Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.908

Rīgā 2006.gada 6.novembrī (prot. Nr.57 4.§)
Arodslimību izmeklēšanas un uzskaites kārtība
Izdoti saskaņā ar Darba aizsardzības likuma 13.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka arodslimību izmeklēšanas un uzskaites kārtību, arodslimību sarakstu, kā arī arodslimību izraisītājfaktoru un to pielietojuma kategoriju sarakstu.

2. Par arodslimības izmeklēšanu ir uzskatāma personas izmeklēšana, darba vietas higiēniskā raksturojuma sastādīšana, diagnozes noteikšana, kā arī veselības un darbspēju ekspertīze, ja radušās aizdomas, ka personai varētu būt arodslimība.

3. Arodslimību izmeklēšanas un uzskaites kārtība attiecināma uz visiem arodslimību gadījumiem, ja nodarbinātie darbā tiek vai tikuši pakļauti kaitīgiem darba vides faktoriem.

4. Par šo noteikumu ievērošanu ir atbildīgi ārsti, kas nodrošina arodslimību izmeklēšanu (tai skaitā veic nodarbināto obligātās veselības pārbaudes), un darba devēji.

5. Valsts darba inspekcija pēc arodveselības un arodslimību ārsta (turpmāk – arodslimību ārsts) pieprasījuma veic pārbaudi tās personas darba vietā, kurai ir vai, iespējams, ir arodslimība, un norāda iespējamos darba vides kaitīgos faktorus un darba apstākļus, izņemot šo noteikumu 16.2 punktā minēto gadījumu, kad darba vietu pārbauda attiecīgais darba aizsardzības speciālists.

(MK 19.01.2010. noteikumu Nr.53 redakcijā)

6. Šo noteikumu ievērošanu attiecībā uz darbībām, ko veic ārstniecības personas (piemēram, arodslimību diagnosticēšana, ieraksti medicīniskajā dokumentācijā), kontrolē Veselības inspekcija, bet attiecībā uz darba devēja veiktajiem pasākumiem - Valsts darba inspekcija.

(Grozīts ar MK 03.03.2008. noteikumiem Nr.148)

II. Personas izmeklēšana

7. Ja personai konstatētas šo noteikumu 1.pielikumā minētās slimības vai to pazīmes un viņa tiek vai tikusi pakļauta kaitīgu darba vides faktoru iedarbībai, personai ir tiesības prasīt ģimenes ārstam, pie kura viņa ir reģistrēta, lai tiktu izmeklēta un noteikts, vai konstatētā slimība ir arodslimība.

8. Ja, izmeklējot personu, ģimenes ārsts konstatē veselības traucējumus, ko, iespējams, izraisījuši kaitīgie darba vides faktori, diagnozes precizēšanai personu nosūta pie arodslimību ārsta, izņemot šo noteikumu 13. un 14.punktā minēto gadījumu.

(Grozīts ar MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.53)

9. Arodslimību ārsts izmeklē personu, izvērtē tās veselības stāvokli, darba anamnēzi un, ja nepieciešams, nosūta personu uz papildu konsultācijām un izmeklējumiem pie speciālistiem.

10. Ja arodslimību ārsts apstiprina arodslimības diagnozes iespējamību, viņš personu nosūta konsultācijai uz ārstniecības iestādes izveidotu ārstu komisiju arodslimībās vai, ja persona ir Aizsardzības ministrijas padotībā esošas struktūrvienības militārpersona, uz Nacionālo bruņoto spēku Centrālo medicīniskās ekspertīzes komisiju (turpmāk – ārstu komisija), vai uz valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" Aroda un radiācijas medicīnas centra (turpmāk – centrs) ārstu komisiju arodslimībās (turpmāk – centra ārstu komisija). Nosūtījumam pievieno veikto izmeklējumu rezultātus un izrakstu no ambulatorā pacienta medicīniskās kartes par pārciestajām slimībām.

(MK 19.01.2010. noteikumu Nr.53 redakcijā)

11. Iesniedzot ārstu komisijā vai centra ārstu komisijā šo noteikumu 10.punktā minētos dokumentus, persona pievieno arī darba stāžu apliecinošus dokumentus (darba līguma kopijas vai citu darba devēja izsniegtu apliecinājumu). Ja šādi dokumenti nav pieejami, persona pievieno paskaidrojumu, norādot pie attiecīgā darba devēja nostrādāto laiku, veicamos darba pienākumus, kaitīgos darba vides faktorus un darba apstākļus.

(Grozīts ar MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.53)

12. Lēmumu par arodslimības diagnozi pieņem ārstu komisija vai centra ārstu komisija. Komisijas sastāvā ir divi arodslimību ārsti vai arodslimību ārsts un vecākais darba aizsardzības speciālists ar medicīnisko izglītību, neirologs un citi speciālisti, ja nepieciešams. Komisijas priekšsēdētājs ir arodslimību ārsts. Tiesības piedalīties lēmuma pieņemšanā ir arī Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un Valsts darba inspekcijas pārstāvim.

(MK 19.01.2010. noteikumu Nr.53 redakcijā)

13. Ja, veicot personas obligāto veselības pārbaudi, arodslimību ārsts konstatē šo noteikumu 1.pielikumā minētās arodslimības vai to pazīmes, pacientu izmeklē un, pievienojot izmeklējumu rezultātus un konsultanta atzinumu, nosūta pie ģimenes ārsta. Ģimenes ārsts nosūta personu uz ārstu komisiju vai centra ārstu komisiju.

(MK 19.01.2010. noteikumu Nr.53 redakcijā)

14. Ja ir noticis nelaimes gadījums darbā, par kuru sastādīts akts (jo ir pastāvējusi inficēšanās iespēja), tomēr tūlītēja darbnespēja nav iestājusies, bet ar darbā notikušo nelaimes gadījumu saistītā infekcijas slimība ir diagnosticēta vēlāk, ģimenes ārsts nosūta personu konsultācijai uz ārstu komisiju vai centra ārstu komisiju.

III. Darba vietas higiēniskais raksturojums

15. Lai būtu iespējams izvērtēt kaitīgo darba vides faktoru ietekmi uz personu un noteikt arodslimības diagnozi, arodslimību ārsts, ja nepieciešams, nosūta Valsts darba inspekcijai rakstisku pieprasījumu (2.pielikums) sagatavot darba vietas higiēnisko raksturojumu.

16. Darba vietas higiēnisko raksturojumu var pieprasīt šādos gadījumos:

16.1. nodarbinātajam atklātas arodslimības pazīmes - veselības traucē­jumi, kurus izraisa noteikti darba vides faktori;

16.2. personai pēc darba attiecību pārtraukšanas atklātas arodslimības pazīmes;

16.3. iepriekš sagatavotajā darba vietas higiēniskajā raksturojumā nav sniegta pietiekama informācija un nepieciešama papildinformācija vai atkārtots darba vietas higiēniskais raksturojums.

16.1 Darba vietas higiēnisko raksturojumu nepieprasa:

16.11. ja zināms, ka darba vieta, kurā pastāvējuši kaitīgie faktori, kas bijuši iespējamās arodslimības cēlonis, likvidēta;

16.12. ja persona pēdējos divus gadus strādājusi darba vietā un profesijā, kas nav saistīta ar iespējamo arodslimību, un ir zināms, ka iepriekšējās darba vietas ir likvidētas;

16.13. hronisku arodslimību gadījumos par pēdējo darba vietu, ja persona pēdējā darba vietā strādā mazāk par diviem gadiem;

16.14. ja iespējamo arodslimību izraisījis darba vides faktors, kas ir tipisks profesijai un darba veidam, kurā persona strādā vai strādāja iespējamās arodslimības iegūšanas laikā;

16.15. ja pēdējā pusgada laikā konstatēti arodslimību gadījumi pie tā paša darba devēja un tajā pašā profesijā vai darba veidā, kur nodarbināta persona, kuras iespējamā arodslimība tiek izmeklēta, un zināms, ka darba apstākļi, kas izraisījuši iespējamo arodslimību, bijuši līdzīgi;

16.16. ja arodslimību izraisījis nelaimes gadījums darbā, par kuru sagatavots akts par nelaimes gadījumu darbā.

(MK 19.01.2010. noteikumu Nr.53 redakcijā)

16.2 Ja darba vietas higiēniskais raksturojums nepieciešams par Iekšlietu ministrijas vai Aizsardzības ministrijas sistēmā, Nacionālajos bruņotajos spēkos, valsts drošības iestādē, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā vai Ieslodzījuma vietu pārvaldē esošu darba vietu, kurā saistībā ar valsts noslēpuma objekta statusu ir ierobežota piekļuve, arodslimību ārsts Iekšlietu ministrijai, Aizsardzības ministrijai, Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, attiecīgajai valsts drošības iestādei, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam vai Ieslodzījuma vietu pārvaldei nosūta pieprasījumu sastādīt darba vietas higiēnisko raksturojumu. Darba vietas higiēnisko raksturojumu sastāda darba aizsardzības speciālists, kurš ir atbildīgs par darba aizsardzības prasību ievērošanu konkrētajā darba vietā.

(MK 05.10.2021. noteikumu Nr. 664 redakcijā)

17. Sagatavojot darba vietas higiēnisko raksturojumu (3.pielikums), Valsts darba inspekcijas amatpersonas atbilstoši kompetencei veic šādas darbības:

17.1. tiekoties ar personu, par kuras slimību ir aizdomas, ka tā varētu būt arodslimība, noskaidro, kādi kaitīgi darba vides faktori ir ietekmējuši vai varēja ietekmēt personas veselību;

17.2. apkopo informāciju par attiecīgās personas profesiju, darba stāžu, darba vides riska faktoriem, to kontroles rezultātiem, apmācību un instruktāžu darba vietā, kā arī citu nepieciešamo informāciju;

17.3. pārbauda darba vietu, iepazīstas ar darba vides faktoriem, kuri ir ietekmējuši vai varēja ietekmēt attiecīgās personas veselību, un preventīvajiem darba aizsardzības pasākumiem, kā arī darba aprīkojumu konkrētajā darba vietā;

17.4. sagatavo objektīvu darba vietas higiēnisko raksturojumu, kam pievieno šo noteikumu 17.1.apakšpunktā minētās personas obligātās veselības pārbaudes kartes un veikto darba vides faktoru mērījumu kopijas;

17.5. norāda kaitīgos darba vides faktorus, kuri ir ietekmējuši vai varēja ietekmēt personas veselību, kaitīgā faktora pielietojuma kategoriju saskaņā ar šo noteikumu 4.pielikumu un kaitīgo faktoru saskaņā ar arodslimību izraisītāj­faktoru klasifikāciju atbilstoši šo noteikumu 5.pielikumam.

(Grozīts ar MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.53)

18. Darba devējs sadarbojas ar Valsts darba inspekcijas amatpersonām un nodrošina pieeju visai nepieciešamajai informācijai par darba vides iekšējo uzraudzību, riska novērtēšanas un novēršanas pasākumiem un citai darba vietas higiēniskā raksturojuma sastādīšanā nepieciešamajai informācijai, kā arī ņem vērā Valsts darba inspekcijas amatpersonu prasības attiecībā uz riska novēršanu vai samazināšanu un darba vides uzlabošanu.

19. Valsts darba inspekcija mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas sagatavo darba vietas higiēnisko raksturojumu un piecu darbdienu laikā nosūta to pieprasītājam.

20. Valsts darba inspekcija neizmeklē iespējamās arodslimības cēloni, darba apstākļus, kaitīgo faktoru ietekmi darba vietā un nesastāda darba vietas higiēnisko raksturojumu, ja darba devējs, kura izveidotajā darba vietā pastāvējuši kaitīgie faktori, kas bijuši iespējamās arodslimības cēlonis, ir likvidēts, izslēgts no komercreģistra vai konkrētā darba vieta vai tai līdzīgās darba vietas vairs neeksistē. Šādā gadījumā Valsts darba inspekcija mēneša laikā par to informē darba vietas higiēniskā raksturojuma pieprasītāju.

(MK 19.01.2010. noteikumu Nr.53 redakcijā)

21. Ja darba vietas higiēniskais raksturojums netiek sastādīts, ārstu komisija vai centra ārstu komisija pieprasa attiecīgās personas paskaidrojumu, kurā norādīta šo noteikumu 11.punktā minētā informācija.

IV. Arodslimību diagnozes noteikšana

22. Ārstu komisija vai centra ārstu komisija, izvērtējot personas izmeklē­šanas rezultātus, datus par iepriekšējām slimībām, darba vietas higiēnisko raksturojumu un citus iesniegtos dokumentus, divu mēnešu laikā pēc šo noteikuma 10. un 11.punktā minēto dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu, vai attiecīgā slimība ir arodslimība, un izsniedz personai atzinumu (6.pielikums). Atzinumā norāda arī laiku, kad atkārtoti jāierodas uz medicīnisko apskati pie arodslimību ārsta, kā arī informē par to ģimenes ārstu, pie kura persona ir reģistrēta.

23. Arodslimniekam ir pienākums rūpēties par savu veselību un ievērot ārstu norādījumus. Arodslimniekam ir tiesības saņemt pilnīgu informāciju par kaitīgiem darba vides faktoriem, kas ietekmējuši viņa veselības stāvokli, par izmeklējumu rezultātiem un ārstēšanas pasākumiem, ja nepieciešams, arī informāciju par neskaidriem jautājumiem, kā arī tiesības apstrīdēt lēmuma pieņemšanas procesu Veselības inspekcijā, bet lēmumu pārsūdzēt tiesā.

(Grozīts ar MK 03.03.2008. noteikumiem Nr.148)

24. Ja ārstu komisija vai centra ārstu komisija pieņem lēmumu, ka slimība ir arodslimība, tā piecu darbdienu laikā nosūta:

24.1. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisijai atzinumu par arodslimību (6.pielikums);

24.2. Valsts darba inspekcijai ziņojumu par arodslimības gadījumu (7.pielikums).

24.1 Ārstu komisija piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta centram šo noteikumu 24.1.apakšpunktā minēto atzinumu par arodslimību (kopiju).

(MK 19.01.2010. noteikumu Nr.53 redakcijā)

25. Valsts darba inspekcija pēc šo noteikumu 24.2.apakšpunktā minētā ziņojuma saņemšanas informē darba devēju, pie kura strādā konkrētais nodarbinātais, par darba vides riska faktoriem, kas izraisījuši arodslimību.

(MK 19.01.2010. noteikumu Nr.53 redakcijā)

25.1 Centrs, saņemot šo noteikumu 24.1 punktā minētā atzinuma kopiju, reģistrē arodslimības gadījumu centra datubāzē.

(MK 19.01.2010. noteikumu Nr.53 redakcijā)

26. Darba devējs pēc šo noteikumu 25.punktā minētās informācijas saņemšanas veic darba aizsardzības pasākumus riska novēršanai vai samazināšanai, kā arī paredz iespēju norīkot arodslimnieku alternatīvos darbos, kur nepastāv to kaitīgo darba vides faktoru risks, kas izraisa personas veselības traucējumus.

(MK 19.01.2010. noteikumu Nr.53 redakcijā)

27. Lai novērtētu slimības norisi un izvērtētu ārstēšanās rezultātus, ģimenes ārsts nosūta arodslimnieku pie arodslimību ārsta atkārtotai medicīniskai apskatei atzinumā norādītajā laikā.

28. Atkārtoti ierodoties pie arodslimību ārsta, personu izmeklē, ja nepieciešams, nosūta uz papildu izmeklējumiem un konsultācijām pie speciālis­tiem, nosaka diagnozi un nosūta konsultācijai uz ārstu komisiju vai centra ārstu komisiju. Komisija, izvērtējot personas izmeklējuma rezultātus, sniedz atkārtotu atzinumu.

V. Veselības un darbspēju ekspertīze

29. Ja ārstu komisija vai centra ārstu komisija personai diagnosticē arodslimību, persona ar komisijas izsniegto atzinumu par arodslimību vēršas pie ģimenes ārsta, pie kura viņa ir reģistrēta. Ģimenes ārsts invaliditātes smaguma pakāpes un darbspēju zaudējuma noteikšanai (procentos) nosūta arodslimnieku uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju vai tās struktūrvienību- vispārēja un speciāla profila veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisiju (turpmāk - ekspertīzes komisija) invaliditātes ekspertīzei atbilstoši normatīvajiem aktiem par invaliditātes ekspertīzes kārtību.

30. Arodslimnieks ekspertīzes komisijai uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz ģimenes ārsta izsniegtu nosūtījumu un ārstu komisijas vai centra ārstu komisijas atzinumu par slimības saistību ar veicamo darbu.

31. Ekspertīzes komisija lēmuma pieņemšanas dienā arodslimniekam izsniedz:

31.1. invaliditātes izziņu, ja arodslimniekam tiek noteikta invaliditāte, ko izraisījusi arodslimība;

31.2. izrakstu no ekspertīzes akta par darbspēju zaudējumu.

32. Par pieņemto lēmumu ekspertīzes komisija informē ārstu komisiju vai centra ārstu komisiju, Valsts darba inspekciju un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru.

33. Lai noteiktu tiesības uz normatīvajos aktos paredzēto apdrošināšanas atlīdzību, arodslimnieks iesniedz ārstu komisijas vai centra ārstu komisijas un ekspertīzes komisijas izsniegtos dokumentus Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā.

VI. Arodslimību uzskaite

34. Ārstu komisijas katru mēnesi līdz piektajam datumam nosūta centram šādu informāciju par pirmreizēji un atkārtoti diagnosticētajām arodslimībām saskaņā ar šo noteikumu 8.pielikumu:

34.1. arodslimnieka vārds, uzvārds;

34.2. arodslimnieka personas kods;

34.3. arodslimnieka dzimums;

34.4. arodslimnieka profesija arodslimības izraisītājfaktoru iedarbības laikā;

34.5. ekonomiskā aktivitāte arodslimības izraisītājfaktoru iedarbības laikā;

34.6. konkrētās arodslimības izraisītājfaktors saskaņā ar šo noteikumu 5.pielikumu;

34.7. kaitīgā faktora pielietojuma kategorija saskaņā ar šo noteikumu 4.pielikumu;

34.8. arodslimība saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu;

34.9. arodslimības grupa atbilstoši izraisītājfaktoram saskaņā ar šo noteikumu 9.pielikumu;

34.10. arodslimības diagnoze saskaņā ar Starptautisko statistisko slimību un veselības problēmu klasifikācijas kodiem (SSK-10.red.).

(Grozīts ar MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.53)

35. Ārstniecības mērķu sasniegšanai ārstu komisija un centra ārstu komisija pēc citas ārstu komisijas pieprasījuma sniedz papildu informāciju par arodslimnieku, kurš tajā vērsies.

(Grozīts ar MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.53)

36. Valsts darba inspekcija pusgada un gada pārskatā iekļauj šādu informāciju par pirmreizēji noteiktām arodslimībām:

36.1. no jauna reģistrēto arodslimību gadījumu analīze pa nozoloģiskām vienībām saskaņā ar Starptautiskās statistiskās slimību un veselības problēmu klasifikācijas kodiem (SSK-10.red.);

36.2. arodslimību gadījumu skaita korelācijas analīze saistībā ar arodslimības izraisītājfaktoru, profesiju, ekonomiskās darbības veidu, nodarbināto dzimumu, vecumu un kopējo stāžu darbā, kas saistīts ar kaitīgo faktoru ietekmi;

36.3. dati par arodslimību gadījumu skaitu uz 100000 strādājošiem Latvijā.

(MK 19.01.2010. noteikumu Nr.53 redakcijā)

37. Pusgada un gada pārskatu Valsts darba inspekcija iesniedz Labklājības ministrijā, kā arī ievieto informāciju Valsts darba inspekcijas mājas lapā internetā.

(Grozīts ar MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.53)

38. Pēc Valsts darba inspekcijas pieprasījuma Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra sniedz informāciju par papildu izdevumu segšanu arodslimnieku ārstēšanai un rehabilitācijai.

VII. Noslēguma jautājumi

39. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1998.gada 31.marta noteikumus Nr.119 "Arodslimību saraksts" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 87./88.nr.).

40. Līdz ārstu komisiju izveidošanai ārstniecības iestādēs personas arod­slimību diagnozes noteikšanai tiek nosūtītas uz centru.

41. Noteikumi stājas spēkā ar 2007.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Labklājības ministre D.Staķe
1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 6.novembra noteikumiem Nr.908
Arodslimības

(Pielikums grozīts ar MK 04.06.2020. noteikumiem Nr. 352)

1. Ķīmisko faktoru izraisītās akūtās un hroniskās slimības:

1.1. metālu un metaloīdu izraisītās slimības: elpošanas orgānu toksiskie bojājumi, anēmija, hepatīti, nefropātijas, nervu sistēmas toksiskie bojājumi, jaunveidojumi, metāliskais drudzis, ādas slimības;

1.2. halogēnu neorganisko savienojumu izraisītās slimības: elpošanas orgānu toksiskie bojājumi, ādas slimības;

1.3. ciānsavienojumu izraisītās slimības - elpošanas orgānu toksiskie bojājumi;

1.4. kodīgas un kairinošas iedarbības vielu (neorganisko gāzu, skābju, hidroksīdu, ūdeņraža peroksīda) izraisītās slimības: elpošanas orgānu toksiskie bojājumi, ādas slimības;

1.5. ogļūdeņražu un to atvasināto savienojumu izraisītās slimības: elpošanas orgānu toksiskie bojājumi, asins sistēmas slimības, hepatīti, nefropātijas, nervu sistēmas toksiskie bojājumi, jaunveidojumi, ādas slimības;

1.6. nitrosavienojumu un aminosavienojumu izraisītās slimības: elpošanas orgānu toksiskie bojājumi, asins sistēmas slimības, hepatīti, nefropātijas, nervu sistēmas toksiskie bojājumi, jaunveidojumi, ādas slimības;

1.7. fenolu un to atvasinājumu izraisītās slimības: elpošanas orgānu toksiskie bojājumi, nieru toksiskie bojājumi, ādas slimības;

1.8. alkoholu un glikolu izraisītās slimības: redzes nerva un tīklenes slimības, nervu sistēmas toksiskie bojājumi, ādas slimības;

1.9. ēteru, esteru, epoksīdu savienojumu izraisītās slimības: elpošanas orgānu toksiskie bojājumi, ādas slimības, jaunveidojumi;

1.10. aldehīdu un ketonu izraisītās slimības: elpošanas orgānu toksiskie bojājumi, perifēriskās nervu sistēmas slimības, ādas slimības;

1.11. organisko skābju un to derivātu (amīdu, skābju anhidrīdu) izraisītās slimības: elpošanas orgānu toksiskie bojājumi, perifēriskās nervu sistēmas slimības, hepatīti, ādas slimības.

