Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.650

Rīgā 2006.gada 8.augustā (prot. Nr.41 36.§)
Noteikumi par atklāta projektu iesniegumu konkursa "Zvejas ostu aprīkojums" vadlīnijām
Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu vadības
likuma
16.panta pirmās daļas 11. un 12.punktu

1. Noteikumi nosaka atklāta projektu iesniegumu konkursa "Zvejas ostu aprīkojums" vadlīnijas.

2. Atklāta konkursa sagatavošana un norise notiek atbilstoši vadlīnijām šo noteikumu 1.pielikumā noteiktajā kārtībā.

3. Struktūrfonda projekta iesniedzējs iesniedz projekta iesniegumu (2.pielikums) Lauku atbalsta dienestā.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Zemkopības ministra vietā - vides ministrs R.Vējonis
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 8.augusta noteikumiem Nr.650

 

Eiropas Savienības struktūrfonda

Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumenta

Atklāta projektu iesniegumu konkursa

 Vienotā programmdokumenta

4. prioritātes "Lauku un zivsaimniecības attīstības veicināšana"

4.10. pasākuma "Zvejas un akvakultūras produktu apstrādes un mārketinga uzlabošana, zvejas ostu aprīkojums un akvakultūra"

4.10.2. aktivitātes "Zvejas ostu aprīkojums"

VADLĪNIJAS

struktūrfonda projekta iesniedzējam

 

 

 

Priekšvārds

Atklāta projektu iesniegumu konkursa vadlīnijas (turpmāk - vadlīnijas) ir izstrādātas, lai palīdzētu Jums pieteikties uz Eiropas Savienības struktūrfonda - Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumenta finansējumu.

Latvijas valdība ir izstrādājusi Vienoto programmdokumentu (turpmāk - VPD), kurā noteikta stratēģija un prioritātes sociālekonomisko apstākļu uzlabošanai valstī 2004. - 2006.gada programmēšanas periodam un Vienotā programmdokumenta Programmas papildinājumu (turpmāk - PP), kas ir Eiropas Savienības struktūrfondu ieviešanas pamata dokuments Latvijā 2004. - 2006.gadam. Pirms pieteikšanās uz Eiropas Savienības struktūrfonda un valsts budžeta finansējumu (turpmāk - struktūrfonda finansējums) ieteicams iepazīties ar abiem minētajiem plānošanas dokumentiem.

 

Vadlīnijās ir:

1) sniegta informācija, kas palīdzēs Jums pieteikties Eiropas Savienības struktūrfonda finansējuma saņemšanai;

2) skaidrotas Vienotā programmdokumenta noteiktās prioritātes, pasākumi un aktivitātes, kuras paredzēts ievest Latvijā;

3) skaidrotas pamatprasības, kas jāievēro, piesakoties uz struktūrfonda finansējumu.

 

Saturs

 

 1. Situācijas apraksts...4 

2. Atbilstības nosacījumi...9 

3. Pieteikšanās kārtība...17 

4. Vērtēšana un atlase...19 

5. Projekta ieviešanas nosacījumi...27 

 

1. Situācijas apraksts

1.1. Eiropas Savienības struktūrfondu pamatprincipi

Viens no galvenajiem Eiropas Savienības reģionālās politikas īstenošanas instrumentiem ir struktūrfondi. Visa Latvijas teritorija Eiropas Savienības struktūrfondu mērķu dalījumā tiek pielīdzināta Mērķa 1 reģionam, kur iekšzemes kopprodukts uz vienu iedzīvotāju ir zemāks par 75 % no vidējā Eiropas Savienības dalībvalstu līmeņa.

Mērķa 1 teritorijās darbojas šādi Eiropas Savienības struktūrfondi:

1. Eiropas Reģionālās attīstības fonds (turpmāk - ERAF).

ERAF mērķis ir sniegt atbalstu reģionālo atšķirību izlīdzināšanai, piedaloties atpalikušo reģionu attīstības veicināšanā un strukturālā izlīdzināšanā, kā arī to industriālo reģionu pārveidē, kuru stāvoklis pasliktinās;

2. Eiropas Sociālais fonds (turpmāk - ESF).

ESF mērķis ir izskaust diskrimināciju un nevienlīdzību darba tirgū, sniegt atbalstu cilvēkresursu attīstībai, sekmēt informācijas sabiedrības izveidi;

3. Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonds (turpmāk - ELVGF).

ELVGF mērķis ir atbalstīt lauksaimniecības pārstrukturēšanu un veicināt lauku attīstību;

4. Zivsaimniecības vadības finansēšanas instruments (turpmāk - ZVFI).

ZVFI mērķis ir nodrošināt strukturālos pasākumus zvejniecības un akvakultūras jomās, kā arī zivsaimniecības produktu pārstrādes rūpniecībā un tirdzniecībā.

 

1.2. Vienotā programmdokumenta mērķi un prioritātes

Vienotais programmdokuments ir Eiropas Komisijas apstiprināts dokuments par Eiropas Savienības struktūrfondu izmantošanu, kas ietver informāciju par rīcības stratēģiju un mērķiem Eiropas Savienības struktūrfondu izmantošanā, nosaka prioritātes, no Eiropas Savienības struktūrfondiem finansējamos pasākumus, kā arī Eiropas Savienības struktūrfondu piešķirto finansējumu. Vienotajā programmdokumentā noteiktā rīcības stratēģija un prioritātes tiek īstenotas saskaņā ar Programmas papildinājumu.

Programmas papildinājums ir uzraudzības komitejas apstiprināts dokuments, kas ietver detalizētu informāciju par īstenojamiem pasākumiem, sasniedzamajiem mērķiem, struktūrfondu finansējuma saņēmējiem, finansēšanas nosacījumiem un projekta atlases kritērijiem.

 

Vienotajā programmdokumentā ir izvirzīti trīs būtiskākie vidēja termiņa mērķi: konkurētspējas attīstība un nodarbinātības veicināšana, cilvēkresursu attīstība un infrastruktūras uzlabošana. Lai sasniegtu minētos mērķus, Vienotajā programmdokumentā ir noteiktas četras prioritātes:

1. Līdzsvarotas attīstības veicināšana (ERAF);

2. Uzņēmējdarbības un inovāciju veicināšana (ERAF);

3. Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības veicināšana (ESF);

4. Lauku un zivsaimniecības attīstības veicināšana (ELVGF un ZVFI).

 

Lauku atbalsta dienests (turpmāk - LAD) ir otrā līmeņa starpniekinstitūcija, kas administrē pasākumus, kas tiek līdzfinansēti no ELVGF un ZVFI.

 

1.3. ZVFI līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu apraksts

ZVFI līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu mērķis ir atbalstīt zivsaimniecības nozares attīstību, ietverot gan zvejniecības, gan akvakultūras, gan zivju apstrādes jomas. ZVFI līdzfinansētie pasākumi ir vērsti galvenokārt uz zvejas flotes kapacitātes sabalansēšanu ar pieejamajiem zivju resursiem, kā arī uz flotes pārstrukturizāciju atbilstoši kuģošanas un darba drošības prasībām. ZVFI atbalstāmie pasākumi ir saskaņā ar zivsaimniecības nozares attīstības tendencēm un virzieniem.

 

ZVFI līdzfinansētie pasākumi un aktivitātes paredz līdzsvarot zvejas flotes kapacitāti ar pieejamajiem zivju resursiem, attīstīt augstas kvalitātes un augstas pievienotās vērtības produktu ražošanu, attīstīt zivju apstrādes sektoru un celt tā konkurētspēju Eiropas Savienības un starptautiskajā tirgū, pilnveidot ostu infrastruktūru, īpaši uzlabojot zivju izkraušanas un uzglabāšanas apstākļus, attīstīt akvakultūras sektoru un uzlabot sociāli ekonomiskos apstākļus zivsaimniecības sektorā.

 

ZVFI līdzfinansētie pasākumi ir:

1) Zvejas intensitātes sabalansēšana (šim pasākumam tiek iedalīti 43,6 % no struktūrfonda paredzētā sabiedriskā finansējuma apjoma);

2) Flotes atjaunošana un zvejas kuģu modernizēšana (2,8 %);

3)Zvejas un akvakultūras produktu apstrādes un mārketinga uzlabošana, zvejas ostu aprīkojums un akvakultūra (43,1 %);

4) Piekrastes zvejas attīstība, sociāli ekonomiskie pasākumi, atbalsts zvejas aktivitāšu pagaidu pārtraukšanai un citas finansiālas kompensācijas, jaunu noieta tirgu apgūšanas veicināšana un atbalsts ražotāju organizācijām (10,5 %).

 

Lai nodrošinātu maksimāla papildināmības efekta sasniegšanu, pasākumu ieviešanas procesā ir plānota koordinācija arī ar pasākumiem, kas tiks finansēti no ERAF (ostu sabiedriski pieejamais aprīkojums, mārketinga un eksporta veicināšanas aktivitātes u.c.) un ESF (zvejnieku pārapmācība).

 

1.4. Aktivitātes "Zvejas ostu aprīkojums" pamatojums un apraksts [1]

Aktivitāte paredz zvejas flotes darbībai nepieciešamo pakalpojumu un infrastruktūras elementu (piemēram, ledus izgatavošanas iekārtu, saldētavu, zivju atvēsinātavu un cita aprīkojuma) nodrošināšanu un pilnveidošanu ostās. Tiks atbalstīta arī zivju izkraušanas un iekraušanas vietu un piestātņu jaunbūve un atjaunošana, zivju izsoles tirgus vietu veidošana, kā arī piestātņu un molu jaunbūve un atjaunošana, laipu, slīpsliedņu, vinču izveidošana, un zvejas aprīkojuma uzglabāšanas vietu ierīkošana piekrastes zvejnieku vajadzībām.

Aktivitātes mērķa grupas ir zvejnieki un pašvaldības.

Izstrādājot struktūrfonda projekta iesniegumu, jāņem vērā šādi Eiropas Savienības un nacionālie politikas dokumenti attiecīgajā jomā:

1. Vienotais programmdokuments;

2. Programmas papildinājums;

3. Eiropas Savienības normatīvie akti:

·  Padomes 1999.gada 21.jūnija Regula (EK) Nr. 1260/1999, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par struktūrfondiem (turpmāk - Padomes Regula Nr. 1260/1999);

·  Komisijas 2000.gada 8.novembra Regula (EK) Nr. 1685/2000, kas nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai Nr. 1260/1999 attiecībā uz izdevumu piemērotību Struktūrfondu līdzfinansētās darbībās (turpmāk - Komisijas Regula Nr. 1685/2000);

·  Komisijas 2004.gada 10.marta Regula (EK) Nr. 448/2004, ar ko groza Regulu Nr. 1685/2000, kas nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai Nr. 1260/1999 attiecībā uz izdevumu piemērotību Struktūrfondu līdzfinansētās darbībās, un atceļ Regulu Nr. 1145/2003 (turpmāk - Komisijas Regula Nr. 448/2004);

·  Padomes 1999.gada 21.jūnija Regula (EK) Nr. 1263/1999 par Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumentu (turpmāk - Padomes Regula Nr. 1263/1999);

·  Padomes 1999.gada 17.decembra Regula (EK) Nr. 2792/1999, kas nosaka sīki izstrādātus Kopienas noteikumus un kārtību attiecībā uz struktūrpalīdzību zivsaimniecības nozarē (turpmāk - Padomes Regula Nr. 2792/1999);

·  Padomes 2002.gada 20.decembra Regula (EK) Nr. 2369/2002, ar kuru groza Regulu Nr.  2792/1999, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus un kārtību attiecībā uz Kopienas struktūrpalīdzību zivsaimniecības nozarē (turpmāk - Padomes Regula Nr.2369/1999);

·  Padomes 2002.gada 28.janvāra Regula (EK) Nr. 179/2002, ar ko groza Regulu Nr.  2792/1999, ar ko paredz sīki izstrādātus Kopienas noteikumus un kārtību attiecībā uz struktūrpalīdzību zivsaimniecības nozarē (turpmāk - Padomes Regula Nr. 179/2002);

·  Padomes 2001.gada 28.jūnija Regula (EK) Nr. 1451/2001, ar kuru groza Regulu Nr. 2792/1999, kas nosaka sīki izstrādātus noteikumus un kārtību attiecībā uz Kopienas struktūrpalīdzību zivsaimniecības nozarē (turpmāk - Padomes Regula Nr. 1451/2001);

·  Padomes 2004.gada 19.jūlija Regula (EK) Nr. 1421/2004, ar kuru groza Regulu Nr. 2792/1999, kas nosaka sīki izstrādātus Kopienas noteikumus un kārtību attiecībā uz struktūrpalīdzību zivsaimniecības nozarē (turpmāk - Padomes Regula Nr. 1421/2004);

·  Komisijas 2000.gada 30.maija Regula (EK) Nr. 1159/2000 par informācijas un publicitātes pasākumiem, kas dalībvalstīm veicami sakarā ar palīdzību no struktūrfondiem (turpmāk - Komisijas Regula Nr. 1159/2000);

4. Latvijas Republikas normatīvie akti.

 

1.5. Pieejamais finansējums

Aktivitātes ietvaros pieejamais sabiedriskais finansējums tiek piešķirts no ZVFI un nacionālā budžeta līdzekļiem saskaņā ar Vienotajā programmdokumentā paredzēto finansējuma apjomu atbilstoši ZVFI Vadības komitejas apstiprinātajam pieejamo finanšu līdzekļu sadalījumam.

Kopējā sabiedriskā finansējuma summa, kas pieejama pasākuma "Zvejas un akvakultūras produktu apstrādes un mārketinga uzlabošana, zvejas ostu aprīkojums un akvakultūra" aktivitātes "Zvejas ostu aprīkojums" ietvaros publicēta LAD mājas lapā www.lad.gov.lv un Finanšu ministrijas izveidotajā mājas lapā www.esfondi.lv.

Minimālā projekta summa: nav noteikta.

Maksimālā projekta summa: projektu attiecināmo izmaksu kopsumma vienam struktūrfonda finansējuma saņēmējam šajā programmēšanas periodā nevar pārsniegt 1 054 206 latus.

Līdzfinansējums: aktivitātes "Zvejas ostu aprīkojums" ietvaros valsts vai pašvaldības projektu gadījumā ZVFI finansējuma apjoms ir 80 %, Latvijas finansējuma apjoms - 20 %, savukārt, ja projektu iesniedz privātā sektora pārstāvis vai piekrastes zvejnieku grupa, tad ZVFI finansējuma apjoms ir 35 %, Latvijas finansējuma apjoms - 25 %, bet saņēmēja ieguldījums - 40 % no projekta kopējiem attiecināmajiem izdevumiem. Ja projekta finansēšanai tiek piesaistīti pašvaldības vai sabiedrisko fondu līdzekļi, tad par attiecīgo summu jāsamazina Latvijas valsts un Eiropas Savienības finansējuma apjoms.

