Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.60

Rīgā 2007.gada 16.janvārī (prot. Nr.4 46.§)
Dabas lieguma "Burtnieku ezera pļavas" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"
14.panta otro daļu un 17.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. dabas lieguma "Burtnieku ezera pļavas" (turpmāk - liegums) indivi­duālos aizsardzības un izmantošanas noteikumus;

1.2. lieguma funkcionālo zonējumu;

1.3. lieguma apzīmēšanai dabā lietojamās speciālās informatīvās zīmes paraugu un tās lietošanas kārtību.

2. Lieguma teritorijā nav spēkā īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi.

3. Lieguma platība ir 432 ha. Lieguma funkcionālo zonu shēma noteikta šo noteikumu 1.pielikumā, bet funkcionālo zonu sastāvs un robežu apraksts - šo noteikumu 2.pielikumā.

4. Lieguma robežas dabā apzīmē ar speciālām informatīvajām zīmēm. To paraugs un lietošanas kārtība noteikta šo noteikumu 3.pielikumā. Informatīvo zīmju izveidošanu (sagatavošanu) un izvietošanu nodrošina Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta (turpmāk - rezervāts) administrācija sadarbībā ar vietējo pašvaldību.

5. Liegumā ir noteiktas šādas funkcionālās zonas:

5.1. dabas lieguma zona;

5.2. dabas parka zona.

II. Vispārīgie aprobežojumi visā lieguma teritorijā

6. Visā lieguma teritorijā ir aizliegtas darbības, par kurām valsts vai pašvaldības institūcija, kas atbildīga par vides aizsardzību, atbilstoši kompetencei pieņēmusi pārvaldes lēmumu, nosakot, ka attiecīgā darbība ir pretrunā ar lieguma izveidošanas un aizsardzības mērķiem vai attiecīgajai darbībai ir vai varētu būt:

6.1. būtiska negatīva ietekme uz dabas liegumu, tā ekosistēmām vai dabas procesiem tajā;

6.2. būtiska negatīva ietekme uz dabiskajiem biotopiem, savvaļas dzīvnieku, augu un sēņu sugām un to dzīvotnēm vai savvaļas dzīvnieku populāciju vairošanos, atpūtu un barošanos, kā arī pulcēšanos migrācijas periodā;

6.3. negatīva ietekme uz īpaši aizsargājamiem biotopiem, īpaši aizsargājamām sugām un to dzīvotnēm.

7. Zemes īpašniekiem (lietotājiem) aizliegts savā īpašumā (lietojumā) ierobežot apmeklētāju pārvietošanos pa ceļiem, takām, ūdenstecēm un ūdenstilpēm, kas norādītas 1.pielikumā un paredzētas dabas lieguma apskatei.

8. Jebkāda veida reklāma liegumā izvietojama pēc saskaņošanas ar rezervāta administrāciju.

9. Informāciju par lieguma īpaši aizsargājamo sugu dzīvotnēm un īpaši aizsargājamiem biotopiem drīkst izplatīt tikai ar rezervāta administrācijas rakstisku atļauju.

10. Visā lieguma teritorijā aizliegts:

10.1. ierīkot jaunus atkritumu poligonus, kā arī piesārņot un piegružot vidi ar atkritumiem un uzglabāt atkritumus tam nepiemērotās vietās;

10.2. būvēt elektronisko sakaru tīklu torņus;

10.3. bojāt un iznīcināt speciālās informatīvās zīmes, kā arī informācijas stendus un labiekārtojuma objektus;

10.4. dedzināt sauso zāli un niedres, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams dabas aizsardzības plānā paredzēto biotopu apsaimniekošanas pasākumu veikšanai un rakstiski saskaņots ar rezervāta administrāciju un institūciju, kas atbild par ugunsdrošību un ugunsdzēsību;

10.5. nobraukt no ceļiem un pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, mopēdiem un pajūgiem pa meža un lauksaimniecības zemēm, ja tas nav saistīts ar šo teritoriju apsaimniekošanu vai uzraudzību;

10.6. kurināt ugunskurus ārpus īpaši norādītām vai speciāli ierīkotām vietām (izņemot ugunskurus pagalmos un ugunskurus ciršanas atlieku dedzināšanai atbilstoši meža apsaimniekošanu regulējošajiem normatīvajiem aktiem);

10.7. uzstādīt vēja ģeneratorus;

