Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.666

Rīgā 2006.gada 22.augustā (prot. Nr.43 5.§)
Noteikumi par metroloģiskajām prasībām aktīvās elektroenerģijas skaitītājiem
Izdoti saskaņā ar likuma "Par mērījumu vienotību" 6.panta otro daļu
un likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 7.panta pirmo daļu

1. Noteikumi nosaka metroloģiskās prasības un atbilstības novērtēšanas procedūras aktīvās elektroenerģijas skaitītājiem, kas paredzēti aktīvās elektroenerģijas uzskaitei dzīvojamās ēkās, kā arī komerciālām un vieglās rūpniecības vajadzībām, pirms aktīvās elektroenerģijas skaitītāji tiek ievietoti iekšējā tirgū, kā arī nodoti lietošanā.

2. Atkarībā no izmantotās mērīšanas tehnikas elektroenerģijas skaitītājus var lietot kopā ar mērmaiņiem.

3. Šie noteikumi neattiecas uz mērmaiņiem.

4. Šo noteikumu izpratnē:

4.1. aktīvās elektroenerģijas skaitītājs - mērīšanas līdzeklis, kas mēra elektriskajā ķēdē patērēto aktīvās elektroenerģijas daudzumu;

4.2. I - caur skaitītāju plūstošās elektriskās strāvas stiprums;

4.3. In - noteiktais references strāvas stiprums, kuram skaitītāju ir paredzēts lietot kopā ar strāvmaini;

4.4. Ist - zemākā I vērtība, pie kuras skaitītājs reģistrē aktīvo elektro­enerģiju, ja jaudas koeficients ir vienāds ar vienu (vairākfāžu skaitītājiem ar simetrisku slodzi);

4.5. Imin - I vērtība, virs kuras mērījuma kļūdas vērtība ir maksimālās pieļaujamās kļūdas (turpmāk - MPK) robežās (vairākfāžu skaitītājiem ar simetrisku slodzi);

4.6. Itr - I vērtība, virs kuras atbilstoši skaitītāja klases indeksam mērījuma kļūdai ir minimālā vērtība MPK robežās;

4.7. Imax - maksimālā I vērtība, pie kuras mērījuma kļūda ir MPK robežās;

4.8. U - skaitītāja barošanas spriegums;

4.9. Un - noteiktais references spriegums;

4.10. f - barošanas avota frekvence;

4.11. fn - barošanas avota noteiktā references frekvence;

4.12. PF - jaudas koeficients jeb cos - kosinuss no fāžu starpības starp I un U.

5. Būtiskās prasības aktīvās elektroenerģijas skaitītājiem noteiktas normatī­vajā aktā par metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem. Īpašās prasības aktīvās elektroenerģijas skaitītājiem noteiktas šo noteikumu pielikumā.

6. Aktīvās elektroenerģijas skaitītāji atbilst prasībām, kas noteiktas šajos noteikumos un normatīvajā aktā par metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem.

7. Personām, kas sniedz elektroenerģijas sistēmas pakalpojumus, jānodro­šina, ka aktīvās elektroenerģijas skaitītāji tiek uzstādīti atbilstoši prasībām, kas noteiktas šajos noteikumos un normatīvajā aktā par metroloģiskajiem mērīšanas līdzekļiem, un ka aktīvās elektroenerģijas skaitītāji nodrošina precīzus paredzētā vai paredzamā patēriņa mērījumus.

8. Ražotājs var izvēlēties atbilstības novērtēšanas procedūras no moduļiem B + F vai B + D, vai H1. Moduļi noteikti normatīvajā aktā par metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem.

9. Aktīvās elektroenerģijas skaitītājus, kuriem tipa apstiprinā­jums izsniegts līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, atļauts ievietot tirgū un aktīvās elektroenerģijas skaitītājus, kuriem veikta pirmreizējā verificēšana, atļauts nodot lietošanā līdz to tipa apstiprinājuma derīguma termiņa beigām, bet, ja tas nav noteikts, - līdz 2016.gada 30.oktobrim.

10. Noteikumi stājas spēkā ar 2006.gada 30.oktobri.

11. Šo noteikumu pielikuma 6.1 punkts stājas spēkā ar 2011.gada 1.jūniju.

(MK 01.11.2010. noteikumu Nr.1014 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(MK 01.11.2010. noteikumu Nr.1014 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 31.marta Direktīvas 2004/22/EK par mērinstrumentiem;

2) Komisijas 2009.gada 10.novembra Direktīvas 2009/137/EK, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/22/EK par mērinstrumentiem attiecībā uz maksimālajām pieļaujamajām kļūdām, ciktāl tas attiecas uz īpašajiem mērinstrumentu pielikumiem MI-001 līdz MI-005.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Ekonomikas ministrs A.Štokenbergs
Pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 22.augusta noteikumiem Nr.666
Īpašas metroloģiskās prasības

(Pielikums grozīts ar MK 01.11.2010. noteikumiem Nr.1014; pielikuma 6.1 punkts stājas spēkā 01.06.2011., sk. noteikumu 11.punktu)

1. Ražotājs norāda aktīvās elektroenerģijas skaitītāja klases indeksu. Klašu indeksi definēti šādi: A klase, B klase un C klase.

2. Ražotājs norāda skaitītājam noteiktos ekspluatācijas nosacījumus - vērtības fn, Un, In, Ist, Imin, Itr un Imax. Ja uzrādītas šādas strāvas vērtības, skaitītāja darbība atbilst nosacījumiem, kas noteikti šī pielikuma 1.tabulā.

1.tabula

Ekspluatācijas nosacījumi dažādas klases skaitītājiem

A klase

B klase

C klase

Tiešā slēguma skaitītāji

Ist

< 0,05 Itr

< 0,04 Itr

< 0,04 Itr

Imin

< 0,5 Itr

< 0,5 Itr

< 0,3 Itr

Imax

> 50 Itr

> 50 Itr

> 50 Itr

Skaitītāji mērmaiņu slēgumā

Ist

< 0,06 Itr

< 0,04 Itr

< 0,0· Itr

Imin

< 0,4 Itr

< 0,2 Itr (1)

< 0,2 Itr

In

= 20 Itr

= 20 Itr

= 20 Itr

Imax

> 1,2 In

> 1,2 In

> 1,2 In

(1) B klases elektromehāniskiem skaitītājiem jābūt Imin < 0,4·Itr

3. Sprieguma, frekvences un jaudas diapazoni, kuros skaitītājs izpilda prasības attiecībā uz maksimālo pieļaujamo kļūdu (turpmāk - MPK), noteikti šī pielikuma 2.tabulā. Šie diapazoni atbilst tipiskiem elektroenerģijas raksturlielumiem, ar kādiem elektroenerģija tiek pievadīta sabiedriskajām elektroenerģijas sadales sistēmām.

4. Sprieguma un frekvenču diapazoni atbilst vismaz šādiem nosacījumiem:

0,9 Un < U < 1,1 Un

0,98·fn < f < 1,02 fn

Jaudas koeficients ir robežās no cos = 0,5 induktīva rakstura slodzei līdz cos = 0,8 kapacitatīva rakstura slodzei.

5. Dažādo mērāmo un ietekmējošo lielumu (a, b, c, ...) iedarbību vērtē atsevišķi, tajā pašā laikā pārējos mērāmos un ietekmējošos lielumus saglabājot nemainīgus pie to nominālajām vērtībām. Mērījumu kļūda K atbilstoši šī pielikuma 2.tabulas datiem nedrīkst pārsniegt MPK, un to aprēķina šādi:

6. Ja skaitītājs darbojas pie mainīgām slodzes strāvām, kļūda nedrīkst pārsniegt vērtības, un, ja tas strādā dažādos temperatūras diapazonos, izmanto attiecīgās MPK vērtības (šī pielikuma 2.tabula).

2.tabula

MPK (%) pie noteiktajiem ekspluatācijas nosacījumiem un noteiktām slodzes strāvām un ekspluatācijas temperatūrām

Ekspluatācijas temperatūra

Ekspluatācijas temperatūra

Ekspluatācijas temperatūra

Ekspluatācijas temperatūra

+ 5°C ... + 30°C

- 10°C ... + 5°C vai
+ 30°C ... + 40°C

- 25°C ... - 10°C vai
+ 40°C ... + 55°C

- 40°C ... - 25°C vai
+ 55°C ... + 70°C

Skaitītāja klase

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

Vienfāžu skaitītāji, daudzfāžu skaitītāji ar simetriskām slodzēm

Imin < I < Itr

3,5

2

1

5

2,5

1,3

7

3,5

1,7

9

4

2

Itr < I < Imax

3,5

2

0,7

4,5

2,5

1

7

3,5

1,3

9

4

1,5

Daudzfāžu skaitītāji ar vienfāzes slodzi

Itr < I < Imax

(izņēmumu sk. zemāk)

4

2,5

1

5

3

1,3

7

4

1,7

9

4,5

2

Elektromehāniskajiem daudzfāžu skaitītājiem ar vienfāzes slodzi strāvas diapazons 5 Itr < I < Imax

6.1 Elektroenerģijas skaitītājam neizmanto MPK vai labumu sistemātiski negūst kāda no iesaistītajām pusēm.

7. Elektroenerģijas skaitītāji ir tieši pieslēgti elektroenerģijas tīklam, un tīkla strāva ir viens no mērlielumiem. Skaitītāji atbilst elektromagnētiskās vides E2 klases prasībām un šī pielikuma 10., 11., 12. un 13.punkta prasībām.

8. Elektromagnētiskā vide un pieļaujamā traucējumu ietekme liecina, ka ir ilglaicīgi traucējumi, kuru ietekme uz mērījumu precizitāti nepārsniedz izmaiņu kritiskās vērtības, un ir pārejoši traucējumi, kas var izraisīt pagaidu bojājumus vai darbības spējas un mērītspējas zudumu, lai gan skaitītājs tos spēj pārvarēt, un to ietekme uz mērījumu precizitāti nepārsniedz izmaiņu kritiskās vērtības.

9. Ja ir sagaidāmi augsta riska bojājumi zibens vai citu virszemes elektrolīniju vai komunikāciju tīklu dēļ, ir nepieciešama skaitītāja metroloģisko raksturlielumu aizsardzība.

10. Ilglaicīgu traucējumu ietekme nav pieļaujama tādā apjomā, ka kritiskās izmaiņas pārsniedz šī pielikuma 3.tabulā noteiktās vērtības.

3.tabula

Izmaiņu kritiskās vērtības ilglaicīgiem traucējumiem (%)

Traucējums

Izmaiņu kritiskās vērtības (%) skaitītāju klasēm

A

B

C

Pretēja fāžu secība

1,5

1,5

0,3

Nesimetriska spriegumu sistēma (tikai daudzfāžu skaitītājiem)

4

2

1

Augstāko harmoniku klātbūtne strāvas ķēdē (1)

1

0,8

0,5

Līdzstrāvas komponentes un harmoniku klātbūtne strāvas ķēdē (1)

6

3

1,5

Pastāvīgi impulsu veida pārejas procesi

6

4

2

Magnētiskie lauki, augstas frekvences (radio starojuma) elektromagnētiskie lauki, radio frekvenču inducētie vadības traucējumi, noturība pret ģenerētiem viļņiem

3

2

1

(1) Elektromehāniskajiem skaitītājiem nav noteiktas izmaiņu kritiskās vērtības prasības attiecībā uz līdzstrāvas komponentēm un harmoniku klātbūtni strāvas ķēdē

11. Elektromagnētiska rakstura īslaicīga traucējumu ietekme uz elektroenerģijas skaitītājiem ir tāda, lai šo traucējumu laikā un tūlīt pēc tiem skaitītāju precizitātes noteikšanai paredzētie testi neradītu impulsus vai signālus, kuru enerģija pārsniedz izmaiņu kritisko vērtību, un pēc noteikta laikposma skaitītājs:

11.1. atjauno darbību MPK robežās;

11.2. nodrošina visas mērīšanas funkcijas;

11.3. dod iespēju atgūt visus mērīšanas datus, kas bija reģistrēti pirms traucējuma;

11.4. neuzrāda izmaiņas jau reģistrētajā enerģijas daudzumā, kas lielākas par vienu izmaiņu kritisko vērtību.

12. Izmaiņu kritiskā vērtība, izteikta kWh, ir m, Un, Imax, 10-6, kur m ir skaitītāja skalas zīmju skaits, Un izteikts voltos un In izteikts ampēros.

13. Paplašinātām strāvām izmaiņu kritiskā vērtība ir 1,5%.

14. Ja spriegums samazinās zem nominālā sprieguma, skaitītāja kļūda ar pozitīvu zīmi nav lielāka par 10 %.

15. Kopējās enerģijas rādījumu skalai ir pietiekams zīmju skaits, lai, skaitītājam darbojoties 4000 stundas ar pilnu slodzi (I = Imax; U = Un un PF = 1),rādījums neatgrieztos sākuma stāvoklī un lai skaitītāja lietošanas laikā to nevarētu pārregulēt.

16. Ja ķēdē ir pārtraukta elektrības piegāde, skaitītāja izmērītais elektroenerģijas rādījums saglabājas un ir nolasāms vismaz četrusmēnešus.

17. Ja skaitītājs ir pieslēgts spriegumam, bet ķēdē nav strāvas (strāvas ķēde ir atslēgta), nav pieļaujama skaitītāja elektroenerģijas reģistrēšana pie sprieguma no 0,8 Un līdz 1,1 Un.

18. Skaitītājs sāk darboties un turpina reģistrēt patērēto elektroenerģiju pie Un, PF = 1 (daudzfāžu skaitītājiem ar simetrisku slodzi) un pie strāvas stipruma, kas ir vienāds ar Ist.

19. Uzskaitīto elektroenerģiju uzrāda kilovatstundās vai megavatstundās.

20. Ja skaitītājus paredzēts izmantot dzīvojamās ēkās, mērījumiem izman­to jebkurus A klases skaitītājus.

21. Ja skaitītāji ir paredzēti komerciālām vajadzībām, vieglās rūpniecības vajadzībām vai komerciālām un vieglās rūpniecības vajadzībām, mērījumiem izmanto jebkurus B klases skaitītājus. Īpašiem mērķiem var pieprasīt lietot C klases skaitītājus.

Ekonomikas ministrs A.Štokenbergs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par metroloģiskajām prasībām aktīvās elektroenerģijas skaitītājiem Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 666Pieņemts: 22.08.2006.Stājas spēkā: 30.10.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 137, 29.08.2006.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
142370
{"selected":{"value":"01.06.2011","content":"<font class='s-1'>01.06.2011.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.06.2011","iso_value":"2011\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2011.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"04.11.2010","iso_value":"2010\/11\/04","content":"<font class='s-1'>04.11.2010.-31.05.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.10.2006","iso_value":"2006\/10\/30","content":"<font class='s-1'>30.10.2006.-03.11.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.06.2011
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)