Pašvaldība, [2] īstenojot ZVFI līdzfinansēto projektu, var pretendēt uz valsts budžeta dotāciju līdz 60 % no nepieciešamā nacionālā līdzfinansējuma attiecināmajām izmaksām:

·  ja projekta iesniedzējs ir viena vietējā pašvaldība [3] (vietējās pašvaldības dome (padome)), valsts budžeta dotāciju pašvaldībai ZVFI līdzfinansētā projekta īstenošanai aprēķina no projektā nepieciešamā nacionālā līdzfinansējuma attiecināmajām izmaksām atbilstoši apstiprinātajai valsts budžeta dotācijas proporcijai (ņemot vērā projekta iesniedzēja teritorijas attīstības indeksu);

ja projekta iesniedzējs ir viena rajona pašvaldība [4] (rajona padome), valsts budžeta dotāciju pašvaldībai ZVFI līdzfinansētā projekta īstenošanai aprēķina no projektā nepieciešamā nacionālā līdzfinansējuma attiecināmajām izmaksām atbilstoši apstiprinātajai valsts budžeta dotācijas proporcijai (ņemot vērā projekta iesniedzēja teritorijas attīstības indeksu)."

 

2. Atbilstības nosacījumi

2.1. Struktūrfonda projekta iesniedzējs

Projektu iesniedzēji šīs aktivitātes ietvaros ir:

·  Ostu zemes, hidrotehnisko būvju un piestātņu īpašnieki vai nomnieki (atbilstoši Latvijas Republikas 22.06.1994. likumam "Likums par ostām");

·  Piekrastes zvejnieku integrēto kolektīvu projektu gadījumos - piekrastes zvejnieku kopīgi izveidotas zvejnieku grupas (grupā jābūt vismaz 3 personām).

Projekta iesniedzējs ir atbildīgs par visu projektā paredzēto darbu izpildi. Projekta iesniedzējam ir jābūt pieejamiem stabiliem un pietiekamiem finanšu līdzekļiem, lai nodrošinātu noteiktu projekta līdzfinansējuma daļu un projekta ieviešanas nepārtrauktību.

 

Uz finansējumu nevar pretendēt persona, kas:

·  pasludināta par maksātnespējīgu, atrodas likvidācijas procesā, saimnieciskā darbība ir apturēta vai pārtraukta vai ir uzsākta tiesvedība par darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;

·  ar spēkā esošu lēmumu, kuru nav iespējams pārsūdzēt augstākajā tiesas instancē, atzīta par vainīgu krāpšanā, kukuļdošanā, noziedzīgos nodarījumos, kas saistīti ar korupciju, kā arī noziedzīgas organizācijas izveidošanā, vai iesaistīšanos noziedzīgās organizācijās, vai citās nelikumīgās darbībās, kuru rezultātā skartas Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses, un sodāmība nav dzēsta vai noņemta;

·  sakarā ar spēkā esošu lēmumu ir atzīta par vainīgu nodarījumā saistībā ar savu profesionālo darbību un sodāmība nav dzēsta vai noņemta.

·  nav izpildījusi pienākumus saistībā ar nodokļu maksājumiem un ir nodokļu parādi Latvijā vai citā valstī, kur ir reģistrēta;

·  nav izpildījusi pienākumus saistībā ar valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un ir valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai citā valstī, kur ir reģistrēta;

·  pārkāpusi līguma nosacījumus, nepildot līguma saistības, kas slēgtas ar LAD vai citu līgumslēdzēju institūciju Eiropas Savienības finansējuma ietvaros;

·  vainojama informācijas sagrozīšanā saistībā ar iesniedzamo informāciju, kas ir priekšnosacījums dalībai projektu konkursā;

·  centusies iegūt savā rīcībā ierobežotas pieejamības (konfidenciālu) informāciju vai ar krimināli vai administratīvi sodāmām darbībām ietekmēt vērtēšanas komisiju vai līgumslēdzēju institūciju projektu konkursu vērtēšanas gaitā.

 

2.2. Projekts

 Šīs aktivitātes projekti var tikt ievesti visā Latvijas valsts teritorijā.

Aktivitātes ietvaros līdzfinansējamās apakšaktivitātes:

1. Piestātņu un zivju izkraušanas vietu jaunbūve vai modernizēšana un tām nepieciešamo infrastruktūras elementu (dzeramā ūdens padeve, notekūdeņu savākšana) izbūve un modernizēšana;

2. Izkrauto zivju uzglabāšanas apstākļu nodrošināšana ostu teritorijā zvejnieku vajadzībām un arī ārpus ostām piekrastes zvejnieku vajadzībām (ledus izgatavošanas iekārtas, zivju šķirošanas iekārtas, zivju atvēsinātavas, saldētavas, kastu un konteineru mazgāšanas apstākļu nodrošināšana);

3. Zivju izsoles vietu veidošana (tai skaitā jaunbūve, esošo būvju rekonstrukcija vai renovācija, iekārtu iegāde un uzstādīšana);

4. Piestātņu un molu jaunbūve un atjaunošana, laipu, slīpsliedņu, vinču izveidošana, kā arī zvejas aprīkojuma uzglabāšanas vietu ierīkošana piekrastes zvejnieku integrēto kolektīvo projektu ietvaros;

5. Esošo molu rekonstrukcija ar mērķi nodrošināt drošus apstākļus zivju iekraušanai un izkraušanai ostās, kuras izmanto galvenokārt zvejas kuģi.

 

Maksimālais projektu skaits vienam projekta iesniedzējam: nav ierobežots, bet projekta iesniegumu attiecināmo izmaksu kopējā summa vienam struktūrfonda finansējuma saņēmējam nedrīkst pārsniegt 1 054 206 latus 2004. - 2006.gada programmēšanas periodā.

 

Projektu ieviešanas periods:

Projektu aktivitāšu beigu termiņš ir ne vēlāk kā 2008.gada 31.augusts, struktūrfonda pieprasījuma gala maksājuma iesniegšanas termiņš ir ne vēlāk kā 2008.gada 15.septembris.

 

Iesniedzamie dokumenti:

Dokumentus nepieciešams iesniegt kopā ar projekta iesniegumu, un nepieciešamie dokumenti ir uzskaitīti projekta iesnieguma formā.

Lai atvieglotu projektu iesniedzējam projektu izstrādi un līdz ar to paātrinātu kvalitatīvi sagatavotu projekta iesnieguma iesniegšanu un struktūrfonda līdzekļu atbilstošu apgūšanu, LAD ir izstrādājis sekojošu kārtību iepirkuma procedūras un būvniecības dokumentu iesniegšanā:

·  Tehnikas, iekārtu iegādes un zemes pirkuma projektu gadījumā - kopā ar projekta iesniegumu LAD ir jāiesniedz visi projekta iesnieguma formā uzskaitītie dokumenti, t.sk. arī attiecīgās iepirkuma procedūras dokumenti;

·  Jaunbūves, rekonstrukcijas un renovācijas projektu gadījumā - attiecīgās iepirkuma procedūras dokumenti (iepirkuma procedūras dokumenti saskaņā "Publisko iepirkumu likumu" vai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu pasūtītāja finansētiem projektiem. Būvniecības dokumenti ir jāiesniedz vēlākais 6 (sešu) mēnešu laikā pēc projekta apstiprināšanas un līguma noslēgšanas starp LAD un projekta iesniedzēju (detalizētu dokumentu uzskaitījumu skatīt šo vadlīniju 5.1.sadaļā "Dokumenti, kas jāiesniedz projekta ieviešanas laikā"). Šis nosacījums tiks iekļauts līgumā, un tā neizpildes gadījumā LAD lems par noslēgtā līguma laušanu.

 

Gadījumā, ja projekta iesniedzējs ir sagatavojis visus iepriekšminētos iepirkuma procedūras un būvniecības dokumentus uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi, tos var iesniegt LAD kopā ar projekta iesniegumu. Šādā gadījumā šie dokumenti otrreiz nebūs jāiesniedz.

 

Ja projekta iesniedzējs ir pašvaldība:

a)  gada pārskats nav jāsniedz, pamatojoties uz to, ka pirmā un otrā līmeņa starpniekinstitūcijām ir noslēdzams sadarbības līgums ar Valsts kasi par sistēmas lietošanu lasīšanas režīmā;

b) jāiesniedz pašvaldības lēmums par piedalīšanos projektā, norādot projekta kopējās izmaksas un finansēšanas avotus;

c)  aizņēmuma gadījumā iesniedz Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes līdzfinansējuma iespēju izvērtējumu. Ja pašvaldībai ir uzsākts finanšu stabilizācijas process, tā iesniedz Pašvaldību finanšu stabilizācijas projektu saskaņošanas pastāvīgās komisijas atzinumu.

 

Ja projekta pieteikuma iesniedzējs ir pašvaldības uzņēmums un tam izziņā no kredītiestādes tiek prasīts pašvaldības galvojums, pašvaldības uzņēmumam jāiesniedz attiecīgās pašvaldības lēmums par galvojuma piešķiršanu un Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes izvērtējumu vai, ja pašvaldībai ir uzsākts finanšu stabilizācijas process, tā iesniedz Pašvaldību finanšu stabilizācijas projektu saskaņošanas pastāvīgās komisijas atzinumu par pašvaldības finansiālajām iespējām snieg galvojumu.

 

2.3. Izmaksas

 Uz struktūrfonda finansējumu var pretendēt tikai attiecībā uz attiecināmajām izmaksām.

Projekta iesniegumi tiks izvērtēti struktūrfonda finansējuma piešķiršanai, ņemot vērā iesniegto projekta iesniegumu, biznesa plānu un pavaddokumentus. Projekta iesniedzēja interesēs ir sastādīt reālu un izmaksu ziņā efektīvu projekta iesniegumu un biznesa plānu, ievērojot drošas finanšu vadības principu. Projekta ietvaros paredzētajām attiecināmajām izmaksām ir jāatbilst reālai tirgus situācijai. Izmaksas, kas pārsniedz tirgus cenas tiks uzskatītas par neattiecināmām. Biznesa plāns jāizstrādā latos.

Ja projektā tiks iekļauti neattiecināmie izdevumi, tad par to daļu tiks samazināta struktūrfonda finansējuma summa, taču projekta iesniedzēja atbildība ir ieviest visu projektu par saviem līdzekļiem saskaņā ar projektā paredzētajiem pasākumiem un mērķiem. Gadījumā, ja neattiecināmo izdevumu izslēgšanas rezultātā pastāvēs risks, ka projekts netiks ievests vai arī netiks sasniegti projektā paredzētie mērķi, LAD projekta iesniegumu noraidīs.

 

Lai atbilstu Eiropas Savienības noteikumiem un audita prasībām, jebkādas neatbilstošas izdevumu pozīcijas, nepabeigti darbi vai izdevumu pozīcijas, kas ir izmaksājušas mazāk nekā tika prognozēts struktūrfonda finansējuma apstiprināšanas brīdī, ir uzskatāmas par neatļautām, vai arī struktūrfonda finansējumu par tām maksā atbilstoši samazinātajai vērtībai. Jebkurš no šiem faktoriem novedīs pie struktūrfonda finansējuma samazināšanas.

 

Pasākuma aktivitāšu ietvaros ir noteiktas šādas attiecināmo izdevumu kategorijas (saskaņā ar Komisijas Regulu Nr. 1685/2000 un Komisijas Regulu Nr. 448/2004):

Jaunu ražošanai paredzētu pamatlīdzekļu iegāde (tehnika un iekārtas u.c.);

Jaunbūves, rekonstrukcijas un renovācijas izmaksas, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas atbildīgas par darbu veikšanu;

Būvmateriālu iegāde;

Vispārējās izmaksas, kas tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai ieviešanu un kas nepārsniedz 12 % no projekta attiecināmo izdevumu summas, t.sk. arhitektu, inženieru un konsultantu honorāri, juridiskie pakalpojumi, tehniski ekonomiskie pamatojumi, patentu un licenču saņemšanas izmaksas;

Zemes iegāde (tieši saistīta ar projekta mērķiem), kas nepārsniedz 10 % no projekta attiecināmo izdevumu summas, par kuru ir iesniegts neatkarīga kvalificēta novērtētāja vai oficiālas institūcijas atzinums, kas apstiprina, ka zemes iegādes cena nepārsniedz tirgus vērtību. Zemes iegāde ir atļauta tikai piekrastes zvejnieku integrēto kolektīvu projektu gadījumos.

Šīs aktivitātes ietvaros netiek sniegts struktūrfonda finansējums tehniskās apkopes un ekspluatācijas izdevumu segšanai.

Jaunbūves, rekonstrukcijas un renovācijas gadījumā ir noteiktas maksimālās izmaksas attiecīgajiem būvju tipiem (1.tabula), no kurām tiek aprēķināts struktūrfonda līdzfinansējums. Šis saraksts nav izsmeļošs, t.i., nepieciešamības gadījumā tas tiks papildināts ar citiem būvju tipiem. Bez tam, mainoties tirgus situācijai, tiks koriģētas noteiktās maksimālās izmaksas Eiropas Savienības struktūrfonda līdzfinansējuma aprēķināšanai.

 

1.tabula

Maksimālās izmaksas Eiropas Savienības struktūrfonda līdzfinansējuma aprēķināšanai jaunbūves, rekonstrukcijas un renovācijas projektiem galvenajiem būvju tipiem

 Nr.p.k.

 Būvju tipi

 Jaunbūve, Ls/m2 par kopējo būves grīdas platību, bez PVN

 Rekonstrukcija, Ls/m2 par kopējo būves grīdas platību, bez PVN

 Renovācija, Ls/m2 par kopējo būves grīdas platību, bez PVN

 1.

 Ražošanas būve

 355

 355

 215

 2.

 Saldētava

 270

 270

 165

 3.

 Noliktava

 165

 165

 100

 4.

 Ceļi ar asfalta segumu

 35

 35

 21

 5.

 Ceļi ar bituminētu segumu

 23

 23

 14

 6.

 Ceļi ar grants segumu

 12

 12

 6

Maksimālo izmaksu Eiropas Savienības struktūrfonda līdzfinansējuma aprēķinā ir iekļautas visas ar objekta būvniecību saistītās izmaksas, t.sk. iekšējie un ārējie ūdensvadi, iekšējā un ārējā kanalizācija, iekšējā un ārējā elektroapgāde un ventilācija, bet nav iekļautas iekārtu izmaksas.

Gadījumā, ja projektā paredzētās jaunbūves, rekonstrukcijas vai renovācijas izmaksas attiecīgajam būves tipam pārsniegs noteiktās maksimālās izmaksas, projekta iesniegums netiks noraidīts, taču izmaksu starpība būs pilnībā jāsedz projekta iesniedzējam, t.i., par tām netiks piešķirts Eiropas Savienības struktūrfonda līdzfinansējums.

 

2.3.1. Attiecināmās izmaksas

1. Piestātņu un zivju izkraušanas vietu jaunbūve vai modernizēšana un tām nepieciešamo infrastruktūras elementu izbūve un modernizēšana (saskaņā ar Padomes Regulas Nr. 2792/1999 13.pantu, 3.pielikuma 2.0., 2.3.punktu; PP)

1.1. Piestātņu un zivju izkraušanas vietu jaunbūve, rekonstrukcija vai renovācija.

1.2. Piestātņu un zivju izkraušanas vietu aprīkošanai nepieciešamās dzeramā ūdens apgādes un notekūdeņu savākšanas un aizvadīšanas sistēmas ierīkošana.

1.3. Kravu celšanas un kraušanas tehnikas, zivju izkraušanas iekārtu un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana.

1.4. Vienreizēji izdevumi, kas saistīti ar iegādājamās tehnikas un iekārtu uzstādīšanu (piemēram, pievienošanu elektropadevei, kanalizācijas, ūdensapgādes un ventilācijas sistēmām), lai nodrošinātu to darbību un ar šo darbu veikšanu saistīto materiālu iegāde.

1.5. Jaunbūves, rekonstrukcijas un renovācijas gadījumā - izdevumi atbilstoši noslēgtajiem līgumiem ar trešajām personām, kas atbildīgas par darbu veikšanu.