10.8. sadalīt zemes īpašumus zemes vienībās, kas mazākas par pieciem hektāriem;

10.9. veikt zemes transformāciju, izņemot transformāciju pēc saskaņošanas ar rezervāta administrāciju:

10.9.1. izziņas, atpūtas un tūrisma infrastruktūras objektu būvniecībai un ierīkošanai saskaņā ar 1.pielikumu;

10.9.2. esošo viensētu pagalmos (zemes īpašumos ar kadastra numuru 96480020004, 96480020068 un 96480020018);

10.9.3. šo noteikumu 10.11.2.apakšpunktā noteikto darbību veikšanai;

10.9.4. biotopu atjaunošanas pasākumu veikšanai;

10.10. celt un ierīkot jaunus aizsprostus un citas ūdens regulēšanas ietaises, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams dabas aizsardzības plānā paredzēto biotopu atjaunošanas pasākumu veikšanai un rakstiski saskaņots ar rezervāta administrāciju;

10.11. bez rakstiskas saskaņošanas ar rezervāta administrāciju:

10.11.1. ierīkot izziņas, atpūtas un tūrisma infrastruktūras objektus;

10.11.2. veikt ceļu, inženierkomunikāciju un citu inženierbūvju restaurāciju, renovāciju vai rekonstrukciju;

10.11.3. veikt darbības, kas izraisa pazemes ūdeņu, gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu līmeņa maiņu, izņemot meliorācijas sistēmu darbības pārtraukšanu šo noteikumu 13.punktā minētajos zemes īpašumos;

10.11.4. veikt arheoloģiskās izpētes darbus;

10.11.5. izsniegt zemes dzīļu izmantošanas atļauju (licenci).

III. Dabas lieguma zona

11. Dabas lieguma zona izveidota, lai nodrošinātu īpaši aizsargājamo putnu sugu - ķikuta (Gallinago media), griezes (Crex crex), ormanīša (Porzana porzana) - un īpaši aizsargājamā biotopa - upju palieņu pļavas - saglabāšanu, kā arī citu īpaši aizsargājamo sugu un dabisko biotopu aizsardzību un apsaimniekošanu.

12. Dabas lieguma zonā aizliegts:

12.1. lietot ūdensputnu medībās šāviņus, kas satur svinu;

12.2. pļaut virzienā no lauka malām uz centru;

12.3. cirst kokus galvenajā cirtē un rekonstruktīvajā cirtē;

12.4. cirst kokus kopšanas cirtē (izņemot slimību inficētos, kaitēkļu invadētos vai citādi bojātos kokus saskaņā ar šo noteikumu 12.18.apakšpunktu un citiem normatīvajiem aktiem), ja valdaudzes vecums pārsniedz:

12.4.1. priežu un ozolu audzēm - 60 gadu;

12.4.2. egļu, bērzu, melnalkšņu, ošu un liepu audzēm - 50 gadu;

12.5. no 15.aprīļa līdz 31.jūlijam veikt mežsaimniecisko darbību un krūmu ciršanu, izņemot meža ugunsdrošības pasākumus, meža atjaunošanu ar rokas darbarīkiem un bīstamo koku (koku, kas apdraud cilvēku dzīvību un veselību, tuvumā esošās ēkas vai infrastruktūras objektus) ciršanu un novākšanu;

12.6. atzarot augošus kokus mežaudzēs, izņemot koku atzarošanu skatu punktu ierīkošanai un uzturēšanai, kā arī satiksmes drošībai uz vispārējās lietošanas ceļiem;

12.7. cirst nokaltušus kokus un izvākt kritušus kokus, kritalas vai to daļas, kuru diametrs resnākajā vietā ir lielāks par 25 cm, izņemot bīstamo koku novākšanu;

12.8. ierīkot nometnes, atpūtas vietas un celt teltis ārpus īpaši norādītām vietām;

12.9. rīkot autosacensības, motosacensības, rallijus, treniņbraucienus un izmēģinājuma braucienus, kā arī Burtnieku ezera pļavās esošajos atklātajos ūdeņos - ūdensmotosporta un ūdensslēpošanas sacensības;

12.10. ierīkot savvaļas augu, sēņu un dzīvnieku, kā arī to produktu pārdošanas un iepirkšanas punktus;

