Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.635

Rīgā 2006.gada 1.augustā (prot. Nr.40 46.§)
Noteikumi par civilās aviācijas lidlauku izveidošanu, sertifikāciju un ekspluatāciju
Izdoti saskaņā ar likuma "Par aviāciju" 23.pantu,
24.panta otro daļu un 25.panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā izveido un ekspluatē civilās aviācijas lidlauku (turpmāk – lidlauks), kā arī kārtību, kādā izsniedz apliecību par lidlauka derīgumu ekspluatācijai un pagarina tās darbības termiņu.

(MK 19.11.2014. noteikumu Nr.704 redakcijā)

1.1 Noteikumu prasības attiecas uz:

1.1 1. Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 20. februāra Regulas (EK) Nr. 216/2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 91/670/EEK, Regulu (EK) Nr. 1592/2002 un Direktīvu 2004/36/EK, 4. panta 3a. punktā minētajiem lidlaukiem;

1.1 2. lidlaukiem, kuri ir paredzēti starptautisko gaisa pārvadājumu veikšanai;

1.1 3. lidlaukiem, kuri ir paredzēti iekšzemes lidojumu veikšanai.

(MK 19.11.2014. noteikumu Nr.704 redakcijā)

2. Jautājumos, kas attiecas uz šo noteikumu un Komisijas 2014. gada 12. februāra Regulas (ES) Nr. 139/2014, ar ko nosaka prasības un administratīvās procedūras saistībā ar lidlaukiem atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008 (turpmāk – Regula Nr. 139/2014) darbības jomu, kompetentā iestāde ir valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra" (turpmāk - Civilās aviācijas aģentūra).

(Grozīts ar MK 19.11.2014. noteikumiem Nr.704)

3. (Svītrots ar MK 19.11.2014. noteikumiem Nr.704)

3.1 Civilās aviācijas aģentūra:

3.1 1. šo noteikumu 1.1 1. un 1.1 2. apakšpunktā minētos lidlaukus sertificē saskaņā ar Regulas Nr. 139/2014 prasībām;

3.1 2. šo noteikumu 1.1 3. apakšpunktā minētos lidlaukus sertificē saskaņā ar šajos noteikumos minētajām prasībām.

(MK 19.11.2014. noteikumu Nr.704 redakcijā)

3.2 Attiecībā uz šo noteikumu 1.1 1. un 1.1 2. apakšpunktā minētajiem lidlaukiem papildus Regulā Nr. 139/2014 noteiktajām prasībām piemēro šo noteikumu 14.4. apakšpunktā, 15.1, 15.2 un 47. punktā minētās prasības.

(MK 19.11.2014. noteikumu Nr.704 redakcijā)

4. Lidlauka ekspluatants publiskai lietošanai atvērtu lidlauku var ekspluatēt, ja lidlauks ir sertificēts saskaņā ar Regulā Nr. 139/2014 vai šajos noteikumos minētajām prasībām. Publiskai lietošanai atvērts lidlauks ir lidlauks, kuru trešās personas var lietot bez iepriekšēja lidlauka īpašnieka vai ekspluatanta rakstiska apstiprinājuma.

(MK 19.11.2014. noteikumu Nr.704 redakcijā)

5. Lidlauku, kurā nav paredzēts sniegt šo noteikumu 4.punktā minētos pakalpojumus, var sertificēt šajos noteikumos noteiktajā kārtībā, ja tā īpašnieks vēlas saņemt apliecību par lidlauka derīgumu ekspluatācijai (turpmāk - lidlauka apliecība).

6. Jebkura atsauce šajos noteikumos uz lidlauku standartiem ir atsauce uz 1944.gada 7.decembra Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju (turpmāk - konvencija) 14.pielikumā noteiktajām prasībām.

7. Konvencijas 14. pielikumā minētās prasības, ja kādā konkrētā gadījumā nav citu prasību, attiecas uz visiem šo noteikumu 1.1 3. apakšpunktā minētajiem lidlaukiem.

(MK 19.11.2014. noteikumu Nr.704 redakcijā)

8. Šo noteikumu 21.3.apakšpunktā minētās prasības attiecībā uz dienestiem un aprīkojumu, kā arī šo noteikumu 21.5., 51.2. un 51.4.apakšpunktā minētās prasības nav attiecināmas uz vispārējās aviācijas lidlaukiem. Vispārējās aviācijas lidlauks ir civilās aviācijas lidlauks, no kura neveic gaisa pārvadājumus un kurš ir paredzēts izmantošanai gaisa kuģiem ar maksimālo pacelšanās masu līdz 5700 kilogramiem. Vispārējās aviācijas lidlauku pēc saskaņošanas ar Civilās aviācijas aģentūru var izmantot gaisa kuģi, kuru maksimālā pacelšanās masa ir lielāka par 5700 kilogramiem, ja tas neapdraud gaisa kuģu lidojumu drošumu un lidlauka skrejceļš ir piemērots šādiem gaisa kuģiem.

(Grozīts ar MK 19.11.2014. noteikumiem Nr.704)

II. Lidlauka izveidošana

9. Izveidojamā lidlauka plānojumu, lidlauka un lidlauka šķēršļu ierobežošanas virsmu horizontālās robežas attēlo lidlauka izveides ģenerālplānā. Lai izvērtētu lidlauka izveidošanas pieļaujamību atbilstoši gaisa kuģu lidojumu drošuma prasībām, lidlauka izveides ģenerālplānu iesniedz saskaņošanai Civilās aviācijas aģentūrā.

(MK 19.11.2014. noteikumu Nr.704 redakcijā)

9.1 Civilās aviācijas aģentūra piecu dienu laikā pēc lidlauka izveides ģenerālplāna saskaņošanas informē par to Satiksmes ministriju.

(MK 19.11.2014. noteikumu Nr.704 redakcijā)

9.2 Lidlauka izveidošanu saskaņo ar pašvaldībām, kuru teritorijās ir plānota lidlauka izveidošana un kuru teritorijas var skart plānotā lidlauka šķēršļu ierobežošanas virsmu horizontālās robežas.

(MK 19.11.2014. noteikumu Nr.704 redakcijā)

10. (Svītrots ar MK 19.11.2014. noteikumiem Nr.704)

11. Lidlauku projektē sertificēts būvspeciālists, kurš ir piedalījies līdzvērtīga vai lielāka lidlauka projektēšanā un var to dokumentāri apliecināt.

(Grozīts ar MK 19.11.2014. noteikumiem Nr.704)

12. Sertificēts būvspeciālists bez pieredzes lidlauku projektēšanā var projektēt lidlauku, ja pierāda, ka viņu konsultēs persona ar atbilstošu kvalifikāciju un pieredzi lidlauku projektēšanā.

(Grozīts ar MK 19.11.2014. noteikumiem Nr.704)

13. Sertificējama lidlauka būvprojektu pirms iesniegšanas būvvaldē saskaņo ar Civilās aviācijas aģentūru.

(MK 19.11.2014. noteikumu Nr.704 redakcijā)

III. Lidlauka sertifikācija

14. Persona, kas vēlas saņemt lidlauka apliecību (turpmāk - pretendents), Civilās aviācijas aģentūrā iesniedz iesniegumu lidlauka sertifikācijai (1.pielikums). Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

14.1. (svītrots ar MK 06.03.2012. noteikumiem Nr.162);

14.2. īpašuma tiesības uz zemi apliecinoša dokumenta kopiju vai līguma kopiju (uzrādot oriģinālu) ar zemes īpašnieku par zemesgabala izmantošanu par lidlauku kopā ar īpašuma tiesības uz zemi apliecinoša dokumenta kopiju;

14.3. zemesgabala kreditoru, nomnieku vai apakšnomnieku (ja tādi ir) piekrišanu zemesgabalu izmantot par lidlauku;

14.4. lidlauka šķēršļu ierobežošanas virsmu horizontālajās robežās esošo teritoriju pašvaldību saskaņojumu zemesgabalu izmantot par lidlauku;

14.5. lidlauka ekspluatācijas instrukciju atbilstoši sniedzamajiem lidlauka pakalpojumiem divos eksemplāros (2.pielikums).

(Grozīts ar MK 19.11.2014. noteikumiem Nr.704)

15. Šo noteikumu 14.punktā minētos dokumentus vai to kopijas iesniedz papīra vai elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

(MK 06.03.2012. noteikumu Nr.162 redakcijā)

15.1 Papildus šo noteikumu 14.punktā minētajiem dokumentiem Civilās aviācijas aģentūra iegūst informāciju no šādām valsts iestādēm:

15.1 1. Valsts vides dienesta – par sertificējamā lidlauka atbilstību vides aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasībām un ietekmes uz vidi novērtējumu;

15.1 2. Valsts robežsardzes – par iespēju sertificējamā lidlaukā nodrošināt robežkontroli, ja no tā paredzēts veikt starptautiskus lidojumus;

15.1 3. Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes – par iespēju sertificējamā lidlaukā nodrošināt muitas kontroli, ja no tā paredzēts veikt starptautiskus lidojumus.

(MK 06.03.2012. noteikumu Nr.162 redakcijā)

15.2 Lai paātrinātu lidlauka sertifikācijas gaitu, pretendentam ir tiesības iegūt šo noteikumu 15.1 punktā minēto informāciju un iesniegt to Civilās aviācijas aģentūrā.

(MK 06.03.2012. noteikumu Nr.162 redakcijā)

16. Ja pretendents nav iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus vai tajos minētā informācija ir nepilnīga vai neprecīza, Civilās aviācijas aģentūra pieprasa iesniegt visus nepieciešamos dokumentus un informāciju. Ja pretendents 30 dienu laikā pēc Civilās aviācijas aģentūras pieprasījuma saņemšanas neiesniedz attiecīgos dokumentus un informāciju vai no šo noteikumu 15.1 punktā minētajām iestādēm ir saņemta negatīva informācija, Civilās aviācijas aģentūra pieņem lēmumu par lidlauka sertifikācijas atteikumu.

(Grozīts ar MK 06.03.2012. noteikumiem Nr.162)

17. Ja lidlauka sertifikācija tiek atteikta, jaunu iesniegumu lidlauka sertifikācijai pretendents var iesniegt pēc to trūkumu novēršanas, kas minēti lēmumā par lidlauka sertifikācijas atteikumu.

18. Ja pretendents, ievērojot šos noteikumus, ir iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus un tajos minētā informācija atbilst šo noteikumu un konvencijas 14.pielikumā noteiktajām prasībām, un no šo noteikumu 15.1 punktā minētajām iestādēm ir saņemta apstiprinoša informācija, Civilās aviācijas aģentūra pieņem lēmumu par lidlauka sertifikācijas uzsākšanu un par to triju darbdienu laikā informē pretendentu. Pretendents pēc šī lēmuma saņemšanas Civilās aviācijas aģentūrā iesniedz maksājuma uzdevuma kopiju par Civilās aviācijas aģentūras publisko maksas pakalpojumu samaksu.

(Grozīts ar MK 06.03.2012. noteikumiem Nr.162)

19. Ja lidlauka sertifikācijas laikā mainās īpašuma tiesības uz zemesgabalu, ko ir plānots izmantot par lidlauku, pretendents nekavējoties par to informē Civilās aviācijas aģentūru un iesniedz dokumentu kopijas, kas apliecina šīs izmaiņas.

20. Lidlauka sertifikācijas laikā Civilās aviācijas aģentūra izpēta lidlauka ekspluatācijas instrukciju un novērtē lidlauka iekārtas, aprīkojumu un plānojumu, kā arī dienestu inspekcijas un drošības pārvaldības sistēmu.

21. Lidlauka sertifikācijas laikā Civilās aviācijas aģentūra pārbauda, vai:

21.1. pretendentam vai lidlauka tehniskajam personālam (atbilstoši ieņemamajam amatam) ir lidlauka ekspluatācijai un tehniskajai apkopei nepieciešamā izglītība un profesionālā kvalifikācija;

21.2. lidlauka ekspluatācijas instrukcijā ir ietverta visa nepieciešamā informācija;

21.3. lidlauka plānojums, iekārtas, dienesti un aprīkojums atbilst konvencijas 14.pielikumā noteiktajām prasībām;

21.4. lidlauka ekspluatācijas procedūras nodrošina gaisa kuģu lidojumu drošumu;

21.5. lidlaukā darbojas gaisa kuģu lidojumu drošumam atbilstoša drošības pārvaldības sistēma. Drošības pārvaldības sistēma nosaka lidlauka ekspluatantam nepieciešamo organizatorisko struktūru, pienākumus, atbildību, procedūras un noteikumus drošības politikas īstenošanai, lai garantētu drošību un kārtību lidlaukā un tā drošu izmantošanu.

(Grozīts ar MK 19.11.2014. noteikumiem Nr.704)

22. Civilās aviācijas aģentūra saskaņā ar konvencijas 14.pielikumu var pieļaut atkāpi no lidlauku sertifikācijas pamatprasībām, ja pretendents ar citiem tehniskiem līdzekļiem un procedūrām var nodrošināt līdzvērtīgu gaisa kuģu lidojumu drošuma līmeni lidlaukā.

(Grozīts ar MK 19.11.2014. noteikumiem Nr.704)

23. Šo noteikumu 22.punktā minētajā gadījumā, kā arī tad, ja lidlauka inspekcijas laikā tiek konstatēts, ka gaisa kuģu lidojumu drošums neatbilst konvencijas 14.pielikumā noteiktajām prasībām jau sertificētos lidlaukos, Civilās aviācijas aģentūra veic aeronavigācijas pētījumu. Aeronavigācijas pētījums ir ar gaisa kuģu lidojumu drošumu saistītu civilās aviācijas darbības apstākļu kompleksa pētīšana, lai noteiktu un ieviestu pasākumus, kas nodrošina gaisa kuģu lidojumu drošuma standartu ievērošanu.

(Grozīts ar MK 19.11.2014. noteikumiem Nr.704)

24. Ja Civilās aviācijas aģentūrai nav tehnisku iespēju un resursu aeronavigācijas pētījumu veikšanai, tā var pretendentam pieprasīt konvencijas 14.pielikumā noteiktajām prasībām atbilstošu kompetentu aviācijas iestāžu vai organizāciju veiktus aeronavigācijas pētījumu rezultātus.

25. Ja Civilās aviācijas aģentūra lidlauka sertifikācijas laikā konstatē, ka pretendents nespēj nodrošināt kārtību un drošību lidlaukā, kā arī tā drošu izmantošanu vai arī publiskai lietošanai atvērta lidlauka apliecības pretendents nav noslēdzis šo noteikumu 25.1 punktā minēto vienošanos, tā pieņem lēmumu atteikt lidlauka apliecības izsniegšanu un par to rakstiski informē pretendentu, norādot arī atklātos trūkumus un nepilnības.

(Grozīts ar MK 19.11.2014. noteikumiem Nr.704)

25.1 Ja Civilās aviācijas aģentūra lidlauka sertifikācijas laikā konstatē, ka pretendents atbilst šo noteikumu prasībām, lai saņemtu publiskai lietošanai atvērta lidlauka apliecību, tā rakstiski informē pretendentu par nepieciešamību noslēgt formālo vienošanos ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas gaisa satiksme" normatīvajos aktos par aeronavigācijas informācijas sagatavošanu un izplatīšanu noteiktajā kārtībā.

(MK 19.11.2014. noteikumu Nr.704 redakcijā)

26. Pēc lēmuma pieņemšanas par lidlauka apliecības izsniegšanu Civilās aviācijas aģentūra rakstiski par to informē pretendentu. Persona, kas saņēmusi lidlauka apliecību, ir lidlauka ekspluatants.

27. Lidlauka apliecību izsniedz uz pieciem gadiem. Lidlauka apliecības neatņemama sastāvdaļa ir pielikums (3.pielikums), kurā norāda lidlauka ekspluatācijas nosacījumus un ierobežojumus.

27.1 Civilās aviācijas aģentūra par lidlauka apliecības izsniegšanu un tās nosacījumiem, kā arī par lidlauka apliecības anulēšanu piecu dienu laikā informē Satiksmes ministriju.

(MK 19.11.2014. noteikumu Nr.704 redakcijā)

IV. Lidlauka ekspluatācijas instrukcija

28. Lidlauka ekspluatācijas instrukcija ir rokasgrāmata, kas satur detalizētu informāciju par lidlauku un tā ekspluatāciju. Lidlauka ekspluatācijas instrukciju sagatavo ne mazāk kā divos oriģināleksemplāros.

29. Lidlauka ekspluatācijas instrukcijā iekļauj šo noteikumu 2.pielikumā minēto informāciju par konkrēto lidlauku atbilstoši tā ekspluatācijas veidam.

30. Ja kāda daļa no šo noteikumu 2.pielikumā minētās informācijas nav attiecināma uz konkrēto lidlauku, to norāda lidlauka ekspluatācijas instrukcijā.

31. Ja lidlaukam ir pieļautas šo noteikumu 22.punktā minētās atkāpes no konvencijas 14.pielikumā noteiktajām prasībām, lidlauka ekspluatācijas instrukcijā norāda šo atkāpju kompensācijas nosacījumus un procedūras.

32. Pretendents vai lidlauka ekspluatants nodrošina, lai lidlauka ekspluatācijas instrukcijā būtu ērti izdarāmi grozījumi un tā ietvertu faktisko lappušu un labojumu reģistrācijas sistēmu.

33. Lidlauka ekspluatācijas instrukciju paraksta pretendents un apstiprina Civilās aviācijas aģentūra. Ja lidlauks ir sertificēts un lidlauka ekspluatācijas instrukcijā tiek veikti grozījumi, minētos instrukcijas grozījumus paraksta lidlauka ekspluatants un apstiprina Civilās aviācijas aģentūra.

(MK 06.03.2012. noteikumu Nr.162 redakcijā)

34. Lidlauka ekspluatācijas instrukcijā esošās informācijas precizitātes nodrošināšanai Civilās aviācijas aģentūra var nosūtīt lidlauka ekspluatantam rakstisku norādījumu izdarīt tajā nepieciešamos grozījumus.

35. Viens pilna apjoma un spēkā esošs lidlauka ekspluatācijas instrukcijas eksemplārs atrodas Civilās aviācijas aģentūrā, otrs - lidlaukā. Lidlauka ekspluatācijas instrukcijas eksemplārs atrodas arī lidlauka ekspluatanta tiešajā darbības veikšanas vietā, ja tā nav lidlauks.

V. Lidlauka ekspluatācija

36. Lidlauku ekspluatē atbilstoši katra lidlauka ekspluatācijas instrukcijai.

37. Lidlauka ekspluatantam ir pienākums:

37.1. jebkurā laikā nodrošināt Civilās aviācijas aģentūras pilnvarotu personu piekļuvi jebkurai lidlauka daļai, iekārtai, ierīcei un aprīkojumam, kā arī lidlauka personālam un lidlauka ekspluatācijas dokumentiem, lai veiktu dienesta pienākumus;

37.2. informēt Civilās aviācijas aģentūru par visām izmaiņām, kas attiecas uz lidlauka organizācijas struktūru, lidlauka ekspluatācijas kārtību un lidlauka robežām;

37.3. informēt Civilās aviācijas aģentūru par jebkuriem plānotajiem grozījumiem lidlauka ekspluatācijas instrukcijā;

37.4. veikt lidlauka tehnisko apkopi, lai uzturētu lidlauka apliecībā noteikto lidlauka pakalpojumu līmeni;

37.5. nodrošināt, ka lidlaukā strādā lidlauku ekspluatācijai nepieciešamais tehniskais personāls ar atbilstošu izglītību un profesionālo kvalifikāciju;

37.6. uzraudzīt, ka visi lidlauka izmantotāji un tajā darbojošās personas (pastāvīgi bāzētie gaisa kuģu ekspluatanti, personas, kuras pastāvīgi izmanto lidlauku, sniedz pakalpojumus gaisa kuģa ekspluatantiem, piedalās lidlauka pakalpojumu sniegšanā un veic citas darbības lidlaukā) ievēro noteikto lidlauka ekspluatācijas kārtību.

38. Lidlauka ekspluatantam ir tiesības saņemt no lidlauka izmantotājiem informāciju par jebkuriem notikumiem, incidentiem un trūkumiem, kuri var ietekmēt gaisa kuģu lidojumu drošumu lidlaukā vai nodarīt kaitējumu videi.

(Grozīts ar MK 19.11.2014. noteikumiem Nr.704)

39. Ja lidlauka ekspluatācijas laikā mainās īpašuma tiesības uz zemesgabalu, kas tiek izmantots par lidlauku, lidlauka ekspluatants nekavējoties par to informē Civilās aviācijas aģentūru un iesniedz dokumentu kopijas, kas apliecina šīs izmaiņas.

40. Lidlauka ekspluatants ne vēlāk kā 84 dienas pirms izmaiņu ieviešanas lidlauka iekārtās, aprīkojumā vai pakalpojumu sniegšanā par to rakstiski informē valsts akciju sabiedrības "Latvijas gaisa satiksme" Aeronavigācijas informācijas daļu un Civilās aviācijas aģentūru.

(Grozīts ar MK 06.03.2012. noteikumiem Nr.162)

41. Lidlauka ekspluatants pēc aeronavigācijas informācijas publikāciju, to papildinājumu un labojumu, NOTAM paziņojuma (paziņojuma, kas tiek nosūtīts, izmantojot elektronisko sakaru līdzekļus un kas satur informāciju par jebkuru aeronavigācijas iekārtu, pakalpojumu un noteikumu ieviešanu, izmaiņām vai informāciju par briesmām), pirmslidojumu informācijas biļetenu un aeronavigācijas informācijas cirkulāru saņemšanas tos pārbauda un nekavējoties informē valsts akciju sabiedrības "Latvijas gaisa satiksme" Aeronavigācijas informācijas daļu par šajos dokumentos konstatētajām neprecizitātēm.