1.6. Jauni būvniecības materiāli saskaņā ar tehnisko projektu.

2. Izkrauto zivju uzglabāšanas apstākļu nodrošināšana ostu teritorijā zvejnieku vajadzībām un arī ārpus ostām piekrastes zvejnieku vajadzībām. (saskaņā ar Padomes Regulas Nr. 2792/1999 13.pantu, 3.pielikuma 2.0., 2.3.punktu; PP)

2.1. Izkrauto zivju uzglabāšanas apstākļu nodrošināšanai nepieciešamo būvju jaunbūve, rekonstrukcija un renovācija.

2.2. Zivju šķirošanas iekārtu, kastu un konteineru mazgāšanas iekārtu un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana.

2.3. Taras iegāde apmaiņas servisa nodrošināšanai.

2.4. Zivju atvēsināšanas un saldēto zivju un ledus uzglabāšanas kameru jaunbūve, rekonstrukcija un renovācija.

2.5. Ledus izgatavošanas iekārtu, aukstuma iekārtu, agregātu un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana.

2.6. Mobilo zivju atvēsināšanas kameru iegāde piekrastes zvejnieku vajadzībām.

2.7. Vienreizēji izdevumi, kas saistīti ar iegādājamās tehnikas un iekārtu uzstādīšanu (piemēram, pievienošanu elektropadevei, kanalizācijas, ūdensapgādes un ventilācijas sistēmām), lai nodrošinātu to darbību un ar šo darbu veikšanu saistīto materiālu iegāde.

2.8. Jaunbūves, rekonstrukcijas un renovācijas gadījumā - izdevumi atbilstoši noslēgtajiem līgumiem ar trešajām personām, kas atbildīgas par darbu veikšanu.

2.9. Jauni būvniecības materiāli saskaņā ar tehnisko projektu.

2.10. Zemes pirkšana piekrastes zvejnieku vajadzībām ārpus ostām, kas nepārsniedz 10 % no projekta attiecināmo izmaksu summas, un ir tiešā saiknē ar projektā paredzētajiem mērķiem (saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 448/2004 1.pielikuma 5.normu)

3. Zivju izsoles tirgus vietu veidošana (saskaņā ar Padomes Regulas Nr. 2792/1999 13.pantu, 3.pielikuma 2.0., 2.3.punktu; PP).

3.1. Zivju izsoles tirgus vietu veidošanai nepieciešamo būvju jaunbūve, esošo būvju rekonstrukcija un renovācija.

3.2. Zivju izsoles tirgus vietu aprīkošanai nepieciešamo iekārtu un aprīkojuma, tai skaitā datortehnikas un specializēto datorprogrammatūru iegāde un uzstādīšana.

3.3. Vienreizēji izdevumi, kas saistīti ar iegādājamās tehnikas un iekārtu uzstādīšanu (piemēram, pievienošanu elektropadevei, kanalizācijas, ūdensapgādes un ventilācijas sistēmām), lai nodrošinātu to darbību un ar šo darbu veikšanu saistīto materiālu iegāde.

3.4. Jaunbūves, rekonstrukcijas un renovācijas gadījumā - izdevumi atbilstoši noslēgtajiem līgumiem ar trešajām personām, kas atbildīgas par darbu veikšanu.

3.5. Jauni būvniecības materiāli saskaņā ar tehnisko projektu.

4. Piestātņu un molu jaunbūve un atjaunošana, laipu, slīpsliedņu, vinču izveidošana, kā arī zvejas aprīkojuma uzglabāšanas vietu ierīkošana piekrastes zvejnieku integrēto kolektīvo projektu ietvaros (saskaņā ar Padomes Regulas Nr. 2792/1999 13.pantu, 3.pielikuma 2.0., 2.3.punktu; PP)

4.1. Piestātņu un molu jaunbūve, rekonstrukcija vai renovācija un piestātnei pieguļošās akvatorija daļas padziļināšana.

4.2. Laipu un slīpsliedņu būve un vinču uzstādīšana.

4.3. Zvejas aprīkojuma uzglabāšanas vietu jaunbūve, rekonstrukcija un renovācija.

4.4. Piestātņu aprīkošana, tai skaitā dzeramā ūdens apgāde, notekūdeņu savākšana un aizvadīšana, elektropadeves nodrošināšana.

4.5. Piestātņu pievedceļu (līdz 1 km) jaunbūve vai rekonstrukcija ārpus ostām.

4.6. Vienreizēji izdevumi, kas saistīti ar iegādājamās tehnikas un iekārtu uzstādīšanu (piemēram, pievienošanu elektropadevei, kanalizācijas, ūdensapgādes un ventilācijas sistēmām), lai nodrošinātu to darbību un ar šo darbu veikšanu saistīto materiālu iegāde.

4.7. Jaunbūves, rekonstrukcijas un renovācijas gadījumā - izdevumi atbilstoši noslēgtajiem līgumiem ar trešajām personām, kas atbildīgas par darbu veikšanu.

4.8. Jauni būvniecības materiāli saskaņā ar tehnisko projektu.

4.9. Zemes pirkšana, kas nepārsniedz 10 % no projekta attiecināmo izmaksu summas, un ir tiešā saiknē ar projektā paredzētajiem mērķiem. (saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 448/2004 1.pielikuma 5.normu).

5. Esošo molu rekonstrukcija ar mērķi nodrošināt drošus apstākļus zivju iekraušanai un izkraušanai ostās, kuras izmanto galvenokārt zvejas kuģi. (saskaņā ar Padomes Regulas Nr. 2792/1999 13.pantu, 3.pielikuma 2.0., 2.3.punktu; PP).

5.1. Molu rekonstrukcija un renovācija.

5.2. Rekonstrukcijas un renovācijas gadījumā - izdevumi atbilstoši noslēgtajiem līgumiem ar trešajām personām, kas atbildīgas par darbu veikšanu.

5.3. Jauni būvniecības materiāli saskaņā ar tehnisko projektu.

 

Vispārējās izmaksas, kas tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai ieviešanu un, kas nepārsniedz 12% no projekta attiecināmo izmaksu summas (arhitektu, inženieru un konsultantu honorāri, juridiskie pakalpojumi, tehniski ekonomiskie pamatojumi, patentu un licenču saņemšanas izmaksas) (saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 448/2004 1.pielikuma 3.normu).

Attiecināmas ir tikai tās būvprojekta tāmes pozīcijas, kas tiešā veidā saistītas ar projekta ietvaros realizējamajiem struktūrfonda finansētajiem pasākumiem. Tomēr par attiecināmiem izdevumiem tiks uzskatīti, piemēram, sekojoši tieši ar ražošanu nesaistīti izdevumi, ja to summa nepārsniedz 30 % no projekta attiecināmo izdevumu kopsummas: administratīvo telpu jaunbūve, rekonstrukcija un renovācija, ārējās apgaismošanas ierīkošana, apsardzes telpas būves iekšienē, apsardzes signalizācijas ierīkošana, ieskaitot video novērošanas sistēmas, palīgtelpas, ja nav izskaidrota to funkcionālā izmantošana, personāla atpūtas telpas u.c.

Ja būvprojektā ir paredzēta teritorijas labiekārtošana, tad par attiecināmiem izdevumiem tiks uzskatīta tikai teritorijas asfaltēšana (vai cita klājuma ieklāšana) un zālāja ierīkošana. Žoga un caurlaižu punkta izbūve ir uzskatāma par attiecināmajiem izdevumiem.

 

2.3.2. Neattiecināmās izmaksas:

·  zivju apstrādes uzņēmumu būvniecība un modernizēšana ostu teritorijās;

·  saldētavu būvniecība un modernizēšana saldētu zivju ražošanai ostu teritorijās;

·  bankas procentu maksājumi, maksa par finanšu transakcijām, valūtas maiņas komisijas maksājumi un valūtas svārstību radītie zaudējumi;

·  līgumsodi un naudas sodi un tiesas prāvu izmaksas;

·  izmaksas, kas saistītas ar jebkuru piegādi, pakalpojumu, vai darbu, par kuru nav veikta atbilstoša iepirkuma procedūra saskaņā ar šajās vadlīnijās minētajiem nosacījumiem (saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu pasūtītāja finansētiem projektiem vai "Publisko iepirkumu likumu");

·  apakšlīgumu slēgšana, ja tie palielina projekta izmaksas, bet nepievieno projekta attiecīgu vērtību, kā arī, kuros, samaksa ir noteikta kā procents no kopējām projekta izmaksām;

·  vispārējās izmaksas, kas tieši saistīti ar projekta sagatavošanu vai ieviešanu un kas pārsniedz 12 % no projekta attiecināmo izdevumu summas (arhitektu, inženieru un konsultantu honorāri, juridiski pakalpojumi, tehniski ekonomiskie pamatojumi, patentu un licenču saņemšanas izmaksas);

·  personālam izmaksātās prēmijas;

·  u.c., kas nav attiecināmas saskaņā ar Komisijas Regulu Nr. 1685/2000 un Komisijas Regulu Nr. 448/2004.

 

3. Pieteikšanās kārtība

3.1. Projekta dokumentu iesniegšana

Informācija par pieteikšanos uz Vienotā programmdokumenta Programmas papildinājuma pasākumiem būs publicēta laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", citos lielākajos laikrakstos, kā arī LAD mājas lapā www.lad.gov.lv.

Projekta iesnieguma veidlapas var saņemt attiecīgajā LAD reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē (turpmāk - RLP) Iesnieguma veidlapā uzrādītajai informācijai jābūt latviešu valodā un datorrakstā. Labojumi ir pieļaujami, un pie labojuma ir jābūt iesniedzēja parakstam un datumam, kad labojums veikts.

Iesniegums ir jāiesniedz 3 eksemplāros ar iesnieguma elektronisko versiju (projekta iesniedzēja atbildība ir uzglabāt pie sevis identisku projekta eksemplāru). Pavaddokumenti jāpievieno vienā eksemplārā. Iesniegumus iesniedz LAD attiecīgajā RLP personiski.

 

Projekta iesnieguma dokumenti jāiesniedz tajā RLP, kurā reģistrēts projekta iesniedzēja uzņēmums:

1. Ziemeļkurzemes RLP                Dundagas ielā 4, Talsi, LV-3200

2. Dienvidkurzemes RLP              Viesnīcas ielā 1, Saldus, LV-3801

3. Zemgales RLP                          Dobeles ielā 41a, Jelgava, LV-3001

4. Lielrīgas RLP                            Brīvības ielā 40, Ogre, LV-5001

5. Ziemeļvidzemes RLP                Mūrmuižas ielā 18, Valmiera, LV-4200

6. Ziemeļaustrumu RLP                Ābeļu ielā 2, Gulbene, LV- 4401

7. Viduslatvijas RLP                     Tvaika ielā 2, Jēkabpils, LV-5200

8. Austrumlatgales RLP                Brāļu Skrindu ielā 11, Rēzekne, LV-4600

9. Dienvidlatgales RLP                  Mehanizatoru ielā 2a, Preiļi, LV-5301

 

Citā veidā (pa faksu vai e-pastu) vai uz citu adresi nosūtīti projekta iesniegumi tiks noraidīti.

 

3.2. Termiņš

Projektu iesniegumu pieņemšana tiks uzsākta pēc LAD oficiāla paziņojuma ievietošanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" uz laiku, kas būs norādīts publikācijā.

Projekta iesniegumu pieņemšana tiks pārtraukta pēc LAD paziņojuma laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

3.3. Informācija

 Neskaidrību gadījumā informāciju par programmas nosacījumiem var saņemt attiecīgajā RLP vai Centrālajā aparātā, vai LAD mājas lapā www.lad.gov.lv.

Aktuālākie jautājumi un atbildes uz tiem tiks publicētas Finanšu ministrijas izveidotajā mājas lapā internetā: www.esfondi.lv.

 

4. Vērtēšana un atlase

 

4.1. Administratīvā atbilstība

 Saņemto projekta iesniegumu izskatīs LAD. Administratīvās atbilstības mērķis ir pārbaudīt, vai projekta iesniegums ir pilnīgs un virzāms tālākai izvērtēšanai.

Ja struktūrfonda projekta iesniegums neatbilst projekta iesnieguma administratīvajiem kritērijiem (2.tabula), LAD ir tiesības vienu reizi rakstveidā pieprasīt papildus informāciju projekta iesnieguma precizēšanai (Eiropas Savienības struktūrfondu vadības likuma 22.p.). Pieprasītā informācija projekta iesniedzējam ir jāiesniedz 5 darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas. Šīs informācijas neiesniegšanas gadījumā LAD ir tiesīgs projektu noraidīt.

Projekta iesniegumi, kuri neatbilst visiem administratīvās atbilstības kritērijiem, tālāk netiek izvērtēti.

Būvniecības projektiem tiks veikta pirmsprojekta fiziskā kontrole.

Visiem projektiem tiks veikta pirmsmaksājumu fiziskā kontrole.

 

2.tabula

Projekta iesnieguma administratīvie vērtēšanas kritēriji

 Nr.
p.k.

 Kritērijs

 Jā/Nē

 1.

 Projekta iesniegums ir iesniegts noteiktajā termiņā

  

 2.

 Projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts un sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai, un ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti

  

 3.

 Projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā un latviešu valodā

  

 4.

 Projekta iesniegumam ir pievienota projekta iesnieguma elektroniskā versija

  

 5.

 Iesniegtais projekta iesnieguma oriģināls ir cauršūts (caurauklots).

  

 6.

 Ir iesniegts pieprasītais projekta iesnieguma eksemplāru skaits

  

 7.

 Projekta budžets ir aprēķināts latos un visas izmaksas norādītas latos

  

 8.

 Projekta finansēšanas plāns ir izstrādāts saskaņā ar projekta iesnieguma veidlapu

  

 9.

 Projekta izmaksu aprēķins ir aritmētiski pareizs

  

 10.

 Projekta budžets atbilst vadlīnijās noteiktajām attiecināmajām izmaksām

  

 11.

 Pieprasītais līdzfinansējuma apjoms nepārsniedz maksimālo iespējamo finansējuma apjomu

  

 12.

 Projekta iesniegumā pieprasītais finansējuma apjoms atbilst vadlīnijās noteiktajam maksimālajam finansējuma apjomam (projektu slieksnis)

  

 13.

 Projekta īstenošana nepārsniedz programmas īstenošanas perioda beigu datumu (līdz 2008.gada 31.augustam)

  

 14.

 Projekta iesniedzējs atbilst vadlīnijās izvirzītajām prasībām

  

 15.

 Projekta iesniegumu ir parakstījusi atbildīgā persona, kurai ir paraksta tiesības

  

 

4.2. Projekta iesnieguma kvalitātes vērtēšanas kritēriji

Izvērtējot projekta atbilstību kvalitātes vērtēšanas kritērijiem (3.tabula) tiek izvērtēta projekta iesniedzēja un projekta iesnieguma atbilstība Vienotā programmdokumenta, Programmas papildinājuma, Eiropas Savienības un Latvijas normatīvo aktu prasībām. Ja, izvērtējot atbilstību kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, trūkst informācijas vai tā ir neskaidra, LAD var pieprasīt projekta iesniedzējam iesniegt trūkstošo informāciju vai skaidrojumu. Ja tiek konstatēta projekta iesniedzēja vai projekta iesnieguma neatbilstība kvalitātes vērtēšanas kritērijiem projekts ir noraidāms.

 

3.tabula

Projekta iesnieguma kvalitātes vērtēšanas kritēriji

 Nr.
p.k.

 Kritērijs

 Jā/nē

 1.

 Projekta iesniegums atbilst vienotā programmdokumenta un programmas papildinājuma prioritātei, pasākumam un aktivitātei

  

 2.

 Īstenojot projektu šajā aktivitātē, tiks sasniegts vismaz viens no programmas papildinājumā definētajiem mērķiem

  

 3.

 Projekta iesniegums parāda, ka projektā plānotās aktivitātes ir skaidri definētas, samērīgas ar plānoto projekta īstenošanas laika grafiku un nodrošina kvalitatīvu rezultātu sasniegšanu

  

 4.

 Projekta iesniegumā ir atspoguļota uzņēmuma ekonomiskā dzīvotspēja

  

 5.

 Projekta iesniedzēja rīcībā ir pietiekami finanšu resursi projektā paredzēto pasākumu izpildei plānotājos termiņos

  

 6.

 Plānotās aktivitātes projekta publicitātei un informācijas izplatīšanai ir pietiekamas un atbilstošas

  

 7.

 Atbilstoša projekta iesnieguma dokumentācijas un projekta ieviešanas gatavība

  

 8.

 Projekta budžetā iekļautie izdevumi ir pamatoti un atbilst reālai tirgus situācijai

  

 9.

 Projekta iesniegumā atspoguļotais finanšu datu aprēķins ir veikts pareizi

  

 

Atbalsta pretendentam ir jāuzrāda ekonomiskā dzīvotspēja. Ekonomisko dzīvotspēju aprēķina šādi:

1. Piekrastes zvejnieku integrētajiem kolektīvajiem projektiem:

·  Vienkāršots projekta biznesa plāns, kas sastāv no naudas plūsmas pārskata par projekta īstenošanas gadiem un gadu pēc projekta īstenošanas;

·  Ekonomiskās dzīvotspējas rādītājs ir pozitīva naudas plūsma.

2. Pašvaldības projektiem dzīvotspēja netiks rēķināta un nav jāiesniedz biznesa plāns.

3. Komercuzņēmumiem:

Projektiem, kuru kopējā attiecināmo izdevumu summa ir līdz 70 280 latiem (100 000 eiro):

·  Vienkāršots biznesa plāns, kas sastāv no naudas plūsmas pārskata par projekta īstenošanas gadiem un gadu pēc projekta īstenošanas;

·  Ekonomiskās dzīvotspējas rādītājs ir pozitīva naudas plūsma;

Projektiem, kuru kopējā attiecināmo izdevumu summa ir 70 280 - 210 841 lati (100 000 - 300 000 eiro):

·  standartizēts biznesa plāns, kas sastāv no informācijas par ražošanu un ieņēmumiem, izmaksām, bilances pirms un pēc projekta īstenošanas, kā arī no naudas plūsmas pārskata par projekta īstenošanas gadiem un gadu pēc projekta īstenošanas;

 

Ekonomiskās dzīvotspējas rādītāji:

1. Ekonomiskā dzīvotspējas rādītājs (neattiecas uz jaundibinātiem uzņēmumiem) pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta pieteikuma iesniegšanas (ir jāatbilst diviem no trijiem kritērijiem):

- (pašu kapitāls) / (aktīvu kopsumma) > 0,25;

- (apgrozāmie līdzekļi) / (īstermiņa kreditori) > 1,00;

- (tīrā peļņa) + (nolietojums) * 50 % > 0.

2. Ekonomiskā dzīvotspēja gadā pēc projekta īstenošanas:

- (pašu kapitāls) / (aktīvu kopsumma) > 0,20;

- (apgrozāmie līdzekļi) / (īstermiņa kreditori) > 1,00;

- (tīrā peļņa) + (nolietojums) * 50 % > 0.

 

Projektiem, kuru kopējā attiecināmo izdevumu summa pārsniedz  210 841 latus (300 000 eiro):

Biznesa plānā sniegtajai informācijai jāietver šādas sadaļas:

·  Kopsavilkums;

·  Uzņēmuma vēsture;

·  Uzņēmuma vadības sistēma;

·  Uzņēmuma pašreizējā darbība;

·  Uzņēmuma mērķi (īstermiņa un ilgtermiņa);

·  Tirgus izpēte;

·  Nozares analīze;

·  Īstenošanas sistēma;

·  Konkurence;

·  Sadarbība ar citiem uzņēmumiem un saistība ar citiem projektiem;

·  Ražošanas process un tehnoloģiskā procesa apraksts;

·  Problēmas, riska un vājās vietas;

·  Nepieciešamās investīcijas;

·  Projekta īstenošanas termiņi - sadalījums pa etapiem;

·  Finanšu informācija par iepriekšējiem 3 gadiem pirms projekta iesniegšanas gada - peļņas un zaudējumu aprēķins un bilance;

·  Plānotā finanšu informācijas turpmākajiem 3 gadiem (sākot ar projekta īstenošanas gadu (-iem)) - peļņas un zaudējumu aprēķins un bilance, kā arī naudas plūsmas (projekta īstenošanas gadā(-os) par katru mēnesi, turpmākajos gados tikai par gadu).

 

Ekonomiskās dzīvotspējas rādītāji:

1. Ekonomiskā dzīvotspējas rādītājs (neattiecas uz jaundibinātiem uzņēmumiem) pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta pieteikuma iesniegšanas (ir jāatbilst diviem no trijiem kritērijiem):

- pašu kapitāls) / (aktīvu kopsumma) > 0,25;

- (apgrozāmie līdzekļi) / (īstermiņa kreditori) > 1,00;

- (tīrā peļņa) + (nolietojums) * 50 % > 0.

2. Ekonomiskā dzīvotspēja gadā pēc projekta īstenošanas:

- (pašu kapitāls) / (aktīvu kopsumma) > 0,20;

- (apgrozāmie līdzekļi) / (īstermiņa kreditori) > 1,00;

-   (tīrā peļņa) + (nolietojums) * 50 % > 0

 

Pamatojoties uz to, ka ekonomiskā dzīvotspēja ir viens no būtiskajiem kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, pirms projekta iesnieguma iesniegšanas projekta iesniedzējam jāpārliecinās par uzņēmuma atbilstību ekonomiskās dzīvotspējas rādītājiem. Projekta budžetā paredzētajām izmaksām ir jābūt ekonomiskām, optimāli izplānotām, atbilstošām tirgus cenām un paredzētajām aktivitātēm, nodrošinot visu finanšu vadības principu ievērošanu.

Projekta ietvaros izstrādātā biznesa plāna dati tiks izmantoti uzņēmuma ekonomiskās dzīvotspējas aprēķināšanai un biznesa plāna pamatotības izvērtēšanai.

 

4.3. Projekta iesnieguma specifiskie vērtēšanas kritēriji

 

Vērtējot projekta iesniegumus pēc specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem (4.tabula) priekšroka finansējuma saņemšanā tiek dota projektiem ar lielāko punktu skaitu.

4.tabula

Projekta iesnieguma specifiskie vērtēšanas kritēriji

Nr. 
p.k.

 Kritērijs

 Vērtējums

 Vērtējuma svars %

 1.

 Piekrastes zvejnieku kolektīvais projekts (neatbilst nosacījumam - 0; atbilst nosacījumam - 5 punkti)

 (0 / 5)

 60

 2.

 Zivju izkraušanas un uzglabāšanas apstākļu uzlabošana tiešā veidā (neatbilst nosacījumam - 0; atbilst nosacījumam - 5 punkti)

 (0 / 5)

 40

 

4.4. Lēmuma pieņemšana un rezultātu paziņošana

Lēmums par struktūrfonda projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu LAD tiek pieņemts 4 mēnešu laikā pēc attiecīgā iesnieguma iesniegšanas. Maksimālais projekta izvērtēšanas laiks ir 12 mēneši (saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu vadības likuma 8.panta 10.punktu). Galīgo lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu LAD pieņem pēc pozitīva atzinuma saņemšanas par saskaņoto projektu sarakstu no ZVFI Vadības komitejas. Pēc galīgā lēmuma pieņemšanas LAD izsūta paziņojumu projekta iesniedzējam.

Pēc paziņojuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu saņemšanas tiek slēgts līgums starp projektu iesniedzēju un LAD, pēc kura noslēgšanas projekta iesniedzējs var uzsākt projekta ieviešanu.

 

Lēmums par projekta iesnieguma noraidīšanu var tikt pieņemts šādu iemeslu dēļ:

·  Projekts neatbilst programmas kritērijiem;

·  Projekts arī pēc precizēšanas neatbilst administratīvās vērtēšanas kritērijiem;

·  Projekts neatbilst jebkuram no kvalitātes vērtēšanas kritērijiem;

·  Projekts neatbilst citiem struktūrfonda finansējuma saņemšanas nosacījumiem;

·  Ja pasākuma kopējais finansējums ir iztērēts;

·  Ja ZVFI Vadības komiteja par projektu sniegusi negatīvu atzinumu.

Lēmums par iesnieguma noraidīšanu ir galīgs, bet projekta iesniedzējs ir tiesīgs iesniegt sūdzību.

 

44.5. Iesniedzēja atbildība

Iesniedzot projekta iesniegumu, projekta iesniedzējs projekta iesniegumā ar savu parakstu apliecina, ka:

1) šī projekta finansēšanai nav saņēmis Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības fondu (piemēram, SAPARD, PHARE, Pirmsiestāšanās finansu instruments (turpmāk - ISPA), ZVFI, ELVGF, ERAF, ESF) finansējumu vai cita veida valsts līdzekļus;

2) privātā finansējuma daļai nav saņēmis sabiedrisko fondu finansējumu, un visu sabiedrisko fondu finansējumu daļa (jā tāda ir) ir uzrādīta un atskaitīta no projekta attiecināmo izmaksu Latvijas Republikas un Eiropas Savienības līdzfinansējuma summas;

33) ir iepazinies ar struktūrfondu finansējumu saņemšanas nosacījumiem, t.sk., Vienotajā Programmdokumentā, PP un Eiropas Komisijas un Eiropas Padomes Regulās Nr. 1260/1999, Nr. 1685/2000; Nr. 448/2004, Nr. 1159/2000, Nr. 1263/1999, Nr. 2792/1999, Nr. 2369/2002, Nr. 1451/2001, Nr. 179/2002, Nr. 1421/2004, kā arī ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un projekta īstenošanas gaitā apņemas tos ievērot;

4) glabā identisku projekta iesniegumu;

5) apņemas glabāt un nepieciešamības gadījumā uzrādīt visu ar projektu un tā ieviešanu un uzraudzību saistīto dokumentāciju un informāciju (projekta iesniegums ar pavaddokumentiem, struktūrfondu pieprasījums un ar to saistītā dokumentācija, atskaites par projekta ieviešanu, projekta iesniedzēja finansiālās darbības dokumenti u.c.), kā arī piekrīt kontrolēm, kuras saistībā ar projektu un tā ieviešanu un uzraudzību veiks Latvijas vai Eiropas Savienības institūciju (LAD, Eiropas Komisija u.c.) pārstāvji pirms projekta apstiprināšanas, projekta ieviešanas laikā un 5 gadus pēc pēdējā maksājuma saņemšanas;

6) projektā paredzēto pasākumu ieviešana netiks uzsākta pirms līguma noslēgšanas ar LAD, izņemot gadījumus, kad projektā iekļautas vispārējās izmaksas, kas tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu un, kas nepārsniedz 12 % no projekta attiecināmo izmaksu summas (arhitektu, inženieru un konsultantu honorāri, juridiskie pakalpojumi, tehniski ekonomiskie pamatojumi, patentu un licenču saņemšanas izmaksas).

7) dokumentos sniegtā informācija ir patiesa. Projekta iesniedzējs ir informēts, ka nepatiesu ziņu sniegšanas gadījumā tiek izslēgts no struktūrfondu finansējumu saņēmēju loka līdz 2 gadiem;

8) projekts tiks ievests projekta iesniegumā paredzētajā laikā. Projekta iesniedzējs ir informēts, ka projekta neizpildes gadījumā paredzētajā laikā, noslēgtais līgums tiks lauzts;

99) 5 gadus pēc pēdējā maksājuma saņemšanas bez LAD rakstiskas piekrišanas neveiks jebkādas darbības, kas var būtiski izmainīt projekta ieviešanas nosacījumus, mērķus un līdzfinansētās investīcijas (atbilstoši Padomes Regulas 1260/1999 30(4).panta nosacījumiem).

10) neveiks nekādas izmaiņas projektā, iepriekš nesaskaņojot tās ar LAD;

11) nav citas finansiālas saistības kā projektā norādītās;

12) iepirkumu procedūru veicis saskaņā ar šajās vadlīnijās minētajiem nosacījumiem;

13) veicot iepirkumu procedūru (cenu aptauju, atklāto konkursu u.c.) nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka projekta iesniedzējs personīgi ieinteresēts, vai var rasties interešu konflikta situācija saistībā ar veikto iepirkuma procedūru, saņemtajiem piedāvājumiem un piegādātāju (pakalpojumu sniedzēju) darbību.

14) nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas procesā, saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta vai nav uzsākta tiesvedība par darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;

15) nepastāv spēkā esošs lēmums, kuru nav iespējams pārsūdzēt augstākajā tiesas instancē, ar ko projekta iesniedzējs atzīts par vainīgu krāpšanā, kukuļošanā, komerciālajā uzpirkšanā, kā arī noziedzīgas organizācijas izveidošanā, vai iesaistīšanos noziedzīgās organizācijās, vai citās nelikumīgās darbībās, kuru rezultātā skartas Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses un sodāmība nav dzēsta vai noņemta;

16) sakarā ar spēkā esošu lēmumu nav atzīts par vainīgu nodarījumā saistībā ar savu profesionālo darbību un sodāmība nav dzēsta vai noņemta;

17) izpildījis pienākumus saistībā ar nodokļu maksājumiem un nav nodokļu parādi Latvijā vai citā valstī, kur ir reģistrēts;

18) izpildījis pienākumus saistībā ar valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un nav valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai citā valstī, kur ir reģistrēts;

19) nav pārkāpis līguma nosacījumus, nepildot līguma saistības, kas slēgts ar LAD vai citu līgumslēdzēju institūciju Eiropas Savienības finansējuma ietvaros;

20) nav sniedzis apzināti nepatiesu informāciju (ziņas) kā arī nav slēpis informāciju (ziņas) saistībā ar projektu;

21) projekta iesniedzēja rīcībā būs pietiekami finanšu resursi projektā paredzēto pasākumu pilnīgai izpildei plānotajos termiņos;

22) nav centies iegūt savā rīcībā ierobežotas pieejamības (konfidenciālu) informāciju vai ar krimināli vai administratīvi sodāmām darbībām ietekmēt vērtēšanas komisiju vai līgumslēdzēju institūciju projektu konkursu vērtēšanas gaitā.

 

Ja tiks konstatēts, ka projekta iesniedzējs apzināti vai nolaidības dēļ sniedzis nepatiesas ziņas, struktūrfonda projekta iesniedzējam tiks liegta iespēja saņemt struktūrfondu finansējumu līdz 2 gadiem. Attiecīgajos gadījumos LAD vērsīsies tiesībsargājošās institūcijās.