12.11. pieļaut suņu atrašanos brīvā dabā bez pavadas un uzpurņa, izņemot medības regulējošajos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus un kārtību;

12.12. iegūt derīgos izrakteņus, izņemot pazemes ūdens ieguvi personiskajām vajadzībām;

12.13. bojāt vai iznīcināt (arī uzarot vai kultivējot) palieņu, terašu un meža pļavas un lauces;

12.14. veikt darbības, kas izraisa augsnes eroziju;

12.15. ierīkot iežogotas savvaļas dzīvnieku sugu brīvdabas audzētavas;

12.16. būvēt jaunas būves, izņemot biotopu saglabāšanai nepieciešamo un šo noteikumu 10.11.1.apakšpunktā minēto objektu būvniecību;

12.17. bez rakstiskas saskaņošanas ar rezervāta administrāciju:

12.17.1. organizēt brīvā dabā masu sporta, izklaides un atpūtas pasākumus, kuros piedalās vairāk nekā 50 cilvēku;

12.17.2. vākt dabas materiālus kolekcijām;

12.17.3. veikt zinātniskos pētījumus;

12.17.4. ierīkot jaunas un paplašināt esošās ūdenstransporta līdzekļu bāzes;

12.18. cirst slimību inficētos, kaitēkļu invadētos vai citādi bojātos kokus kopšanas cirtē, sanitārajā cirtē un galvenajā cirtē pēc Valsts meža dienesta sanitārā atzinuma bez rakstiskas saskaņošanas ar rezervāta administrāciju.

13. Zemes īpašumos ar kadastra numuriem 96480070013, 96480070003, 96480070002, 96480070047, 96480100029, 96480100030, 96480100080, 96480100002, 96480100004, 96480100015, 96480100020, 96480100019 un 96480100077 pieļaujama meliorācijas sistēmu (izņemot valsts nozīmes ūdensnotekas) darbības pārtraukšana.

IV. Dabas parka zona

14. Dabas parka zona izveidota, lai veicinātu dabai draudzīgu tūrisma un atpūtas attīstību dabas liegumā.

15. Dabas parka zonā bez rakstiskas saskaņošanas ar rezervāta administrāciju aizliegts:

15.1. ierīkot iežogotas savvaļas dzīvnieku sugu brīvdabas audzētavas;

15.2. rīkot autosacensības, motosacensības, rallijus, treniņbraucienus un izmēģinājuma braucienus.

16. Dabas parka zonā atļauta pludmaļu labiekārtošana bez pastāvīgas apbūves šo noteikumu 1.pielikumā norādītajās vietās.

17. Būvniecība dabas parka zonā pieļaujama atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību un ierobežojumus.

V. Dabas pieminekļi

18. Šie noteikumi attiecas arī uz liegumā esošajiem dabas pieminekļiem:

18.1. aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem;

18.2. aizsargājamiem kokiem - vietējo un svešzemju sugu dižkokiem (koki, kuru apkārtmērs 1,3 metru augstumā no koka sakņu kakla vai augstums nav mazāks par šo noteikumu 4.pielikumā noteiktajiem izmēriem).

19. Dabas pieminekļu teritorijā un 10 metru rādiusā ap aizsargājamiem kokiem (mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās malas) aizliegts:

19.1. veikt jebkādu saimniecisko vai cita veida darbību, kura bojā vai varētu bojāt vai iznīcināt dabas pieminekli vai mazināt tā dabisko estētisko nozīmi;

19.2. iegūt derīgos izrakteņus, izņemot pazemes ūdens ieguvi personiskām vajadzībām;

19.3. ierīkot atpūtas vietas, nometnes un celt teltis ārpus īpaši norādītām vai speciāli ierīkotām vietām;

19.4. bez rakstiskas saskaņošanas ar rezervāta administrāciju:

19.4.1. veikt dabas pieminekļu apsaimniekošanas pasākumus to turpmākai aizsardzībai un saglabāšanai;

19.4.2. veikt tādu pazemes būvju celtniecību un ekspluatāciju, kuras nav saistītas ar derīgo izrakteņu ieguvi.

20. Papildus šo noteikumu 19.punktā noteiktajām prasībām aizsargājamo ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu teritorijā aizliegts:

20.1. rakstīt, zīmēt un gravēt uz dabas pieminekļiem un tos pārvietot;

20.2. cirst kokus kailcirtē;

20.3. bez rakstiskas saskaņošanas ar rezervāta administrāciju:

20.3.1. tīrīt dabas pieminekļus;

20.3.2. rīkot nodarbības un sacensības klinšu kāpšanā;

20.3.3. cirst kokus galvenajā cirtē, kā arī galvenajā cirtē pēc Valsts meža dienesta sanitārā atzinuma saņemšanas.

21. Ja ģeoloģiskais vai ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis ir valsts aizsardzībā kā kultūras piemineklis, šo noteikumu 20.3.apakšpunktā minēto darbību veikšanai papildus nepieciešama Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rakstiska atļauja.

22. Papildus šo noteikumu 19.punktā noteiktajām prasībām 10 metru rādiusā ap aizsargājamiem kokiem aizliegts:

22.1. veikt jebkādas darbības, kas var negatīvi ietekmēt aizsargājamo koku augšanu un dabisko attīstību;

22.2. apkraut aizsargājamos kokus;

22.3. mainīt vides apstākļus - ūdens un barošanās režīmu;

22.4. iznīcināt vai bojāt dabisko zemsedzi, izņemot krūmu un koku ciršanu saskaņā ar šiem noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem;

22.5. cirst kokus bez rakstiskas saskaņošanas ar rezervāta administrāciju.

23. Aizsargājamā koka nociršana (novākšana) pieļaujama tikai gadījumos, ja tas kļuvis bīstams (apdraud cilvēku dzīvību un veselību, tuvumā esošās ēkas vai infrastruktūras objektus) un saņemta rezervāta administrācijas rakstiska atļauja.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Vides ministrs R.Vējonis
1.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 16.janvāra noteikumiem Nr.60
Dabas lieguma "Burtnieku ezera pļavas" funkcionālo zonu shēma

02.JPG (93487 bytes)

Vides ministrs R.Vējonis
2.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 16.janvāra noteikumiem Nr.60
Dabas lieguma "Burtnieku ezera pļavas" funkcionālo zonu sastāvs un robežu apraksts

I. Dabas lieguma zona

1. Dabas lieguma teritorija, kas neietilpst dabas parka zonā, ir dabas lieguma zona.

II. Dabas parka zona

2. Dabas parka zonā ietilpstošo zemes īpašumu saraksts:

Nr.
p.k.

Zemes īpašuma nosaukums

Kadastra numurs

2.1.

Krastmala

96480010100 (daļēji)

2.2.

Laivu bāze

96480020018

2.3.

Ezermala

96480020070

2.4.

Saulrieti

96480020068

2.5.

Līņi

96480020069

2.6.

Meldri

96480020004

2.7.

Dūres

96480020006

2.8.

Avoti

96480040017

3. Īpašuma "Krastmala" (kadastra Nr.96480010100) dabas parka zonā ietilpstošās I daļas robežu koordinātas:

Nr.
p.k.

Koordinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

3.1.

1.

577332

6400453

3.2.

2.

577306

6399861

3.3.

3.

577285

6399861

3.4.

4.

575918

6402412

3.5.

5.

575959

6402385

3.6.

6.

576035

6402309

3.7.

7.

576315

6402178

3.8.

8.

576637

6401855

3.9.

9.

576764

6401579

3.10.

10.

576826

6401510

3.11.

11.

576717

6401387

3.12.

12.

576692

6401434

3.13.

13.

576694

6401487

3.14.

14.

576608

6401556

3.15.

15.

576575

6401647

3.16.

16.

576589

6401715

3.17.

17.

576584

6401725

3.18.

18.

576548

6401736

3.19.

19.

576534

6401747

3.20.

20.

576480

6401854

3.21.

21.

576166

6402174

3.22.

22.

576143

6402175

3.23.

23.

576118

6402143

3.24.

24.

576099

6402141

3.25.

25.

575988

6402183

3.26.

26.

575950

6402149

3.27.

27.

575898

6402129

3.28.

28.

575862

6402147

4. Īpašuma "Krastmala" (kadastra Nr.96480010100) dabas parka zonā ietilpstošās II daļas robežu koordinātas:

Nr.
p.k.

Koordinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

4.1.

1.

577332

6400453

4.2.

2.

577306

6399861

4.3.

3.

577285

6399861

4.4.

4.

577225

6399899

4.5.

5.

576891

6399847

4.6.

6.

576868

6399837

4.7.

7.

576783

6399899

4.8.

