Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Elektroenerģijas nodokļa likums

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā lietotie termini atbilst likumā "Par nodokļiem un nodevām", Elektroenerģijas tirgus likumā, Enerģētikas likumā un likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" lietotajiem terminiem, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

2.pants. Likuma darbības joma

(1) Šis likums nosaka kārtību, kādā elektroenerģiju apliek ar elektroenerģijas nodokli (turpmāk — nodoklis) Latvijas Republikā.

(2) Šis likums attiecas uz:

1) personām, kas veic elektroenerģijas ražošanu, sadali, piegādi, tirdzniecību un citas darbības ar elektroenerģiju;

2) personām, kas iegādājas elektroenerģiju biržā.

(3) Šis likums neattiecas uz autonomajiem ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo un patērē pašu vajadzībām, ievērojot šādus nosacījumus:

1) kopējā ražošanas jauda nepārsniedz divus megavatus;

2) elektroenerģijas ražošanai izmanto energoproduktus, kas aplikti ar akcīzes nodokli, ogles, kas apliktas ar dabas resursu nodokli, vai elektroenerģiju, kas aplikta ar elektroenerģijas nodokli.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 10.04.2014. likumu, kas stājas spēkā 08.05.2014.)

3.pants. Nodokļa objekts

Ar nodokli ir apliekama galalietotājam piegādātā elektroenerģija, kā arī elektroenerģija, kas piegādāta pašu patēriņam, izņemot šajā likumā noteiktos gadījumus.

4.pants. Nodokļa maksātāji

Nodokļa maksātāji ir:

1) Elektroenerģijas tirgus likuma 32.panta pirmajā daļā minētās personas, kas piegādā elektroenerģiju galalietotājiem un ir noslēgušas līgumus vai citādi vienojušās par elektroenerģijas piegādi (pārdošanu);

2) autonomie ražotāji, izņemot tos autonomos ražotājus, kuri atbilst šā likuma 2.panta trešajā daļā noteiktajiem kritērijiem;

3) elektroenerģijas galalietotāji, ja ir noslēgts līgums vai citāda vienošanās par elektroenerģijas iegādi biržā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 10.04.2014. likumu, kas stājas spēkā 08.05.2014.)

5.pants. Nodokļa likme

Nodokļa likme elektroenerģijai ir 1,01 euro par megavatstundu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

6.pants. Nodokļa atbrīvojumi un atvieglojumi

(1) (Izslēgta ar 23.11.2016. likumu)

(2) No nodokļa ir atbrīvota elektroenerģija, ko izmanto:

1) (izslēgts ar 23.11.2016. likumu);

2) (izslēgts ar 23.11.2016. likumu);

3) preču pārvadājumiem un sabiedriskajiem pasažieru pārvadājumiem, tajā skaitā dzelzceļa transportā un pilsētu sabiedriskajos pasažieru pārvadājumos;

4) mājsaimniecību lietotāji;

5) elektroenerģijas ražošanai, lai tiešā veidā nodrošinātu elektroenerģijas ražošanas procesu.

(3) Ievērojot šā panta ceturtās daļas nosacījumus, no nodokļa ir atbrīvota elektroenerģija, kas piegādāta citu Eiropas Savienības dalībvalstu (turpmāk — dalībvalsts) vai citu ārvalstu pārstāvjiem vai organizācijām:

1) saistībā ar diplomātiskajām vai konsulārajām attiecībām;

2) starptautiskajām organizācijām, kas par tādām atzītas to valstu iestādēs, kurās šīs organizācijas atrodas, kā arī šo organizāciju biedriem saskaņā ar starptautiskajām šo organizāciju dibināšanas konvencijām vai to mītnes zemes nolīgumiem;

3) jebkuras Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts bruņotajiem spēkiem, izņemot dalībvalsti, kurā iekasē elektroenerģijas nodokli, kā arī bruņotajiem spēkiem, kas minēti Eiropas Padomes 1990.gada 3.decembra lēmuma 90/640/EEK 1.pantā, šo bruņoto spēku patēriņam un civilpersonālam, kas tos pavada, vai šo bruņoto spēku virtuves vai ēdnīcu vajadzībām;

4) patēriņam saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti ar ārvalstīm, kuras nav dalībvalstis, vai starptautiskajām organizācijām, ja vien attiecībā uz atbrīvojumu no pievienotās vērtības nodokļa šāds līgums ir atļauts vai apstiprināts.

(4) Šā panta trešajā daļā minētajiem citu dalībvalstu vai citu ārvalstu pārstāvjiem vai organizācijām Latvijas Republikā ir atļauts saņemt elektroenerģiju, ja tām ir izsniegts dokuments, kas noteikts Padomes 2011.gada 15.marta Īstenošanas regulas (ES) Nr. 282/2011, ar ko nosaka īstenošanas pasākumus direktīvai 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu II pielikumā.

(5) Elektroenerģijai, ko piegādā personām ielu apgaismošanas pakalpojumu sniegšanai, nodokli aprēķina pēc likmes 0 euro par megavatstundu.

(6) Šā panta otrajā, trešajā un piektajā daļā minētajos gadījumos elektroenerģiju atbrīvo no nodokļa Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.09.2013., 10.04.2014., 23.11.2016. un 03.03.2022. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2023.)

7.pants. Nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība

(1) Nodokļa maksātājs veic elektroenerģijas ražošanas, sadales, piegādes un citu darbību uzskaiti.

(11) Šā likuma 4.panta 3.punktā minētā persona veic iegādātās elektroenerģijas uzskaiti.

(2) Nodokļa taksācijas periods ir viens kalendāra mēnesis.

(3) Nodokļa maksātājs taksācijas periodā aprēķināto nodokli par elektroenerģiju, kas šajā periodā piegādāta galalietotājiem, samaksā valsts budžetā ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša 23. datumam pēc attiecīgā taksācijas perioda beigām.

(4) Autonomais ražotājs, kurš neatbilst šā likuma 2.panta trešajā daļā minētajiem kritērijiem, aprēķināto nodokli par taksācijas periodā saražoto elektroenerģiju samaksā valsts budžetā ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša 23. datumam pēc attiecīgā taksācijas perioda beigām.

(5) Nodokļa maksātājs nodokli par elektroenerģiju, kas taksācijas periodā patērēta paša vajadzībām (tajā skaitā administrācijas ēkām), izņemot elektroenerģiju, kas tiešā veidā izlietota elektroenerģijas ražošanas procesa nodrošināšanai, elektroenerģijas sadalei un pārvadei, samaksā valsts budžetā ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša 23. datumam pēc attiecīgā taksācijas perioda beigām.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 10.04.2014., 23.11.2016., 23.05.2019. un 03.03.2022. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2023.)

8.pants. Nodokļa deklarēšana

(1) Nodokļa deklarāciju par taksācijas periodu nodokļa maksātājs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam 20 dienu laikā pēc attiecīgā taksācijas perioda beigām.

(2) Nodokļa deklarācijas veidlapas paraugu un tās pildīšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.05.2019. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2021.)

9.pants. Atbildība par šā likuma pārkāpumiem Latvijas Republikā

(1) Atbildība par šā likuma pārkāpumiem noteikta šajā likumā, likumā "Par nodokļiem un nodevām" un citos normatīvajos aktos.

(2) Latvijas Republikā aizliegts elektroenerģiju izmantot, piegādāt un iegādāties biržā, nemaksājot nodokli, izņemot šajā likumā noteiktos gadījumus.

(3) Ja piegādātā vai biržā iegādātā elektroenerģija nav norādīta deklarācijā un par to netiek maksāts nodoklis, Valsts ieņēmumu dienests bezstrīda kārtībā piedzen no nodokļa maksātāja valsts budžetā nesamaksātās nodokļa summas un soda naudu saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām".

(4) Šā panta trešajā daļā minētajos gadījumos Valsts ieņēmumu dienests nodokli aprēķina pēc likmes, kas bija spēkā dienā, kad minētās darbības tika veiktas. Ja to nevar noteikt, nodokli aprēķina pēc likmes, kas ir spēkā dienā, kad minētās darbības konstatētas.

(5) Ja cita kontroles iestāde (piemēram, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, Valsts policija), nevis Valsts ieņēmumu dienests atbilstoši kompetencei konstatē, ka persona ir veikusi šā panta otrajā vai trešajā daļā minētās darbības, nemaksājot nodokli, attiecīgā iestāde sastāda aktu, iepazīstina šo personu ar to un iesniedz to Valsts ieņēmumu dienestam. Saņemot šādu aktu, Valsts ieņēmumu dienests lemj par nodokļa maksājuma noteikšanu. Ja nodokļa maksātājs 25 dienu laikā, skaitot no Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma saņemšanas dienas, nodokli nesamaksā, Valsts ieņēmumu dienestam ir tiesības piedzīt norādīto summu bezstrīda kārtībā.

(6) Šā panta piektajā daļā minētajos gadījumos nodokli un soda naudu piedzen no personas, kas veikusi šā panta trešajā daļā minētās darbības.

(7) Nodokļa maksātājam aizliegts piegādāt vai tirgot elektroenerģiju, kurai piemēro nodokļa atbrīvojumu vai atvieglojumu saskaņā ar šo likumu, tādai personai, kurai nav tiesību uz šo atbrīvojumu vai atvieglojumu.

(8) Ja netiek ievērotas šā panta septītajā daļā noteiktās prasības, no attiecīgā nodokļa maksātāja piedzen nodokli un soda naudu šajā likumā noteiktajā kārtībā.

(9) Personām, kas saņēmušas elektroenerģiju, kurai piemēro nodokļa atbrīvojumu vai atvieglojumus saskaņā ar šo likumu, aizliegts to izmantot citiem mērķiem (nekā noteiktajam nodokļa atbrīvojumam vai atvieglojumam) vai nodot citai personai, kurai nav tiesību to saņemt.

(10) Ja netiek ievērotas šā panta devītajā daļā noteiktās prasības, par minētajām darbībām personai, kas ir saņēmusi elektroenerģiju, kurai piemēro nodokļa atbrīvojumu vai atvieglojumu, un pārkāpusi elektroenerģijas izmantošanas mērķi, iestājas atbildība saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kuros noteikta atbildība par pārkāpumiem nodokļu jomā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 15.05.2008., 12.06.2009., 10.04.2014. un 03.03.2022. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2023.)

Pārejas noteikumi

1. Šā likuma 5.pantā noteiktā nodokļa likme stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.

2. Līdz dienai, kad stājas spēkā šā likuma 5.pantā noteiktā nodokļa likme, elektroenerģiju apliek ar nodokli atbilstoši šādām likmēm:

1) no 2007.gada 1.janvāra līdz 2007.gada 31.decembrim — 0,35 lati par megavatstundu;

2) no 2008.gada 1.janvāra līdz 2008.gada 31.decembrim — 0,45 lati par megavatstundu;

3) no 2009.gada 1.janvāra līdz 2009.gada 31.decembrim — 0,55 lati par megavatstundu.

3. Ministru kabinets:

1) līdz 2007.gada 15.februārim izdod šā likuma 8.panta otrajā daļā minētos noteikumus;

2) līdz 2007.gada 1.aprīlim izdod šā likuma 6.panta sestajā daļā minētos noteikumus.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no šādām direktīvām:

1) Padomes 2003.gada 27.oktobra direktīvas 2003/96/EK, kas pārkārto Kopienas noteikumus par nodokļu uzlikšanu energoproduktiem un elektroenerģijai;

2) Padomes 2004.gada 29.aprīļa direktīvas 2004/74/EK, ar ko groza direktīvu 2003/96/EK par dažu dalībvalstu iespēju piemērot nodokļu līmeņa pagaidu atbrīvojumus vai samazinājumus attiecībā uz enerģētikas produktiem un elektroenerģiju.

Likums stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2006.gada 19.decembrī.
Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga
Rīgā 2006.gada 29.decembrī
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Elektroenerģijas nodokļa likums Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 19.12.2006.Stājas spēkā: 01.01.2007.Tēma: Nodokļi un nodevas; EnerģētikaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 207, 29.12.2006.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 3, 08.02.2007.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Anotācija / tiesību akta projekts
150692
{"selected":{"value":"01.01.2023","content":"<font class='s-1'>01.01.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2023","iso_value":"2023\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2021","iso_value":"2021\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2021.-31.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2017","iso_value":"2017\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2017.-31.12.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.05.2014","iso_value":"2014\/05\/08","content":"<font class='s-1'>08.05.2014.-31.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-07.05.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2009","iso_value":"2009\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2009.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.06.2008","iso_value":"2008\/06\/06","content":"<font class='s-1'>06.06.2008.-30.06.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2007","iso_value":"2007\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2007.-05.06.2008.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2023
84
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"