Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.73

Rīgā 2007.gada 6.martā (prot. Nr.65, 8.§)
Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas
14.punkta f) apakšpunktu un 43.panta trešo daļu,
Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 16.punktu,
46.panta piekto daļu un 47.panta trešo daļu
(Grozīts ar Rīgas domes 24.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.44)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība izsniedz licences interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai, kā arī kārtību, kādā tiek pārreģistrētas un anulētas licences.

2. Licenci interešu izglītības programmu īstenošanai (paraugs 1.pielikumā) un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai (paraugs 2.pielikumā) izsniedz Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija (turpmāk tekstā – Komisija).

(Grozīts ar Rīgas domes 01.06.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.72)

3. Komisija darbojas saskaņā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta direktora apstiprinātu nolikumu. Komisijas sastāvā tiek iekļauti pieci kvalificēti nozares speciālisti. Komisijai adresētie iesniegumi un dokumenti iesniedzami Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentā. Komisijas piešķirtās licences tiek izsniegtas Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentā.

(Grozīts ar Rīgas domes 01.06.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.72)

II. Licences saņemšanas kārtība

4. Lai saņemtu licenci interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai, licences pieprasītājs – juridiska persona Komisijai iesniedz:

4.1. noteikta parauga rakstveida iesniegumu (paraugs 3.pielikumā);

4.2. pilnvaru iesnieguma iesniegšanai un licences saņemšanai;

4.3. (svītrots ar Rīgas domes 27.09.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 221);

4.4. (svītrots ar Rīgas domes 01.06.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.72);

4.5. (svītrots ar Rīgas domes 01.06.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.72);

4.6. dokumenta, kas apliecina nodrošinājumu ar vietu un telpām licencējamās programmas īstenošanai, kopiju (uzrādot oriģinālu);

4.7. Veselības inspekcijas atzinuma (veidlapa 208/u) kopiju par vietas un telpu atbilstību noteiktām sanitārajām prasībām licencējamajam darbības veidam (uzrādot oriģinālu), izņemot gadījumus, kad izglītības programmu īstenos izglītības iestādes telpās;

4.8. (svītrots ar Rīgas domes 24.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.44);

4.9. licencējamo programmu valsts valodā (paraugs 5.pielikumā);

4.10. programmas apguvi apliecinošā dokumenta paraugu, kurā norādīts licences izsniedzēja pilns nosaukums un paredzēta vieta licences numuram, gadījumos, kad īstenos pieaugušo neformālās izglītības programmu;

4.11. izziņu no Sodu reģistra saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta piektajā daļā noteikto personām, kuras īstenos interešu izglītības programmas, izņemot Rīgas pilsētas pašvaldības dibināto izglītības iestāžu pedagoģiskajiem darbiniekiem.

(Grozīts ar Rīgas domes 01.06.2010. saistošajiem noteikumiem Nr. 72; Rīgas domes 24.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 44; Rīgas domes 27.09.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 221)

5. Lai saņemtu licenci interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai, licences pieprasītājs – fiziska persona Komisijai iesniedz:

5.1. noteikta parauga rakstveida iesniegumu (paraugs 4.pielikumā);

5.2. (svītrots ar Rīgas domes 24.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.44);

5.3. dokumenta, kas apliecina nodrošinājumu ar vietu un telpām licencējamās programmas īstenošanai, kopiju (uzrādot oriģinālu);

5.4. Veselības inspekcijas atzinuma (veidlapa 208/u) kopiju par vietas un telpu atbilstību noteiktām sanitārajām prasībām licencējamajam darbības veidam (uzrādot oriģinālu), izņemot gadījumus, kad izglītības programmu īstenos izglītības iestādes telpās;

5.5. (svītrots ar Rīgas domes 24.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.44);

5.6. licencējamo programmu valsts valodā;

5.7. programmas apguvi apliecinošā dokumenta paraugu, kurā norādīts licences izsniedzēja pilns nosaukums un paredzēta vieta licences numuram, gadījumos, kad īstenos pieaugušo neformālās izglītības programmu;

5.8. izziņu no Sodu reģistra saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta piektajā daļā noteikto personām, kuras īstenos interešu izglītības programmas, izņemot Rīgas pilsētas pašvaldības dibināto izglītības iestāžu pedagoģiskajiem darbiniekiem.