2. Bioloģisko faktoru izraisītās slimības:

2.1. infekcijas un parazitārās slimības atbilstoši infekcijai, ar kuru darbinieks ir bijis kontaktā darba laikā: amēbioze, bruceloze, cūku roze, ērču encefalīts, jersinioze, Laimas slimība, leptospiroze, ornitoze, Q drudzis, stinguma krampji, tuberkuloze, tularēmija, vīrusu hepatīti;

2.2. citas infekcijas slimības, kas radušās, veicot darba pienākumus veselības aprūpes, profilakses un sociālā darba nozarē vai citos dienestos, un kuru izcelsmē ir pierādīta darba vides riska faktoru nozīme (HIV/AIDS, B hepatīts, C hepatīts, tuberkuloze, Covid-19);

2.3. disbakteriozes, ādas un gļotādas kandidamikoze, viscerālā kandidoze.

3. Fizikālo faktoru izraisītās slimības:

3.1. slimības, kas saistītas ar jonizējošā starojuma iedarbību: staru slimība (akūta vai hroniska), vietēji audu bojājumi (akūti vai hroniski), jaunveidojumi;

3.2. lāzera starojuma izraisīti vietēji audu bojājumi (ādas apdegumi, acs radzenes vai tīklenes bojājumi);

3.3. vispārējās vai vietējās vibrācijas izraisītās slimības;

3.4. sensoneirāla trokšņa izraisīta vājdzirdība vai kurlums;

3.5. intensīva ultravioletā starojuma izraisītā elektrooftalmija, katarakta;

3.6. dekompresijas (kesona) slimība un tās sekas (osteonekroze);

3.7. kompresijas slimība (barotīts);

3.8. siltuma starojuma izraisītās slimības: siltuma dūriens, krampji, katarakta;

3.9. pazeminātas temperatūras izraisītās slimības: angioneiroze, angio­trofoneiroze, obliterējošais endarterīts, veģetosensorā polineiropātija.

4. Ārstniecības līdzekļu izraisītās slimības: elpošanas orgānu toksiskie bojājumi, anēmija, hepatīti, nefropātijas, nervu sistēmas toksiskie bojājumi, jaunveidojumi, metāliskais drudzis, ādas slimības.

5. Pārslodžu (kopējās fiziskās pārslodzes vai atsevišķu orgānu vai sistēmu pārslodzes) izraisītās slimības:

5.1. koordinācijas neirozes;

5.2. perifēriskās nervu sistēmas un balsta un kustību aparāta slimības (akūtas, subakūtas vai hroniskas): mononeiropātijas un polineiropātijas, tai skaitā kompresijas un veģetosensorās neiropātijas un jostas-krustu daļas radikulīti;

5.3. hroniski tendovaginīti, tendinīti, peritendinīti, epikondilīti;

5.4. stenozējošās ligamentozes, "krikšķošais pirksts", pleca-lāpstiņas periartrozes;

5.5. bursīti (prepatellārais, subpatellārais, elkoņa un pleca);

5.6. deformējošās osteoartrozes, tai skaitā spondilartrozes un aseptiskās osteonekrozes;

5.7. menisku bojājumi;

5.8. Dipitrēna kontraktūra;

5.9. dzemdes un maksts sieniņu noslīdējumi un izkrišana;

5.10. izteikti kāju vēnu varikozi paplašinājumi ar iekaisumu (tromboflebīts) vai trofikas traucējumiem;

5.11. slimības, kas saistītas ar balss saišu aparāta pārslodzi: hronisks laringīts, balss sai­šu mezgliņi (dziedātāju mezgliņi), balss saišu kontaktčūlas, fonastēnija;

5.12. progresējoša tuvredzība;

5.13. plaušu emfizēma;

5.14. psihoneirozes;

5.15. izdegšanas sindroms.

6. Rūpniecisko aerosolu izraisītās slimības:

6.1. pneimokoniozes: silikoze, silikoze kopā ar tuberkulozi, silikatoze, sideroze, azbestoze, metālkonioze, karbokonioze, jauktu putekļu pneimo­konioze, organisko putekļu pneimokonioze;

6.2. akūts toksisks bronhīts;

6.3. hronisks bronhīts (hronisks putekļu bronhīts, akūtais un hroniskais toksiskais bronhīts);

6.4. hroniska obstruktīvā plaušu slimība;

6.5. hronisks rinofaringolaringīts;

6.6. elpošanas ceļu un plaušu jaunveidojumi;

6.7. mezoteliomas no azbesta putekļu ieelpošanas.

7. Alerģiskās arodslimības: konjunktivīts, rinīts, rinofaringīts, rinofarin­golaringīts, rinosinusīts, bronhiālā astma, astmatiskais bronhīts, eksogēnais alveolīts, ekzēma, toksikodermija, Kvinkes tūska, nātrene, anafilaktiskais šoks, toksikoalerģiskais hepatīts, vaskulīts, dzirdes nerva alerģisks iekaisums, mononeiropātijas un polineiropātijas, polineirīts.

Labklājības ministre D.Staķe
2.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 6.novembra noteikumiem Nr.908

01.JPG (51777 bytes)

Labklājības ministre D.Staķe
3.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 6.novembra noteikumiem Nr.908

02.JPG (86862 bytes)

03.JPG (53079 bytes)

04.JPG (59249 bytes)

Labklājības ministre D.Staķe
4.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 6.novembra noteikumiem Nr.908
Kaitīgo faktoru pielietojuma kategorija

Nr.p.k.

Kods

Lietojuma kategorija

1.

B01

Absorbenti un adsorbenti

2.

A02

Līmvielas, savienojošas vielas

3.

A03

Aerosoli

4.

B04

Pretkondensēšanās vielas

5.

B05

Pretsasalšanas vielas

6.

B06

Līdzekļi pret nosmērēšanos un antiadhezīvie līdzekļi

7.

B07

Antistatiskie līdzekļi

8.

B08

Balināšanas līdzekļi

9.

C09

Tīrīšanas, mazgāšanas līdzekļi

10.

B10

Krāsvielas

11.

A11

Komplektus veidojošas vielas

12.

B12

Elektrības vadītāji

13.

C13

Būvmateriāli

14.

B14

Pretkorozijas vielas

15.

B15

Kosmētiskie līdzekļi

16.

D56

Kodīgi šķidrumi

17.

B16

Putekļus veidojošas vielas

18.

D62

Elektromehāniskie komponenti

19.

B17

Galvanizācijas līdzekļi

20.

A18

Sprādzienbīstamās vielas

21.

A19

Mēslošanas līdzekļi

22.

B20

Pildvielas

23.

B21

Fiksācijas vielas

24.

C22

Līdzekļi pret aizdegšanos un dzēšanas līdzekļi

25.

B23

Flotācijas aģenti

26.

C24

Vielas emaljēšanai uzlejot vai sakausējot

27.

B25

Putojošas vielas

28.

C26

Aromatizētāji un uzturvielas kā piedevas pārtikai

29.

D57

Vielas, kas rada berzi

30.

B27

Degviela

31.

A28

Degvielas piedevas

32.

D58

Abrazīvi

33.

B29

Karstumizturīgas vielas

34.

B30

Hidrauliskie šķidrumi un piedevas

35.

B31

Impregnācijas materiāli

36.

B32

Izolācijas materiāli

37.

B33

Starpprodukti

38.

B34

Laboratorijā lietojamās ķimikālijas

39.

B35

Lubrikanti un piedevas

40.

A36

Aromatizējošas vielas

41.

A37

Oksidējošas vielas

42.

D59

Krāsas un lakas

43.

A38

Lauksaimniecībā lietojamie pesticīdi

44.

C38

Pesticīdi un konservanti, ko nelieto lauksaimniecībā

45.

A40

pH regulētāji

46.

B41

Medikamenti

47.

B42

Fotoķīmiskas vielas

48.

A43

Plūsmas regulatori

49.

D60

Radioaktīvās vielas

50.

A44

Reducējošās vielas

51.

B45

Reprogrāfijas vielas

52.

A46

Pusvadītāji

53.

B47

Mīkstinātāji

54.

B48

Šķīdinātāji

55.

B49

Stabilizētāji

56.

B50

Virsmaktīvās vielas

57.

D61

Vielas virsmas apstrādei

58.

B51

Miecvielas

59.

B52

Viskozitātes regulētāji

60.

B53

Vulkanizācijas līdzekļi

61.

A54

Metināšanas un lodēšanas līdzekļi

62.

E55

Mājdzīvnieki

63.

E56

Meža dzīvnieki

64.

E57

Dzīvnieku izcelsmes produkti

65.

E58

Dzīvnieku izcelsmes atkritumi

66.

E59

Notekūdeņi

67.

E60

Asi vai griezīgi medicīnas materiāli

68.

E61

Trausli, plīstoši medicīnas materiāli

69.

E62

Citi medicīnas instrumenti

70.

E63

Produkti bakterioloģijas vai bioloģijas laboratorijām

71.

E64

Asinis un citi cilvēka audu šķidrumi

72.

E65

Citi cilvēka audi

73.

E66

Pacienti

74.

X99

Citas kategorijas

Labklājības ministre D.Staķe
5.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 6.novembra noteikumiem Nr.908
Arodslimību izraisītājfaktoru klasifikācija

Kods

Arodslimību izraisītājfaktors

1000000000

Ķīmiskais faktors (ķīmiskie savienojumi)

1100000000

Neorganiskie savienojumi

Neorganisko savienojumu koda struktūra

00

Klase

01 00

Oksīdi

02 00

Elementu sāļi

03 00

No produkta atvasinātu skābju sāļi

04 00

Hidroksīdi

05 00

Sakausējumi

06 00

Hlora, fluora, broma, joda savienojumi

07 00

Sulfāti

08 00

Hidrīdi

09 00

Tiešie savienojumi (piemēram, ceturtējie aminosavienojumi)

1101000000

Ūdeņradis

1101000001

Deiterijs

1101000002

Tritijs

1101000800

Hidrīdi

1101999999

Citi neorganiskie ūdeņraža savienojumi

1102000000

Sārmu metāli: Li, Na, K, Rb, Cs (Ia grupas elementi)

1102010000

Litijs

1102020000

Nātrijs

1102020101

Nātrija oksīds

1102020102

Nātrija peroksīds

1102020201

Nātrija sulfīds

1102020202

Nātrija hlorīds (vārāmais pārtikas sāls)

1102029999

Citi neorganiskie nātrija savienojumi

1102030000

Kālijs

1102030101

Kālija oksīds

1102030201

Kālija nitrāts

1102039999

Citi neorganiskie kālija savienojumi

1102040000

Rubīdijs

1102050000

Cēzijs (radioaktīvo sk. Nr.1125000002)

1102999999

Citi sārmu metālu (Li, Na, K, Rb, Cs) neorganiskie savienojumi

1103000000

Sārmzemju metāli: Be, Mg, Ca, Sr, Ba (IIa grupas elementi)

1103010000

Berilijs

1103010101

Berilija oksīds

1103010201

Berilija fluorīds

1103010202

Berilija sulfāts

1103010203

Berilija oksifluorīds

1103010204

Cinka berilija silikāts

1103010205

Berilija hlorīds

1103019999

Citi neorganiskie berilija savienojumi

1103020000

Magnijs

1103020101

Magnija oksīds

1103029999

Citi neorganiskie magnija savienojumi

1103030000

Kalcijs

1103030101

Kalcija oksīds

1103030201

Kalcija arsenāts

1103030202

Kalcija arsenīts

1103030203

Kalcija sulfīds

1103039999

Citi neorganiskie kalcija savienojumi

1103040000

Stroncijs (radioaktīvo sk. Nr.1125000006)

1103050000

Bārijs

1103050101

Bārija oksīds

1103059999

Citi neorganiskie bārija savienojumi

1103999999

Citi neorganiskie sārmzemju metālu Be, Mg, Ca, Sr, Ba savienojumi

1104000000

Pārejas (retzemju) metāli: Sc, Y, Ac (IIIa grupas elementi)

1104010000

Skandijs

1104020000

Itrijs

1104030000

Aktīnijs

1104999999

Citi neorganiskie pārejas grupas metālu Sc, Y, Ac savienojumi

1105000000

Pārejas metāli (titāna apakšgrupa): Ti, Zr, Hf (IVa grupas elementi)

1105010000

Titāns

1105020000

Cirkonijs

1105020101

Cirkonija oksīds

1105029999

Citi neorganiskie cirkonija savienojumi

1105030000

Hafnijs

1105999999

Citi neorganiskie pārejas metālu Ti, Zr, Hf savienojumi

1106000000

Pārejas metāli (vanādija apakšgrupa): V, Nb, Ta (Va grupas elementi)

1106010000

Vanādijs

1106010100

Vanādija oksīds

1106010101

Vanādija dioksīds

1106010102

Vanādija trioksīds

1106010103

Vanādija pentoksīds

1106010201

Vanādija sāļi

1106010202

Vanādija hlorplatināts

1106019999

Citi neorganiskie vanādija savienojumi

1106020000

Niobijs

1106030000

Tantāls

1106999999

Citi neorganiskie pārejas metālu V, Nb, Ta savienojumi

1107000000

Pārejas metāli (hroma apakšgrupa): Cr, Mo, W (VIa grupas elementi)

1107010000

Hroms

1107010100

Hroma oksīds

1107010101

Hroma trioksīds

1107010200

Hroma sāļi

1107010201

Hroma sulfāts

1107010202

Hroma hlorīds

1107010302

Hromāti

1107010302

Bihromāti (dihromāti)

1107019999

Citi neorganiskie hroma savienojumi

1107020000

Molibdēns

1107030000

Volframs

1107999999

Citi neorganiskie pārejas metālu Cr, Mo, W savienojumi

1108000000

Pārejas metāli (mangāna apakšgrupa): Mn, Tc, Re (VIIa grupas elementi)

1108010000

Mangāns

1108010100

Mangāna oksīdi un dioksīdi

1108010200

Mangāna sāļi

1108010201

Mangāna fluorīds

1108010202

Mangāna arsenāts

1108010300

Permanganāti

1108019999

Citi neorganiskie mangāna savienojumi

1108020000

Tehnēcijs

1108030000

Rēnijs

1108999999

Citi pārejas metālu Mn, Tc, Re savienojumi

1109000000

Pārejas metāli: Fe, Co, Ni, Ru, Rh, Pd, Os, Ir, Pt (VIIIgrupas elementi)

1109010000

Dzelzs

1109010100

Dzelzs oksīdi

1109010101

Dzelzs (II) oksīds

1109010102

Dzelzs (III) oksīds

1109010201

Dzelzs cianīds

1109019999

Citi neorganiskie dzelzs savienojumi

1109020000

Kobalts (radioaktīvo sk. Nr.1125000001)

1109020201

Kobalta fluorīds

1109020202

Kobalta arsenāts

1109020203

Kobalta karbonāts

1109020204

Kobalta hlorīds

1109020205

Kobalta hromāts

1109020206

Kobalta cianīds

1109020207

Kobalta nitrāts

1109020208

Kobalta fosfāti

1109020209

Kobalta sulfāts

1109029999

Citi neorganiskie kobalta savienojumi

1109030000

Niķelis

1109030101

Niķeļa oksīds

1109030200

Niķeļa sāļi

1109030201

Niķeļa hlorīds

1109030202

Niķeļa sulfāts

1109030203

Niķeļa nitrāts

1109039999

Citi neorganiskie niķeļa savienojumi

1109040000

Rutēnijs

1109050000

Rodijs

1109060000

Palādijs

1109070000

Osmijs

1109080000

Irīdijs (radioaktīvo sk. Nr.1125000003)

1109090000

Platīns

1109999999

Citi neorganiskie pārejas metālu Fe, Co, Ni, Ru, Rh, Pd, Os, Ir, Pt savienojumi

1110000000

Pārejas metāli: Cu, Ag, Au (Ib grupas elementi)

1110010000

Varš

1110010100

Vara oksīdi

1110010101

Vara (I) oksīds

1110010201

Vara sulfāts

1110010202

Vara oksihlorīds

1110010203

Vara karbonāts

1110010204

Vara arsenīts

1110010401

Vara hidroksīds

1110019999

Citi neorganiskie vara savienojumi

1110020000

Sudrabs

1110030000

Zelts

1110999999

Citi neorganiskie pārejas metālu Cu, Ag, Au savienojumi

1111000000

Pārejas metāli: Zn, Cd, Hg (IIb grupas elementi)

1111010000

Cinks

1111010101

Cinka oksīds

1111010202

Cinka hlorīds

1111010203

Cinka hromāts

1111010204

Cinka sulfāts

1111019999

Citi neorganiskie cinka savienojumi

1111020000

Kadmijs

1111030000

Dzīvsudrabs

1111030100

Dzīvsudraba oksīdi (dzeltenais un sarkanais)

1111030200

Dzīvsudraba sāļi

1111030201

Dzīvsudraba hlorīds

1111030202

Dzīvsudraba cianīds

1111030203

Dzīvsudraba nitrāti

1111030204

Dzīvsudraba sulfīds(cinobrs)

1111030205

Dzīvsudraba (I) hlorāts

1111030206

Dzīvsudraba oksicianāts

1111030207

Dzīvsudraba arsenāts

1111030208

Dzīvsudraba (II) hlorāts

1111030209

Dzīvsudraba jodīds

1111030210

Dzīvsudraba tiocianāts

1111030500

Dzīvsudraba amalgāma

1111039999

Citi neorganiskie dzīvsudraba savienojumi

1111999999

Citi neorganiskie pārejas metālu Zn, Cd, Hg savienojumi

1112000000

Bors (IIIb grupas elements)

1112000301

Borāni

1112000302

Borāti

1112000303

Perborāti

1112000600

Fluorētie bora savienojumi

1112999999

Citi neorganiskie bora savienojumi

1113000000

Metaloīdi: Al, Ga, In, Tl (IIIb grupas elementi)

1113010000

Alumīnijs

1113010101

Alumīnija oksīdi

1113019999

Citi neorganiskie alumīnija savienojumi

1113020000

Gallijs

1113030000

Indijs

1113040000

Tallijs (radioaktīvo sk. Nr.1125000007)

1113040201

Tallija (I) savienojumi

1113040202

Tallija (II) savienojumi

1113040203

Tallija sulfāti

1113049999

Citi neorganiskie tallija savienojumi

1113999999

Citi neorganiskie metaloīdu Al, Ga, In, Tl savienojumi

1114000000

Metaloīdi: Ge, Sn, Pb (IVb grupas elementi)

1114010000

Germānijs

1114020000

Alva

1114020101

Alvas oksīds

1114020201

Alvas hlorīds

1114020801

Alvas hidrīds

1114029999

Citi neorganiskie alvas savienojumi

1114030000

Svins

1114030100

Svina oksīdi

1114030101

Svina dioksīds

1114030102

Svina (II, IV)-oksīds (sarkanais svins, svina mīnijs, P3O4)

1114030103

Svina (II)-oksīds (dzeltenais svins)

1114030200

Svina sāļi

1114030201

Svina sulfīds

1114030202

Svina bromīds

1114030203

Svina nitrāts

1114030204

Svina fluorīds

1114030205

Svina sulfāts

1114030206

Svina hromāts

1114030207

Svina silikāts

1114030208

Svina titanāts

1114030209

Svina arsenāts

1114030210

Svina arsenīts

1114030211

Svina antimonāts

1114039999

Citi neorganiskie svina savienojumi

1114999999

Citi neorganiskie metaloīdu Ge, Sn, Pb savienojumi

1115000000

Metaloīdi: As, Sb, Bi (Vb grupas elementi)

1115010000

Arsēns

1115010100

Arsēna oksīdi

1115010101

Arsēna trioksīds

1115010102

Arsēna pentoksīds

1115010201

Arsenīti

1115010202

Arsenāti

1115010203

Arsēna halogenīdi

1115010801

Arsēnūdeņradis (arsīns)

1115010802

Arsenīdi

1115019999

Citi neorganiskie arsēna savienojumi

1115020000

Antimons

1115020100

Antimona oksīds

1115020101

Antimona trioksīds

1115020102

Antimona pentoksīds

1115020201

Antimona sulfīds (sarkanais pigments)

1115020202

Antimona trisulfīds

1115020801

Antimona hidrīds

1115029999

Citi neorganiskie antimona savienojumi

1115030000

Bismuts

1199999999

Citi neorganiskie metaloīdu As, Sb, Bi savienojumi

1116000000

Ogleklis (IVb grupas elements) (radioaktīvo sk. Nr.1124000006)

1116000101

Oglekļa monoksīds

1116000102

Oglekļa dioksīds

1116000301

Karbonāti un bikarbonāti

1116000302

Nātrija cianīdi

1116000303

Kālija cianīdi

1116000304

Kalcija cianīdi

1116000305

Nātrija dzelzs cianīdi

1116000306

Kālija dzelzs (II) cianīdi

1116000307

Kālija dzelzs (III) cianīdi

1116000308

Nātrija-penta-ciano-nitrosil-dzelzs (III) (nātrija nitroprusīds)

1116000600

Hlorētie oglekļa savienojumi

1116000601

Karbonilhlorīds (fosgēns, COCl2)

1116000701

Oglekļa sulfīds (sērogleklis, oglekļa disulfīds)

1116000702

Karbonilsulfīds (oglekļa oksisulfīds, COS)

1116999999

Citi neorganiskie oglekļa savienojumi

1117000000

Silīcijs (IVb grupas elements)

1117000100

Silīcija oksīdi

1117000301

Silicīdi

1117000302

Silikāti

1117000201

Silīcija tetrafluorīds

1117000303

Heksafluorsilikāti

1117999999

Citi neorganiskie silīcija savienojumi

1118000000

Slāpeklis (Vb grupas elements)

1118000101

Slāpekļa monoksīds NO, slāpekļa (II) oksīds

1118000102

Slāpekļa dioksīds NO2, slāpekļa (IV) oksīds

1118000103

Dislāpekļa oksīds N2O (slāpekļa (1) oksīds, jautrības gāze)

1118000104

Slāpekļa pentoksīds

1118000201

Amonija nitrāts

1118000202

Amonija sulfāts

1118000203

Amonija fluorīds

1118000301

Nitrīdi

1118000302

Nitrīti

1118000303

Nitrāti

1118000304

Svina azīds

1118000305

Nātrija azīds

1118000401

Amonjaks

1118000601

Slāpekļa trihlorīds

1118000602

Nitrozilhlorīds (NOCl)

1118000801

Hidrazīns

1118000900

Kvartārie (ceturtējie jeb četraizvietotie) amonija savienojumi

1118999999

Citi neorganiskie slāpekļa savienojumi

1119000000

Fosfors (Vb grupas elements)

1119000001

Sarkanais fosfors

1119000100

Fosfora oksīdi

1119000101

Fosfora trioksīds, fosfora paskābes anhidrīds

1119190102

Fosfora pentoksīds, fosfora (V) oksīds, fosforskābes anhidrīds

1119190201

Fosfora sulfīdi

1119000202

Fosfora oksihlorīds (POCl3)

1119000301

Fosfīti

1119000302

Fosfāti

1119000601

Fosfora trihlorīds

1119000602

Fosfora pentahlorīds

1119000800

Fosfīdi

1119000801

Fosforūdeņradis (fosfīns)

1119000802

Tetrafosfortrisulfīds (seskvisulfīds)

1119000803

Fosfora trisulfīds

1119000900

Fosfonija savienojumi (fosforūdeņraža sāļi)

1119999999

Citi neorganiskie fosfora savienojumi

1120000000

Nemetāli: O, S, Se, Te, Po (VIb grupas elementi)

