Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Eiropas kooperatīvo sabiedrību likums
I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likuma mērķis

Likuma mērķis ir reglamentēt Eiropas kooperatīvo sabiedrību dibināšanas kārtību un darbības noteikumus, ja Eiropas kooperatīvo sabiedrību paredzēts reģistrēt Latvijā vai arī Latvijā reģistrēta kooperatīvā sabiedrība, komercsabiedrība vai Latvijā pastāvīgi dzīvojoša fiziskā persona (turpmāk — dibinātājs) tieši piedalās Eiropas kooperatīvās sabiedrības dibināšanā.

2.pants. Eiropas kooperatīvajai sabiedrībai piemērojamie normatīvie akti

(1) Eiropas kooperatīvajai sabiedrībai tiek piemēroti normatīvie akti, kas attiecas uz kooperatīvo sabiedrību dibināšanu un darbību un akciju sabiedrību apvienošanos un pārveidošanu, kā arī Uzņēmumu reģistra žurnāla vešanu, ciktāl Padomes 2003.gada 22.jūlija regulā (EK) Nr. 1435/2003 par Eiropas kooperatīvās sabiedrības (SCE) statūtiem (turpmāk — regula Nr. 1435/2003) un šajā likumā nav noteikts citādi.

(2) Darbinieku iesaistīšanu Eiropas kooperatīvās sabiedrības lēmumu pieņemšanā regulē likums "Par darbinieku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā Eiropas komercsabiedrībā, Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā un kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošanas gadījumā".

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.01.2010. likumu, kas stājas spēkā 24.02.2010.)

II nodaļa. Eiropas kooperatīvās sabiedrības dibināšana un reģistrācija

3.pants. Eiropas kooperatīvās sabiedrības dibināšana

(1) Eiropas kooperatīvā sabiedrība tiek dibināta saskaņā ar regulas Nr. 1435/2003 2.panta pirmo daļu. Eiropas kooperatīvās sabiedrības dibināšanas kārtību nosaka regula Nr. 1435/2003 un Kooperatīvo sabiedrību likums, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

(2) Ja Eiropas kooperatīvo sabiedrību dibina dalībvalstu kooperatīvo sabiedrību apvienošanās ceļā, piemēro akciju sabiedrību apvienošanos regulējošos normatīvos aktus.

(3) Ja Eiropas kooperatīvo sabiedrību dibina dalībvalstu kooperatīvo sabiedrību pārveidošanas ceļā, piemēro akciju sabiedrību pārveidošanu regulējošos normatīvos aktus.

(4) Dalībvalsts šā likuma izpratnē ir Eiropas Savienības dalībvalsts, Īslandes Republika, Norvēģijas Karaliste un Lihtenšteinas Firstiste.

4.pants. Eiropas kooperatīvās sabiedrības juridiskā adrese

Saskaņā ar regulas Nr. 1435/2003 6.pantu Eiropas kooperatīvās sabiedrības juridiskā adrese ir Eiropas kooperatīvās sabiedrības galvenā biroja adrese (Eiropas kooperatīvās sabiedrības vadības atrašanās vietas adrese).

5.pants. Kooperatīvo sabiedrību apvienošanās kārtība

(1) Ja Eiropas kooperatīvā sabiedrība tiek dibināta, apvienojoties dalībvalstu kooperatīvajām sabiedrībām, dibinātājs, kas ir Latvijā reģistrēta kooperatīvā sabiedrība, iesniedz Uzņēmumu reģistram apvienošanās līguma projektu un rakstveida ziņojumu, kas ietver regulas Nr. 1435/2003 24.panta otrajā daļā minētās ziņas. Oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" izsludina apvienošanās līguma projekta reģistrācijas datumu, kā arī tās Uzņēmumu reģistra lietas numuru, kurā atrodas apvienošanās līguma projekts un rakstveida ziņojums, kas ietver regulas Nr. 1435/2003 24.panta otrajā daļā minētās ziņas.