42. Lidlauka ekspluatants nekavējoties informē akciju sabiedrības "Latvijas gaisa satiksme" Aeronavigācijas informācijas daļu un Civilās aviācijas aģentūru par:

42.1. gaisa kuģu lidojumu drošumam potenciāli bīstama objekta izvirzīšanos virs lidlauka šķēršļu ierobežošanas virsmas;

42.2. šķēršļiem, kas atrodas lidlaukā vai tā tuvumā vai bīstamiem apstākļiem, kuri var apdraudēt drošu gaisa kuģu kustību lidlaukā;

42.3. aeronavigācijas informācijas publikācijā norādīto lidlaukā sniegto pakalpojumu līmeņa pazemināšanos;

42.4. jebkuras kustības zonas daļas slēgšanu;

42.5. apstākļiem, kas var negatīvi ietekmēt gaisa kuģu lidojumu drošumu lidlaukā, un nepieciešamajiem piesardzības pasākumiem.

(Grozīts ar MK 19.11.2014. noteikumiem Nr.704)

43. Ārkārtas gadījumos, ja informācijas nosūtīšana var būt novēlota, lidlauka ekspluatants par šo noteikumu 42.punktā minētajiem apstākļiem nekavējoties tieši informē gaisa kuģu kapteiņus, kas izmanto attiecīgo lidlauku.

44. Ja lidlaukā vai tā tuvumā zemu lidojoši vai manevrējoši gaisa kuģi var apdraudēt cilvēku vai transporta kustību, lidlauka ekspluatants pie lidlauka manevrēšanas teritorijas piegulošiem vispārējās lietošanas ceļiem pēc saskaņošanas ar ceļa īpašnieku uzstāda brīdinošas zīmes (uzrakstus).

44.1 Lidlauka ekspluatants ne vēlāk kā 10 dienas pirms plānotās darbības lidlaukā attiecībā uz gaisa kuģa nosēšanos, manevrēšanu vai stāvēšanu rakstiski saskaņo ar Civilās aviācijas aģentūru lidlauka segumu izmantošanu gaisa kuģiem, kuru klasifikācijas skaitlis (ACN) ir lielāks nekā attiecīgajam gaisa kuģim paredzētais klasifikācijas skaitlis (PCN) attiecībā uz lidlauka segumu.

(MK 06.03.2012. noteikumu Nr.162 redakcijā)

45. Lidlauka ekspluatants nodrošina, ka lidlauka manevrēšanas teritorijā neatrodas šķēršļi, kas var apdraudēt lidlauka drošu ekspluatāciju.

46. Ja lidlauka skrejceļi ir ar mākslīgo segumu, lidlauka ekspluatants regulāri mēra saķeres koeficientu (lidlauka skrejceļa seguma virsmas un gaisa kuģa riepu savstarpējās iedarbības raksturotājs lielums, kas atkarīgs no seguma virsmas stāvokļa un kustības ātruma), lai:

46.1. pārbaudītu saķeres raksturojumus jaunam skrejceļam vai skrejceļam ar jaunu mākslīgo segumu slapjas virsmas apstākļos;

46.2. novērtētu slīdēšanu uz slapja skrejceļa ar mākslīgo segumu;

46.3. noteiktu saķeres efektivitāti, kad ir slikti drenāžas raksturojumi (nepietiekams slīpums);

46.4. noteiktu saķeres efektivitāti uz skrejceļiem ar mākslīgo segumu, kuri kļuvuši slideni īpašos apstākļos (piemēram, ilgstošs sausuma periods, skrejceļš klāts ar priežu ziedputekšņiem);

46.5. novērtētu lidlauka skrejceļu, kurš pilnīgi vai daļēji pārklāts ar sniegu vai ledu (mainoties laikapstākļiem, mērīšana jāatkārto).

(Grozīts ar MK 06.03.2012. noteikumiem Nr.162)

46.1 Saķeres koeficienta mērījumi vai bremzēšanas efektivitātes novērtēšana uz virsmām lidlauka kustības zonā jāveic, ja laikapstākļu dēļ ir prognozējami mazāki saķeres koeficienti, nekā noteikts konvencijas 14.pielikumā.

(MK 06.03.2012. noteikumu Nr.162 redakcijā)

47. Lai slapjš lidlauka skrejceļš netiktu klasificēts kā slidens, minimālais saķeres koeficients ir:

47.1. 0,48 - veicot mērījumus ar ātrumu 65 kilometri stundā;

47.2. 0,42 - veicot mērījumus ar ātrumu 95 kilometri stundā.

48. Ja saķeres koeficients ir 0,57, veicot mērījumus ar ātrumu 65 kilometri stundā, un 0,52, veicot mērījumus ar ātrumu 95 kilometri stundā, plāno skrejceļa virsmas vai tā daļas apkopi. Ja saķeres koeficients ir zemāks, veic skrejceļa apkopi, lai paaugstinātu saķeres līmeni.

49. Saķeres koeficients jaunam skrejceļam vai skrejceļam ar jaunu mākslīgo segumu, ja virsma ir slapja, ir:

49.1. 0,76 - veicot mērījumus ar ātrumu 65 kilometri stundā;

49.2. 0,67 - veicot mērījumus ar ātrumu 95 kilometri stundā.

50. Ja sertificēta lidlauka skrejceļa saķeres koeficenti ir mazāki par šo noteikumu 47.punktā minētajiem, lidlauka ekspluatants nekavējoties par to izdod NOTAM paziņojumu, veic skrejceļa apkopi un informē Civilās aviācijas aģentūru.

50.1 Virsmu skrejceļam ar mākslīgo segumu lidlauka ekspluatants uztur tādā stāvoklī, lai nodrošinātu labus saķeres raksturojumus un zemu rites pretestību saskaņā ar konvencijas 14.pielikuma prasībām. Sniegu, šķīdoni, ledu, stāvošu ūdeni, dubļus, putekļus, smiltis, naftas produktus, gumijas atliekas un citu piesārņojumu novāc iespējami ātri un pilnīgi, lai līdz minimumam samazinātu tā uzkrāšanos.

(MK 06.03.2012. noteikumu Nr.162 redakcijā)

51. Lidlauka ekspluatants ne retāk kā reizi gadā Civilās aviācijas aģentūrā iesniedz:

51.1. pārskatu par vizuālo līdzekļu pārbaudi lidojumā;

51.2. aizpildītu avārijas situācijas mācību atsauksmes formu;

51.3. pārskatu par ikgadējo lidlauka rajona šķēršļu revīziju;

51.4. pārskatu par gada laikā veiktajiem iekšējiem auditiem lidlaukā.

52. Gaisa kuģu lidojumu drošuma uzturēšanai lidlauka ekspluatants veic speciālu lidlauka inspekciju šādos gadījumos:

52.1. saskaņā ar konvencijas 13.pielikumu pēc jebkura aviācijas nelaimes gadījuma vai incidenta lidlaukā;

52.2. pēc tādu lidlauka iekārtu vai aprīkojuma būves vai remonta darbu pabeigšanas, kas var ietekmēt gaisa kuģu lidojumu drošumu;

52.3. apstākļos, kuri var negatīvi ietekmēt gaisa kuģu lidojumu drošumu lidlaukā.

(Grozīts ar MK 19.11.2014. noteikumiem Nr.704)

53. Lidlauka ekspluatants ne retāk kā reizi gadā veic iekšējo auditu, lai nodrošinātu efektīvu lidlauka drošības pārvaldības sistēmas darbību un pārbaudītu, vai lidlauka izmantotāji ievēro noteikto lidlauka ekspluatācijas kārtību. Iekšējo auditu veic neatkarīgs atbilstoši Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) prasībām apmācīts personāls.

54. Visus iekšējā audita rezultātus dokumentē, lai noteiktajā laikā varētu veikt koriģējošus un preventīvus pasākumus. Lidlauka ekspluatants iekšējā audita rezultātus uzglabā septiņus gadus un, ja nepieciešams, nodrošina Civilās aviācijas aģentūras pilnvaroto personu piekļuvi tiem.

VI. Lidlauka apliecības darbības termiņa pagarināšana, apturēšana un anulēšana

55. Lidlauka ekspluatants ne vēlāk kā 60 dienas pirms lidlauka apliecības darbības termiņa beigām Civilās aviācijas aģentūrā iesniedz iesniegumu lidlauka sertifikācijai (1.pielikums). Iesniegumam pievieno šo noteikumu 51.punktā minētos dokumentus.

56. Civilās aviācijas aģentūra pēc šo noteikumu 55.punktā minēto dokumentu saņemšanas 30 dienu laikā veic lidlauka inspekciju.

57. Ja Civilās aviācijas aģentūra lidlauka inspekcijas laikā konstatē, ka lidlauka ekspluatācija atbilst šo noteikumu prasībām, tā pagarina lidlauka apliecības darbības termiņu uz pieciem gadiem.

58. Ja lidlauka ekspluatants maina lidlauka nosaukumu vai citu lidlauka apliecībā esošo informāciju, Civilās aviācijas aģentūra izsniedz jaunu lidlauka apliecību, saglabājot iepriekšējās lidlauka apliecības derīguma termiņu.

59. Civilās aviācijas aģentūra veic pilna apjoma lidlauka inspekciju vai atsevišķu tā darbības elementu pārbaudes saskaņā ar aģentūras direktora apstiprinātu ikgadējo inspekciju plānu.

60. Civilās aviācijas aģentūra veic neplānotas lidlauka inspekcijas un pārbaudes, ja tās rīcībā ir informācija par iespējamiem lidlauka ekspluatācijas noteikumu pārkāpumiem un citām neatbilstībām konvencijas 14.pielikumā noteiktajām prasībām.

61. Ja Civilās aviācijas aģentūra, veicot inspekciju, atklāj lidlauka ekspluatācijas noteikumu pārkāpumus vai citas neatbilstības konvencijas 14.pielikumā noteiktajām prasībām, tā rakstiski informē lidlauka ekspluatantu par inspekcijas rezultātiem.

62. Atkarībā no konstatēto pārkāpumu un neatbilstību ietekmes uz gaisa kuģu lidojumu drošumu Civilās aviācijas aģentūra:

62.1. uzdod lidlauka ekspluatantam nekavējoties veikt pasākumus un procedūras bīstamu situāciju likvidēšanai;

62.2. uzdod lidlauka ekspluatantam izstrādāt rīcības plānu un novērst konstatētos pārkāpumus vai neatbilstības noteiktā termiņā.

62.3. aptur lidlauka apliecības darbību.

(Grozīts ar MK 19.11.2014. noteikumiem Nr.704)

63. Civilās aviācijas aģentūra var apturēt lidlauka apliecības darbību, ja konstatē, ka:

63.1. lidlauka drošības pārvaldības sistēma ir nepilnīga;

63.2. veiktie pasākumi bīstamu apstākļu likvidācijai lidlaukā vai gaisa kuģu lidojumu drošumam nav devuši nepieciešamo rezultātu;

63.3. lidlauka ekspluatants neievēro šo noteikumu 37.5.apakšpunkta prasības.

(Grozīts ar MK 19.11.2014. noteikumiem Nr.704)

64. Civilās aviācijas aģentūra lidlauka apliecību var anulēt:

64.1. saskaņā ar likuma "Par aviāciju" 95.panta otro daļu;

64.2. ja lidlauka ekspluatants pārkāpj lidlauka ekspluatācijas nosacījumus;

64.3. ja lidlauka ekspluatants nespēj izpildīt vai apzināti nepilda Civilās aviācijas aģentūras norādījumus, lai novērstu apstākļus, kuri apdraud gaisa kuģu lidojumu drošumu.

(Grozīts ar MK 19.11.2014. noteikumiem Nr.704)

65. Civilās aviācijas aģentūra pēc lēmuma pieņemšanas par lidlauka apliecības anulēšanu vai darbības apturēšanu par to informē lidlauka ekspluatantu, valsts akciju sabiedrības "Latvijas gaisa satiksme" Aeronavigācijas informācijas daļu un izdod NOTAM paziņojumu.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Satiksmes ministrs K.Peters
1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 1.augusta noteikumiem Nr.635
Iesniegums lidlauka sertifikācijai

(Pielikums grozīts ar MK 06.03.2012. noteikumiem Nr.162)

01.JPG (12734 bytes)

02.JPG (65609 bytes)

Satiksmes ministrs K.Peters
2.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 1.augusta noteikumiem Nr.635
Lidlauka ekspluatācijas instrukcijā iekļaujamā informācija

(Pielikums grozīts ar MK 06.03.2012. noteikumiem Nr.162; MK 19.11.2014. noteikumiem Nr.704)

I. Vispārīgā informācija

1. Lidlauka ekspluatācijas instrukcijas nolūks un tajā ietvertie jautājumi.

2. Paziņojums, ka laikā, kad lidlauks ir atvērts izmantošanai, tas ir pieejams visām personām ar vienādiem nosacījumiem (ja lidlauks ir atvērts publiskai lietošanai).

3. Pieejamā aeronavigācijas informācijas sistēma un šīs informācijas publicēšanas procedūras.

4. Gaisa kuģu operāciju reģistrēšanas sistēma.

5. Lidlauka ekspluatanta pienākumi.

II. Dati par lidlauka izvietojumu

6. Lidlauka plāns, kurā norādītas galvenās lidlauka ekspluatācijai nepieciešamās iekārtas, ieskaitot katra vēja virziena rādītāja atrašanās vietu.

7. Lidlauka plāns, kurā norādītas lidlauka robežas.

8. Lidlauka plāns, kurā norādīti attālumi no lidlauka līdz tuvākajai apdzīvotajai vietai, tuvākajai pilsētai, kā arī visu ārpus lidlauka robežām izvietoto lidlauka iekārtu atrašanās vietas.

9. Informācija par īpašumtiesībām uz nekustamo īpašumu, kurā atrodas lidlauks. Ja zemes īpašumtiesību dokumentos nav noteiktas lidlauka robežas, tiek norādīta informācija par zemes lietojuma tiesībām.

III. Aeronavigācijas informācijas institūcijai iesniedzamie lidlauka dati

10. Vispārīga informācija:

10.1. lidlauka nosaukums;

10.2. lidlauka atrašanās vieta;

10.3. lidlauka kontrolpunkta ģeogrāfiskās koordinātas Vispasaules ģeodēziskajā sistēmā WGS-84;

10.4. lidlauka pacēlums un ģeoīda vilnis;

10.5. katra skrejceļa sliekšņa, katra skrejceļa gala un jebkura punkta ar ievērojamu pacēlumu vai pazeminājumu visā skrejceļa garumā pacēlums un ģeoīda vilnis, kā arī precīzs nolaišanās skrejceļa zemskares zonu augstākās vietas pacēlums un ģeoīda vilnis;

10.6. lidlauka rajona gaisa temperatūra (mēneša vidējā temperatūra, kas aprēķināta kā gada karstākā mēneša diennakts maksimālās temperatūras vidējais lielums) grādos pēc Celsija;

10.7. detalizētas ziņas par lidlauka bāku;

10.8. lidlauka ekspluatanta vārds, uzvārds (nosaukums), personas kods (reģistrācijas numurs), deklarētās dzīvesvietas adrese (juridiskā adrese), kontakttālruņa numurs, faksa numurs un elektroniskā pasta adrese.