(Grozīts ar Rīgas domes 01.06.2010. saistošajiem noteikumiem Nr. 72; Rīgas domes 24.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 44; Rīgas domes 27.09.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 221)

6. Licencējamā programma sastāv no:

6.1. programmas mērķa formulējuma;

6.2. programmas uzdevumiem;

6.3. programmas ilguma stundās;

6.4. plānoto rezultātu apraksta;

6.5. izglītības satura apraksta;

6.6. programmas īstenošanas plāna;

6.7. informācijas par programmas materiālo un finansiālo nodrošinājumu;

6.8. programmas īstenošanai nepieciešamā personāla saraksta; jāiesniedz lektora parakstīts dzīves un darba gājums (CV), īstenojot interešu izglītības programmu, papildus jāpievieno pedagoģisko izglītību apliecinoša dokumenta valsts valodā kopija vai notariāli apstiprināta tulkojuma kopija, uzrādot oriģinālu.

(Grozīts ar Rīgas domes 01.06.2010. saistošajiem noteikumiem Nr. 72; Rīgas domes 27.09.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 221)

7. Komisijai ir tiesības pieprasīt papildu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami licences piešķiršanai. Ja iesniegtajos dokumentos nav pietiekamu ziņu jautājuma objektīvai izlemšanai, Komisija atliek jautājuma izskatīšanu un informē par to licences pieprasītāju, 10 darba dienu laikā pēc Komisijas sēdes nosūtot vēstuli licences pieprasītājam. Jautājums tiek izskatīts pēc tam, kad saņemta pieprasītā informācija un (vai) dokumenti.

8. Komisijas sēdes notiek reizi mēnesī. Informācija par Komisijas sēdi tiek publicēta tīmekļa vietnē www.e-skola.lv. Licences pieprasītājam nepieciešamie dokumenti jāiesniedz ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms Komisijas sēdes. Komisija izskata dokumentus un pieņem lēmumu par licences izsniegšanu vai atteikumu izsniegt licenci. Par licences izsniegšanas atteikumu licences pieprasītājs tiek rakstveidā informēts 10 darba dienu laikā pēc Komisijas lēmuma pieņemšanas.

(Rīgas domes 01.06.2010. saistošo noteikumu Nr.72 redakcijā)

9. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par atteikumu izsniegt licenci, ja:

9.1. iesniegtie dokumenti neatbilst izglītības jomu reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

9.2. materiāli tehniskā bāze, pedagoģiskie darbinieki un finansiālie resursi nenodrošina programmu īstenošanu;

9.3. sniegtas nepatiesas ziņas;

9.4. licencējamā programma neatbilst interešu un pieaugušo neformālās izglītības kritērijiem;

9.5. nav iesniegti visi šo saistošo noteikumu 4., 5. un 6.punktā minētie dokumenti vai iesniegtie dokumenti nav noformēti atbilstoši norādītajām prasībām.

(Grozīts ar Rīgas domes 01.06.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.72)

10. Ja Komisija pieņem lēmumu atteikt programmas licencēšanu, pēc Komisijas lēmumā norādīto trūkumu novēršanas licences pieprasītājs ir tiesīgs atkārtoti iesniegt iesniegumu attiecīgās programmas īstenošanai.

