Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.667

Rīgā 2006.gada 22.augustā (prot. Nr.43 6.§)
Noteikumi par metroloģiskajām prasībām siltumenerģijas skaitītājiem
Izdoti saskaņā ar likuma “Par mērījumu vienotību6.panta otro daļu
un likuma “Par atbilstības novērtēšanu7.panta pirmo daļu

1. Noteikumi nosaka metroloģiskās prasības un atbilstības novērtēšanas procedūras siltumenerģijas skaitītājiem, kas ir paredzēti siltumenerģijas uzskaitei dzīvojamās un sadzīves ēkās, kā arī komerciālajām un vieglās rūpniecības vajadzībām, pirms siltumenerģijas skaitītāji tiek ievietoti iekšējā tirgū, kā arī nodoti lietošanā.

2. Šo noteikumu izpratnē:

2.1. siltumenerģijas skaitītājs ir mērīšanas līdzeklis, kas paredzēts siltumenerģijas uzskaitei siltuma apgādes sistēmā, kurā siltumu izdala siltumnesējs šķidrums;

2.2. siltumenerģijas skaitītājs ir kompakts mērīšanas līdzeklis vai kombinēts mērīšanas līdzeklis, kas sastāv no plūsmas devēja, temperatūras sensoru pāra un skaitļotāja, kuri funkcionē patstāvīgi un ir ietverti mērīšanas līdzeklī;

2.3. lietotie apzīmējumi ir šādi:

Apzīmējums

Definīcija

θ

siltumnesēja temperatūra

θin

θ vērtība siltuma apmaiņas sistēmas ieejā

θout

θ vērtība siltuma apmaiņas sistēmas izejā

∆θ

temperatūru starpība (θin – θout), ja ∆θ > 0

θmax

θ augšējā robežvērtība, pie kuras skaitītājs darbojas pareizi maksimāli pieļaujamās kļūdas (turpmāk – MPK) robežās

θmin

θ apakšējā robežvērtība, pie kuras skaitītājs darbojas pareizi MPK robežās

∆θmax

∆θ augšējā robežvērtība, pie kuras skaitītājs darbojas pareizi MPK robežās

∆θmin

∆θ apakšējā robežvērtība, pie kuras skaitītājs darbojas pareizi MPK robežās

q

siltumnesēja caurplūde

qs

augstākā, īslaicīgā laikposmā pieļaujamā q vērtība, pie kuras skaitītājs darbojas pareizi

qp

augstākā q vērtība, kas pieļaujama pastāvīgā darbības režīmā

qi

zemākā pieļaujamā vērtība q, pie kuras skaitītājs darbojas pareizi

P

siltuma apmaiņas jauda

Ps

P vērtības augšējā robeža, pie kuras skaitītājs darbojas pareizi

3. Būtiskās prasības siltumenerģijas skaitītājiem noteiktas normatīvajā aktā par metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem. Īpašās prasības siltumenerģijas skaitītājiem noteiktas šo noteikumu pielikumā.

4. Siltumenerģijas skaitītāji atbilst prasībām, kas noteiktas šajos noteikumos un normatīvajā akta par metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem.

5. Personas, kas sniedz siltumenerģijas pakalpojumus, nodrošina, ka siltumenerģijas skaitītāji tiek uzstādīti atbilstoši prasībām, ko nosaka šie noteikumi un normatīvais akts par metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem, un siltumenerģijas skaitītāji nodrošina precīzus paredzētā vai paredzamā patēriņa mērījumus.

6. Ražotājs var izvēlēties atbilstības novērtēšanas procedūras no moduļiem B+F vai B+D, vai H1. Moduļi noteikti normatīvajā aktā par metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem.

7. Siltumenerģijas skaitītājus, kuriem tipa apstiprinājums izsniegts līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, atļauts ievietot tirgū un siltumenerģijas skaitītājus, kuriem veikta pirmreizējā verificēšana, atļauts nodot lietošanā līdz to tipa apstiprinājuma derīguma termiņa beigām, bet, ja tas nav noteikts, – līdz 2016.gada 30.oktobrim.

8. Noteikumi stājas spēkā ar 2006.gada 30.oktobri.

9. Šo noteikumu pielikuma 3.1 punkts stājas spēkā ar 2011.gada 1.jūniju.

(MK 01.11.2010. noteikumu Nr.1013 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(MK 01.11.2010. noteikumu Nr.1013 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 31.marta Direktīvas 2004/22/EK par mērinstrumentiem;

2) Komisijas 2009.gada 10.novembra Direktīvas 2009/137/EK, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/22/EK par mērinstrumentiem attiecībā uz maksimālajām pieļaujamajām kļūdām, ciktāl tas attiecas uz īpašajiem mērinstrumentu pielikumiem MI-001 līdz MI-005.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Ekonomikas ministrs A.Štokenbergs
Pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 22.augusta noteikumiem Nr.667
Īpašas metroloģiskās prasības

(Pielikums grozīts ar MK 01.11.2010. noteikumiem Nr.1013; pielikuma 3.1 punkts stājas spēkā 01.06.2011., sk. noteikumu 9.punktu)

1. Ekspluatācijas nosacījumus nosaka ražotājs. Nosacījumi ir šādi:

1.1. siltumnesēja temperatūra θmax un θmin, ∆θmax un ∆θmin, ievērojot ierobežojumus ∆θmax/∆θmin > 10, ∆θmin = 3K vai 5K, vai 10K;

1.2. siltumnesēja spiediens: maksimālais pieļaujamais spiediens (manometriskais spiediens), kuru siltumenerģijas skaitītājs ilgstoši iztur, darbojoties temperatūrā, kas atbilst augšējai robežai;

1.3. siltumnesēja caurplūdes: qs, qp, qi, kur qp un qi attiecība ir noteikta kā qp/qi > 10;

1.4. siltuma jauda Ps.

2. Siltumenerģijas skaitītājiem (turpmāk – skaitītāji) ir noteikta 1., 2. un 3.precizitātes klase.

3. Maksimālā pieļaujamā relatīvā kļūda siltumenerģijas skaitītājiem (katrai precizitātes klasei) ir izteikta procentos no patiesās vērtības:

3.1. 1.klasei: E = Ef + Et + Ec, kur Ef, Et un Ec saskaņā ar šī pielikuma 10., 11. un 12.punktu;

3.2. 2.klasei: E = Ef + Et + Ec, kur Ef, Et un Ec saskaņā ar šī pielikuma 10., 11. un 12.punktu;

3.3. 3.klasei: E = Ef + Et + Ec, kur Ef, Et un Ec saskaņā ar šī pielikuma 10., 11. un 12.punktu.

3.1 Siltumenerģijas skaitītājam neizmanto MPK vai labumu sistemātiski negūst kāda no iesaistītajām pusēm.

4. Siltumenerģijas skaitītāja darbība ir noturīga pret statisku magnētisko lauku un energoapgādes avota tīkla frekvences elektromagnētisko lauku ietekmi.

5. Elektromagnētisku lauka izraisītu traucējumu ietekme ir pieļaujama tādā līmenī, lai izmaiņas mērījumu rezultātos nav lielākas par izmaiņu kritisko vērtību atbilstoši šī pielikuma 6.punktam vai arī lai mērīšanas rādījumu var atzīt par derīgu rezultātu.

6. Izmaiņu kritiskā vērtība siltumenerģijas skaitītājiem ir vienāda ar šim siltumenerģijas skaitītājam piemērojamās MPK absolūto vērtību (šī pielikuma 3.punkts).

7. Pēc attiecīgā ilgizturības testa (ņemot vērā ražotāja noteikto laikposmu) skaitītājs atbilst šādiem kritērijus:

7.1. plūsmas devēju mērījumu rezultāta izmaiņas pēc ilgizturības testa, salīdzinot to ar sākotnējo mērījumu rezultātu, nepārsniedz kritiskās izmaiņas vērtību;

7.2. temperatūras sensoru mērījumu rezultāta izmaiņas pēc ilgizturības testa, salīdzinot to ar sākotnējo mērījumu rezultātu, nepārsniedz 0,1°C.

8. Uzraksti uz siltumenerģijas skaitītāja:

8.1. precizitātes klase;

8.2. caurplūdes robežvērtības;

8.3. temperatūras robežvērtības;

8.4. temperatūru starpības robežvērtības;

8.5. plūsmas devēja montāžas vieta: turpgaitā vai atgaitā;

8.6. norāde par plūsmas virzienu.

9. Ja skaitītāju komplektē no atsevišķām sastāvdaļām, kuras izgatavojis viens vai vairāki ražotāji, tad skaitītājam noteiktās prasības ir attiecināmas arī uz atsevišķām tā sastāvdaļām un tās atbilst šī pielikuma 10., 11., 12., 13. un 14.punktā noteiktajām prasībām.

10.P lūsmas devēja relatīvā MPK, izteikta procentos atkarībā no precizitātes klases, ir:

1.klasei: Ef = (1 + 0,01 qp/q), bet ne vairāk par 5 %;

2.klasei: Ef = (2 + 0,02 qp/q), bet ne vairāk par 5 %;

3.klasei: Ef = (3 + 0,05 qp/q), bet ne vairāk par 5 %,

kur kļūda Ef saista uzrādīto un patieso vērtību attiecībai starp plūsmas devēja izejas signālu un masu vai tilpumu.

11.Temperatūras sensoru pāra relatīvā MPK, izteikta procentos:

Et = (0,5 + 3 ∆θmin / ∆θ),

kur kļūda Et saista uzrādīto un patieso vērtību attiecībai starp temperatūras sensoru pāra izejas signālu un temperatūras starpību.

12. Skaitļotāja relatīvā MPK, izteikta procentos:

Ec = (0,5 + ∆θmin / ∆θ),

kur kļūda Ec saista uzrādīto un patieso siltuma enerģijas vērtību.

13. Izmaiņu kritiskā vērtība skaitītāja komplektējošām sastāvdaļām ir vienāda ar atbilstošo MPK absolūto vērtību, kuru piemēro atsevišķām sastāvdaļām (šī pielikuma 10., 11. un 12.punkts).

14. Uzraksti uz skaitītāja komplektējošām sastāvdaļām:

14.1. plūsmas devējam:

14.1.1. precizitātes klase;

14.1.2. caurplūdes robežvērtības;

14.1.3. temperatūras robežvērtības;

14.1.4. nominālais skaitītāja koeficients (piemēram, litri attiecībā pret impulsu) vai atbilstošais izejas signāls;

14.1.5. norāde par plūsmas virzienu;

14.2. temperatūras sensoru pārim:

14.2.1. tipa identifikācija (piemēram, Pt 100);

14.2.2. temperatūras robežvērtības;

14.2.3. temperatūru starpības robežvērtības;

14.3. skaitļotājam:

14.3.1. temperatūras sensora tips;

14.3.2. temperatūras robežvērtības;

14.3.3. temperatūru starpības robežvērtības;

14.3.4. attiecīgais nominālais skaitītāja koeficients (piemēram, litri attiecībā pret impulsu) vai attiecīgais plūsmas devēja izejas signāls;

14.3.5. plūsmas devēja montāžas vieta: turpgaitā vai atgaitā.

15. Ja skaitītājus ir paredzēts lietot dzīvojamos namos, mērījumiem izmanto jebkurus 3.klases skaitītājus.

16. Ja skaitītāji ir paredzēti komerciālām vajadzībām, vieglās rūpniecības vajadzībām vai komerciālām un vieglās rūpniecības vajadzībām, mērījumiem izmanto jebkurus 2.klases skaitītājus.

Ekonomikas ministrs A.Štokenbergs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par metroloģiskajām prasībām siltumenerģijas skaitītājiem Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 667Pieņemts: 22.08.2006.Stājas spēkā: 30.10.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 137, 29.08.2006.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
142371
{"selected":{"value":"01.06.2011","content":"<font class='s-1'>01.06.2011.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.06.2011","iso_value":"2011\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2011.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"04.11.2010","iso_value":"2010\/11\/04","content":"<font class='s-1'>04.11.2010.-31.05.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.10.2006","iso_value":"2006\/10\/30","content":"<font class='s-1'>30.10.2006.-03.11.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.06.2011
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"