Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2011. gada 30. augusta noteikumus Nr. 662 "Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība akreditētās profesionālās izglītības programmās".
Ministru kabineta noteikumi Nr.308

Rīgā 2007.gada 8.maijā (prot. Nr.28 25.§)
Centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība
Izdoti saskaņā ar Profesionālās izglītības likuma 7.panta 10.punktu un 29.panta trešo daļu
(Grozīta ar MK 25.03.2008. noteikumiem Nr.210)

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā organizējami centralizētie profesionā­lās kvalifikācijas eksāmeni (turpmāk - eksāmeni).

(MK 25.03.2008. noteikumu Nr.210 redakcijā)

1.1 Eksāmenus kārto, lai iegūtu pirmā, otrā vai trešā līmeņa profesionālo kvalifikāciju Latvijas izglītības klasifikācijā ietvertajās profesionālās pamat­izglītības, arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības vai profesionālās tālākizglītības programmās (izņemot izglītības programmas civilās un militārās aizsardzības jomā).

(MK 25.03.2008. noteikumu Nr.210 redakcijā)

2. Eksāmenu pirmā, otrā vai trešā līmeņa profesionālās kvalifikācijas iegūšanai ir tiesīga kārtot persona, kura, apgūstot attiecīgu akreditētu profesionālās izglītības programmu, ir saņēmusi galīgo vērtējumu - atzīmi 10 ballu vērtējuma skalā vai "ieskaitīts" - visos mācību priekšmetos, praktiskajās mācībās un kvalifikācijas praksē.

3. Persona, kura sasniegusi 18 gadu vecumu un pašizglītības ceļā (eksterni) ir apguvusi noteiktu profesionālās izglītības vai profesionālās tālākizglītības programmu, kā arī apguvusi profesijas standartā iekļautās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, pēc savas izvēles kārto eksā­menu akreditētā profesionālās izglītības iestādē vai eksaminācijas centrā (turpmāk - eksami­nācijas institūcija) atbilstoši izvēlētajai profesionālajai kvalifikācijai.

4. Valsts izglītības satura centrs vai Kultūras ministrija sadarbībā ar izglītības iestādēm un Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakš­padomi (turpmāk - apakšpadome) izstrādā eksāmena programmu. Programmā norāda eksāmena mērķi, eksāmena uzbūvi, teorētiskās un praktiskās daļas aprakstu, izpildei paredzēto laiku, pārbaudāmos elementus, vērtēšanas kritērijus un kārtību.

(Grozīts ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.726; MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1574)

5. Profesionālās pamatizglītības, arod­izglītības un profesionālās vidējās izglītības programmās eksaminācijas institūcija eksāmena teorētiskās daļas un praktiskās daļas eksāmena norises vietu un laiku saskaņo ar Valsts izglītības satura centru vai Kultūras ministriju. Izglītojamais eksāmena teorētiskās daļas kārtošanu var uzsākt pēc tam, kad saņemts galīgais vērtējums mācību priekšmetos un praktiskajās mācībās, praktiskās daļas kārtošanu - pēc tam, kad saņemts galīgais vērtējums kvalifikācijas praksē.

(Grozīts ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.726; MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1574)

6. Eksāmenu organizē eksaminācijas institūcija sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru vai Kultūras ministriju un profesionālajām organizācijām.

(Grozīts ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.726; MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1574)

7. Izglītības iestāde, kas nav akreditēta, bet īsteno akreditētu profesionālās izglītības programmu, kura saistīta ar šo noteikumu 1.punktā minēto profesionālās kvalifikācijas piešķiršanu, ne vēlāk kā piecus mēnešus (profesionālās tālākizglītības programmās - ne vēlāk kā divus mēnešus) pirms plānotā eksāmena termiņa iesniedz eksaminācijas institūcijā iesniegumu eksāmena kārtošanai. Iesniegumā norāda šādu informāciju:

7.1. izglītības iestādes nosaukums;

7.2. izglītības programmas nosaukums, kods un īstenošanas ilgums;

7.3. iegūstamā profesionālā kvalifikācija;

7.4. eksaminējamo personu skaits;

7.5. plānotais eksāmena laiks;

7.6. izglītības iestādes vadītāja vārds un uzvārds, tās personas vārds un uzvārds, kuru izglītības iestāde ir pilnvarojusi kārtot ar eksamināciju saistītos jautājumus.