8.

576879

6399990

4.9.

9.

576959

6400049

4.10.

10.

576998

6400111

4.11.

11.

576954

6400206

4.12.

12.

576956

6400241

4.13.

13.

576979

6400272

4.14.

14.

576990

6400318

4.15.

15.

576985

6400433

4.16.

16.

577012

6400491

Vides ministrs R.Vējonis
3.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 16.janvāra noteikumiem Nr.60
Informatīvā zīme dabas lieguma apzīmēšanai un tās lietošanas kārtība

1. Informatīvā zīme dabas lieguma apzīmēšanai (turpmāk - zīme) ir zaļš kvadrātveida laukums baltā ietvarā ar stilizētu ozollapas piktogrammu.

04.JPG (4938 bytes)

2. Zīmes krāsas (krāsu standarti norādīti PANTONE, CMYK un ORACAL sistēmās) ir šādas:

2.1. kvadrātveida laukums (ozollapas piktogrammas fons) - gaiši zaļā krāsā (PANTONE 362C vai C70 M0 Y100 K0, vai ORACAL ECONOMY 064 (yellow green));

2.2. ozollapas piktogramma - baltā krāsā;

2.3. ozollapas piktogrammas kontūra un ozollapas dzīslojums - tumši zaļā krāsā (PANTONE 3425C vai C100 M0 Y78 K42, vai ORACAL ECONOMY 060 (dark green));

2.4. zīmes ietvars - baltā krāsā.

3. Zīmes lietošanas kārtība:

3.1. uzstādot zīmi dabā, izvēlas vienu no šādiem izmēriem:

3.1.1. 300 x 300 mm;

3.1.2. 150 x 150 mm;

3.1.3. 75 x 75 mm;

3.2. poligrāfiskajos izdevumos zīmes izmēru, saglabājot kvadrāta propor­cijas, izvēlas atbilstoši lietotajam mērogam, bet ne mazāku kā 5 x 5 mm;

3.3. pārējos gadījumos, kas nav minēti šī pielikuma 3.1. un 3.2.apakš­punktā, var lietot dažādu izmēru zīmes, saglabājot kvadrāta proporcijas;

3.4. zīme nav uzstādāma uz ceļiem.

Vides ministrs R.Vējonis
4.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 16.janvāra noteikumiem Nr.60
Aizsargājamie koki - vietējo un svešzemju sugu dižkoki (pēc apkārtmēra vai augstuma)

Nr.
p.k.

Suga

Apkārtmērs 1,3 metru augstumā
(metros)

Augstums
(metros)

1

2

3

4

I. Vietējās sugas

1.

Apse (Populus tremula L.)

3,5

35

2.

Baltalksnis (Alnus incana (L.) Moench)

1,6

25

3.

Āra bērzs (Betula pendula Roth)

3,0

33

4.

Purva bērzs (Betula pubescens Ehrh.)

3,0

32

5.

Pūpolvītols (Salix caprea L.)

1,9

22

6.

Egle (Picea abies (L.) Karst.)

3,0

37

7.

Hibrīdais alksnis (Alnus x pubescens Tausch)

1,5

32

8.

Parastā goba (Ulmus glabra Huds.)

4,0

28

9.

Parastā ieva (Padus avium Mill.)

1,7

22

10.

Parastā kļava (Acer platanoides L.)

3,5

27

11.

Parastā liepa (Tilia cordata Mill.)

4,0

33

12.

Parastā vīksna (Ulmus laevis Pall.)

4,0

30

13.

Melnalksnis (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.)

3,0

30

14.

Parastais osis (Fraxinus excelsior L.)

4,0

34

15.

Parastais ozols (Quercus robur L.)

5,0

32

16.

Parastais skābardis (Carpinus betulus L.)

1,9

20

17.

Parastais pīlādzis (Sorbus aucuparia L.)

1,7

21

18.

Parastā priede (Pinus sylvestris L.)

3,0

38

19.

Šķetra (Salix pentandra L.)

1,6

22

20.

Zviedrijas kadiķis (Juniperus communis L. var. suecica Ait.)

0,8

11

II. Svešzemju sugas

21.

Skujkoki

21.1.

Balzama baltegle (Abies balsamea (L.) Mill.)

1,5

24

21.2.

Eiropas baltegle (Abies alba Mill.)

2,7

32

21.3.

