Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta rīkojums Nr.769

Rīgā 2006.gada 4.oktobrī (prot. Nr.50 32.§)

Par Attīstības sadarbības politikas plānu 2007.gadam

 

1. Apstiprināt Attīstības sadarbības politikas plānu 2007.gadam (turpmāk - plāns).

2. Noteikt Ārlietu ministriju par atbildīgo institūciju plāna izpildē.

3. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu plāna izpildei skatīt kopā ar visu ministriju budžeta prioritāšu pieteikumiem, sagatavojot valsts budžeta projektu 2007.gadam.

4. Ārlietu ministrijai līdz 2008.gada 1.aprīlim iesniegt Ministru kabinetā informatīvu ziņojumu par plāna izpildi saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 19.februāra rīkojuma Nr.107 "Par Latvijas Republikas Attīstības sadarbības politikas pamatnostādnēm" 3.3.apakšpunktu.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Ārlietu ministrs A.Pabriks


(Ministru kabineta

2006.gada 4.oktobra rīkojums Nr.769)

Attīstības sadarbības politikas plāns 2007.gadam

Saskaņā ar Ministru kabineta (turpmāk - MK) 2003.gada 19.februāra rīkojumu Nr.107 "Par Latvijas Republikas Attīstības sadarbības politikas pamatnostādnēm" (turpmāk - MK rīkojums Nr.107) un tam sekojošajiem grozījumiem1 ir noteikti šādi rīcības virzieni attīstības sadarbības politikas mērķu un rezultātu sasniegšanai:

- divpusējā sadarbība ar attīstības valstīm, kā arī ar valstīm, kuras atrodas pārejas periodā no plānveida ekonomikas uz brīvā tirgus ekonomiku;

- sadarbība ar trešajām valstīm - aktīvām attīstības politiku īstenotājām;

- publiskās informācijas kampaņas un informatīvi pasākumi par attīstības sadarbības politikas mērķiem un prioritātēm;

- dalība starptautisko organizāciju pasākumos, programmās un politikās, kā arī sadarbība humānās palīdzības programmu realizēšanā;

- Latvijas dalība Eiropas Savienības (turpmāk - ES) attīstības politikā.

Attīstības sadarbības politikas plāns 2005.gadam (turpmāk - Plāns 2005.gadam), kurš tika apstiprināts ar MK 2004.gada 31.augusta rīkojumu Nr.594 un Attīstības sadarbības politikas plāns 2006.gadam (turpmāk - Plāns 2006.gadam), kurš tika apstiprināts ar MK 2005.gada 30.novembra rīkojumu Nr.771, bija pirmie soļi Latvijas Republikas attīstības sadarbības politikas īstenošanā. Šie dokumenti noteica mērķus un pasākumus augstāk minētajos rīcības virzienos, izņemot Latvijas dalību ES attīstības sadarbības politikā2 un humānās palīdzības programmu īstenošanā, un par prioritāti izvirzot divpusējo sadarbību ar saņēmējvalstīm, kā arī publiskās informācijas kampaņas un informatīvos pasākumus par attīstības sadarbības politikas mērķiem un prioritātēm.

Ar MK 2006.gada 9.februāra rīkojumu Nr.76 tika apstiprināta Latvijas Republikas Attīstības sadarbības politikas programma 2006.- 2010.gadam, kuras mērķis ir nostiprināt Latvijas kā jauna donora starptautisko lomu, nodrošinot plašas valsts pārvaldes un sabiedrības iesaisti politikas prioritāšu noteikšanā un mērķu sasniegšanā.

Programma izvirza šādus apakšmērķus attīstības sadarbības politikas īstenošanai laikaposmā no 2006. līdz 2010.gadam:

- plānotas divpusējās/trīspusējās palīdzības sniegšanas mehānismu veidošana, veicinot Latvijas ārpolitiskās aktivitātes attīstības sadarbības jautājumos;

- sabiedrības atbalsta veicināšana attīstības sadarbības mērķiem un politikai;

- Latvijas kā jaunās donorvalsts pieaugošā loma un starptautisko saistību izpilde attīstības sadarbībā.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas attīstības sadarbības politikas pamatnostādnēm un Latvijas Republikas Attīstības sadarbības politikas programmu 2006.-2010.gadam, kā arī turpinot 2005. un 2006.gados uzsākto, Attīstības sadarbības politikas plāns 2007.gadam (turpmāk - Plāns 2007.gadam) par prioritāti nosaka divpusējās un trīspusējās sadarbības projektu īstenošanu, kā arī publisko informācijas aktivitāšu īstenošanu par attīstības sadarbības politikas mērķiem, prioritātēm un Latvijas aktivitātēm, lai veidotu iedzīvotāju pilsonisko apziņu un atbalstu attīstības sadarbības politikas veiksmīgai attīstībai un realizācijai.

Lai sasniegtu definētos divpusējās un trīspusējās sadarbības mērķus, tiks sniegts atbalsts nevalstisko organizāciju (turpmāk - NVO), privātā sektora, pašvaldību un valsts institūciju projektiem Plānā 2007.gadam noteiktajās prioritārajās jomās. Pēc citu valstu pieprasījuma (t.sk., izmantojot Latvijas - Moldovas Apvienotās komitejas mehānismu) tiks finansēti Latvijas eksperti, lai dalītos ar Latvijas pārejas perioda pieredzi un sniegtu konsultācijas reformu veikšanai. Tāpat tiks īstenoti semināri un apmācības vizītes saņēmējvalstu pārstāvjiem Latvijā.

Tiks atbalstīti arī atsevišķi attīstības palīdzības projekti pēckrīžu situācijās valstīs, kur Latvija piedalās miera uzturēšanas misijās. Plāna 2007.gadam projekta punktos 1.1.1., 3.1.1., 4.1.5., 5.1.5. minētās aktivitātes Afganistānā un Kosovā būs spēkā, ja līdz 2006.gada beigām tiks noslēgta starpresoru vienošanās, kurā būtu precizēts šādu pasākumu īstenošanas mehānisms.

Attīstības sadarbības politikas veidošanā un īstenošanā būtisks ir sabiedrības atbalsts, tādēļ ir nepieciešams turpināt uzsākto darbu sabiedrības informēšanā arī 2007.gadā. Komunikācijas, attīstības studiju un pētniecības darbu jomā tiks atbalstītas publiskās informēšanas aktivitātes, sabiedriskā viedokļa izpēte, dalība citu institūciju un NVO organizētās publiskās informēšanas aktivitātēs viedokļa veidošanai par attīstības sadarbību. Tiks sniegts atbalsts izpētes projektiem un finansēti pētniecības darbi attīstības sadarbības un Eiropas kaimiņu politikas jautājumos. Tāpat tiks sniegts atbalsts informatīvā nodrošinājuma veidošanai, iniciatīvām attīstības studiju jomā, sadarbojoties ar Latvijas skolām, universitātēm un sabiedriskajām organizācijām.

Papildus tam, tiks stiprināta Latvijas attīstības sadarbības normatīvi tiesiskā bāze un administratīvā kapacitāte Ārlietu ministrijā.

Plāns 2007.gadam ir turpinājums 2005. un 2006.gados uzsāktajām aktivitātēm, īstenojot divpusējo attīstības sadarbības projektu programmu, lai pārskatāmā laika periodā nodrošinātu Latvijas kā ES dalībvalsts saistības, par kurām tika pieņemts lēmums ES Padomes Ārējo attiecību padomes 24.05.2005. secinājumos "Progresa paātrināšana Tūkstošgades attīstības mērķu sasniegšanā".

Latvija 2007.gadam par prioritāriem izvirza divus no Padomes secinājumos noteiktajiem virzieniem:

- uzlabot sniegtās palīdzības kvalitāti un efektivitāti, veicināt donoru labu praksi, koordinējot un harmonizējot to aktivitātes, kā arī uzlabot palielinātā finansējuma attīstības sadarbības mērķiem ekonomisko ilgtspēju palīdzības saņēmējvalstīs;

- pakāpeniski palielināt finansējumu attīstības sadarbības mērķiem3. Saskaņā ar MK 2006.gada 9.februāra rīkojuma Nr.77 "Par Koncepciju finansējuma palielināšanai no valsts budžeta 2006. - 2010.gadā Latvijas Republikas attīstības sadarbības politikas īstenošanai" 3.punktu tika atbalstīts finansējuma attīstības sadarbībai palielināšanas modelis, kas paredz līdz 2010.gadam Latvijas kopējam attīstības sadarbības finansējumam sasniegt 0.1% no NKP atbilstoši Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Attīstības palīdzības komitejas statistisko pārskatu norādēm. Koncepcijā izvirzītais mērķis sasniegšanai 2007.gadā ir LVL 770 000.

Kopš 2005.gada prioritāro valstu definēšana attīstības sadarbības jomā notiek saskaņā ar MK rīkojumu Nr.107 apstiprinātajām Attīstības sadarbības politikas pamatnostādnēm, kuras nosaka prioritāšu reģionu - Neatkarīgo valstu savienību (turpmāk - NVS) un Balkānu valstis. Plāna 2005.gadam un Plāna 2006.gadam ietvaros palīdzība tika sniegta Gruzijai un Moldovai. Lielāks skaits valstu netika izvirzīts, ņemot vērā ierobežotos finansu resursus un mērķi palielināt Latvijas sniegtās palīdzības ietekmi. Ņemot vērā līdz šim izveidojušos kontaktus, valstu ārpolitisko virzību un šo valstu izteikto vēlmi sadarboties ar Latviju, teritoriālo samērojamību, šo valstu kā attīstības valstu statusu un citus aspektus, arī 2007.gadā kā prioritārās valstis tiek noteiktas Gruzija un Moldova, kā arī tiek uzsākts atbalsts Ukrainai. Latvijas interesēs ir veicināt sadarbību arī ar Baltkrieviju, tomēr šī sadarbība šobrīd var notikt tikai atsevišķās nozarēs, kā, piemēram, demokrātiskas un pilsoniskas sabiedrības veicināšanā, vides aizsardzībā u.c. Piešķirtā finansējuma robežās ārpolitikas interesēs var tikt atbalstīti arī pietiekami pamatoti projekti citās NVS valstīs. Būtisks elements plāna 2007.gadam izstrādē ir Eiropas kaimiņu politika, kas aptver Latvijas prioritāšu reģionu. Papildus minētajām valstīm tiek izvirzīta Afganistāna un Kosova, kur paredzēts īstenot attīstības palīdzības projektus pēckrīžu situācijās.

Saskaņā ar MK 2006.gada 9.februāra rīkojuma Nr.77 "Par Koncepciju finansējuma palielināšanai no valsts budžeta 2006. - 2010.gadā Latvijas Republikas attīstības sadarbības politikas īstenošanai" 3. punktu Plāna 2007.gadam īstenošanai no valsts budžeta nepieciešams izdalīt kopumā LVL 770 000. Papildus Ārlietu ministrijas bāzes izdevumos iekļautajiem LVL 150 000, 2007.gadā nepieciešams piešķirt LVL 620 000, kas kopā sastāda LVL 770 000. Paredzētais finansēšanas avots - Latvijas Republikas valsts budžets.

Informatīvā daļa

1. Attīstības sadarbības politikas mērķi.

1.1. Mērķi:

1.1.1. divpusējai un trīspusējai sadarbībai ar valstīm tiek noteiktas šādas prioritārās jomas attīstības sadarbības projektiem:

- atbalsts valsts pārvaldes, pašvaldību un ekonomisko reformu procesā, atbalsts Eiropas un transatlantiskās integrācijas procesā;

- demokrātiskas un pilsoniskas sabiedrības attīstības veicināšana;

- attīstības palīdzības projektu īstenošana valstīs, kur Latvija piedalās miera uzturēšanas misijās;

- izglītība, kultūra, sociālā attīstība, veselība, vides aizsardzība.

1.1.2. komunikācijas aktivitātes, attīstības studijas un pētniecības darbu finansēšana;

1.1.3. normatīvi tiesiskās bāzes attīstība un konsolidētas sistēmas attīstības sadarbības politikas jomā stiprināšana.

2. Rīcības virzieni mērķu sasniegšanai.

2.1. Divpusējai un trīspusējai sadarbībai:

2.1.1. atbalsts NVO, privātā sektora, pašvaldību un valsts institūciju grantu projektiem 1.1.1. un 1.1.2. punktos uzskaitītajās prioritārajās jomās;

2.1.2. pēc citu valstu pieprasījuma Latvijas ekspertu finansēšana, lai dalītos ar Latvijas pieredzi pārejas periodā un sniegtu konsultācijas reformu veikšanai;

2.1.3. semināri un apmācības vizītes saņēmējvalstu pārstāvjiem Latvijā;

2.1.4. atbalsts attīstības palīdzības projektiem pēckrīžu situācijās.

2.2. Komunikācijas aktivitātēm, attīstības studijām un pētniecības darbiem:

2.2.1. publiskās informēšanas aktivitātes, iesaistot plašsaziņas līdzekļus un brīvprātīgo aktivitātes;

2.2.2. atbalsts izpētes projektiem un pētniecības darbu finansēšana attīstības sadarbības un Eiropas kaimiņu politikas jautājumos, sabiedriskā viedokļa izpēte;

2.2.3. dalība citu institūciju un NVO organizētās publiskās informēšanas aktivitātēs viedokļa veidošanai par attīstības sadarbību, atbalsts informatīvā nodrošinājuma veidošanai;

2.2.4. atbalsts iniciatīvām attīstības studiju jomā, sadarbojoties ar Latvijas skolām, universitātēm un sabiedriskajām organizācijām.

2.3. Latvijas attīstības sadarbības normatīvi tiesiskās bāzes pilnveidošana, izstrādājot jaunus normatīvos aktus ar mērķi sagatavot normatīvi tiesisko pamatu granta projektu konkursu īstenošanai 2007.gadā un Attīstības sadarbības valsts aģentūras izveidei 2008. gadā. Papildus jaunu normatīvo aktu izstrādei, iespējama grozījumu izstrāde jau esošajos normatīvajos aktos, ja būs tāda nepieciešamība.

3. Prognozējamie rezultāti

3.1. Prognozējamie rezultāti:

3.1.1. īstenojot divpusējo un trīspusējo sadarbību ar valstīm attīstības sadarbības palīdzības sniegšanas jomā:

- NVO, privātais sektors, kā arī individuāli eksperti iegūs iespējas piedalīties valsts finansētos attīstības sadarbības projektos;

- tiks apzināta Latvijas ekspertīze un salīdzinošās priekšrocības attīstības sadarbības jomā, kā arī Latvijas sniegtā palīdzība kļūs efektīvāka un atbildīs saņēmējvalsts attīstības nepieciešamībām;

- tiks veicināts dialogs ar jaunattīstības un pārejas ekonomikas valstīm, līdz ar to stiprinot Latvijas kā veiksmīgas donorvalsts statusu starptautiskās palīdzības struktūrā;

- sniedzot palīdzību pēckrīžu situācijās, tiks sniegta palīdzība civilajiem iedzīvotājiem un veicināta vietējo kopienu drošība, kur darbojas Latvijas miera uzturēšanas misijas. Projekti var palielināt vietējo iedzīvotāju atbalstu Latvijas militārpersonu darbībai starptautisko spēku sastāvā un mazināt misiju dalībnieku drošības risku.

3.1.2. komunikācijas aktivitāšu finansēšana, atbalsts attīstības studijām un pētniecisko darbu finansēšana:

- komunikācijas aktivitātes veicinās sabiedrības informētību un izpratni par attīstības sadarbības politikas principiem un Latvijas aktivitātēm; veicinās Latvijas NVO, privātā sektora un individuālo ekspertu informētību un iesaisti attīstības sadarbības politikas jautājumos, tai skaitā piedalīšanos Latvijas Republikas attīstības sadarbības politikas veidošanā;

- izpētes darbu finansēšana par attīstības sadarbības un Eiropas kaimiņu politikas jautājumiem veicinās dziļāku izpratni par potenciālo palīdzības saņēmējvalstu vajadzībām un problemātiku, kas tiks izmantota attīstības sadarbības programmēšanai;

- tiks veicināta Latvijas NVO, privātā sektora un individuālo ekspertu dalība starptautiskos projektos, kā arī tiks nodrošināta konsultatīva palīdzība šo ekspertu dalībai starptautiskos projektos;

- attīstības studijas vairos izpratni par attīstības sadarbības problemātiku un dos ilgtermiņa ieguldījumu sabiedrības uzskatu veidošanā;

3.1.3. attīstības sadarbības normatīvi tiesiskās bāzes pilnveidošana:

- tiek apstiprināts Ministru kabinetā un iesniegts apstiprināšanai Saeimā likums par attīstības sadarbību;

- Ministru kabinets apstiprina noteikumus par Attīstības sadarbības valsts aģentūras izveidi;

- pamatojoties uz jau spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tiek izstrādāti un Ministru kabinetā apstiprināti granta projektu konkursu nolikumi;

- iespējami grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 20. decembra noteikumos Nr. 991 "Attīstības sadarbības padomes nolikums" un 2005. gada 25. oktobra noteikumos Nr. 807 "Noteikumi par granta programmu ieviešanu, vadību, uzraudzību un kontroli attīstības sadarbības politikas īstenošanai".

4. Pasākumi izvirzīto mērķu sasniegšanai, izpildes termiņi un rezultatīvie rādītāji to novērtēšanai.

4.1. Divpusējai un trīspusējai sadarbībai:

4.1.1. atbalstam NVO, privātā sektora, pašvaldību un valsts institūciju projektiem Ārlietu ministrija piešķir finansējumu Latvijas Republikas vēstniecībām Gruzijā, Baltkrievijā un Ukrainā:

- vēstniecība ierosina Ārlietu ministrijai apstiprināšanai projektus;

- lai īstenotu projektu, vēstniecība slēdz līgumu ar projekta īstenotāju vai arī var pati īstenot projektu;

- vēstniecība veic projektu uzraudzību;

- Ārlietu ministrija var veikt projektu ietekmes novērtēšanu pēc projektu īstenošanas beigām.

4.1.2. atbalstam dalībai Valsts kancelejas 3. Starptautiskajam sabiedrības vadības vasaras institūtā 2007.gada jūnijā/jūlijā tiek finansēti Latvijas Republikas attīstības sadarbības prioritāro valstu 2 pārstāvji;

4.1.3. atbalstam NVO, privātā sektora, pašvaldību un valsts institūciju projektiem Ārlietu ministrija nodrošina granta projektu konkursu rīkošanu:

- pēc nepieciešamības Ārlietu ministrija izstrādā grozījumus esošajos normatīvajos aktos vai izstrādā jaunus normatīvo aktu projektus attīstības sadarbības programmu efektīvai vadībai un funkcionēšanai;

- Ārlietu ministrija izstrādā granta projektu konkursa nolikumu un izsludina konkursu;

- Ārlietu ministrija projektu pieteikumu izvērtēšanai nodrošina vērtēšanas komisiju izveidi, projektu uzraudzību un grantu programmu uzraudzības pārskatu regulāru sagatavošanu;

- Attīstības sadarbības padome (turpmāk - Padome) pieņem lēmumus par attīstības sadarbības pasākumu atbalstu;

- Ārlietu ministrija var nodrošināt projektu ietekmes novērtēšanu pēc projektu īstenošanas beigām.

4.1.4. atbalstam NVO, privātā sektora, pašvaldību un valsts institūciju projektiem Ārlietu ministrija atbalsta tehniskās palīdzības projektus:

- pēc nepieciešamības Ārlietu ministrija izstrādā grozījumus esošajos normatīvajos aktos vai izstrādā jaunus normatīvo aktu projektus tehniskās palīdzības projektu efektīvai vadībai un funkcionēšanai;

- Ārlietu ministrija pieņem lēmumus par tehniskās palīdzības projektu atbalstu, ja to summa ir līdz 2000 LVL, kā arī Padome pieņem lēmumus par tehniskās palīdzības projektu atbalstu, ja to summa pārsniedz 2000 LVL;

- Ārlietu ministrija var nodrošināt projektu ietekmes novērtēšanu pēc projektu īstenošanas beigām.

4.1.5. attīstības palīdzības projektu īstenošanai Afganistānā un Kosovā:

- Aizsardzības ministrija veic konsultācijas un iespēju izpēti projekta īstenošanai;

- Aizsardzības ministrija ierosina Padomei apstiprināšanai projektu;

- Ārlietu ministrija slēdz līgumu ar projekta īstenotāju;

- Ārlietu ministrija nodrošina projekta uzraudzības veikšanu.