1120010000

Skābeklis

1120010001

Ozons

1120010101

Ūdeņraža peroksīds, hidrogēnperoksīds

1120010102

Anhidrīdi, kas nav minēti citur

1120019999

Citi neorganiskie skābekļa savienojumi

1120020000

Sērs

1120020100

Sēra oksīdi

1120020101

Sēra dioksīds

1120020102

Sēra trioksīds

1120020301

Sulfīdi

1120020302

Sulfīti (bisulfīti)

1120020303

Sulfāti

1120020304

Persulfāti

1120020305

Tiosulfāti (hiposulfāti)

1120020601

Sēra monohlorīds (sēra hlorīds)

1120020602

Sēra hlorīds

1120020603

Tionilhlorīds

1120020801

Sērūdeņradis (hidrogēnsulfīds)

1120029999

Citi neorganiskie sēra savienojumi

1120030000

Selēns

1120030101

Selēna dioksīds

1120030201

Selēna oksihlorīds

1120030301

Selenīdi

1120030302

Selenīti

1120030303

Selenāti

1120030601

Selēna heksafluorīds

1120030801

Selēnūdeņradis (hidrogēnselenīds)

1120039999

Citi neorganiskie selēna savienojumi

1120040000

Telūrs

1120040000

Polonijs

1120999999

Citi neorganiskie nemetālu O, S, Se, Te, Po savienojumi

1121000000

Halogēni: F, Cl, Br, I, At (VIIb grupas elementi)

1121010000

Fluors

1121010001

Fluorīdi

1121019999

Citi neorganiskie fluora savienojumi

1121020000

Hlors

1121020100

Hlora oksīds

1121020301

Hlorīdi

1121020302

Hlorāti

1121020303

Perhlorāti

1121020304

Hipohlorīti

1121029999

Citi neorganiskie hlora savienojumi

1121030000

Broms

1121030301

Bromīdi

1121030302

Hipobromīti

1121030303

Bromāti

1121030601

Broma pentafluorīds

1121039999

Citi neorganiskie broma savienojumi

1121040000

Jods (radioaktīvo sk. Nr.1124000008)

1121040301

Jodīdi

1121040302

Jodāti

1121040303

Perjodāti

1121040304

Jodīti

1121049999

Citi neorganiskie joda savienojumi

1121050000

Astats

1121999999

Citi neorganiskie halogēnu F, Cl, Br, I, At savienojumi

1122000000

Cēlgāzes (0 grupas elementi)

1122000001

Hēlijs

1122000002

Neons

1122000003

Argons

1122000004

Kriptons (radioaktīvo sk. Nr.1125000005)

1122000005

Ksenons

1122000006

Radons

1122999999

Citas cēlgāzes

1123000000

Retzemju elementi vai lantanīdi

1124000000

Vaļēji starojuma avoti (radioaktīvie elementi)

1124000001

Urāns

1124000002

Torijs

1124000003

Plutonijs

1124000004

Rādijs

1124000005

Tritijs

1124000006

Ogleklis 14

1124000007

Prometijs 147

1124000008

Jods (visi radioaktīvie izotopi)

1124999999

Citi vaļējie starojuma avoti (radioaktīvie elementi)

1125000000

Slēgti starojuma avoti (radioaktīvie elementi)

1125000001

Kobalts 60

1125000002

Cēzijs 137

1125000003

Irīdijs 192

1125000004

Rādijs

1125000005

Kriptons 85

1125000006

Stroncijs 90

1125000007

Tallijs 204

1125000008

Amerīcijs 241

1125999999

Citi slēgtie starojuma avoti (radioaktīvie elementi)

1126000000

Neorganiskās skābes (bezūdens un ūdens šķīdumi)

1126000001

Borskābe

1126000002

Bora pārskābe (perborskābe)

1126000003

Bromūdeņražskābe (bromūdeņradis)

1126000004

Ciānūdeņražskābe (zilskābe)

1126000005

Hlorūdeņražskābe (hlorūdeņradis, sālsskābe)

1126000006

Perhlorskābe

1126000007

Hlorpaskābe

1126000008

Hromskābe

1126000009

Fluorūdeņražskābe (fluorūdeņradis, fluorskābe)

1126000010

Jodūdeņražskābe (jodūdeņradis)

1126000011

Perjodskābe (jodpārskābe)

1126000012

Slāpekļskābe

1126000013

Slāpekļūdeņražskābe (azoimīds, HN3)

1126000014

Fosforskābe

1126000015

Platīn(IV)-hlorūdeņražskābe

1126000016

Sērskābe

1126000017

Heksafluorsilicijskābe

1126999999

Citas neorganiskās skābes

1127000000

Neorganiskās bāzes (bezūdens un šķīdumi)

1127000001

Kalcija hidroksīds (dzēstie kaļķi, Ca(OH)2)

1127000002

Kālija hidroksīds (potašs vai kodīgais kālijs, KOH)

1127000003

Amonija hidroksīds (NH4OH)

1127000004

Nātrija hidroksīds (NaOH)

1127999999

Citas neorganiskās bāzes

1199999999

Citi neorganiskie savienojumi

1200000000

Organiskie savienojumi

1201000000

Piesātinātie alifātiskie ogļūdeņraži

1201010000

Alkāni

1201010001

Metāns

1201010002

Etāns

1201010003

Propāns

1201010004

Butāns (izobutāns)

1201010005

Pentāns (izopentāns, neopentāns)

1201010006

Heksāns

1201010007

n-Heksāns

1201010008

Heptāns

1201010009

Oktāns

1201019999

Citi alkāni

1201999999

Citi piesātinātie alifātiskie ogļūdeņraži

1202000000

Nepiesātinātie alifātiskie ogļūdeņraži

1202010000

Alkēni

1202010001

Etilēns (etēns)

1202010002

Pentadiēns

1202010003

Propilēns (propēns)

1202010004

Heksadiēns

1202010005

Butilēns (butēns, 1-butēns, 2-butēns, izobutēns)

1202010006

Pentēns

1202010007

1,3-Butadiēns

1202010008

Izoprēns (2-metil-1,3-butadiēns)

1202019999

Citi alkēni

1202020000

Alkīni

1202020001

Acetilēns (etīns)

1202020002

Metilacetilēns (propīns)

1202020003

Etilacetilēns (butīns)

1202029999

Citi alkīni

1202999999

Citi nepiesātinātie alifātiskie ogļūdeņraži

1203000000

Piesātinātie alicikliskie ogļūdeņraži

1203010000

Cikloalkāni

1203010001

Ciklopropāns

1203010002

Ciklopentāns

1203010003

Cikloheksāns

1203010004

Ciklobutāns

1203010005

Metilcikloheksāns

1203010006

Dekalīns (dekahidronaftalīns)

1203019999

Citi cikloalkāni

1203999999

Citi piesātinātie alicikliskie ogļūdeņraži

1204000000

Nepiesātinātie alicikliskie ogļūdeņraži

1204010000

Cikloalkēni

1204010001

Ciklopentadiēns

1204010002

Ciklopentēns

1204010003

Diciklopentadiēns

1204010004

Cikloheksēns

1204019999

Citi cikoloalkēni

1204020000

Terpēni

1204020001

Alfa-pinēns

1204020002

Beta-pinēns

1204020999

Citi terpēni

1204999999

Citi nepiesātinātie alicikliskie ogļūdeņraži

1205000000

Aromātiskie ogļūdeņraži

1205010000

Monocikliskie savienojumi

1205010001

Benzols

1205010002

Toluols (metilbenzols)

1205010003

Ksilols (o-ksilols, m-ksilols, p-ksilols)

1205010004

Etilbenzols

1205010005

Izopropilbenzols (kumols)

1205010006

Stirols (vinilbenzols)

1205010007

Viniltoluols (metilstirols)

1205019999

Citi monocikliskie aromātiskie ogļūdeņraži

1205020000

Policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži

1205020001

Naftalīns

1205020002

Tetralīns (tetrahidronaftalīns)

1205020003

Antracēns

1205020004

Dibenzoantracēns

1205020005

Fenantrēns

1205020006

Metilholantrēns

1205020007

Pirēns

1205020008

Benzoantracēns

1205020009

Benzpirēns

1205020010

Bifenils

1205020011

Terfenils

1205029999

Citi policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži

1205999999

Citi aromātiskie ogļūdeņraži

1206000000

Heterocikli

1206010000

Imīni

1206010001

Etilēnimīns (aziridīns)

1206010002

Propilēnimīns

1206019999

Citi imīni

1206020000

Furāns

1206030000

Tiofēns

1206040000

Pirols

1206040001

Pirolidīns (tetrahidropirols)

1206040002

Pirolpirazīns

1206049999

Citi piroli

1206050000

Oksazols, izoksazols

1206060000

Tiazols, izotiazols

1206060001

Merkaptobenzotiazols

1206069999

Citi tiazoli un izotiazoli

1206070000

Pirazols, imidazols

1206080000

Triazols

1206090000

Tetrazols

1206100000

Pirāns

1206100001

Dihidropirāns

1206109999

Citi pirāni

1206110000

Oksazīns

1206110001

Morfolīns (tetrahidro-1,4-oksazīns)

1206119999

Citi oksazīni

1206120000

Dioksīns

1206120001

Dibenzodioksīns

1206129999

Citi dioksīni

1206130000

Piridīns

1206130001

Vinilpiridīns

1206130002

Piperidīns

1206130003

Pikolīns (metilpiridīns)

1206130004

Lutidīns (dimetilpiridīns)

1206130005

Kolidīns (trimetilpiridīns, metiletilpiridīns)

1206130006

Piridīna jodhidrāts

1206130007

Piridīna hlorhidrāts

1206139999

Citi piridīni

1206140000

Piridazīns, pirimidīns, pirazīns, diazīns

1206140001

Piperazīns

1206149999

Citi piridazīni, pirimidīni, pirazīni, diazīni

1206150000

Triazīns

1206160000

Tetrazīns

1206170000

Benzfurāns, kumarons

1206180000

Indols

1206190000

Benztiofēns

1206200000

Indazols, benzimidazols

1206210000

Benzoksazols

1206220000

Benztiazols

1206230000

Hinolīns, izohinolīns

1206240000

Benzopiridīns

1206250000

Karbazols (dibenzpirols)

1206260000

Ksantēns

1206270000

Akridīns (dibenzopiridīns)

1206280000

Fenazīns

1206290000

Fenotiazīns

1206300000

Fenoksazīns

1206999999

Citi heterocikli

1207000000

Ogļūdeņražu halogēnatvasinājumi

1207010000

Piesātināto alifātisko ogļūdeņražu halogēnatvasinājumi

1207010100

Fluorētie atvasinājumi

1207010101

Trifluormetāns

1207010199

Citi fluorētie atvasinājumi

1207010200

Hlorētie atvasinājumi

1207010201

Hlormetāns (metilhlorīds, monohlormetāns)

1207010202

Dihlormetāns (metilēnhlorīds, dimetilhlorīds)

1207010203

Trihlormetāns (trimetilhlorīds, hloroforms)

1207010204

Tetrahlormetāns (tetrahlorogleklis)

1207010205

Hloretāns (etilhlorīds)

1207010206

Dihloretāns (1,2-dihloretāns)

1207010207

1,1-Dihloretāns

1207010208

1,1,1-Trihloretāns

1207010209

1,1,2-Trihloretāns

1207010210

1,1,2,2-Tetrahloretāns

1207010211

Pentahloretāns

1207010212

Heksahloretāns

1207010213

1-Hlorpropāns (propilhlorīds)

1207010214

2-Hlorpropāns

1207010215

1,2-Dihlorpropāns (propilendihlorīds)

1207010216

1,2,3-Trihlorpropāns

1207010299

Citi hlorētie atvasinājumi

1207010300

Bromētie atvasinājumi

1207010301

Brommetāns (metilbromīds, monobrommetāns)

1207010302

Brometāns (etilēnbromīds)

1207010303

Dibrommetāns

1207010304

1,1,2,2-Tetrabrometāns

1207010305

Tribrommetāns (bromoforms)

1207010306

1,2-Dibrometāns

1207010307

Dibromohloropropāns (DBCP)

1207010399

Citi bromētie atvasinājumi

1207010400

Jodētie atvasinājumi

1207010401

Jodmetāns (metiljodīts)

1207010499

Citi jodētie atvasinājumi

1207010500

Jauktie halogēnatvasinājumi

1207010501

Bromhlormetāns

1207010502

Hlordifluormetāns, R22

1207010503

Dihlordifluormetāns, R21 (freons 12)

1207010504

Trihlorfluormetāns, R11

1207010505

Bromhlordifluormetāns, R12, B1

1207010506

Bromtrifluormetāns, R13, B1

1207010507

Dihlortetrafluoretāns, R114

1207010508

Dibromtetrafluoretāns, R114, B2

1207010509

1,1,2-Trihlor-1,2,2-trifluotetāns

1207010510

1,1,2,2-Tetrahlor-2,2-difluoretāns

1207010511

1,1,2,2-Tetrahlor-1,2-difluoretāns

1207010599

Citi jauktie halogēnatvasinājumi

1207019999

Citi piesātināto alifātisko ogļūdeņražu halogēnatvasinājumi

1207020000

Nepiesātināto alifātisko ogļūdeņražu halogēnatvasinājumi

1207020100

Fluorētie atvasinājumi

1207020101

Fluoretilēns (vinilfluorīds)

1207020102

1,1-Difluoretilēns (vinilidēnfluorīds)

1207020199

Citi fluorētie atvasinājumi

1207020200

Hlorētie atvasinājumi

1207020201

Hloretilēns (vinilhlorīds)

1207020202

1,2-Dihloretilēns, cis- un trans-

1207020203

Trihloretilēns (etilēna trihlorīds, trielīns)

1207020204

Tetrahloretilēns (etilēna tetrahlorīds, perhloretilēns)

1207020205

Alilhlorīds (hlorpropilēns)

1207020206

Hloroprēns (2-hlor-1,3-butadiēns)

1207020299

Citi hlorētie atvasinājumi

1207020300

Bromētie atvasinājumi

1207020301

Etilēnbromīds

1207020302

Vinilbromīds

1207020399

Citi bromētie atvasinājumi

1207020400

Jodētie atvasinājumi

1207020500

Jaukti nepiesātināto alifātisko ogļūdeņražu halogēnatvasinājumi

1207029999

Citi nepiesātināto alifātisko ogļūdeņražu halogēnatvasinājumi

1207030000

Aliciklisko ogļūdeņražu halogēnatvasinājumi

1207130100

Fluorētie atvasinājumi

1207030200

Hlorētie atvasinājumi

1207030201

Heksahlorcikloheksāns (lindāns)

1207030202

Hlorciklopropāns

1207030203

Heptahlors

1207030204

Hlordans

1207030205

Aldrīns

1207030206

Dieldrīns

1207030207

Toksafēns (oktahlorkamfēns)

1207030208

Heksahlorciklopentadiēns

1207030299

Citi hlorētie atvasinājumi

1207030300

Bromētie atvasinājumi

1207030301

Bromciklopropāns

1207030302

Dibromcikloheksāns

1207030303

Dibromociklopropāns

1207030399

Citi bromētie atvasinājumi

1207030400

Jodētie atvasinājumi

1207030400

Jauktie halogēnatvasinājumi

1207039999

Citi alicikliskie ogļūdeņraži

1207040000

Aromātisko ogļūdeņražu halogēnatvasinājumi

1207040100

Fluorētie atvasinājumi

1207040200

Hlorētie atvasinājumi

1207040201

Hlorbenzols

1207040202

1,2-Dihlorbenzols

1207040203

1,4-Dihlorbenzols

1207040204

Trihlorbenzols

1207040205

Polihlorētie bifenili (PCB, polihlorofenili)

1207040206

Hlornaftalīns

1207040207

Benzilhlorīds (hlortuolols)

1207040208

DDT

1207040209

Endosulfāns

1207040210

Heksahlorbenzols

1207040299

Citi hlorētie atvasinājumi

1207040300

Bromētie atvasinājumi

1207040301

Brombenzols

1207040302

Polibromētie bifenili (PBB)

1207040399

Citi bromētie atvasinājumi

1207040400

Jodētie atvasinājumi

1207040401

Jodtoluols

1207040499

Citi jodētie atvasinājumi

1207040500

Jauktie aromātisko ogļūdeņražu halogēnatvasinājumi

1207049999

Citi aromātisko ogļūdeņražu halogēnatvasinājumi

1207050000

Heterociklu halogēnatvasinājumi

1207050100

Fluorētie atvasinājumi

1207050200

Hlorētie atvasinājumi

1207050201

Hlorpiridīns

1207050202

Hlorhinolīns

1207050203

2,3,7,8-Tetrahlordibenzodioksīns (TCDD)

1207050299

Citi hlorētie heterociklu atvasinājumi

1207050300

Bromētie atvasinājumi

1207050400

Jodētie atvasinājumi

1207050500

Jauktie heterociklu halogēnatvasinājumi

1207059999

Citi heterociklu halogēnatvasinājumi

1207999999

Citi ogļūdeņražu halogēnatvasinājumi

1208000000

Vienvērtīgie un daudzvērtīgie spirti

1208010000

Alifātiskie vienvērtīgie un daudzvērtīgie spirti (alkanoli)

1208010001

Metilspirts (metanols )

1208010002

Etilspirts (etanols)

1208010003

Propilspirts (n-propanols, 1-propanols)

1208010004

Izopropanols (2-propanols, izopropilspirts)

1208010005

n-Butanols (butilspirts)

1208010006

2-Butanols (sek-butilspirts)

1208010007

2-Metilpropanols (izobutanols, izobutilspirts)

1208010008

2-Metil-2-propanols (terc-butilspirts)

1208010009

Pentanols (amilspirts)

1208010010

Heksanols

1208010011

2-Oktanols

1208010012

2-Etilheksanols

1208010013

Nonilspirts (nonanols)

1208010014

Decilspirts (dekanols)

1208010015

Laurilspirts (dodekanols)

1208010016

Cetilspirts (heksadekanols)

1208010017

Alilspirts (2-propenols)

1208010018

Glicerīns (1,2,3-propāntriols, 1,2,3-hidroksipropāns, glicerols)

1208010019

Pentaeritrīts (2,2-bis (oksimetil)-1,3-propāndiols)

1208010020

Heksitols, sorbitols, mannitols

1208010021

4-Metil-2-pentanols

1208010022

Polivinilspirts

1208010023

Izovinilspirts

1208010024

Propargilspirts

1208010025

Rezols

1208010099

Citi alifātiskie alkoholi

1208010100

Alifātisko alkoholu halogēnatvasinājumi

1208010101

2-Hloretanols

1208010102

Dikofols (DDT analogs, 2,2,2-trihlor-1,1-bis-(4-hlorfenil) etanols)

1208010199

Citi alifātisko alkoholu halogēnatvasinājumi

1208010200

Alifātisko alkoholu nitro-atvasinājumi

1208010201

Nitroglicerīns (trinitroglicerols)

1208010299

Citi alifātisko alkoholu nitro-atvasinājumi

1208019999

Citi alifātisko vienvērtīgo un daudzvērtīgo spirtu atvasinājumi

1208020000

Alicikliskie vienvērtīgie un daudzvērtīgie spirti (alkanoli)

1208020001

Cikloheksanols

1208020002

Metilcikloheksanols

1208020003

Inozitols (heksahidroksicikloheksāns)

1208029999

Citi alicikliskie vien- un daudzvērtīgie spirti

1208030000

Aromātiskie vienvērtīgie un daudzvērtīgie spirti (arilalkanoli)

1208030001

Benzilspirts (fenilmetanols)

1208030002

β-Feniletanols

1208039999

Citi aromātiskie vien- un daudzvērtīgie spirti

1208040000

Heterocikliskie vienvērtīgie un daudzvērtīgie spirti

1208040001

Furfurilspirts

1208040002

Tiofenilspirts

1208040003

Tetrahidrofurfurilspirts

1208049999

Citi heterocikliskie vienvērtīgie un daudzvērtīgie spirti

1208999999

Citi vienvērtīgie un daudzvērtīgie spirti

1209000000

Glikoli (dioli)

1209010000

Alifātiskie glikoli

1209010001

Etilēnglikols (1,2-etāndiols)

1209010002

Dietilēnglikols

1209010003

Trietilēnglikols

1209010004

Polietilēnglikols

1209010005

Propilēnglikols

1209010006

Trimetilēnglikols

1209010007

Dipropilēnglikols

1209010008

Tripropilēnglikols

1209010009

Polipropilēnglikols

1209010010

Butilēnglikols

1209010011

Polibutilēnglikols

1209010012

Heksilēnglikols (2-metil-2,4-pentadiols)

1209010013

2-Etil-1,3-heksāndiols

1209010014

Hidrohinons (1,4-benzēndiols)

1209019999

Citi alifātiskie glikoli

1209020000

Alicikliskie glikoli

1209020001

Cikloheksāndiols

1209029999

Citi alicikliskie glikoli

1209030000

Aromātiskie glikoli (arēndioli)

1209030001

Fenilglikols (1-fenil-1,2-etāndiols)

1209039999

Citi aromātiskie glikoli

1209040000

Heterocikliskie glikoli

1209999999

Citi glikoli

1210000000

Fenoli un fenolu atvasinājumi

1210000101

Fenols (benzenols, oksibenzols)

1210000102

Pirokatehīns (1,2-dihidroksibenzols)

1210000103

Rezorcīns (1,3-dihidroksibenzols)

1210000104

Hidrohinons (1,4-dihidroksibenzols)

1210000105

Pirogallols (1,2,3-trihidroksibenzols)

1210000106

Krezols (metilfenols)

1210000107

Ksilenols (dimetilfenols)

1210000108

o-Fenilfenols (2-hidroksibifenils)

1210000109

Bisfenols A

1210000110

Timols (1-metil-3-hidroksi-4-izopropilbenzols)

1210000111

Karvakrols (1-metil-2-hidroksi-4-izopropilbenzols)

1210000112

1-Naftols (α-naftols)

1210000113

2-Naftols (β-naftols)

1210000114

Hidroksipiridīns

1210000115

Hidroksihinolīns

1210000116

Tiofenols

1210000117

Antranols (9-hidroksiantracēns)

1210000199

Citi fenoli

1210000200

Fenolu halogēnatvasinājumi

1210000201

2,4-Dihlorfenols (2,4-D)

1210000202

2,4,5-Trihlorfenols (2,4,5-T)

1210000203

4-Hlorkrezols (4-hlor-2-metilfenols)

1210000204

Pentahlorfenols un pentahlorfenolāti

1210000205

Bromfenoli

1210000206

Jodfenoli

1210000299

Citi fenola halogēnatvasinājumi

1210999999

Citi fenoli un fenolu atvasinājumi

1211000000

Ēteris un tioēteris

1211010000

Alifātiskie ēteri un to derivāti

1211010100

Alifātiskie ēteri

1211010101

Dimetilēteris

1211010102

Metiletilēteris

1211010103

Dietilēteris (etilēteris)

1211010104

Izopropilēteris

1211010105

Dibutilēteris

1211010106

Divinilēteris

1211010107

Metilvinilēteris

1211010108

Dioksāns (cikliskais ēteris, 1,4-dietilēndioksīds)

1211010109

Glicerīnēteris

1211010110

Metilceluloze

1211010111

Etilceluloze

1211010112

Hidroksietilceluloze

1211010113

Hidroksipropilmetilceluloze

1211010199

Citi alifātiskie ēteri

1211010200

Alifātisko ēteru halogēnatvasinājumi

1211010201

Hlormetilmetilēteris (CMME)

1211010202

Bis(hlormetil)ēteris jeb dihlordimetilēteris (BCME)

1211010203

2,2-Dihlordietilēteris

1211010204

2,2-Dihlordiizopropilēteris

1211010205

Bis(2-hloretil)ēteris (2,2“-dihlordietilēteris, hloreks)

1211010206

Hloretilmetilēteris

1211010299

Citi alifātisko ēteru halogēnatvasinājumi

1211019999

Citi alifātiskie ēteri

1211020000

Glikolēteri

1211020100

Etilēnglikolēteri

1211020101

Etilēnglikola monometilēteris (metilcelosolvs, 2-metoksietanols)

1211020102

Etilēnglikola monoetilēteris (celosolvs, etilcelosolvs)

1211020103

Etilēnglikola monopropilēteris

1211020104

Etilēnglikola monoizopropilēteris

1211020105

Etilēnglikola monobutilēteris (2-butoksietanols)

1211020106

Etilēnglikola dietilēteris

1211020107

Etilēnglikola monofenilēteris

1211020108

Dietilēnglikola monometilēteris

1211020109

Dietilēnglikola monoetilēteris

1211020110

Dietilēnglikola monobutilēteris

1211020111

Trietilēnglikola monoetilēteris

1211020112

Trietilēnglikola monobutilēteris

1211020199

Citi etilēnglikola ēteri

1211020200

Propilēnglikola ēteri

1211020201

Propilēnglikola monometilēteris (2-metoksipropanols)

1211020202

Propilēnglikola monoetilēteris

1211020203

Propilēnglikola monoizopropilēteris

1211020204

Propilēnglikola monobutilēteris

1211020205

Dipropilēnglikola monometilēteris

1211020206

Dipropilēnglikola monobutilēteris

1211020207

Tripropilēnglikola monometilēteris

1211020208

Tripropilēnglikola monoetilēteris

1211020209

Citi propilēnglikola ēteri

1211020300

Butilēnglikola ēteri

1211020301

Butilēnglikola monometilēteris

1211020302

Butilēnglikola monoetilēteris

1211020303

Butilēnglikola monobutilēteris

1211020399

Citi butilēnglikola ēteri

1211029999

Citi glikolēteri

1211030000

Alicikliskie ēteri

1211040000

Aromātiskie ēteri

1211040001

Benzilēteris

1211049999

Citi aromātiskie ēteri

1211050000

Heterocikliskie ēteri

1211050001

Tetrahidrofurāns

1211059999

Citi heterocikliskie ēteri

1211999999

Citi ēteri un tioēteri

1212000000

Anisoli, fenola ēteri un tā atvasinājumi

1212010000

Anisoli, fenola ēteri

1212010001

Anisols (metoksibenzols, metilfenilēteris)

1212010002

Fenetols (etoksibenzols)

1212010003

Gvajakols (o-metoksifenols, pirokatehīna monometilēteris)

1212010004

Veratrols (1,2-dimetoksibenzols, pirokatehīna dimetilēteris)

1212010005

Eugenols (4-alil-2-metoksifenols)

1212010006

Izoeugenols

1212010007

Anetols (1-metoksi-4-(1-propenil)benzols)

1212010008

Safrols (4-allil-1,2-metilendioksibenzols)

1212010009

Hidrohinona ēteris (1,4-dimetoksibenzols)

1212010010

Difenilēteris

1212010011

Bis-(fenoksifenil)-ēteris

1212019999

Citi anisoli, citi fenola ēteri

1212020000

Fenola ēteru halogēnatvasinājumi

1212020001

Hlorētais difenilēteris

1212029999

Citi fenola ētera halogēnatvasinājumi

1212999999

Citi anisoli, fenola ēteri un to atvasinājumi

1213000000

Epoksīdi

1213010000

Olefīna un cikloalkēnu epoksīdi

1213010001

Etilēnoksīds (oksirāns)

1213010002

Propilēnoksīds (metiloksirāns)

1213010003

Epoksibutāns (butilēnoksīds)

1213010004

Oktilēnoksīds

1213010005

Dodecēnoksīds

1213010006

Cikloheksēnoksīds

1213010007

Vinilcikloheksēnmonoksīds

1213010008

Vinilcikloheksēndioksīds

1213010009

Dipentēnmonoksīds (limonēnmonoksīds)

1213010010

Dipentēndioksīds (limonēndioksīds)

1213010011

α-Pinēnoksīds

1213010012

Diciklopentadiēndioksīds

1213010013

Stiroloksīds

1213010014

Epihlorhidrīns

1213010015

Butadiēndioksīds

1213019999

Citi olefīna un cikloalkēnu epoksīdi

1213020000

Glicidola atvasinājumi

1213020001

Glicidols (2,3-epoksi-1-propanols)

1213020002

Diglicidilēteris

1213020003

Isopropilglicidilēteris

1213020004

Allilglicidilēteris

1213020005

Fenilglicidilēteris

1213020006

Bisfenola A diglicidilēteris

1213020007

Rezorcīndiglicidilēteris

1213020008

Glicidilaldehīds

1213029999

Citi glicidila atvasinājumi

1213999999

Citi epoksīdi

1214000000

Aldehīdi

1214010000

Piesātinātie alifātiskie aldehīdi

1214010001

Formaldehīds (metanāls)

1214010002

Acetaldehīds (etanāls, etiķskābes aldehīds)

1214010003

Propanāls

1214010004

Butanāls

1214010005

2-Metilpropanāls

1214010006

Pentanāls

1214010007

3-Metilbutanāls

1214010008

Heksanāls

1214010009

Heptanāls

1214010010

Oktanāls

1214010011

Glioksāls (etāndiāls)

1214010012

Glutaraldehīds (1,5-pentāndiāls)

1214019999

Citi piesātinātie alifātiskie aldehīdi

1214020000

Nepiesātinātie alifātiskie aldehīdi

1214020001

Akroleīns (propenāls)

1214020002

Metakrilaldehīds (2-metilpropenāls)

1214020003

Krotonaldehīds (2-butenāls)

1214029999

Citi nepiesātinātie alifātiskie aldehīdi

1214030000

Alicikliskie aldehīdi

1214040000

Aromātiskie aldehīdi

1214040001

Benzaldehīds

1214040002

o-Toluilaldehīds

1214040003

m-Toluilaldehīds

1214040004

p-Toluilaldehīds

1214040005

Salicilaldehīds (o-hidroksibenzaldehīds)

1214040006

p-Hidroksibenzaldehīds

1214040007

Anīsaldehīds (4-metoksibenzaldehīds)

1214040008

Vanilīns (3-metoksi-4-hidroksibenzaldehīds)

1214040009

Piperonāls (heliotropīns, 3,4-metilēndioksibenzaldehīds)

1214040010

Kanēļaldehīds (3-fenilpropenāls, kanēļskābes aldehīds)

1214049999

Citi aromātiskie aldehīdi

1214050000

Heterocikliskie aldehīdi

1214050001

Furfurols (2-furānaldehīds)

1214059999

Citi heterocikliskie aldehīdi

1214060000

Aldehīdu bisulfītatvasinājumi (α-oksisulfoskābju sāļi)

1214070000

Aldehīdu halogēnatvasinājumi

1214070001

Hloracetaldehīds

1214070002

Trihloracetaldehīds

1214079999

Citi aldehīdu halogēnatvasinājumi

1214999999

Citi aldehīdi

1215000000

Ketoni, hinoni, ketēni

1215010000

Piesātinātie alifātiskie ketoni

1215010001

Acetons (dimetilketons, propanons)

1215010002

Metiletilketons (2-butanons, MEK)

1215010003

Metilpropilketons (2-pentanons)

1215010004

Metilizopropilketons (3-metil-2-butanons)

1215010005

Metilbutilketons (2-heksanons, MBK)

1215010006

Metilizobutilketons (4-metil-2-pentanons, MIBK)

1215010007

Metilamilketons (2-heptanons)

1215010008

Etilbutilketons (3-heptanons)

1215010009

Dipropilketons (4-heptanons)

1215010010

Metilheksilketons (2-oktanons)

1215010011

Etilamilketons (3-oktanons)

1215010012

Diizobutilketons (2,6-dimetil-4-heptanons)

1215010013

2,6,8-trimetil-4-nonanons

1215010014

Diacetils (2,3-butāndiols)

1215010015

Acetilacetons (2,4-pentāndions)

1215010016

Acetonilacetons (2,5-heksāndions)

1215010017

Diacetonols (4-hidroksi-4-metil-2-pentanons)

1215019999

Citi piesātinātie alifātiskie ketoni

1215020000

Nepiesātinātie alifātiskie ketoni

1215020001

Mezitiloksīds (4-metil-3-penten-2-ons)

1215020002

Forons (2,6-dimetil-2,5-heptadien-4-ons)

1215020003

Citrāls, geraniāls (2,6-dimetil-2,6-oktadienāls)

1215029999

Citi nepiesātinātie alifātiskie ketoni

1215030000

Alicikliskie ketoni

1215130001

Ciklopentanons

1215030002

Cikloheksanons

1215030003

Metilcikloheksanons

1215030004

Cikloheksenons

1215030005

Izoforons (3,5,5-trimetilciklo-2-heksen-1-ons)

1215030006

Muskons (3-metilciklopentadekanons)

1215030007

Kivetons ((Z)-9-cikloheptadecen-1-ons)

1215030008

α-jonons, β-jonons

1215030009

Karvons (5-izopropenil-2-metilcikloheks-2-en-1-one, fungicīds)

1215030010

Kampars

1215039999

Citi alicikliskie ketoni

1215040000

Aromātiskie ketoni

1215040001

Acetofenons (fenilmetilketons)

1215040002

Benzofenons (difenilketons)

1215049999

Citi aromātiskie ketoni

1215050000

Heterocikliskie ketoni

1215050001

Benzizotiazolin-3-ons

1215059999

Citi heterocikliskie ketoni

1215060000

Ketonu halogēnatvasinājumi

1215060001

Hloracetons

1215060002

Heksafluoracetons

1215069999

Citi ketonu halogēnatvasinājumi

1215070000

Hinoni

1215070001

p-Benzohinons (1,4-benzohinons)

1215070002

o-Benzohinons (1,2-benzohinons)

1215070003

1,4-Naftohinons (α-naftohinons)

1215070004

2-Metil-1,4-naftohinons

1215070005

Vitamīns K1, vitamīns K2

1215070006

Antrahinons

1215070007

Alizarīns (1,2-dioksiantrahinons, turku sarkanais)

1215070008

Antrahinonsulfonskābe (karmīnskābe, karmīns)

1215070009

2-hlorantrahinons

1215079999

Citi hinoni

1215080000

Ketēni

1215080001

Ketēns

1215080002

Diketēns

1215089999

Citi ketēni

1215999999

Citi ketoni, hinoni, ketēni

1216000000

Acetāli

1216010000

Alifātiskie acetāli

1216010001

Metilāls (dimetoksimetāns)

1216010002

Etilāls (dietoksimetāns)

1216010003

Dietilacetāls (1,1-dietoksietāns)

1216010004

Dihloretilformāls

1216010005

Hloroacetāls

1216010006

Hlorālhidrāts

1216010007

Ketoacetāls (4,4-dimetoksi-2-butanons)

1216019999

Citi alifātiskie acetāli

1216020000

Alicikliskie acetāli

1216030000

Aromātiskie acetāli

1216040000

Heterocikliskie acetāli

1216999999

Citi acetāli

1217000000

Karbonskābes un peroksikarbonskābes

1217010000

Piesātinātās alifātiskās skābes

1217010001

Skudrskābe

1217010002

Etiķskābe (etānskābe)

1217010003

Propionskābe

1217010004

Sviestskābe (butānskābe)

1217010005

Izosviestskābe

1217010006

Baldriānskābe (pentānskābe)

1217010007

Izobaldriānskābe

1217010008

Kapronskābe

1217010009

Izokapronskābe

1217010010

Skābeņskābe (etāndiskābe)

1217010011

Dzintarskābe (butāndiskābe)

1217010012

Glutārskābe (pentāndiskābe)

1217010013

Adipīnskābe (heksāndiskābe)

1217010014

Sebacīnskābe

1217019999

Citas piesātinātās alifātiskās skābes

1217020000

Nepiesātinātās alifātiskās skābes

1217020001

Akrilskābe

1217020002

Krotonskābe

1217020003

Metakrilskābe

1217020004

Oleīnskābe

1217020005

Linolskābe

1217020006

Linolēnskābe

1217020007

Fumārskābe

1217020008

Maleīnskābe

1217029999

Citas nepiesātinātās alifātiskās skābes

1217030000

Halogenētās alifātiskās skābes

1217030001

Hloretiķskābe

1217030002

Dihloretiķskābe

1217030003

Trihloretiķskābe

1217030004

Brometiķskābe

1217030005

Jodetiķskābe

1217030006

Fluoretiķskābe

1217030007

Trifluoretiķskābe

1217039999

Citas halogenētās alifātiskās skābes

1217040000

Alifātiskās aminoskābes

1217040001

Aminoetiķskābe (glicīns, glikokols)

1217040002

Dodecilaminoetilglicīns

1217049999

Citas alifātiskās aminoskābes

1217050000

Alifātiskās ketonskābes

1217050001

Pirovīnogskābe (propanonskābe)

1217050002

Levulīnskābe

1217059999

Citas alifātiskās ketonskābes

1217060000

Hidroksiskābes

1217060001

Glikolskābe

1217060002

Pienskābe (2-hidroksipropionskābe)

1217060003

Vīnskābe (2,3-dihidroksibutāndiskābe, (+) un (-) optiskie izomēri)

1217060004

Ābolskābe (2-hidroksibutāndiskābe)

1217060005

Vīnogskābe, (±)vīnskābes optisko izomēru racemisks maisījums

1217060006

Cukurskābe (tetrahidroksiheksāndiskābe)

1217060007

Citronskābe

1217069999

Citas hidroksiskābes

1217070000

Alicikliskās skābes

1217070001

Heksahidrobenzoskābe (naftēnskābe)

1217079999

Citas alicikliskās skābes

1217080000

Aromātiskās skābes

1217080001

Benzoskābe

1217080002

o-Toluilskābe

1217080003

m-Toluilskābe

1217080004

p-Toluilskābe

1217080005

Ftalskābe

1217080006

Tereftalskābe

1217089999

Citas aromātiskās skābes

1217090000

Aromātiskās aminoskābes

1217090001

p-Aminobenzoskābe

1217090002

p-Aminosalicilskābe (PAS)

1217090003

Antranilskābe (o-aminobenzoskābe)

1217099999

Citas aromātiskās aminoskābes

1217100000

Aizvietotās aromātiskās skābes

1217100001

Dihlorfenoksietiķskābe (2,4-D)

1217100002

Trihlorfenoksietiķskābe (2,4,5-T)

1217100003

Hlormetilfenoksietiķskābe (MCPA)

1217100004

Hlormetilfenoksipropānskābe

1217100005

Hlorbenzoskābe

1217100006

Salicilskābe (o-hidroksibenzoskābe)

1217100007

Nitrobenzoskābe

1217109999

Citas aizvietotās aromātiskās skābes

1217110000

Heterocikliskās skābes

1217110001

Nikotīnskābe

1217110002

Indoliletiķskābe

1217119999

Citas heterocikliskās skābes

1217120000

Heterocikliskās aminoskābes

1217120001

Prolīns

1217120002

Hidroksiprolīns

1217129999

Citas heterocikliskās aminoskābes

1217130000

Peroksikarbonskābes (pārskābes)

1217130001

Peroksietiķskābe

1217130002

m-Hlorperoksibenzoskābe

1217139999

Citas peroksikarbonskābes

1217999999

Citas karbonskābes un peroksikarbonskābes

1218000000

Sulfonskābes un tioskābes

1218010000

Sulfonskābes

1218010001

Metānsulfonskābe

1218010002

Benzolsulfonskābe

1218010003

p-Toluolsulfonskābe

1218010004

Naftalīnsulfonskābe

1218010005

Sulfanilskābe (p-aminobenzolsulfonskābe)

1218010006

Akrilētās sulfonskābes

1218019999

Citas sulfonskābes

1218020000

Tioskābes

1218020001

Tioetiķskābe

1218020002

Merkaptoetiķskābe (tioglikolskābe)

1218020003

Tioābolskābe

1218020004

Merkaptopropionskābe

1218029999

Citas tioskābes

1218999999

Citas sulfonskābes un tioskābes

1219000000

Karbonskābju anhidrīdi

1219000001

Etiķskābes anhidrīds

1219000002

Propionskābes anhidrīds

1219000003

Sviestskābes anhidrīds

1219000004

Dzintarskābes anhidrīds

1219000005

Maleīnskābes anhidrīds

1219000006

Ftalskābes anhidrīds

1219000007

Tetrahlorftalskābes anhidrīds (ATCF)

1219000008

Heksahidroftalskābes anhidrīds (AEIF)

1219000009

Trimelitskābes anhidrīds (ATM)

1219000010

Humīnskābes anhidrīds (1,2,3,6-tetrahidro-3,6-metanoftālskābes anhidrīds)

1219999999

Citi karbonskābju anhidrīdi

1220000000

Esteri

1220010000

Alifātiskie esteri

1220010100

Formiāti (metanoāts)

1220010101

Metilformiāts

1220010102

Etilformiāts

1220010103

Trietilortoformiāts (trietoksimetāns)

1220010199

Citi formiāti

1220010200

Acetāti (etanoāti)

1220010201

Metilacetāts

1220010202

Etilacetāts

1220010203

Vinilacetāts

1220010204

Amilacetāts

1220010205

Butilacetāts

1220010206

Propilacetāts

1220010207

Acetetiķesteris (etilacetacetāts)

1220010208

Glicerīna triacetāts (triacetīns)

1220010299

Citi acetāti

1220010300

Propionāti

1220010301

Metilpropionāts

1220010302

Etilpropionāts

1220010399

Citi propionāti

1220010400

Butirāti

1220010401

Metilbutirāts

1220010402

Etilbutirāts

1220010499

Citi butirāti

1220010500

Oksalāti

1220010600

Akrilāti

1220010601

Metilakrilāts

1220010602

Etilakrilāts

1220010699

Citi akrilāti

1220010700

Metakrilāti

1220010701

Metilmetakrilāts (MMA)

1220010799

Citi metakrilāti

1220010800

Citi alifātiskie esteri

1220010801

Dimetilmaleāts

1220010802

Dietilmaleāts

1220010899

Etilpiruvāts

1220019999

Citi neminētie alifātiskie esteri

1220020000

Glikolesteri

1220020001

Etilenglikola monacetāts

1220020002

Etilenglikola diacetāts

1220020003

Etilenglikola metileteracetāts

1220020004

Etilenglikola etileteracetāts

1220020005

Dietilenglikola metileteracetāts

1220020006

Dietilenglikola etileteracetāts

1220020007

Dietilenglikola butileteracetāts

1220029999

Citi glikolesteri

1220030000

Alicikliskie esteri

1220040000

Aromātiskie esteri

1220040100

Benzoāti

1220040101

Metilbenzoāts

1220040102

Etilbenzoāts

1220040199

Citi benzoāti

1220040200

Salicilāti

1220040201

Metilsalicilāts

1220040299

Citi salicilāti

1220040300

Ftalāti

1220040301

Dimetilftalāts (DMP)

1220040302

Dietilftalāts

1220040303

Dibutilftalāts (DBP)

1220040304

Dioktilftalāts (DOP)

1220040399

Citi ftalāti

1220040400

Tereftalāti

1220049999

Citi aromātiskie esteri

1220050000

Heterocikliskie esteri

1220999999

Citi esteri

1221000000

Neorganisko skābju esteri

1221010000

Alkilkarbonāti

1221010001

Dimetilkarbonāts

1221010002

Dietilkarbonāts

1221010003

Etilēnkarbonāts

1221010099

Citi alkilkarbonāti

1221020000

Sulfāti un sulfīti

1221020001

Dimetilsulfāts

1221020002

Dietilsulfāts

1221029999

Citi sulfāti un sulfīti

1221030000

Fosfāti, fosfīti, pirofosfāti un alkiltiofosfāti, tai skaitā pesticīdi

1221030100

Fosfāti, fosfīti, pirofasfāti un alkiltiofosfāti bez pesticīdiem

1221030101

Trimetilfosfāts

1221030102

Trietilfosfāts

1221030103

Trietilfosfīts

1221030104

Trikrezilfosfāts (TCP)

1221030199

Citi fosfāti, fosfīti, pirofosfāti un alkiltiofosfāti bez pesticīdiem

1221030200

Pesticīdi (fosfoorganiskie savienojumi)

1221030201

Hlortions, O-(3-hlor-4nitrofenil)-O,O-dimetiltiofosfāts

1221030202

Dihlorvoss (ISO), 2,2-dihlorvinildimetilfosfāts (DDVP)

1221030203

Diazinons

1221030204

Trihlorfons (diptereks)

1221030205

EPN; fosforskābes fenil-O-etil O-(p-nitrofenil)esteris

1221030206

Mipatokss (izopestoks); N,N'-diizopropildiamidofosforil fluorīds; Bis(monoizopropilamino)fluorfosfina oksīds

1221030207

Malations

1221030208

Metilparations

1221030209

Parations

1221030210

Mevinfoss (fosdrins); (EZ)-2-metoksikarbonil-1-metilvinildimetil­fosfāts

1221030211

Fenhlorfoss (ronnels); O,O-dimetil O-2,4,5-trihlorfenilfosfortionāts

1221030212

Šradāns; oktametildifosforamīds; oktametilpirofosforskābes tetraamīds;

1221030213

Demetons-O, demetons-S (sistoks); O-O-Dietil-O(un S)-2-(etiltio) etil­ fosforotioātu maisījums

1221030214

TEPP (tetraetilpirofosfāts)

1221030215

Karbofenotions (tritions); fosforditioskābes S-(((p-hlorfenil)tio)metil O,O-dietilesteris

1221030216

Dimetoāts; O,O-dimetil S-metilkarbamoilmetilfosforditioāts

1221030217

Fenitrotions; O,O-dimetil O-4-nitro-m-tolilfosfortioāts

1221030299

Citi fosfororganiskie pesticīdi

1221039999

Citi fosfāti, fosfīti, pirofosfāti un alkiltiofosfāti, tai skaitā pesticīdi

1221040000

Alkilnitrāti un alkilnitrīti

1221040001

Etilnitrāts

1221040002

Amilnitrāts

1221040003

Etilēnglikoldinitrāts

1221040004

Eritrītotetranitrāts

1221040005

Etilnitrīts

1221040006

Amilnitrīts

1221049999

Citi alkilnitrāti un alkilnitrīti

1221050000

Alkilsilikāti

1221050001

Metilsilikāti

1221050002

Etilsilikāti

1221059999

Citi alkilsilikāti

1221060000

Alkilborāti

1221070000

Karbamāti, tiokarbamāti, ditiokarbamāti

1221070001

Neaizvietotie organiskie un neorganiskie karbamāti

1221070002

Aizvietotie organiskie un neorganiskie karbamāti

1221070003

Neaizvietotie organiskie un neorganiskie tiokarbamāti un ditiokarbamāti

1221070004

Aizvietotie organiskie un neorganiskie tiokarbamāti un ditiokarbamāti

1221079999

Citi karbamāti, tiokarbamāti un ditiokarbamāti

1221999999

Citi organisko skābju esteri

1222000000

Sulfonskābes esteri un tioesteri

1222010000

Alkilsulfonāti

1222010001

Metilhlorsulfonāti

1222010002

Etilhlorsulfonāti

1222010003

Metil-p-toluolsulfonāti (metiltozilāts)

1222019999

Citi alkilsulfonāti

1222020000

Alkiltioglikolāti

1222999999

Citi sulfonskābju esteri un tioesteri

1223000000

Karbonskābju sāļi

1223010000

Alifātisko karbonskābju sāļi

1223010001

Svina acetāts

1223010002

Kobalta acetāts

1223010003

Pallādija acetāts

1223010004

Kobalta oksalāts

1223019999

Citi alifātisko karbonskābju sāļi

1223020000

Aliciklisko karbonskābju sāļi

1223030000

Aromātisko karbonskābju sāļi

1223040000

Heterociklisko karbonskābju sāļi

1223999999

Citi karbonskābju sāļi

1224000000

Laktoni

1224000001

β-Propiolaktons

1224000002

γ-Butirolaktons

1224000003

γ-Kaprolaktons

1224000004

ε -Kaprolaktons

1224999999

Citi laktoni

1225000000

Laktāmi

1225000001

γ-Butirolaktāms

1225000002

δ-Valerolaktāms; 2-piperidons

1225000003

ε-Kaprolaktāms

1225999999

Citi laktāmi

1226000000

Amīdi, sulfonamīdi, fosforoamīdi un imīdi

1226010000

Amīdi

1226010001

Formamīds

1226010002

Acetamīds

1226010003

N,N-dimetilformamīds (DMF)

1226010004

Dimetilamīds

1226010005

Akrilamīds

1226010006

Metakrilamīds

1226010007

N,N-Dimetilakrilamīds

1226010008

Benzamīds

1226010009

Acetanilīds

1226010010

Azodikarbonamīds (azoformamide)

1226010011

Urīnviela, karbamīds

1226010012

Tiourīnviela, tiokarbamīds

1226010013

N-metil-N-nitrozourīnviela

1226010014

N-etil-N-nitrozourīnviela

1226010015

Dimetilacetamīds (DMA)

1226019999

Citi amīdi

1226020000

Sulfonamīdi

1226020001

p-Toluolsulfonamīds

1226020002

N-hlor-p-toluolsulfonamīda nātrija sāls (hloramīns T)

1226029999

Citi sulfonamīdi

1226030000

Fosforamīdi

1226040000

Imīdi

1226040001

Dicikloheksilkarbodiimīds

1226049999

Citi imīdi

1226050000

Tiurāmi

1226050001

Tetrametiltiuramdisulfīds, bis(N,N-dimetiltiokarbamil)disulfīds

1226059999

Citi tiurāmi

1226999999

Citi amīdi, sulfonamīdi, fosforamīdi un imīdi

1227000000

Acilhalogenīdi

1227010000

Acilhlorīdi

1227010001

Acetilhlorīds

1227010002

Propionilhlorīds

1227010003

Butirilhlorīds

1227010004

Hloracetilhlorīds

1227010005

Oksalilhlorīds

1227010006

Akrililhlorīds

1227010007

Krotonilhlorīds

1227010008

Benzoilhlorīds

1227010009

Ftalilhlorīds

1227019999

Citi acilhlorīdi

1227020000

Acilbromīdi

1227030000

Aciljodīdi

1227040000

Acilfluorīdi

1227999999

Citi acilhalogenīdi

1228000000

Sulfonilhalogenīdi

1228000001

Metānsulfonilhlorīds

1228000002

p-Toluolsulfonilhlorīds

1228000003

p-Brombenzolsulfonilhlorīds

1228999999

Citi sulfonilhalogenīdi

1229000000

Nitrili, cianāti, izocianāti un ciānurāti

1229010000

Nitrili

1229010001

Acetonitrils

1229010002

Propionitrils

1229010003

Butironitrils

1229010004

Isobutironitrils

1229010005

Akrilnitrils (vinilcianīds)

1229010006

Metakrilnitrils

1229010007

β-Hidroksipropionitrils

1229010008

Laktonitrils; 2-hidroksipropionitrils

1229010009

Glikolonitrils; 2-hidroksiacetonitrils

1229010010

Acetoncianhidrīns

1229010011

Sukcionitrils

1229010012

Adipīnskābes nitrils

1229010013

Ciānamīds

1229010014

Diciāndiamīds

1229010015

Kalcija ciānamīds

1229010016

Nātrija diciānamīds

1229010017

Dimetilciānamīds

1229010018

Oksalonitrils; cianogēns

1229010019

Ciānhlorīds, hlorciāns

1229010020

Ciānbromīds

1229010021

Ciānacetamīds

1229010022

Ciānetiķskābe

1229010023

Metilciānacetāts

1229010024

Izociānmetāns; metilizocianīds

1229010025

Hidroksibenzonitrils un tā atvasinājumi

1229010026

Bromoksinils; 3,5-dibromo-4-hidroksibenzonitrils

1229010027

Ajoksinils; 4-hidroksi-3,5-dijodbenzonitrils

1229010028

Ortoftalodinitrils

1229010029

Piralonitrils

1229010030

Salicilnitrils

1229010031

Amilnitrils

1229019999

Citi nitrili

1229020000

Cianāti un izocianāti

1229020001

Metilizocianāti

1229020002

2,4-Toluoldiizocianāts (TDI)

1229020003

4,4-Metilēndifenilizocianāts (MDI)

1229020004

Izoforona diizocianāts, (IPDI); 3-izocianatometil-3,5,5-trimetilcikloheksilizocianāts

1229020005

Heksametilēndiizocianāts (HMDI)

1229020006

Nātrija cianāts

1229020007

Kālija cianāts

1229020008

Naftalīndiizocianāts

1229029999

Citi cianāti un izocianāti

1229030000

Ciānurāti, ciānurātu atvasinājumi

1229030001

Ciānurskābe

1229030002

Ciānurhlorīds

1229039999

Citi ciānurāti un ciānurātu atvasinājumi

1229999999

Citi nitrili, cianāti, izocianāti un ciānurāti

1230000000

Amīni, amīnu atvasinājumi, imīni

1230010000

Alifātiskie amīni

1230010001

Metilamīns

1230010002

Dimetilamīns

1230010003

Trimetilamīns

1230010004

Etilamīns

1230010005

Dietilamīns

1230010006

Trietilamīns

1230010007

Propilamīns

1230010008

Izopropilamīns

1230010009

Diizopropilamīns

1230010010

Butilamīns (n-butilamīns)

1230010011

Amilamīns

1230010012

Heksilamīns

1230010013

Heptilamīns

1230010014

Alilamīns

1230010015

Dialilamīns

1230010016

Trialilamīns

1230010017

Etilēndiamīns

1230010018

Dietilēntriamīns

1230010019

Trietilēntetramīns

1230010020

Hidroksilamīns

1230010021

1-Aminoantrahinons (oranždzeltenais)

1230010022

2-Aminoantrahinons (oranžsarkanais)

1230010099

Citi alifātiskie amīni

1230010100

Alifātisko amīnu sāļi

1230010101

Tetrametilamonija sāļi

1230010102

Tetrabutilamonija bromīds

1230010199

Citi alifātisko amīnu sāļi

1230010200

Alifātisko amīnu hidroksiatvasinājumi (alkanolamīni)

1230010201

Etanolamīns

1230010202

Dietanolamīns

1230010203

Trietanolamīns

1230010299

Citi alifātisko amīnu hidroksiatvasinājumi (alkanolamīni)

1230010300

Alifātisko amīnu nitrosavienojumi (atvasinājumi)

1230010400

Alifātisko amīnu nitrososavienojumi (alifātiskie nitrozamīni)

1230010401

4-Nitrozodimetilamīns

1230010402

Nitrozodietilamīns

1230010499

Citi alifātisko amīnu nitrozosavienojumi (alifātiskie nitrozamīni)

1230010500

Alifātisko amīnu halogēnsavienojumi

1230010600

Alifātisko amīnu sulfonsavienojumi

1230019999

Citi alifātisko amīnu atvasinājumi

1230020000

Alicikliskie amīni

1230020001

Cikloheksilamīns

1230020002

Heksametilēntetramīns (HMT)

1230020099

Citi alicikliskie amīni

1230020100

Aliciklisko amīnu sāļi

1230020200

Aliciklisko amīnu hidroksisavienojumi

1230020300

Aliciklisko amīnu nitrosavienojumi

1230020400

Aliciklisko amīnu nitrozosavienojumi (alicikliskie nitrozamīni)

1230020500

Aliciklisko amīnu halogēnsavienojumi

1230020600

Aliciklisko amīnu sulfonsavienojumi

1230029999

Citi aliciklisko amīnu atvasinājumi

1230030000

Aromātiskie amīni

1230030001

Anilīns (aminobenzols)

1230030002

Dimetilanilīns

1230030003

Dietilanilīns

1230030004

o-Toluidīns (2-metilanilīns)

1230030005

Ksilidīns

1230030006

Difenilamīns

1230030007

Benzidīns (4,4“-aminobifenils)

1230030008

Polidīns (3,3“-dimetilbenzidīns)

1230030009

Fenilēndiamīns

1230030010

α-Naftilamīns (1-naftilamīns)

1230030011

β-Naftilamīns (2-naftilamīns)

1230030012

4-aminodifenils (4-aminobifenils)

1230030013

4-dimetilaminoazobenzols

1230030014

N-izopropil-N“-fenilparafenilēndiamīns

1230030099

Citi aromātiskie amīni

1230030100

Aromātisko amīnu sāļi

1230030101

Diazonsāli

1230030199

Citi aromātisko amīnu sāļi

1230030200

Aromātisko amīnu hidroksisavienojumi

1230030201

Aminofenols

1230030299

Citi aromātisko amīnu hidroksisavienojumi

1230030300

Aromātisko amīnu nitrosavienojumi

1230030301

Nitroanilīns

1230030302

Tetrils; N-metil-N-2,4,6-tetranitroanilīns

1230030399

Citi aromātisko amīnu nitrosavienojumi

1230030400

Aromātisko amīnu nitrozosavienojumi (aromātiskie nitrozamīni)

1230030401

N,N-dimetil-p-nitrozoanilīns

1230030402

N-metil-N-nitrozo-uretāns

1230030403

N-metil-N-nitrozo-p-toluolsulfonamīds

1230030499

Citi aromātisko amīnu nitrozosavienojumi (aromātiskie nitrozamīni)

1230030500

Aromātisko amīnu halogēnsavienojumi

1230030501

Hloranilīns

1230030502

3,3-Dihlorbenzidīns

1230030503

4,4-Metilēn-bis-ortohloranilīns (metilēnhloranilīns)

1230030504

Bromanilīns

1230030599

Citi aromātisko amīnu halogēnsavienojumi

1230030600

Aromātisko amīnu sulfonsavienojumi

1230030601

Anilīna sulfāts

1230030699

Citi aromātisko amīnu sulfonsavienojumi

1230039999

Citi aromātisko amīnu atvasinājumi

1230040000

Heterocikliskie amīni

1230040001

Aminopiridīns

1230040002

Aminohinolīns

1230040003

Nikotīns

1230040004

2-Aminotiazols

1230040005

Aminotiazols

1230040099

Citi heterocikliskie amīni

1230040100

Heterociklisko amīnu sāļi

1230040200

Heterociklisko amīnu hidroksisavienojumi

1230040300

Heterociklisko amīnu nitrosavienojumi

1230040400

Heterociklisko amīnu nitrozosavienojumi (heterocikliskie nitrozamīni)

1230040500

Heterociklisko amīnu halogēnsavienojumi

1230040600

Heterociklisko amīnu sulfonatvasinājumi

1230049999

Citi heterociklisko amīnu atvasinājumi

1230050000

Imīni (sk. arī heterociklus)

1230050001

Guanidīns

1230050002

N-Metil-N“-nitro-N-nitrozoguanidīns

1230050003

N-Etil-N“-nitro-N-nitrozoguanidīns

1230050004

Etilēnimīns

1230050005

Propilēnimīms

1230059999

Citi imīni

1230999999

Citi amīni un amīnu atvasinājumi, imīni

1231000000

Nitrosavienojumi

1231010000

Alifātiskie nitrosavienojumi

1231010001

Nitrometāns

1231010002

Tetranitrometāns

1231010003

Nitroetāns

1231010004

1-Nitropropāns

1231010005

2-Nitropropāns

1231019999

Citi alifātiskie nitrosavienojumi

1231020000

Alifātiskie hlornitrosavienojumi

1231020001

Nitrohloroforms (nitrohlormetāns)

1231029999

Citi alifātiskie hlornitrosavienojumi

1231030000

Alicikliskie nitrosavienojumi

1231040000

Aromātiskie nitrosavienojumi un hlornitrosavienojumi

1231040100

Aromātiskie nitrosavienojumi

1231040101

Nitrobenzols

1231040102

Nitrotoluols

1231040103

Dinitrobenzols

1231040104

Dinitrotoluols

1231040105

Trinitrotoluols (TNT, 2,4,6-trinitrotoluols, trotils)

1231040106

Mononitrofenols

1231040107

Dinitrofenols

1231040108

Dinosebs; 2-(1-metilpropil)-4,6-dinitrofenols

1231040109

Trinitrofenols (pikrīnskābe)

1231040110

Nitrokrezols

1231040111

Dinitrokrezols (dinitroortokrezols)

1231040112

Nitrozobenzols

1231040113

p-Nitrozofenols

1231040114

4-Nitrobifenils (4-nitrodifenils)

1231040115

5-Nitroacetonaftēns

1231040116

2-nitronaftalīns

1231040117

Nitrohlorbenzols

1231040199

Citi aromātiskie nitrosavienojumi

1231040200

Aromātiskie hlornitrosavienojumi

1231040201

4-Hlor-1,4-dinitrobenzols

1231040202

Dinitrohlorbenzols

1231040299

Citi aromātiskie hlornitrosavienojumi

1231049999

Citi aromātiskie nitrosavienojumi un hlornitrosavienojumi

1231050000

Heterocikliskie nitrosavienojumi

1231050001

Nitropiridīns

1231059999

Citi heterocikliskie nitrosavienojumi

1231999999

Citi nitroatvasinājumi

1232000000

Hidrazosavienojumi, azosavienojumi, diazosavienojumi un azoksisavienojumi

1232010000

Hidrazīni un hidrazosavienojumi

1232010100

Hidrazīni

1232010101

Fenilhidrazīns

1232010102

2,4-Dinitrofenilhidrazīns

1232010199

Citi hidrazīni

1232019999

Citi hidrazīni un hidrazosavienojumi

1232020000

Azosavienojumi un diazosavienojumi

1232020001

Diazometāns

1232020002

Etildiazoacetāts

1232020003

Diazosāļi

1232029999

Citi azo un diazo savienojumi

1232030000

Azoksisavienojumi

1232999999

Citi hidrazosavienojumi, azosavienojumi, diazosavienojumi un azoksisavienojumi

1233000000

Peroksīdi

1233000001

Terc-butilhidroperoksīds

1233000002

Acetilperoksīds

1233000003

Benzoilperoksīds

1233000004

Di-terc-butilperoksīds

1233000005

Butilhidroperoksīds

1233000006

Cikloheksanperoksīds

1233000007

Diacetilperoksīds

1233000008

Metiletilacetonperoksīds

1233000009

Izopropilbenzolhidroperoksīds

1233000010

Dibenzoilperoksīds

1233000011

Kumolhidroperoksīds

1233999999

Citi peroksīdi

1234000000

Disulfīdi

1234000001

Dialildisulfīds, alildisulfīds

1234999999

Citi disulfīdi

1235000000

Sulfoksīdi

1235000001

Dimetilsulfoksīds

1235999999

Citi sulfoksīdi

1236000000

Sulfoni

1236000001

Sulfolāns (tetrametilēnsulfons)

1236999999

Citi sulfoni

1237000000

Elementorganiskie savienojumi

1237010000

Metālorganiskie savienojumi

1237010001

Metālorganiskie magnija savienojumi

1237010002

Metālorganiskie alumīnija savienojumi

1237010003

Metālorganiskie cinka savienojumi

1237010004

Metālorganiskie alvas savienojumi

1237010005

Metālorganiskie dzīvsudraba savienojumi

1237010006

Metālorganiskie svina savienojumi

1237010007

Metālorganiskie arsēna savienojumi

1237010008

Metālorganiskie bora savienojumi

1237010009

Metālorganiskie niķeļa savienojumi

1237019999

Citi metālorganiskie savienojumi

1237020000

Organiskie silīcija savienojumi

1237020001

Silāni un siloksāni

1237029999

Citi organiskie silīcija savienojumi

1237030000

Organiskie dzīvsudraba savienojumi

1237030001

Dzīvsudraba fulmināts, [Hg(ONC)2]

1237039999

Citi organiskie dzīvsudraba savienojumi

1237999999

Citi metālorganiskie savienojumi

1238000000

Glikozīdi

1238000001

Aminoglikozīdi

1238999999

Citi glikozīdi

1239000000

Alkaloīdi

1239000001

Hinīns

1239999999

Citi alkaloīdi

1299999999

Citi organiskie savienojumi

1999999999

Citas ķīmiskās vielas

2000000000

Fizikālie faktori (fizikālie aģenti)

2001000000

Skaņa

2001010000

Dzirdamās skaņas

2001010001

Troksnis (ilgstošs troksnis, pārtraukts troksnis, troksnis šķidrumos)

2001010002

Impulsveida troksnis (eksplozijas)

2001019999

Citas dzirdamās skaņas

2001020000

Nedzirdamās skaņas

2001020001

Infraskaņa (20 Hz)

2001020002

Ultraskaņa (20000 Hz)

2001029999

Citas nedzirdamās skaņas

2001999999

Citi skaņu impulsi

2002000000

Mehāniskā vibrācija

2002000001

Rokas un plaukstas vibrācija - caur rokām pārvadāmā vibrācija (instrumenti, mašīnas)

2002000002

Visa ķermeņa vibrācija - caur visu ķermeni pārvadāmā vibrācija (satiksmes līdzekļi)

2002999999

Citas mehāniskās vibrācijas

2003000000

Spiediens/vakuums

2003000001

Hiperbāra atmosfēra (pozitīvs spiediens)

2003000002

Hipobāra atmosfēra (negatīvs spiediens)

2003000003

Eksploziju izraisīts spiediens

2003999999

Citi spiediena veidi

2004000000

Materiāli, kas rada ādas kairinājumu berzes rezultātā (izraisa dermatītu)

2004000001

Materiāli, ar kuriem strādā (industrijā, lauksaimniecībā)

2004000002

Darba apģērbs

2004999999

Citi materiālu veidi, kas rada ādas kairinājumu berzes rezultātā

2005000000

Gaisa mitrums

2005000001

Mitrums (augsts relatīvais gaisa mitrums)

2005000002

Sausums (zems relatīvais gaisa mitrums)

2005999999

Citi gaisa mitruma veidi

2006000000

Ventilācija

2006000001

Caurvējš/vēja pūsmas

2006000002

Svaiga gaisa trūkums, ventilācijas trūkums

2006999999

Citi ventilācijas veidi

2007000000

Vides temperatūra

2007000001

Karstums (vides vai izstarotais karstums)

2007000002

Aukstums (vides vai izstarotais aukstums)

2007999999

Citi termiskie apstākļi

2008000000

Apgaismojums

2008000001

Slikts kontrasts

2008000002

Tiešs apgaismojums

2008000003

Gaismas atstarošanās (atspīdumi)

2008000004

Bieži pārāk spēcīgs apgaismojums

2008000005

Bieži nepietiekams apgaismojums

2008000006

Žilbinoša gaisma

2008000007

Mirgojoša gaisma

2008999999

Citi apgaismojuma veidi

2009000000

Jonizējošais starojums

2009000001

Gamma starojums

2009000002

Rentgenstarojums (X-stari)

2009000003

Jonizējošās daļiņas (piemēram, alfa, beta, neitroni)

2009999999

Cits jonizējošais starojums

2010000000

Nejonizējošais starojums

2010010000

Optiskais starojums

2010010001

Redzamā gaisma

2010010002

Ultravioletais starojums (UVA, UVB, UVC)

2010010003

Infrasarkanais starojums

2010010004

Lāzera starojums

2010019999

Cits optiskais starojums

2010020000

Elektromagnētiskie lauki (nespecifiskie)

2010020001

Statiskie lauki

2010020002

Ekstrazemu frekvenču lauki (50/60 Hz)

2010020003

Radiofrekvences (10 kHz-300 GHz)

2010020004

Mikroviļņi

2010029999

Citi elektromagnētiskie lauki

2010999999

Citi nejonizējošie starojumi

2100000000

Telpas mikroklimats (neindustriālais/nav pie darba vietas)

2999999999

Citi fizikālie aģenti

3000000000

Bioloģiskie faktori (bioloģiskie aģenti)

3100000000

Baktērijas

3100010000

Acetivibrio

3100020000

Acetobacter

3100030000

Acholeplasma

3100040000

Acidaminococcus

3100050000

Acinetobacter

3100060000

Actinobacillus

3100060001

Actinobacillus actinomycetemcomitans

3100069999

Citas actinobacilli sugas

3100070000

Actinomadura

3100070001

Actinomadura madurae

3100070002

Actinomadura pelletieri

3100079999

Citas actinomadura sugas

3100080000

Actinomyces

3100080001

Actinomyces gerencseriae

3100080002

Actinomyces israelii

3100080003

Actinomyces pyogenes (corynebacterium pyogenes)

3100089999

Citas actinomyces sugas

3100090000

Aerococcus

3100100000

Aeromonas

3100110000

Afipia

3100120000

Agrobacterium

3100130000

Alcaligenes

3100140000

Anaerobiospirillum

3100150000

Anaerorhabdus

3100160000

Anaerovibrio

3100170000

Aquaspirillum

3100180000

Arcanobacterium

3100180001

Arcanobacterium haemolyticum (corynebacterium haemolyticum)

3100189999

Citas arcanobacteria sugas

3100190000

Arcobacter

3100200000

Arthrobacter

3100210000

Azospirillum

3100220000

Bacillus

3100220001

Bacillus anthracis

3100229999

Citas bacillus sugas

3100230000

Bacterionema

3100240000

Bacteroides

3100240001

Bacteroides fragilis

3100249999

Citi bacilli

3100250000

Bartonella

3100250001

Bartonella bacilliformis

3100250002

Bartonella quintana (Rochalimaea quintana)

3100259999

Citas bartonella sugas

3100260000

Bdellovibrio

3100270000

Bifidobacterium

3100280000

Bilophila

3100290000

Bordetella

3100290001

Bordetella bronchiseptica

3100290002

Bordetella parapertussis

3100290003

Bordetella pertussis

3100299999

Citas bordetella sugas

3100300000

Borrelia

3100300001

Borrelia burgdorferi

3100300002

Borrelia duttonii

3100300003

Borrelia recurrentis

3100309999

Citas borrelia sugas

3100310000

Brevibacterium

3100320000

Brochotrix

3100330000

Brucella

3100330001

Brucella abortus

3100330002

Brucella canis

3100330003

Brucella melitensis

3100330004

Brucella suis

3100339999

Citas brucella sugas

3100340000

Budvicia

3100350000

Buttiauxella

3100360000

Butyrivibrio

3100370000

Calymmatobacterium

3100380000

Campylobacter

3100380001

Campylobacter fetus

3100380002

Campylobacter jejuni

3100389999

Citas Campylobacter sugas

3100390000

Capnocytophaga

3100400000

Cardiobacterium

3100400001

Cardiobacterium hominis

3100409999

Citas Cardiobacterium sugas

3100410000

Carnobacterium

3100420000

Caryophanon

3100430000

Caseobacter

3100440000

Cedecea

3100450000

Cellulomonas

3100460000

Centipeda

3100470000

Chlamydia

3100470001

Chlamydia pneumoniae

3100470002

Chlamydia trachomatis

3100470003

Chlamydia psittaci (putnu un citi celmi)

3100479999

Citas Chlamydia sugas

3100480000

Chromobacterium

3100490000

Chryseomonas

3100500000

Clavibacter

3100510000

Clostridium

3100510001

Clostridium botulinum

3100510002

Clostridium perfringens

3100510003

Clostridium tetani

3100519999

Citas Clostridium sugas

3100520000

Comamonas

3100530000

Coprococcus

3100540000

Corynebacterium

3100540001

Corynebacterium diphtheriae

3100540002

Corynebacterium minutissimum

3100540003

Corynebacterium pseudotuberculosis

3100549999

Citas Corynebacterium sugas

3100550000

Coxiella

3100550001

Coxiella burnetii

3100559999

Citas Coxiella sugas

3100560000

Cristispira

3100570000

Curtopbacterium

3100580000

Dermatophilus

3100590000

Desulfomonas

3100600000

Edwardsiella

3100600001

Edwardsiella tarda

3100609999

Citas Edwardsiella sugas

3100610000

Ehrlichia

3100610001

Ehrlichia sennetsu (Rickettsia sennetsu)

3100619999

Citas Ehrlichia sugas

3100620000

Eikenella

3100620001

Eikenella corrodens

3100629999

Citas Eikenella sugas

3100630000

Enterobacter

3100630001

Enterobacter aerogenes

3100630002

Enterobacter cloacae

3100639999

Citas Enterobacter sugas

3100640000

Enterococcus

3100650000

Erwinia

3100660000

Erysipelothrix

3100660001

Erysipelothrix rhusiopathiae

3100669999

Citas Erysipelothrix sugas

3100670000

Escherichia

3100670001

Escherichia coli (izņemot nepatogēnos celmus)

3100670002

Escherichia coli, citotoksiskie celmi (i.e. O157:H7 or O 103)

3100679999

Citas Escherichia sugas

3100680000

Eubacterium

3100690000

Ewingella

3100700000

Flavimonas

3100710000

Flavobacterium

3100710001

Flavobacterium meningosepticum

3100719999

Citas Flavobacteria sugas

3100720000

Fluoribacter

3100720001

Fluoribacter bozemanii (Legionella bozemanii)

3100729999

Citas Fluoribacter sugas

3100730000

Francisella

3100730001

Francisella tularensis (A tips)

3100730002

Francisella tularensis (B tips)

3100739999

Citas Francisella sugas

3100740000

Frateuria

3100750000

Fusobacterium

3100750001

Fusobacterium necrophorum

3100759999

Citas Fusobacterium sugas

3100760000

Gardnerella

3100760001

Gardnerella vaginalis (Haemophilus vaginalis)

3100769999

Citas Gardnerella sugas

3100770000

Gemella

3100780000

Geodermatophilus

3100790000

Gluconobacter

3100800000

Haemophilus

3100800001

Haemophilus ducreyi

3100800002

Haemophilus influenzae

3100809999

Citas Haemophilus sugas

3100810000

Hafnia

3100820000

Helicobacter

3100820001

Helicobacter pylori

3100829999

Citas Helicobacter sugas

3100830000

Jonesia

3100840000

Kingella

3100850000

Klebsiella

3100850001

Klebsiella oxytoca

3100850002

Klebsiella pneumoniae

3100859999

Citas Klebsiella sugas

3100860000

Kluyvera

3100870000

Kurthia

3100880000

Lachnospira

3100890000

Lactobacillus

3100900000

Lactococcus

3100910000

Leclercia

3100920000

Legionella

3100920001

Legionella pneumophila

3100929999

Citas Legionella sugas

3100930000

Leminorella

3100940000

Leptonema

3100950000

Leptospira

3100950001

Leptospira interrogans (visi serotipi)

3100959999

Citas Leptospira sugas

3100960000

Leptothrix

3100970000

Leptotrichia

3100980000

Leuconostoc

3100990000

Levinea

3101000000

Listeria

3101000001

Listeria ivanovii

3101000002

Listeria monocytogenes

3101009999

Citas Listeria sugas

3101010000

Marinomonas

3101020000

Megamonas

3101030000

Megasphaera

3101040000

Microbacterium

3101050000

Micrococcus

3101060000

Micropolyspora

3101070000

Mitsuokella

3101080000

Mobiluncus

3101090000

Moellerella

3101100000

Moraxella

3101110000

Morganella

3101110001

Morganella morganii (Proteus morganii)

3101119999

Citas Morganella sugas

3101120000

Murraya

3101130000

Mycobacterium

3101130001

Mycobacterium africanum

3101130002

Mycobacterium avium-intracellulare

3101130003

Mycobacterium bovis (izņemot BCG celmu)

3101130004

Mycobacterium chelonae

3101130005

Mycobacterium fortuitum

3101130006

Mycobacterium kansasii

3101130007

Mycobacterium leprae

3101130008

Mycobacterium malmoense

3101130009

Mycobacterium marinum

3101130010

Mycobacterium microti

3101130011

Mycobacterium paratuberculosis

3101130012

Mycobacterium scrofulaceum

3101130013

Mycobacterium simiae

3101130014

Mycobacterium szulgai

3101130015

Mycobacterium tuberculosis

3101130016

Mycobacterium ulcerans

3101130017

Mycobacterium xenopi

3101139999

Citas Mycobacterium sugas

3101140000

Mycoplasma

1301140001

Mycoplasma caviae

3101140002

Mycoplasma hominis

3101140003

Mycoplasma pneumoniae

3101149999

Citas Mycoplasma sugas

3101150000

Neisseria

3101150001

Neisseria gonorrhoeae

3101150002

Neisseria meningitidis

3101159999

Citas Neisseria sugas

3101160000

Nocardia

3101160001

Nocardia asteroides

3101160002

Nocardia brasiliensis

3101160003

Nocardia farcinica

3101160004

Nocardia nova

3101160005

Nocardia otitidiscaviarum

3101169999

Citas Nocardia sugas

3101170000

Nocardiopsis

3101180000

Obesumbacterium

3101190000

Oceanospirillum

3101200000

Ochromobacterium

3101210000

Oerskovia

3101220000

Oligella

3101230000

Pantoea

3101240000

Pasteurella

3101240001

Pasteurella multocida

3101249999

Citas Pasteurella sugas

3101250000

Pectinatus

3101260000

Pediococcus

3101270000

Peptococcus

3101280000

Peptostreptococcus

3101280001

Peptostreptococcus anaerobius

3101289999

Citas Peptostreptococcus sugas

3101290000

Photobacterium

3101300000

Planococcus

3101310000

Plesiomonas

3101310001

Plesiomonas shigelloides

3101319999

Citas Plesiomonas sugas

3101320000

Porphyromonas

3101330000

Pragia

3101340000

Prevotella

3101350000

Propionibacterium

3101360000

Proteus

3101360001

Proteus mirabilis

3101360002

Proteus penneri

3101360003

Proteus vulgaris

3101369999

Citas Proteus sugas

3101370001

Providencia

3101370002

Providencia alcalifaciens (Proteus inconstans A)

3101370003

Providencia rettgeri (Proteus rettgeri)

3101379999

Citas Providencia sugas

3101380000

Pseudomonas

3101380001

Pseudomonas aeruginosa

3101380002

Pseudomonas mallei (Burkholderia mallei)

3101380003

Pseudomonas pseudomallei (Burkholderia pseudomallei)

3101389999

Citas Pseudomonas sugas

3101390000

Psychrobacter

3101400000

Rahnella

3101410000

Renibacterium

3101420000

Rhodococcus

3101420001

Rhodococcus equi (Corynebacterium equi)

3101429999

Citas Rhodococcus sugas

3101430000

Rickettsia

3101430001

Rickettsia akari

3101430002

Rickettsia canada

3101430003

Rickettsia conorii

3101430004

Rickettsia montana

3101430005

Rickettsia prowazekii

3101430006

Rickettsia rickettsii

3101430007

Rickettsia tsutsugamushi

3101430008

Rickettsia typhi (Rickettsia mooseri)

3101439999

Citas Rickettsia sugas

3101440000

Rikenella

3101450000

Rochalimaea

3101450001

Rochalimaea quintana

3101459999

Citas Rochalimaea sugas

3101460000

Rothia

3101470000

Ruminococcus

3101480000

Salmonella

3101480001

Salmonella arizonae

3101480002

Salmonella enteritidis

3101480003

Salmonella paratyphi A, B, C

3101480004

Salmonella typhi

3101480005

Salmonella typhimurium

3101480006

Salmonella (citi seroloģiskie varianti)

3101489999

Citas Salmonella sugas

3101490000

Sarcina

3101500000

Sebaldella

3101510000

Selenomonas

3101520000

Serpulina

3101530000

Serratia

3101540000

Shewanella

3101550000

Shigella

3101550001

Shigella boydii

3101550002

Shigella dysenteriae (1.tips)

3101550003

Shigella dysenteriae

3101550004

Shigella flexneri

3101550005

Shigella sonnei

3101559999

Citas Shigella sugas

3101560000

Simonsiella

3101570000

Sphingobacterium

3101580000

Spirillum

3101590000

Spirochaeta

3101600000

Spiroplasma

3101610000

Staphylococcus

3101610001

Staphylococcus aureus

3101619999

Citas Staphylococcus sugas

3101620000

Stomatococcus

3101630000

Streptobacillus

3101630001

Streptobacillus moniliformis

3101639999

Citas Streptobacillus sugas

3101640000

Streptococcus

3101640001

Streptococcus pneumoniae

3101640002

Streptococcus pyogenes

3101640003

Streptococcus suis

3101649999

Citas Streptococcus sugas

3101650000

Streptomyces

3101660000

Succinimonas

3101670000

Succinivibrio

3101680000

Suttonella

3101690000

Tatumella

3101700000

Taylorella

3101710000

Thermoactinomyces

3101720000

Tissierella

3101730000

Treponema

3101730001

Treponema carateum

3101730002

Treponema pallidum

3101730003

Treponema pertenue

3101739999

Citas Treponema sugas

3101740000

Tsukamurella

3101750000

Ureaplasma

3101760000

Vampirovibrio

3101770000

Veillonella

3101780000

Vibrio

3101780001

Vibrio cholerae (ieskaitot El Tor biotipu)

3101780002

Vibrio parahaemolyticus

3101789999

Citas zināmās Vibrio sugas

3101790000

Weeksella

3101800000

Wolinella

3101810000

Xanthomonas

3101820000

Xenorhabdus

3101830000

Yersinia

3101830001

Yersinia enterocolitica

3101830002

Yersinia pestis

3101830003

Yersinia pseudotuberculosis

3101839999

Citas Yersinia sugas

3101840000

Yokenella

3101850000

Zoogloea

3199999999

Citas baktērijas

3200000000

Vīrusi

3200010000

Adenovīrusu dzimta, Adenoviridae

3200020000

Arenavīrusu dzimta, Arenaviridae

3200020001

Limfocitārā horiomeningīta vīruss (neirotropie un citi celmi)

3200020002

Junin vīruss (Argentīnas hemorāģiskā drudža izraisītājs)

3200020003

Lassa vīruss (Lassa drudža vīruss)

3200020004

Machupo vīruss

3200020005

Mopeia vīruss un citi Tacaribe grupas vīrusi

3200020006

Guanarito vīruss

3200020007

Sabia vīruss

3200020008

Flexal vīruss

3200029999

Citi arenavīrusu dzimtas vīrusi

3200030000

Astrovīrusu dzimta, Astroviridae

3200040000

Bunjavīrusu dzimta, Bunyaviridae

3200040001

Belgrade-Dobrava vīruss

3200040002

Bhanja vīruss

3200040003

Bunjamveras vīrusu virsgrupa

3200040004

Germiston vīruss

3200040005

Oropouche vīruss

3200040006

Sin Nombre vīruss

3200040007

Kalifornijas encefalīta vīruss

3200040099

Citi bunjavīrusi

3200040100

Hantavīrusi

3200040101

Hantaan vīruss (Korejas hemorāģiskā drudža vīruss)

3200040102

Puumala vīruss

3200040103

Seoul vīruss

3200040104

Prospect Hill vīruss

3200040199

Citi hantavīrusi

3200040200

Nairovīrusi

3200040201

Krimas-Kongo hemorāģiskā drudža vīruss

3200040202

Hazara vīruss

3200040299

Citi nairovīrusi

3200040300

Flebovīrusi

3200040301

Rifta ielejas drudža vīruss (infekciozā enzootiskā hepatīta vīruss)

3200040302

Flebotomus drudža vīruss

3200040303

Toskānas vīruss

3200040399

Citi flebovīrusi

3200049999

Citi bunjavīrusi

3200050000

Kalicivīrusu dzimta, Caliciviridae

3200050001

Hepatīta E vīruss

3200050002

Norwalk vīruss

3200059999

Citi kalicivīrusi

3200060000

Koronavīrusu dzimta, Coronaviridae

3200070000

Filovīrusu dzimta, Filoviridae

3200070001

Ebola vīruss

3200070002

Marburg vīruss

3200079999

Citi filovīrusi

3200080000

Flavivīrusu dzimta, Flaviviridae

3200080001

Austrālijas X encefalīta vīruss (Murray Valley encefalīta vīruss)

3200080002

Centrāleiropas ērču encefalīta vīruss (TBE)

3200080003

Absettarov vīruss

3200080004

Hanzalova vīruss

3200080005

Hypr vīruss

3200080006

Kumlinge vīruss

3200080007

Dengue vīruss (1.-4.tips)

3200080008

Hepatīta C vīruss (HCV)

3200080009

Hepatīta G vīruss

3200080010

Japānas B encefalīta vīruss

3200080011

Kyasanur Forest vīruss

3200080012

Louping ill vīruss

3200080013

Omskas hemorāģiskā drudža vīruss (A)

3200080014

Powassan vīruss

3200080015

Rocio vīruss

3200080016

Krievijas pavasara-vasaras ērču encefalīta vīruss, TBE (A)

3200080017

Sentluisas encefalīta vīruss

3200080018

Wesselsbron vīruss

3200080019

Nīlas rietumkrasta ielejas drudža vīruss

3200080020

Dzeltenā drudža vīruss

3200089999

Citi flavivīrusi

3200090000

Hepadnavīrusu dzimta, Hepadnaviridae

3200090001

Hepatīta B vīruss (HBV)

3200090002

Hepatīta D vīruss (HDV, Delta)

3200099999

Citi hepadnavīrusi, kas zināmi kā patogēni

3200100000

Herpesvīrusi, Herpesviridae

3200100001

Herpes simplex vīruss (1.tips)

3200100002

Herpes simplex vīruss (2.tips)

3200100003

Varicella-zoster herpesvīruss

3200100004

Epsteina-Barra vīruss, EBV

3200100005

Cilvēka Blimfotropais vīruss, cilvēka herpesvīruss (HBLV-HHV-6)

3100769999

Citas Gardnerella sugas

3100770000

Gemella

3100780000

Geodermatophilus

3100790000

Gluconobacter

3100800000

Haemophilus

3100800001

Haemophilus ducreyi

3100800002

Haemophilus influenzae

3100809999

Citas Haemophilus sugas

3100810000

Hafnia

3100820000

Helicobacter

3100820001

Helicobacter pylori

3100829999

Citas Helicobacter sugas

3100830000

Jonesia

3100840000

Kingella

3100850000

Klebsiella

3100850001

Klebsiella oxytoca

3100850002

Klebsiella pneumoniae

3100859999

Citas Klebsiella sugas

3100860000

Kluyvera

3100870000

Kurthia

3100880000

Lachnospira

3100890000

Lactobacillus

3100900000

Lactococcus

3100910000

Leclercia

3100920000

Legionella

3100920001

Legionella pneumophila

3100929999

Citas Legionella sugas

3100930000

Leminorella

3100940000

Leptonema

3100950000

Leptospira

3100950001

Leptospira interrogans (visi serotipi)

3100959999

Citas Leptospira sugas

3100960000

Leptothrix

3100970000

Leptotrichia

3100980000

Leuconostoc

3100990000

Levinea

3101000000

Listeria

3101000001

Listeria ivanovii

3101000002

Listeria monocytogenes

3101009999

Citas Listeria sugas

3101010000

Marinomonas

3101020000

Megamonas

3101030000

Megasphaera

3101040000

Microbacterium

3101050000

Micrococcus

3101060000

Micropolyspora

3101070000

Mitsuokella

3101080000

Mobiluncus

3101090000

Moellerella

3101100000

Moraxella

3101110000

Morganella

3101110001

Morganella morganii (Proteus morganii)

3101119999

Citas Morganella sugas

3101120000

Murraya

3101130000

Mycobacterium

3101130001

Mycobacterium africanum

3101130002

Mycobacterium avium-intracellulare

3101130003

Mycobacterium bovis (izņemot BCG celmu)

3101130004

Mycobacterium chelonae

3101130005

Mycobacterium fortuitum

3101130006

Mycobacterium kansasii

3101130007

Mycobacterium leprae

3101130008

Mycobacterium malmoense

3101130009

Mycobacterium marinum

3101130010

Mycobacterium microti

3101130011

Mycobacterium paratuberculosis

3101130012

Mycobacterium scrofulaceum

3101130013

Mycobacterium simiae

3101130014

Mycobacterium szulgai

3101130015

Mycobacterium tuberculosis

3101130016

Mycobacterium ulcerans

3101130017

Mycobacterium xenopi

3101139999

Citas Mycobacterium sugas

3101140000

Mycoplasma

1301140001

Mycoplasma caviae

3101140002

Mycoplasma hominis

3101140003

Mycoplasma pneumoniae

3101149999

Citas Mycoplasma sugas

3101150000

Neisseria

3101150001

Neisseria gonorrhoeae

3101150002

Neisseria meningitidis

3101159999

Citas Neisseria sugas

3101160000

Nocardia

3101160001

Nocardia asteroides

3101160002

Nocardia brasiliensis

3101160003

Nocardia farcinica

3101160004

Nocardia nova

3101160005

Nocardia otitidiscaviarum

3101169999

Citas Nocardia sugas

3101170000

Nocardiopsis

3101180000

Obesumbacterium

3101190000

Oceanospirillum

3101200000

Ochromobacterium

3101210000

Oerskovia

3101220000

Oligella

3101230000

Pantoea

3101240000

Pasteurella

3101240001

Pasteurella multocida

3101249999

Citas Pasteurella sugas

3101250000

Pectinatus

3101260000

Pediococcus

3101270000

Peptococcus

3101280000

Peptostreptococcus

3101280001

Peptostreptococcus anaerobius

3101289999

Citas Peptostreptococcus sugas

3101290000

Photobacterium

3101300000

Planococcus

3101310000

Plesiomonas

3101310001

Plesiomonas shigelloides

3101319999

Citas Plesiomonas sugas

3101320000

Porphyromonas

3101330000

Pragia

3101340000

Prevotella

3101350000

Propionibacterium

3101360000

Proteus

3101360001

Proteus mirabilis

3101360002

Proteus penneri

3101360003

Proteus vulgaris

3101369999

Citas Proteus sugas

3101370001

Providencia

3101370002

Providencia alcalifaciens (Proteus inconstans A)

3101370003

Providencia rettgeri (Proteus rettgeri)

3101379999

Citas Providencia sugas

3101380000

Pseudomonas

3101380001

Pseudomonas aeruginosa

3101380002

Pseudomonas mallei (Burkholderia mallei)

3101380003

Pseudomonas pseudomallei (Burkholderia pseudomallei)

3101389999

Citas Pseudomonas sugas

3101390000

Psychrobacter

3101400000

Rahnella

3101410000

Renibacterium

3101420000

Rhodococcus

3101420001

Rhodococcus equi (Corynebacterium equi)

3101429999

Citas Rhodococcus sugas

3101430000

Rickettsia

3101430001

Rickettsia akari

3101430002

Rickettsia canada

3101430003

Rickettsia conorii

3101430004

Rickettsia montana

3101430005

Rickettsia prowazekii

3101430006

Rickettsia rickettsii

3101430007

Rickettsia tsutsugamushi

3101430008

Rickettsia typhi (Rickettsia mooseri)

3101439999

Citas Rickettsia sugas

3101440000

Rikenella

3101450000

Rochalimaea

3101450001

Rochalimaea quintana

3101459999

Citas Rochalimaea sugas

3101460000

Rothia

3101470000

Ruminococcus

3101480000

Salmonella

3101480001

Salmonella arizonae

3101480002

Salmonella enteritidis

3101480003

Salmonella paratyphi A, B, C

3101480004

Salmonella typhi

3101480005

Salmonella typhimurium

3101480006

Salmonella (citi seroloģiskie varianti)

3101489999

Citas Salmonella sugas

3101490000

Sarcina

3101500000

Sebaldella

3101510000

Selenomonas

3101520000

Serpulina

3101530000

Serratia

3101540000

Shewanella

3101550000

Shigella

3101550001

Shigella boydii

3101550002

Shigella dysenteriae (1.tips)

3101550003

Shigella dysenteriae

3101550004

Shigella flexneri

3101550005

Shigella sonnei

3101559999

Citas Shigella sugas

3101560000

Simonsiella

3101570000

Sphingobacterium

3101580000

Spirillum

3101590000

Spirochaeta

3101600000

Spiroplasma

3101610000

Staphylococcus

3101610001

Staphylococcus aureus

3101619999

Citas Staphylococcus sugas

3101620000

Stomatococcus

3101630000

Streptobacillus

3101630001

Streptobacillus moniliformis

3101639999

Citas Streptobacillus sugas

3101640000

Streptococcus

3101640001

Streptococcus pneumoniae

3101640002

Streptococcus pyogenes

3101640003

Streptococcus suis

3101649999

Citas Streptococcus sugas

3101650000

Streptomyces

3101660000

Succinimonas

3101670000

Succinivibrio

3101680000

Suttonella

3101690000

Tatumella

3101700000

Taylorella

3101710000

Thermoactinomyces

3101720000

Tissierella

3101730000

Treponema

3101730001

Treponema carateum

3101730002

Treponema pallidum

3101730003

Treponema pertenue

3101739999

Citas Treponema sugas

3101740000

Tsukamurella

3101750000

Ureaplasma

3101760000

Vampirovibrio

3101770000

Veillonella

3101780000

Vibrio

3101780001

Vibrio cholerae (ieskaitot El Tor biotipu)

3101780002

Vibrio parahaemolyticus

3101789999

Citas zināmās Vibrio sugas

3101790000

Weeksella

3101800000

Wolinella

3101810000

Xanthomonas

3101820000

Xenorhabdus

3101830000

Yersinia

3101830001

Yersinia enterocolitica

3101830002

Yersinia pestis

3101830003

Yersinia pseudotuberculosis

3101839999

Citas Yersinia sugas

3101840000

Yokenella

3101850000

Zoogloea

3199999999

Citas baktērijas

3200000000

Vīrusi

3200010000

Adenovīrusu dzimta, Adenoviridae

3200020000

Arenavīrusu dzimta, Arenaviridae

3200020001

Limfocitārā horiomeningīta vīruss (neirotropie un citi celmi)

3200020002

Junin vīruss (Argentīnas hemorāģiskā drudža izraisītājs)

3200020003

Lassa vīruss (Lassa drudža vīruss)

3200020004

Machupo vīruss

3200020005

Mopeia vīruss un citi Tacaribe grupas vīrusi

3200020006

Guanarito vīruss

3200020007

Sabia vīruss

3200020008

Flexal vīruss

3200029999

Citi arenavīrusu dzimtas vīrusi

3200030000

Astrovīrusu dzimta, Astroviridae

3200040000

Bunjavīrusu dzimta, Bunyaviridae

3200040001

Belgrade-Dobrava vīruss

3200040002

Bhanja vīruss

3200040003

Bunjamveras vīrusu virsgrupa

3200040004

Germiston vīruss

3200040005

Oropouche vīruss

3200040006

Sin Nombre vīruss

3200040007

Kalifornijas encefalīta vīruss

3200040099

Citi bunjavīrusi

3200040100

Hantavīrusi

3200040101

Hantaan vīruss (Korejas hemorāģiskā drudža vīruss)

3200040102

Puumala vīruss

3200040103

Seoul vīruss

3200040104

Prospect Hill vīruss

3200040199

Citi hantavīrusi

3200040200

Nairovīrusi

3200040201

Krimas-Kongo hemorāģiskā drudža vīruss

3200040202

Hazara vīruss

3200040299

Citi nairovīrusi

3200040300

Flebovīrusi

3200040301

Rifta ielejas drudža vīruss (infekciozā enzootiskā hepatīta vīruss)

3200040302

Flebotomus drudža vīruss

3200040303

Toskānas vīruss

3200040399

Citi flebovīrusi

3200049999

Citi bunjavīrusi

3200050000

Kalicivīrusu dzimta, Caliciviridae

3200050001

Hepatīta E vīruss

3200050002

Norwalk vīruss

3200059999

Citi kalicivīrusi

3200060000

Koronavīrusu dzimta, Coronaviridae

3200070000

Filovīrusu dzimta, Filoviridae

3200070001

Ebola vīruss

3200070002

Marburg vīruss

3200079999

Citi filovīrusi

3200080000

Flavivīrusu dzimta, Flaviviridae

3200080001

Austrālijas X encefalīta vīruss (Murray Valley encefalīta vīruss)

3200080002

Centrāleiropas ērču encefalīta vīruss (TBE)

3200080003

Absettarov vīruss

3200080004

Hanzalova vīruss

3200080005

Hypr vīruss

3200080006

Kumlinge vīruss

3200080007

Dengue vīruss (1.-4.tips)

3200080008

Hepatīta C vīruss (HCV)

3200080009

Hepatīta G vīruss

3200080010

Japānas B encefalīta vīruss

3200080011

Kyasanur Forest vīruss

3200080012

Louping ill vīruss

3200080013

Omskas hemorāģiskā drudža vīruss (A)

3200080014

Powassan vīruss

3200080015

Rocio vīruss

3200080016

Krievijas pavasara-vasaras ērču encefalīta vīruss, TBE (A)

3200080017

Sentluisas encefalīta vīruss

3200080018

Wesselsbron vīruss

3200080019

Nīlas rietumkrasta ielejas drudža vīruss

3200080020

Dzeltenā drudža vīruss

3200089999

Citi flavivīrusi

3200090000

Hepadnavīrusu dzimta, Hepadnaviridae

3200090001

Hepatīta B vīruss (HBV)

3200090002

Hepatīta D vīruss (HDV, Delta)

3200099999

Citi hepadnavīrusi, kas zināmi kā patogēni

3200100000

Herpesvīrusi, Herpesviridae

3200100001

Herpes simplex vīruss (1.tips)

3200100002

Herpes simplex vīruss (2.tips)

3200100003

Varicella-zoster herpesvīruss

3200100004

Epsteina-Barra vīruss, EBV

3200100005

Cilvēka Blimfotropais vīruss, cilvēka herpesvīruss (HBLV-HHV-6)

3200100006

Simiae herpesvīruss (mērkaķu B herpesvīruss)

3200100007

Cilvēka citomegalovīruss, CMV

3200100008

Cilvēka herpesvīruss 7, HHV-7

3200100009

Cilvēka herpesvīruss 8, HHV-8

3200109999

Citi herpesvīrusi

3200110000

Ortomiksovīrusi, Orthomyxoviridae

3200110001

Ērču izplatītie ortomiksovīrusi: Dhori vīruss un Thogoto vīruss

3200110002

Influenzavīruss, A tips (A tipa gripas vīrusi)

3200110003

Influenzavīruss, B tips (B tipa gripas vīrusi)

3200110004

Influenzavīruss, C tips (C tipa gripas vīrusi)

3200119999

Citi ortomiksovīrusi

3200120000

Papovavīrusu dzimta, Papovaviridae

3200120001

BK vīrusi

3200120002

JC vīrusi

3200120003

Cilvēka papilomu vīrusi (HPV)

3200129999

Citi papovavīrusi

3200130000

Paramiksovīrusu dzimta, Paramyxoviridae

3200130001

Parainfluenzavīruss 1, 2, 3, 4A, 4B tips (paragripas vīrusi 1.-4.tips)

3200130002

Epidēmiskā parotīta (cūciņas) vīruss

3200130003

Masalu vīruss

3200130004

Respiratoriski sincitiālie vīrusi (RS vīruss)

3200130005

Ņūkāslas slimības (putnu gripas) vīruss

3200139999

Citi paramiksovīrusi

3200140000

Parvovīrusu dzimta, Parvoviridae

3200140001

Cilvēka parvovīruss (B19)

3200149999

Citi parvovīrusi

3200150001

Pikornavīrusu dzimta, Picornaviridae

3200150002

Poliomielīta vīrusi, 1-3

3200150003

Koksaki vīrusi, A1-A22, A25, A26

3200150004

Koksaki vīrusi, B1-B6

3200150005

ECHO vīrusi, 1-9, 11-27, 29-34

3200150006

Akūtā hemorāģiskā konjunktivīta vīruss, AHC

3200150007

Hepatīta A vīruss, cilvēka enterovīruss 72

3200150008

Rinovīrusi, 1-100

3200150009

Aphtovīrusi

3200159999

Citi pikornavīrusi

3200160000

Poksvīrusu jeb baku vīrusu dzimta, Poxviridae

3200160001

Vaccinia vīruss

3200160002

Variola (lielais un mazais) vīruss

3200160003

Pērtiķu baku vīruss

3200160004

Govju baku vīruss

3200160005

Balto baku vīruss (Alastrim vīruss)

3200160006

Trušu baku vīruss

3200160007

Bifeļu baku vīruss

3200160008

Ziloņu baku vīruss

3200160009

Slaucēju mezgliņu vīruss (baku vakcīnas vīruss)

3200160010

Orf vīruss (izraisa Ecthyma contagiosum)

3200160011

Molluscum contagiosum vīruss

3200160012

Yaba vīruss (mērkaķu audzēju vīruss)

3200160013

Tana vīruss

3200169999

Citi poksvīrusi

3200170000

Reovīrusu dzimta, Reoviridae

3200170001

Reovīrusi

3200170002

Cilvēka rotavīrusi (izraisa vīrusu gastroenterītu)

3200170003

Orbivīrusi

3200170004

Koltivīruss

3200179999

Citi reovīrusi

3200180000

Retrovīrusu dzimta, Retroviridae

3200180001

HIV (Cilvēka imūndeficīta vīruss, AIDS vīruss)

3200180002

Cilvēka T-šūnu limfotropie vīrusi, 1.tips (HTLV I)

3200180003

Cilvēka T-šūnu limfotropie vīrusi, 2.tips (HTLV II)

3200180004

SIV vīrusi

3200189999

Citi retrovīrusi

3200190000

Rabdovīrusu dzimta, Rhabdoviridae

3200190001

Trakumsērgas vīruss

3200190002

Vezikulārā stomatīta vīruss

3200199999

Citi rabdovīrusi

3200200000

Togavīrusu dzimta, Togaviridae

3200200100

Alfavīrusi

3200200101

Chikungunya vīruss

3200200102

O'nyong-nyong vīruss

3200200103

Mayaro vīruss

3200200104

Austrumu zirgu encefalomielīts

3200200105

Rietumu zirgu encefalomielīts

3200200106

Venecuēlas zirgu encefalomielīts

3200200107

Ross River vīruss

3200200108

Sindbis vīruss

3200200109

Bebaru vīruss

3200200110

Everglades vīruss

3200200111

Mucambo vīruss

3200200112

Ndumu vīruss

3200200113

Semliki Forest vīruss

3200200114

Tonate vīruss

3200200199

Citi zināmie patogēnie alfavīrusi

3200200200

Rubivīrusi

3200200201

Rubella vīruss

3200200299

Citi rubivīrusi

3200209999

Citi togavīrusi

3200210000

Torovīrusu dzimta, Toroviridae

3200220000

Neklasificēti vīrusi

3200220001

Citi hepatīta vīrusi (izņemot A, B, C, D)

3200220002

Apeu vīruss

3200220003

Divfāzu meningoencefalīta vīruss

3200220004

Divfāzu piena drudža vīruss

3200220005

Marituba vīruss

3200220006

Infekciozās eritēmas vīruss

3200220007

Itaqui vīruss

3200220008

Leikoencefalopātijas vīruss

3200220009

MM vīruss

3200220010

Molluscum-sebaceum vīruss

3200220011

Oriboca vīruss

3200220012

Quaranfil vīruss

3200220013

Rio-Bravo vīruss

3200220014

Tahyna vīruss

3200220015

Wyeomyia vīruss

3200220016

Guaroa vīruss

3200220017

Batai vīruss

3200220018

Catu vīruss

3200229999

Citi neklasificētie vīrusi

3200230000

Netradicionālie aģenti (prioni)

3200230001

Kuru aģents

3200230002

Kreicfelda-Jakoba slimības izraisītājs

3200230003

Liellopu sūkļveida encefalopātijas izraisītājs (BSE)

3200230004

Scrapie aģents

3200230005

Gerstmana-Štreislera-Šeinkera sindroma izraisītājs

3200230006

Ģimenes fatālās insomnijas aģents

3200239999

Citi netradicionālie aģenti

3299999999

Citi vīrusi

3300000000

Parazīti

3300010000

Acanthamoeba castellani (Hartmannella castellanii)

3300020000

Ancylostoma

3300020001

Ancylostoma duodenale

3300029999

Citas Ancylostomu sugas

3300030000

Angiostrongylus

3300030001

Angiostrongylus cantonensis

3300030002

Angiostrongylus costaricensis

3300039999

Citas Angiostrongylus sugas

3300040000

Ascaris

3300040001

Ascaris lumbricoides

3300040002

Ascaris suum

3300049999

Citas Ascaris sugas

3300050000

Babesia

3300050001

Babesia divergens

3300050002

Babesia microti

3300059999

Citas Babesia sugas

3300060000

Balantidium coli

3300070000

Brugia

3300070001

Brugia malayi

3300070002

Brugia pahangi

3300079999

Citas Brugia sugas

3300080000

Capillaria

3300080001

Capillaria philippinensis

3300089999

Citas Capillaria sugas

3300090000

Clonorchis

3300090001

Clonorchis sinensis

3300090002

Clonorchis viverrini

3300099999

Citas Clonorchis sugas

3300100000

Cryptosporidium

3300100001

Cryptosporidium muris

3300100002

Cryptosporidium parvum

3300109999

Citas Cryptosporidium sugas

3300110000

Cyclospora cayetanensis

3300120000

Dipetalonema

3300120001

Dipetalonema streptocerca

3300129999

Citas Dipetalonema sugas

3300130000

Diphyllobotrium

3300130001

Diphyllobotrium latum

3300139999

Citas Diphyllobotrium sugas

3300140000

Dracunculus

3300140001

Dracunculus medinensis

3300149999

Citas Dracunculus sugas

3300150000

Echinococcus

3300150001

Echinococcus granulosus

3300150002

Echinococcus multilocularis multicolaris

3300150003

Echinococcus multilocularis sibericensis

3300150004

Echinococcus vogeli

3300159999

Citas Echinococcus sugas

3300160000

Entamoeba

3300160001

Entamoeba histolytica

3300169999

Citas Entamoeba sugas

3300170000

Fasciola

3300170001

Fasciola gigantica

3300170002

Fasciola hepatica

3300170003

Fasciolopsis buski

3300179999

Citas Fasciola sugas

3300180000

Giardia

3300180001

Giardia lamblia (Giardia intestinalis, Lamblia intestinalis)

3300189999

Citas Giardia sugas

3300190000

Hymenolepis

3300190001

Hymenolepis diminuta

3300190002

Hymenolepis nana

3300199999

Citas Hymenolepis sugas

3300200000

Leishmania

3300200001

Leishmania brasiliensis

3300200002

Leishmania donovani

3300200003

Leishmania ethiopica

3300200004

Leishmania major

3300200005

Leishmania mexicana

3300200006

Leishmania peruviana

3300200007

Leishmania tropica

3300209999

Citas Leishmania sugas

3300210000

Loa loa

3300220000

Mansonella

3300220001

Mansonella ozzardi

3300220002

Mansonella perstans

3300229999

Citas Mansonella sugas

3300230000

Naegleria

3300230001

Naegleria fowleri

3300239999

Citas Naegleria sugas

3300240000

Necator

3300240001

Necator americanus

3300249999

Citas Necator sugas

3300250000

Onchocerca

3300250001

Onchocerca volvulus

3300259999

Citas Onchocerca sugas

3300260000

Opisthorchis

3300260001

Opisthorchis felineus

3300269999

Citas Opisthorchis sugas

3300270000

Paragonimus

3300270001

Paragonimus westermani

3300279999

Citas Paragonimus sugas

3300280000

Plasmodium

3300280001

Plasmodium falciparum

3300280002

Plasmodium malariae

3300289999

Citas Plasmodium sugas (cilvēka un pērtiķu)

3300290000

Sarcocystis

3300290001

Sarcocystis suihominis

3300299999

Citas Sarcocystis sugas

3300300000

Schistosoma

3300300001

Schistosoma haematobium

3300300002

Schistosoma intercalatum

3300300003

Schistosoma japonicum

3300300004

Schistosoma mansoni

3300300005

Schistosoma mekongi

3300309999

Citas Schistosoma sugas

3300310000

Strongyloides

3300310001

Strongyloides stercoralis

3300319999

Citas Strongyloides sugas

3300320000

Taenia

3300320001

Taenia saginata

3300320002

Taenia solium

3300329999

Citas zināmās Taenia sugas

3300330000

Toxocara

3300330001

Toxocara canis

3300340002

Toxoplasma

3300340003

Toxoplasma gondii

3300349999

Citas zināmās Toxocara sugas

3300350000

Trichinella

3300350001

Trichinella spiralis

3300359999

Citas Trichinella sugas

3300360000

Trichuris

3300360001

Trichuris trichiura

3300369999

Citas Trichuris sugas

3300370000

Trypanosoma

3300370001

Trypanosoma brucei

3300370002

Trypanosoma brucei gambiense

3300370003

Trypanosoma brucei rhodesiense

3300370004

Trypanosoma cruzi

3300379999

Citas Trypanosoma sugas

3300380000

Wuchereria

3300380001

Wuchereria bancrofti

3300389999

Citas Wuchereria sugas

3300390000

Trematodes

3300400000

Cestodes

3399999999

Citi parazīti

3400000000

Sēnes (iekļaujot pelējuma sēnītes)

3400010000

Zygomycete

3400010001

Mucor

3400010002

Rhizopus

3400019999

Citi Zygomycete pārstāvji

3400020000

Ascomycete

3400030000

Basidiomycete

3400040000

Fungi imperfecti

3400040100

Alternaria

3400040200

Aspergillus fumigatus

3400040300

Aureobasidium

3400040400

Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces dermatitidis)

3400040500

Botryomyces

3400040600

Candida

3400040601

Candida albicans

3400040602

Cadida tropicalis

3400040699

Citas Candida sugas

3400040700

Cladiosporium (Cladophialophora bantiana)

3400040800

Coccidioides immitis

3400040900

Cryptococcus

3400040901

Cryptococcus neoformans var. neoformans (Filobasidiella neoformans)

3400040902

Cryptococcus gattiians var. gattiians (Filobasidiella bacillospora)

3400040999

Citas Cryptococcus sugas

3400041000

Emmonsia

3400041001

Emmonsia parva var. parva

3400041002

Emmonsia parva var. crescens

3400041099

Citas Emmonsia sugas

3400041100

Epidermophyton flaccosum

3400041200

Epicoccum

3400041300

Fonsecaea

3400041301

Fonsecaea compacta

3400041302

Fonsecaea pedrosoi

3400041399

Citas Fonsecaea sugas

3400041400

Histoplasma

3400041401

Histoplasma capsulatum var. capsulatum (Ajellomyces)

3400041402

Histoplasma capsulatum duboisii

3400041499

Citas Histoplasma sugas

3400041500

Madurella

3400041501

Madurella grisea

3400041502

Madurella mycetomi

3400041599

Citas Madurella sugas

3400041600

Microsporum

3400041700

Neotestudina rosatii

3400041800

Paecilomyces

3400041900

Paracoccidioides brasiliensis

3400042000

Penicillium marneffei

3400042100

Scedosporium

3400042100

Scedosporium apiospennum (Pseudallescheria boydii)

3400042100

Scedosporium prolificars (inflatum)

3400042200

Sporobolomyces

3400042300

Sporothrix schenckii

3400042400

Trichoderma

3400042500

Trichophyton

3400042501

Trichophyton rubrum

3400042599

Citas Trichophyton sugas

3400042600

Ulocladium

3400999999

Citas Fungi imperfecti

3499999999

Citas sēnes

3500000000

Augi

3500010000

Koki, iekļaujot lapas, ziedus un zarus

3500010001

Bērzs

3500010002

Alksnis

3500010003

Vīksna

3500010004

Lazda

3500010005

Laurkoks, tai skaitā sesquiterpene lactoni

3500010007

Tulpes koks, tai skaitā sesquiterpene lactoni

3500019999

Citi koki, iekļaujot lapas, ziedus un zarus

3500020000

Graudaugi un stiebrzāles, iekļaujot lapas, ziedus un stiebrus

3500020001

Auzenes

3500020002

Auzas

3500020003

Kaķumētra

3500029999

Citi graudaugi un stiebrzāles, iekļaujot lapas, ziedus un stiebrus

3500030000

Puķes un lakstaugi, iekļaujot lapas, ziedus un stiebrus

3500030100

Kurvjzieži (asteraceae)

3500030101

Krizantēma, iekļaujot sesquiterpene lactonus

3500030102

Artišoks, iekļaujot sesquiterpene lactonus

3500030103

Arnika, iekļaujot sesquiterpene lactonus

3500030104

Kumelīte, iekļaujot sesquiterpene lactonus

3500030105

Vībotne, iekļaujot sesquiterpene lactonus

3500030106

Dālija, iekļaujot sesquiterpene lactonus

3500030107

Vērmele

3500030108

Samtene

3500030109

Krustaine

3500030110

Gerbera

3500030199

Citi kurvjzieži (asteraceae)

3500030200

Liliju dzimtas augi (liliaceae)

3500030201

Tulpe

3500030202

Narcise (dzeltenbālā)

3500030203

Hiacinte

3500030204

Sparģelis

3500030299

Citi liliju dzimtas augi (liliaceae)

3500030300

Gundegu dzimtas augi (ranunculaceae)

3500030400

Čemurzieži (umbelliferae)

3500030401

Latvāņi

3500030402

Savvaļas burkāni

3500030403

Selerija

3500030499

Citi čemurzieži (Umbelliferae)

3500030500

Magoņu dzimtas augi (Papaveraceae)

3500030501

Magone

3500030599

Citi magoņu dzimtas augi (Papaveraceae)

3500030600

Eiforbiju dzimta

3500030700

Sīpolu dzimtas augi (Alliaceae)

3500030701

Ķiploks

3500030702

Sīpols

3500030799

Citi sīpolu dzimtas augi (Alliaceae)

3500030800

Nakteņu dzimtas augi (Solanaceae)

3500030801

Tabaka

3500030802

Tomāts

3500030899

Citi nakteņu dzimtas augi (Solanaceae)

3500030900

Prīmulu dzimtas augi (Primulaceae)

3500030901

Prīmula

3500030999

Citi prīmulu dzimtas augi (Primulaceae)

3500031000

Paparžu dzimtas augi

3500031100

Citi ziedošie augi

3500031101

Ģipsene (gypsophila paniculata)

3500031102

Difenbahija

3500031103

Frēzija

3500031104

Indīgais sumahs

3500031105

Filodendrs

3500031106

Ģerānija (pelargonija)

3500031107

Rūgtlape, tai skaitā seskviterpēnu laktoni

3500031199

Citi ziedošie augi

3500039999

Citas puķes un lakstaugi, iekļaujot lapas, ziedus un stiebrus

3500040000

Aļģes

3500040100

Chlorinella

3500040200

Prototheca

3500040201

Prototheca segbwema

3500040202

Prototheca wickerhamii

3500040203

Prototheca zopfi

3500040204

Prototheca stagnora

3500040299

Citi protothecae

3500049999

Citas aļģes

3500050000

Ķērpji

3500060000

Sūnas

3500060001

Frullania, tai skaitā seskviterpēnu laktoni

3500999999

Citi augi

3501000000

Augu izcelsmes produkcija

3501010000

Ziedputekšņi

3501020000

Sporas

3501020001

Likopodijs

3501029999

Citas sporas

3501030000

Ēteriskās eļļas

3501030001

Ciedra eļļa

3501030002

Citroneļļa

3501030003

Piparauga eļļa

3501030004

Muskatrieksta eļļa

3501030005

Heliotropa eļļa

3501030006

Kanēļa eļļa

3501030007

Kasijas eļļa

3501030008

Rūgto mandeļu eļļa

3501030009

Sassafras eļļa

3501030010

Balandas eļļa

3501030011

Priežu eļļa

3501030012

Rīcineļļa

3501030013

Terpentīns

3501030014

Pinēns

3501030015

Bornyl hlorīds

3501030016

Camphene (kampars)

3501030017

Limonēns

3501030018

Terpēns

3501030019

Moskusa eļļa

3501039999

Citas ēteriskās eļļas

3501040000

Ēteriskās eļļas, kas satur alkoholu

3501040001

Geraniol

3501040002

Borneol

3501040003

Terpineol

3501040004

Strobane

3501040005

Urushiol, ķīniešu laka

3501049999

Citas ēteriskās eļļas, kas satur alkoholu

3501050000

Ēteriskajās eļļās ietvertie fenoli, ketoni, augu aldehīdi

3501050001

Vanilīns

3501050002

Ēteriskajās eļļās ietvertie ketoni

3501050003

Ēteriskajās eļļās ietvertie fenoli

3501050004

Carvacrol

3501050005

Safrole

3501050006

Guaiacol

3501059999

Citi ēteriskajās eļļās ietvertie fenoli, ketoni, augu aldehīdi

3501060000

Augu indes

3501060100

Augu alkaloīdi

3501060101

Aconitine

3501060102

Arecoline

3501060103

Berberine

3501060104

Hydrastine

3501060105

Brucine

3501060106

Cevadine

3501060107

Coniine

3501060108

Cytisine

3501060109

Duboisine

3501060110

Jervine

3501060111

Lupinine

3501060112

Muscarine

3501060113

Pelletierine

3501060114

Solanine

3501060115

Yohimbine

3501060199

Citi augu alkaloīdi

3501060200

Toksiskie augu amīni

3501060300

Sēņu inde

3501060400

Augu toksalbumīni

3501060401

Ricin

3501060402

Abrin

3501060403

Crotin

3501060404

Curcin

3501060405

Hypoglycin

3501060406

Lathyritic proteīns (aminoskābes)

3501060499

Citi augu toksalbumīni

3501060500

Augu phenanthrene toksīns

3501060501

Cymarin

3501060502

Scillaren

3501060503

Scilliroside

3501060504

Convallamarin

3501060505

Convallarin

3501060506

Oleandrin

3501060507

Helleborin

3501060508

Adonidin

3501060509

Hypericin

3501060510

Rhus toxicodendron

3501060511

Indīgs sumac

3501060512

Citi Rhus ģints toksīni

3501060599

Citi augu phenanthrene toksīni

3501069999

Citas augu indes

3501070000

Augu insekticīdi

3501070001

Ryania

3501070002

Sabadilline

3501070003

Nikotīns

3501070004

Anabasine

3501070005

Nornicotine

3501070006

Eudermol

3501070007

Dihydrorotenone

3501070008

Pyrethrin

3501070009

Allethrin

3501070010

Rotenone

3501079999

Citi augu insekticīdi

3501080000

Jauktā augu produkcija

3501080001

Fava

3501080002

Cocillana

3501080003

Gum-gute

3501080004

Gelsemine

3501080005

Capsicum (pipari)

3501080006

Urginea

3501080007

Nux vomica (vemjamais rieksts)

3501080008

Harmel

3501080009

Harmaline

3501080010

Harmine

3501080011

Harmalol

3501080012

Caapi

3501080013

Hevea latekss

3501080014

Henna

3501080015

Peruvian balzams

3501080016

Kolofonijs, sveķi

3501080017

Arabic līme

3501080018

Tragacanth līme

3501080019

Psyllium līme

3501080020

Karaya līme

3501080021

Lateksa olbaltums

3501080099

Cita jauktā augu produkcija

3501080100

Koksnes putekļi

3501080101

Nenoteikti tropiskas koksnes putekļi

3501080102

Nenoteikti sveķainas koksnes putekļi

3501080103

Kļavas koksnes putekļi

3501080104

Oša koksnes putekļi

3501080105

Dižskābarža putekļi

3501080106

Ozola koksnes putekļi

3501080107

Sarkankoka koksnes putekļi

3501080108

Tīka koksnes putekļi

3501080109

Palisandra koksnes putekļi

3501080110

Ciedra koksnes putekļi

3501080111

Kadiķa koksnes putekļi

3501080112

Priežu koksnes putekļi

3501080113

Egļu koksnes putekļi

3501080114

Tūjas koksnes putekļi

3501080115

Nenoteiktas koksnes putekļi

3501080116

Korķa koksnes putekļi

3501080117

Bambusa koksnes putekļi

3501080199

Citas koksnes putekļi

3501080200

Augu putekļi

3501080201

Labības putekļi

3501080202

Milti

3501080203

Tabaka

3501080204

Neapstrādāta kafija

3501080205

Soja

3501080206

Augu putekļu atkritumi

3501080299

Citi augu putekļi

3501080300

Augu šķiedras (audumi, tekstilijas)

3501080301

Cukurniedres

3501080302

Kokvilna

3501080303

Džuta

3501080304

Sizals

3501080305

Kapoks

3501080306

Kaņepes

3501080307

Lini

3501080308

Augu šķiedru atkritumi

3501080309

Siens

3501080399

Citas augu šķiedras

3501089999

Dažāda citu augu produkcija

3501090000

Augu izcelsmes pārtikas preces un pārtikas produkcija

3501090100

Ogļhidrāti

3501090200

Ēdamie augu tauki

3501090201

Margarīni

3501090202

Cepšanas eļļas un tauki

3501090299

Citi ēdamie augu tauki

3501090300

Augu izcelsmes pārtikas krāsvielas

3501090400

Augu izcelsmes konservanti

3501090500

Augu izcelsmes pārtikas piedevas

3501090600

Dārzeņi

3501090601

Sparģelis

3501090602

Burkāni

3501090603

Kartupeļi

3501090604

Sīpoli

3501090605

Mārrutks

3501090606

Pētersīlis

3501090607

Rabarbers

3501090608

Redīss

3501090699

Citi dārzeņi

3501090700

Augi un garšvielas (piedevas)

3501090701

Anīss

3501090702

Ķiploks

3501090703

Ingvers

3501090704

Kanēlis

3501090705

Kapers

3501090706

Laurlapa

3501090707

Muskatrieksts

3501090708

Krustnagliņa

3501090709

Rozmarīns

3501090710

Timiāns

3501090711

Vaniļa

3501090799

Citi augi un garšvielas

3501090800

Stimulanti

3501090900

Dzērieni

3501090901

Kafija

3501090902

Kakao, šokolāde

3501090903

Tēja

3501090904

Vīns

3501090905

Alus

3501090906

Gāzētais ūdens

3501090907

Spirts

3501090999

Citi dzērieni

3501091000

Augļi

3501091001

Ananass

3501091002

Apelsīns

3501091003

Citrons

3501091004

Vīnogas

3501091005

Atkritumi no pārtikas precēm un pārtikas produkcijas

3501091099

Citi augļi

3501999999

Citas augu izcelsmes pārtikas preces un pārtikas produkcija

3599999999

Citi augi un augu produkti

3600000000

Dzīvnieki

3601000000

Vienšūņi (protozoa)

3601010000

Amēbas

3601010001

Entamoeba histolytica

3601010002

Naegleria gruberi

3601019999

Citas amēbas

3601020020

Sporozoa

3601020021

Taxoplasma gondii

3601029999

Citi sporozoa

3601999999

Citi vienšūņi (protozoa)

3602000000

Sūkļu tips

3603000000

Zarndobumaiņi (coelenterates)

3603000001

Physalia (Portugāļu kuģītis)

3603000002

Medūza

3603000003

Jūras anemone

3603999999

Citi zarndobumaiņi (coelenterates)

3604000000

Moluski

3604010000

Pelecypods (gliemji)

3604010001

Tvērējkauss

3604010002

Gliemene

3604010003

Austere

3604019999

Citi pelecypods (gliemji)

3604020000

Gastropods (gliemeži)

3604020001

Dārza (zemes) gliemezis

3604020002

Konusveida jūras gliemezis

3604029999

Citi gastropods (gliemeži)

3604030000

Cephalopods (galvkāji)

3604030001

Astoņkājis

3604039999

Citi cephalopods (galvkāji)

3604999999

Citi moluski

3605000000

Posmkāji

3605010000

Myriapods (tūkstoškāji)

3605010100

Tūkstoškāji (pārkāji)

3605010200

Simtkāji

3605019999

Citi myriapodes (tūkstoškāji)

3605020000

Kukaiņi

3605020100

Coleoptera (vaboles)

3605020101

Vaboļu kāpuri

3605020199

Citi coleoptera (vaboles)

3605020200

Lepidoptera (taureņi)

3605020201

Taureņu kāpuri

3605020299

Citi lepidoptera (taureņi)

3605020300

Hymenoptera (plēvspārņi)

3605020301

Kamene

3605020302

Bite

3605020303

Irsis

3605020304

Lapsene

3605020305

Skudra

3605020306

Plēvspārņu kāpuri

3605020399

Citi hymenoptera (plēvspārņi)

3605020400

Diptera (divspārņi)

3605020401

Fannia canicularis (mazā istabas mušiņa)

3605020402

Musca domestica (lielā istabas muša)

3605020403

Muscidae (īstā muša)

3605020404

Glossina (cecemuša)

3605020405

Stomoxys calcitrans

3605020406

Oestridae

3605020407

Dermatobia hominis

3605020408

Tabanidae (dundurs)

3605020409

Simuliidae

3605020410

Ceratopogonidae

3605020411

Psychodidae (tauriņods)

3605020412

Sarcophaga (gaļas muša)

3605020413

Divspārņu kāpuri

3605020499

Citi diptera (divspārņi)

3605020500

Odi

3605020501

Aedes

3605020502

Anopheles

3605020503

Culex

3605020504

Mansonia

3605020505

Odu kāpuri

3605020599

Citi odi

3605020600

Hemiptera

3605020601

Hemiptera kāpuri

3605020699

Citi hemiptera

3605020700

Heteroptera (blaktis)

3605020701

Cimex lectularius (parastās gultas blaktis)

3605020702

Triatomidae

3605020703

Blakšu kāpuri

3605020799

Citi heteroptera (blaktis)

3605020800

Blusas

3605020801

Siphonaptera

3605020802

Pulex irritans (cilvēku blusas)

3605020803

Ctenocephalides canis (suņu blusas)

3605020804

Ctenopsyllus segnis (peļu blusas)

3605020805

Nosopsyllus fasciatus (ziemeļu žurku blusas)

3605020806

Tunga penetrans (smilšu blusas)

3605020807

Xenopsylla cheopsis (austrumu žurku blusas)

3605020808

Blusu kāpuri

3605020899

Citas blusas

3605020900

Anoplura (utis)

3605020901

Mallophaga

3605020902

Pediculus humanus capitis (galvas utis)

3605020903

Pediculus humanus corporis (drēbju utis)

3605020904

Phthirius pubis (kaunuma utis)

3605020905

Utu kāpuri

3605020999

Citi anoplura (utis)

3605029999

Citi kukaiņi

3605030000

Crustacea (krabji)

3605030001

Garnele

3605030002

Krabis

3605030003

Omārs, jūras vēzis

3605030004

Langusts

3605039999

Citi crustacea

3605040000

Zirnekļu tips (arachnida)

3605040100

Acarina (ērces, smidzis)

3605040101

Allodermanyssus (mājas peļu ērces)

3605040102

Demodex (matainās ādas ērces)

3605040103

Glyciphagus (polsteru ērces)

3605040104

Tyroglyphus (miltu, labības ērces)

3605040105

Tyrophagus (puvuma ērces)

3605040106

Dermanyssus (vistu ērces)

3605040107

Ornithonyssus (putnu ērces)

3605040108

Tyroglyphus siro (siera ērces)

3605040109

Pyemotes (lielvēderērces)

3605040110

Pediculoides ventricosus

3605040111

Sarcoptes (kašķa ērces)

3605040112

Trombiculide ērces

3605040113

Trombicula (zāles ērces)

3605040199

Citas acarina (ērces, smidži)

3605040200

Ixodidae (ērces)

3605040201

Amblyomma

3605040202

Argasidae

3605040203

Boophilus annulatus

3605040204

Dermacentor

3605040205

Haemaphysalis leporis-palustris

3605040206

Hyalomma

3605040207

Ixodes

3605040208

Rhipicephalus

3605040209

Ornithodoros

3605040299

Citas ixodidae (ērces)

3605040300

Zirnekļu tips (zirnekļi)

3605040301

Latrodectus mactans (melnā atraitne)

3605040302

Loxosceles reclusa

3605040303

Tarantuls

3605040399

Citi zirnekļi

3605040400

Skorpioni

3605040500

Sericopelma (putnu zirnekļi)

3605049999

Citi zirnekļu tipa pārstāvji

3605999999

Citi posmkāji

3606000000

Adatādaiņi

3606000001

Jūras zvaigznes

3606000002

Jūras eži

3606999999

Citi adatādaiņi

3607000000

Mugurkaulnieki

3607010000

Zivis

3607010001

Raja

3607010002

Plekste (bute)

3607010003

Merlūza

3607010004

Makrele

3607010005

Siļķe

3607010006

Menca

3607019999

Citas zivis

3607020000

Amfībijas

3607030000

Rāpuļi (reptiļi)

3607030100

Aligators, krokodils, kaimans

3607030200

Ķirzaka

3607030300

Bruņurupucis

3607030400

Indīgas čūskas

3607030401

Odze

3607030499

Citas indīgas čūskas

3607030500

Neindīgas čūskas

3607030501

Ūdens čūska

3607030599

Citas neindīgas čūskas

3607039999

Citi rāpuļi

3607040000

Putni

3607040001

Baloži

3607040002

Mājputni

3607040003

Papagailis, garastainais papagailis

3607049999

Citi putni

3607050000

Zīdītāji

3607050100

Pīļknābji

3607050200

Somaiņi

3607050300

Sikspārņi

3607050400

Kukaiņēdāji

3607050500

Plēsēji

3607050501

Suns

3607050502

Kaķis

3607050599

Citi plēsēji

3607050600

Nagaiņi

3607050601

Kaza

3607050602

Zirgs

3607050603

Govs

3607050604

Pekars

3607050605

Cūka

3607050606

Aita

3607050699

Citi pārnadži

3607050700

Grauzēji

3607050701

Jūrascūciņa

3607050702

Kāmis

3607050703

Pele

3607050704

Dzeloņcūka

3607050705

Žurka

3607050706

Vāvere

3607050707

Trusis, zaķis

3607050799

Citi grauzēji

3607050800

Primāti (pērtiķi)

3607050801

Cilvēkveidīgie pērtiķi

3607050899

Citi pērtiķi

3607050900

Vaļveidīgie (vaļi)

3607051000

Zīdītāju izkārnījumi (ekskrementi)

3607059999

Citi zīdītāji

3607999999

Citi mugurkaulnieki

3609999999

Citi dzīvnieki

3610000000

Dzīvnieku izcelsmes produkcija

3610010000

Dzīvnieku izcelsmes organiskie putekļi

3610010001

Āda

3610010002

Spalvas, dūnas

3610010003

Mati, kažokāda, filcs

3610019999

Citi dzīvnieku izcelsmes organiskie putekļi

3610020000

Dzīvnieku izcelsmes organiskās šķiedras

3610020001

Vilna

3610020002

Zīds

3610020003

Dzīvnieku izcelsmes organisko šķiedru atkritumi

3610029999

Citas dzīvnieku izcelsmes organiskās šķiedras

3610030000

Dzīvnieku izcelsmes pārtikas produkcija

3610030100

Dzīvnieku olbaltumi

3610030101

Gaļa (visu veidu)

3610030102

Zivis un vēžveidīgie

3610030103

Olas

3610030104

Mājputnu (pārtikas) atkritumi

3610030105

Svaigas un apstrādātas gaļas (pārtikas) atkritumi

3610030106

Iekšējie orgāni

3610030199

Citi dzīvnieku olbaltumi

3610030200

Lipīdi un dzīvnieku izcelsmes ēdamie tauki

3610030201

Piens un piena produkcija

3610030202

Siers

3610030203

Speķis

3610030205

Cepšanas eļļas un tauki

3610030299

Citi lipīdi un dzīvnieku izcelsmes ēdamie tauki

3610039999

Citas pārtikas preces un dzīvnieku izcelsmes pārtikas produkcija

3610040000

Dažāda dzīvnieku izcelsmes produkcija

3610040001

Sericins, zīda proteīns

3610049999

Cita dzīvnieku izcelsmes jauktā produkcija

3619999999

Cita dzīvnieku izcelsmes produkcija

3699999999

Citi dzīvnieki vai dzīvnieku izcelsmes produkcija

3999999999

Citi bioloģiski aģenti

4000000000

Biomehāniskie faktori

4000010000

Darba pozas

4000010001

Fiziski neaktīvs darbs (ierobežotā telpā, sēdošs/mazkustīgs darbs)

4000010002

Stāvoša poza (pārāk ilgi/pārāk bieži)

4000010003

Sēdoša poza (pārāk ilgi/pārāk bieži)

4000010004

Saliekta poza (pārāk ilgi/pārāk bieži)

4000010005

Poza stāvoklī uz ceļiem (vai ar ķermeni uz zemes) (pārāk ilgi/pārāk bieži)

4000010006

Poza, balstoties uz elkoņa

4000010007

Poza, balstoties uz plaukstas

4000010008

Poza, balstoties uz pēdu pirkstgaliem

4000010009

Darbs ar paceltām rokām virs pleciem

4000019999

Citas darba pozas

4000020000

Atkārtotu kustību darbs

4000020001

Atkārtota smaguma pārvietošana

4000020002

Atkārtotas kustības, lietojot (pārāk smagus) instrumentus

4000020003

Atkārtotas stumšanas vai vilkšanas kustības, iesaistot ķermeni

4000020004

Atkārtotas nesimetriskas kustības

4000029999

Cits atkārtotu kustību darbs

4000030000

Ātrs darbs/ātrs darba temps

4000030001

Ātra kravas pārvietošana

4000030002

Ļoti ātras kustības, lietojot pārāk smagus instrumentus

4000030003

Ļoti ātras stumšanas vai vilkšanas kustības, iesaistot ķermeni

4000030004

Ātrs darbs, veicot nesimetriskas, vienpusējas kustības

4000039999

Cits ātrs darbs

4000040000

Jauktās kustības

4000040001

Iešana (pārāk ilgi)

4000040002

Iešana uz priekšu un atpakaļ pārāk lielā distancē

4000040003

Bieža noliekšanās

4000040004

Biežas rotācijas, griešanās kustības

4000040005

Biežas roku pacelšanas

4000040006

Neparastas darba kustības

4000040007

Pēkšņas un negaidītas kustības

4000040008

Nesimetriskas kustības (tikai viena ķermeņa puse veic uzdevumu relatīvi pārāk ilgstošu laiku)

4000040009

Nevajadzīgas/nepareizas kustības, lietojot (pārāk smagus) instrumentus (asas/negaidītas kustības)

4000049999

Citi kustības tipi

4000050000

Kravas pārnešana un pacelšana

4000050001

Kravas pārnešana, pārvietošana kustībā, ejot

4000050002

Kravas pārnešana, pārvietošana, veicot rotācijas kustības

4000050003

Kravas pārnešana, pārvietošana, noslogojot vienu ķermeņa pusi (bez līdzsvara)

4000050004

Pārmērīgi smagu objektu celšana (svars >20 kg)

4000050005

Pārmērīgi smagu objektu celšana, veicot rotācijas kustības

4000050006

Pārmērīgi smagu objektu celšana, noslogojot vienu ķermeņa pusi (bez līdzsvara)

4000059999

Citi kravas pārnešanas un celšanas veidi

4000060000

Kravas stumšana vai vilkšana

4000060001

Smagu objektu stumšana vai vilkšana

4000060002

Stumšanas vai vilkšanas kustības, iesaistot vienu ķermeņa pusi vai veicot ieslīpas kustības

4000060003

Stumšanas vai vilkšanas kustības, sagriežot, rotējot visu ķermeni

4000069999

Citi stumšanas vai vilkšanas veidi

4000070000

Citi piepūles veidi

4000070001

Vokāla (balss) piepūle

4000070002

Sensoriska piepūle (vizuāla piepūle)

4000070003

Darbs ar monitoru (tai skaitā ar klaviatūru un peli)

4000079999

Citi piepūles tipi

4999999999

Citi biomehāniskie faktori

 

Kods

Arodslimību izraisītājfaktors

5000000000

Psihosociālie faktori

5000010000

Darba temps

5000010001

Ļoti intensīvs (ātrs) darba temps

5000010002

Nepārtraukts, aktīvs fizisks darbs (nav iespējami pārtraukumi, pienākums palikt darba vietā)

5000010003

Nevienmērīgs darba sadalījums

5000010004

Mašīnu/konveijera kontrolēts/noteikts darba temps

5000019999

Citi darba tempa veidi

5000020000

Darba laika iedalījums

5000020001

Maiņu darbs (divmaiņu vai trīsmaiņu)

5000020002

Nakts darbs

5000020003

Vakara darbs

5000020004

Dežūru darbs (telefona izsaukuma dežūras 12 stundas)

5000020005

Sarežģīts, mainīgs darba laiks

5000020006

Virsstundas

5000020007

Daļēja laika nodarbinātība

5000020008

Pagaidu darbs

5000020009

Novilcināts, kavēts darbs

5000020010

Darba laika norobežojums no atpūtas laika (darbs mājās)

5000029999

Cits darba laika iedalījums

5000030000

Apmaksas veidi

5000030001

Gabaldarbs (akorddarbs)

5000030002

Individuāls gabaldarbs (akorddarbs)

5000030003

Grupas gabaldarbs (akorddarbs)

5000030004

Gabaldarba apmaksa

5000039999

Citi apmaksas veidi

5000040000

Darba apjoma, intensitātes prasības

5000040001

Neiepriecinošs, gandarījumu nesniedzošs darbs

5000040002

Garlaicīgs, monotons darbs

5000040003

Augstas darba prasības

5000040004

Liels darba apjoms, daudz prasību darbā

5000040005

Nevienmērīgs, mainīgs apjoms un prasības

5000040006

Pārmērīgs darba apjoms

5000049999

Citas darba apjoma, intensitātes prasības

5000050000

Ietekme uz savu darbu

5000050001

Nav iespējas ietekmēt savu darbu

5000050002

Nespēja (maza iespēja) ietekmēt sava darba plānošanu

5000050003

Nespēja (maza iespēja) ietekmēt sava darba izpildi

5000059999

Citi ietekmes veidi uz savu darbu

5000060000

Darba kvalitātes prasības

5000060001

Koordinācijas darbs

5000060002

Precīzs, precizējošs darbs

5000060003

Sarežģīta, kompleksa darba veikšana

5000060004

Uzmanība un koncentrācija

5000060005

Atbildība

5000060006

Disciplīna/ētika

5000060007

Emocionālā iesaiste

5000060008

Pretrunīgas vai nesavietojamas prasības

5000060009

Neviennozīmīgas, neskaidras prasības

5000069999

Citas darba kvalitātes prasības