Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.51

Rīgā 2006.gada 1.augustā (prot. Nr.46, 10.§)
Par pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu, sludinājumu un citas vizuālās informācijas izvietošanu Rīgā
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām14.panta otrās daļas 4.punktu un 43.panta pirmās daļas 7.punktu,
likuma “Par nodokļiem un nodevām10.panta trešo daļu un 12.panta pirmās daļas 7.punktu un
Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr.480 “Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 12.punktu un 16.4.apakšpunktu
Lietotie termini

(Nodaļa grozīta ar Rīgas domes 23.12.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.143; Rīgas domes 17.12.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.48; Rīgas domes 13.04.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.65; Rīgas domes 19.05.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.127)

Afiša – paziņojums vai reklāmas plakāts par pasākumiem, koncertiem, izrādēm, izstādēm, lekcijām u.tml. ar norādītu pasākuma norises laiku un vietu.

Izkārtne — vizuālā informācija, kas izvietota tieši pie jebkuras iestādes (arī valsts un pašvaldības), fiziskās vai juridiskās personas komercdarbības veikšanas vietas un informē par tās veiktās darbības raksturu (piemēram, prokuratūra, skola, veikals, viesnīca, banka, darbnīca, rūpnīca, birojs u.c.), darba laiku. Izkārtnē var tikt ietverti citi saimnieciskās darbības veikšanai nepieciešamie dati par iestādes, uzņēmuma vai komersanta nosaukumu, pārdodamās produkcijas sortimentu, pakalpojumu veidiem.

Digitālais ekrāns — jebkuras formas vai jebkura veida priekšmets, konstrukcija vai būve, kas speciāli veidots digitālās vai video reklāmas izvietošanai publiskā vietā vai vietā, kas vērsta pret publisku vietu.

Dinamiskais stends – reklāmas stends, kurā izvietoti vairāki reklāmas plakāti, kas kustīgi, periodiski mainās.

Eskorta pakalpojumu reklāma — reklāma, kurā par samaksu tiek piedāvāti personu — pavadoņu pakalpojumi (svinīgos pasākumos, izbraucienos, brīvā laika pavadīšanai, izklaidei u.tml.), ja šīs personas neveic noteiktus profesionālos pienākumus (gida, autovadītāja, aktiera, dziedātāja u.tml. pienākumus).

Īslaicīga reklāma, īslaicīgs reklāmas objekts — reklāmas objekts, kura izvietošanas laiks nepārsniedz trīs mēnešus, tā uzstādīšanai netiek izgatavotas speciālas konstrukcijas konstruktīvā saistībā ar būvi vai veikti rakšanas darbi un tā izvietošanai nav nepieciešams izstrādāt būvprojektu.

Mobilā reklāma — reklāma kustībā, uz speciāli reklāmai izgatavotām vai izmantotām konstrukcijām uz transportlīdzekļa, reklāma uz cilvēku pārnēsājamiem stendiem, transparentiem.

Pašreklāmas plakāts — obligāti izvietojams plakāts uz tīkla reklāmas objektiem laikā, kad uz tiem netiek izvietots reklāmas akcijas vai reklāmas devēja plakāts.

Reklāma — ar saimniecisko vai profesionālo darbību saistīts jebkuras formas vai jebkura veida paziņojums vai pasākums, kura nolūks ir veicināt preču vai pakalpojumu (arī nekustamā īpašuma, tiesību un saistību) popularitāti vai pieprasījumu pēc tiem.

Reklāmas akcija – pasākums, kad publiski pilsētas vidē tiek izplatīta informācija, kuras mērķis ir radīt patērētājos un pircējos interesi par pārdodamo produkciju, pakalpojumu veidiem, idejām, kā arī par objektiem, kuros noris tirdzniecība, par pakalpojumu sniegšanu vai arī citiem pasākumiem saimnieciskās darbības uzlabošanai, ienākumu gūšanai vai popularitātes palielināšanai.

Reklāmas objekts — jebkuras formas vai jebkura veida priekšmets, konstrukcija vai būve, kas speciāli veidots reklāmas izvietošanai pilsētas vidē.

Reklāmas objekta marķējums — obligāti izvietojama informācija uz visiem reklāmas objektiem ar tā īpašnieka rekvizītiem — komersanta nosaukumu vai personas uzvārdu, tālruņa numuru, kuras izmērs un izvietojums jāsaskaņo Rīgas pilsētas būvvaldē.

Slietnis — neliels (līdz 1,5 m augsts), mobils informatīvs objekts, kas tiek izvietots pie jebkuras iestādes, organizācijas vai saimnieciskās darbības veikšanas vietas tikai tās darba laikā.

Sociālā reklāma — nekomerciāla reklāma, kurā netiek reklamēts konkrētas izcelsmes (ražotāja) produkts vai pakalpojums un kura vērsta uz sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanu dažādās jomās.

Tīkla reklāma – reklāmas objektu sistēma, ko publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, veido reklāmas izvietotājs, kuram reklāmas objektu, reklāmas plakātu izvietošana vai reklāmas vietu iznomāšana ir komercdarbība un kas noslēdzis līgumu ar Rīgas pilsētas būvvaldi.

I. Vispārīgie noteikumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk — noteikumi) nosaka kārtību, kādā uzliek pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu, sludinājumu un citas vizuālās informācijas (turpmāk — nodeva) izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.

2. Noteikumu mērķis ir regulēt un nodrošināt ieņēmumus Rīgas pilsētas pašvaldības budžetā no publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, izvietotās reklāmas, afišām, sludinājumiem un citas vizuālās informācijas Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.

3. Noteikumi neattiecas uz izkārtnēm, kā arī uz funkcionālo informāciju — valsts un pašvaldības dienestu norādēm (ceļa zīmes, transporta pieturvietu zīmes, ielu nosaukumu norādes u.tml.), kas tiek izgatavotas un izvietotas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4. Izvietojot un ekspluatējot reklāmas, afišas, sludinājumus un citu vizuālo informāciju, jāievēro šie noteikumi, Latvijas Republikas likumi un citi normatīvie akti.

5. Par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām, Saeimas vēlēšanām un pašvaldību vēlēšanām Rīgas pilsētas pašvaldība iekasē Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā aprēķināmo maksu, piemērojot šajos noteikumos noteiktos zonas koeficientus un maksas par pašvaldībai piederošas, piekrītošas, līdz Rīgas domes lēmuma pieņemšanai par zemes gabala izmantošanu vai līdz īpašuma tiesību atjaunošanai rīcībā esošas zemes (turpmāk — pašvaldības zeme) izmantošanu koeficientus.

II. Nodevas maksātāji un objekts

6. Nodevas maksātāji ir fiziskās un juridiskās personas, kas izvieto reklāmu, afišas, sludinājumus un citu vizuālo informāciju publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, uz Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošām ēkām, kā arī citās tam atvēlētās vietās.

7. Nodevas objekts ir reklāma, afiša, sludinājumi un cita vizuālā informācija, kas tiek izvietota Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, uz Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošām ēkām, kā arī citās tam atvēlētās vietās.

8. No nodevas tiek atbrīvota šāda vizuālā informācija:

8.1. sociālā reklāma;

8.2. informācija par labdarības pasākumiem, ja labdarības pasākumu ietvaros tiek vākti līdzekļi, kuri tiek nodoti Latvijas Republikā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām vai to iestādēm, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu;

8.3. informācijas par dabas (vides) aizsardzību un ar to saistītiem pasākumiem (ja netiek reklamēts konkrēta ražotāja produkts vai pakalpojums);

8.4. informācija par veselības aizsardzību vai ar to saistītiem pasākumiem (ja netiek reklamēts konkrēta ražotāja produkts vai pakalpojums);

8.5. informācija par valsts un Rīgas pilsētas pašvaldības rīkotiem starptautiskiem pasākumiem, kuri tiek organizēti diplomātisko attiecību ietvaros;

8.6. Latvijas Republikas likumos un normatīvajos aktos noteiktā obligāti izvietojamā informācija;

8.7. informācija par pasākumiem, kuri tiek rīkoti, pamatojoties uz starpvalstu līgumiem, tostarp uz tādu vienošanos pamata, kuras Rīgas pilsētas pašvaldība noslēdz ar citu valstu pašvaldībām;

8.8. informācija par valsts vai Rīgas pilsētas pašvaldības rīkotiem pasākumiem (valsts un pilsētas svētki, Vispārējie latviešu dziesmu svētki, sporta svētki un citi līdzīgi pasākumi);

8.9. informācija par valsts un Rīgas pilsētas pašvaldības aģentūru rīkotiem pasākumiem, ja minēto pasākumu rīkošana ir aģentūru izveides galvenais mērķis;

8.10. Rīgas pilsētai nepieciešamā informācija – norādes, informatīvās kartes, shēmas u.c.;

8.11. svētku noformējums;

8.12. informācija, ko sniedz tās iestādes, kuras atrodas Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pakļautībā;

8.13. (svītrots ar Rīgas domes 19.05.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.127);

8.14. pašreklāmas plakāti uz tīkla reklāmas objektiem;

8.15. informācija par šķiroto atkritumu pieņemšanas punktiem, kuros tie tiek pieņemti bez maksas.

(Rīgas domes 22.01.2008. saistošo noteikumu Nr.108 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas domes 31.03.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.162; Rīgas domes 17.12.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.48)

9. Izvietojot 8. vai 17.7.punktā norādīto vizuālo informāciju, ziņas par pasākumu sponsoriem un atbalstītājiem (to logotipi, uzņēmumu nosaukumi, preču zīmes) nedrīkst aizņemt vairāk par 20 % no kopējās vizuālās informācijas platības un tā jāizvieto norobežotā laukumā plakāta malā.

(Rīgas domes 23.12.2008. saistošo noteikumu Nr.143 redakcijā)

10. Reklāmas objekta marķējums jāizvieto ārpus reklāmas laukuma.

(Grozīts ar Rīgas domes 17.12.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.48)

11. Izvietojot slietni uz pašvaldības zemes, tas apliekams ar nodevu.

12. (Svītrots ar Rīgas domes 22.01.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.108)

III. Nodevas likme, koeficienti, aprēķināšanas kārtība

13. Nodevas likmi nosaka Rīgas dome.

14. Ziņas par reklāmu, reklāmas objektu izmēriem, daudzumu (skaitu), izvietošanas adresi, izvietošanas periodu un nekustamā īpašuma, uz kura atrodas reklāmas objekts, piederību nodevas aprēķināšanai iesniedz reklāmas devējs (vai izvietotājs), kas ir atbildīgs par sniegto ziņu pareizību.

(Rīgas domes 23.12.2008. saistošo noteikumu Nr.143 redakcijā)

15. Nodevu aprēķina pēc formulas:

N=

B x L x Z x T x M x Zn

, kur

30

N – nodeva

B – reklāmas nodevas bāzes likme Ls 1,10. Reklāmām sabiedriskā transporta pieturvietu nojumēs, kas uzstādītas Rīgas pilsētas būvvaldes organizētā konkursa rezultātā, bāzes likme Ls 0,3

L – reklāmas laukums

Z – zonas koeficients

T – tematikas koeficients

M – izvietošanas laiks dienās

Zn – koeficients maksai par pašvaldības zemes izmantošanu reklāmas vajadzībām.

Ja reklāmas virsmas izmērs ir mazāks par vienu kvadrātmetru, aprēķinos piemēro minimālo virsmas laukuma izmēru viens kvadrātmetrs.

Ja reklāmas laukums pārsniedz divdesmit kvadrātmetru, bet ne vairāk kā piecdesmit kvadrātmetru, reklāmas laukums tiek aprēķināts pēc formulas:

0,68 x L + 6,6

Ja reklāmas laukums pārsniedz piecdesmit kvadrātmetru, reklāmas laukums tiek aprēķināts pēc formulas:

0,31 x L + 24,33

(Rīgas domes 31.03.2009. saistošo noteikumu Nr.162 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas domes 17.12.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.48)

15.1 Uz Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošajiem afišu stabiem un stendiem izvietoto afišu mēneša nodeva tiek aprēķināta pēc afišu stabu un stendu kopējā laukuma pēc formulas:

N = B x L x Zn, kur:

N – nodeva,

B – afišu nodevas bāzes likme Ls 1,10,

L – afišu stendu un stabu laukums,

Zn – koeficients maksai par pašvaldības zemes izmantošanu reklāmas vajadzībām.
(Rīgas domes 19.05.2011. saistošo noteikumu Nr.127 redakcijā)

16. Zonas koeficienti:

16.1. 1.zona = 4;

16.2. 2.zona = 3;

16.3. 3.zona = 2;

16.4. 4.zona = 1.

Rīgas zonējums koeficienta piemērošanai noteikts šo noteikumu 1.pielikumā.

(Grozīts ar Rīgas domes 17.12.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.48)

17. Tematikas koeficienti:

17.1. alus un vīna reklāma — 5;

17.2. pārējo alkoholisko dzērienu reklāma — 7;

17.3. tabakas izstrādājumu reklāma — 5;

17.4. eskorta pakalpojumu reklāma — 5;

17.5. pārējās reklāmas, afišas, sludinājumi un cita vizuālā informācija — 1;

17.6. (svītrots ar Rīgas domes 31.03.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.162);

17.7. vizuālā informācija par valsts un Rīgas pilsētas pašvaldības finansiāli atbalstītiem mākslu, kultūru, zinātni, izglītību, dabas aizsardzību vai sportu veicinošiem pasākumiem – 0,5;

17.8. digitālā un dinamiskā reklāma – 2;

17.9. ja plakātā vienlaicīgi tiek eksponēta reklāma ar dažādiem tematikas koeficientiem, tad piemērojams lielākais tematikas koeficients.

(Grozīts ar Rīgas domes 22.01.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.108; Rīgas domes 23.12.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.143; Rīgas domes 17.12.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.48)

18. Koeficients par pašvaldības zemes izmantošanu reklāmas vajadzībām:

18.1. Zn = 1,15 — koeficients par pašvaldības zemes izmantošanu 1.zonā;

18.2. Zn = 1,10 — koeficients par pašvaldības zemes izmantošanu 2.zonā;

18.3. Zn = 1,05 — koeficients par pašvaldības zemes izmantošanu 3.zonā;

18.4. Zn = 1,03 — koeficients par pašvaldības zemes izmantošanu 4.zonā.

Rīgas zonējums koeficienta piemērošanai noteikts šo noteikumu 1.pielikumā.

19. Izvietojot uz pašvaldības zemes 8.punktā noteikto vizuālo informāciju, kas tiek atbrīvota no nodevas, kā arī gadījumos, kad tiek ekspluatēts reklāmas objekts bez vizuālās informācijas izvietošanas, maksa par pašvaldības zemes izmantošanu tiek aprēķināta pēc formulas:

N=

B x L x Z x M x (Zn -1)

30

(Rīgas domes 31.03.2009. saistošo noteikumu Nr.162 redakcijā)

20. (Svītrots ar Rīgas domes 31.03.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.162)

21. Reklāmas akciju laikā nodeva tiek aprēķināta, izmantojot 15.punktā minēto formulu.

21.1. (svītrots ar Rīgas domes 23.12.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.143);

21.2. (svītrots ar Rīgas domes 23.12.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.143);

21.3. Izvietojot reklāmas akcijas vajadzībām speciālas konstrukcijas, teltis, skatuvi u.tml., tiek aprēķināta to kubatūra (m3 — piemērojot spēkā esošo m2 likmi; neregulāru formu priekšmetiem, apjomiem pēc to ārējiem izmēriem aprēķinos izmantojot paralēlskaldņa aprēķināšanas formulu).

(Grozīts ar Rīgas domes 23.12.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.143)

22. Mobilajai reklāmai un reklāmai uz sabiedriskā transporta tiek piemērots zonas koeficients 2,5.

22.1 Īslaicīgai reklāmai, kas tiek izvietota publiska pasākuma laikā, noteikta nemainīga nodevas likme Ls 5 dienā par katru reklāmas objektu.

(Rīgas domes 19.05.2011. saistošo noteikumu Nr.127 redakcijā)

IV. Nodevas maksāšanas kārtība un kontrole

23. Lai saņemtu maksāšanas paziņojumu par nodevu par reklāmas, afišu, sludinājumu un citas vizuālās informācijas izvietošanu konstruktīvā saistībā ar būvi un reklāmas pasi, Rīgas pilsētas būvvaldē 15 dienu laikā pēc reklāmas izvietošanas jāiesniedz realizētās reklāmas fotogrāfija (10 x 15 cm), nodevas maksātāja rekvizīti (Uzņēmumu reģistra izsniegta reģistrācijas apliecības kopija, faktiskā adrese, nodokļu maksātāja konts kredītiestādē, tālruņa numurs; fiziskai personai – personas kods, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese), jāuzrāda Rīgas pilsētas būvvaldē saskaņotais projekts, reklāmas izvietošanas periods, reklāmas atrašanās vieta. Ja reklāma realizēta atbilstoši saskaņotajam projektam, tiek izsniegta reklāmas pase, nosūtīts maksāšanas paziņojums par nodevu, kurā norādīts maksājumu grafiks.

(Rīgas domes 23.12.2008. saistošo noteikumu Nr.143 redakcijā)

24. Izvietojot īslaicīgu reklāmu vai īslaicīgu reklāmas objektu, maksāšanas paziņojums par nodevu tiek izsūtīts pēc projekta saskaņošanas. Nodeva šajā gadījumā jāsamaksā maksāšanas paziņojumā par nodevu norādītajā termiņā un apmērā.

(Rīgas domes 23.12.2008. saistošo noteikumu Nr.143 redakcijā)

24.1 Maksāšanas paziņojums par nodevu par afišām uz Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošajiem afišu stendiem un stabiem tiek sagatavots katra mēneša beigās. Nodeva jāsamaksā maksāšanas paziņojumā par nodevu norādītajā termiņā un apmērā.

(Rīgas domes 19.05.2011. saistošo noteikumu Nr.127 redakcijā)

25. Reklāmas objekta ar piesaisti zemei/konkrētai vietai ekspluatācija ir atļauta tikai tad, kad saņemts Būvvaldes akts par pieņemšanu ekspluatācijā, reklāmas pase un paziņojums par nodevu.

26. Pēc reklāmas objekta ar piesaisti zemei/konkrētai vietai uzstādīšanas tā īpašnieks vai viņa pilnvarotā persona iesniedz Rīgas pilsētas būvvaldē iesniegumu, lai saņemtu aktu par pieņemšanu ekspluatācijā. Nododot reklāmas objektu ekspluatācijā, jāiesniedz realizētās reklāmas fotogrāfija (10 x 15 cm), nodevas maksātāja rekvizīti (Uzņēmumu reģistra izsniegta reģistrācijas apliecības kopija, faktiskā adrese, nodokļu maksātāja konts kredītiestādē, tālruņa numurs; fiziskai personai – personas kods, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese). Pēc objekta pieņemšanas ekspluatācijā tiek izsniegta reklāmas pase un nosūtīts maksāšanas paziņojums par nodevu.

(Rīgas domes 23.12.2008. saistošo noteikumu Nr.143 redakcijā)

27. Ja izsniegta reklāmas objekta izvietošanas atļauja, bet objekts netiek nodots ekspluatācijā noteiktajā termiņā un reklāmas izvietotājs nav iesniedzis Būvvaldē iesniegumu par izvietošanas atļaujas termiņa pagarināšanu, tad nodeva tiek aprēķināta, sākot no izvietošanas atļaujā noteiktā termiņa pēdējās dienas.

28. Ja reklāma nav realizēta atbilstoši saskaņotajam/akceptētajam projektam, tad Rīgas pilsētas būvvalde ir tiesīga izsniegt pagaidu ekspluatācijas atļauju reklāmas ekspluatācijai, nosakot termiņu, kurā jānovērš pagaidu ekspluatācijas atļaujā norādītās nepilnības un neatbilstības saskaņotajam/akceptētajam projektam. Ja izsniedz pagaidu ekspluatācijas atļauju, tiek nosūtīts maksāšanas paziņojums par nodevu.

(Rīgas domes 23.12.2008. saistošo noteikumu Nr.143 redakcijā)

29. Rīgas pilsētas būvvalde koriģē nodevas maksājumus, veicot pārrēķinus likumā “Par nodokļiem un nodevām” noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar Rīgas domes 23.12.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.143)

30. Pārmaksātās nodevas summas, pamatojoties uz motivētu maksātāja iesniegumu, tiek atmaksātas maksātājam likumā “Par nodokļiem un nodevām” noteiktajā kārtībā.

31. Paziņojums par nodevu tiek izsniegts kopā ar maksājumu grafiku.

32. Maksāšanas paziņojumā par nodevu tiek uzrādīta nodevas kopējā summa par visu periodu.

(Rīgas domes 31.03.2009. saistošo noteikumu Nr.162 redakcijā)

33. Ja tiek sagatavots un izsniegts paziņojums par nodevu, bet reklāma netiek izvietota vai arī tiek noņemta pirms paziņojumā noteiktā termiņa beigām, tad nodevas maksātājam Būvvaldē jāiesniedz iesniegums. Paziņojumu par nodevu anulē no iesnieguma saņemšanas datuma, ja pārbaudot konstatēts, ka reklāma/reklāmas objekts ir demontēta. Šajā gadījumā tiek anulēta arī reklāmas pase.

34. Patvaļīga reklāmas, reklāmas objekta, afišas, sludinājumu, citas vizuālās informācijas izvietošana un soda nomaksa par tās patvaļīgu izvietošanu neatbrīvo no nodevas samaksas.

35. Konstatējot faktu par patvaļīgu reklāmas, reklāmas objekta, afišas, sludinājuma vai citas vizuālās informācijas izvietošanu, tiek sastādīts akts un no akta sastādīšanas dienas līdz šī objekta demontāžai patvaļīgi izvietotās reklāmas izvietotājam/reklāmas devējam jāveic nodevas maksājums.

36. (Svītrots ar Rīgas domes 17.12.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.48)

37. Rīgas pilsētas būvvalde, saņemot nodevas maksātāja iesniegumu, var izdarīt izmaiņas maksājumu grafikā.

(Grozīts ar Rīgas domes 23.12.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.143)

38. Nodeva ieskaitāma Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta vispārējo ieņēmumu kontā.

(Rīgas domes 19.05.2011. saistošo noteikumu Nr.127 redakcijā)

39. Nodevas maksājumus kontrolē Rīgas pilsētas būvvalde. Īstenojot nodevas maksājumu kontroli, Rīgas pilsētas būvvaldei ir visas tiesību aktos noteiktās nodokļu administrācijas tiesības.

(Grozīts ar Rīgas domes 23.12.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.143)

V. Nodevas aprēķināšanas un maksāšanas kārtība tīkla reklāmas uzņēmumiem

40. Paziņojumu par nodevu tīkla reklāmas objektu izvietotājam sagatavo katra mēneša beigās atbilstoši saskaņotajiem reklāmas plakātiem un to izvietošanas vietām. Nodeva jāsamaksā maksāšanas paziņojumā par nodevu norādītajā termiņā un apmērā.

(Rīgas domes 17.12.2009. saistošo noteikumu Nr.48 redakcijā)

41. (Svītrots ar Rīgas domes 17.12.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.48)

42. Ja tiek demontēti vai uzstādīti jauni reklāmas objekti, mainītas to izvietojuma vietas, reklāmas izvietotājam nekavējoties jāiesniedz informācija Rīgas pilsētas būvvaldē, norādot demontāžas vai uzstādīšanas datumu, reklāmas objekta adresi un vietas kodu.

(Rīgas domes 23.12.2008. saistošo noteikumu Nr.143 redakcijā)

42.1 (Svītrots ar Rīgas domes 13.04.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.65)

42.2 (Svītrots ar Rīgas domes 13.04.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.65)

VI. Atbildība par šo noteikumu neievērošanu

43. Rīgas pilsētas būvvalde ir atbildīga par šo noteikumu izpildes novērošanu.

(Grozīts ar Rīgas domes 23.12.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.143)

44. Ja nodeva netiek maksāta šo noteikumu noteiktajā kārtībā pilnā apmērā ilgāk nekā divus mēnešus, Rīgas pilsētas būvvalde ir tiesīga anulēt reklāmas pasi un uzsākt reklāmas vai speciāli šim nolūkam veidotā reklāmas objekta demontāžas procedūru, piedzenot izdevumus no vainīgās puses.

(Grozīts ar Rīgas domes 23.12.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.143)

45. Savlaicīgi nesamaksāto nodevu piedzen likumā “Par nodokļiem un nodevām” paredzētajā kārtībā. Par nodevas maksāšanā pieļautajiem pārkāpumiem iestājas likumā paredzētā atbildība.

VII. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

46. Rīgas pilsētas būvvaldes amatpersonu pieņemto lēmumu var apstrīdēt pie Rīgas domes priekšsēdētāja. Rīgas domes priekšsēdētāja pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

(Rīgas domes 22.01.2008. saistošo noteikumu Nr.108 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas domes 23.12.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.143; Rīgas domes 17.12.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.48)

Noslēguma jautājumi

47. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstos “Latvijas Vēstnesis” un “Rīgas Balss” nedēļas laikā pēc to reģistrācijas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā un stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

48. Atzīt par spēku zaudējušiem Rīgas domes 01.07.1997. saistošos noteikumus Nr.3 “Par pašvaldības nodevu par reklāmu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Rīgā, kā arī to izvietošanas kārtību”, Rīgas domes 26.08.1997. saistošos noteikumus Nr.6 “Par grozījumiem Rīgas domes 01.07.1997. sais­tošajos noteikumos Nr.3 “Par pašvaldības nodevu par reklāmu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Rīgā, kā arī to izvietošanas kārtību””, Rīgas domes 08.06.1999. saistošos noteikumus Nr.30 “Par grozījumiem Rīgas domes 01.07.1997. saistošajos noteikumos Nr.3 “Par pašvaldības nodevu par reklāmu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Rīgā, kā arī to izvietošanas kārtību”” un Rīgas pilsētas izpilddirektora 07.11.1997. rīkojumu Nr.RD-97-482-ir “Par Rīgas domes 01.01.1997. lēmuma Nr.3924 darbībai nepieciešamo dokumentu apstiprināšanu”.

Rīgas domes priekšsēdētājs A.Aksenoks
1.pielikums
Rīgas domes 01.08.2006.
saistošajiem noteikumiem Nr.51
Rīgas zonējums nodevas aprēķināšanai un maksas par pašvaldības zemes izmantošanu reklāmas vajadzībām noteikšanai*

(Pielikums grozīts ar Rīgas domes 31.03.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.162)

1.zona

Vecrīga

11.novembra krastmala – Krišjāņa Valdemāra iela – Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris – Aspazijas bulvāris – 13.janvāra iela.

2.zona

Ja reklāma izvietota 2.zonā, bet eksponēta pret 1.zonas teritoriju, piemērojams 1.zonas koeficients.

Centrs

Daugavas krastmala no Vanšu tilta līdz Eksportostai – Eksporta iela – Hanzas iela – Krišjāņa Valdemāra iela – Alojas iela – Tallinas iela – Aleksandra Čaka iela – Matīsa iela – Avotu iela – Lāčplēša iela – dzelzceļš – Gogoļa iela – Turgeņeva iela – Daugavas krastmala – 13.janvāra iela – Aspazijas bulvāris – Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris – Krišjāņa Valdemāra iela.

Ja šajā teritorijā esošās ielas posms atrodas 1.zonas teritorijā, šim ielas posmam piemērojams 1.zonas koeficients.

Mežaparks

Meža prospekts – Ezermalas iela – Cimzes iela – Ķīšezera krasts – Ķīšezera iela – Kokneses prospekts – Glika iela – Stendera iela – Visbijas prospekts – Inčukalna iela.

Daugavgrīvas osta

Daugavas krasts – Rīgas jūras līča krasts – Flotes iela–Daugavgrīvas cietoksnis – Buļļupes ieteka Daugavā.

Ielas

13.janvāra ielas posms no Aspazijas bulvāra virzienā uz Marijas ielu

Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela

Aleksandra Čaka iela

Andreja Saharova iela

Anniņmuižas bulvāris

Augusta Deglava iela

Bāriņu iela

Barona ielas posms no Tallinas ielas līdz Gaisa tiltam

Biķernieku ielas posms no Brīvības gatves līdz Juglas ielai

Brīvības gatve

Brīvības ielas posms no Tallinas ielas līdz Gaisa tiltam

Bruņinieku iela

Dārzciema iela

Daugavgrīvas iela

Daugavgrīvas šoseja

Duntes iela

Dzelzavas iela

Dzirnavu iela

Džutas iela

Eksporta iela

Ezermalas iela

Firsa Sadovņikova iela

Flotes iela

Gaigalas iela

Ganību dambis

Gogoļa iela

Gunāra Astras iela

Ģertrūdes iela

Hanzas iela

Ieriķu iela

Ilūkstes iela

Jaunciema gatve

Juglas iela

Jūrmalas gatve

Kalnciema ielas posms no Slokas ielas līdz Lielirbes ielai

Kārļa Ulmaņa gatve

Krasta iela

Krišjāņa Valdemāra iela

Krustpils iela

Kurzemes prospekts

Ķīšezera iela

Lāčplēša iela

Lielirbes iela

Lielvārdes iela

Lokomotīves iela

Lubānas ielas posms no Slāvu apļa līdz Augusta Deglava ielai

Lugažu iela

Mārupes iela

Maskavas iela

Matīsa iela

Mīlgrāvja iela

Mūkusalas iela

Pērnavas iela

Piedrujas iela

Piestātnes iela

Pildas iela

Pulkveža Brieža iela

Raņķa dambis

Ropažu iela

Salaspils iela

Satekles iela

Skanstes iela

Slokas ielas posms no Uzvaras bulvāra līdz Kalnciema ielai

Senču iela

Sergeja Eizenšteina iela

Slāvu iela

Stabu iela

Tallinas iela

Tilta iela

Ulbrokas iela

Uzvaras bulvāris

Vairoga iela

Valmieras iela

Vestienas iela

Vienības gatve

Viestura prospekts

Viskaļu iela

Ziepniekkalna iela

Zirņu iela

Ja šajā sarakstā esošās ielas posms atrodas 1.zonas teritorijā, šim ielas posmam piemērojams 1.zonas koeficients.

Tilti

Akmens tilts

Salu tilts

Vanšu tilts

3.zona

Ja reklāma izvietota 3.zonā, bet eksponēta pret 1. vai 2.zonas teritoriju, piemērojams attiecīgi 1. vai 2.zonas koeficients.

Centram piegulošā teritorija

Daugavgrīvas iela līdz Ziemeļu tilta trasei (Bukultu iela – Spilves iela) – Eksportosta – dzelzceļa loks gar Brasas staciju un Zemitānu staciju līdz Matīsa ielai – Mazā Matīsa iela – dzelzceļa stacija “Vagonu parks” – dzelzceļš – Slāvu iela – Dienvidu tilta trase – Daugavas krasts – Bieķengrāvis – Mūkusalas ielas gals – Bauskas iela – Kārļa Ulmaņa gatve – Lielirbes iela – Kalnciema iela.

Ja šajā teritorijā esošās ielas posms minēts 2.zonas ielu sarakstā, tam piemērojams 2.zonas koeficients.

Teika

Brīvības gatve – Šmerļa iela – Stāmerienas iela – Stūrīša iela – Dzērbenes iela – Lielvārdes iela – Biķernieku iela.

Ja šajā teritorijā esošās ielas posms minēts 2.zonas ielu sarakstā, tam piemērojams 2.zonas koeficients.

Aplokciems

Ķīšezera krasts – Aplokciema ielas abas puses – Viestura prospekts – Lēdurgas iela – Mores iela.

Ja šajā teritorijā esošās ielas posms minēts 2.zonas ielu sarakstā, tam piemērojams 2.zonas koeficients.

Ielas

Āgenskalna iela

Aizsaules iela

Albatrosu iela

Alises iela

Anniņmuižas iela

Apuzes iela

Asītes iela

Atlantijas iela

Augusta Dombrovska iela

Baložu ielas posms no Āgenskalna ielas līdz Kalnciema ielai

Baseina iela

Bauskas iela

Bebru iela

Berģu iela

Biķernieku ielas posms no Juglas ielas līdz pilsētas robežai

Braslas iela

Buļļu ielas posms no Daugavgrīvas ielas līdz Kleistu ielai

Čiekurkalna 1.līnija

Čiekurkalna 2.līnija

Dagmāras iela

Dambja iela

Dammes iela

Dzintara iela

Dzirciema iela

Emmas iela

Ezera iela

Gaiļezera iela

Gaujas iela

Gobas iela

Gramzdas iela

Granīta iela

Graudu iela

Grenču iela

Ģimnastikas iela

Hipokrāta iela

Ilūkstes iela

Jūrkalnes iela

Kaivas iela

Kalnciema ielas posms no Lielirbes ielas līdz Mūkupurva ielai

Kandavas iela

Kantora iela

Kapteiņu iela

Kastrānes iela

Katlakalna iela

Kleistu iela

Kreimeņu iela

Kristapa iela

Krustabaznīcas iela

Kuldīgas iela

Lēdurgas iela

Lidoņu iela

Lielā iela

Liepājas iela

Lizuma iela

Lubānas ielas posms no Rēznas ielas līdz Salaspils ielai

Malienas iela

Mālu iela

Mangaļu prospekts

Mārkalnes iela

Meldru iela

Melnsila iela

Murjāņu iela

Nīcgales iela

Ojāra Vācieša iela

Ozolciema iela

Pakalniešu iela

Parādes iela

Priedaines ielas posms no Mūkupurva ielas līdz Zolitūdes ielai

Prūšu iela

Rātsupītes iela

Rostokas iela

Rucavas iela

Rušonu iela

Saulkalnes iela

Sesku iela

Silciema iela

Silikātu iela

Slokas ielas posms no Kalnciema ielas līdz Kurzemes prospektam

Spilves iela

Stārķu iela

Stāvvadu iela

Stirnu iela

Stūrmaņu iela

Šampētera iela

Šmerļa iela

Tadaiķu iela

Taisnā iela

Tēriņu iela

Tvaika iela

Upesciema iela

Upesgrīvas ielas posms no Kārļa Ulmaņa gatves līdz Daibes ielai

Vaidavas iela

Valdeķu iela

Varoņu iela

Veiksmes iela

Vecāķu prospekts

Ventspils iela

Vietalvas iela

Vīlipa iela

Višķu iela

Volguntes iela

Zentenes iela

Zolitūdes iela

Ja šajā sarakstā esošās ielas posms atrodas 1. vai 2.zonas teritorijā, šim ielas posmam piemērojams attiecīgi 1. vai 2.zonas koeficients.

4.zona

Ja reklāma izvietota 4.zonā, bet eksponēta pret 2. vai 3.zonas teritoriju, piemērojams attiecīgi 2. vai 3.zonas koeficients.

Pārējā Rīgas pilsētas teritorija

Ja šajā teritorijā esošās ielas posms minēts 2. vai 3.zonas ielu sarakstā, tam piemērojams attiecīgi 2. vai 3.zonas koeficients.

* Saskaņā ar pievienoto karti “Rīgas zonējums nodevas aprēķināšanai un maksas par pašvaldības zemes izmantošanu reklāmas vajadzībām noteikšanai”.

Rīgas domes priekšsēdētājs A.Aksenoks
Rīgas zonējums nodevas aprēķināšanai un maksas par pašvaldības zemes izmantošanu reklāmas vajadzībām noteikšanai

(Rīgas domes 31.03.2009. saistošo noteikumu Nr.162 redakcijā)

2.pielikums
Rīgas domes 01.08.2006.
saistošajiem noteikumiem Nr.51
Rīgas domes Kultūras departamenta pakļautībā esošās iestādes

(Pielikums svītrots ar Rīgas domes 17.12.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.48)

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 51Pieņemts: 01.08.2006.Stājas spēkā: 22.09.2006.Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 151 (3519), 21.09.2006.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
143975
{"selected":{"value":"30.06.2011","content":"<font class='s-1'>30.06.2011.-24.01.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2017","iso_value":"2017\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"16.12.2016","iso_value":"2016\/12\/16","content":"<font class='s-1'>16.12.2016.-30.06.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-15.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.06.2013","iso_value":"2013\/06\/29","content":"<font class='s-1'>29.06.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.11.2012","iso_value":"2012\/11\/28","content":"<font class='s-1'>28.11.2012.-28.06.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.01.2012","iso_value":"2012\/01\/25","content":"<font class='s-1'>25.01.2012.-27.11.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.06.2011","iso_value":"2011\/06\/30","content":"<font class='s-1'>30.06.2011.-24.01.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.05.2010","iso_value":"2010\/05\/12","content":"<font class='s-1'>12.05.2010.-29.06.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.01.2010","iso_value":"2010\/01\/20","content":"<font class='s-1'>20.01.2010.-11.05.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.05.2009","iso_value":"2009\/05\/14","content":"<font class='s-1'>14.05.2009.-19.01.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.12.2008","iso_value":"2008\/12\/24","content":"<font class='s-1'>24.12.2008.-13.05.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.02.2008","iso_value":"2008\/02\/20","content":"<font class='s-1'>20.02.2008.-23.12.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.09.2006","iso_value":"2006\/09\/22","content":"<font class='s-1'>22.09.2006.-19.02.2008.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
30.06.2011
424
1
Saite uz tiesību aktuAtsauce uz tiesību aktu
 
0
Vēstnesim 100 Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 270001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva