Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.898

Rīgā 2006.gada 31.oktobrī (prot. Nr.56 30.§)
Noteikumi par zemesgrāmatu nostiprinājuma lūguma formām
Izdoti saskaņā ar Zemesgrāmatu likuma 121.pantu

1. Noteikumi nosaka nostiprinājuma lūguma formas un nostiprinājuma lūguma veidlapu paraugus.

2. Nostiprinājuma lūdzējs nostiprinājuma lūgumu iesniedz rajonu (pilsētu) tiesu zemesgrāmatu nodaļā, lai ierakstītu zemesgrāmatā nekustamo īpašumu un apbūves tiesību un nostiprinātu, grozītu vai dzēstu ar to saistītās tiesības.

(Grozīts ar MK 23.12.2014. noteikumiem Nr. 820; MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 783)

3. Ir šādas nostiprinājuma lūguma formas:

3.1. nostiprinājuma lūgums nekustamā īpašuma ierakstīšanai zemesgrā­matā (1.pielikums);

3.2. nostiprinājuma lūgums tiesību pārgrozīšanai vai dzēšanai (2.pieli­kums);

3.3. nostiprinājuma lūgums jaunas tiesības nostiprināšanai (3.pielikums);

3.4. nostiprinājuma lūgums hipotēkas nostiprināšanai (4.pielikums);

3.5. nostiprinājuma lūgums nekustamo īpašumu savienošanai (5.pieli­kums);

3.6. nostiprinājuma lūgums kopīpašuma reālai sadalei vai nekustamā īpašuma atdalīšanai (6.pielikums);

3.7. nostiprinājuma lūgums īres vai nomas tiesības nostiprināšanai (7. pielikums);

3.8. nostiprinājuma lūgums atzīmes ierakstīšanai (8. pielikums);

3.9. nostiprinājuma lūgums apbūves tiesības ierakstīšanai, pārgrozīšanai vai dzēšanai (9. pielikums);

3.10. nostiprinājuma lūgums tiesības nostiprināšanai, pārgrozīšanai vai dzēšanai apbūves tiesības nodalījumā (10. pielikums).

(Grozīts ar MK 23.12.2014. noteikumiem Nr. 820; MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 783)

4. Ja nostiprināmajai tiesībai neatbilst neviena no šo noteikumu 3.punktā minētajām nostiprinājuma lūguma formām, izvēlas nostiprināmās tiesības saturam atbilstošāko nostiprinājuma lūguma formu un aizpilda attiecīgo nostiprinājuma lūguma veidlapu.

5. Nostiprinājuma lūguma veidlapu aizpilda rakstiski, vēlams datorrakstā. Ja nepieciešams, nostiprinājuma lūguma veidlapas atsevišķas daļas atkārtoti iekļauj nostiprinājuma lūguma veidlapā.

(Grozīts ar MK 23.12.2014. noteikumiem Nr.820)

6. Ja vairāki nostiprinājuma lūdzēji lūdz nostiprināt vienu un to pašu tiesību, pamatojoties uz vienu dokumentu, visus nostiprinājuma lūdzējus norāda vienā nostiprinājuma lūgumā.

7. Ja no viena nekustamā īpašuma atdalāmi vairāki nekustamie īpašumi, katra atdalāmā nekustamā īpašuma nostiprinājuma lūgumā norāda arī pārējos atdalāmos nekustamos īpašumus.

8. Ja viens nostiprinājuma lūdzējs lūdz nostiprināt vairākas tiesības, pamatojoties uz vairākiem savstarpēji nesaistītiem dokumentiem, kas apliecina nostiprināmās tiesības, par katru nostiprināmo tiesību aizpilda attiecīgu nostiprinājuma lūguma veidlapu.

9. Nostiprinājuma lūgumā minētās ziņas pamato, nostiprinājuma lūgumam pievienojot attiecīgus dokumentus.

10. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1999.gada 25.maija noteikumus Nr.192 "Noteikumi par nostiprinājuma lūguma formām" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 174./176.nr.).

Ministru prezidents A.Kalvītis

Tieslietu ministrs G.Grīnvalds

1.pielikums

Ministru kabineta
2006.gada 31.oktobra noteikumiem Nr.898

(Pielikums MK 23.12.2014. noteikumu Nr. 820 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 783)

__________________ zemesgrāmatu nodaļai

Nostiprinājuma lūgums
nekustamā īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā

1. Nostiprinājuma lūdzējs

Vārds
Uzvārds
Personas kods*
Ģimenes stāvoklis un laulāto mantisko attiecību regulējums Ir laulībā

Nekustamais īpašums ir laulātā atsevišķā manta

Nekustamais īpašums ir laulāto kopīgā manta

Nekustamais īpašums ietilpst laulāto mantas kopībā

Laulātajiem noslēgts līgums par visas mantas šķirtību

Nav laulībā
Juridiskās personas pilns nosaukums
Vienotais reģistrācijas numurs**
Adrese
Īpašuma tiesība daļās no īpašuma
Kontaktinformācija (tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese)

Piezīmes.

1. * Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes piešķirtais personas kods, bet, ja tāda nav, dzimšanas vieta un datums.

2. ** Norāda vienoto reģistrācijas numuru, bet, ja tāda nav, reģistrācijas vietas valsti un attiecīgās valsts reģistrācijas numuru.

2. Nekustamais īpašums

Nosaukums vai atrašanās vieta
Kadastra numurs
Zemes vienības kadastra apzīmējums un platība (ha) ___________________ ____ _____ (ha)
Ēku/būvju skaits
Ēku/būvju kadastra apzīmējumi
Dzīvoklis

Neapdzīvojamā telpa

Mākslinieka darbnīca

numurs

platība (m2)

kopīpašuma domājamā daļa

(atzīmēt vajadzīgo)

_______________

_______________

____________/_____________

3. Īpašuma tiesību aprobežojumi un apgrūtinājumi

4. Papildu nosacījumi (piemēram, lietošanas kārtība, pilnvarojumi, laulāto mantisko attiecību regulējums, apliecinājumi, apstākļi, kas ietekmē nodevu apmēru)

5. Par tiesību nostiprināšanu vēlos saņemt:

(atzīmēt vajadzīgo)

apliecību

apliecinātu tiesneša lēmuma datorizdruku

zemesgrāmatas nodalījuma norakstu

apliecinātus dokumentu norakstus

elektronisku paziņojumu par nostiprinājumu

piekrītu pieprasītos dokumentus saņemt elektroniski

_______________________________________________________________________

Norāda elektroniskā pasta adresi, uz kuru sūtāms paziņojums par nostiprinājumu, ja tā atšķiras no kontaktinformācijā minētās

_______________________________________________________________________

Norāda, kuru dokumentu apliecinātus norakstus vēlas saņemt

6. Pievienotie dokumenti (Tiesības apliecinošajiem dokumentiem norādīt dokumenta izdevēju, datumu, veidu un numuru. Ja dokumenti jau atrodas nekustamā īpašuma lietā, norāda zemesgrāmatu nodaļu, zemesgrāmatu, nekustamā īpašuma lietu. Ja dokuments iesniegts attiecīgajā zemesgrāmatu nodaļā, norāda nekustamā īpašuma kadastra numuru, par kuru iesniegts nostiprinājuma lūgums vai zemesgrāmatu un zemesgrāmatas nodalījuma numuru.)