 

4.6. Struktūrfonda finansējuma ssaņemšanas nosacījumi

1. Struktūrfonda finansējumu piešķir, pamatojoties uz projekta iesniedzēja vai tā pārstāvja apņemšanos un ziņām, kas ierakstītas projekta iesnieguma formā un vēlāk oficiālajā sarakstē starp projekta iesniedzēju un LAD. Šīm ziņām ir jābūt patiesām, jo nepatiesas informācijas iesniegšanas sekas ir dažāda veida soda sankcijām.

2. Projektā paredzētos darbus drīkst sākt tikai pēc tam, kad no LAD ir iegūta atļauja, izņemot gadījumus, kad projekta attiecināmajās izmaksās tiek iekļautas vispārējās izmaksas, kas tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu un, kas nepārsniedz 12 % no projekta attiecināmo izmaksu summas (arhitektu, inženieru un konsultantu honorāri, juridiskie pakalpojumi, tehniski ekonomiskie pamatojumi, patentu un licenču saņemšanas izmaksas).

3. Projekta iesniedzējam ir jāievēro attiecīgās Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktās prasības, tajā skaitā noteikumi attiecībā uz higiēnu.

4. Projektā nedrīkst veikt izmaiņas, pirms nav saņemta rakstiska LAD atļauja.

5. Struktūrfonda pieprasījumus ir jāiesniedz uz attiecīgajām veidlapām, un ir jābūt pievienotiem visiem nepieciešamajiem papildus dokumentu oriģināliem, nevis kopijām, (skatīt 5.sadaļu "Projekta ieviešanas nosacījumi"). Ja šīs prasības netiek ievērotas, pieprasījums netiks pieņemts.

6. Struktūrfonda pieprasījumus ir jāiesniedz saskaņā ar laika grafiku, kas norādīts Līgumā starp LAD un struktūrfonda finansējuma saņēmēju. Atkāpes no saskaņotā laika grafika un pieprasījuma summas ir pieļaujamas tikai tad, ja par šādām izmaiņām tiek saņemta rakstiska LAD atļauja.

7. Projekta ieviešana ir jāpabeidz iepriekš noteiktajos termiņos. Izmaiņas termiņos ir pieļaujamas tikai izņēmuma gadījumos, ja ir saņemta rakstiska LAD atļauja.

8. Struktūrfonda finansējumu maksā tikai par precēm un būvēm, kas ir struktūrfonda finansējuma saņēmēja īpašums. Ja pērkat preces uz nomaksu, struktūrfonda finansējums tiek izmaksāts tikai pēc tam, kad tās kļuvušas par struktūrfonda finansējuma saņēmēja īpašumu.

9. Ja par projektu tiek sniegtas ziņas plašākai sabiedrībai, obligāti ir jānorāda Eiropas Savienības un Latvijas loma projekta līdzfinansēšanā.

10. Projekta pieteicējam par katru projekta attiecināmajos izdevumos paredzēto pakalpojumu, piegādi vai darbu jāveic iepirkuma procedūra:

10.1. vienkāršota līguma piešķiršanas procedūra saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu pasūtītāja finansētiem projektiem - par katru projekta attiecināmajos izdevumos paredzēto pakalpojumu, piegādi vai darbu, kura cena pārsniedz maksimālo noteikto summu 5000 lati (bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk - PVN)) - gadījumos, kad netiek piemērotas likuma "Publisko iepirkumu likums" normas, vai

10.2. iepirkuma procedūra saskaņā ar likumu "Publisko iepirkumu likums" - gadījumos, kad tiek piemērotas likuma "Publisko iepirkumu likums" normas.

 

44.7. Sūdzību izskatīšanas kārtība

Struktūrfonda projekta iesniedzējs var iesniegt sūdzību Lauku atbalsta dienesta likuma 13.pantā noteiktajā kārtībā.

5. Projekta ieviešanas nosacījumi

Pēc lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu un finansējuma piešķiršanu projekta ieviešanai LAD attiecīgā RLP slēdz līgumu ar struktūrfonda finansējuma saņēmēju par  projekta ieviešanu.

Šajā līgumā tiek atrunātas līgumslēdzēju pušu tiesības, pienākumi un atbildība, kā arī kārtība un nosacījumi, kas jāievēro, lai sasniegtu projekta iesniegumā paredzētos mērķus un saņemtu ZVFI finansējumu, tajā skaitā:

·  struktūrfonda finansējuma saņēmēja atbildība par projekta iesniegumā ietverto aktivitāšu ieviešanu līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā;

·  projekta ieviešanas ilgums;

·  projekta finansējuma nosacījumi - projekta kopējais finansējums un kopējās attiecināmās izmaksas, kā arī finansējuma avoti (privātais, valsts budžets, pašvaldības un ZVFI finansējums);

·  izmaksu tāme, saskaņā ar kuru struktūrfonda finansējumu saņēmējam nosaka no fonda līdzekļiem kompensējamā finansējuma apmēru;

·  informācijas iesniegšanas kārtība par projekta ieviešanas gaitu;

·  kārtība veicamajām projekta ieviešanas pārbaudēm un kontrolēm;

·  norēķinu kārtība veikto izdevumu atmaksāšanai no ZVFI līdzekļiem;

·  sankcijas un rīcība, gadījumos, kad tiek atklāts pārkāpums saistībā ar projekta ieviešanu vai neatbilstību.

 

Projekta ieviešanas uzsākšanas datums ir līguma starp LAD un struktūrfonda finansējuma saņēmēju noslēgšanas datums. Visas projektā paredzētās izmaksas tiks uzskatītas par attiecināmām tikai tādā gadījumā, ja attiecīgie pasākumi tiks īstenoti pēc līguma starp LAD un struktūrfonda finansējuma saņēmēju noslēgšanas (t.sk., iekārtām jābūt uzstādītām atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem).

Struktūrfonda finansējumu projekta ieviešanas laikā struktūrfonda finansējuma saņēmējs ir tiesīgs pieprasīt un saņemt ne vairāk kā trīs daļās.

Dokumentiem, kurus struktūrfonda finansējuma saņēmējs iesniedz projekta ieviešanas laikā RLP Atbalsta daļā, ir jābūt apkopotiem kopsavilkumā, kurā norādīts dokumenta nosaukums un lapu skaits.

 

55.1. Dokumenti, kas jāiesniedz projekta ieviešanas laikā

1. Ja projekta ieviešanas ilgums nepārsniedz 6 mēnešus, pēc projekta pilnīgas ieviešanas 5 dienu laikā pēc līgumā noteiktā projekta ieviešanas gala termiņa ir jāiesniedz šādi dokumenti:

ttehnikas, iekārtu un zemes iegādes un pakalpojumu projektu gadījumā:

 RLP Atbalsta daļā jāiesniedz:

a)  atskaite saskaņā ar noslēgtā līguma pielikumu par projektā plānoto pasākumu izpildi attiecīgajā periodā, norādot jebkuras novirzes no projektā plānotā un veiktās darbības to novēršanai;

b) zemes pirkuma gadījumā - īpašumtiesības apliecinošs dokuments Zemesgrāmatas nodaļas izdota Nostiprinājuma uzraksta kopija (Zemesgrāmatu apliecības kopija).

 

RLP Finanšu daļā jāiesniedz:

Struktūrfonda pieprasījuma forma saskaņā ar noslēgtā līguma pielikumu, kurai pievienoti:

a)          projekta ieviešanas apliecinošo maksājumu un darījumu dokumentu oriģināli un šo dokumentu kopijas vienā eksemplārā saskaņā ar 5.2.sadaļā "Maksājumus un darījumus apliecinošie dokumenti" minēto;

b)          noslēgtie līgumi ar pakalpojumu sniedzējiem un to kopijas vienā eksemplārā;

c)          darbu nodošanas - pieņemšanas akti un šo aktu kopijas vienā eksemplārā;

 

jaunbūves, rekonstrukcijas un renovācijas projektu gadījumā:

RLP Atbalsta daļā jāiesniedz:

a)          atskaite saskaņā ar noslēgtā līguma pielikumu par projektā plānoto pasākumu izpildi attiecīgajā periodā, norādot jebkuras novirzes no projektā plānotā un veiktās darbības to novēršanai;

b)          saskaņots būvprojekts tehniskā projekta stadijā un būvatļauja;

c)          attiecīgās iepirkuma procedūras dokumenti:

·  Gadījumos, kad netiek piemērotas "Publisko iepirkumu likuma" normas, saskaņā ar normatīvajiem aktiem iepirkuma procedūras piemērošanu pasūtītāja finansētiem projektiem par katru projekta attiecināmajos izdevumos paredzēto preci, pakalpojumu, piegādi vai darbu, kura cena pārsniedz maksimālo noteikto summu 5000 lati (bez PVN):

-   uzaicinājums (saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu pasūtītāja finansētiem projektiem) un iepirkuma priekšmeta tehniskais apraksts;

-   ne mazāk kā trīs tehniskā apraksta prasībām atbilstoši piedāvājumi;

-   Iepirkuma uzraudzības biroja (turpmāk - IUB) mājas lapā internetā ievietotā uzaicinājuma izdruka saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu pasūtītāja finansētiem projektiem;

-   IUB mājas lapā internetā ievietoto labojumu un papildinājumu izdruka saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu pasūtītāja finansētiem projektiem;

-   IUB mājas lapā internetā ievietotā paziņojuma par pieņemto lēmumu izdruka saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu pasūtītāja finansētiem projektiem;

-   vērtēšanas ziņojums (5.tabula).

·  Gadījumos, kad jāpiemēro iepirkuma procedūra saskaņā ar "Publisko iepirkumu likumu":

-   Paziņojums par līgumu vai cenu aptaujas gadījumā informatīvais paziņojums - saskaņā ar likuma nosacījumiem;

-   Saņemtie piedāvājumi;

-   Paziņojumu par iepirkumu procedūras rezultātiem - saskaņā ar likuma nosacījumiem.

 

RLP Finanšu daļā jāiesniedz 5.2.sadaļas "Maksājumus un darījumus apliecinošie dokumenti" 1.1.2.apakšpunktā minētie dokumenti, kā arī akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā un tā kopija vienā eksemplārā.

 

5.tabula

Dokumentu reģistrācijas Nr.                                

Vienkāršotas līguma piešķiršanas procedūras vērtēšanas ziņojums

 Informācija par finansējuma saņēmēju

  

 

 Projektā nepieciešamo pakalpojumu, darbu, tehnikas vai piegāžu apraksts

 

 Pakalpojumu, darbu, tehnikas un piegāžu sniedzējs (nosaukums, juridiskā adrese un reģistrācijas numurs*)

 

 

 

 

 

 Piegādātāja izvēles detalizēts pamatojums

 

 

 

 

 

 Projektā nepieciešamo pakalpojumu, darbu, tehnikas vai piegāžu piedāvājuma derīguma termiņš

 

 

 

 

 

 Projektā nepieciešamo pakalpojumu, darbu, tehnikas vai piegāžu kopējā cena, piedāvājums valūtā/Ls

 

 

 

 

 

 Izvēlētais pakalpojumu, darbu, tehnikas un piegāžu sniedzējs (nosaukums, juridiskā adrese un reģistrācijas numurs*)

 

* Ārvalstu juridiskām personām uzņēmuma reģistrācijas numurs var nebūt

 

Finansējuma saņēmēja paraksts                                                                                  
                                                                    (paraksts, paraksta atšifrējums)

 

Datums

 

2. Ja projekta ieviešanas ilgums pārsniedz 6 mēnešus:

2.1. Ne vēlāk kā 6 mēnešus pēc projekta apstiprināšanas un līguma noslēgšanas (saskaņā ar līgumu) ir jāiesniedz:

2.1.1. tehnikas, iekārtu iegādes un zemes pirkuma un pakalpojumu projektu gadījumā RLP Atbalsta daļā jāiesniedz atskaite saskaņā ar noslēgtā līguma pielikumu par projektā veicamo pasākumu izpildi attiecīgajā periodā, norādot pasākumus, kas ir izpildīti, pasākumus, kas ir iekavēti, kavēšanās iemeslus un plānoto darbību kavējuma novēršanai un novēršanas termiņus;

2.1.2. jaunbūves, rekonstrukcijas un renovācijas projektu RLP Atbalsta daļā jāiesniedz:

2.1.2.1. atskaite saskaņā ar noslēgtā līguma pielikumu par projektā veicamo pasākumu izpildi attiecīgajā periodā, norādot pasākumus, kas ir izpildīti, pasākumus, kas ir iekavēti, kavēšanās iemeslus un plānoto darbību kavējuma novēršanai un novēršanas termiņus;

2.1.2.2. saskaņots būvprojekts tehniskā projekta stadijā un būvatļauja;

2.1.2.3. attiecīgās iepirkuma procedūras dokumenti:

·  Gadījumā, ja netiek piemērotas "Publisko iepirkumu likuma" normas, saskaņā normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu pasūtītāja finansētiem projektiem - par katru projekta attiecināmajos izdevumos paredzēto preci, pakalpojumu, piegādi vai darbu, kura cena pārsniedz maksimālo noteikto summu 5000 lati (bez PVN):

-   uzaicinājums (saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu pasūtītāja finansētiem projektiem) un iepirkuma priekšmeta tehniskais apraksts;

-   ne mazāk kā trīs tehniskā apraksta prasībām atbilstoši piedāvājumi;

-   Iepirkuma uzraudzības biroja mājas lapā internetā ievietotā uzaicinājuma izdruka saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu pasūtītāja finansētiem projektiem;

-   IUB mājas lapā internetā ievietoto labojumu un papildinājumu izdruka saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu pasūtītāja finansētiem projektiem;

-   IUB mājas lapā internetā ievietotā paziņojuma par pieņemto lēmumu izdruka saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu pasūtītāja finansētiem projektiem;

-   vērtēšanas ziņojums (5.tabula).

·  Gadījumos, kad jāpiemēro iepirkuma procedūra saskaņā ar "Publisko iepirkumu likumu":

-   Paziņojums par līgumu vai cenu aptaujas gadījumā informatīvais paziņojums- saskaņā ar likuma nosacījumiem;

-   Saņemtie piedāvājumi;

-   Paziņojumu par iepirkumu procedūras rezultātiem - saskaņā ar likuma nosacījumiem.

 

2.2. Pēc projektā paredzētās daļas (ja projektā ir paredzēti maksājumi pa daļām) vai pēc pilnīgas projekta ieviešanas 5 dienu laikā pēc līgumā noteiktā ieviešanas gala termiņa (papildu 2.1.apakšpunktā minētajiem dokumentiem) ir jāiesniedz:

2.2.1. RLP Atbalsta daļā - 5.1.sadaļas "Dokumenti, kas jāiesniedz projekta ieviešanas laikā" 1.punktā minētie dokumenti, izņemot dokumentus, kuri ir paredzēti iesniegšanai RLP Finanšu daļai.

2.2.2. RLP Finanšu daļā - 5.1.sadaļas "Dokumenti, kas jāiesniedz projekta ieviešanas laikā" 1.punktā minētie dokumenti, kā arī būvprojektu gadījumā akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā un tā kopija vienā eksemplārā.

 

Ja struktūrfonda finansējuma saņēmējs noteiktajos termiņos nav iesniedzis attiecīgos 5.1.sadaļā "Dokumenti, kas jāiesniedz projekta ieviešanas laikā" minētos dokumentus, LAD izsūta paziņojumu ar atgādinājumu par dokumentu iesniegšanu 10 darba dienu laikā no paziņojuma nosūtīšanas dienas. Ja struktūrfonda finansējuma saņēmējs pēc paziņojuma saņemšanas norādītajā laikā dokumentus neiesniedz, LAD izskata jautājumu par saistību pārtraukšanu ar struktūrfonda finansējumu saņēmēju.

