Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.674

Rīgā 2006.gada 22.augustā (prot. Nr.43 13.§)
Noteikumi par metroloģiskajām prasībām automātiskajiem svariem
Izdoti saskaņā ar likuma "Par mērījumu vienotību" 6.panta otro daļu
un likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 7.panta pirmo daļu

1. Noteikumi nosaka metroloģiskās prasības un atbilstības novērtēšanas procedūras automātiskajiem svariem, kas ir paredzēti ķermeņa masas noteikšanai ar smaguma spēka iedarbību uz šo ķermeni, pirms automātiskie svari tiek ievietoti iekšējā tirgū, kā arī nodoti lietošanā.

2. Šo noteikumu izpratnē:

2.1. automātiskie svari - mērīšanas līdzeklis, kas nosaka produkta masu bez operatora līdzdalības un izpilda iepriekš sastādītu automātiska procesa programmu, kurā ietvertas šim mērīšanas līdzeklim raksturīgas automātiskas darbības;

2.2. automātiskie svari atsevišķu preču svēršanai - automātiskie svari, kas nosaka atsevišķu iepriekš iepakotu produktu (piemēram, fasētu preču) vai atsevišķu neiepakotu preču masu;

2.3. automātiskie kontrolsvari - automātiskie svari, kas sadala produktus ar dažādu masu divās vai vairāk grupās atkarībā no to masas un uzstādītās nominālās vērtības;

2.4. svara etiķetes izdrukas svari - automātiskie svari atsevišķu preču svēršanai. Svara etiķetes izdrukas svari izdrukā etiķeti, kurā norādīts svars;

2.5. svara un cenas etiķetes izdrukas svari - automātiskie svari atsevišķu preču svēršanai. Svara un cenas etiķetes izdrukas svari izdrukā etiķeti, kurā norādīts svars un cena;

2.6. automātiskie gravimetriskie iepildes svari - automātiskie svari, kas iepilda iepakojumā iepriekš noteiktu un faktiski nemainīgu produkta masu no lielāka produkta daudzuma;

2.7. pārtrauktas darbības summējošie svari (summējošie piltuves tipa svari) - automātiskie svari, kas nosaka beramkravu vielu masu, sadalot to atsevišķās devās. Katras atsevišķās devas masa pēc kārtas tiek nosvērta un summēta. Pēc tam katru atsevišķo devu pievieno kopējam daudzumam;

2.8. nepārtrauktas darbības summējošie svari - automātiskie svari, kas nepārtraukti nosaka neiesaiņota produkta masu uz lentveida transportiera bez produkta noteiktas sadalīšanas devas, kā arī nepārtrauc lentveida transportiera darbību;

2.9. dzelzceļa vagonu svari - automātiskie svari ar slodzes uztvērēju, kas ietver sliedes dzelzceļa vagonu pārvietošanai.

3. Būtiskās prasības automātiskajiem svariem noteiktas normatīvajā aktā par metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem. Īpašās prasības automātiskajiem svariem noteiktas šo noteikumu pielikumā.

4. Automātiskie svari atbilst šo noteikumu prasībām un normatīvā akta par metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem prasībām.

5. Ražotājs var izvēlēties atbilstības novērtēšanas procedūras no šādiem moduļiem, kas noteikti normatīvajā aktā par metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem:

5.1. mehāniskām sistēmām: B + D vai B + E, vai B + F, vai D1, vai F1, vai G, vai H1;

5.2. elektromehāniskiem mērīšanas līdzekļiem: B + D vai B + E, vai B + F, vai G, vai H1;

5.3. elektroniskām sistēmām vai sistēmām, kas satur programmnodrošinājumu: B + D vai B + F, vai G, vai H1.

6. Automātiskos svarus, kuriem tipa apstiprinājums izsniegts līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, atļauts ievietot tirgū un automātiskos svarus, kuriem veikta pirmreizējā verificēšana, atļauts nodot lietošanā līdz to tipa apstiprinājuma derīguma termiņa beigām, bet, ja tas nav noteikts, - līdz 2016.gada 30.oktobrim.

7. Noteikumi stājas spēkā ar 2006.gada 30.oktobri.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 31.marta Direktīvas 2004/22/EK par mērinstrumentiem.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Ekonomikas ministrs A.Štokenbergs
Pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 22.augusta noteikumiem Nr.674
Īpašas metroloģiskās prasības

I. Vispārīgās prasības automātiskajiem svariem

1. Ražotājs norāda svariem noteiktos ekspluatācijas nosacījumus un raksturlielumus, kas noteikti šī pielikuma 2., 3., 4. un 5.punktā.

2. Mērdiapazons ir noteikts kā svēršanas maksimālā un minimālā robeža.

3. Elektriskās energoapgādes ietekmējošie lielumi:

3.1. nominālais spriegums vai sprieguma robežvērtības, izmantojot maiņstrāvas avotu;

3.2. nominālais un minimālais spriegums vai sprieguma robežvērtības, izmantojot līdzstrāvas avotu.

4.  Mehāniskie un klimatiskie ietekmējošie lielumi:

4.1. minimālais temperatūras diapazons ir 30°C, ja šī pielikuma citās nodaļās nav noteikts citādi;

4.2. mehāniskās vides klases, kas ir noteiktas normatīvajā aktā par metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem, nav piemērojamas. Ražotājs nosaka lietošanas nosacījumus no mehāniskās vides viedokļa tiem mērīšanas līdzekļiem, kuri tiek lietoti īpašu mehānisku spriegumu apstākļos, piemēram, iemontēti transportlīdzekļos.

5. Citi ietekmējošie lielumi:

5.1. darbības režīms;

5.2. sveramo produktu raksturlielumi.

6. Pieprasītais izpildījums un izmaiņu kritiskās vērtības katram mērīšanas līdzeklim ir noteiktas šī pielikuma attiecīgajās nodaļās.

7. Norādīti veidi, kā ierobežot slīpuma, noslogošanas un darbības ātruma ietekmi, lai maksimāli pieļaujamā kļūda (turpmāk - MPK) normālos darbības apstākļos netiktu pārsniegta.

8. Ir nodrošināts adekvāts aprīkojums sveramo materiālu pārkraušanai tā, lai normālas darbības apstākļos MPK netiktu pārsniegta.

9. Svaru konstrukcija nodrošina operatora vadības saskarņu (interfeisu) skaidru redzamību un efektivitāti.

10. Operatoram ir nodrošināta iespēja noteikt indikācijas ierīces (ja tāda ir) rādījumu pareizību.

11. Ir nodrošinātas nulles iestatīšanas iespējas tā, lai MPK netiktu pārsniegta.

12. Jebkurš mērījumu rezultāts, kas ir ārpus mērdiapazona, tiek identificēts, ja ir iespējama izdruka.

13. Svari ir iedalīti divās galvenajās kategorijās. Kategorijas ir apzīmētas ar X vai Y, un šo apzīmējumu piešķir ražotājs.

14. Galvenās kategorijas ir sīkāk sadalītas četrās precizitātes klasēs, ko nosaka ražotājs,- XI, XII, XIII un XIV un Y(I), Y(II), Y(a) un Y(b).

II. Automātiskie svari atsevišķu preču svēršanai

15. X kategorijas svarus lieto, lai kontrolētu fasētās preces saskaņā ar normatīvo aktu par metroloģiskajām prasībām fasētajām precēm un to metroloģiskās kontroles kārtību.

16. Precizitātes klasi papildina koeficients (x), kuru reizina ar 20.punktā noteikto maksimāli pieļaujamās standartnovirzes vērtību.

17. Ražotājs nosaka koeficientu (x) saskaņā ar nosacījumu (x) < 2 un pieraksta šādā veidā:

1 × 10k, 2 × 10k vai 5 × 10k,

kur "k" ir negatīvs vesels skaitlis vai 0.

18. Y kategorijai atbilst visi pārējie automātiskie svari atsevišķu preču svēršanai.

19. Vidējā kļūda X kategorijas svariem un MPK Y kategorijas svariem noteikta šī pielikuma 1.tabulā.

1.tabula

Neto slodze (m) un verificēšanas iedaļas vērtība (e)

Maksimālā pieļaujamā vidējā kļūda

Maksimālā pieļaujamā kļūda

XI

Y(I)

XII

Y(II)

XIII

Y(a)

XIV

Y(b)

X

Y

0 < m < 50000

0 < m < 5000

0 < m < 500

0 < m < 50

± 0,5 e

± 1 e

50000 < m < 200000

5000 < m < 20000

500 < m < 2 000

50 < m < 200

± 1,0 e

± 1,5 e

200000 < m

20000 < m < 100000

2000 < m < 10000

200 < m < 1000

± 1,5 e

± 2 e

20. Standartnovirzes maksimāli pieļaujamo vērtību X(x) klases svariem aprēķina, reizinot koeficientu (x) ar šī pielikuma 2.tabulā norādīto vērtību.

2.tabula

Aprēķina vērtības standartnovirzes noteikšanai

X(x) klases mērīšanas līdzekļiem

Neto slodze (m)

Maksimālā pieļaujamā standartnovirze X(1) klases svariem

m < 50 g

0,48 %

50 g < m < 100 g

0,24 g

100 g < m < 200 g

0,24 %

200 g < m < 300 g

0,48 g

300 g < m < 500 g

0,16 %

500 g < m < 1000 g

0,8 g

1000 g < m < 10000 g

0,08 %

10000 g < m < 15000 g

8 g

15000 g < m

0,053 %

XI un XII(x) klasei standartnovirze ir mazāka par 1.

XIII(x) klasei standartnovirze nav lielāka par 1.

XIV(x) klasei standartnovirze ir lielāka par 1.

21.Verificēšanas iedaļas vērtība svariem ar nemainīgu iedaļu noteikta šī pielikuma 3.tabulā.

3.tabula

Precizitātes klase

Verificēšanas iedaļas vērtība

Verificēšanas iedaļu skaits
n = Max/e

Minimums

Maksimums

XI

Y(I)

0,001 g < e

50000

-

XII

Y(II)

0,001 g < e < 0,05 g

100

100000

0,1 g < e

5000

100000

XIII

Y(a)

0,1 g < e < 2 g

100

10000

5 g < e

500

10000

XIV

Y(b)

5 g < e

100

1000

22.Verificēšanas iedaļas vērtība vairākiedaļu svariem noteikta šī pielikuma 4.tabulā.

4.tabula

Precizitātes klases

Verificēšanas iedaļas vērtība

Verificēšanas iedaļu skaits
n = Max/e

Minimālā vērtība*
n = Maxi/e(i+1)

Maksimālā vērtība
n = Maxi/ei

XI

Y(I)

0,001 g < ei

50000

-

XII

Y(II)

0,001 g < ei < 0,05 g

5000

100000

0,1 g < ei

5000

100000

XIII

Y(a)

0,1 g < ei

500

10000

XIV

Y(b)

5 g < ei

50

1000

Apzīmējumi:

i = 1, 2, ... r;

i - atsevišķais svēršanas diapazons;

r - atsevišķo svēršanas diapazonu skaits.

* Ja i = r, jāizmanto šī pielikuma 3.tabulas attiecīgā vertikālā aile, e aizvietojot ar er.

 

23. Norādot mērdiapazonu Y klases svariem, ražotājs ņem vērā svēršanas minimālās robežas, kuras nedrīkst būt mazākas par:

23.1. Y(I) klasei - 100 e;

23.2. Y(II) klasei - 20 e diapazonā 0,001 g < e < 0,05 g un 50 e diapazonā 0,1 g < e;

23.3. Y(a) klasei - 20 e;

23.4. Y(b) klasei - 10 e;

23.5. šķirošanas svariem - 5 e.

24. Dinamiskās uzstādes ierīce darbojas slodzes diapazonā, kuru ir noteicis ražotājs.

25. Ja svari aprīkoti ar dinamiskās uzstādes ierīci, lai kompensētu kustībā esošo slodžu dinamiskos efektus, tad jānodrošina, lai šī ierīce nedarbotos ārpus noteiktā slodzes diapazona. Vajadzības gadījumā tai jābūt aizsargātai.

26. MPK svaru darbības ietekmējošo faktoru un elektromagnētisko traucējumu klātbūtnē ir atkarīga no svaru kategorijas:

26.1. X kategorijas svariem:

26.1.1. automātiskā režīmā, kā noteikts šī pielikuma 1. un 2.tabulā;

26.1.2. statiskai svēršanai neautomātiskā režīmā, kā noteikts šī pielikuma 1.tabulā;

26.2. Y kategorijas svariem:

26.2.1. katrai slodzei automātiskā režīmā, kā noteikts šī pielikuma 1.tabulā;

26.2.2. statiskai svēršanai (neautomātiskā režīmā), kā noteikts X kategorijai šī pielikuma 1.tabulā.

27. Traucējumu izraisīto izmaiņu kritiskā vērtība atbilst vienai verificēšanas iedaļas vērtībai.

28. Temperatūras diapazons:

28.1. XI un Y(I) svariem minimālais diapazons ir 5 °C;

28.2. XII un Y(II) svariem minimālais diapazons ir 15 °C.

III. Automātiskie gravimetriskie iepildes svari

29. Automātiskajiem gravimetriskajiem iepildes svariem ražotājs nosaka gan references precizitātes klasi Ref(x), gan darbības precizitātes klases X(x). Svaru tipa references klase Ref(x) atbilst iespējami augstākajai šāda veida svaru precizitātei.

30. References precizitātes klase Ref(x) ir piemērojama statiskām slodzēm.

31. Darbības precizitātes klasēm X(x) lielais burts X attiecas uz slodzes masas precizitāti, bet koeficients (x) uz kļūdas robežvērtībām, kā noteikts X(1) klasei šī pielikuma 36.punktā.

32. Klases apzīmēšanas faktoru (x) izvēlas tā, lai īstenotos nosacījums (x) < 2, un pieraksta šādā veidā:

1 × 10k, 2 × 10k vai 5 × 10k,

kur "k" ir negatīvs vesels skaitlis vai 0.

33. Katriem atsevišķiem svariem pēc to uzstādes piešķir vienu vai vairākas precizitātes klases X(x), ņemot vērā konkrētos sveramos produktus.

34. MPK references precizitātes klasei Ref(x) statiskām slodzēm pie noteiktiem ekspluatācijas nosacījumiem nosaka, reizinot ar 0,132 katru iepildījuma maksimāli pieļaujamo novirzi, kas noteikta no šī pielikuma 5.tabulā norādītā vidējās vērtības, ar klasei piešķirto koeficientu (x).

35. Svariem, kuri paredzēti vairāku kravu iepildīšanai (piemēram, kumulatīvo vai selektīvo svaru kombinācija), MPK statiskām slodzēm atbilst iepildījuma precizitātei, kas noteikta šī pielikuma 5.tabulā.

36. Pieļaujamās novirzes no uzpildītā daudzuma vidējās vērtības noteiktas šī pielikuma 5.tabulā.

5.tabula

Iepildījumu masas vērtības, m(g)

Katra iepildījuma maksimālā pieļaujamā novirze no vidējās vērtības X(1) klasei

m < 50

7,2 %

50 < m < 100

3,6 g

100 < m < 200

3,6 %

200 < m < 300

7,2 g

300 < m < 500

2,4 %

500 < m < 1000

12 g

1000 < m < 10000

1,2 %

10000 < m < 15000

120 g

15000 < m

0,8 %

Piezīme. Katra iepildījuma aprēķināto novirzi no vidējās vērtības var koriģēt, ja ievēro materiāla daļiņu lieluma ietekmi.

37. Svariem, kuriem var uzstādīt iepildes svaru, maksimālā starpība starp uzstādīto iepildes vērtību un iepildījumu sērijas vidējo vērtību katram iepildījumam nedrīkst pārsniegt šī pielikuma 5.tabulā norādīto maksimālo pieļaujamo novirzi no vidējās vērtības, kura reizināta ar 0,132.

38. Elektromagnētisko traucējumu izraisīto izmaiņu kritiskā vērtība ir vienāda ar statiskā svara rādījumiem (ar šī pielikuma 35. un 36.punktā norādīto MPK, kas aprēķināta norādītajai minimālajai izpildes vērtībai) vai vienāda arizmaiņām, kurām ir ekvivalenta ietekme uz iepildījumu, ja iepildījums veikts no vairākām kravām.

39. Aprēķināto izmaiņu kritisko vērtību noapaļo līdz nākamajai augstākajai iedaļas vērtībai (d).

40. Ražotājs norāda minimālā iepildījuma vērtību.

IV. Pārtrauktas darbības summējošie svari

41. Pārtrauktas darbības summējošos svarus iedala četrās precizitātes klasēs: 0,2, 0,5, 1 un 2.

42. MPK norādīta šī pielikuma 6.tabulā.

6.tabula

Precizitātes klase

Summētās slodzes MPK

0,2

± 0,10 %

0,5

± 0,25 %

1

± 0,50 %

2

± 1,00 %

43. Summējošo svaru iedaļas vērtība (dt) atrodas diapazonā 0,01 % Max < dt < 0,2 % Max.

44. Minimālā summētā slodze (min) nav mazāka par slodzi, pie kuras MPK ir vienāda ar summējošo svaru iedaļas vērtību (dt), un nav mazāka par minimālo slodzi, kuru ir noteicis ražotājs.

45. Svari, kuri neuzrāda taras svaru pēc katras svēršanas, ir aprīkoti ar nulles iestatīšanas ierīci. Automātiskas svēršanas darbības pārtrauc, ja nulles rādījums nepārsniedz:

45.1. vērtību 1dt svariem ar automātisko nulles iestatīšanas ierīci;

45.2. vērtību 0,5dt svariem ar pusautomātisko vai neautomātisko nulles iestatīšanas ierīci.

46. Automātiskajā režīmā regulēšanas un atiestatīšanas funkcijas nav pieļaujamas.

47. Svariem, kuri ir aprīkoti ar izdrukas ierīci, summa saglabājas, līdz visa informācija tiek izdrukāta. Summas izdrukāšana notiek arī tad, ja automātiskās darbības režīms ir nepārtraukts.

48. MPK vērtības elektromagnētisko traucējumu ietekmē noteiktas šī pielikuma 7.tabulā.

7.tabula

Slodze (m) summatora iedaļas vērtībās (dt)

MPK

0 < m < 500

± 0,5 dt

500 < m < 2000

± 1,0 dt

2000 < m < 10000

± 1,5 dt

49. Izmaiņu kritiskā vērtība traucējumu ietekmē ikvienam svara rādījumam un atmiņā saglabātam kopējam svaram atbilst vienai iedaļas vērtībai.

V. Nepārtrauktas darbības summējošie svari

50. Nepārtrauktas darbības summējošos svarus iedala trijās precizitātes klasēs: 0,5, 1 un 2.

51. Ražotājs nosaka mērdiapazonu, attiecību starp minimālo neto slodzi uz svēršanas vienību un svēršanas maksimālo robežu, kā arī minimālo summēto slodzi.

52. Minimālā summētā slodze min nav mazāka par:

52.1. galvenās summēšanas ierīces iedaļas vērtību 800 d klasei - 0,5;

52.2. galvenās summēšanas ierīces iedaļas vērtību 400 d klasei - 1;

52.3. galvenās summēšanas ierīces iedaļas vērtību 200 d klasei - 2.

53. MPK norādīta šī pielikuma 8.tabulā.

8.tabula

Precizitātes klase

Summētās slodzes MPK

0,5

± 0,25 %

1

± 0,5 %

2

± 1,0 %

54. Lentes ātrumu norāda ražotājs. Viena ātruma lentveida transportieriem un maināmā ātruma lentveida transportieriem ar ātruma manuālo vadību nav pieļaujama ātruma izmaiņa vairāk par 5 % no nominālvērtības. Tāpat nav pieļaujams, ka produktam un lentei ir atšķirīgs ātrums.

55. Nav pieļaujama iespēja galveno summējošo ierīci atiestatīt nulles stāvoklī.

56. Svaru darbības ietekmējošo faktoru un elektromagnētisko traucējumu klātbūtnē slodzēm, kas nav mazākas par min, MPK ir vienāda ar 0,7 no attiecīgās šī pielikuma 8.tabulā dotās vērtības, to noapaļojot līdz tuvākajai summēšanas skalas iedaļas vērtībai (d).

57. Izmaiņu kritiskā vērtība traucējumu ietekmē slodzēm, kas vienādas ar min, atbilst noteiktas klases lentveida transportieru svaru attiecīgajai vērtībai, kura reizināta ar 0,7 no attiecīgās šī pielikuma 8.tabulā dotās vērtības, to noapaļojot līdz tuvākajai summēšanas skalas iedaļas vērtībai (d).

VI. Automātiskie dzelzceļa vagonu svari

58. Automātiskos dzelzceļa vagonu svarus iedala četrās precizitātes klasēs: 0,2, 0,5, 1 un 2.

59. MPK atsevišķa vagona vai visa vilciena vagonu sastāva svēršanai kustībā ir noteiktas šī pielikuma 9.tabulā.

9.tabula

Precizitātes klase

MPK

0,2

± 0,1 %

0,5

± 0,25 %

1

± 0,5 %

2

± 1,0 %

60. Svēršanai kustībā MPK atkabinātu vai neatkabinātu vagonu svaram atbilst vienai no turpmāk norādītajām vērtībām (izvēloties lielāko):

60.1. aprēķinātā vērtība (šī pielikuma 9.tabulā) noapaļota līdz tuvākajai iedaļas vērtībai;

60.2. aprēķinātā vērtība (šī pielikuma 9.tabulā) noapaļota līdz tuvākajai iedaļas vērtībai, ja svars vienāds ar 35 % no maksimālā vagona svara (kā norādīts marķējumā);

60.3. viena iedaļas vērtība (d).

61. Svēršanai kustībā MPK vilciena vagonu sastāva svaram atbilst vienai no turpmāk norādītajām vērtībām (izvēloties lielāko):

61.1. aprēķinātā vērtība (šī pielikuma 9.tabulā) noapaļota līdz tuvākajai iedaļas vērtībai;

61.2. aprēķinātā vērtība (šī pielikuma 9.tabulā) noapaļota līdz tuvākajai iedaļas vērtībai, ja svars vienāds ar 35 % no maksimālā vagona svara (kā norādīts marķējumā);

61.3. viena iedaļas vērtība (d) katram vagonam, bet ne lielāka par 10 d.

62. Sverot neatkabinātus vagonus, 10 % no svēršanas rezultātiem, kas iegūti, vilciena sastāvam vienu vai vairākas reizes izbraucot cauri, nepārsniedz šī pielikuma 60.punktā norādīto MPK, bet nav divreiz lielāka par šī pielikuma 9.tabulā norādīto MPK.

63. Iedaļas vērtību (d) atkarībā no precizitātes klases nosaka atbilstoši šī pielikuma 10.tabulai.

10.tabula

Precizitātes klase

Skalas intervāls (d)

0,2

d < 50 kg

0,5

d < 100 kg

1

d < 200 kg

2

d < 500 kg

64. Svēršanas minimālā robeža nav mazāka par 1 t, un tā nav lielāka par svēršanas rezultātā iegūto vagonu svara minimālo vērtību, kas dalīta ar atsevišķo svērumu skaitu.

65. Minimālais vagona svars nav mazāks par 50 d.

66. MPK vērtības elektromagnētisku traucējumu ietekmē nosaka atbilstoši šī pielikuma 11.tabulai.

11.tabula

Slodze (m) verificēšanas iedaļas vērtībās (d)

MPK

0 < m < 500

± 0,5 d

500 < m < 2000

± 1,0 d

2000 < m < 10000

± 1,5 d

67. Izmaiņu kritiskā vērtība šo traucējumu ietekmē ir viena iedaļas vērtība.

Ekonomikas ministrs A.Štokenbergs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par metroloģiskajām prasībām automātiskajiem svariem Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 674Pieņemts: 22.08.2006.Stājas spēkā: 30.10.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 137, 29.08.2006.
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
142380
30.10.2006
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"