8. Eksaminācijas institūcija atbilstoši attiecīgajai profesijai un eksāmena programmai ne vēlāk kā 30 dienas pirms eksāmena iesniedz apstiprināšanai Valsts izglītības satura centrā vai Kultūras ministrijā centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksaminācijas komisijas (turpmāk – komisija) personālsastāva sarakstu (1.pielikums) un eksāmenu grafiku (2.pielikums). Valsts izglītības satura centrs vai Kultūras ministrija ne vēlāk kā 10 dienas pirms eksā­mena apstiprina un izsniedz eksaminācijas institūcijai komisijā iekļauto personu sarakstu un eksāmenu grafiku.

(Grozīts ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.726; MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1574)

8.1 Valsts izglītības satura centrs vai Kultūras ministrija neapstiprina komisijas personālsa­stāva sarakstu, ja tajā iekļautās personas izglītība un profesionālā darbība neatbilst šo noteikumu 12.punkta prasībām, un nosūta eksaminācijas institūcijai atteikumu, norādot konstatēto neatbilstību. Eksaminācijas institūcijas ne vēlāk kā 15 dienas pirms eksāmena iesniedz Valsts izglītības satura centrā vai Kultūras ministrijā apstiprināšanai precizētu komisijas personālsastāva sarakstu.

(MK 30.06.2009. noteikumu Nr.726 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1574)

9. Eksaminācijas institūcija atbilstoši šiem noteikumiem, eksāmena programmai, profesijas un darba vietas specifikai ne vēlāk kā 10 dienas pirms eksāmena konkretizē eksāmena teorētiskās un praktiskās daļas izpildes kārtību (turpmāk - izpildes kārtība) un saskaņo to ar Valsts izglītības satura centru vai Kultūras ministriju. Izpildes kārtībā iekļauj izmantojamos darba rīkus un palīglīdzekļus un darba drošības prasības teorētiskās un praktiskās daļas veikšanai.

(Grozīts ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.726; MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1574)

10. Izglītības iestāde ar izpildes kārtību iepazīstina eksaminējamās personas, un tās ar parakstu apliecina, ka ir informētas par eksāmena norisi. Ja izglītības iestāde nav akreditēta, eksāmena izpildes kārtību tai nosūta eksaminācijas institūcija.

11. Ja eksāmenu kārto akreditētā eksa­minācijas centrā, eksaminācijas centrs ar izpildes kārtību iepazīstina eksaminējamās personas, un tās ar parakstu apliecina, ka ir informētas par eksāmena norisi.

12. Komisijas sastāvā ir ne mazāk kā trīs personas – komisijas priekšsēdētājs, viņa vietnieks un komisijas loceklis. Komisijas sastāvu Valsts izglītības satura centrs vai Kultūras ministrija saskaņo ar apakšpadomi vai tās pilnvarotām institūcijām. Komisijā iekļauj personas, kuru izglītība un profesionālā darbība atbilst piešķiramajai kvalifikācijai un kuras nav personīgi ieinteresētas eksāmena rezultātā. Ja attiecīgās profesijas ir pakļautas tehniskās uzraudzības kontrolei, komisijas sastāvā iekļauj attiecīgās tehniskās uzraudzības inspekcijas pārstāvi. Komisijas sastāvā iekļautās personas atbilst šādām prasībām:

12.1. komisijas priekšsēdētājs ir persona ar augstāko izglītību atbilstoši Latvijas izglītības klasifikācijas izglītības tematiskajai jomai un strādā attiecīgajā tautsaimniecības nozarē vai persona ar augstāko izglītību un darba stāžu ne mazāk kā trīs gadi attiecīgajā tautsaimniecības nozarē. Izņēmuma gadījumā eksāmena komisijas priekšsēdētājs var būt persona ar profesionālo vidējo izglītību profesijā, kurā nav iegūstama atbilstoša augstākā izglītība Latvijā, ja Latvijas Amatniecības kamera izsniegusi amata meistara diplomu un šai personai ir darba stāžs ne mazāk kā pieci gadi attiecīgajā tautsaimniecības nozarē;

12.2. komisijas priekšsēdētāja vietnieks ir persona ar augstāko izglītību un darba stāžu attiecīgajā tautsaimniecības nozarē vai persona ar attiecīgo profesionālo kvalifikāciju un darba stāžu ne mazāk kā trīs gadi attiecīgajā tautsaimniecības nozarē;

12.3. komisijas loceklis ir persona ar attiecīgo profesionālo kvalifikāciju un darba stāžu ne mazāk kā viens gads attiecīgajā tautsaimniecības nozarē.

(MK 30.06.2009. noteikumu Nr.726 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1574)

13. Eksaminācijas institūcijas vadītāja pienākums ir nodrošināt:

13.1. eksāmena materiālu saņemšanu no Valsts izglītības satura centra vai Kultūras ministrijas un eksāmena materiālu satura neizpaušanu līdz eksāmena sākumam;

13.2. atsevišķu galdu, solu vai darba vietu katram izglītojamajam atbilstoši katra eksāmena daļas specifikai;

13.3. eksāmena telpu ar pulksteni, kas novietots eksaminējamām personām redzamā vietā.

(Grozīts ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.726; MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1574)

14. Komisijas un eksaminācijas institūcijas vadītāja pienākums ir nodrošināt šiem noteikumiem un profesionālo izglītību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem atbilstošu eksāmena norisi un objektīvu izglītojamo vērtējumu.

15. Neakreditētas izglītības iestādes pilnvarots pārstāvis līdz eksāmena sākumam iesniedz eksaminācijas institūcijai šādus dokumentus:

15.1. izglītības iestādes vadītāja rīkojumu par personām, kas saskaņā ar šo noteikumu 5.punktu tiesīgas kārtot eksāmenu;

15.2. centralizētā profesionālās kvalifikācijas eksāmena protokola veidlapu (3.pielikums);

15.3. dokumentu, kas apliecina izdevumu samaksu par materiāliem, inventāru un energoresursiem, kas saistīti ar eksā­mena norisi un aprēķināti atbilstoši izglītojamo skaitam;

15.4. šo noteikumu 10.punktā minēto eksaminējamo personu rakstisku apliecinājumu par iepazīšanos ar eksāmena izpildes kārtību.

(Grozīts ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.726, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

16. Eksaminējamā persona ierodas uz eksāmenu norādītajā laikā, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu. Eksaminējamai personai, kas ir nokavējusi eksāmena sākumu, ir tiesības piedalīties tajā tikai ar komisijas priekšsēdētāja atļauju. Eksāmena darba izpildes laiks netiek pagarināts.

17. Pirms eksāmena komisija iepazīstina eksaminējamās personas ar eksāmena norises kārtību, norises vietām un uzdevumu izpildes laikiem.

18. Eksaminācijas institūcija eksāmena laikā nodrošina eksaminējamām personām un komisijai atbilstošus darba apstākļus. Ja nepieciešams, eksaminācijas institūcijas vadītājs var norīkot komisijas palīgu, kurš sagatavo telpas, aprīkojumu, materiālus un dokumentāciju vai veic citus darbus pēc komisijas priekšsēdētāja norādes, izņemot eksaminējamo personu vērtēšanu un konsultēšanu. Komisijas palīgs nevar būt ieinteresēta persona vai šo noteikumu 4.punktā minēto institūciju pārstāvis, kas ir piedalījies eksāmena programmu izstrādē.

(MK 30.06.2009. noteikumu Nr.726 redakcijā, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

19. Eksāmenu vada komisijas priekšsēdētājs. Pēc saskaņošanas ar eksaminācijas institūcijas vadītāju eksāmenā novērotāja statusā var piedalīties ministriju, pašvaldību, profesionālo organizāciju, arodbiedrību, nevalstisko organizāciju, Valsts izglītības satura centra, izglītības iestādes un tās vecāku padomes pārstāvji. Par novērotājiem nevar būt eksaminējamās personas tēvs, māte, aizbildnis, brālis, māsa vai laulātais.

