās personas kontakt­tālrunis);

13.1.3. projektētājs (nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs un atbildīgās personas kontakttālrunis);

13.1.4. būvniecības ieceres prezentācijas pasākuma (kas notiek otrajā ne­dēļā pēc publiskās apsprie­šanas sākuma) norises vieta un laiks, kā arī datums, līdz kuram informatīvie materiāli par būvniecības ieceri būs apskatāmi;

13.1.5. atsauksmju iesniegšanas termiņš un vieta;

13.1.6. informatīvā tālruņa numurs uzziņām par pašvaldības domes (pa­domes) sēdes vietu un laiku, kad tiks pieņemts lēmums par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rezultātiem;

13.2. aptaujas lapu sabiedrības viedokļa paušanai. Aptaujas lapā persona norāda šādas ziņas:

13.2.1. vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvieta vai juridiskās per­sonas nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;

13.2.2. vai būvniecības iecere tiek atbalstīta vai noraidīta (atbilstošu vari­antu atzīmē ar krustiņu);

13.2.3. būvniecības ieceres atbalstīšanas vai noraidīšanas iemesls (atbil­stošu variantu atzīmē ar krustiņu);

13.2.4. sabiedrības ieguvumi vai zaudējumi pēc būvniecības ieceres īste­nošanas;

13.2.5. kā un cik lielā mērā būvniecības iecere aizskar personas tiesības vai likumiskās intereses;

13.2.6. priekšlikumi, ierosinājumi vai nosacījumi, lai, īstenojot būvniecības ieceri, netiktu aizskartas personas tiesības vai likumiskās intereses;

13.2.7. atbildes uz citiem aptaujas jautājumiem (jautājumi ir saskaņoti ar būvvaldi un izvērsti tā, lai precizētu sabiedrības viedokli saistībā ar būvniecības ieceri);

13.3. būvniecības ieceres metu, aprakstu, apbūvējamā zemesgabala foto­attēlus;

13.4. aprakstu par būvniecības ieceres iespējamo ietekmi uz attiecīgās administratīvās teritorijas vai reģiona vidi, infrastruktūru, iedzīvotāju sadzīves apstākļiem un nekustamo īpašumu vērtību. Aprakstam pievieno kompetento institūciju atzinumus (ja tādi ir izsniegti);

13.5. būvtāfeli (ne mazāku kā 1,2 x 1,2 m), kurā atspoguļo iecerētās būves attēlu un ietver šo noteikumu 13.1.apakšpunktā minētās ziņas.

14. Ierosinātājam ir šādi pienākumi:

14.1. saskaņot ar pašvaldību šo noteikumu 13.1.apakšpunktā minēto paziņojumu un nodrošināt paziņojuma publicēšanu vietējā laikrakstā;

14.2. saskaņot ar pašvaldību šo noteikumu 13.2.apakšpunktā minētās ap­taujas lapas tekstu un veidlapas paraugu;

14.3. saskaņot ar pašvaldību laiku un vietu, kur izstādīt apskates ma­teriālus un rīkot prezentācijas pasākumu;

14.4. izvietot būvtāfeli apbūvējamā zemesgabalā, sākot no dienas, kad vietējā laikrakstā publicēts šo noteikumu 13.1.apakšpunktā minētais paziņojums, līdz būvniecības ieceres publiskās apspriešanas beigām.

15. Pašvaldībai ir šādi pienākumi:

15.1. nodrošināt publisku pieejamību ierosinātāja sagatavotajiem mate­riāliem, saistošajiem apbūves noteikumiem un spēkā esošajam teritorijas plāno­jumam publiskās apspriešanas norises vietā. Ja pašvaldībai nav spēkā esoša teritorijas plānojuma, ir pieļaujami citi materiāli, kas uzskatāmi attēlo situāciju teritorijā;

15.2. ievietot pašvaldības mājas lapā internetā (ja tāda ir) šo noteikumu 13.1.apakšpunktā minēto paziņojumu un 13.2.apakšpunktā minēto aptaujas lapu, kā arī 19.punktā minēto būvvaldes gala ziņojumu;