(2) Apvienošanā iesaistītās kooperatīvās sabiedrības biedrs, kurš iebilst pret apvienošanos, ir tiesīgs pieprasīt no attiecīgās kooperatīvās sabiedrības paju atmaksu, kas paredzēta kooperatīvo sabiedrību darbību regulējošos normatīvajos aktos biedra izstāšanās gadījumā.

(3) Lai Uzņēmumu reģistrs saskaņā ar regulas Nr. 1435/2003 29.panta pirmo daļu varētu pārbaudīt apvienošanās darbību un formalitāšu likumību, dibinātājs, kas ir Latvijā reģistrēta kooperatīvā sabiedrība, iesniedz Uzņēmumu reģistram paziņojumu par tādu apvienošanā iesaistītās kooperatīvās sabiedrības darbību un formalitāšu pabeigšanu, kuras jāveic pirms apvienošanās, kā arī dokumentus, kas iesniedzami Uzņēmumu reģistram saskaņā ar akciju sabiedrību apvienošanās pabeigšanu regulējošiem normatīvajiem aktiem.

(4) Ja Eiropas kooperatīvo sabiedrību paredzēts reģistrēt citā dalībvalstī, Uzņēmumu reģistrs Administratīvā procesa likumā noteiktajos termiņos pieņem lēmumu par tādu Latvijā reģistrētas apvienošanā iesaistītās kooperatīvās sabiedrības darbību un formalitāšu pabeigšanu, kuras jāveic pirms apvienošanās. Pirms tiek pieņemts lēmums par kooperatīvās sabiedrības apvienošanos, Uzņēmumu reģistrs pieprasa Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, Valsts ieņēmumu dienesta un, ja nepieciešams, Ekonomikas ministrijas piekrišanu.

(5) Lai Uzņēmumu reģistrs saskaņā ar regulas Nr. 1435/2003 30.panta pirmo daļu varētu pārbaudīt apvienošanās pabeigšanas un Eiropas kooperatīvās sabiedrības dibināšanas likumību gadījumā, kad vismaz viens dibinātājs ir Latvijā reģistrēta kooperatīvā sabiedrība, dibinātāji iesniedz Uzņēmumu reģistram pieteikumu par apvienošanos un pieteikumu Eiropas kooperatīvās sabiedrības reģistrācijai, kā arī dokumentus, kas iesniedzami Uzņēmumu reģistram saskaņā ar akciju sabiedrību apvienošanās pabeigšanu un kooperatīvās sabiedrības dibināšanu regulējošiem normatīvajiem aktiem.

(6) Lai Uzņēmumu reģistrs saskaņā ar regulas Nr. 1435/2003 30.panta pirmo daļu varētu pārbaudīt apvienošanās pabeigšanas un Eiropas kooperatīvās sabiedrības dibināšanas likumību gadījumā, kad dibinātāji ir citās dalībvalstīs reģistrētas kooperatīvās sabiedrības, dibinātāji iesniedz Uzņēmumu reģistram pieteikumu Eiropas kooperatīvās sabiedrības reģistrācijai, kā arī dokumentus, kas iesniedzami Uzņēmumu reģistram saistībā ar kooperatīvās sabiedrības dibināšanu.

(7) Par ziņu iesniegšanu un ieraksta izdarīšanu Uzņēmumu reģistra žurnālā dibinātāji maksā valsts nodevu, kas noteikta normatīvajos aktos par attiecīgu ziņu iesniegšanu un ierakstu izdarīšanu Uzņēmumu reģistra žurnālā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.03.2017. un 06.07.2021. likumu, kas stājas spēkā 01.08.2021.)

6.pants. Valsts pārvaldes iestāžu kompetence kooperatīvo sabiedrību apvienošanās gadījumā

(1) Saskaņā ar regulas Nr. 1435/2003 21.pantu pret Latvijā reģistrētas kooperatīvās sabiedrības piedalīšanos Eiropas kooperatīvās sabiedrības dibināšanā atbilstoši kompetencei var iebilst Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Valsts ieņēmumu dienests un Ekonomikas ministrija.

(2) Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, Valsts ieņēmumu dienesta un Ekonomikas ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā administratīvo procesu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

7.pants. Ziņu iesniegšana Uzņēmumu reģistram un ierakstu izdarīšana Uzņēmumu reģistra žurnālā par Eiropas kooperatīvo sabiedrību

(1) Ieraksti par Eiropas kooperatīvajām sabiedrībām tiek izdarīti Uzņēmumu reģistra žurnālā uz ieinteresētās personas pieteikuma vai tiesas nolēmuma pamata. Pieteikumā ieraksta izdarīšanai Uzņēmumu reģistra žurnālā par Eiropas kooperatīvo sabiedrību norāda ziņas atbilstoši normatīvajiem aktiem par kooperatīvo sabiedrību dibināšanu un darbību un akciju sabiedrību apvienošanos un pārveidošanu, kā arī par Uzņēmumu reģistra žurnāla vešanu, ciktāl regula Nr.  1435/2003 un šis likums nenosaka citādi.

(11) Pieteikumā ieraksta izdarīšanai par Eiropas kooperatīvās sabiedrības izslēgšanu no Uzņēmumu reģistra žurnāla likvidators apliecina, ka Eiropas kooperatīvajai sabiedrībai nav nenokārtotu parādsaistību, likvidācija veikta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un atlikusī manta sadalīta atbilstoši regulas Nr.  1435/2003 75. pantam.

(12) Pieteikumam ieraksta izdarīšanai Uzņēmumu reģistra žurnālā par Eiropas kooperatīvās sabiedrības pārveidi par kooperatīvo sabiedrību pievieno biedru sapulces protokolu, regulas Nr.  1435/2003 76. panta 3. punktā minētos pārveides noteikumus, kooperatīvās sabiedrības statūtus un neatkarīgā eksperta atzinumu.

(2) Iesniedzot pieteikumu Eiropas kooperatīvās sabiedrības reģistrācijai (arī pārceļot Eiropas kooperatīvās sabiedrības juridisko adresi no citas dalībvalsts uz Latviju), pieteikumam pievienojami regulā Nr. 1435/2003 noteiktie dokumenti, kā arī dokumenti, kuri saistībā ar kooperatīvās sabiedrības dibināšanu iesniedzami Uzņēmumu reģistram saskaņā ar Kooperatīvo sabiedrību likumu un likumu "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" vai — kooperatīvo sabiedrību apvienošanās vai pārveidošanas gadījumā — saskaņā ar Komerclikumu, kas nosaka saistībā ar akciju sabiedrību reorganizāciju iesniedzamos dokumentus.

(3) Lēmumu par Eiropas kooperatīvās sabiedrības reģistrāciju (arī gadījumā, kad Eiropas kooperatīvās sabiedrības juridiskā adrese tiek pārcelta no citas dalībvalsts uz Latviju) pieņem Uzņēmumu reģistrs Administratīvā procesa likumā noteiktajos termiņos.

(4) Par ziņu iesniegšanu un ieraksta izdarīšanu Uzņēmumu reģistra žurnālā Eiropas kooperatīvā sabiedrība maksā valsts nodevu, kas noteikta attiecīgajos normatīvajos aktos.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.03.2017. un 06.07.2021. likumu, kas stājas spēkā 01.08.2021.)

III nodaļa. Eiropas kooperatīvās sabiedrības juridiskās adreses pārcelšana uz citu dalībvalsti

8.pants. Ziņu iesniegšana Uzņēmumu reģistram gadījumā, kad juridisko adresi pārceļ no Latvijas uz citu dalībvalsti

(1) Pirms Eiropas kooperatīvās sabiedrības juridiskās adreses pārcelšanas no Latvijas uz citu dalībvalsti Eiropas kooperatīvā sabiedrība iesniedz Uzņēmumu reģistram regulas Nr. 1435/2003 7.panta otrajā daļā minēto adreses pārcelšanas priekšlikumu. Uzņēmumu reģistrs izdara ierakstu par priekšlikumu — mainīt juridisko adresi no Latvijas uz citu dalībvalsti — un par jauno juridisko adresi. Uzņēmumu reģistrs savā tīmekļvietnē publicē adreses pārcelšanas priekšlikuma reģistrācijas datumu un jauno Eiropas kooperatīvās sabiedrības juridisko adresi.

(2) Lai Uzņēmumu reģistrs saskaņā ar regulas Nr. 1435/2003 7.panta septīto un astoto daļu varētu pārbaudīt pirms juridiskās adreses pārcelšanas veicamo darbību un formalitāšu likumību, Eiropas kooperatīvā sabiedrība iesniedz pieteikumu juridiskās adreses pārcelšanai un regulas Nr. 1435/2003 7.panta septītajā daļā minēto apliecinājumu.

(3) Lēmumu par tādu darbību un formalitāšu pabeigšanu, kuras jāveic pirms juridiskās adreses pārcelšanas, pieņem Uzņēmumu reģistrs Administratīvā procesa likumā noteiktajos termiņos. Pirms lēmuma pieņemšanas Uzņēmumu reģistrs pieprasa Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, Valsts ieņēmumu dienesta un, ja nepieciešams, Ekonomikas ministrijas piekrišanu Eiropas kooperatīvās sabiedrības juridiskās adreses pārcelšanai no Latvijas uz citu dalībvalsti.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.03.2017. un 06.07.2021. likumu, kas stājas spēkā 01.08.2021.)

9.pants. Kreditoru aizsardzības pasākumi

Ja Eiropas kooperatīvā sabiedrība pārceļ juridisko adresi no Latvijas uz citu dalībvalsti, pēc tam, kad ir pieņemts Eiropas kooperatīvās sabiedrības kopsapulces lēmums par juridiskās adreses pārcelšanu, tiek piemēroti normatīvie akti, kas nosaka kreditoru aizsardzības pasākumus attiecībā uz pievienojamo akciju sabiedrību.

10.pants. Valsts pārvaldes iestāžu kompetence gadījumā, kad Eiropas kooperatīvās sabiedrības juridisko adresi pārceļ no Latvijas uz citu dalībvalsti

(1) Saskaņā ar regulas Nr. 1435/2003 7.panta četrpadsmito daļu juridiskās adreses pārcelšana no Latvijas uz citu dalībvalsti nestājas spēkā, ja atbilstoši kompetencei pret to iebilst Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Valsts ieņēmumu dienests vai Ekonomikas ministrija.

(2) Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, Valsts ieņēmumu dienesta un Ekonomikas ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā administratīvo procesu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

IV nodaļa. Eiropas kooperatīvās sabiedrības pārvaldes sistēma

11.pants. Eiropas kooperatīvās sabiedrības divu līmeņu pārvaldes sistēma

(1) Gadījumā, kad Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā ir vadības institūcija un uzraudzības institūcija (divu līmeņu pārvaldes sistēma), kooperatīvo sabiedrību biedru kopsapulcei, padomei un valdei piemērojamie normatīvie akti tiek attiecīgi piemēroti šīs Eiropas kooperatīvās sabiedrības biedru kopsapulcei, uzraudzības institūcijai (turpmāk — padome) un vadības institūcijai (turpmāk — valde), ja regulā Nr. 1435/2003 un šajā likumā nav noteikts citādi.

(2) Saskaņā ar regulas Nr. 1435/2003 37.panta ceturto daļu un 39.panta ceturto daļu Eiropas kooperatīvās sabiedrības valdei un padomei tiek attiecīgi piemērotas normatīvo aktu prasības attiecībā uz kooperatīvās sabiedrības valdes un padomes locekļu minimālo un maksimālo skaitu.

12.pants. Eiropas kooperatīvās sabiedrības viena līmeņa pārvaldes sistēma

(1) Gadījumā, kad Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā ir tikai valde (viena līmeņa pārvaldes sistēma), kooperatīvo sabiedrību biedru kopsapulcei un valdei piemērojamie normatīvie akti tiek attiecīgi piemēroti šīs Eiropas kooperatīvās sabiedrības biedru kopsapulcei un valdei, ja regulā Nr. 1435/2003 un šajā likumā nav noteikts citādi.

(2) Atbilstoši regulas Nr. 1435/2003 42.panta otrajai daļai valdes locekļu minimālais skaits ir trīs.

(3) Valdi ieceļ un atsauc biedru kopsapulce regulā Nr. 1435/2003 noteiktajā lēmumu pieņemšanas kārtībā.

V nodaļa. Eiropas kooperatīvās sabiedrības pamatkapitāls un gada pārskati

13.pants. Eiropas kooperatīvās sabiedrības pamatkapitāla izteikšana

Saskaņā ar regulas Nr. 1435/2003 77.panta pirmo daļu Eiropas kooperatīvās sabiedrības pamatkapitāls tiek izteikts arī Latvijas Republikas naudas vienībās.

14.pants. Eiropas kooperatīvās sabiedrības gada pārskati

Saskaņā ar regulas Nr. 1435/2003 77.panta otro daļu Eiropas kooperatīvās sabiedrības gada pārskatos un konsolidētajos gada pārskatos par naudas vienību lieto Latvijas Republikas naudas vienību.

VI nodaļa. Eiropas kooperatīvās sabiedrības biedru kopsapulces sasaukšana un Eiropas kooperatīvās sabiedrības likvidācija

15.pants. Eiropas kooperatīvās sabiedrības biedru kopsapulces sasaukšana

Saskaņā ar regulas Nr. 1435/2003 54.panta otro daļu kompetentā iestāde, kas var sasaukt Eiropas kooperatīvās sabiedrības biedru kopsapulci, ir Uzņēmumu reģistrs.

16.pants. Eiropas kooperatīvās sabiedrības likvidācija

Regulas Nr. 1435/2003 73.pantā noteiktajos gadījumos Uzņēmumu reģistrs rakstveidā brīdina Eiropas kooperatīvo sabiedrību un nosaka tai saprātīgu termiņu, bet ne ilgāku par trim mēnešiem, attiecīgo pārkāpumu novēršanai. Ja noteiktajā termiņā pēc rakstveida brīdinājuma saņemšanas trūkumi nav novērsti, Uzņēmumu reģistrs ir tiesīgs celt tiesā prasību par Eiropas kooperatīvās sabiedrības likvidāciju.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

(06.07.2021. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.08.2021.)

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 20. jūnija direktīvas (ES) 2019/1151, ar ko groza direktīvu (ES) 2017/1132 attiecībā uz digitālo rīku un procesu izmantošanu sabiedrību tiesībās.

Likums Saeimā pieņemts 2006.gada 26.oktobrī.
Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga
Rīgā 2006.gada 9.novembrī
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Eiropas kooperatīvo sabiedrību likums Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 26.10.2006.Stājas spēkā: 23.11.2006.Tēma: KomerctiesībasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 180, 09.11.2006.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 24, 28.12.2006.
Dokumenta valoda:
LVEN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Anotācija / tiesību akta projekts
147524
{"selected":{"value":"01.08.2021","content":"<font class='s-1'>01.08.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.08.2021","iso_value":"2021\/08\/01","content":"<font class='s-1'>01.08.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2017","iso_value":"2017\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2017.-31.07.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.02.2010","iso_value":"2010\/02\/24","content":"<font class='s-1'>24.02.2010.-30.04.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.11.2006","iso_value":"2006\/11\/23","content":"<font class='s-1'>23.11.2006.-23.02.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.08.2021
84
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"