(MK 30.06.2009. noteikumu Nr.726 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1574)

20. Novērotājs eksāmena telpā ievēro klusumu. Viņam nav tiesību eksāmena laikā traucēt izglītojamos to patstāvīgajā darbā un skaidrot izglītojamiem eksāmena saturu.

21. Ja novērotājs pārkāpj šo noteikumu 19. un 20.punktā noteiktās prasības, komisijas priekšsēdētājs ir tiesīgs izraidīt novērotāju no eksāmena telpas. Par novērotāja izraidīšanu no eksāmena telpas komisijas priekšsēdētājs sastāda aktu. Aktu iesniedz Valsts izglītības satura centram vai Kultūras ministrijai.

(Grozīts ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.726, MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1574)

22. Novērotājs pēc eksāmena aizpilda un iesniedz rakstisku ziņojumu par novērojumiem eksāmena norisē (4.pielikums). Ziņojumu iesniedz Valsts izglītības satura centram vai Kultūras ministrijai.

(Grozīts ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.726; MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1574)

23. Pirms praktiskā pārbaudes darba komisijas norīkota persona iepazīstina eksa­minējamās personas ar praktiskās daļas izpildes kārtību, tai skaitā ar darba drošības prasībām. Eksaminējamās personas to apliecina ar parakstu.

24. Ja netiek ievērota šajos noteikumos noteiktā eksāmena norises kārtība, komisijas priekšsēdētājam ir tiesības nesākt eksāmenu noteiktajā laikā vai pārtraukt to līdz noteiktās kārtības atjaunošanai. Ja eksāmena norisi nav iespējams atjaunot tajā pašā dienā, par to nekavējoties ziņo Valsts izglītības satura centram vai Kultūras ministrijai. Valsts izglītības satura centrs vai Kultūras ministrija, saskaņojot ar eksaminācijas institūciju, triju darbdienu laikā pieņem lēmumu par eksāmena norises laiku.

(Grozīts ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.726; MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1574)

25. Eksāmena laikā komisija uzrauga eksāmena norisi. Katra eksaminējamā persona eksāmenu kārto patstāvīgi, bez citu personu palīdzības, neizmanto konkrētā eksāmena izpildes kārtībā neiekļautus darba rīkus un palīglīdzekļus, netraucē citus eksaminējamos. Ja šī prasība pēc aizrādījuma netiek pildīta, komisijas priekšsēdētājs eksaminējamo personu izraida no eksāmena norises telpas. Pēc izraidīšanas no eksāmena norises telpas eksaminējamai personai tiek piedāvāts sniegt rakstisku paskaidrojumu (5.pielikums). Par eksaminējamās personas izraidīšanu no eksāmena norises telpas komisija sastāda aktu (6.pielikums).

(MK 30.06.2009. noteikumu Nr.726 redakcijā, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

26. Eksaminējamās personas, kuras attaisnojošu iemeslu dēļ nav ieradušās uz eksāmenu vai kādu tā daļu, iesniedz eksaminācijas institūcijā iesniegumu un pievieno attaisnojošu dokumentu. Eksaminācijas institūcija triju darbdienu laikā informē eksaminējamo personu par atļauju kārtot eksāmenu, iespējamo eksāmena norises vietu un laiku.

27. Ja nepieciešams (fizioloģisku iemeslu dēļ), komisijas priekšsēdētājs var atļaut eksaminējamai personai eksāmena norises laikā iziet no telpas. Eksāmena darba izpildes laiks netiek pagarināts.

28. Pēc eksāmena visu daļu norises komisija pieņem lēmumu par vērtējumu un sniedz priekšlikumu tās izglītības iestādes vadītājam, kura īsteno attiecīgo izglītības programmu, piešķirt eksaminējamām personām attiecīgo profesionālo kvalifikāciju. Lēmumu ieraksta centralizētā profesionālās kvalifikācijas eksāmena protokolā (turpmāk – protokols). Protokolu divos eksemplāros paraksta visi komisijas locekļi. Vienu eksemplāru glabā eksaminācijas institūcijā, otru - eksaminējamo personu izglītības iestādē. Ja eksāmenu organizē akreditēta profesionālās izglītības iestāde, kas īsteno akreditētu izglītības programmu, protokolu noformē vienā eksemplārā, un to glabā akreditētajā profesionālās izglītības iestādē. Eksaminējamās personas ar komisijas lēmumu par vērtējumu iepazīstina tā pieņemšanas dienā.