PPamatojoties uz līguma nosacījumiem un iesniegtajiem dokumentiem, LAD veic pirmsmaksājumu dokumentālo un fizisko kontroli un projektu ieviešanas uzraudzību, par kuru veikšanu struktūrfonda finansējumu saņēmējs tiek brīdināts.

Ja, veicot kontroles, tiek konstatētas neatbilstības līguma nosacījumiem, LAD izskata jautājumu par saistību pārtraukšanu ar struktūrfonda finansējumu saņēmēju.

JJa, veicot pirmsmaksājumu dokumentālo kontroli, konstatē kļūdas vai neprecizitātes, struktūrfonda finansējuma saņēmēju informē par kļūdām un dod laiku līdz 10 darba dienām no paziņojuma izsūtīšanas brīža kļūdu novēršanai un atkārtotai iesniegšanai.

Ja norādītajā termiņā kļūdas un neatbilstības nav novērstas, LAD vienpusēji lauž līgumu un projekta iesniedzējam netiek izmaksāti plānotie maksājumi.

 

SStruktūrfonda finansējuma saņēmējam 5 gadus pēc pēdējā maksājuma saņemšanas nav tiesību bez LAD rakstiskas piekrišanas veikt jebkādas darbības, kas var būtiski izmainīt projekta ieviešanas nosacījumus, mērķus un līdzfinansētās investīcijas (atbilstoši Padomes Regulas Nr. 1260/1999 30(4).panta nosacījumiem).

Lai nodrošinātu iepriekšminētā nosacījuma pārbaudi, LAD veiks īstenotā projekta fizisko kontroli un uzraudzību. Ja kontrolē vai uzraudzībā tiks konstatēta līguma nosacījumu neievērošana, LAD izskatīs jautājumu par saistību pārtraukšanu ar struktūrfonda finansējuma saņēmēju. Tas nozīmē, ka struktūrfonda finansējuma saņēmējam būs jāatmaksā saņemtais struktūrfonda finansējums un soda procenti par laiku no pārkāpuma konstatēšanas brīža.

 

5.2. Maksājumus un darījumus apliecinošie dokumenti

 

1. Dokumenti, kas apliecina apmaksas veikšanu

1.1. maksājuma uzdevumi, kas satur sekojošus rekvizītus:

1.1.1. maksājuma uzdevuma numurs, datums;

1.1.2. maksātāja nosaukums, pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs vai nodokļu maksātāja kods (juridiskai personai) vai personas kods (fiziskai personai);

1.1.3. maksātāja bankas nosaukums, kods, konta numurs;

1.1.4. saņēmēja nosaukums, pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs vai nodokļu maksātāja kods (juridiskai personai) vai personas kods (fiziskai personai);

1.1.5. saņēmēja bankas nosaukums, kods, konta numurs;

1.1.6. valūtas nosaukums;

1.1.7. maksājuma summa cipariem un vārdiem;

1.1.8. maksājuma mērķis - uzrādīts apmaksājamā dokumenta numurs, datums

Pārskaitījuma veikšanu apliecina bankas atzīme par samaksu (bankas zīmogs, maksājuma datums un bankas darbinieka paraksts).

 

11.2. banku izsniegti un apstiprināti konta izraksti;

 

1.3. kases čeki, kas satur sekojošus rekvizītus:

1.3.1. čeka numurs, datums un izdrukas laiks;

1.3.2. preču nosūtītāja vai pakalpojumu sniedzēja:

a)          nosaukums;

b)          juridiskā adrese;

c)          pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs vai nodokļu maksātāja kods;

1.3.3. preču vai pakalpojumu saņēmēja:

a)          nosaukums (fiziskai personai - vārds, uzvārds);

b)          juridiskā adrese (fiziskai personai deklarētā dzīves vieta);

c)          pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs vai nodokļa maksātāja kods juridiskai personai (personas kods - fiziskai personai);

1.3.4. preču nosaukums un daudzums vai pakalpojumu veids un apjoms;

1.3.5. preces cena un vērtība vai atlīdzība par sniegtajiem pakalpojumiem;

1.3.6. darījuma summa bez pievienotās vērtības nodokļa;

1.3.7. pievienotās vērtības nodokļa likme un aprēķinātais nodoklis;

1.3.8. darījuma summa, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli;

1.3.9. preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas datums.

Ja kases čeks nesatur pilnīgu augstāk minēto informāciju, tad izdevumu pamatošanai kopā ar čeku iesniedz kvīti, kas satur trūkstošo informāciju un ir apliecināta ar pārdevēja parakstu.

 

1.4. Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas darījumu apliecinošas kvītis - ja prece vai pakalpojums iegādāts no juridiskās personas, kura saskaņā ar Valsts ieņēmuma dienesta rīkojumu atbrīvota no kases aparāta lietošanas. Darījumu apliecinošās kvītis satur sekojošus rekvizītus:

1.4.1. kvīts izrakstīšanas datums;

1.4.2. preču pārdevēja vai pakalpojumu sniedzēja:

a)          nosaukums;

b)          juridiskā adrese;

c)          pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs vai nodokļu maksātāja kods;

1.4.3. preču vai pakalpojumu saņēmēja:

a)          nosaukums (fiziskai personai - vārds, uzvārds);

b)          juridiskā adrese (fiziskai personai deklarētā dzīves vieta);

c)          pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs vai nodokļa maksātāja kods juridiskai personai (personas kods - fiziskai personai);

1.4.4. preču nosaukums un daudzums vai pakalpojumu veids un apjoms;

1.4.5. preces cena un vērtība vai atlīdzība par sniegtajiem pakalpojumiem;

1.4.6. darījuma summa bez pievienotās vērtības nodokļa;

1.4.7. darījuma summa, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli;

1.4.8. Valsts ieņēmumu dienesta rīkojuma datums, numurs un punkts, uz kura pamata maksājumu reģistrēt atļauts, neizmantojot kases aparātu.

Apmaksas veikšanu apliecina ar pircēja un pārdevēja parakstiem.

 

2. Darījumus apliecinošie dokumenti

 

2.1. Preču pavadzīme - rēķins, kas satur sekojošus rekvizītus:

2.1.1. preču pavadzīmes - rēķina izrakstīšanas datums;

2.1.2. preču nosūtītāja:

a)          nosaukums;

b)          pilna juridiskā adrese;

c)          pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs vai nodokļu maksātāja kods;

2.1.3.norēķinu rekvizīti - bankas nosaukums, kods un norēķinu konts;

2.1.4. preču saņēmēja:

a)          nosaukums (fiziskai personai - vārds, uzvārds);

b)          juridiskā adrese (fiziskai personai - deklarētā dzīves vieta);

c)          pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs vai nodokļu maksātāja kods juridiskai personai (personas kods - fiziskai personai);

2.1.5. izsniegto preču nosaukums, mērvienība, daudzums, cena un vērtība;

2.1.6. pievienotās vērtības nodokļa likme un summa;

2.1.7. kopējā summa (cipariem un vārdiem) par kādu izsniegtas preces;

2.1.8. preču izsniedzējas personas vārds, uzvārds, preču izsniegšanas datums, paraksts;

2.1.9. preču saņēmējas personas vārds, uzvārds, preču pieņemšanas datums, paraksts.

Preču pavadzīmi - rēķinu var tikt izmantoti spiedogi, kuros norādīti augstāk minētie rekvizīti.

Preču pavadzīmei - rēķinam jābūt aizpildītam skaidri salasāmi, bez dzēsumiem. Labojumus apstiprina ar to personu parakstiem, kuras parakstījušas preču pavadzīmi - rēķinu.

Ja preču pavadzīme - rēķins tiek apmaksāts skaidrā naudā un samaksu apliecinošs dokuments ir kases čeks, tad šajā čekā papildus jābūt norādītam preču pavadzīmes - rēķina numuram un datumam.

 

2.2. Rēķins - pakalpojumu saņemšanas gadījumā. Rēķins satur sekojošus rekvizītus:

2.2.1. rēķina izrakstīšanas datums;

2.2.2. preču nosūtītāja:

a)                   nosaukums;

b)                   pilna juridiskā adrese;

c)                   pievienotās vērtības nodokļa maksātāja vai nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs;

2.2.3. norēķinu rekvizīti - bankas nosaukums, kods un norēķinu konts;

2.2.4. preču saņēmēja:

a)                   nosaukums (fiziskai personai - vārds, uzvārds);

b)                   juridiskā adrese (fiziskai personai - deklarētā dzīves vieta);

c)                   pievienotās vērtības nodokļa maksātāja vai nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs juridiskai personai (personas kods - fiziskai personai);

2.2.5. izsniegto preču nosaukums, mērvienība, daudzums, cena un vērtība;

2.2.6. pievienotās vērtības nodokļa likme un summa;

2.2.7. kopējā summa (cipariem un vārdiem) par kādu izsniegtas preces.

Rēķinu apliecina rēķina izrakstītāja zīmogs un vadītāja paraksts.

 

2.3. Pamatlīdzekļu un materiālo vērtību importa gadījumā struktūrfondu finansējuma saņēmējs iesniedz:

2.3.1. rēķinu (invoice);

2.3.2. maksājumu apliecinošu dokumentu;

2.3.3. muitas kravas deklarāciju ar attiecīgiem muitas zīmogiem, kas apliecina preces ievešanu (iesniedz gadījumā, ja prece ievesta no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis).

Ja kases čeks satur visus augstāk minētos rekvizītus, tas vienlaicīgi ir gan maksājumu, gan darījumu apliecinošs dokuments.

 

3. Maksājumu un darījumu apliecinošo dokumentu iesniegšana

Struktūrfonda finansējuma saņēmējs iesniedz maksājumu apliecinošos dokumentus kopā ar darījumu apliecinošiem dokumentiem, piemēram:

1. maksājuma uzdevums + preču pavadzīme - rēķins;

2. maksājuma uzdevums + rēķins (ja darījums saistīts ar pakalpojumu sniegšanu);

3. čeks + preču pavadzīme - rēķins;

4. čeks + kvīts u.c.

 

Struktūrfonda finansējuma saņēmēja pienākums ir nodrošināt regulāru un precīzu uzskaiti par projekta ietvaros veiktajiem maksājumiem, kā arī nodrošināt grāmatvedības uzskaiti.

 

Struktūrfonda finansējuma saņēmējs ir atbildīgs par projekta ieviešanu atbilstoši projektā paredzētajām aktivitātēm, nodrošinot projektā identificēto mērķu sasniegšanu. Struktūrfonda finansējuma saņēmējs regulāri atskaitās LAD RLP par projekta ieviešanas progresu.

 

Struktūrfonda finansējuma saņēmējs uzglabā visu ar projektu saistīto dokumentāciju 5 gadus pēc projekta pabeigšanas, kā arī nodrošina Eiropas Komisijai un kompetentajām Latvijas institūcijām pieeju šai dokumentācijai. Struktūrfonda finansējuma saņēmējs nodrošina, ka kompetentajām iestādēm ir iespēja veikt visas nepieciešamās projekta ieviešanas pārbaudes.

 


1 Aktivitātes "Zvejas ostu aprīkojums" investīciju joma atbilst Eiropas Komisijas Regulas (EK) Nr. 438/2001 IV pielikuma klasifikācijas kategorijai - 145.

2  Domes vai padomes un tās iestādes

3 Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 2.pantu [09.06.1994]

4 Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 2.pantu [09.06.1994]

Zemkopības ministra vietā - vides ministrs R.Vējonis
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 8.augusta noteikumiem Nr.650


Eiropas Savienības struktūrfonda

Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumenta


Atklāta projektu iesniegumu konkursa


Vienotā programmdokumenta

4.prioritātes "Lauku un zivsaimniecības attīstības veicināšana"

4.10.pasākuma "Zvejas un akvakultūras produktu apstrādes un mārketinga uzlabošana, zvejas ostu aprīkojums un akvakultūra"

4.10.2.aktivitātes "Zvejas ostu aprīkojums"


Projekta iesniegums


Projekta iesniedzējs:


Klienta numurs:


Projekta iesnieguma Nr.
Apliecinājums par projekta iesnieguma reģistrēšanu:


Klienta numurs:


Projekta iesnieguma Nr.


Projekta iesnieguma reģistrēšanas datums un laiks:


LAD RLP darbinieka uzvārds un paraksts:A. VISPĀRĒJĀ DAĻA

A.1. Aizpilda, ja projekta iesniedzējs ir fiziska persona

Vārds:


Rezidents (apvilkt vajadzīgo):

Uzvārds:


Personas kods:Pases numurs:


Aizpilda, ja projekta iesniedzējs ir juridiska persona

Vārds:


Uzvārds:


Uzņēmuma nosaukums:


Reģistrācijas numurs:


Uzņēmējdarbības veids:


Uzņēmuma vienotais reģistrācijas Nr:


Nodokļu maksātāja Nr.:


PVN maksātāja Nr.:


A.2. Projekta iesniedzēja adreses dati un kontaktinformācija

Adrese korespondencei:


Tālruņa numurs:


Pasta indekss:


Faksa numurs:


Uzņēmuma juridiskā adrese:


E-pasta adrese:


Statistikas reģions


Pilsēta


Republikas nozīmes pilsēta


Novads, pagasts


A.3. Bankas rekvizīti

Banka / bankas filiāle:


Konta Nr.:


SWIFT kods:


Subkonta Nr.:


A.4. Kontaktpersona

Vārds:


Kontakttālrunis:


Uzvārds:


Fakss, e-pasts:Aizpilda LAD RLP darbinieks:

A.5.

LAD RLP darbinieka vārds:


Apkalpojošā LAD RLP:


LAD RLP darbinieka uzvārds:


Projekta iesnieguma reģistrēšanas datums un laiks:PIEKRASTES ZVEJNIEKU INTEGRĒTO KOLEKTĪVU PROJEKTOS:

A.6. Aizpilda, ja zvejnieku grupas dalībnieks ir fiziska persona

Vārds:


Adrese:


Uzvārds:


Personas kods:
Pases numurs:Vārds:


Adrese:


Uzvārds:


Personas kods:
Pases numurs:Vārds:


Adrese:


Uzvārds:


Personas kods:
Pases numurs:Vārds:


Adrese:


Uzvārds:


Personas kods:
Pases numurs:


Aizpilda, ja zvejnieku grupas dalībnieks ir juridiska persona

Vārds:


Uzvārds:


Uzņēmuma nosaukums:


Juridiskā adrese:


Uzņēmējdarbības veids:


Vienotais reģistrācijas Nr.:


Reģistrācijas Nr.:


PVN maksātāja Nr.:


Nodokļu maksātāja Nr.:
Vārds:


Uzvārds:


Uzņēmuma nosaukums:


Juridiskā adrese:


Uzņēmējdarbības veids:


Vienotais reģistrācijas Nr.:


Reģistrācijas Nr.:


PVN maksātāja Nr.:


Nodokļu maksātāja Nr.:
Vārds:


Uzvārds:


Uzņēmuma nosaukums:


Juridiskā adrese:


Uzņēmējdarbības veids:


Vienotais reģistrācijas Nr.:


Reģistrācijas Nr.:


PVN maksātāja Nr.:


Nodokļu maksātāja Nr.:
B. INFORMĀCIJA PAR PROJEKTA IESNIEDZĒJU UZ IESNIEGUMA IESNIEGŠANAS MĒNEŠA PIRMO DATUMU:

INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU

B.1.