Eiropas ciedrupriede (Pinus cembra L.)

1,6

22

21.4.

Eiropas lapegle (Larix decidua Mill.)

3,2

39

21.5.

Kanādas tsuga (hemlokegle) (Tsuga canadensis (L.) Carr.)

1,3

15

21.6.

Krievijas lapegle (Larix ledebourii (Rupr.) Cin.)

3,0

34

21.7.

Melnā priede (Pinus nigra Arnold)

1,9

23

21.8.

Menzīsa duglāzija (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco)

2,4

-

21.9.

Rietumu tūja (Thuja occidentalis L.)

1,4

16

21.10.

Sibīrijas baltegle (Abies sibirica Ledeb.)

1,8

30

21.11.

Sibīrijas ciedrupriede (Pinus sibirica Du Tour)

1,9

22

21.12.

Veimutpriede (Pinus strobus L.)

2,7

36

21.13.

Vienkrāsas baltegle (Abies concolor (Gord. & Glend) Lindl. ex Hildebr.)

1,7

32

22.

Lapu koki

22.1.

Ailantlapu riekstkoks (Juglans ailanthifolia Carr.)

1,4

20

22.2.

Āra bērzs, šķeltlapu (Betula pendula 'Crispa')

1,6

25

22.3.

Baltā robīnija (Robinia pseudoacacia L.)

1,9

20

22.4.

Baltais vītols (Salix alba L.)

4,5

20

22.5.

Britānijas goba (Ulmus glabra var. montana Lindquist)

3,2

30

22.6.

Duglasa krustābele (Crataegus douglasii Lindl.)

0,8

10

22.7.

Dzeltenais bērzs (Betula aleghaniensis Britt.)

1,2

15

22.8.

Hibrīdpīlādzis (Sorbus hybrida (L.) L.)

1,0

10

22.9.

Holandes liepa (Tilia x europaea L.)

2,8

26

22.10.

Kalnu kļava (Acer pseudoplatanus L.)

2,2

20

22.11.

Krimas liepa (Tilia x euchlora K. Koch)

1,9

20

22.12.

Lauku kļava (Acer campestre L.)

1,5

18

22.13.

Mandžūrijas riekstkoks (Juglans mandshurica Maxim.)

1,6

18

22.14.

Papeles un to hibrīdi (Populus ģints)

5,0

35

22.15.

Papīra bērzs (Betula papyrifera Marsh.)

1,6

20

22.16.

Parastais dižskābardis (Fagus sylvatica L.)

3,8

-

22.17.

Parastais dižskābardis, purpurlapu (Fagus sylvatica 'Purpurea Latifolia')

3,1

30

22.18.

Parastais ozols, piramidālais (Quercus robur 'Fastigiata')

2,4

24

22.19.

Parastā goba, lietussargveida (Ulmus glabra 'Camperdown')

1,9

-

22.20.

Parastā zirgkastaņa (Aesculus hippocastanum L.)

3,0

23

22.21.

Pelēkais riekstkoks (Juglans cinerea L.)

2,8

20

22.22.

Pensilvānijas osis (Fraxinus pennsylvanica Marsh.)

2,0

23

22.23.

Platlapu liepa (Tilia platyphyllos Scop.)

3,1

27

22.24.

Punktainā krustābele (Crataegus punctata Jacq.)

1,0

8

22.25.

Saldķirsis (Cerasus avium (L.) Moench)

1,6

12

22.26.

Sarkanais ozols (Quercus rubra L.)

1,9

27

22.27.

Sarkstošais vītols (Salix x rubens Schrank)

3,1

25

22.28.

Stepju goba (Ulmus minor L.)

2,2

20

22.29.

Sudraba kļava (Acer saccharinum L.)

3,2

26

22.30.

Sudrabvītols (Salix alba 'Sericea')

4,5

20

22.31.

Vācijas krustābele (Crataegus alemanniensis Cin.)

0,7

10

22.32.

Zaļais osis (Fraxinus pennsylvanica var. subintegerrima (Vahl) Fern.)

2,0

23

22.33.

Zviedrijas pīlādzis (Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers.)

1,9

12

Vides ministrs R.Vējonis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Dabas lieguma "Burtnieku ezera pļavas" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 60Pieņemts: 16.01.2007.Stājas spēkā: 19.01.2007.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 11, 18.01.2007.
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
151645
19.01.2007
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)