Pasākumi izvirzīto mērķu
sasniegšanai

Izpildes
termiņi

Rezultatīvie rādītāji

Divpusējai un trīspusējai sadarbībai

Atbalstam NVO, privātā sektora, pašvaldību un valsts institūciju projektiem Ārlietu ministrija piešķir finansējumu Latvijas Republikas vēstniecībām Gruzijā, Baltkrievijā un Ukrainā

2007.gada 31.decembris

Vēstniecību projekti Gruzijā - 3;

Vēstniecību projekti Baltkrievijā - 6;

Vēstniecību projekti Moldovā un Ukrainā - 6

Atbalsts Valsts kancelejas rīkotajam 3. Starptautiskajam Sabiedrības vadības Vasaras institūtam

2007.gada 30.jūnijs

Tiek nodrošināta 2 Latvijas Republikas attīstības sadarbības prioritāro valstu pārstāvju dalība vadības Vasaras institūtā

Granta projektu konkursi

2007.gada 31.decembris

Attīstības sadarbības padome nosaka granta projektu konkursu skaitu

Tehniskās palīdzības projekti atbalstam NVO, privātā sektora, pašvaldību un valsts institūciju projektiem

2007.gada 31.decembris

Tiek īstenoti 7 tehniskās palīdzības projekti

4.2. Komunikācijas aktivitātēm, attīstības studijām un pētniecības darbiem:

4.2.1. atbalsta sniegšana nevalstisko organizāciju iekļaušanai starptautiskajā tīklā un darbības attīstības sadarbības jomā administratīvo izmaksu segšanai;

4.2.2. atbalstam komunikācijas aktivitātēm, attīstības studijām un pētniecības darbiem Ārlietu ministrija rīko granta projektu konkursu (prioritātes - "Komunikācijas aktivitātes", "Attīstības studijas", "Plašsaziņas līdzekļu iniciatīvas"):

- pēc nepieciešamības Ārlietu ministrija veic grozījumus esošajos normatīvajos aktos vai izstrādā jaunus normatīvo aktu projektus attīstības sadarbības programmu efektīvai vadībai un funkcionēšanai;

- Ārlietu ministrija izstrādā granta projektu konkursa nolikumu un izsludina konkursu;

- Ārlietu ministrija projektu pieteikumu izvērtēšanai nodrošina vērtēšanas komisiju izveidi, projektu uzraudzību un grantu programmu uzraudzības pārskatu regulāru sagatavošanu;

- Padome pieņem lēmumus par attīstības sadarbības pasākumu atbalstu;

- Ārlietu ministrija var nodrošināt projektu ietekmes novērtēšanu pēc projektu īstenošanas beigām.

4.2.3. sabiedrības aptaujas veikšana par attieksmi attiecībā uz attīstības sadarbības jautājumiem;

4.2.4. atbalsts Latvijas brīvprātīgo iniciatīvām Latvijas attīstības sadarbības prioritārajās valstīs;

4.2.5. atbalsts masu mediju pārstāvju iniciatīvām, lai informētu Latvijas sabiedrību par aktualitātēm attīstības sadarbības prioritārajās valstīs;

4.2.6. mācību materiālu iegāde par attīstības sadarbības jautājumiem;

4.2.7. atbalsts Pasaules Pārtikas programmas gājiena - sabiedrības informēšanas pasākuma - organizēšanai 2007.gadā.

Pasākumi izvirzīto mērķu
sasniegšanai

Izpildes termiņi

Rezultatīvie rādītāji

Komunikācijas aktivitātēm, attīstības studijām un pētniecības darbiem

Atbalsts nevalstisko organizāciju iekļaušanai starptautiskajā tīklā un darbības attīstības sadarbības jomā administratīvo izmaksu segšanai

2007.gada 31.decembris

Nevalstisko organizāciju iekļaušana starptautiskajā tīklā; tiek segtas administratīvās izmaksas

Granta projektu konkursi

2007.gada 31. decembris

Attīstības sadarbības padome nosaka granta projektu konkursu skaitu

Sabiedrības aptaujas veikšana par attieksmi attiecībā uz attīstības sadarbības jautājumiem

2007.gada 30.jūnijs

Veikts pētījums

Atbalsts Latvijas brīvprātīgo iniciatīvām Latvijas attīstības sadarbības prioritārajās valstīs

2007.gada 31.decembris

3 Latvijas pārstāvji piedalās starp­tautiskos brīvprātīgo projektos attīstības sadarbības jomā

Masu mediju iesaistīšana sabiedrības informēšanā par aktualitātēm attīstības sadarbības prioritārajās valstīs

2007.gada 31.decembris

 

• 4-6 publikācijas gadā lielākajos Latvijas medijos

• 2 žurnālistu vizītes projektu īstenošanas vietās

Mācību materiālu iegāde par attīstības sadarbības jautājumiem

2007.gada 31.decembris

8 - 10 grāmatu vai citu izglītojošu materiālu iegāde

Atbalsts Pasaules Pārtikas programmas gājiena organizēšanai

2007.gada maijs

Iesaistīto dalībnieku skaits pasākumā - 40-50 cilvēki

4.3. Tiek apstiprināts Ministru kabinetā un iesniegts apstiprināšanai Saeimā likums par attīstības sadarbību, Ministru kabinets apstiprina noteikumus par attīstības sadarbības valsts aģentūras izveidi, Ministru kabinets apstiprina granta projektu konkursu nolikumus.

Pasākumi izvirzīto mērķu
sasniegšanai

Izpildes termiņi

Rezultatīvie rādītāji

Sagatavot iesniegšanai Ministru kabinetā un iesniegt Saeimā likumu par attīstības sadarbību

2007.gada

31.decembris

Saeima pieņem likumu par attīstības sadarbību

Sagatavot iesniegšanai Ministru kabinetā noteikumus par attīstības sadarbības valsts aģentūras izveidi

2007.gada

31.decembris

Ministru kabinets apstiprina noteikumus par attīstības sadarbības valsts aģentūras izveidi

Sagatavot iesniegšanai Ministru kabinetā granta projektu konkursu nolikumus

2007.gada 30.marts

Ministru kabinets apstiprina granta projektu konkursu nolikumus

Iespējamo grozījumu izstrāde Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumos Nr.991 "Attīstības sadarbības padomes nolikums" un 2005.gada 25.oktobra Ministru kabineta noteikumos Nr.807 "Noteikumi par granta programmu ieviešanu, vadību, uzraudzību un kontroli attīstības sadarbības īstenošanai"

2007.gada 31.decembris

Ministru kabinets apstiprina nepieciešamos grozījumus

5. Plāna 2007. gadam īstenošanai papildus nepieciešamais finansējums.

Ar MK 2006.gada 9.februāra rīkojuma Nr.77 "Par Koncepciju finansējuma palielināšanai no valsts budžeta 2006.-2010.gadā Latvijas Republikas attīstības sadarbības politikas īstenošanai" 3. punktu Plāna 2007.gadam īstenošanai no valsts budžeta nepieciešams piešķirt LVL 770 000. Papildus Ārlietu ministrijas bāzes izdevumos iekļautajiem LVL 150 000, 2007.gadā nepieciešams piešķirt LVL 620 000, kas kopā sastāda LVL 770 000. Paredzētais finansēšanas avots - Latvijas Republikas budžets.

No paredzētajiem LVL 770 000 -

5.1. Divpusējās un trīspusējās sadarbības projektiem 85% (LVL 654 500) no kopējā pieejamā finansējuma, tajā skaitā prioritāšu secībā:

5.1.1. vēstniecību projekti Gruzijā - LVL 7 000, Baltkrievijā - LVL 32 000, un Ukrainā (projektiem Ukrainā un Moldovā) - LVL 25 000;

5.1.2. Valsts kancelejas 3. Starptautiskais Sabiedrības vadības Vasaras institūts - LVL 5 000;

5.1.3. granta projektu konkursi - LVL 510 000;

5.1.4. tehniskās palīdzības projekti - LVL 44 700;

5.1.5. civilās palīdzības projekts Afganistānā un Kosovā - LVL 30 800.