Uzņēmuma pašreizējās darbības apraksts:B.2.

Ražošanas ēkas, būves, tehnika un iekārtas

Nosaukums

Skaits

Izlaides vai izveidošanas gads

Jauda, ietilpība

Mērvienība

Ražošanas
ēkas un būves

Tehnika
un iekārtas


B.3.

Projekta iesniedzēja zeme, ha

ha

1.

Kopā

2.

Īpašumā


3.

Pastāvīgā lietošanā


4.

Nomātā


5.

Citiem iznomātā


B.4.

Uz Eiropas Savienības struktūrfondu programmām piesakos:

Pirmo reizi


Atkārtoti


B5.

Ja piesakās atkārtoti, aprakstīt struktūrfondu programmas, kuru ietvaros ir iesniegti vai tiks iesniegti projekti:

Struktūrfonda prioritāte, pasākums

Projekta iesniegšanas gads

Projekta ieviešanas gads

Attiecināmo izmaksu summa, Ls

Sabiedriskais finansējums (ES un Latvijas līdzdalība)

Privātais finansējumsKopā:
C. INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU

C.1.

Projekta nosaukums:C.2.

Projekta mērķis:
C.3.

Projekta mērķa grupas apraksts:
C.4.

Plānotā apakšaktivitāte

1. Piestātņu un zivju izkraušanas vietu būvniecība vai modernizēšana, un tām nepieciešamo infrastruktūras elementu (dzeramā ūdens padeve, notekūdeņu savākšana) izbūve un modernizēšana


2. Izkrauto zivju uzglabāšanas apstākļu nodrošināšana ostu teritorijā zvejnieku vajadzībām un arī ārpus ostām piekrastes zvejnieku vajadzībām (ledus izgatavošanas iekārtas, zivju šķirošanas iekārtas, zivju atvēsinātavas, saldētavas, kastu un konteineru mazgāšanas apstākļu nodrošināšana)


3. Zivju izsoles tirgus vietu veidošana (tai skaitā, būvniecība, esošo ēku rekonstrukcija vai renovācija, iekārtu iegāde un uzstādīšana)


4. Piestātņu un molu būvniecība un atjaunošana, laipu, slīpsliedņu, vinču izveidošana, kā arī zvejas aprīkojuma uzglabāšanas vietu ierīkošana piekrastes zvejnieku integrēto kolektīvo projektu ietvaros


5. Esošo molu rekonstrukcija ar mērķi nodrošināt drošus apstākļus zivju iekraušanai / izkraušanai ostās, kuras izmanto galvenokārt zvejas kuģi


C.5.

Projekta apraksts
C.6.

Projekta sākuma termiņš (dd.mm.gggg)


Projekta gala termiņš (dd.mm.gggg)


Projekta ilgums (mēneši)


C.7.

Projekta ieviešanas vieta

Statistikas reģions


Republikas nozīmes pilsēta


Pilsēta


Novads, pagasts


Ieviešanas adrese


C.8.

Projekta kopējā summa (Ls)


Projekta attiecināmo izdevumu summa (Ls)


C.9.

Projekta finansējuma sadalījums

Finanšu avots

Summa (Ls)

Procentos no kopējās summas (%)

1. Sabiedriskais atbalsts (ES un Latvijas līdzdalība)2. Privātais finansējumspašu līdzekļiaizņēmumi3. Citi līdzekļiKOPĀ


100,00

C.10.

Ja C.9. tabulā ir norādīti citi līdzekļi, precizēt - kādi:
C.11.

Katras plānotās aktivitātes saistība ar pasākuma mērķiem:


C.12.

Sadarbība ar galvenajiem sadarbības partneriem:


C.13.

Struktūrfonda pieprasījumu iesniegšanas laika grafiks (viens gala maksājums par visām projekta izmaksām vai ne vairāk par 3 daļu maksājumiem)

Nr.

Struktūrfonda pieprasījumā iekļautās attiecināmo izmaksu plānotās aktivitātes

Struktūrfonda pieprasījumu iesniegšanas datums, mm/gggg

Summa (Ls)

1.
2.
3.

KOPĀC.14.

Attiecināmās izmaksas

Plānotās aktivitātes pa attiecināmo izmaksu kategorijām

Cena par vienību, Ls

Skaits

Summa (bez PVN), Ls

Ieviešanas laiks

pilna

bez PVN

2006

2007

2008

I Jaunu ražošanai paredzētu pamatlīdzekļu iegāde

II Jaunbūves, rekonstrukcijas un renovācijas izmaksas

III Būvmateriālu iegāde

IV Vispārējās izmaksas, kas nepārsniedz 12 % no projekta attiecināmo izmaksu summas

V Zemes pirkums

KOPĀ
C.15.

Neattiecināmās izmaksas, Ls

Plānotās aktivitātes

Summa, Ls

 

 

 

 

 

 Kopā


C.16.

Esošie un sasniedzamie indikatori


______________. gads
(pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta ieviešanas)

______________. gads
(nākamajā gadā pēc projekta ieviešanas)

1. Jaunu ostu iekārtu būvniecība / esošo ostu iekārtu paplašināšana:1.1. Piestātņu m21.2. Piestātņu lineārie metri, m1.3. Saldētavu m31.4. Uzglabāšanas iekārtu (noliktavu, kravu laukumu), kas nav saldētavas, m21.5. Pārvietošanas iekārtu skaits, gab.1.6. Ledus mašīnu skaits, gab.1.7. Elektrības vai ūdens piegādes iekārtu skaits, gab.1.8. Degvielas piegādes (uzpildes vietu) skaits, gab.1.9. Citu iekārtu skaits, gab.1.10. Pirmās pārdošanai izmantojamās virsmas platība, m22. Esošo ostu iekārtu modernizācija bez fiziskas jaudas palielināšanas:2.1. To iekārtu (ēku, būvju) skaits, kas guvušas labumu no uzlabotajiem sanitārajiem apstākļiem2.2. To iekārtu (ēku, būvju) skaits, kas guvušas labumu no uzlabotajiem vides apstākļiem2.3. To iekārtu (ēku, būvju) skaits, ar ko ieviestas pakalpojumu uzlabošanas sistēmas (kvalitātes, tehnoloģiskie jauninājumi)C.17.

Projekta ieviešanas riski:


C.18.

Iespējamā rīcība gadījumā, ja struktūrfonda finansējums netiks piešķirts (atzīmēt tikai vienu iespēju):

Projekts tiks ieviests atbilstoši plānam (ja projektu var ieviest par saviem līdzekļiem, bez ES atbalsta)


Projekts tiks ieviests atbilstoši plānam, bet tas aizņems vairāk laika


Projekts tiks ieviests, samazinot tā apjomu


Projekts netiks ieviests


C.19.

Vai ir iesniegti citi projekta iesniegumi finansējuma saņemšanai no ES fondiem (ERAF, ESF, ELVGF) ?


Ja jā, lūdzu, norādiet


ES fonds

Pasākums

Summa, Ls

1.2.3.4.C.20.

Vai šis projekts ir saistīts ar citiem projektiem (ES finansētiem, valsts, pašvaldības finansētiem u.c.)
C.21.

Saistītā projekta nosaukums

Saistītā projekta ieviešanas periods

Saistītā projekta finansēšanas avots

Saistītā projekta finansējuma apjoms

sākuma datums

beigu datums


C.22.

Saistīto projektu īss apraksts


C.23.

Vai projekts atstās ietekmi uz vidi?C.24.

Projekta ietekme uz apkārtējo vidi:

C.25.

Vai projekta aktivitātes tiks ieviestas zemāk minētajās teritorijās?

Īpaši aizsargājamā dabas teritorija, t.sk., Natura 2000 teritorija


Īpaši aizsargājamie objekti


Citi (minēt)


Neviena no minētajām teritorijām


C.26.

Projekta informācijas un publicitātes pasākumi:
D. PAVADDOKUMENTI

D.1. Iesniedzamie dokumenti

Iesniedzamie dokumenti

Atzīmē ar X
(atbalsta pretendents)

Atzīmē ar X
(RLP darbinieks)

Neat-
tiecas

Neat-
tiecas

1

Projekta iesnieguma 3 eksemplāri, tai skaitā biznesa plāns (arī elektroniski):1.1.

ja projekta kopējā attiecināmo izmaksu summa ir līdz Ls 70 280 (100 000 eiro) - vienkāršots biznesa plāns, saskaņā ar 1.tabulu

Oriģināls1.2.

ja projekta kopējā attiecināmo izmaksu summa ir līdz Ls 70 280 - 210 841 (100 000 - 300 000 eiro) biznesa plāns, saskaņā ar 2.,3.,4.,5.,6.tabulu

Oriģināls1.3.

ja projekta kopējā attiecināmo izmaksu summa ir līdz ir vienāda vai lielāka par Ls 210 841 (300 000 eiro) biznesa plāns, saskaņā ar 7.tabulu

Oriģināls2

Izziņa no Valsts ieņēmumu dienesta (VID) par nodokļu no maksu (uz iesnieguma iesniegšanas brīdi)*

Oriģināls3

Izziņa no kredītiestādes vai krājaizdevu sabiedrības par kredīta piešķiršanu, ja projekta ieviešanai tiks ņemts kredīts - izziņā jābūt norādītiem kredītdevēja un kredītņēmēja rekvizītiem un kredīta summai

Oriģināls4

Pēdējā noslēgtā Gada pārskats (pilns komplekts) saskaņā ar LR likumu "Par uzņēmumu gada pārskatiem" projektu iesniedzējiem, kuru gada apgrozījums pārsniedz Ls 45 000,- ar VID atzīmi par saņemšanu

Kopija5

Pēdējā noslēgtā Gada ienākumu deklarācija "Ieņēmumi no saimnieciskās darbības" saskaņā ar 10.01.2006. LR MK noteikumiem Nr.41 "Noteikumi par iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību" projektu iesniedzējiem, kuru gada apgrozījums nepārsniedz Ls 45 000,- ar VID atzīmi par saņemšanu (Piekrastes zvejnieku integrēto grupu kolektīvo projektu gadījumā katram dalībniekam)

Kopija6

Īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti vai ilgtermiņa nomas līgums vismaz uz 7 gadiem, no pieteikuma iesniegšanas brīža, par būvi, ja projektā paredzēts uzstādīt tehnoloģiskās iekārtas un arī par hidrotehniskām būvēm

Kopija7

Apliecinājums, ka projekta iesniegumu parakstījusī persona ir paraksttiesīga (neattiecas uz piekrastes zvejnieku integrēto kolektīvo projektu)

oriģināls8

Saskaņojums ar attiecīgo pašvaldību par projekta ieviešanu (attiecas uz tām aktivitātēm, kurām nav paredzēts būvprojekts)

Kopija9

Pašvaldības lēmums par piedalīšanos projektā

Kopija10

Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes līdzfinansējuma iespēju izvērtējums

Kopija11

Pašvaldību finanšu stabilizācijas projektu saskaņošanas pastāvīgās komisijas atzinums

Kopija12

Pašvaldības lēmums par galvojuma piešķiršanu pašvaldības uzņēmumam

KopijaZemes pirkuma gadījumā:

13

Kvalificēta vērtētāja atzinums par to, ka zemes pirkuma cena nepārsniedz tirgus vērtību

oriģinālsPiekrastes zvejnieku integrēto grupu kolektīvo projektu gadījumā iesniedzamie papildus dokumenti:

14

Latvijas Kuģu reģistra izdota zvejas kuģa Īpašuma apliecība vai kuģa nomas līgums - Piekrastes zvejnieku integrēto kolektīvo projektu gadījumā katram dalībniekam

Kopija15

LJA Kuģošanas drošības inspekcijas izdota Kuģošanas spējas apliecība ar atzīmi par ikgadējās apskates veikšanu - Piekrastes zvejnieku integrēto kolektīvo projektu gadījumā katram dalībniekam

Kopija16

Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes izdota piekrastes zvejas atļauja (licence) - Piekrastes zvejnieku integrēto kolektīvo projektu gadījumā katram dalībniekam

Kopija17

Zemkopības ministrijas Valsts zivsaimniecības pārvalde speciālā atļauja (licence) zvejniecības uzņēmējdarbības veikšanai

Kopija18

Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums

Kopija19

Pārtikas un Veterinārā dienesta izsniegta Pārtikas uzņēmuma reģistrācijas apliecība

Kopija20

"Sadarbības līgums", kas ir spēkā vismaz 7 gadus no pieteikuma iesniegšanas brīža

Kopija21

Pilnvara projekta iesnieguma iesniedzējam no zvejnieku grupas

oriģinālsGadījumos, kad jāpiemēro normatīvie akti par iepirkuma procedūras piemērošanu pasūtītāja finansētiem projektiem**:

22

Iepirkuma priekšmeta tehniskais apraksts un uzaicinājums saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu pasūtītāja finansētiem projektiem

oriģināls23

Vismaz trīs iepirkuma procedūrai atbilstoši piedāvājumi no uzaicinātajiem piegādātājiem

kopijas24

IUB publicētā uzaicinājuma izdruka

oriģināls25

IUB publicēto grozījumu izdruka

oriģināls26

IUB publicētā gala lēmuma izdruka

oriģināls27

Vērtēšanas ziņojums

kopijaGadījumos, kad jāpiemēro iepirkuma procedūra saskaņā ar "Publisko iepirkumu likumu" **:

28

Paziņojums par līgumu vai cenu aptaujas gadījumā informatīvais paziņojums- saskaņā ar likuma nosacījumiem

kopija29

Saņemtie piedāvājumi - saskaņā ar likuma nosacījumiem

kopija30

Paziņojumu par iepirkumu procedūras rezultātiem - saskaņā ar likuma nosacījumiem

oriģinālsBūvniecības projektiem:

31

Zemesgrāmatas nodaļas izdots Nostiprinājuma uzraksts par zemi, uz kuras paredzēts veikt būvniecību vai arī ilgtermiņa zemes nomas līgums- par ilgtermiņa zemes vai ēku (būvju) nomas līgumu tiks uzskatīts tāds, kurā nomas termiņš nav mazāks par 7 gadiem, no pieteikuma iesniegšanas brīža

Kopija32

Būvniecības pieteikums-uzskaites karte

Kopija33

Plānošanas un arhitektūras uzdevums

Kopija34

Projekta iesniedzēja apstiprināts aprēķins par būves plānoto kopējo grīdas platību (m2) un izmaksām (Ls)

oriģināls35

Vienkāršotas rekonstrukcijas un renovācijas gadījumos - apliecinājuma karte (saskaņā ar normatīvajiem aktiem par vispārīgajiem būvnoteikumiem)

KopijaCiti iesniegtie dokumenti:
Iesniegtie dokumenti kopā:* - Projekta iesniedzējs ir tiesīgs neiesniegt šo dokumentu. Šajā gadījumā jāiesniedz pilnvara LAD šīs izziņas saņemšanai attiecīgajā valsts pārvaldes iestādē. LAD to iegūs administratīvajā procesa noteiktajā kārtībā un termiņā.

**Būvniecības, rekonstrukcijas vai renovācijas projektu gadījumā iepirkuma procedūras dokumentu iesniegšanas kārtība ir noteikta vadlīnijās iesniedzējiem, t.i., šo dokumentu iesniegšana ir pieļaujama vēlākais 6 (sešu) mēnešu laikā pēc projekta apstiprināšanas un līguma noslēgšanas starp LAD un projekta iesniedzēju. Gadījumā, ja projekta iesniedzējs ir sagatavojis visus iepirkuma procedūras dokumentus uz projekta pieteikuma iesniegšanas brīdi, tos var iesniegt LAD kopā ar projekta pieteikumu.


D. 2.

Ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti

Nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti


Projekta iesniedzējs ____________________

_____________________________________
(paraksts, paraksta atšifrējums, datums)


Projekta iesniedzējs ____________________

_____________________________________
(paraksts, paraksta atšifrējums, datums)


LAD RLP darbinieka paraksts:____________

_____________________________________
(paraksts, paraksta atšifrējums, datums)


LAD RLP darbinieka paraksts:____________

_____________________________________
(paraksts, paraksta atšifrējums, datums)


E. PROJEKTA IESNIEDZĒJA DEKLARĀCIJA

Ar savu parakstu apliecinu, ka:

1

šī projekta finansēšanai neesmu saņēmis Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības fondu (piem. SAPARD, PHARE, ISPA, ZVFI, ELVGF, ERAF, ESF) finansējumu vai cita veida valsts līdzekļus;

2

privātā finansējuma daļai neesmu saņēmis sabiedrisko fondu finansējumu, un visu sabiedrisko fondu finansējumu daļa (ja tāda ir), ir uzrādīta un atskaitīta no projekta attaisnoto izdevumu Latvijas Republikas un Eiropas Savienības līdzfinansējuma summas;

3

esmu iepazinies ar visiem struktūrfondu finansējuma saņemšanas nosacījumiem, t.sk. Vienoto Programmdokumentu, Programmas Papildinājumu un Padomes regulām (EK) Nr. 1260/1999, Nr. 1263/1999, Nr. 1685/2000; Nr. 448/2004, Nr. 1159/2000, Nr. 2792/1999, Nr. 1451/2001, Nr. 179/2002, Nr. 2369/2002, Nr. 1421/2004, kā arī Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un projekta īstenošanas gaitā apņemos to ievērot;

4

glabāju identisku projekta iesniegumu;

5

apņemos glabāt un nepieciešamības gadījumā uzrādīt visu ar projektu un tā ieviešanu un uzraudzību saistīto dokumentāciju un informāciju (projekta iesniegums ar pavaddokumentiem, struktūrfondu pieprasījums un ar to saistītā dokumentācija, atskaites par projekta ieviešanu, projekta iesniedzēja finansiālās darbības dokumenti u.c.), kā arī piekrītu kontrolēm, kuras saistībā ar projektu un tā ieviešanu un uzraudzību veiks Latvijas vai Eiropas Savienības institūciju (LAD, Eiropas Komisija u.c.) pārstāvji pirms projekta apstiprināšanas, projekta īstenošanas laikā un 5 gadus pēc pēdējā maksājuma saņemšanas;

6

projektā paredzēto pasākumu ieviešana netiks uzsākta pirms līguma noslēgšanas ar LAD, izņemot vispārējās izmaksas, kas tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai ieviešanu un kas nepārsniedz 12 % no projekta attiecināmo izdevumu summas atņemot vispārējās izmaksas, t.sk., arhitektu, inženieru un konsultantu honorāri, juridiskie pakalpojumi, tehniski ekonomiskie pamatojumi, patentu un licenču saņemšanas izmaksas;

7

dokumentos sniegtā informācija ir patiesa. Esmu informēts, ka nepatiesu ziņu sniegšanas gadījumā es tieku izslēgts no struktūrfondu finansējuma saņēmēju loka līdz 2 gadiem;

8

projekts tiks ieviests projektā paredzētajā laikā. Esmu informēts, ka projekta neizpildes gadījumā paredzētajā laikā, noslēgtais līgums tiks lauzts;

9

5 gadus pēc pēdējā maksājuma saņemšanas bez LAD rakstiskas piekrišanas, neveikšu jebkādas darbības, kas var būtiski izmainīt projekta realizācijas nosacījumus, mērķus un līdzfinansētās investīcijas (atbilstoši Padomes Regulas (EK) Nr. 1260/1999 30(4).panta nosacījumiem).

10

neveikšu nekādas izmaiņas projektā, iepriekš nesaskaņojot tās ar LAD;

11

nav citas finansiālas saistības kā projektā norādītās;

12

iepirkumu procedūru veic saskaņā ar vadlīnijās minētajiem nosacījumiem;

13

veicot iepirkumu procedūru (cenu aptauju, atklāto konkursu u.c.) nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka ir personīgi ieinteresēts vai var rasties konflikta situācija saistībā ar veikto iepirkuma procedūru, saņemtajiem piedāvājumiem un piegādātāju (pakalpojumu sniedzēju) darbību.

14

neesmu pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodos likvidācijas procesā, saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai nav uzsākta tiesvedība par darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;

15

nepastāv spēkā esošs lēmums, ar kuru esmu atzīts par vainīgu krāpšanā, kukuļošanā, komerciālajā uzpirkšanā, kā arī noziedzīgas organizācijas izveidošanā, vai iesaistīšanos noziedzīgās organizācijās, vai citās nelikumīgās darbībās, kuru rezultātā skartas Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses un sodāmība nav dzēsta vai noņemta;

16

nav konstatēti profesionālās darbības pārkāpumi un nepastāv spēkā esošs lēmums, ar kuru esmu atzīts par vainīgu nodarījumā saistībā ar savu profesionālo darbību un sodāmība nav dzēsta vai noņemta;

17

esmu izpildījis visus pienākumus saistībā ar nodokļu maksājumiem un nav nodokļu parādi Latvijā vai citā valstī, kur esmu reģistrēts;

18

esmu izpildījis pienākumus saistībā ar valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un nav valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai citā valstī, kur esmu reģistrēts;

19

neesmu pārkāpis līguma nosacījumus, nepildot līguma saistības, kas slēgts ar LAD vai citu līgumslēdzēju institūciju Eiropas Kopienas finansējuma ietvaros;

20

neesmu sniedzis apzināti nepatiesu informāciju (ziņas) kā arī neesmu slēpis informāciju (ziņas) saistībā ar projektu;

21

manā rīcībā būs pietiekami finanšu resursi projektā paredzēto pasākumu pilnīgai izpildei plānotajos termiņos

22

neesmu centies iegūt savā rīcībā ierobežotas pieejamības (konfidenciālu) informāciju vai ar krimināli vai administratīvi sodāmām darbībām ietekmēt vērtēšanas komisiju vai LAD projektu konkursu vērtēšanas gaitā.

Ja tiks konstatēts, ka esat apzināti vai nolaidības dēļ sniedzis nepatiesas ziņas, Jums tiks liegta iespēja saņemt struktūrfondu finansējumu līdz 2 gadiem. Attiecīgos gadījumos LAD vērsīsies tiesībsargājošās institūcijās.

Projekts iesniegts ______ gada ____ ________________ 2 eksemplāros uzlapām ar pievienotiem _____ dokumentiem
(skaits)


Projekta iesniedzēja paraksts un paraksta atšifrējums ____________________________________________________________________________________

1.tabula

Naudas plūsma projekta ieviešanas laikā/pēc projekta ieviešanas-


.gads
Kopā

Janvāris

Februāris

Marts

Aprīlis

Maijs

Jūnijs

Jūlijs

Augusts

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

1

Atlikums mēneša sākumā
Naudas līdzekļu ienākumi:

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x


Ienākumi no saimnieciskās darbības:

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2345678910111213

Debitoru parādi


14

Kredīti


15

Citi naudas līdzekļu ienākumi16

Kopējie naudas līdzekļu ienākumi

(2+ ...+15)

Naudas līdzekļu izdevumi:

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

17

Degviela un smērvielas


18

Darba alga un sociālās apdrošināšanas maksājumi


19

Elektroenerģija un kurināmais


20

Pakalpojumi


21

Kredītprocenti


22

Nekustamā īpašuma nodoklis


23

Zemes, ēku un iekārtu noma


24

Remonts


25

Ilgtermiņa kredīta atmaksa


26

Ieguldījumi pamatlīdzekļos


27

Īstermiņa kredīta atmaksa


282930313233

Citi naudas līdzekļu izdevumi34

Kopējie naudas līdzekļu izdevumi (17+ ... +33)35

Naudas līdzekļu atlikums (1+16-34)2.tabula

Ražošana, izlietojums un ienākumi

Nr p. k.

Produkcijas veids

Pirms projekta ieviešanas

________

Pēc projekta ieviešanas

___________

Krājumi perioda sākumā, t

Saražots, t

Patērēts saimn. t

Realizēts

Krājumi perioda beigās, t

Krājumi perioda sākumā, t

Saražots, t

Patērēts saimn. t

Realizēts

Krājumi perioda beigās, t

Daudzums, t

Cena, Ls/t

Vērtība, Ls

Dau-dzums, t

Cena, Ls/t

Vērtība Ls

Zivsaimniecība1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Kopējie ienākumi no zivsaimniecības produkcijas realizācijas (1+...+19)

x


x

x

x

x

x

x


x

Ienākumi no citām nozarēm:
21


x

x


x


x

x


x

22


x

x


x


x

x


x

23


x

x


x


x

x


x

24


x

x


x


x

x


x

25

Kopējie ienākumi no citām nozarēm
(21 + ... +24)

x

x


x

x

x

x


x

26

Neto apgrozījums (20+25)

x

x


x

Neto apgrozījums

x

x


x

Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ienākumi


27

Subsīdijas

x

x


x


x

x


x

28


x

x


x


x

x


x

29


x

x


x


x

x


x

30


x

x


x


x

x


x

31


x

x


x


x

x


x

32

Pārējie saimnieciskās darbības ienākumi kopā (27+...+31)

x

x


x


x

x


x


3.tabula

Izmaksas


Pirms projekta ieviešanas.....

Pēc projekta ieviešanas .....

Patērēts

Cena

Vērtība


Patērēts

Cena

Vērtība

Mainīgās izmaksas

1

Degviela
2

Pakalpojumi
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
14
15
16
17
18
19
20

Mainīgās izmaksas kopā

x

xx

x


Fiksētās izmaksas

21

Darba alga
22

Sociālās apdrošināšanas maksājumi
23

Degviela un smērvielas (papildus mainīgajās izmaksās ietvertajai)
24

Elektrība
25

Kurināmais
26

Ražošanas iekārtu apkalpošana un remonts
27

Pamatlīdzekļu nolietojums
28

Noma
29

30

31

32

33

Citas izmaksas
34

Fiksētās izmaksas kopā (21+...+33)

x

xx

x


35

Izmaksas kopā (20+34)

x

xx

x


36

-t.sk. realizētās produkcijas ražošanas izmaksas

x

xx

x


4.tabula


Naudas plūsma projekta ieviešanas laikā/pēc projekta ieviešanas -


.gads

Kopā

Janvāris

Februāris

Marts

Aprīlis

Maijs

Jūnijs

Jūlijs

Augusts

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

1

Atlikums mēneša sākumā
Naudas līdzekļu ienākumi:

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x


Ienākumi no saimnieciskās darbības:

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

23456789101112

Debitoru parādi


13

Kredīti


14

Citi naudas līdzekļu ienākumi15

Kopējie naudas līdzekļu ienākumi (2+ ...+14)

Naudas līdzekļu izdevumi:

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

16

Degviela un smērvielas


17

Darba alga un sociālās apdrošināšanas maksājumi


18

Elektroenerģija un kurināmais


19

Pakalpojumi


20

Kredītprocenti


21

Nekustamā īpašuma nodoklis


22

Zemes, ēku un iekārtu noma


23

Remonts


24

Ilgtermiņa kredīta atmaksa


25

Ieguldījumi pamatlīdzekļos


26

Īstermiņa kredīta atmaksa


27282930313233

Citi naudas līdzekļu izdevumi34

Kopējie naudas līdzekļu izdevumi (16+ ... +33)35

Naudas līdzekļu atlikums (1+15-34)
5.tabula

Finanšu plānsPēdējais noslēgtais gads

Turpmākie gadi (norādīt) *


Peļņas zaudējumu aprēķins

1

Neto apgrozījums


2

Realizētās produkcijas ražošanas izmaksas


3

Pārējie saimnieciskās darbības ienākumi


4

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

5

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

6

Ārkārtas ieņēmumi

7

Ārkārtas izmaksas

8

Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem

9

Ienākuma nodoklis


10

Pārējie nodokļi


11

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi

Bilance (uz gada beigām)

Aktīvi

12

Nemateriālie ieguldījumi


13

Pamatlīdzekļi


14

Ilgtermiņa finansu ieguldījumi


15

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā (12+13+14)

16

Krājumi


17

Debitori


18

Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos


19

Naudas līdzekļi


20

Apgrozāmie līdzekļi kopā
(16+ ...+ 19)

21

Kopā aktīvi (15 + 20)

Pasīvi

22

Ilgtermiņa parādi


23

Īstermiņa parādi


24

Kopā kreditori (22 + 23)

25

Pamatkapitāls

26

Rezerves


27

Nesadalītā peļņa


28

Pārējais pašu kapitāls


29

Kopā pašu kapitāls (25+ ... + 28)


30

Uzkrājumi

31

Kopā pasīvi (24+29+30)

*) norādīt 1 gadu pirms projekta realizācijas un 1 gadu pēc projekta realizācijas


6.tabula

KredītsaistībasPēdējā noslēgtā gadā

Turpmākie gadi (norādīt)**

gada sākumā


1

Ilgtermiņa kredīts2

Ilgtermiņa kredīta īstermiņa daļa3

Īstermiņa kredīts4

Gada laikā atmaksātais5

Citi kreditori


**) norādīt 5 gadus, sākot ar pēdējo noslēgto gadu

7.tabula

Prasības projektu biznesa plānu sagatavošanai, ja attiecināmo izmaksu summa ir lielāka par Ls 210 841 (300 000 eiro):

Brīvas formas biznesa plāns, kurā kā minimums jāiekļauj šāda informācija:

1

kopsavilkums;

2

uzņēmuma vēsture;

3

uzņēmuma vadības sistēma;

4

uzņēmuma pašreizējā darbība;

5

uzņēmuma mērķi (īstermiņa un ilgtermiņa);

6

tirgus izpēte;

7

nozares analīze;

8

realizācijas sistēma;

9

konkurence;

10

sadarbība ar citiem uzņēmumiem un saistība ar citiem projektiem;

11

ražošanas process un tehnoloģiskā procesa apraksts;

12

problēmas, riskantās un vājās vietas;

13

nepieciešamās investīcijas;

14

projekta realizācijas termiņi - sadalījums pa etapiem;

15

finanšu informācija par iepriekšējiem 3 gadiem pirms projekta iesniegšanas gada - peļņas un zaudējumu aprēķins un bilance;

16

plānotā finanšu informācija turpmākajiem 3 gadiem sākot ar projekta ieviešanas gadu - peļņas un zaudējumu aprēķins un bilance, kā arī naudas plūsmas (projekta ieviešanas gadā (-os) un gadā pēc projekta ieviešanas par katru mēnesi, turpmākajos gados tikai par gadu).

Zemkopības ministra vietā - vides ministrs R.Vējonis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par atklāta projektu iesniegumu konkursa "Zvejas ostu aprīkojums" vadlīnijām Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 650Pieņemts: 08.08.2006.Stājas spēkā: 17.08.2006.Zaudē spēku: 06.03.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 130, 16.08.2006.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
141773
17.08.2006
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)