(Grozīts ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.726, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

29. Eksaminētajai personai triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu 28.punktā minētā lēmuma paziņošanas ir tiesības iesniegt Valsts izglītības satura centrā vai Kultūras ministrijā iesniegumu par procesuāliem pārkāpumiem eksāmena norises gaitā, kas varēja ietekmēt eksaminējamās personas eksāmena vērtējumu vai 28.punktā minēto lēmumu, un lūgt to izvērtēt. Valsts izglītības satura centrs vai Kultūras ministrija izskata iesniegumu un 10 dienu laikā pēc tā saņemšanas informē attiecīgo personu par pieņemto lēmumu.

(Grozīts ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.726; MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1574)

30. Komisijas priekšsēdētājs eksāmena dienā iesniedz eksaminācijas institūcijas vadītājam eksāmena norises vērtējumu (7.pielikums). Eksaminācijas institūcijas vadītājs 10 dienu laikā pēc eksāmena iesniedz Valsts izglītības satura centrā vai Kultūras ministrijā eksāmena norises vērtējumu, eksāmena rezultātu kopsavilkumu (8.pielikums) un šo noteikumu 25.punktā minēto aktu.

(MK 30.06.2009. noteikumu Nr.726 redakcijā; MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1574)

31. Eksaminējamās personas, kuras saņēmušas eksāmenā vērtējumu, mazāku par "5 - viduvēji", vai nav to kārtojušas bez attaisnojoša iemesla, eksāmenu drīkst kārtot pēc trijiem mēnešiem. Eksaminējamām personām, kuras saņēmušas eksāmenā vērtējumu, ne mazāku par "5 - viduvēji", atkārtoti kārtot eksāmenu vērtējuma paaugstināšanai nav atļauts.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Izglītības un zinātnes ministre B.Rivža
1.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 8.maija noteikumiem Nr.308

(Pielikums MK 30.06.2009. noteikumu Nr.726 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1574)


2.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 8.maija noteikumiem Nr.308

(Pielikums MK 30.06.2009. noteikumu Nr.726 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1574)

3.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 8.maija noteikumiem Nr.308

(Pielikums un tā numerācija grozīta ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.726, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

Izglītības un zinātnes ministre B.Rivža
4.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 8.maija noteikumiem Nr.308

(Pielikums MK 30.06.2009. noteikumu Nr.726 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1574)

5.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 8.maija noteikumiem Nr.308

(Pielikums MK 30.06.2009. noteikumu Nr.726 redakcijā, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

6.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 8.maija noteikumiem Nr.308

(Pielikums MK 30.06.2009. noteikumu Nr.726 redakcijā, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

Akts par eksaminējamā izraidīšanu no centralizētā profesionālās kvalifikācijas eksāmena norises telpas


7.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 8.maija noteikumiem Nr.308

(Pielikums MK 30.06.2009. noteikumu Nr.726 redakcijā, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

8.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 8.maija noteikumiem Nr.308

(Pielikums MK 30.06.2009. noteikumu Nr.726 redakcijā, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 308Pieņemts: 08.05.2007.Stājas spēkā: 12.05.2007.Zaudē spēku: 01.09.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 76, 11.05.2007.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
157017
{"selected":{"value":"01.01.2010","content":"<font class='s-1'>01.01.2010.-31.08.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2010","iso_value":"2010\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2010.-31.08.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.07.2009","iso_value":"2009\/07\/10","content":"<font class='s-1'>10.07.2009.-31.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.04.2008","iso_value":"2008\/04\/02","content":"<font class='s-1'>02.04.2008.-09.07.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.05.2007","iso_value":"2007\/05\/12","content":"<font class='s-1'>12.05.2007.-01.04.2008.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2010
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"