15.3. izvietot šo noteikumu 13.1.apakš­punktā minēto paziņojumu novada un attiecīgās pilsētas vai pagasta pašvaldības ēkā. Pēc vienošanās ar pašvaldību ierosinātājs var izlikt paziņojumu arī citās sabiedrībai pieejamās vietās (pie­mēram, skolā, bibliotēkā, pastā) un izziņot vietējā radio un televīzijā;

15.4. paziņot ierosinātājam par pašvaldības domes sēdes vietu un laiku, kad tiks pieņemts lēmums par būvniecības ieceres publiskās apsprie­šanas rezultātiem;

15.5. nodrošināt publiskās apspriešanas dokumentācijas sakārtošanu un glabāšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dokumentu uzglabāšanu un arhivēšanu.

16. Ja attiecīgie apskates materiāli un informācija par būvniecības ieceri neatbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām, pašvaldība par to rakstiski informē ierosinātāju un publiskās apspriešanas organizēšanu sāk pēc tam, kad sagatavoti un iesniegti visi nepieciešamie materiāli.

17. Publiskā apspriešana uzskatāma par uzsāktu no datuma, kad šo noteikumu 13.1.apakšpunktā minētais paziņojums publicēts vietējā laikrakstā.

18. Publiskās apspriešanas laikā ikvienai personai ir šādas tiesības:

18.1. iepazīties ar publiskajai apspriešanai nodoto informāciju;

18.2. izteikt savu viedokli;

18.3. pieaicināt neatkarīgus ekspertus vai kom­petentu institūciju pār­stāvjus, lai izvērtētu būvniecības ieceri;

18.4. līdz noteiktajam termiņam rakstiski vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, iesniegt būvvaldē atsauksmes, priekšlikumus vai ierosinājumus būvniecības ieceres pilnveidošanai, kā arī aizpildīt un nosūtīt vai iesniegt norādītajā adresē šo noteikumu 13.2.apakšpunktā minēto aptaujas lapu;

18.5. piedalīties būvniecības ieceres prezentācijas pasākumā un izteikt savu viedokli, kā arī piedalīties pašvaldības domes sēdē, kurā pieņem lēmumu par būvniecības ieceri.

19. Pēc publiskās apspriešanas beigām atbildīgais sekretārs:

19.1. analizē un izvērtē attiecīgajā termiņā iesniegtās šo noteikumu 13.2.apakšpunktā minētās aptaujas lapas (īpaši izvērtējot piegulošo zemesgabalu un ēku īpašnieku viedokli) un ekspertu vai citu institūciju pārstāvju atzinumus, kā arī protokolētos publiski izteiktos viedokļus;

19.2. apkopo, cik cilvēku atbalsta un cik cilvēku noraida būvniecības ieceri (norāda galvenos iemeslus), kādi priekšlikumi vai nosacījumi izteikti būv­niecības ieceres pilnveidošanai vai būvniecības ieceres īstenošanai;

19.3. sagatavo būvvaldes gala ziņojumu. Pretenzijas, kas nav noformētas atbilstoši šajos noteikumos noteiktajām prasībām, netiek ņemtas vērā.

20. Gala ziņojumu par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas re­zultātiem atbildīgais sekretārs sniedz pēc publiskās apspriešanas termiņa beigām nākamajā pašvaldības domes sēdē, bet ne vēlāk kā triju mēnešu laikā no dienas, kad sākta publiskā apspriešana.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Ekonomikas ministrs J.Strods
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Paredzētās būves publiskās apspriešanas kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 331Pieņemts: 22.05.2007.Stājas spēkā: 26.05.2007.Zaudē spēku: 01.10.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 84, 25.05.2007.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
157684
{"selected":{"value":"01.07.2009","content":"<font class='s-1'>01.07.2009.-30.09.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2009","iso_value":"2009\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2009.-30.09.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.05.2007","iso_value":"2007\/05\/26","content":"<font class='s-1'>26.05.2007.-30.06.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2009
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"