(Rīgas domes 01.06.2010. saistošo noteikumu Nr.72 redakcijā)

11. Licenci paraksta Komisijas vadītājs.

12. Licences derīguma termiņu skaita no dienas, kad Komisija ir pieņēmusi lēmumu par licences izsniegšanu.

13. Licenci tās pieprasītājam izsniedz 10 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas dienas.

14. Pirms licences saņemšanas licences pieprasītājs samaksā maksu par licences izsniegšanu.

(Rīgas domes 24.09.2013. saistošo noteikumu Nr.44 redakcijā)

15. Maksa par licences izsniegšanu 10 dienu laikā no Komisijas lēmuma par licences izsniegšanu pieņemšanas jāieskaita Rīgas pilsētas pašvaldības norādītajā kontā šādā apmērā:

15.1. par licences izsniegšanu – 71,14 euro;

15.2. par licences derīguma termiņa pagarināšanu – 7,11 euro.

(Grozīts ar Rīgas domes 01.06.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.72; Rīgas domes 24.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.44; grozījumi 15.1. un 15.2.apakšpunktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

16. Pēc licences pieprasītāja iesnieguma saņemšanas Komisija, izvērtējot licencējamās programmas mērķi un mērķauditoriju, var pieņemt lēmumu samazināt maksu par licences izsniegšanu, nosakot to 14,23 euro apmērā, ja licencējamās programmas īsteno pašvaldības izglītības iestāžu vecāku atbalsta fondi vai licencējamās programmas nosaukumā un mērķos norādīts, ka programma paredzēta invalīdu apmācībai.

(Rīgas domes 27.09.2016. saistošo noteikumu Nr. 221 redakcijā)

17. Licences nozaudēšanas gadījumā Komisija pēc licences pieprasītāja rakstveida iesnieguma saņemšanas izsniedz pieprasītās licences dublikātu, uz kura ir atzīme “Dublikāts”.

18. Ja dokumentos, kas bijuši par pamatu licences saņemšanai, ir izdarīti grozījumi, licences īpašnieks rakstiski paziņo par to Komisijai ne vēlāk kā mēnesi pēc attiecīgo grozījumu izdarīšanas, iesniedzot attiecīgo dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus).

III. Licences derīguma termiņa pagarināšanas kārtība

19. Komisija lēmumu par licences derīguma termiņa pagarināšanu pieņem, ja licences īpašnieks iesniedz iesniegumu ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms licences derīguma termiņa beigām.

(Grozīts ar Rīgas domes 01.06.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.72)

20. Iesniegumam par licences derīguma termiņa pagarināšanu pievieno:

20.1. izsniegtās licences kopiju;

20.2. dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), kas apliecina nodrošinājumu ar vietu un telpām licencējamās programmas īstenošanai;

20.3. Veselības inspekcijas atzinuma (veidlapa 208/u) kopiju par vietas un telpu atbilstību noteiktām sanitārajām prasībām licencējamajam darbības veidam (uzrādot oriģinālu), izņemot gadījumus, kad izglītības programmu īstenos izglītības iestādes telpās;

20.4. izziņu par izmaiņām programmas īstenošanas materiāli tehniskajā bāzē;

20.5. izziņu par izmaiņām programmas īstenošanai nepieciešamā personāla sarakstā; jāiesniedz lektora parakstīts dzīves un darba gājums (CV), īstenojot interešu izglītības programmu, papildus jāpievieno pedagoģisko izglītību apliecinoša dokumenta valsts valodā kopija vai notariāli apstiprināta tulkojuma kopija, uzrādot oriģinālu, un izziņa no Sodu reģistra saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta piektajā daļā noteikto, izņemot Rīgas pilsētas pašvaldības dibināto izglītības iestāžu pedagoģiskajiem darbiniekiem;

20.6. (svītrots ar Rīgas domes 24.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.44)

(Grozīts ar Rīgas domes 01.06.2010. saistošajiem noteikumiem Nr. 72; Rīgas domes 24.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 44; Rīgas domes 27.09.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 221)

21. Komisijai ir tiesības pieprasīt licences pieprasītājam iesniegt papildu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami licences derīguma termiņa pagarināšanai.

22. Komisija pieņem lēmumu par licences derīguma termiņa pagarināšanu vai atteikumu pagarināt licences derīguma termiņu ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

IV. Licences anulēšanas kārtība

23. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par licences anulēšanu, ja:

23.1. licences īpašnieks gada laikā pēc tās saņemšanas nav uzsācis īstenot licencēto interešu vai pieaugušo neformālās izglītības programmu;

23.2. licencētās interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmas īstenošanā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi;

23.3. materiāli tehniskā bāze, pedagoģiskie darbinieki un finansiālie resursi nenodrošina kvalitatīvu programmas īstenošanu;

23.4. ir iesniegtas nepatiesas ziņas;

23.5. juridiskā persona tiek likvidēta.

(Grozīts ar Rīgas domes 01.06.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.72)

24. Par licences anulēšanu programmas īstenotājs tiek informēts rakstveidā 10 darba dienu laikā pēc Komisijas lēmuma pieņemšanas. Ja licence tiek anulēta, tās īpašniekam jāpārtrauc licencē norādītās programmas īstenošana normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

25. Informācija par interešu vai pieaugušo neformālās izglītības programmas licences anulēšanu tiek publicēta presē 10 darba dienu laikā pēc Komisijas lēmuma pieņemšanas un par to tiek informētas iestādes, kuras veic kontroles funkcijas.

V. Licences izsniegšanas kārtība

26. Licenci izsniedz uz diviem gadiem. Licences derīguma termiņš nedrīkst pārsniegt dokumenta, kas apliecina nodrošinājumu ar vietu un telpām licencējamās programmas īstenošanai, derīguma termiņu.

27. Licenci izsniedz licences pieprasītājam vai tā pilnvarotajai personai pret parakstu un pēc maksājuma uzdevuma par maksas par licences izsniegšanu samaksu uzrādīšanas.

(Grozīts ar Rīgas domes 27.09.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 221)

VI. Administratīvā atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu un saistošo noteikumu izpildes kontrole

(Nodaļa svītrota ar Rīgas domes 18.12.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 88)

28. (Svītrots ar Rīgas domes 18.12.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 88)

29. (Svītrots ar Rīgas domes 18.12.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 88)

30. (Svītrots ar Rīgas domes 18.12.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 88)

31. (Svītrots ar Rīgas domes 18.12.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 88)

VII. Administratīvo aktu apstrīdēšana un pārsūdzēšana

32. Komisijas pieņemto lēmumu licences pieprasītājs var apstrīdēt, vēršoties pie Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta direktora.

(Grozīts ar Rīgas domes 01.06.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.72)

33. Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta direktora pieņemto lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu var pārsūdzēt administratīvajā rajona tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar Rīgas domes 01.06.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.72)

Noslēguma jautājumi

34. Saistošie noteikumi publicējami likumā “Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

35. Licences, kuras licences pieprasītājam izsniegtas līdz šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgas līdz tajās norādītā derīguma termiņa beigām.

36. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušu Rīgas domes 14.11.2000. lēmumu Nr.9051 “Par interešu izglītības programmu licencēšanu”.

Rīgas domes priekšsēdētājs J.Birks

Rīgā 2007.gada 7.martā

1.pielikums
Rīgas domes 2007.gada 6.marta
saistošajiem noteikumiem Nr.73

(Pielikums Rīgas domes 24.09.2013. saistošo noteikumu Nr. 44 redakcijā)

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

INTEREŠU UN PIEAUGUŠO NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU LICENCĒŠANAS KOMISIJA

Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis 67026802

LICENCE

Rīgā

___.___.______. Nr._____________-ail

interešu izglītības programmas īstenošanai

izdota  
  (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)
   
(reģistrācijas Nr. un juridiskā adrese – juridiskai personai,
personas kods un deklarētā dzīvesvieta – fiziskai personai)

par interešu izglītības programmas

 
(programmas nosaukums)

īstenošanu

Programmas īstenošanas vieta: ____________________________.

 

Licence derīga līdz ___.___.______.

 

Interešu un pieaugušo neformālās
izglītības programmu licencēšanas
komisijas vadītājs

 
  Paraksta atšifrējums
  Z.v.

 

 

2.pielikums
Rīgas domes 2007.gada 6.marta
saistošajiem noteikumiem Nr.73

(Pielikums Rīgas domes 24.09.2013. saistošo noteikumu Nr.44 redakcijā)

Paraugs

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

INTEREŠU UN PIEAUGUŠO NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU LICENCĒŠANAS KOMISIJA

Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis 67026802

LICENCE

Rīgā

___.___.______. Nr._____________-ail

pieaugušo neformālās izglītības programmas īstenošanai

izdota  
  (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)
   
(reģistrācijas Nr. un juridiskā adrese – juridiskai personai,
personas kods un deklarētā dzīvesvieta – fiziskai personai)

par pieaugušo neformālās izglītības programmas

 
(programmas nosaukums)

īstenošanu

Programmas īstenošanas vieta: ____________________________.

 

Licence derīga līdz ___.___.______.

 

Interešu un pieaugušo neformālās
izglītības programmu licencēšanas
komisijas vadītājs

 
  Paraksta atšifrējums
  Z.v.

 

 

3. pielikums
Rīgas domes 2007.gada 6.marta
saistošajiem noteikumiem Nr.73

(Pielikums Rīgas domes 24.09.2013. saistošo noteikumu Nr. 44 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas domes 27.09.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 221)

Paraugs

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta
Interešu un pieaugušo neformālās izglītības
programmu licencēšanas komisijai

/juridiskās personas nosaukums/

/amats, vārds, uzvārds/

IESNIEGUMS

Lūdzu izsniegt licenci pieaugušo neformālās izglītības / interešu izglītības programmai (programmām)

/nosaukums/

/nosaukums/

/nosaukums/

/nosaukums/

/nosaukums/

/nosaukums/

/nosaukums/

Juridiskās personas nosaukums
Reģistrācijas Nr.
Juridiskā adrese
Programmas īstenošanas vietas adrese
Kontaktpersona (pilnvarotā persona)
Tālruņa Nr.
E-pasta adrese
Sniegto ziņu pareizību apliecinu ar parakstu:

Paraksts:

/

/

/datums/

/paraksta atšifrējums/

Pielikumā:
Aizpilda RD IKSD darbinieks
Visām programmām kopīgi:
pilnvara licences saņemšanai;
dokumenta kopija par nodrošinājumu ar telpām programmas realizācijai
(zemesgrāmatas apliecība, pirkuma līgums vai telpu nomas līgums);
Veselības inspekcijas atzinuma kopija par telpu atbilstību noteiktajām sanitārajām un higiēnas prasībām licencējamajam darbības veidam (uzrādot oriģinālu);
programmas apguvi apliecinošā dokumenta paraugs;
_____________________________________________________
Par katru licencējamo programmu atsevišķi:
1. Pieaugušo neformālās/interešu izglītības programma sastāv no:
programmas mērķa formulējuma;
programmas uzdevumiem;
programmas ilguma stundās;
programmas satura apraksta un īstenošanas plāna;
plānoto rezultātu apraksta;
informācijas par programmas realizācijai nepieciešamo materiālo nodrošinājumu;
informācijas par programmas finansiālo nodrošinājumu (kas apmaksā).
2. Programmas īstenošanai nepieciešamā personāla saraksts, kam pievienots lektora parakstīts CV, īstenojot interešu izglītības programmu, – pedagoģisko izglītību apliecinoša dokumenta kopija, kā arī izziņa no Sodu reģistra saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta piektajā daļā noteikto personām, kuras īstenos interešu izglītības programmas.
Sniegto ziņu pareizību apliecinu ar parakstu:

Paraksts:

/

/

/datums/

/paraksta atšifrējums/

4. pielikums
Rīgas domes 2007.gada 6.marta
saistošajiem noteikumiem Nr.73

(Pielikums Rīgas domes 24.09.2013. saistošo noteikumu Nr .44 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas domes 27.09.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 221)

Paraugs

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta
Interešu un pieaugušo neformālās izglītības
programmu licencēšanas komisijai

/vārds, uzvārds/

IESNIEGUMS

Lūdzu izsniegt licenci pieaugušo neformālās izglītības/ interešu izglītības programmai (programmām)

/nosaukums/

/nosaukums/

/nosaukums/

/nosaukums/

/nosaukums/

/nosaukums/

/nosaukums/

Fiziskās personas vārds, uzvārds
Personas kods
Deklarētās dzīvesvietas adrese
Programmas īstenošanas vietas adrese
Kontaktpersona (pilnvarotā persona)
Tālruņa Nr.
E-pasta adrese
Sniegto ziņu pareizību apliecinu ar parakstu:

Paraksts:

/

/

/datums/

/paraksta atšifrējums/

Pielikumā:
Aizpilda RD IKSD darbinieks
Visām programmām kopīgi:
dokumenta kopija par nodrošinājumu ar telpām programmas realizācijai (zemesgrāmatas apliecība vai telpu nomas līgums);
Veselības inspekcijas atzinuma kopija par telpu atbilstību noteiktajām sanitārajām un higiēnas prasībām licencējamajam darbības veidam (uzrādot oriģinālu);
programmas apguvi apliecinošā dokumenta paraugs;
_____________________________________________________
Par katru licencējamo programmu atsevišķi:
1. Interešu izglītības programma sastāv no:
programmas mērķa formulējuma;
programmas uzdevumiem;
programmas ilguma stundās;
programmas satura apraksta un īstenošanas plāna;
plānoto rezultātu apraksta;
informācijas par programmas īstenošanai nepieciešamo materiālo nodrošinājumu;
informācijas par programmas finansiālo nodrošinājumu (kas apmaksā).
2. Programmas īstenošanai nepieciešamā personāla saraksts, kam pievienots lektora parakstīts CV, īstenojot interešu izglītības programmu, – pedagoģisko izglītību apliecinoša dokumenta kopija, kā arī izziņa no Sodu reģistra saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta piektajā daļā noteikto personām, kuras īstenos interešu izglītības programmas.
Sniegto ziņu pareizību apliecinu ar parakstu:

Paraksts:

/

/

/datums/

/paraksta atšifrējums/

5.pielikums
Rīgas domes 2007.gada 6.marta
saistošajiem noteikumiem Nr.73

(Pielikums Rīgas domes 01.06.2010. saistošo noteikumu Nr.72 redakcijā)

Paraugs

Apstiprinu:
juridiskās personas amatpersonas
pilns amata nosaukums/fiziskās personas vārds, uzvārds
juridiskās personas amatpersonas/fiziskās personas
personiskais paraksts un tā atšifrējums
apstiprinājuma vieta un datums
zīmoga nospiedums

Pieaugušo neformālās /interešu izglītības
programmas nosaukums

Programmas mērķis

 

Programmas uzdevumi

 

Plānoto rezultātu apraksts

 

Izglītības programmas materiālais nodrošinājums

 

Izglītības programmas finansiālais nodrošinājums

 

Izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā personāla saraksts

 
           
Nr.
p.k.
Tēmas nosaukums Apakštēmas nosaukums Teorijas stundu skaits Praktisko nodarbību stundu skaits Kopējais stundu skaits

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 73Pieņemts: 06.03.2007.Stājas spēkā: 05.04.2007.Tēma:  Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 56, 04.04.2007.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Skaidrojumi
155410
{"selected":{"value":"01.07.2020","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2020","iso_value":"2020\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"12.10.2016","iso_value":"2016\/10\/12","content":"<font class='s-1'>12.10.2016.-30.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-11.10.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.10.2013","iso_value":"2013\/10\/31","content":"<font class='s-1'>31.10.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.07.2010","iso_value":"2010\/07\/02","content":"<font class='s-1'>02.07.2010.-30.10.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.04.2007","iso_value":"2007\/04\/05","content":"<font class='s-1'>05.04.2007.-01.07.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2020
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)