Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2016. gada 12. jūlija noteikumus Nr. 451 "Tehniskās prasības navigācijas tehniskajiem līdzekļiem un to darbības nodrošināšanas kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.1032

Rīgā 2006.gada 19.decembrī (prot. Nr.68 16.§)
Navigācijas tehnisko līdzekļu darbības nodrošināšanas kārtība

(Noteikumu nosaukums grozīts ar MK 01.09.2015. noteikumiem Nr. 498)

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka navigācijas tehnisko līdzekļu darbības nodrošināšanas kārtību.

(Grozīts ar MK 01.09.2015. noteikumiem Nr. 498)

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. navigācijas tehnisko līdzekļu valdītājs - fiziska vai juridiska persona, kuras īpašumā vai valdījumā atrodas viens vai vairāki navigācijas tehniskie līdzekļi, ko šī persona apsaimnieko;

2.2. navigācijas tehnisko līdzekļu apsaimniekošana – plānveidīgs tehnisko un organizatorisko pasākumu komplekss, lai nodrošinātu navigācijas tehnisko līdzekļu kvalitatīvu darbību atbilstoši valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" (turpmāk – Jūras administrācija) noteiktajiem raksturlielumiem. Minētie raksturlielumi publicēti oficiālajā navigācijas izdevumā "Ugunis un zīmes Latvijas Republikas ūdeņos";

2.3. vienotā navigācijas tehnisko līdzekļu informācijas sistēma (turpmāk – informācijas sistēma) – digitāla informācijas sistēma, kas ietver speciālu uz navigācijas tehniskajiem līdzekļiem uzstādītu tālvadības aprīkojumu, ieskaitot automātiskās identifikācijas sistēmu, un centrālu serveri ar īpašu programmatūru un datubāzi, kas nodrošina datu uzkrāšanu, analīzi un laicīgu informācijas saņemšanu par navigācijas tehniskā līdzekļa darbības traucējumiem.

(Grozīts ar MK 19.04.2011. noteikumiem Nr. 306; MK 01.09.2015. noteikumiem Nr. 498)

2.1 Navigācijas tehnisko līdzekļu apsaimniekošanu ostās veic attiecīgās ostu pārvaldes.

(MK 19.04.2011. noteikumu Nr. 306 redakcijā, kas grozīta ar MK 01.09.2015. noteikumiem Nr. 498)

2.2 Navigācijas tehnisko līdzekļu apsaimniekošanu ārpus ostu akvatorijām veic Rīgas brīvostas pārvalde, Ventspils brīvostas pārvalde un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde atbilstoši noteiktajiem apsaimniekošanas rajoniem (1.pielikums).

(MK 19.04.2011. noteikumu Nr. 306 redakcijā, kas grozīta ar MK 01.09.2015. noteikumiem Nr. 498)

II. Navigācijas tehnisko līdzekļu darbības vispārējā kontrole

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 01.09.2015. noteikumiem Nr. 498)

3. Navigācijas tehnisko līdzekļu darbību Latvijas ūdeņos un to uzturēšanu darba kārtībā atbilstoši šiem noteikumiem, kā arī Starptautiskās jūras organizācijas (IMO) un Starptautiskās bāku asociācijas (IALA-AISM) izstrādātajiem vadošajiem norādījumiem un rekomendācijām kontrolē Jūras administrācija.

(Grozīts ar MK 19.04.2011. noteikumiem Nr. 306; MK 01.09.2015. noteikumiem Nr. 498)

4. Lai kontrolētu navigācijas tehnisko līdzekļu darbību, Jūras administrācija veic šādas funkcijas:

4.1. uzrauga navigācijas tehnisko līdzekļu sistēmas darbības pilnveidošanu;

4.2. iegūst, apkopo, analizē un publicē navigācijas izdevumā "Paziņojumi Jūrniekiem" informāciju par navigācijas tehnisko līdzekļu darbības režīma vai izvietojuma maiņu;

4.3. uztur informācijas sistēmas centrālā servera darbību, kā arī veicina atbilstoši aprīkotu navigācijas tehnisko līdzekļu iekļaušanu šajā sistēmā.