"" atzīmes par dokumentu saņemšanu aizpilda zemesgrāmatu nodaļas darbinieks

_______________________________________________________________________

Lēmums par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu un (vai) zemes nodošanu īpašumā par samaksu

_______________________________________________________________________

Līgums par zemes izpirkšanu

_______________________________________________________________________

Dokuments par ēku (būvju) vai dzīvokļa īpašuma tiesisku iegūšanu (ja fiziskā persona ieguvusi ēkas (būves) vai dzīvokļa īpašumu pēc 1993. gada 4. aprīļa darījuma rezultātā vai mantošanas ceļā, jāiesniedz arī dokuments, kas apliecina, ka atsavinātājs vai mantojuma atstājējs bijis šo ēku (būvju) vai dzīvokļa īpašuma īpašnieks)

Likuma "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" 10. pantā minētā uzziņa (tikai par valstij vai pašvaldībai piekrītošo zemi)
_______________________________________________________________________

Dokuments, kas apliecina pilnvarojumu vai pārstāvības tiesības

_______________________________________________________________________

Apliecinājums par personas piekrišanu, pret kuru nostiprinājums vērsts

_______________________________________________________________________

Apliecinājums par trešās personas piekrišanu

_______________________________________________________________________

Dokumenti, kas apstiprina uzziņā norādītos apstākļus (tikai par valstij vai pašvaldībai piekrītošo zemi)

Maksājumu apliecinošs dokuments par kancelejas nodevas samaksu
Maksājumu apliecinošs dokuments par valsts nodevas samaksu
_______________________________________________________________________

Cits dokuments

Nostiprinājuma lūgums sastādīts

__ __ .

__ __ .

__ __ __ __.

(diena)

(mēnesis)

(gads)

Ar parakstu apliecinu(-ām), ka visa sniegtā informācija ir patiesa

Nostiprinājuma lūdzēja paraksts

Zemesgrāmatu nodaļas atzīmes


2.pielikums

Ministru kabineta
2006.gada 31.oktobra noteikumiem Nr.898

(Pielikums MK 23.12.2014. noteikumu Nr. 820 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 783)

__________________ zemesgrāmatu nodaļai

Nostiprinājuma lūgums
tiesību pārgrozīšanai vai dzēšanai
(pasvītrot vajadzīgo)

1. Nostiprinājuma lūdzējs

Īpašnieks

Persona, kuras labā vai pret kuru taisāms nostiprinājums

Valsts iestāde vai amatpersona

Vārds
Uzvārds
Personas kods*
Juridiskās personas pilns nosaukums
Vienotais reģistrācijas numurs**
Adrese
Īpašuma tiesība daļās no īpašuma
Kontaktinformācija (tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese)

Piezīmes.

1. * Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes piešķirtais personas kods, bet, ja tāda nav, dzimšanas vieta un datums.

2. ** Norāda vienoto reģistrācijas numuru, bet, ja tāda nav, reģistrācijas vietas valsti un attiecīgās valsts reģistrācijas numuru.

2. Nekustamais īpašums

Nosaukums vai atrašanās vieta
Zemesgrāmata
Nodalījuma numurs

3. Tiesību pārgrozīšanas/dzēšanas nosacījumi (Lūdzot tiesību pārgrozīšanu, tā atbilstoši Zemesgrāmatu likuma 47. panta trešajai daļai jāizsaka jaunā redakcijā)

4. Papildu nosacījumi (piemēram, pilnvarojumi, apliecinājumi, apstākļi, kas ietekmē nodevu apmēru)

5. Par tiesību nostiprināšanu vēlos saņemt:

(atzīmēt vajadzīgo)

apliecinātu tiesneša lēmuma datorizdruku

zemesgrāmatas nodalījuma norakstu

apliecinātus dokumentu norakstus

elektronisku paziņojumu par nostiprinājumu

piekrītu pieprasītos dokumentus saņemt elektroniski

_______________________________________________________________________

Norāda elektroniskā pasta adresi, uz kuru sūtāms paziņojums par nostiprinājumu, ja tā atšķiras no kontaktinformācijā minētās

_______________________________________________________________________

Norāda, kuru dokumentu apliecinātus norakstus vēlas saņemt

6. Pievienotie dokumenti (Tiesības apliecinošajiem dokumentiem norādīt dokumenta izdevēju, datumu, veidu un numuru. Ja dokumenti jau atrodas nekustamā īpašuma lietā, norāda zemesgrāmatu nodaļu, zemesgrāmatu, nekustamā īpašuma lietu. Ja dokuments iesniegts attiecīgajā zemesgrāmatu nodaļā, norāda nekustamā īpašuma kadastra numuru, par kuru iesniegts nostiprinājuma lūgums vai zemesgrāmatu un zemesgrāmatas nodalījuma numuru.)

"" atzīmes par dokumentu saņemšanu aizpilda zemesgrāmatu nodaļas darbinieks

_______________________________________________________________________

Dokuments, kas apliecina tiesību dzēšanu/pārgrozīšanu

_______________________________________________________________________

Dokuments, kas apliecina pilnvarojumu vai pārstāvības tiesības

_______________________________________________________________________

Apliecinājums par personas piekrišanu, pret kuru nostiprinājums vērsts

_______________________________________________________________________

Apliecinājums par trešās personas piekrišanu

Maksājumu apliecinošs dokuments par kancelejas nodevas samaksu (ja lūdz tiesību pārgrozīšanu)
Maksājumu apliecinošs dokuments par valsts nodevas samaksu (ja lūdz tiesību pārgrozīšanu)
_______________________________________________________________________

Cits dokuments

Nostiprinājuma lūgums sastādīts

__ __ .

__ __ .

__ __ __ __.

(diena)

(mēnesis)

(gads)

Ar parakstu apliecinu(-ām), ka visa sniegtā informācija ir patiesa

Nostiprinājuma lūdzēja paraksts

Zemesgrāmatu nodaļas atzīmes


3.pielikums

Ministru kabineta
2006.gada 31.oktobra noteikumiem Nr.898

(Pielikums MK 23.12.2014. noteikumu Nr. 820 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 783)

__________________ zemesgrāmatu nodaļai

Nostiprinājuma lūgums
jaunas tiesības nostiprināšanai

1. Nostiprinājuma lūdzējs

Īpašnieks

Valsts iestāde vai amatpersona

Vārds
Uzvārds
Personas kods*
Ģimenes stāvoklis un laulāto mantisko attiecību regulējums Ir laulībā

Nekustamais īpašums ir laulātā atsevišķā manta

Nekustamais īpašums ir laulāto kopīgā manta

Nekustamais īpašums ietilpst laulāto mantas kopībā

Laulātajiem noslēgts līgums par visas mantas šķirtību

Nav laulībā
Juridiskās personas pilns nosaukums
Vienotais reģistrācijas numurs**
Adrese
Īpašuma tiesība daļās no īpašuma
Kontaktinformācija (tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese)

Piezīmes.

1. * Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes piešķirtais personas kods, bet, ja tāda nav, dzimšanas vieta un datums.

2. ** Norāda vienoto reģistrācijas numuru, bet, ja tāda nav, reģistrācijas vietas valsti un attiecīgās valsts reģistrācijas numuru.

2. Persona, kuras labā taisāms nostiprinājums

Vārds
Uzvārds
Personas kods*
Ģimenes stāvoklis un laulāto mantisko attiecību regulējums Ir laulībā

Nekustamais īpašums ir laulātā atsevišķā manta

Nekustamais īpašums ir laulāto kopīgā manta

Nekustamais īpašums ietilpst laulāto mantas kopībā

Laulātajiem noslēgts līgums par visas mantas šķirtību

Nav laulībā
Juridiskās personas pilns nosaukums
Vienotais reģistrācijas numurs**
Adrese
Darījuma rezultātā iegūtā īpašuma tiesība daļās no īpašuma
Īpašuma tiesība daļās no īpašuma pēc tiesību nostiprināšanas
Kontaktinformācija (tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese)

Piezīmes.

1. * Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes piešķirtais personas kods, bet, ja tāda nav, dzimšanas vieta un datums.

2. ** Norāda vienoto reģistrācijas numuru, bet, ja tāda nav, reģistrācijas vietas valsti un attiecīgās valsts reģistrācijas numuru.

3. Nekustamais īpašums

Nosaukums vai atrašanās vieta
Zemesgrāmata
Nodalījuma numurs

4. Nostiprināmā tiesība

5. Papildu nosacījumi (piemēram, lietošanas kārtība, pilnvarojumi, laulāto mantisko attiecību regulējums, apliecinājumi, apstākļi, kas ietekmē nodevu apmēru, apliecinājums par komercsabiedrības pamatkapitāla piederību, apliecinājums par īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošās lauksaimniecības zemes platību darījuma noslēgšanas brīdī un pēc darījuma)

6. Par tiesību nostiprināšanu vēlos saņemt:

(atzīmēt vajadzīgo)

***

apliecību

apliecinātu tiesneša lēmuma datorizdruku

zemesgrāmatas nodalījuma norakstu

apliecinātus dokumentu norakstus

elektronisku paziņojumu par nostiprinājumu

piekrītu pieprasītos dokumentus saņemt elektroniski

_______________________________________________________________________

Norāda elektroniskā pasta adresi, uz kuru sūtāms paziņojums par nostiprinājumu, ja tā atšķiras no kontaktinformācijā minētās

_______________________________________________________________________

Norāda, kuru dokumentu apliecinātus norakstus vēlas saņemt

Piezīme.

3. *** Norāda, ja iegūst jaunu īpašuma tiesību.

7. Pievienotie dokumenti (Tiesības apliecinošajiem dokumentiem norādīt dokumenta izdevēju, datumu, veidu un numuru. Ja dokumenti jau atrodas nekustamā īpašuma lietā, norāda zemesgrāmatu nodaļu, zemesgrāmatu, nekustamā īpašuma lietu. Ja dokuments iesniegts attiecīgajā zemesgrāmatu nodaļā, norāda nekustamā īpašuma kadastra numuru, par kuru iesniegts nostiprinājuma lūgums vai zemesgrāmatu un zemesgrāmatas nodalījuma numuru.)

"" atzīmes par dokumentu saņemšanu aizpilda zemesgrāmatu nodaļas darbinieks

_______________________________________________________________________

Dokuments, kas apliecina nostiprināmās tiesības

_______________________________________________________________________

Pašvaldības pirmpirkuma tiesību gadījumā – atteikums no pirmpirkuma tiesībām vai kvīts, kas apliecina līguma iesniegšanu pašvaldībā

_______________________________________________________________________

Pašvaldības izziņa par tiesībām iegūt zemi

_______________________________________________________________________

Apliecinājums par personas piekrišanu, pret kuru vērsts nostiprinājums

_______________________________________________________________________

Apliecinājums par trešās personas piekrišanu

_______________________________________________________________________

Dokuments, kas apliecina pilnvarojumu vai pārstāvības tiesības

Maksājumu apliecinošs dokuments par kancelejas nodevas samaksu
Maksājumu apliecinošs dokuments par valsts nodevas samaksu
_______________________________________________________________________

Cits dokuments

Nostiprinājuma lūgums sastādīts

__ __ .

__ __ .

__ __ __ __.

(diena)

(mēnesis)

(gads)

Ar parakstu apliecinu(-ām), ka visa sniegtā informācija ir patiesa

Nostiprinājuma lūdzēja paraksts

Zemesgrāmatu nodaļas atzīmes


4.pielikums

Ministru kabineta
2006.gada 31.oktobra noteikumiem Nr.898

(Pielikums MK 23.12.2014. noteikumu Nr. 820 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 783)

__________________ zemesgrāmatu nodaļai

Nostiprinājuma lūgums
hipotēkas nostiprināšanai

1. Nostiprinājuma lūdzējs

Īpašnieks

Persona, kuras labā vai pret kuru taisāms nostiprinājums

Valsts iestāde vai amatpersona

Vārds
Uzvārds
Personas kods*
Juridiskās personas pilns nosaukums
Vienotais reģistrācijas numurs**
Adrese
Īpašuma tiesība daļās no īpašuma
Kontaktinformācija (tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese)

Piezīmes.

1. * Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes piešķirtais personas kods, bet, ja tāda nav, dzimšanas vieta un datums.

2. ** Norāda vienoto reģistrācijas numuru, bet, ja tāda nav, reģistrācijas vietas valsti un attiecīgās valsts reģistrācijas numuru.