5.2. Atbalsts komunikācijas aktivitātēm, attīstības studijām un pētniecības darbiem 15% (LVL 115 500) no kopējā pieejamā finansējuma, tajā skaitā prioritāšu secībā:

5.2.1. nevalstisko organizāciju iekļaušana starptautiskajā tīklā un darbības attīstības sadarbības jomā administratīvo izmaksu segšana - LVL 9 920;

5.2.2. granta projektu konkurss - LVL 80 850;

5.2.3. sabiedrības aptaujas veikšana par attieksmi attiecībā uz attīstības sadarbības jautājumiem - LVL 1 700;

5.2.5. atbalsts Latvijas brīvprātīgo iniciatīvām Latvijas attīstības sadarbības prioritārajās valstīs LVL 11 780;

5.2.6. atbalsts masu mediju pārstāvju iniciatīvām, lai informētu Latvijas sabiedrību par aktualitātēm attīstības sadarbības prioritārajās valstīs - LVL 10 550;

5.2.7. atbalsts mācību līdzekļu (grāmatu) iegādei par attīstības sadarbības jautājumiem - LVL 300;

5.2.8. atbalsts Pasaules Pārtikas programmas gājiena organizēšanai 2007.gadā - LVL 400.

6. Atbildība

Par Plāna 2007.gadam ieviešanu atbildīgā iestāde ir Ārlietu ministrija.

7. Atskaitīšanās kārtība

Saskaņā ar MK 2003.gada 19.februāra rīkojuma Nr.107 "Par Latvijas Republikas Attīstības sadarbības pamatnostādnēm" 3.3. punktu Ārlietu ministrijai līdz 2008.gada 1.aprīlim iesniegt MK informatīvu ziņojumu par Plāna 2007.gadam īstenošanu. Informatīvais ziņojums tiek gatavots, ņemot vērā plāna punktos 4.1., 4.2. un 4.3. noteiktos pasākumus izvirzīto mērķu sasniegšanai, to rezultatīvos rādītājus un izpildes termiņus.

1 MK 2005.gada 13.aprīļa rīkojums nr. 230, Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 19.februāra rīkojumā Nr.107 "Par Latvijas Republikas Attīstības sadarbības politikas pamatnostādnēm"; MK 2003.gada 29.oktobra rīkojums nr. 691, Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 19.februāra rīkojumā Nr.107 "Par Latvijas Republikas Attīstības sadarbības politikas pamatnostādnēm" un MK 2003.gada 28.maija rīkojums nr. 339, Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 19.februāra rīkojumā Nr.107 "Par Latvijas Republikas Attīstības sadarbības politikas pamatnostādnēm".

2 Latvijas dalība ES Attīstības sadarbības politikā - ES Padomes darba grupās un komitejās, kā arī Ministru padomē, šobrīd tiek organizēta saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 11.jūnija rīkojumu Nr. 385 "Par ministriju un citu valsts iestāžu kompetenci Eiropas Savienības jautājumos", Ministru kabineta 2005.gada 16.augusta instrukciju Nr.6 "Latvijas nacionālo pozīciju Eiropas Savienības jautājumos un ar tām saistīto instrukciju izstrādes un infromācijas aprites kārtība" un Ministru kabineta 2005.gada 16.augusta noteikumiem Nr.596 "Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Eiropas Savienības jautājumos izstrādes, apstiprināšanas un pārstāvēšanas kārtība".

3 ES Padomes Ārējo attiecību padomes 24.05.2005. secinājumos noteikts mērķis palielināt finansējumu attīstības sadarbībai - kolektīvi līdz 2010.gadam ES sasniedzot 0.56% no NKP un nodrošinot, ka katra ES dalībvalsts sasniedz vismaz 0.51% no NKP, ņemot vērā, ka valstis, kuras ir kļuvušas par ES dalībvalstīm pēc 2002.gada, tai skaitā Latvija, sasniedz vismaz 0.17% no NKP.

Ārlietu ministrs Artis Pabriks

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Attīstības sadarbības politikas plānu 2007.gadam Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 769Pieņemts: 04.10.2006.Stājas spēkā: 04.10.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 160, 06.10.2006.
145142
04.10.2006
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)