11. Lidlauka izmēri un ar to saistītā informācija:

11.1. skrejceļam - īstenais azimuts, ciparu apzīmējums, garums, platums, pārvietotā sliekšņa atrašanās vieta, slīpums, virsmas tips, skrejceļa tips, bet precīzas nolaišanās skrejceļam - no šķēršļiem brīvas zonas eksistence;

11.2. lidjoslas, skrejceļa galu drošības zonu, skrejceļa galu bremzēšanas joslu garums, platums un virsmas tips;

11.3. lidlauka manevrēšanas ceļu garums, platums un virsmas tips;

11.4. peronu un gaisa kuģu stāvvietu virsmas tips;

11.5. no šķēršļiem brīvas joslas garums un zemes virsmas profils;

11.6. vizuālie līdzekļi nolaišanās shēmām - tuvošanās uguņu tips, glisā­des vizuālās indikācijas sistēmas tips (PAPI/APAPI, T-VASIS/AT-VASIS), skrejceļu, manevrēšanas ceļu un peronu marķējums un uguņu sistēma, citi vizuālie orientēšanās līdzekļi uz manevrēšanas ceļa (ieskaitot gaidīšanas vietu skrejceļa ugunis, gaidīšanas vietu kustības maršruta ugunis un "STOP" līniju ugunis) un peroniem, vizuālās savienošanas sistēmas ar teleskopisko trapu izvietojums un tips, rezerves elektroenerģijas avots ugunīm;

11.7. jebkuru ļoti augstas frekvences riņķa darbības radiobāku (VOR) un to radiofrekvences pārbaudes vietu izvietojums lidlaukā;

11.8. standarta manevrēšanas maršrutu izvietojums un apzīmējumi;

11.9. katra skrejceļa sliekšņa ģeogrāfiskās koordinātas;

11.10. noteiktu manevrēšanas ceļu ass līnijas punktu ģeogrāfiskās koordinātas;

11.11. katras gaisa kuģa stāvvietas ģeogrāfiskās koordinātas;

11.12. ģeogrāfiskās koordinātas un virsotnes augstākā punkta pacēlums šķēršļiem nolaišanās un pacelšanās zonās un lidojuma pa riņķi zonā lidlauka apkārtnē (šī informācija Aeronavigācijas informācijas publikācijas (AIP) sagatavošanai sniedzama karšu veidā saskaņā ar Konvencijas 4. un 15.pielikumu);

11.13. lidlauka kustības zonas mākslīgā seguma tipi un ar seguma klasifikācijas skaitli (PCN) izteiktā nestspēja;

11.14. viens vai vairāki altimetru pirms­lidojuma pārbaudes laukumi uz perona un to pacēlums;

11.15. deklarētās distances:

11.15.1. pieejamā ieskrējiena distance (TORA);

11.15.2. pieejamā pacelšanās distance (TODA);

11.15.3. pieejamā pārtrauktās pacelšanās distance (ASDA);

11.15.4. pieejamā nosēšanās distance (LDA);

11.16. pārvietošanās spēju zaudējuša gaisa kuģa evakuācijas iespējas no manevrēšanas laukuma un tam piegulošās teritorijas, norādot pašu smagāko gaisa kuģi, kādu lidlauka dienesti spēj evakuēt, un par šo darbību koordinēšanu atbildīgās personas tālruņa un faksa numuri un elektroniskā pasta adrese;

11.17. glābšana un ugunsdzēšana - nodrošinātais aizsardzības līmenis, izteikts ar Konvencijas 14.pielikumā noteikto kategoriju.

12. Šajā nodaļā ievietotās informācijas precizitāte ir būtiska gaisa kuģu lidojumu drošumam. Informāciju, kurai ir nepieciešams inženiera novērtējums, iegūst un pārbauda kvalificēti tehniskie speciālisti.

IV. Informācija par lidlauka ekspluatācijas procedūrām un gaisa kuģu lidojumu drošuma pasākumiem

13. Ziņošanas kārtība:

13.1. ziņošanas procedūras par izmaiņām Aeronavigācijas informācijas publikācijā (AIP) ievietotajā informācijā par lidlauku;

13.2. pieprasījumu iesniegšanas procedūras, lai izdotu NOTAM paziņojumu (paziņojumu, kas tiek nosūtīts, izmantojot elektronisko sakaru līdzekļus un kas satur informāciju par jebkuru aeronavigācijas iekārtu, pakalpojumu un noteikumu ieviešanu, izmaiņām vai informāciju par briesmām);

13.3. Civilās aviācijas aģentūras informēšanas kārtība par izmaiņām, kā arī šādu paziņojumu reģistrēšanas kārtība lidlauka darba laikā un ārpus tā;

13.4. informācija par ziņošanu, ja notikušas izmaiņas lidlauka atbildīgā personāla sastāvā (atbildīgo personu vārds, uzvārds un funkcijas, tālruņa numuri sakariem ar šīm personām lidlauka darba laikā un ārpus tā);

13.5. Civilās aviācijas aģentūras noteiktās adreses un tālruņa numuri ziņojumu sniegšanai.

14. Iekļūšana lidlauka kustības zonā:

14.1. procedūras, kuras ir izstrādātas un tiek īstenotas kopīgi ar institūciju, kura ir atbildīga par nelikumīgas iejaukšanās novēršanu civilās aviācijas darbībā lidlaukā un nesankcionētu personu, transportlīdzekļu, ierīču, dzīvnieku un citu objektu iekļūšanas novēršanu lidlauka kustības zonā;

14.2. informācija par lidlauka ekspluatanta, gaisa kuģu ekspluatantu, lidlauka izmantotāju, drošību uzturošo institūciju, Civilās aviācijas aģentūras un citu attiecīgo valsts institūciju lomu šai jomā;

14.3. par iekļūšanas kontroli atbildīgo personu vārdi, uzvārdi un funkcijas, kā arī tālruņa numuri (sakariem darba laikā un ārpus tā).

15. Pasākumu plāns avārijas situācijās lidlaukā:

15.1. rīcība avārijas situācijās, ja lidlaukā vai tā apkārtnē lidojošiem gaisa kuģiem radušies defekti, ēkās izcēlies ugunsgrēks, notikusi diversija (ieskaitot sprādziena draudus gaisa kuģī vai ēkās) vai nelikumīgi sagrābts gaisa kuģis, kā arī pasākumu plāns incidentu gadījumos lidlaukā. Plāns ietver avārijas situācijas gaitā veicamos pasākumus un pasākumus pēc avārijas situācijas;

15.2. informācija par to lidlauka ierīču pārbaudi, kuras ir jāizmanto avārijas situācijā, ieskaitot datus pār šādu pārbaužu veikšanas periodiskumu;

15.3. informācija par mācībām, kuras notiek, lai pārbaudītu avārijas situāciju pasākumu plānus, ieskaitot datus pār šādu mācību veikšanas periodiskumu;

15.4. avārijas situāciju pasākumu veikšanai lidlaukā un ārpus tā norīkoto organizāciju, aģentūru un personu saraksts, šo personu tālruņa un faksa numuri, elektroniskā pasta un Starptautiskā aviācijas elektrosakaru dienesta (SITA) adreses, to dienestu radiosakaru frekvences;

15.5. ārkārtas situācijas rīcības komitejas izveidošana lidlaukā. Komitejas uzdevums ir organizēt apmācības un veikt citus darbus, lai sagatavotos avārijas situācijām;

15.6. atbildīgo personu norīkošana visu pasākumu koordinēšanai uz vietas ārkārtas situācijas rašanās gadījumā.

16. Glābšana un ugunsdzēšana:

16.1. dati par iekārtām, aprīkojumu, personālu un procedūrām attiecībā uz atbilstību glābšanai un ugunsdzēšanai izvirzītajām prasībām;

16.2. to personu vārdi, uzvārdi un funkcijas, kas ir atbildīgas par lidlauka avārijas glābšanas un ugunsdzēšanas dienestu darbību.

17. Informācija par lidlauka kustības zonas un šķēršļu ierobežošanas virsmu inspekcijas procedūrām, kuras veic lidlauka ekspluatants:

17.1. inspekciju veikšanas kārtība, ieskaitot saķeres koeficienta mērīšanu un ūdens slāņa biezuma noteikšanu uz skrejceļa un manevrēšanas ceļiem lidlaukā;

17.2. sadarbības organizācija ar gaisa satiksmes vadības institūcijām inspekcijas veikšanas gaitā un nepieciešamie sakaru līdzekļi;

17.3. pārbaužu žurnāla uzglabāšanas kārtība un tā atrašanās vieta;

17.4. detalizēta informācija par inspekciju veikšanas laiku un intervāliem;

17.5. kontrolkarte;

17.6. pārskata sniegšanas kārtība par inspekcijas rezultātiem un konstatēto bīstamo apstākļu novēršanas pasākumiem;

17.7. par inspekciju veikšanu atbildīgo personu vārdi, uzvārdi, funkcijas un tālruņu numuri (sakariem darba laikā un ārpus tā).

18. Lidlauka vizuālie līdzekļi un elektriskās sistēmas:

18.1. informācija par aeronavigācijas uguņu (ieskaitot šķēršļu aizsarggaismas), zīmju, marķieru un lidlauka elektrisko sistēmu pārbaudes procedūrām;

18.1.1 informācija par lidlauka ekspluatanta noteiktajiem tehniskās apkopes mērķiem paredzētajiem vizuālajiem līdzekļiem saskaņā ar profilaktiskās tehniskās apkopes programmu;

18.2. informācija par inspekciju veikšanas kārtību lidlauka darba laikā un ārpus tā un attiecīgajām kontrolkartēm;

18.3. pārskata sniegšanas kārtība par inspekcijas rezultātiem un konstatēto trūkumu novēršanas pasākumiem;

18.4. kārtība, kādā veicamas regulārās tehniskās apkopes un tehniskās apkopes avārijas situācijās;

18.5. informācija par rezerves elektroenerģijas avotu (ja tādi ir) izmantošanas kārtību, kā arī informācija par jebkurām daļējas vai pilnīgas sistēmas atteices novēršanas metodēm;

18.6. tās personas vārds, uzvārds un tālruņa numurs (sakariem darba laikā un ārpus tā), kas atbildīga par uguņu sistēmu inspekciju un tehnisko apkopi.

19. Lidlauka kustības zonas tehniskā apkope:

19.1. informācija par lidlauka kustības zonas tehniskās apkopes programmu, līdzekļiem un procedūrām;

19.2. virsmu ar mākslīgo segumu tehniskās apkopes kārtība;

19.3. skrejceļu un manevrēšanas ceļu bez mākslīgā seguma tehniskās apkopes kārtība;

19.4. lidjoslu un manevrēšanas ceļu joslu tehniskās apkopes kārtība;

19.5. lidlauka drenāžas sistēmas tehniskās apkopes kārtība.

20. Lidlaukā veicamo darbu drošība:

20.1. informācija par plānošanas procedūrām un drošu celtniecības un tehniskās apkopes darbu veikšanu lidlauka kustības zonā un tās apkārtnē, kuri var tikt veikti virs šķēršļu ierobežošanas virsmām;

20.1.1 informācija par procedūru uz skrejceļa un manevrēšanas ceļa marķējuma novākšanai un uguņu izslēgšanai, lai novērstu gaisa kuģu nokļūšanu uz pastāvīgi slēgta skrejceļa vai manevrēšanas ceļa;

20.2. sakaru organizēšana ar gaisa kustības vadības institūciju šādu darbu veikšanas laikā;

20.3. tās personas vārds, uzvārds, funkcijas un tālruņa numurs (sakariem darba laikā un ārpus tā), kas ir atbildīga par šādu darbu plānošanu un veikšanu;

20.4. lidlaukā pastāvīgi bāzēto ekspluatantu, zemes pakalpojumu sniedzēju pārstāvju un to gaisa kuģu ekspluatantu vārds, uzvārds vai nosaukums un tālruņa numurs (sakariem darba laikā un ārpus tā), kuriem jābūt informētiem par šiem darbiem;

20.5. informācija par darbu veikšanas plānu izplatīšanu (ja nepieciešams).

21. Darba organizēšana uz perona:

21.1. informācija par darba organizēšanas procedūrām uz perona;

21.1.1 informācija par perona pārvaldības dienesta nodrošinājumu ar radiotelefona sakaru iekārtām;

21.2. vienošanās starp gaisa satiksmes vadības institūcijām, kas organizē darbus uz perona;

21.3. gaisa kuģa novietošanas kārtība stāvvietā;

21.4. gaisa kuģa dzinēju iedarbināšanas kārtība un atļaujas gaisa kuģa vilkšanai saņemšanas kārtība;

21.5. gaisa kuģa kustības pa zemi regulēšanas dienests;

21.6. gaisa kuģu eskortēšanas dienests.

22. Drošības procedūras, uzturoties uz perona:

22.1. personu aizsardzība no reaktīvās strūklas iedarbības;

22.2. drošības pasākumu procedūras gaisa kuģu degvielas uzpildes operāciju laikā;

22.3. peronu slaucīšana;

22.4. peronu tīrīšana;

22.5. ziņošanas kārtība par negadījumiem un incidentiem uz perona;

22.6. auditu organizēšana attiecībā uz personāla pakļaušanos drošības uzturēšanas noteikumiem uz perona.

23. Transportlīdzekļu kustības vadības procedūras lidlauka kustības zonā:

23.1. piemērojamie satiksmes drošības noteikumi (ātruma ierobežojumi, maršruti un noteikumu ievērošanu nodrošinošie pasākumi);

23.2. atļauju izsniegšanas sistēma transportlīdzekļu vadīšanai lidlauka kustības zonā.

24. Putnu un citu faunas pārstāvju radīto briesmu novēršanas procedūras:

24.1. faunas pārstāvju radīto briesmu novērtēšanas pasākumi;

24.2. faunas pārstāvju radīto briesmu novēršanas programmas īstenošanas pasākumi;

24.3. atbildīgās personas vārds, uzvārds un tālruņa numuri (sakariem darba laikā un ārpus tā).

25. Šķēršļu kontroles procedūras:

25.1. šķēršļu ierobežošanas virsmu un lidlauka šķēršļu A tipa kartes, kas nepieciešamas pacelšanās virsmas pārraudzībai;

25.2. ekspluatanta pārziņā esošo šķēršļu kontrole;

25.3. ēku un konstrukciju augstuma kontrole šķēršļu ierobežošanas virsmu robežās;

25.4. jaunu objektu būvniecības kontrole lidlauka apkārtnē;

25.5. Civilās aviācijas aģentūras informēšana par šķēršļu raksturu un atrašanās vietām, kā arī par šķēršļu turpmāko rašanos vai to novākšanu.

26. Pārvietošanās spēju zaudējuša gaisa kuģa evakuācija:

26.1. informācija par pārvietošanās spēju zaudējuša gaisa kuģa evakuācijas procedūrām no kustības zonas vai tās apkārtnes;

26.2. lidlauka ekspluatanta un gaisa kuģa ekspluatanta funkcijas;

26.3. gaisa kuģa ekspluatanta informēšanas kārtība;

26.4. sadarbības kārtība ar gaisa satiksmes vadības institūcijām;

26.5. pārvietošanās spēju zaudējuša gaisa kuģa evakuācijai nepieciešamā aprīkojuma un to ekspluatējošā personāla piesaistes kārtība;

26.6. par pārvietošanās spēju zaudējuša gaisa kuģa evakuāciju atbildīgo personu vārdi, uzvārdi, funkcijas un tālruņa numuri (sakariem darba laikā un ārpus tā).

27. Darbības ar bīstamiem materiāliem:

27.1. informācija par lidlaukā noteiktajām procedūrām drošai darbībai ar bīstamiem materiāliem (viegli uzliesmojoši šķidrumi, viegli uzliesmojošas cietas vielas, koroziju izraisoši šķidrumi, saspiestas gāzes, kā arī magnetizēti un radioaktīvi materiāli) un to uzglabāšana (bīstamu materiālu noplūdes vai izbiršanas gadījumi jāiekļauj pasākumu plānā, kas paredzēts avārijas situācijām lidlaukā);

27.2. informācija par viegli uzliesmojošu materiālu (piemēram, aviācijas degvielas) un citu bīstamu materiālu uzglabāšanai paredzētu speciālu zonu ierīkošanu lidlaukā;

27.3. bīstamo materiālu piegādes, uzglabāšanas un likvidācijas kārtība;

27.4. informācija par procedūrām, kādas tiek ieviestas lidlaukā, apkalpojot gaisa kuģus ar kaujas bruņojumu un ieroču kravām.

28. Lidlauka ekspluatācija ierobežotas redzamības apstākļos:

28.1. informācija par procedūrām, ja lidlauku ekspluatē ierobežotas redzamības apstākļos;

28.2. redzamības uz skrejceļa (RVR - runway visual range) mērīšanas un paziņošanas procedūras;

28.3. par redzamības (RVR) mērīšanu atbildīgās personas vārds, uzvārds un tālruņa numurs (sakariem darba laikā un ārpus tā).

29. Radiolokācijas un navigācijas līdzekļu atrašanās vietu aizsardzība:

29.1. informācija par lidlaukā esošo radiolokācijas un navigācijas līdzekļu atrašanās vietu aizsardzības procedūrām šo līdzekļu atbilstošas funkcionēšanas nodrošināšanai;

29.2. radiolokācijas un navigācijas līdzekļu tuvumā veicamo darbību kontroles organizēšana;

29.3. radiolokācijas un navigācijas līdzekļu tuvumā veicamo tehniskās apkopes darbu izpildes kārtība;

29.4. brīdinošu zīmju par bīstamu mikroviļņu izstarojumu uzstādīšanas kārtība.

30. Šī pielikuma 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28. un 29.punktā minētajās procedūrās precīzi norāda:

30.1. kad un kādos apstākļos nepieciešams piemērot to vai citu ekspluatācijas procedūru;

30.2. kādā veidā tiek uzsākta katra ekspluatācijas procedūra;

30.3. kādi pasākumi ir jāveic;

30.4. kurām personām šie pasākumi ir jāveic;

30.5. pasākumu īstenošanai nepieciešamais aprīkojums un procedūras piekļūšanai šim aprīkojumam.

31. Ja šī pielikuma 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28. un 29.punktā minētās procedūras neattiecas uz kādu konkrētu gadījumu vai nav piemērojamas, norāda to nepiemērošanas iemeslu.

V. Informācija par lidlauka administrāciju un drošības pārvaldības sistēmu

32. Informācija par lidlauka administrāciju:

32.1. lidlauka dienestu organizatoriskā struktūra, norādot vadošo darbinieku vārdus, uzvārdus, amatus un pienākumus;

32.2. par drošību lidlaukā atbildīgās personas vārds, uzvārds, amats un tālruņa numurs;

32.3. lidostas komitejas.

33. Informācija par drošības pārvaldības sistēmu:

33.1. drošības politika attiecībā uz drošības pārvaldības procesu un tās mijiedarbība ar ekspluatācijas un tehniskās apkopes procesiem;

33.2. drošības pārvaldības sistēmas struktūra vai organizācija, ieskaitot personāla komplektēšanu un indivīda vai grupas atbildības sadalījumu ar drošību saistīto jautājumu risināšanā;

33.3. stratēģija un plānošana drošības pārvaldības sistēmas jomā, ieskaitot drošības uzdevumu noteikšanu, attiecīgo iniciatīvu prioritāšu noteikšanu, kā arī apstākļu radīšanu, lai samazinātu risku līdz praktiski pamatotam līmenim, ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus un Konvencijas 14.pielikuma standartus un praksi;

33.4. drošības pārvaldības sistēmas īstenošana, ieskaitot efektīvus ar drošību saistītās informācijas paziņošanas līdzekļus, metodes un procedūras un drošības prasību izpildes nodrošinājumu;

33.5. to drošībai kritisko jomu noteikšanas sistēmas ieviešana, kuras prasa augstākas pakāpes sadarbību drošības uzturēšanā (drošības uzturēšanas pasākumu programma);

33.6. drošību veicinoši pasākumi, negadījumu novēršanas pasākumi un riska kontroles sistēma, kura paredz negadījumu, incidentu, sūdzību, kļūdu, neatbilstību un atteikumu analīzi un atbilstošu rīcību, kā arī pastāvīga drošības stāvokļa uzraudzība;

33.7. iekšējo drošības auditu un drošības stāvokļa analīzes sistēma, kuras ietvaros tiek detalizētas drošības un kvalitātes uzraudzības sistēmas un programmas;

33.8. visu ar drošību saistīto lidlauka iekārtu dokumentu noformēšanas un lidlauka ekspluatācijas un tehniskās apkopes datu reģistrācijas sistēma, ieskaitot informāciju par mākslīgo segumu un lidlauka uguņu projektēšanu un būvi. Šādai sistēmai ir jānodrošina netraucēta nepieciešamo datu atrašana, ieskaitot kartes;

33.9. personāla apmācība un kompetence, tajā skaitā personāla sagatavotības novērtējums attiecībā uz pienākumu pildīšanu drošības uzturēšanai, kā arī kvalifikācijas līmeņa atestācijas sistēma;

33.10. ar drošību saistītu noteikumu iekļaušana lidlaukos veicamo būvniecības darbu līgumos un to izpildes nodrošināšana.

Satiksmes ministrs K.Peters
3.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 1.augusta noteikumiem Nr.635

03.JPG (71023 bytes)

04.JPG (30340 bytes)

Satiksmes ministrs K.Peters
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par civilās aviācijas lidlauku izveidošanu, sertifikāciju un ekspluatāciju Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 635Pieņemts: 01.08.2006.Stājas spēkā: 24.08.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 134, 23.08.2006.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
142137
{"selected":{"value":"01.01.2015","content":"<font class='s-1'>01.01.2015.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2015","iso_value":"2015\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2015.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"21.03.2012","iso_value":"2012\/03\/21","content":"<font class='s-1'>21.03.2012.-31.12.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.08.2006","iso_value":"2006\/08\/24","content":"<font class='s-1'>24.08.2006.-20.03.2012.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2015
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)