Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.669

Rīgā 2006.gada 22.augustā (prot. Nr.43 8.§)
Noteikumi par metroloģiskajām prasībām šķidrumu (izņemot ūdeni) mērsistēmām
Izdoti saskaņā ar likuma "Par mērījumu vienotību" 6.panta otro daļu un
likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 7.panta pirmo daļu

1. Noteikumi nosaka metroloģiskās prasības un atbilstības novērtēšanas procedūras šķidrumu (izņemot ūdeni) mērsistēmām, pirms šķidrumu (izņemot ūdeni) mērsistēmas tiek ievietotas iekšējā tirgū, kā arī nodotas lietošanā.

2. Šo noteikumu izpratnē:

2.1. tilpuma mērītājs - mērīšanas līdzeklis, kas paredzēts tāda šķidruma tilpuma nepārtrauktai mērīšanai, saglabāšanai atmiņā un indikācijai, kas pie mērīšanas nosacījumiem plūst caur mērpārveidotāju slēgtā, pilnīgi piepildītā cauruļvadā;

2.2. skaitļotājs - tilpuma mērītāja daļa, kas saņem izejas signālus no mērpārveidotājiem un, iespējams, arī no papildmērlīdzekļiem un uzrāda mērīšanas rezultātus;

2.3. papildmērlīdzeklis - mērīšanas līdzeklis, kas pievienots skaitļotājam noteiktu šķidrumam raksturīgu lielumu mērīšanai, lai izdarītu korekcijas, pārveidojumus vai korekcijas un pārveidojumus;

2.4. konversijas ierīce - skaitļotāja daļa, kas, ņemot vērā šķidruma raksturlielumus (piemēram, temperatūru, blīvumu), kuri mērīti ar papildmēr­līdzekļiem vai ievadīti mērlīdzekļa atmiņā:

2.4.1. izmērīto šķidruma tilpumu automātiski konvertē tilpumā, kā arī masā pie standartnosacījumiem;

2.4.2. izmērīto šķidruma masu automātiski konvertē tilpumā pie mērīšanas nosacījumiem, kā arī tilpumā pie standartnosacījumiem;

2.5. standartnosacījumi - noteikti nosacījumi, pie kuriem izmērītā šķidruma tilpuma konvertēšanas rezultātā tiek uzrādīts šķidruma tilpums;

2.6. mērsistēma - sistēma, kas ietver pašu tilpuma mērītāju un visas nepieciešamās iekārtas, lai nodrošinātu pareizu mērīšanu vai veicinātu mērīšanas darbības;

2.7. degvielas uzpildes aparāts - mērsistēma, kas ir paredzēta degvielas iepildīšanai transportlīdzekļos, nelielās laivās un nelielās lidmašīnās;

2.8. pašapkalpošanās iekārta - iekārta, kas klientam dod iespēju lietot mērsistēmu šķidruma iegūšanai paša vajadzībām;

2.9. pašapkalpošanās ierīce - noteikta ierīce, kas ir pašapkalpošanās iekārtas daļa. Pašapkalpošanās ierīce nodrošina vienas vai vairāku mērsistēmu darbību attiecīgajā pašapkalpošanās iekārtā;

2.10. minimālais mērlielums (MMQ) - mazākais šķidruma daudzums, kura mērīšana ir metroloģiski pieļaujama mērsistēmā;

2.11. tiešais rādījums - tilpuma vai masas rādījums, kas paredzēts mērīšanai un kuru mērītājs ir fiziski spējīgs izmērīt. Lietojot konversijas ierīci, tiešo rādījumu var pārveidot citā lielumā;

2.12. pārtraucama/nepārtraucama mērsistēma - mērsistēma tiek uzskatīta par pārtraucamu/nepārtraucamu, ja šķidruma plūsmu var/nevar apstādināt viegli un strauji;

2.13. plūsmas mērdiapazons - diapazons starp minimālo plūsmu (Qmin) un maksimālo plūsmu (Qmax).

3. Būtiskās prasības šķidrumu (izņemot ūdeni) mērsistēmām noteiktas normatīvajā aktā par metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem. Īpašās prasības šķidrumu (izņemot ūdeni) mērsistēmām noteiktas šo noteikumu pielikumā.

4. Šķidrumu (izņemot ūdeni) mērsistēmas atbilst prasībām, kas noteiktas šajos noteikumos un normatīvajā aktā par metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem.

5. Ražotājs var izvēlēties atbilstības novērtēšanas procedūras no moduļiem B + F vai B + D, vai H1, vai G. Moduļi noteikti normatīvajā aktā par metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem.

6. Šķidrumu (izņemot ūdeni) mērsistēmas, kurām tipa apstiprinājums izsniegts līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, atļauts ievietot tirgū un šķidrumu (izņemot ūdeni) mērsistēmas, kurām veikta pirmreizējā verificēšana, atļauts nodot lietošanā līdz to tipa apstiprinājuma derīguma termiņa beigām, bet, ja tas nav noteikts, - līdz 2016.gada 30.oktobrim.

7. Noteikumi stājas spēkā ar 2006.gada 30.oktobri.

8. Šo noteikumu pielikuma 12.1 punkts stājas spēkā ar 2011.gada 1.jūniju.

(MK 01.11.2010. noteikumu Nr.1016 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(MK 01.11.2010. noteikumu Nr.1016 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 31.marta Direktīvas 2004/22/EK par mērinstrumentiem;

2) Komisijas 2009.gada 10.novembra Direktīvas 2009/137/EK, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/22/EK par mērinstrumentiem attiecībā uz maksimālajām pieļaujamajām kļūdām, ciktāl tas attiecas uz īpašajiem mērinstrumentu pielikumiem MI-001 līdz MI-005.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Ekonomikas ministrs A.Štokenbergs
Pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 22.augusta noteikumiem Nr.669
Īpašas metroloģiskās prasības

(Pielikums grozīts ar MK 01.11.2010. noteikumiem Nr.1016; pielikuma 12.1 punkts stājas spēkā 01.06.2011., sk. noteikumu 8.punktu)

1. Ražotājs norāda mērsistēmām noteiktos ekspluatācijas nosacījumus saskaņā ar šī pielikuma 2., 3., 4. un 5.punktu.

2. Plūsmas mērdiapazons iekļaujas katras mērsistēmā ietilpstošās sastāvdaļas mērdiapazonu robežās, jo īpaši tilpuma mērītāja diapazonā, plūsmu attiecības atbilst šī pielikuma 1.tabulā noteiktajiem nosacījumiem.

1.tabula

Maksimālās un minimālās plūsmas attiecības dažādām mērsistēmām

Mērsistēma

Šķidruma raksturojums

Minimālā attiecība Qmax/Qmin

Degvielas uzpildes aparāti

Nesašķidrinātas gāzes

10:1

Sašķidrinātas gāzes

5:1

Mērsistēma

Kriogēni šķidrumi

5:1

Mērsistēmas uz cauruļvadiem un mērsistēmas kuģu tilpņu uzpildei

Visi šķidrumi

Lietošanai piemērota attiecība

Pārējās mērsistēmas

Visi šķidrumi

4:1

3. Mērāmā šķidruma īpašības nosaka šķidruma nosaukums vai atbilstošie raksturlielumi (piemēram, temperatūras diapazons, spiediena diapazons, blīvuma diapazons, viskozitātes diapazons).

4. Energoapgādes avotu raksturo nominālā vērtība maiņstrāvai, kā arī robežvērtības līdzstrāvai.

5. Konvertēto lielumu nosaka standartnosacījumi.

6. Maksimālās pieļaujamās kļūdas (turpmāk - MPK) vērtības atkarībā no mērāmā šķidruma daudzuma dažādām precizitātes klasēm noteiktas šī pielikuma 2. un 3.tabulā.

2.tabula

MPK vērtības mērāmiem šķidruma daudzumiem, kas ir vienādi un lielāki par diviem litriem

Precizitātes klase

0,3

0,5

1,0

1,5

2,5

Mērsistēmas (A)

0,3 %

0,5 %

1,0 %

1,5 %

2,5 %

Tilpuma mērītāji (B)

0,2 %

0,3 %

0,6 %

1,0 %

1,5 %

3.tabula

MPK vērtības mērāmiem šķidruma daudzumiem, kas ir mazāki par diviem litriem

Mērāmais tilpums

MPK

V

Četrkāršota 2.tabulā uzrādītā vērtība, ja mērāmais tilpums ir 0,1 litrs

0,1 l V

Četrkāršota 2.tabulā uzrādītā vērtība

0,2 l V

Divkāršota 2.tabulā uzrādītā vērtība, ja mērāmais tilpums ir 0,4 litri

0,4 l V

Divkāršota 2.tabulā uzrādītā vērtība

1 l V

2.tabulā uzrādītā vērtība, ja mērāmais tilpums ir 2 litri

7. Lai noteiktu MPK, neatkarīgi no mērāmā tilpuma izvēlas lielāko no šādām divām vērtībām:

7.1. absolūtā MPK vērtība, kas norādīta šī pielikuma 2. vai 3.tabulā;

7.2. absolūtā MPK vērtība, kas noteikta minimālajam mērlielumam (Emin).

8. Minimāliem mērlielumiem, kas ir vienādi ar diviem litriem vai lielāki par diviemlitriem, ir spēkā šādi nosacījumi:

8.1. Emin atbilst nosacījumam Emin> 2R, kur R ir indikācijas ierīces mazākā iedaļas vērtība;

8.2. Emin aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Emin = (2MMQ) × (A/100), kur:

MMQ - minimālais mērlielums;

A - šī pielikuma 2.tabulas A rindā norādītā skaitliskā vērtība.

9. Minimāliem mērlielumiem, kas mazāki par diviemlitriem, piemēro šī pielikuma 8.1.apakšpunkta nosacījumus, kur Emin vērtība ir divreiz lielāka par 3.tabulā norādīto vērtību, un uz to attiecas šī pielikuma 2.tabulas A rinda.

10. Konversijas ierīces pārveidotajiem rādījumiem MPK ir šī pielikuma 2.tabulas A rindā norādītās vērtības.

11. Konversijas ierīces pārveidoto rādījumu MPK ir vienāda ar ± (A - B), kur A un B ir šī pielikuma 2.tabulā norādītās vērtības.

12. Pārveidoto rādījumu MPK konversijas ierīces sastāvdaļām, kuras var testēt atsevišķi:

12.1. skaitļotāju šķidruma daudzumu rādījumu MPK (pozitīva vai negatīva) ir vienāda ar vienu desmito daļu no šī pielikuma 2.tabulas A rindā noteiktās MPK vērtības;

12.2. papildlīdzekļu precizitāte atbilst vismaz šī pielikuma 4.tabulā norādītajām vērtībām. Šīs vērtības attiecas uz šķidrumu raksturlielumu rādījumiem, kurus uzrāda konversijas ierīce;

12.3. jebkuram šķidruma raksturlielumam MPK aprēķina precizitāte (pozitīva vai negatīva) ir vienāda ar divām piektdaļām no vērtības, kas noteikta šī pielikuma 12.2.apakšpunktā;

12.4. prasība, kas noteikta šī pielikuma 12.1.apakšpunktā, attiecas uz jebkuru aprēķinu (ne tikai pārveidošanu).

4.tabula

Papildmērlīdzekļu precizitāte šķidrumu daudzuma raksturlielumiem

Mērījumu MPK

Mērsistēmas precizitātes klase

0,3

0,5

1,0

1,5

2,5

Temperatūra

± 0,3 °C

± 0,5 °C

± 1,0 °C

Spiediens

Mazāk par 1 MPa (± 50 kPa)

No 1 līdz 4 MPa (± 5 %)

Virs 4 MPa (± 200 kPa)

Blīvums

± 1 kg/m3

± 2 kg/m3

± 5 kg/m3

12.1 Mērsistēmai neizmanto MPK vai labumu sistemātiski negūst kāda no iesaistītajām pusēm.

13. Maksimāli pieļaujamā elektromagnētisko traucējumu ietekme uz mērsistēmu ir viena no šādām:

13.1. mērīšanas rezultāta izmaiņas nepārsniedz izmaiņu kritisko vērtību, kas noteikta šī pielikuma 14.punktā;

13.2. mērīšanas rezultāta rādījuma īslaicīgas izmaiņas, kuras nevar interpretēt, pierakstīt atmiņā vai pārsūtīt kā mērīšanas rezultātu (tas nozīmē, ka, lietojot pārtraucamo mērsistēmu, nevar veikt nevienu mērījumu);

13.3. ja mērīšanas rezultāta izmaiņas ir lielākas par izmaiņu kritisko vērtību, mērsistēma nodrošina iespēju atgūt mērīšanas rezultātu, kas veikts pirms izmaiņu kritiskās vērtības sasniegšanas, un plūsma tiek pārraukta.

14. Izmaiņu kritiskā vērtība ir lielāka par vienu piekto daļu no MPK atsevišķi mērītiem lielumiem vai vienāda ar Emin.

15. Pēc atbilstošā izturīguma testa (ņemot vērā ražotāja noteikto laikposmu) mērsistēma atbilst šādiem kritērijiem - mērīšanas rezultāta izmaiņas pēc ilgizturīguma testa, salīdzinot to ar sākotnējo mērījumu rezultātu, nepārsniedz vērtību, kāda ir noteikta tilpuma mērītājiem šī pielikuma 2.tabulas B rindā.

16. Veicot mērījumus, kas attiecas uz vienu un to pašu mērījumu, jebkura mērāmā lieluma rādījumi, kuri iegūti ar dažādām mērierīcēm, nedrīkst atšķirties vairāk nekā par vienu iedaļas vērtību, ja šo mērierīču iedaļas vērtības ir vienādas. Gadījumos, ja šo mērierīču iedaļas vērtība ir atšķirīga, rādījumu novirze nav lielāka par lielāko iedaļas vērtību.

17. Pašapkalpošanās iekārtai mērsistēmas galvenās indikācijas ierīces iedaļas vērtība un pašapkalpošanās ierīces iedaļas vērtība ir vienāda, un mērīšanas rezultāti nedrīkst būt atšķirīgi.

18. Nav pieļaujama iespēja, pastāvot noteiktiem ekspluatācijas nosacīju­miem, mērlielumu novirzīt citur, ja tas netiek skaidri uzrādīts.

19. Jebkurš gaisa vai gāzes procentuālais saturs šķidrumā, ja to nevar viegli konstatēt, neizraisa kļūdas izmaiņas (nav pieļaujamas izmaiņas, kas ir mazākas par 1 % no MMQ. Šādas vērtības norāda uz gaisa vai gāzes ieslēgumiem (kabatām)), kas lielākas par:

19.1. 0,5 % šķidrumiem (izņemot dzeramos šķidrumus) un šķidrumiem, kuru viskozitāte nepārsniedz 1 mPa·s;

19.2. 1 % dzeramiem šķidrumiem un šķidrumiem, kuru viskozitāte ir lielāka par 1 mPa·s.

20. Lietošanai tirdzniecības vietās paredzētās mērsistēmas atbilst šādām prasībām:

20.1. tās ir aprīkotas ar nulles atiestates ierīci, un tām ir novērsta iespēja mainīt izmērītā šķidruma daudzumu;

20.2. šķidruma daudzuma indikācija, uz kuru pamatojas darījums, paliek nemainīgs rādījums, līdz visas darījumā iesaistītās puses mērīšanas rezultātu atzīst par pareizu;

20.3. tām ir pārtraucamas darbības;

20.4. jebkurš gaisa vai gāzes procentuālais saturs šķidrumā neizraisa kļūdas izmaiņas, kas lielākas par šī pielikuma 19.punktā noteiktajām vērtībām.

21. Degvielas uzpildes aparātu indikācijas ierīcei ir novērsta iespēja mērīšanas laikā atiestatīt nulles stāvokli.

22. Jauna mērījuma uzsākšana degvielas uzpildes aparātam nav pieļaujama, pirms indikācijas ierīces rādījums nav atiestatīts nulles stāvoklī.

23. Ja degvielas uzpildes aparāta indikācijas ierīce uzrāda cenu, starpība starp uzrādīto cenu un cenu, kas aprēķināta pēc vienības cenas, un uzrādīto daudzumu nepārsniedz cenu, kas atbilst Emin. Netiek ievērota rādījumu starpība, kas ir mazāka par mazāko naudas vienību.

24. Mērsistēma ir aprīkota ar rezerves energoapgādes iekārtu, kas nodrošina mērīšanas funkcijas galvenā energoapgādes avota bojājuma laikā, vai ir aprīkota ar ierīci, kas saglabā un nodrošina esošos rādījumus, kuri nepieciešami veicamā darījuma pabeigšanai, kā arī aprīkota ar ierīci, kas apstādina plūsmu galvenā energoapgādes avota bojājuma brīdī.

25. Vispārēji nosacījumi mērsistēmu nodošanai lietošanā ir noteikti šī pielikuma 5.tabulā.

5.tabula

Nosacījumi mērīšanas sistēmu nodošanai lietošanā

Precizitātes klase

Mērīšanas sistēmas tips

0,3

Mērsistēmas uz cauruļvadiem

0,5

Jebkura mērsistēma, kas nav atsevišķi norādīta šajā tabulā:

- degvielas uzpildes aparāti (izņemot sašķidrinātām gāzēm)

- mērsistēmas uz autocisternām zemas viskozitātes šķidrumiem (

- mērsistēmas kuģu tilpņu, dzelzceļa cisternu un autocisternu uzpildīšanai/iztukšošanai(1)

- piena daudzuma mērsistēmas

- mērsistēmas lidmašīnas uzpildei

1,0

Mērsistēmas zem spiediena sašķidrinātām gāzēm, kas mērītas temperatūrā, kura vienāda ar - 10°C vai augstāka par to

Mērsistēmas - parasti klase 0,3 un 0,5, bet lietotas šķidrumiem, kuru:

- temperatūra zemāka par - 10°C vai augstāka par 50°C

- dinamiskā viskozitāte lielāka par 1000 mPa·s

- maksimālā tilpuma plūsmas ātrums nav lielāks par 20 l/h

1,5

Mērsistēmas sašķidrinātam oglekļa dioksīdam.

Mērsistēmas zem spiediena sašķidrinātām gāzēm, kas mērītas temperatūrā, kura zemāka par - 10°C (izņemot kriogēnos šķidrumus)

2,5

Mērsistēmas kriogēniem šķidrumiem (temperatūra zemāka par - 153°C)

(1)

Muitas operācijās, uzpildot minerāleļļu kuģa tilpnēs un iztukšojot tās, var noteikt precizitātes klasi 0,3 vai 0,5 mērsistēmām, ko lieto dzelzceļa cisternām un autocisternām.

Piezīme. Noteiktam mērsistēmas tipam ražotājs var noteikt augstāku precizitāti.

26. Izmērīto daudzumu norāda mililitros, kubikcentimetros, litros, kubik­metros, gramos, kilogramos vai tonnās.

Ekonomikas ministrs A.Štokenbergs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par metroloģiskajām prasībām šķidrumu (izņemot ūdeni) mērsistēmām Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 669Pieņemts: 22.08.2006.Stājas spēkā: 30.10.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 137, 29.08.2006.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
142375
{"selected":{"value":"01.06.2011","content":"<font class='s-1'>01.06.2011.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.06.2011","iso_value":"2011\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2011.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"04.11.2010","iso_value":"2010\/11\/04","content":"<font class='s-1'>04.11.2010.-31.05.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.10.2006","iso_value":"2006\/10\/30","content":"<font class='s-1'>30.10.2006.-03.11.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.06.2011
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"