2. Nekustamais īpašums

Nosaukums vai atrašanās vieta
Zemesgrāmata
Nodalījuma numurs

3. Hipotēkas nosacījumi

Nodrošināmais prasījums (summa euro)  

4. Īpašuma tiesību aprobežojumi un apgrūtinājumi

5. Papildu nosacījumi (piemēram, pilnvarojumi, apliecinājumi)

6. Par tiesību nostiprināšanu vēlos saņemt:

(atzīmēt vajadzīgo)

apliecinātu tiesneša lēmuma datorizdruku

zemesgrāmatas nodalījuma norakstu

apliecinātus dokumentu norakstus

elektronisku paziņojumu par nostiprinājumu

piekrītu pieprasītos dokumentus saņemt elektroniski

_______________________________________________________________________

Norāda elektroniskā pasta adresi, uz kuru sūtāms paziņojums par nostiprinājumu, ja tā atšķiras no kontaktinformācijā minētās

_______________________________________________________________________

Norāda, kuru dokumentu apliecinātus norakstus vēlas saņemt

7. Pievienotie dokumenti (Tiesības apliecinošajiem dokumentiem norādīt dokumenta izdevēju, datumu, veidu un numuru. Ja dokumenti jau atrodas nekustamā īpašuma lietā, norāda zemesgrāmatu nodaļu, zemesgrāmatu, nekustamā īpašuma lietu. Ja dokuments iesniegts attiecīgajā zemesgrāmatu nodaļā, norāda nekustamā īpašuma kadastra numuru, par kuru iesniegts nostiprinājuma lūgums vai zemesgrāmatu un zemesgrāmatas nodalījuma numuru.)

"" atzīmes par dokumentu saņemšanu aizpilda zemesgrāmatu nodaļas darbinieks

______________________________________________________________________

Aizdevuma līgums (vai cits prasījumu nodibinošs dokuments)

______________________________________________________________________

Hipotēkas līgums

______________________________________________________________________

Apliecinājums par personas piekrišanu, pret kuru nostiprinājums vērsts

______________________________________________________________________

Apliecinājums par trešās personas piekrišanu

______________________________________________________________________

Dokuments, kas apliecina pilnvarojumu vai pārstāvības tiesības

Maksājumu apliecinošs dokuments par kancelejas nodevas samaksu
Maksājumu apliecinošs dokuments par valsts nodevas samaksu
______________________________________________________________________

Cits dokuments

Nostiprinājuma lūgums sastādīts

__ __ .

__ __ .

__ __ __ __.

(diena)

(mēnesis)

(gads)

Ar parakstu apliecinu(-ām), ka visa sniegtā informācija ir patiesa

Nostiprinājuma lūdzēja paraksts

Zemesgrāmatu nodaļas atzīmes


5.pielikums

Ministru kabineta
2006.gada 31.oktobra noteikumiem Nr.898

(Pielikums MK 23.12.2014. noteikumu Nr. 820 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 783)

__________________ zemesgrāmatu nodaļai

Nostiprinājuma lūgums
nekustamo īpašumu savienošanai

1. Nostiprinājuma lūdzējs

Vārds
Uzvārds
Personas kods*
Juridiskās personas pilns nosaukums
Vienotais reģistrācijas numurs**
Adrese
Īpašuma tiesība daļās no īpašuma
Kontaktinformācija (tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese)

Piezīmes.

1. * Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes piešķirtais personas kods, bet, ja tāda nav, dzimšanas vieta un datums.

2. ** Norāda vienoto reģistrācijas numuru, bet, ja tāda nav, reģistrācijas vietas valsti un attiecīgās valsts reģistrācijas numuru.

2. Nekustamais īpašums

Nosaukums vai atrašanās vieta
Zemesgrāmata
Kadastra numurs
Nodalījuma numurs
Pievienot:

zemesgrāmatai

nodalījumam Nr.

3. Nekustamais īpašums pēc savienošanas

Nosaukums vai atrašanās vieta
Kadastra numurs
Zemes vienības kadastra apzīmējums un platība (ha) ___________________ ____ _____ (ha)
Ēku/būvju skaits
Ēku/būvju kadastra apzīmējumi
Dzīvokļa īpašumam:

platība

kopīpašuma domājamā daļa

____________

____________/_____________

4. Papildu nosacījumi (piemēram, pilnvarojumi, apliecinājumi)

5. Par tiesību nostiprināšanu vēlos saņemt:

(atzīmēt vajadzīgo)

apliecinātu tiesneša lēmuma datorizdruku

zemesgrāmatas nodalījuma norakstu

apliecinātus dokumentu norakstus

elektronisku paziņojumu par nostiprinājumu

piekrītu pieprasītos dokumentus saņemt elektroniski

_______________________________________________________________________

Norāda elektroniskā pasta adresi, uz kuru sūtāms paziņojums par nostiprinājumu, ja tā atšķiras no kontaktinformācijā minētās

_______________________________________________________________________

Norāda, kuru dokumentu apliecinātus norakstus vēlas saņemt

6. Pievienotie dokumenti (Tiesības apliecinošajiem dokumentiem norādīt dokumenta izdevēju, datumu, veidu un numuru. Ja dokumenti jau atrodas nekustamā īpašuma lietā, norāda zemesgrāmatu nodaļu, zemesgrāmatu, nekustamā īpašuma lietu. Ja dokuments iesniegts attiecīgajā zemesgrāmatu nodaļā, norāda nekustamā īpašuma kadastra numuru, par kuru iesniegts nostiprinājuma lūgums vai zemesgrāmatu un zemesgrāmatas nodalījuma numuru.)

" " atzīmes par dokumentu saņemšanu aizpilda zemesgrāmatu nodaļas darbinieks

_______________________________________________________________________

Dokuments, kas apliecina īpašumu savienošanu

_______________________________________________________________________

Lēmums par adreses piešķiršanu, ja adreses nav reģistrētas Valsts adrešu reģistrā

_______________________________________________________________________

Dokuments, kas apliecina pilnvarojumu vai pārstāvības tiesības

_______________________________________________________________________

Apliecinājums par trešās personas piekrišanu

Maksājumu apliecinošs dokuments par kancelejas nodevas samaksu
_______________________________________________________________________

Cits dokuments

Nostiprinājuma lūgums sastādīts

__ __ .

__ __ .

__ __ __ __.

(diena)

(mēnesis)

(gads)

Ar parakstu apliecinu(-ām), ka visa sniegtā informācija ir patiesa

Nostiprinājuma lūdzēja paraksts

Zemesgrāmatu nodaļas atzīmes


6.pielikums

Ministru kabineta
2006.gada 31.oktobra noteikumiem Nr.898

(Pielikums MK 23.12.2014. noteikumu Nr. 820 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 783)

__________________ zemesgrāmatu nodaļai

Nostiprinājuma lūgums
kopīpašuma reālai sadalei vai nekustamā īpašuma atdalīšanai
(pasvītrot vajadzīgo)

1. Nostiprinājuma lūdzējs

Vārds
Uzvārds
Personas kods*
Ģimenes stāvoklis un laulāto mantisko attiecību regulējums Ir laulībā

Nekustamais īpašums ir laulātā atsevišķā manta

Nekustamais īpašums ir laulāto kopīgā manta

Nekustamais īpašums ietilpst laulāto mantas kopībā

Laulātajiem noslēgts līgums par visas mantas šķirtību

Nav laulībā
Juridiskās personas pilns nosaukums
Vienotais reģistrācijas numurs**
Adrese
Īpašuma tiesība daļās no īpašuma
Kontaktinformācija (tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese)

Piezīmes.

1. * Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes piešķirtais personas kods, bet, ja tāda nav, dzimšanas vieta un datums.

2. ** Norāda vienoto reģistrācijas numuru, bet, ja tāda nav, reģistrācijas vietas valsti un attiecīgās valsts reģistrācijas numuru.

2. Persona, kuras labā taisāms nostiprinājums

Vārds
Uzvārds
Personas kods*
Ģimenes stāvoklis un laulāto mantisko attiecību regulējums Ir laulībā

Nekustamais īpašums ir laulātā atsevišķā manta

Nekustamais īpašums ir laulāto kopīgā manta

Nekustamais īpašums ietilpst laulāto mantas kopībā

Laulātajiem noslēgts līgums par visas mantas šķirtību

Nav laulībā
Juridiskās personas pilns nosaukums
Vienotais reģistrācijas numurs**
Adrese
Īpašuma tiesība daļās no īpašuma
Kontaktinformācija (tālruņa numurs vai
elektroniskā pasta adrese)

Piezīmes.

1. * Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes piešķirtais personas kods, bet, ja tāda nav, dzimšanas vieta un datums.

2. ** Norāda vienoto reģistrācijas numuru, bet, ja tāda nav, reģistrācijas vietas valsti un attiecīgās valsts reģistrācijas numuru.

3. Nekustamais īpašums

Nosaukums vai atrašanās vieta
Zemesgrāmata
Nodalījuma numurs

4. Atdalāmā nekustamā īpašuma daļa

Atdalītās zemes platība
Atdalītās zemes vienības kadastra apzīmējums, ja tāds ir piešķirts
Ēku/būvju skaits
Ēku/ būvju kadastra apzīmējumi
Tiesības/apgrūtinājumi/aprobežojumi

5. No jauna izveidotais nekustamais īpašums (ja atdalītā daļa netiek pievienota citam īpašumam)

Nosaukums vai atrašanās vieta
Kadastra numurs
Zemes vienības kadastra apzīmējums un platība (ha) ________________________ ____ _____ (ha)
Ēku/būvju skaits
Ēku (būvju) kadastra apzīmējumi
Tiesības/apgrūtinājumi/aprobežojumi
Ieguvējs (vārds, uzvārds)

6. Nekustamais īpašums pēc pievienošanas (ja atdalītā daļa tiek pievienota citam īpašumam)

Nosaukums vai atrašanās vieta
Zemesgrāmata
Kadastra numurs
Nodalījuma numurs
Zemes vienības kadastra apzīmējums un platība ___________________ ____ _____ (ha)
Ēku/būvju skaits
Ēku (būvju) kadastra apzīmējumi
Tiesības/apgrūtinājumi/aprobežojumi
Ieguvējs (vārds, uzvārds)
Īpašuma tiesība daļās no īpašuma

7. Nekustamais īpašums pēc atdalīšanas

Nosaukums vai atrašanās vieta
Zemesgrāmata
Nodalījuma numurs
Kadastra numurs
Zemes vienības kadastra apzīmējums un platība (ha) ___________________ ____ _____ (ha)
Ēku/būvju skaits
Ēku/ būvju kadastra apzīmējumi
Tiesības/apgrūtinājumi/aprobežojumi
Ieguvējs (vārds, uzvārds)
Īpašuma tiesība daļās no īpašuma

8. Papildu nosacījumi (piemēram, lietošanas kārtība, pilnvarojumi, laulāto mantisko attiecību regulējums, apliecinājumi, apstākļi, kas ietekmē nodevu apmēru, apliecinājumi par komercsabiedrības pamatkapitāla piederību, apliecinājums par īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošās lauksaimniecības zemes platību darījuma noslēgšanas brīdī un pēc darījuma)

9. Par tiesību nostiprināšanu vēlos saņemt:

(atzīmēt vajadzīgo)

apliecību

apliecinātu tiesneša lēmuma datorizdruku

zemesgrāmatas nodalījuma norakstu

apliecinātus dokumentu norakstus

elektronisku paziņojumu par nostiprinājumu

piekrītu pieprasītos dokumentus saņemt elektroniski

_______________________________________________________________________

Norāda elektroniskā pasta adresi, uz kuru sūtāms paziņojums par nostiprinājumu, ja tā atšķiras no kontaktinformācijā minētās

_______________________________________________________________________

Norāda, kuru dokumentu apliecinātus norakstus vēlas saņemt

10. Pievienotie dokumenti (Tiesības apliecinošajiem dokumentiem norādīt dokumenta izdevēju, datumu, veidu un numuru. Ja dokumenti jau atrodas nekustamā īpašuma lietā, norāda zemesgrāmatu nodaļu, zemesgrāmatu, nekustamā īpašuma lietu. Ja dokuments iesniegts attiecīgajā zemesgrāmatu nodaļā, norāda nekustamā īpašuma kadastra numuru, par kuru iesniegts nostiprinājuma lūgums vai zemesgrāmatu un zemesgrāmatas nodalījuma numuru.)

"" atzīmes par dokumentu saņemšanu aizpilda zemesgrāmatu nodaļas darbinieks

_______________________________________________________________________

Dokuments, kas apliecina nostiprināmās tiesības

_______________________________________________________________________

Lēmums par adreses piešķiršanu, ja adreses nav reģistrētas Valsts adrešu reģistrā

_______________________________________________________________________

Pašvaldības pirmpirkuma tiesību gadījumā – atteikums no pirmpirkuma tiesībām vai kvīts, kas apliecina līguma iesniegšanu pašvaldībā

_______________________________________________________________________

Dokuments, kas apliecina pilnvarojumu vai pārstāvības tiesības

_______________________________________________________________________

Apliecinājums par trešās personas piekrišanu

_______________________________________________________________________

Pašvaldības izziņa par tiesībām iegūt zemi

Maksājumu apliecinošs dokuments par kancelejas nodevas samaksu
Maksājumu apliecinošs dokuments par valsts nodevas samaksu
_______________________________________________________________________

Cits dokuments

Nostiprinājuma lūgums sastādīts

__ __ .

__ __ .

__ __ __ __.

(diena)

(mēnesis)

(gads)

Ar parakstu apliecinu(-ām), ka visa sniegtā informācija ir patiesa

Nostiprinājuma lūdzēja paraksts

Zemesgrāmatu nodaļas atzīmes


7.pielikums

Ministru kabineta
2006.gada 31.oktobra noteikumiem Nr.898

(Pielikums MK 23.12.2014. noteikumu Nr. 820 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 783)

__________________ zemesgrāmatu nodaļai

Nostiprinājuma lūgums
īres vai nomas tiesību nostiprināšanai
(pasvītrot vajadzīgo)

1. Nostiprinājuma lūdzējs

Īpašnieks
Vārds
Uzvārds
Personas kods*
Juridiskās personas pilns nosaukums
Vienotais reģistrācijas numurs**
Adrese
Īpašuma tiesība daļās no īpašuma
Kontaktinformācija (tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese)

Piezīmes.

1. * Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes piešķirtais personas kods, bet, ja tāda nav, dzimšanas vieta un datums.

2. ** Norāda vienoto reģistrācijas numuru, bet, ja tāda nav, reģistrācijas vietas valsti un attiecīgās valsts reģistrācijas numuru.

2. Persona, kuras labā taisāms nostiprinājums

Vārds
Uzvārds
Personas kods*
Juridiskās personas pilns nosaukums
Vienotais reģistrācijas numurs**
Adrese
Kontaktinformācija (tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese)

Piezīmes.

1. * Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes piešķirtais personas kods, bet, ja tāda nav, dzimšanas vieta un datums.

2. ** Norāda vienoto reģistrācijas numuru, bet, ja tāda nav, reģistrācijas vietas valsti un attiecīgās valsts reģistrācijas numuru.

3. Nekustamais īpašums

Nosaukums vai atrašanās vieta
Zemesgrāmata
Nodalījuma numurs

4. Nostiprināmā tiesība

Īre

Noma

Zemes vienības vai zemes vienības daļas kadastra apzīmējums
Platība, ja tiesība nostiprināma uz daļu no zemes vienības
Ēku (būvju) vai telpu grupas kadastra apzīmējums
Platība, ja tiesība nostiprināma uz daļu no ēkas (būves) vai telpu grupas
Līguma termiņš

5. Papildu nosacījumi (piemēram, pilnvarojumi, apliecinājumi)

6. Par tiesību nostiprināšanu vēlos saņemt:

(atzīmēt vajadzīgo)

apliecinātu tiesneša lēmuma datorizdruku

zemesgrāmatas nodalījuma norakstu

apliecinātus dokumentu norakstus

elektronisku paziņojumu par nostiprinājumu

piekrītu pieprasītos dokumentus saņemt elektroniski

_______________________________________________________________________

Norāda elektroniskā pasta adresi, uz kuru sūtāms paziņojums par nostiprinājumu, ja tā atšķiras no kontaktinformācijā minētās

_______________________________________________________________________

Norāda, kuru dokumentu apliecinātus norakstus vēlas saņemt

7. Pievienotie dokumenti (Tiesības apliecinošajiem dokumentiem norādīt dokumenta izdevēju, datumu, veidu un numuru. Ja dokumenti jau atrodas nekustamā īpašuma lietā, norāda zemesgrāmatu nodaļu, zemesgrāmatu, nekustamā īpašuma lietu. Ja dokuments iesniegts attiecīgajā zemesgrāmatu nodaļā, norāda nekustamā īpašuma kadastra numuru, par kuru iesniegts nostiprinājuma lūgums vai zemesgrāmatu un zemesgrāmatas nodalījuma numuru.)

"" atzīmes par dokumentu saņemšanu aizpilda zemesgrāmatu nodaļas darbinieks

_______________________________________________________________________

Dokuments, kas apliecina nostiprināmās tiesības

_______________________________________________________________________

Apliecinājums par personas piekrišanu, pret kuru vērsts nostiprinājums

_______________________________________________________________________

Apliecinājums par trešās personas piekrišanu

_______________________________________________________________________

Dokuments, kas apliecina pilnvarojumu vai pārstāvības tiesības

Maksājumu apliecinošs dokuments par kancelejas nodevas samaksu
Maksājumu apliecinošs dokuments par valsts nodevas samaksu
_______________________________________________________________________

Cits dokuments

Nostiprinājuma lūgums sastādīts

__ __ .

__ __ .

__ __ __ __.

(diena)

(mēnesis)

(gads)

Ar parakstu apliecinu(-ām), ka visa sniegtā informācija ir patiesa

Nostiprinājuma lūdzēja paraksts

Zemesgrāmatu nodaļas atzīmes


8.pielikums

Ministru kabineta
2006.gada 31.oktobra noteikumiem Nr.898

(Pielikums MK 13.12.2016. noteikumu Nr. 783 redakcijā)

__________________ zemesgrāmatu nodaļai

Nostiprinājuma lūgums
atzīmes ierakstīšanai

1. Nostiprinājuma lūdzējs

Īpašnieks  
Persona, kuras labā vai pret kuru taisāms nostiprinājums  
Valsts iestāde vai amatpersona  
Vārds  
Uzvārds  
Personas kods*  
Juridiskās personas pilns nosaukums  
Vienotais reģistrācijas numurs**  
Adrese***  
Īpašuma tiesība daļās no īpašuma  
Kontaktinformācija (tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese)  

Piezīmes.

1. * Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes piešķirtais personas kods, bet, ja tāda nav, dzimšanas vieta un datums.

2. ** Norāda vienoto reģistrācijas numuru, bet, ja tāda nav, reģistrācijas vietas valsti un attiecīgās valsts reģistrācijas numuru.

3. *** Deklarētā dzīvesvieta, faktiskā dzīvesvieta, juridiskā adrese vai cita adrese pēc nostiprinājuma lūdzēja izvēles.

2. Nekustamais īpašums vai apbūves tiesība (pasvītrot vajadzīgo)

2.1. nekustamais īpašums (aizpilda, ja ieraksta atzīmi par nekustamo īpašumu)

Nosaukums vai atrašanās vieta  
Zemesgrāmata  
Nodalījuma numurs  

2.2. apbūves tiesības nodalījums

Zemesgrāmata  
Nodalījuma numurs  

3. Atzīmes ierakstīšanas nosacījumi

 

 

4. Papildu nosacījumi (piemēram, pilnvarojumi, apliecinājumi)

 

 

5. Par tiesību nostiprināšanu vēlos saņemt (atzīmēt vajadzīgo):

 
apliecinātu tiesneša lēmuma datorizdruku

zemesgrāmatas nodalījuma norakstu

apliecinātus dokumentu norakstus

elektronisku paziņojumu par nostiprinājumu

piekrītu pieprasītos dokumentus saņemt elektroniski
 
(norāda elektroniskā pasta adresi, uz kuru sūtāms paziņojums par nostiprinājumu, ja tā atšķiras no kontaktinformācijā minētās)
 
(norāda, kuru dokumentu apliecinātus norakstus vēlas saņemt)

6. Pievienotie dokumenti (tiesības apliecinošajiem dokumentiem norādīt dokumenta izdevēju, datumu, veidu un numuru. Ja dokumenti jau atrodas nekustamā īpašuma lietā, norāda zemesgrāmatu nodaļu, zemesgrāmatu un nekustamā īpašuma lietu. Ja dokuments iesniegts attiecīgajā zemesgrāmatu nodaļā, norāda nekustamā īpašuma kadastra numuru, par kuru iesniegts nostiprinājuma lūgums, vai zemesgrāmatu un zemesgrāmatas nodalījuma numuru)

"" atzīmes par dokumentu saņemšanu aizpilda zemesgrāmatu nodaļas darbinieks

 
(dokuments, kas apliecina atzīmes ierakstīšanu)
 
(dokuments, kas apliecina pilnvarojumu vai pārstāvības tiesības)
 
(apliecinājums par tās personas piekrišanu, pret kuru nostiprinājums vērsts, ja ieraksta Zemesgrāmatu likuma 45. panta 7. punktā minēto atzīmi)
Maksājumu apliecinošs dokuments par kancelejas nodevas samaksu  
 
(cits dokuments)
Nostiprinājuma lūgums sastādīts ___ ___.   ___ ___.   ___ ___ ___ ___.
  (diena)   (mēnesis)   (gads)

 

Ar parakstu apliecinu(-ām), ka visa sniegtā informācija ir patiesa
Nostiprinājuma lūdzēja paraksts

 

Zemesgrāmatu nodaļas atzīmes

9.pielikums

Ministru kabineta
2006. gada 31. oktobra
noteikumiem Nr. 898

(Pielikums MK 13.12.2016. noteikumu Nr. 783 redakcijā)

__________________ zemesgrāmatu nodaļai

Nostiprinājuma lūgums
apbūves tiesības ierakstīšanai, pārgrozīšanai vai dzēšanai

(pasvītrot vajadzīgo)

1. Īpašnieks

Vārds  
Uzvārds  
Personas kods*  
Juridiskās personas pilns nosaukums  
Vienotais reģistrācijas numurs**  
Adrese***  
Īpašuma tiesība daļās no īpašuma  
Kontaktinformācija (tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese)  

Piezīmes.

1. * Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes piešķirtais personas kods, bet, ja tāda nav, dzimšanas vieta un datums.

2. ** Norāda vienoto reģistrācijas numuru, bet, ja tāda nav, reģistrācijas vietas valsti un attiecīgās valsts reģistrācijas numuru.

3. *** Deklarētā dzīvesvieta, faktiskā dzīvesvieta, juridiskā adrese vai cita adrese pēc apgrūtinātā zemes īpašuma īpašnieka izvēles.

2. Apbūves tiesīgais

Vārds  
Uzvārds  
Personas kods*  
Juridiskās personas pilns nosaukums  
Vienotais reģistrācijas numurs**  
Adrese***  
Piederošā apbūves tiesības domājamā daļa****  
Kontaktinformācija (tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese)  

Piezīmes.

1. * Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes piešķirtais personas kods, bet, ja tāda nav, dzimšanas vieta un datums.

2. ** Norāda vienoto reģistrācijas numuru, bet, ja tāda nav, reģistrācijas vietas valsti un attiecīgās valsts reģistrācijas numuru.

3. *** Deklarētā dzīvesvieta, faktiskā dzīvesvieta, juridiskā adrese vai cita adrese pēc apbūves tiesīgā izvēles.

4. **** Ja ir kopīpašums, norāda katram kopīpašniekam piederošo domājamo daļu.

3. Apbūves tiesības ierakstīšanas nosacījumi

3.1. apgrūtinātais nekustamais īpašums

Nosaukums vai atrašanās vieta  
Zemesgrāmata  
Nodalījuma numurs  

3.2. nostiprināmās tiesības nosacījumi

Zemes vienības vai zemes vienības daļas, uz kuru attiecas apbūves tiesība, kadastra apzīmējums  
Zemes vienības vai zemes vienības daļas, uz kuru attiecas apbūves tiesība, platība  
Apbūves tiesības termiņš  
Apbūves tiesīgais  

4. Apbūves tiesības ierakstīšanai atvērt atsevišķu zemesgrāmatas nodalījumu.

Apbūves tiesības nosacījumi

Zemes vienības vai zemes vienības daļas, uz kuru attiecas apbūves tiesība, kadastra apzīmējums  
Zemes vienības vai zemes vienības daļas, uz kuru attiecas apbūves tiesība, platība  
Apbūves tiesības termiņš  
Apgrūtinātā zemes gabala īpašnieks  

5. Apbūves tiesības pārgrozīšana vai dzēšana

5.1. apbūves tiesības nodalījums

Zemesgrāmata  
Nodalījuma numurs  

5.2. apbūves tiesības pārgrozīšanas/dzēšanas nosacījumi (lūdzot tiesības pārgrozīšanu, tā atbilstoši Zemesgrāmatu likuma 47. panta trešajai daļai jāizsaka jaunā redakcijā)

 

 

6. Papildu nosacījumi (piemēram, pilnvarojumi, apliecinājumi)

 

 

7. Apbūves tiesības izbeigšana, notekot tās termiņam

Ievērojot Zemesgrāmatu likuma 55.3 panta otro daļu, saskaņā ar Civillikuma 1129.panta pirmo daļu notekot apbūves tiesības termiņam, lūdzu dzēst apbūves tiesību, uz tās pamata uzcelto ēku (būvi) pievienot apgrūtinātajam zemes gabalam un slēgt apbūves tiesības nodalījumu.

8. Par tiesību nostiprināšanu vēlos saņemt (atzīmēt vajadzīgo):

 
apliecinātu tiesneša lēmuma datorizdruku

zemesgrāmatas nodalījuma norakstu

apliecinātus dokumentu norakstus

elektronisku paziņojumu par nostiprinājumu

piekrītu pieprasītos dokumentus saņemt elektroniski
 
(norāda elektroniskā pasta adresi, uz kuru sūtāms paziņojums par nostiprinājumu, ja tā atšķiras no kontaktinformācijā minētās)
 
(norāda, kuru dokumentu apliecinātus norakstus vēlas saņemt)

9. Pievienotie dokumenti (tiesības apliecinošajiem dokumentiem norādīt dokumenta izdevēju, datumu, veidu un numuru. Ja dokumenti jau atrodas nekustamā īpašuma lietā, norāda zemesgrāmatu nodaļu, zemesgrāmatu un nekustamā īpašuma lietu. Ja dokuments iesniegts attiecīgajā zemesgrāmatu nodaļā, norāda nekustamā īpašuma kadastra numuru, par kuru iesniegts nostiprinājuma lūgums, vai zemesgrāmatu un zemesgrāmatas nodalījuma numuru)

"" atzīmes par dokumentu saņemšanu aizpilda zemesgrāmatu nodaļas darbinieks

 
(dokuments, kas apliecina nostiprināmās tiesības, to pārgrozīšanu vai dzēšanu)
 
(apliecinājums par tās personas piekrišanu, pret kuru nostiprinājums vērsts)
 
(apliecinājums par trešās personas piekrišanu)
 
(dokuments, kas apliecina pilnvarojumu vai pārstāvības tiesības)
Maksājumu apliecinošs dokuments par kancelejas nodevas samaksu  
 
(cits dokuments)
Nostiprinājuma lūgums sastādīts ___ ___.   ___ ___.   ___ ___ ___ ___.
  (diena)   (mēnesis)   (gads)

 

Ar parakstu apliecinu(-ām), ka visa sniegtā informācija ir patiesa
Nostiprinājuma lūdzēja paraksts Zemesgrāmatu nodaļas atzīmes


10.pielikums

Ministru kabineta
2006. gada 31. oktobra
noteikumiem Nr. 898

(Pielikums MK 13.12.2016. noteikumu Nr. 783 redakcijā)

__________________ zemesgrāmatu nodaļai

Nostiprinājuma lūgums
tiesības nostiprināšanai, pārgrozīšanai vai dzēšanai
apbūves tiesības nodalījumā

(pasvītrot vajadzīgo)

1. Apbūves tiesīgais

Vārds  
Uzvārds  
Personas kods*  
Juridiskās personas pilns nosaukums  
Vienotais reģistrācijas numurs**  
Adrese***  
Piederošā apbūves tiesības domājamā daļa****  
Kontaktinformācija (tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese)  

Piezīmes.

1. * Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes piešķirtais personas kods, bet, ja tāda nav, dzimšanas vieta un datums.

2. ** Norāda vienoto reģistrācijas numuru, bet, ja tāda nav, reģistrācijas vietas valsti un attiecīgās valsts reģistrācijas numuru.

3. *** Deklarētā dzīvesvieta, faktiskā dzīvesvieta, juridiskā adrese vai cita adrese pēc apbūves tiesīgā izvēles.

4. **** Ja ir kopīpašums, norāda katram kopīpašniekam piederošo domājamo daļu.

2. Persona, kuras labā taisāms nostiprinājums

Vārds  
Uzvārds  
Personas kods*  
Juridiskās personas pilns nosaukums  
Vienotais reģistrācijas numurs**  
Adrese***  
Iegūtā apbūves tiesības domājamā daļa****  
Piederošā apbūves tiesības domājamā daļa*****  
Kontaktinformācija (tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese)  

Piezīmes.

1. * Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes piešķirtais personas kods, bet, ja tāda nav, dzimšanas vieta un datums.

2. ** Norāda vienoto reģistrācijas numuru, bet, ja tāda nav, reģistrācijas vietas valsti un attiecīgās valsts reģistrācijas numuru.

3. *** Deklarētā dzīvesvieta, faktiskā dzīvesvieta, juridiskā adrese vai cita adrese pēc personas izvēles.

4. **** Aizpilda, ja apbūves tiesību iegūst darījuma rezultātā, mantojot vai citādi.

5. ***** Ja ir kopīpašums, norāda katram kopīpašniekam piederošo domājamo daļu.

3. Apbūves tiesības nodalījums

Zemesgrāmata  
Nodalījuma numurs  

4. Nostiprināmās/pārgrozāmās/dzēšamās tiesības nosacījumi (pasvītrot vajadzīgo)

4.1. hipotēkas nostiprināšanas nosacījumi

Nodrošināmais prasījums (summa euro)  
Īpašuma tiesību aprobežojumi un apgrūtinājumi  

4.2. nostiprināmā tiesība

 
Termiņš, kas nedrīkst pārsniegt apbūves tiesības termiņu  

4.3. tiesību pārgrozīšanas/dzēšanas nosacījumi (lūdzot tiesību pārgrozīšanu, tā atbilstoši Zemesgrāmatu likuma 47. panta trešajai daļai jāizsaka jaunā redakcijā)

 
Termiņš, kas nedrīkst pārsniegt apbūves tiesības termiņu  

5. Papildu nosacījumi (piemēram, pilnvarojumi, apliecinājumi)

 

 

6. Nostiprinātās/pārgrozītās tiesības izbeigšanās, notekot apbūves tiesības termiņam

Ievērojot Zemesgrāmatu likuma 55.3 panta otro daļu, saskaņā ar Civillikuma 1129.panta pirmo daļu notekot apbūves tiesības termiņam, lūdzu dzēst uz apbūves tiesības nostiprināto lietu tiesību.

7. Par tiesību nostiprināšanu vēlos saņemt (atzīmēt vajadzīgo):

 
apliecinātu tiesneša lēmuma datorizdruku

zemesgrāmatas nodalījuma norakstu

apliecinātus dokumentu norakstus

elektronisku paziņojumu par nostiprinājumu

piekrītu pieprasītos dokumentus saņemt elektroniski
 
(norāda elektroniskā pasta adresi, uz kuru sūtāms paziņojums par nostiprinājumu, ja tā atšķiras no kontaktinformācijā minētās)
 
(norāda, kuru dokumentu apliecinātus norakstus vēlas saņemt)

8. Pievienotie dokumenti (tiesības apliecinošajiem dokumentiem norādīt dokumenta izdevēju, datumu, veidu un numuru. Ja dokumenti jau atrodas nekustamā īpašuma lietā, norāda zemesgrāmatu nodaļu, zemesgrāmatu un nekustamā īpašuma lietu. Ja dokuments iesniegts attiecīgajā zemesgrāmatu nodaļā, norāda nekustamā īpašuma kadastra numuru, par kuru iesniegts nostiprinājuma lūgums, vai zemesgrāmatu un zemesgrāmatas nodalījuma numuru)

"" atzīmes par dokumentu saņemšanu aizpilda zemesgrāmatu nodaļas darbinieks

 
(dokuments(-i), kas apliecina tiesību nostiprināšanu, pārgrozīšanu vai dzēšanu)
 
(dokuments, kas apliecina pilnvarojumu vai pārstāvības tiesības)
 
(apliecinājums par tās personas piekrišanu, pret kuru nostiprinājums vērsts)
 
(apliecinājums par trešās personas piekrišanu)
  Maksājumu apliecinošs dokuments par kancelejas nodevas samaksu  
  Maksājumu apliecinošs dokuments par valsts nodevas samaksu (ja lūdz hipotēkas nostiprināšanu)  
 
(cits dokuments)
Nostiprinājuma lūgums sastādīts ___ ___.   ___ ___.   ___ ___ ___ ___.
  (diena)   (mēnesis)   (gads)

 

Ar parakstu apliecinu(-ām), ka visa sniegtā informācija ir patiesa
Nostiprinājuma lūdzēja paraksts Zemesgrāmatu nodaļas atzīmes
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 898Pieņemts: 31.10.2006.Stājas spēkā: 10.11.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 180 (3548), 09.11.2006.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
147523
{"selected":{"value":"01.01.2017","content":"<font class='s-1'>01.01.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2017","iso_value":"2017\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2015","iso_value":"2015\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2015.-31.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.11.2006","iso_value":"2006\/11\/10","content":"<font class='s-1'>10.11.2006.-31.12.2014.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2017
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva