Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.889

Rīgā 2006.gada 31.oktobrī (prot. Nr.56 26.§)
Noteikumi par kārtību, kādā cilvēku tirdzniecības upuri saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, un kritērijiem personas atzīšanai par cilvēku tirdzniecības upuri
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
3.panta otro daļu un 13.panta pirmās daļas 7.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā persona, kura atzīta par cilvēku tirdzniecības upuri (turpmāk - persona), saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus par valsts budžeta līdzekļiem (turpmāk - pakalpojumi), un kritērijus personas atzīšanai par cilvēku tirdzniecības upuri.

2. Pakalpojumu sniegšanu koordinē Sociālās integrācijas valsts aģentūra (turpmāk – aģentūra). Aģentūra:

2.1. pieņem lēmumu par pakalpojumu sniegšanu vai atteikumu sniegt pakalpojumus, ja nav ievērotas šajos noteikumos minētās prasības;

2.2. veido sniegto pakalpojumu datubāzi.

(MK 27.12.2011. noteikumu Nr.1016 redakcijā)

3. Pakalpojumus sniedz pakalpojumu sniedzējs, kas reģistrēts sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā un atbilst normatīvajos aktos par sociālo pakalpojumu sniedzējiem noteiktajām prasībām (turpmāk - pakalpojumu sniedzējs).

4. Pakalpojumu kurss personai ir līdz 180 kalendāra dienām. Papildus persona var saņemt piecas pakalpojumu sniedzēja konsultācijas (konsultācijas ilgums – viena stunda) divu gadu laikā pēc pakalpojumu kursa beigām, ja persona nesaņem šo noteikumu 4.1 punktā minēto atbalstu kriminālprocesa laikā.

(MK 11.12.2012. noteikumu Nr.840 redakcijā)

4.1 Ja persona kriminālprocesa par cilvēku tirdzniecību ietvaros ar procesa virzītāja lēmumu ir atzīta par cietušo (turpmāk – procesa virzītāja lēmums) vai tai piešķirts liecinieka statuss, ja attiecīgā persona nevēlas, lai to atzīst par cietušo (turpmāk – liecinieks), un to apliecina tiesībaizsardzības institūcijas izsniegta izziņa (turpmāk – tiesībaizsardzības institūcijas izziņa), attiecīgajai personai papildus pēc pakalpojumu kursa beigām ir tiesības saņemt atbalstu saistībā ar uzsākto kriminālprocesu – psihosociālu palīdzību (tai skaitā individuālas jurista, sociālā darbinieka, psihologa konsultācijas), tulka pakalpojumus, palīdzību juridisko dokumentu noformēšanā un, ja nepieciešams, – pārstāvību tiesā (turpmāk – atbalsts), nepārsniedzot 150 stundu gadā. Atbalstu pakalpojumu kursa laikā persona saņem pakalpojumu kursa ietvaros. Ja persona saņem valsts nodrošināto juridisko palīdzību saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanas gadījumus un kārtību, attiecīgajai personai kā atbalstu saskaņā ar šiem noteikumiem ir tiesības saņemt sociālā darbinieka un psihologa konsultācijas, kā arī, ja nepieciešams, tulka pakalpojumus šajās konsultācijās.

(MK 11.12.2012. noteikumu Nr.840 redakcijā)

II. Kārtība, kādā personai tiek sniegti pakalpojumi

5. Persona var saņemt pakalpojumus, pamatojoties uz šādiem dokumentiem:

5.1. personas vai tās likumiskā pārstāvja rakstisku iesniegumu pakalpo­jumu sniedzējam;

5.2. procesa virzītāja lēmuma kopiju vai tiesībaizsardzības institūcijas izziņu, pakalpojumu sniedzēja personas novērtēšanas protokolu (1.pielikums), kurā noteikta personas atbilstība cilvēku tirdzniecības upura kritērijiem, vai latviešu valodā tulkotu ārvalsts tiesībaizsardzības institūcijas izziņu, ka uzsākts kriminālprocess vai tiek veiktas citas darbības, kas var būt par pamatu tam, lai šo noteikumu 7.punktā minētā komisija pieņemtu lēmumu, ka persona atbilst cilvēku tirdzniecības upura kritērijiem.

(Grozīts ar MK 27.12.2011. noteikumiem Nr.1016; MK 11.12.2012. noteikumiem Nr.840)

5.1 Persona var saņemt atbalstu, pamatojoties uz šādiem dokumentiem:

5.1 1. personas vai tās likumiskā pārstāvja rakstisku iesniegumu pakalpojumu sniedzējam;

5.1 2. procesa virzītāja lēmuma kopiju vai tiesībaizsardzības institūcijas izziņu.

(MK 11.12.2012. noteikumu Nr.840 redakcijā)

6. Pakalpojumu sniedzējs, ņemot vērā attiecīgās personas statusu, veic šādas darbības:

6.1. intervē personu klātienē vai izmantojot elektroniskās saziņas līdzekļus un pieņem personas vai tās likumiskā pārstāvja rakstisku iesniegumu;

6.2. ja personai ir izsniegts šo noteikumu 5.2.apakšpunktā minētais procesa virzītāja lēmums vai tiesībaizsardzības institūcijas izziņa, vienas darbdienas laikā nosūta aģentūrai šos dokumentus un šo noteikumu 5.1.apakšpunktā minēto iesniegumu;

6.3. ja personai nav izsniegts šo noteikumu 5.2.apakšpunktā minētais procesa virzītāja lēmums vai tiesībaizsardzības institūcijas izziņa, nekavējoties, bet ne vēlāk kā triju darbdienu laikā novērtē personas atbilstību cilvēku tirdzniecības upura kritērijiem saskaņā ar šo noteikumu 8.punktu, kā arī ņemot vērā 2.pielikumu, un sastāda personas novērtēšanas protokolu;

6.4. ja persona atbilst cilvēku tirdzniecības upura kritērijiem, triju darbdienu laikā pēc personas novērtēšanas nosūta aģentūrai personas novērtēšanas protokolu un šo noteikumu 5.1.apakš­punktā minēto iesniegumu;

6.5. ja persona neatbilst cilvēku tirdzniecības upura kritērijiem, 10 darb­dienu laikā pēc personas novērtēšanas nosūta aģentūrai personas novērtēšanas protokolu, vērtējuma pamatojumu un šo noteikumu 5.1.apakšpunktā minēto iesniegumu.

(Grozīts ar MK 13.10.2009. noteikumiem Nr.1164; MK 27.12.2011. noteikumiem Nr.1016; MK 11.12.2012. noteikumiem Nr.840)

7. Lai novērtētu personas atbilstību cilvēku tirdzniecības upura kritērijiem, pakalpojumu sniedzējs izveido speciālistu komisiju (turpmāk - komisija). Komisijā iekļauj sociālo darbinieku, psihologu, juristu, Valsts policijas amatpersonu, kā arī, ja nepieciešams, citus speciālistus.

(Grozīts ar MK 11.12.2012. noteikumiem Nr.840)

8. Komisija novērtē personu klātienē, bet izņēmuma gadījumā, ja persona atrodas ārvalstīs, tās novērtēšanu var veikt, pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem. Komisija atzīst personu par cilvēku tirdzniecības upuri, ja persona:

8.1. tika savervēta, pārvesta, nodota vai saņemta, nolaupīta vai pārdota, vai, ierodoties galamērķa valstī, bija spiesta veikt citu darbu, nevis iepriekš paredzēto vai apsolīto;

8.2. bija parādā savam darba devējam vai vervētājam un no viņas tika iekasēta daļa ienākumu vai persona pēc brīvas gribas nevarēja pamest nodarbošanos vai mainīt darbu, vai viņai tika atņemti identifikācijas dokumenti, vai piespiedu kārtā bija jāsniedz seksuāli pakalpojumi kā daļa no darba pienākumiem, vai bija nodarbināta pret pašas gribu, vai personai bija jāstrādā ilgāk par noteikto stundu skaitu nedēļā, vai darba vietā tika uzraudzīta, lai bēgšanu padarītu neiespējamu, vai bija atkarīga no sava darba devēja ģimenes, radniecības, darba, īres attiecību, parādsaistību dēļ;

8.3. netieši izjuta draudus, redzot, kā vardarbība tiek veikta pret citiem, vai personai tika liegta cilvēka pamatvajadzību apmierināšana, vai ir manāmas fiziskas vardarbības pazīmes, persona ir cietusi no vardarbības iepriekš vai tika iebiedēta un viņai tika draudēts ar izrēķināšanos, ja viņa sazināsies ar policiju vai vērsīsies pēc palīdzības kādā citā iestādē, vai ar izrēķināšanos, ja viņa mēģinās bēgt vai atgriezties izcelsmes valstī, vai tika izteikti draudi izrēķināties ar personas ģimeni un radiniekiem, ja persona bēgs, vai draudēts ar deportāciju vai ziņošanu attiecīgajām institūcijām, ja persona mēģinās bēgt;

8.4. tika turēta ieslodzījumā un slēpta no apkārtējās vides un saskarsmes ar citiem cilvēkiem vai tika pastāvīgi kontrolēta, vai ārpus darba vietas varēja uzturēties tikai darba devēja pārstāvja pavadībā.

(Grozīts ar MK 11.12.2012. noteikumiem Nr.840)

9. Komisija pēc personas novērtēšanas atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam sastāda protokolu. Protokolā, ņemot vērā šo noteikumu 8.punktā minētos nosacījumus, pamatoti norāda, vai persona atbilst cilvēku tirdzniecības upura kritērijiem.

10. Aģentūra nekavējoties, bet ne vēlāk kā triju darbdienu laikā:

10.1. pamatojoties uz šo noteikumu 5.punktā minēto personas iesniegumu un procesa virzītāja lēmumu vai tiesībaizsardzības institūcijas izziņu, pieņem lēmumu par pakalpojumu piešķiršanu personai vai personas uzņemšanu pakalpojumu saņēmēju rindā;

10.2. izvērtē pakalpojumu sniedzēja iesniegtos dokumentus – personas iesniegumu un personas novērtēšanas protokolu – un pieņem lēmumu par pakalpojumu piešķiršanu personai, personas uzņemšanu pakalpojumu saņēmēju rindā vai atteikumu piešķirt personai pakalpojumus;

10.3. pamatojoties uz šo noteikumu 5.1 punktā minēto personas iesniegumu un procesa virzītāja lēmumu vai tiesībaizsardzības institūcijas izziņu, pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu personai, personas uzņemšanu atbalsta pieprasītāju rindā vai atteikumu piešķirt personai atbalstu.

(MK 11.12.2012. noteikumu Nr.840 redakcijā)

10.1 Ja pakalpojumu sniedzējs pakalpojumu sniegšanas laikā ir saņēmis informāciju, ka persona atzīta par cietušo vai liecinieku kriminālprocesā par cilvēku tirdzniecību un tai vajadzīgs atbalsts, pakalpojumu sniedzējs pēc pakalpojumu kursa beigām šo noteikumu 5.1 punktā minētos dokumentus nosūta aģentūrai.

(MK 11.12.2012. noteikumu Nr.840 redakcijā)

11. Pakalpojumu sniegšanu atsaka šādos gadījumos:

11.1. persona neatbilst cilvēku tirdzniecības upura kritērijiem;

11.2. persona nav iesniegusi visus pakalpojuma saņemšanai nepiecieša­mos dokumentus;

11.3. persona gada laikā pakalpojumus pieprasa atkārtoti, izņemot gadījumu, ja persona pieprasa atbalstu vai ja pakalpojumu sniegšana izbeigta, pamatojoties uz šo noteikumu 12.6.apakšpunktu.

(Grozīts ar MK 11.12.2012. noteikumiem Nr.840)

12. Pakalpojumu vai atbalsta sniegšanu izbeidz šādos gadījumos:

12.1. persona pakalpojumu un atbalstu saņēmusi, pamatojoties uz apzināti nepatiesi sniegtām ziņām;

12.2. persona vai tās likumiskais pārstāvis iesniedz rakstisku iesniegumu par pakalpojumu un atbalsta sniegšanas izbeigšanu;

12.3. persona neievēro vai pārkāpj šo noteikumu 14.1.apakšpunktā minētās prasības;

12.4. beidzies personai noteiktais pakalpojuma kurss;

12.5. persona pakalpojumu un atbalstu nevar saņemt sava veselības stāvokļa vai citu pamatotu iemeslu dēļ;

12.6. izbeigts kriminālprocess, kurā persona atzīta par cietušo vai liecinieku, ja persona saņem atbalstu.

(MK 11.12.2012. noteikumu Nr.840 redakcijā)

13. Ja personai veselības stāvokļa dēļ ilgāk nekā mēnesi nepieciešams uzturēties ārstniecības iestādē, persona ievietota valsts vai pašvaldības finansētā sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas institūcijā, izmeklēšanas vai audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem, pakalpojumu sniegšanu aptur un pakalpojuma sniedzējs informē par to aģentūru.

(MK 11.12.2012. noteikumu Nr.840 redakcijā)

14. Personai ir pienākums:

14.1. līdzdarboties pakalpojumu sniedzēja izstrādātā rehabilitācijas plāna īstenošanā, kā arī ievērot pakalpojuma sniedzēja noteikto kārtību;

14.2. atlīdzināt nepamatoti izlietotos līdzekļus šo noteikumu 12.1.apakšpunktā minētajā gadījumā.

15. Personai vai tās likumiskajam pārstāvim ir tiesības likumā noteiktajā kārtībā iesniegt pakalpojumu sniedzējam un aģentūrai priekšlikumus un iebildumus attiecībā uz saņemto pakalpojumu kvalitāti.

(Grozīts ar MK 13.10.2009. noteikumiem Nr.1164; MK 27.12.2011. noteikumiem Nr.1016)

16. Aģentūras lēmumu par atteikumu sniegt pakalpojumus persona var pārsūdzēt tiesā mēneša laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās dienas.

(Grozīts ar MK 13.10.2009. noteikumiem Nr.1164; MK 27.12.2011. noteikumiem Nr.1016)

III. Noslēguma jautājumi

17. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumus Nr.882 "Noteikumi par kārtību, kādā cilvēku tirdzniecības upuri saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, un prasībām sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 189.nr.).

18. Noteikumi stājas spēkā ar 2007.gada 1.janvāri.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

(MK 11.12.2012. noteikumu Nr.840 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 5.aprīļa Direktīvas 2011/36/ES par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu un cietušo aizsardzību, ar kuru aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2002/629/TI.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Labklājības ministra vietā - vides ministrs R.Vējonis
1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 31.oktobra noteikumiem Nr.889
Personas novērtēšanas protokols
1. Personas
vārds_____________________________________
uzvārds_____________________________________
personas kods[ ][ ][ ][ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ]

2. Migrācija

-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------


3. Nodarbinātība

-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------


4. Drošība

-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------


5. Objektīvās pazīmes

-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------


6. Sociālās saites

-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------


Novērtējums

Persona atbilst/neatbilst (vajadzīgo pasvītrot) cilvēku tirdzniecības upura kritērijiem.


Speciālistu komisija

_______________________________________
(paraksts un tā atšifrējums)

_______________________________________
(paraksts un tā atšifrējums)

_______________________________________
(paraksts un tā atšifrējums)

_______________________________________
(paraksts un tā atšifrējums)

Persona/likumiskais pārstāvis

_______________________________________
(paraksts un tā atšifrējums)

Datums __________________

Labklājības ministra vietā - vides ministrs R.Vējonis
2.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 31.oktobra noteikumiem Nr.889
Kritēriji personas atzīšanai par cilvēku tirdzniecības upuri

(Pielikums grozīts ar MK 11.12.2012. noteikumiem Nr.840)

Lai noteiktu personas atbilstību cilvēku tirdzniecības upura kritērijiem, speciālistu komisija noskaidro personas rīcību un izvērtē personas darbību šādās jomās:


1. Migrācija. Komisija noskaidro, vai persona (personai):

1.1. devās uz ārzemēm (vai citu reģionu) konkrēta mērķa vai darba dēļ;

1.2. tika savervēta;

1.3. tika pārvesta;

1.4. tika nodota vai saņemta;

1.5. tika nolaupīta vai pārdota;

1.6. ierodoties galamērķa valstī, bija spiesta veikt citu darbu, nevis iepriekš paredzēto vai apsolīto;

1.7. ir identifikācijas dokumenti;

1.8. ir viltoti dokumenti;

1.9. nav dokumentu (vai tie ir pie citas personas);

1.10. zina adresi, kur tā uzturējusies un strādājusi;

1.11. zina sava darba devēja vārdu;

1.12. bija legāls imigrācijas statuss;

1.13. bija darba atļauja;

1.14. ceļojuma sagatavošanu un dokumentu noformēšanu organizēja svešas personas, kas bija šīs personas un vai persona bija parādā šīm personām, vai no viņas tika iekasēta daļa ienākumu.

2. Nodarbinātība. Komisija noskaidro, vai persona (personai):

2.1. bija parādā savam darba devējam un no viņas tika iekasēta daļa ienākumu (piemēram, par mājokli, par pārtiku, par transportu);

2.2. bija darba līgums un ko tas paredzēja;

2.3. pēc brīvas gribas varēja pamest nodarbošanos vai mainīt darbu;

2.4. tika atņemti identifikācijas dokumenti;

2.5. piespiedu kārtā bija jāsniedz seksuāli pakalpojumi kā daļa no darba pienākumiem;

2.6. bija nodarbināta pret pašas gribu;

2.7. brīvi varēja rīkoties ar saviem ienākumiem;

2.8. vajadzēja strādāt ilgāk par noteikto stundu skaitu nedēļā un kādi bija darba apstākļi (iekļaujot atalgojumu un darba stundas);

2.9. darba vietā tika uzraudzīta (apsargi, videonovērošanas kameras, suņi, slēgtas durvis), lai bēgšanu padarītu neiespējamu;

2.10. ir atkarīga no sava darba devēja ģimenes, radniecības, darba, īres attiecību, parādsaistību dēļ.

3. Drošība. Komisija noskaidro, vai persona (personai):

3.1. tika iebiedēta un viņai tika draudēts:

3.1.1. ar izrēķināšanos, ja viņa sazināsies ar policiju vai vērsīsies pēc palīdzības kādā citā iestādē;

3.1.2. ar izrēķināšanos, ja viņa mēģinās bēgt vai atgriezties savā izcelsmes valstī;

3.1.3. ka notiks izrēķināšanās ar personas ģimeni un radiniekiem, ja persona bēgs;

3.1.4. ar deportāciju vai ziņošanu attiecīgajām institūcijām, ja persona mēģinās bēgt;

3.2. izjuta draudus netieši, redzot, kā vardarbība tiek veikta pret citiem;

3.3. ir manāmas fiziskas vardarbības pazīmes vai persona ir cietusi no vardarbības iepriekš;

3.4. liegta cilvēka pamatvajadzību apmierināšana, tas ir, persona tika turēta bez ūdens, pārtikas, miega, medicīniskās aprūpes vai iespējām apmierināt citas pamatvajadzības.

4. Sociālās saites. Komisija noskaidro, vai persona:

4.1. bija sava brīvā laika noteicēja;

4.2. tika turēta ieslodzījumā un slēpta no apkārtējās vides, kā arī vai personai tika liegtas saskarsmes iespējas ar citiem cilvēkiem;

4.3. tika pastāvīgi kontrolēta;

4.4. varēja brīvi kontaktēties ar saviem radiniekiem un draugiem (piemēram, zvanīt, rakstīt);

4.5. varēja aicināt ciemos draugus;

4.6. pastāvīgi dzīvoja darba vietā;

4.7. ārpus darba vietas varēja uzturēties tikai darba devēja pārstāvja pavadībā.

5. Objektīvās pazīmes. Komisija noskaidro, vai persona (personai):

5.1. zina svešvalodas;

5.2. ir savas finanses;

5.3. uz ķermeņa ir redzamas pārliecinošas fiziskas slodzes vai fiziskas iedarbības sekas;

5.4. uz jautājumiem atbild nelabprāt un/vai izmanto iepriekš sagatavotas, iemācītas atbildes.

6. Personas pašnovērtējums. Komisija noskaidro, vai persona uzskata, ka:

6.1. pret viņu tikusi vērsta vardarbība;

6.2. ir kļuvusi par cilvēku tirdzniecības upuri;

6.3. tai ir nepieciešama palīdzība un, ja ir, - kāda veida palīdzība;

6.4. ir gatava sadarboties rehabilitācijas plāna īstenošanā.

Labklājības ministra vietā - vides ministrs R.Vējonis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par kārtību, kādā cilvēku tirdzniecības upuri saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 889Pieņemts: 31.10.2006.Stājas spēkā: 01.01.2007.Zaudē spēku: 20.07.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 176, 03.11.2006.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
147113
{"selected":{"value":"01.01.2013","content":"<font class='s-1'>01.01.2013.-19.07.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2013","iso_value":"2013\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2013.-19.07.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2012","iso_value":"2012\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2012.-31.12.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.10.2009","iso_value":"2009\/10\/21","content":"<font class='s-1'>21.10.2009.-31.12.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2007","iso_value":"2007\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2007.-20.10.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2013
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"