(Grozīts ar MK 19.04.2011. noteikumiem Nr. 306; MK 01.09.2015. noteikumiem Nr. 498)

5. Jūras administrācijai ir tiesības pieprasīt un saņemt no navigācijas tehnisko līdzekļu valdītāja ziņas par navigācijas tehnisko līdzekļu stāvokli, aparatūras darbības parametriem, monitoringu, izpildītajiem un plānotajiem tehniskās apkalpošanas, remonta un citiem darbiem, kā arī pārbaudīt jebkuru navigācijas tehnisko līdzekli, lai novērtētu tā stāvokli un darbību. Par pārbaudes rezultātiem Jūras administrācijas pārstāvis sastāda aktu (2.pielikums). Aktu paraksta Jūras administrācijas pārstāvis un navigācijas tehnisko līdzekļu valdītājs.

(Grozīts ar MK 19.04.2011. noteikumiem Nr. 306; MK 01.09.2015. noteikumiem Nr. 498)

6. Jaunu navigācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšanu, kā arī izmaiņas jau esošo navigācijas tehnisko līdzekļu darbībā vai konstrukcijā navigācijas tehnisko līdzekļu valdītājs saskaņo ar Jūras administrāciju.

(Grozīts ar MK 19.04.2011. noteikumiem Nr. 306; MK 01.09.2015. noteikumiem Nr. 498)

7. Navigācijas tehnisko līdzekļu darbību pārtrauc, atjauno un jaunus navigācijas tehniskos līdzekļus uzstāda atbilstoši normatīvo aktu par jūrlietu pārvaldi un jūras drošību prasībām.

(Grozīts ar MK 01.09.2015. noteikumiem Nr. 498)

III. Navigācijas tehnisko līdzekļu valdītāja pienākumi, tiesības un atbildība

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 01.09.2015. noteikumiem Nr. 498)

8. Lai nodrošinātu navigācijas tehnisko līdzekļu nepārtrauktu darbību, to valdītājs veic šādus navigācijas tehnisko līdzekļu apsaimniekošanas organizatoriskos un tehniskos pasākumus:

8.1. organizatoriskie pasākumi:

8.1.1. tehniskās apkalpošanas plānošana, organizēšana un darbības kontrole;

8.1.2. tehniskās bāzes (rezerves aparatūras, materiālu) izveidošana;

8.1.3. navigācijas tehnisko līdzekļu darbības traucējumu analīze un priekšlikumu izstrāde to novēršanai;

8.1.4. apsaimniekošanas pilnveides priekšlikumu (piemēram, navigācijas tehnisko līdzekļu modernizācija, apsaimniekošanas kvalitātes uzlabošana) izstrāde un to iesniegšana Jūras administrācijā;

8.1.5. tehniskās dokumentācijas uzturēšana;

8.2. tehniskie pasākumi:

8.2.1. navigācijas tehnisko līdzekļu konstrukciju un aparatūras tehniskā apkalpošana;

8.2.2. navigācijas tehnisko līdzekļu konstrukciju un aparatūras remonts;

8.2.3. materiāli tehniskā nodrošināšana;

8.2.4. tehnisko parametru kontrole.

(Grozīts ar MK 19.04.2011. noteikumiem Nr. 306; MK 01.09.2015. noteikumiem Nr. 498)

9. Navigācijas tehnisko līdzekļu valdītājs:

9.1. nodrošina Jūras administrācijas darbiniekiem brīvu pieeju navigācijas tehniskajam līdzeklim, lai novērtētu tā stāvokli, apsaimniekošanas kvalitāti un darbības funkcijas;

9.2. nekavējoties informē par navigācijas tehnisko līdzekļu bojājumiem, kā arī izmaiņām to darbībā vai izvietojumā, iesniedzot Jūras administrācijā attiecīgu ziņojumu (3.pielikums);

9.3. pieslēdz atbilstoši aprīkotos navigācijas tehniskos līdzekļus informācijas sistēmai un nodrošina regulāru datu pārraidi;

9.4. katru gadu līdz 1.februārim iesniedz Jūras administrācijā pārskatu (4.pielikums) par iepriekšējā gadā veiktajiem apsaimniekošanas darbiem (piemēram, tehnisko apkalpošanu, remontiem, aparatūras maiņu) un nākamā gada ap­saimniekošanas darbu plānu, kas satur šo noteikumu 13. un 14.punktā minēto informāciju;

9.5. nodrošina navigācijas tehnisko līdzekļu nepārtrauktu darbību;

9.6. nekavējoties novērš navigācijas tehnisko līdzekļu bojājumus.

(Grozīts ar MK 19.04.2011. noteikumiem Nr. 306; MK 01.09.2015. noteikumiem Nr. 498)

10. Ja Rīgas, Ventspils vai Liepājas ostas apsaimniekošanas rajonā ir nogrimis peldlīdzeklis un tas var radīt draudus kuģošanas drošībai, rīkojas saskaņā ar attiecīgās ostas rīcības plānu avārijas vraku apzīmēšanai. Par rīcības plāna ievērošanu ostā atbild attiecīgās ostas kapteinis.

11. Navigācijas tehnisko līdzekļu valdītājam ir šādas tiesības:

11.1. darba procesā mainīt šo noteikumu 9.4.punktā minēto gada plānu, iepriekš to saskaņojot ar Jūras administrāciju;

11.2. pieaicināt Jūras administrācijas speciālistus navigācijas tehnisko līdzekļu pārbaudē;

11.3. pieprasīt no Jūras administrācijas informāciju par starptautiskajām tiesību normām un grozījumiem tajās attiecībā uz navigācijas tehnisko līdzekļu darbības parametriem.

(Grozīts ar MK 19.04.2011. noteikumiem Nr. 306; MK 01.09.2015. noteikumiem Nr. 498)

12. Navigācijas tehnisko līdzekļu valdītājs ir atbildīgs par:

12.1. navigācijas tehnisko līdzekļu kvalitatīvu un nepārtrauktu darbību un to darbības parametru atbilstību oficiālajai publikācijai;

12.2. gada pārskata un apsaimniekošanas darbu plāna iesniegšanu Jūras administrācijā;

12.3. šo noteikumu un citu normatīvo aktu ievērošanu attiecībā uz navigācijas tehnisko līdzekļu tehniskajām prasībām.

(Grozīts ar MK 19.04.2011. noteikumiem Nr. 306; MK 01.09.2015. noteikumiem Nr. 498)

IV. Navigācijas tehnisko līdzekļu apsaimniekošanas darbu plānošana un pārskats

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 01.09.2015. noteikumiem Nr. 498)

13. Navigācijas tehnisko līdzekļu valdītāja izstrādātajā apsaimniekošanas darbu gada plānā iekļauj informāciju par:

13.1. plānotiem navigācijas tehnisko līdzekļu tehniskās pārbaudes pasākumiem;

13.2. navigācijas tehnisko līdzekļu apsaimniekošanas pilnveides un uzlabošanas pasākumiem, kā arī par paredzamo darbības parametru maiņu;

13.3. (svītrots ar MK 19.04.2011. noteikumiem Nr.306);

13.4. pasākumiem krasta un kuģu ceļu aprīkošanai ar navigācijas tehniskajiem līdzekļiem.

(Grozīts ar MK 19.04.2011. noteikumiem Nr. 306; MK 01.09.2015. noteikumiem Nr. 498)

14. Gada pārskatā iekļauj informāciju par gada plānā paredzētajiem paveiktajiem darbiem, kā arī par neplānotajiem remontdarbiem.

V. Navigācijas tehnisko līdzekļu tehniskā apkalpošana

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 01.09.2015. noteikumiem Nr. 498)

15. Navigācijas tehnisko līdzekļu valdītājs atbilstoši normatīvajiem aktiem par navigācijas tehnisko līdzekļu tehniskajām prasībām katram navigācijas tehniskajam līdzeklim izveido elektronisko navigācijas tehniskā līdzekļa pasi un aktualizē pasē iekļautos datus.

(MK 19.04.2011. noteikumu Nr. 306 redakcijā, kas grozīta ar MK 01.09.2015. noteikumiem Nr. 498)

16. (Svītrots ar MK 19.04.2011. noteikumiem Nr.306)

17. Navigācijas tehnisko līdzekļu valdītājs uzglabā ekspluatācijā esošu navigācijas tehnisko līdzekļu aparatūras ekspluatācijas dokumentāciju.

(MK 19.04.2011. noteikumu Nr. 306 redakcijā, kas grozīta ar MK 01.09.2015. noteikumiem Nr. 498)

18. Navigācijas tehniskajiem līdzekļiem, kas nav iekļauti informācijas sistēmā, navigācijas tehnisko līdzekļu valdītājs vizuālās pārbaudes veic ne retāk kā reizi mēnesī.

(MK 19.04.2011. noteikumu Nr. 306 redakcijā, kas grozīta ar MK 01.09.2015. noteikumiem Nr. 498)

19. Navigācijas tehniskajiem līdzekļiem, kas iekļauti informācijas sistēmā un atrodas nepārtrauktā uzraudzībā, navigācijas tehnisko līdzekļu valdītājs plānotās navigācijas tehnisko līdzekļu darbības pārbaudes veic šādos termiņos:

19.1. krasta navigācijas tehniskajiem līdzekļiem – ne retāk kā reizi gadā;

19.2. peldošiem navigācijas tehniskajiem līdzekļiem – ne retāk kā divas reizes gadā ziemas un vasaras sezonas sākumā.

(MK 19.04.2011. noteikumu Nr. 306 redakcijā, kas grozīta ar MK 01.09.2015. noteikumiem Nr. 498)

20. Par katras pārbaudes un remonta rezultātiem navigācijas tehnisko līdzekļu valdītājs izdara atzīmi elektroniskās navigācijas tehnisko līdzekļu pases attiecīgajā sadaļā.

(Grozīts ar MK 19.04.2011. noteikumiem Nr. 306; MK 01.09.2015. noteikumiem Nr. 498)

21. Plānotās pārbaudes laikā navigācijas tehnisko līdzekļu valdītājs nosaka navigācijas tehniskā līdzekļa darbības parametru atbilstību oficiālajai publikācijai, kā arī veic šādu tehnisko apkalpošanu:

21.1. vizuāla navigācijas tehniskā līdzekļa apskate;

21.2. navigācijas aparatūras tīrīšana un testēšana;

21.3. mehānisko bojājumu novēršana un nepieciešamo detaļu maiņa;

21.4. barošanas avotu un rezerves apa­ratūras stāvokļa pārbaude, monitoringa sistēmas testēšana un optikas tīrīšana;

21.5. aparatūras elektriskās sistēmas pārbaude, zibensnovedēju un sazemējumu pārbaude, izolācijas pretestības pārbaude.

(Grozīts ar MK 01.09.2015. noteikumiem Nr. 498)

22. Neplānotā tehniskā apkalpošana navigācijas tehniskajam līdzeklim nepieciešama, ja navigācijas tehnisko līdzekļu valdītājs saņem signālu no informācijas sistēmas vai ziņojumu par navigācijas tehniskā līdzekļa bojājumu.

(MK 19.04.2011. noteikumu Nr. 306 redakcijā, kas grozīta ar MK 01.09.2015. noteikumiem Nr. 498)

23. Navigācijas tehnisko līdzekļu valdītājs ne retāk kā reizi gadā pārbauda navigācijas tehniskos līdzekļus no jūras. Pārbaudes laikā navigācijas tehnisko līdzekļu valdītājs novērtē:

23.1. krasta un peldošo navigācijas tehnisko līdzekļu darbības parametru atbilstību oficiālajai publikācijai. Salīdzinot navigācijas tehnisko līdzekļu darbības attālumus, ņem vērā to, ka novērotāja acu augstums ir pieci metri virs vidējā jūras līmeņa;

23.2. redzamību ierobežojošus objektus:

23.2.1. svešas gaismas avotus;

23.2.2. stacionāras vai pagaidu būves;

23.2.3. kokus;

23.2.4. citus objektus, kas var traucēt navigācijas tehnisko līdzekļu atpazīšanu vai arī maldināt kuģotājus.

(Grozīts ar MK 01.09.2015. noteikumiem Nr. 498)

24. Pamatojoties uz šo noteikumu 21. un 23.punktā minēto pārbaužu rezultātiem navigācijas tehnisko līdzekļu valdītājs veic ierakstu elektroniskajā navigācijas tehniskā līdzekļa pasē, kurā norāda navigācijas tehnisko līdzekļu darbības parametru atbilstību vai neatbilstību oficiālajai publikācijai un normatīvo aktu par navigācijas tehnisko līdzekļu ekspluatācijas aizsargjoslām prasībām. Navigācijas tehnisko līdzekļu valdītājs veic nepieciešamos pasākumus neatbilstību novēršanai un par to informē Jūras administrāciju.

(Grozīts ar MK 19.04.2011. noteikumiem Nr. 306; MK 01.09.2015. noteikumiem Nr. 498)

25. Navigācijas tehnisko līdzekļu valdītājs:

25.1. nodrošina navigācijas tehniskos līdzekļus ar nepieciešamo rezerves komplektu skaitu:

25.1.1. krasta navigācijas tehniskajiem līdzekļiem vismaz viens rezerves komplekts uz 10 navigācijas tehniskajiem līdzekļiem;

25.1.2. peldošiem navigācijas tehniskajiem līdzekļiem rezerves komplektu skaits ne­drīkst būt mazāks par trešdaļu no navigācijas tehnisko līdzekļu kopskaita;

25.2. uztur rezerves komplektus pastāvīgā darba kārtībā.

(Grozīts ar MK 01.09.2015. noteikumiem Nr. 498)

26. (Svītrots ar MK 19.04.2011. noteikumiem Nr.306)

VI. Izmaiņas navigācijas tehnisko līdzekļu darbībā un jaunu navigācijas tehnisko līdzekļu projektu izstrāde

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 01.09.2015. noteikumiem Nr. 498)

27. Jebkuru navigācijas tehniskā līdzekļa bojājumu (pārtraukumu darbības režīmā), kas maina tā darbības parametrus, valdītājs nekavējoties novērš un iesniedz par to ziņojumu Jūras administrācijai saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikumu.

(MK 19.04.2011. noteikumu Nr. 306 redakcijā, kas grozīta ar MK 01.09.2015. noteikumiem Nr. 498)

28. To navigācijas tehnisko līdzekļu darbības parametru maiņu, kas atrodas ostas akvatorijā ostas vārtu iekšpusē, navigācijas tehnisko līdzekļu valdītājs veic saskaņā ar ostas kapteiņa rīkojumu un iesniedz par to ziņojumu Jūras administrācijai saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikumu.

(MK 19.04.2011. noteikumu Nr. 306 redakcijā, kas grozīta ar MK 01.09.2015. noteikumiem Nr. 498)

29. Izstrādājot jaunus krasta un kuģu ceļu navigācijas tehnisko līdzekļu projektus vai izmaiņas esošo navigācijas tehnisko līdzekļu darbībā vai atrašanās vietā, tajos iekļauj šādu informāciju:

29.1. navigācijas tehniskā līdzekļa vai sistēmas nepieciešamības pamatojums;

29.2. esošo navigācijas tehnisko līdzekļu un apstākļu analīze;

29.3. projektējamo līdzekļu izvēle, izvietojums un vietas apskates rezultāti;

29.4. projektējamo līdzekļu plānotie darbības parametri;

29.5. navigācijas tehniskās aparatūras (piemēram, gaismas, barošanas avoti) izvēle un analīze.

(Grozīts ar MK 19.04.2011. noteikumiem Nr. 306; MK 01.09.2015. noteikumiem Nr. 498)

30. Navigācijas tehniskā līdzekļa vai sistēmas projektu pirms darbu uzsākšanas apstiprina Jūras administrācija.

(Grozīts ar MK 19.04.2011. noteikumiem Nr. 306; MK 01.09.2015. noteikumiem Nr. 498)

31. Pēc jaunu navigācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšanas navigācijas tehniskā līdzekļa valdītājs sniedz informāciju Jūras administrācijai, norādot uzstādītā navigācijas tehniskā līdzekļa koordinātas, konstrukciju un tā krāsojumu, darbības parametrus un citus raksturlielumus.

(Grozīts ar MK 19.04.2011. noteikumiem Nr. 306; MK 01.09.2015. noteikumiem Nr. 498)

32. Jūras administrācijas Hidrogrāfijas dienests nodrošina informācijas izziņošanu par navigācijas tehnisko līdzekļu darbības izmaiņām un jauniem navigācijas tehniskajiem līdzekļiem.

(MK 19.04.2011. noteikumu Nr. 306 redakcijā, kas grozīta ar MK 01.09.2015. noteikumiem Nr. 498)

VII. Noslēguma jautājums

33. Rīgas, Ventspils un Liepājas ostas pārvalde līdz 2008.gada 1.janvārim izstrādā un Jūras administrācija apstiprina šo noteikumu 10.punktā minēto rīcības plānu. Plānu izstrādā atbilstoši Starptautiskās bāku asociācijas (IALA-AISM) vadošajiem norādījumiem Nr.1046 "Rīcības plāns jaunu vraku apzīmēšanai".

(Grozīts ar MK 19.04.2011. noteikumiem Nr.306)

34. Navigācijas līdzekļu apsaimniekotājs līdz 2011.gada 1.jūnijam izveido un aizpilda elektroniskās navigācijas līdzekļu pases.

(MK 19.04.2011. noteikumu Nr.306 redakcijā)

Ministru prezidenta vietā - reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs A.Štokenbergs

Satiksmes ministrs A.Šlesers
1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 19.decembra
noteikumiem Nr.1032
Apsaimniekošanas rajonu sadalījuma koordinātas un shēma

(Pielikums MK 19.04.2011. noteikumu Nr.306 redakcijā)

Nr.
p.k.

WGS84

LKS92

B

L

X

Y

1. 57° 48' 40.20"N 21° 35' 00.00"E 410250.27 356419.93
2. 57° 36' 00.60"N 21° 56' 21.60"E 386067.00 376852.22
3. 56° 47' 09.00"N 19° 32' 57.00"E 302386.34 228179.52
4. 56° 47' 09.00"N 21° 03' 33,00"E 297404.75 320357.18

Piezīme. Rīgas ostas atbildības rajons ir Latvijas ūdeņi uz A no līnijas, kas savieno punktus 1 un 2. Ventspils ostas atbildības rajons ir Latvijas ūdeņi starp līniju, kas savieno punktus 1 un 2, un līniju, kas savieno punktus 3 un 4. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes atbildības rajons ir Latvijas ūdeņi uz S no līnijas, kas savieno punktus 3 un 4.

2.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 19.decembra
noteikumiem Nr.1032

(Pielikums MK 19.04.2011. noteikumu Nr. 306 redakcijā, kas grozīta ar MK 01.09.2015. noteikumiem Nr. 498)

Navigācijas tehniskā līdzekļa pārbaudes akts
1. Navigācijas tehniskā līdzekļa nosaukums
2. Nacionālais numurs
3. Koordinātas
4. Būve
5. Tehniskais aprīkojums
6. Piezīmes

Navigācijas tehnisko līdzekli pārbaudīja:

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Datums ____________

3.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 19.decembra
noteikumiem Nr.1032

(Pielikums MK 19.04.2011. noteikumu Nr. 306 redakcijā, kas grozīta ar MK 01.09.2015. noteikumiem Nr. 498)

Ziņojums
1. Navigācijas tehniskā līdzekļa nosaukums*
2. Nacionālais numurs*
3. Koordinātas*
4. Uguns raksturojums*
5. Uguns augstums (metros)*
6. Uguns redzamība (jūras jūdzēs)*
7. Ārējais izskats*
8. Darbības parametru izmaiņas**
9. Valdītājs
10. Datums

Piezīmes.

1. * Saskaņā ar izdevumu "Ugunis un zīmes Latvijas Republikas ūdeņos".

2. ** Informācija par navigācijas tehniskā līdzekļa parametru izmaiņām (nedeg, pārvietots, uz laiku nedeg), bojājuma apraksts un plānotais darbības atjaunošanas termiņš.

Navigācijas tehniskā līdzekļa valdītājs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

4.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 19.decembra
noteikumiem Nr.1032

(Pielikums MK 19.04.2011. noteikumu Nr. 306 redakcijā; pielikuma nosaukums grozīts ar MK 01.09.2015. noteikumiem Nr. 498)

Navigācijas tehnisko līdzekļu apsaimniekošanas ________.gada plāns un pārskats

Plāns

Pārskats

Nr. p.k.

darbu nosaukums

datums

Nr. p.k.

darbu nosaukums

datums

Piezīme. Tabulas kreisajā pusē ieraksta iepriekšējā gada plānu un labajā pusē sniedz pārskatu atbilstoši plāna punktiem. Plānu nākamajam gadam raksta uz citas veidlapas, un šādā gadījumā pārskata daļa netiek aizpildīta.

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1032Pieņemts: 19.12.2006.Stājas spēkā: 30.12.2006.Zaudē spēku: 15.07.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 207 (3575), 29.12.2006.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
150735
{"selected":{"value":"31.12.2015","content":"<font class='s-1'>31.12.2015.-14.07.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"31.12.2015","iso_value":"2015\/12\/31","content":"<font class='s-1'>31.12.2015.-14.07.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.05.2011","iso_value":"2011\/05\/04","content":"<font class='s-1'>04.05.2011.-30.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.12.2006","iso_value":"2006\/12\/30","content":"<font class='s-1'>30.12.2006.-03.05.2011.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
31.12.2015
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva