Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.633

Rīgā 2006.gada 1.augustā (prot. Nr.40 32.§)
Noteikumi par atklāta projektu iesniegumu konkursa "Flotes atjaunošana un zvejas kuģu modernizēšana" vadlīnijām
Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu vadības
likuma
16.panta pirmās daļas 11. un 12.punktu

1. Noteikumi nosaka atklāta projektu iesniegumu konkursa "Flotes atjaunošana un zvejas kuģu modernizēšana" vadlīnijas.

2. Atklāta konkursa sagatavošana un norise notiek atbilstoši vadlīnijām šo noteikumu 1.pielikumā noteiktajā kārtībā.

3. Struktūrfonda projekta iesniedzējs iesniedz projekta iesniegumu (2.pielikums) Lauku atbalsta dienestā.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Zemkopības ministrs M.Roze
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 1.augusta noteikumiem Nr.633

Eiropas Savienības struktūrfonda

Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumenta

 

Atklāta projektu iesniegumu konkursa

 

Vienotā programmdokumenta

4. prioritātes "Lauku un zivsaimniecības attīstības veicināšana"

4.9. pasākuma "Flotes atjaunošana un zvejas kuģu modernizēšana"

 

VADLĪNIJAS

 

struktūrfonda projekta iesniedzējam

 

 

Priekšvārds

 

Atklāta projektu iesniegumu konkursa vadlīnijas (turpmāk - vadlīnijas) ir izstrādātas, lai palīdzētu Jums pieteikties uz Eiropas Savienības struktūrfonda - Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumenta finansējumu.

Latvijas valdība ir izstrādājusi Vienoto programmdokumentu (turpmāk - VPD), kurā noteikta stratēģija un prioritātes sociālekonomisko apstākļu uzlabošanai valstī 2004. - 2006.gada programmēšanas periodam un Vienotā programmdokumenta Programmas papildinājumu (turpmāk - PP), kas ir Eiropas Savienības struktūrfondu ieviešanas pamata dokuments Latvijā 2004. - 2006.gadam. Pirms pieteikšanās uz Eiropas Savienības struktūrfonda un valsts budžeta finansējumu (turpmāk - struktūrfonda finansējums) ieteicams iepazīties ar abiem minētajiem plānošanas dokumentiem.

 

Vadlīnijās ir:

1) sniegta informācija, kas palīdzēs Jums pieteikties Eiropas Savienības struktūrfonda finansējuma saņemšanai;

2) skaidrotas Vienotā programmdokumenta noteiktās prioritātes, pasākumi un aktivitātes, kuras paredzēts ievest Latvijā;

3) skaidrotas pamatprasības, kas jāievēro, piesakoties uz struktūrfonda finansējumu.

 

SATURS

 

1. Situācijas apraksts...4

2. Atbilstības nosacījumi...9

3. Pieteikšanās kārtība....15

4. Vērtēšanas un atlase....17

5. Projekta ieviešanas nosacījumi...25

 

1. Situācijas apraksts

 

1.1. Eiropas Savienības struktūrfondu pamatprincipi

 

Viens no galvenajiem Eiropas Savienības reģionālās politikas īstenošanas instrumentiem ir struktūrfondi. Visa Latvijas teritorija Eiropas Savienības struktūrfondu mērķu dalījumā tiek pielīdzināta Mērķa 1 reģionam, kur iekšzemes kopprodukts uz vienu iedzīvotāju ir zemāks par 75 % no vidējā Eiropas Savienības dalībvalstu līmeņa.

 

Mērķa 1 teritorijās darbojas šādi Eiropas Savienības struktūrfondi:

1. Eiropas Reģionālās attīstības fonds (turpmāk - ERAF).

ERAF mērķis ir sniegt atbalstu reģionālo atšķirību izlīdzināšanai, piedaloties atpalikušo reģionu attīstības veicināšanā un strukturālā izlīdzināšanā, kā arī to industriālo reģionu pārveidē, kuru stāvoklis pasliktinās;

2. Eiropas Sociālais fonds (turpmāk - ESF).

ESF mērķis ir izskaust diskrimināciju un nevienlīdzību darba tirgū, sniegt atbalstu cilvēkresursu attīstībai, sekmēt informācijas sabiedrības izveidi;

3. Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonds (turpmāk - ELVGF).

ELVGF mērķis ir atbalstīt lauksaimniecības pārstrukturēšanu un veicināt lauku attīstību;

4. Zivsaimniecības vadības finansēšanas instruments (turpmāk - ZVFI).

ZVFI mērķis ir nodrošināt strukturālos pasākumus zvejniecības un akvakultūras jomās, kā arī zivsaimniecības produktu pārstrādes rūpniecībā un tirdzniecībā.

 

1.2. Vienotā programmdokumenta mērķi un prioritātes

 

Vienotais programmdokuments ir Eiropas Komisijas apstiprināts dokuments par Eiropas Savienības struktūrfondu izmantošanu, kas ietver informāciju par rīcības stratēģiju un mērķiem Eiropas Savienības struktūrfondu izmantošanā, nosaka prioritātes, no Eiropas Savienības struktūrfondiem finansējamos pasākumus, kā arī Eiropas Savienības struktūrfondu piešķirto finansējumu. Vienotajā programmdokumentā noteiktā rīcības stratēģija un prioritātes tiek īstenotas saskaņā ar Programmas papildinājumu.

Programmas papildinājums ir uzraudzības komitejas apstiprināts dokuments, kas ietver detalizētu informāciju par īstenojamiem pasākumiem, sasniedzamajiem mērķiem, struktūrfondu finansējuma saņēmējiem, finansēšanas nosacījumiem un projekta atlases kritērijiem.

Vienotajā programmdokumentā ir izvirzīti trīs būtiskākie vidēja termiņa mērķi: konkurētspējas attīstība un nodarbinātības veicināšana, cilvēkresursu attīstība un infrastruktūras uzlabošana. Lai sasniegtu minētos mērķus, Vienotajā programmdokumentā ir noteiktas četras prioritātes:

1. Līdzsvarotas attīstības veicināšana (ERAF);

2. Uzņēmējdarbības un inovāciju veicināšana (ERAF);

3. Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības veicināšana (ESF);

4. Lauku un zivsaimniecības attīstības veicināšana (ELVGF un ZVFI).

 

Lauku atbalsta dienests (turpmāk - LAD) ir otrā līmeņa starpniekinstitūcija, kas administrē pasākumus, kas tiek līdzfinansēti no ELVGF un ZVFI.

 

1.3. ZVFI līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu apraksts

 

ZVFI līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu mērķis ir atbalstīt zivsaimniecības nozares attīstību, ietverot gan zvejniecības, gan akvakultūras, gan zivju apstrādes jomas. ZVFI līdzfinansētie pasākumi ir vērsti galvenokārt uz zvejas flotes kapacitātes sabalansēšanu ar pieejamajiem zivju resursiem, kā arī uz flotes pārstrukturizāciju atbilstoši kuģošanas un darba drošības prasībām. ZVFI atbalstāmie pasākumi ir saskaņā ar zivsaimniecības nozares attīstības tendencēm un virzieniem.

 

ZVFI līdzfinansētie pasākumi un aktivitātes paredz līdzsvarot zvejas flotes kapacitāti ar pieejamajiem zivju resursiem, attīstīt augstas kvalitātes un augstas pievienotās vērtības produktu ražošanu, attīstīt zivju apstrādes sektoru un celt tā konkurētspēju Eiropas Savienības un starptautiskajā tirgū, pilnveidot ostu infrastruktūru, īpaši uzlabojot zivju izkraušanas un uzglabāšanas apstākļus, attīstīt akvakultūras sektoru un uzlabot sociāli ekonomiskos apstākļus zivsaimniecības sektorā.

 

ZVFI līdzfinansētie pasākumi:

1) Zvejas intensitātes sabalansēšana (šim pasākumam tiek iedalīti 43,6 % no struktūrfonda paredzētā sabiedriskā finansējuma apjoma);

2) Flotes atjaunošana un zvejas kuģu modernizēšana (2,8 %);

3) Zvejas un akvakultūras produktu apstrādes un mārketinga uzlabošana, zvejas ostu aprīkojums un akvakultūra (43,1 %);

4) Piekrastes zvejas attīstība, sociāli ekonomiskie pasākumi, atbalsts zvejas aktivitāšu pagaidu pārtraukšanai un citas finansiālas kompensācijas, jaunu noieta tirgu apgūšanas veicināšana un atbalsts ražotāju organizācijām (10,5 %).

 

Lai nodrošinātu maksimāla papildināmības efekta sasniegšanu, pasākumu ieviešanas procesā ir plānota koordinācija arī ar pasākumiem, kas tiks finansēti no ERAF (ostu sabiedriski pieejamais aprīkojums, mārketinga un eksporta veicināšanas aktivitātes u.c.) un ESF (zvejnieku pārapmācība).

 

1.4. Pasākuma "Flotes atjaunošana un zvejas kuģu modernizēšana" pamatojums un apraksts [1]

 

Pasākums paredz atbalstu zvejas flotes atjaunošanas un modernizācijas pasākumiem. Pasākuma aktivitātes ir virzītas uz kuģošanas drošības, darba un higiēnas apstākļu uzlabošanu, kā arī zivju uzglabāšanai un apstrādei atbilstošu apstākļu nodrošināšanu uz zvejas kuģiem, kas savukārt veicinās ilgtspējīgu un atbildīgu resursu izmantošanu.

Tā kā Latvijai noteiktās nozvejas kvotas un katram zvejas kuģim noteiktie nozvejas limiti tiek stingri kontrolēti, tad plānotās aktivitātes neapdraudēs ilgtspējīgu zivsaimniecības attīstību. Struktūrfonda finansējums nav paredzēts kuģu zvejas jaudas palielināšanai - kuģu tonnāžas, to dzinēju jaudas pieaugumam un zvejas rīku efektivitātes paaugstināšanai.

 

Galvenās pasākuma mērķa grupas ir zvejas kuģu īpašnieki un zvejnieki.

 

Izstrādājot struktūrfonda projekta iesniegumu, jāņem vērā šādi Eiropas Savienības un nacionālie politikas dokumenti attiecīgajā jomā:

1. Vienotais programmdokuments;

2. Programmas papildinājums;

3. Eiropas Savienības normatīvie akti:

Padomes 1999.gada 21.jūnija Regula (EK) Nr. 1260/1999 (turpmāk - Padomes Regula Nr. 1260/1999), ar ko paredz vispārīgus noteikumus par struktūrfondiem;

Komisijas 2000.gada 8.novembra Regula (EK) Nr. 1685/2000 (turpmāk - Padomes Regula Nr. 1685/2000), kas nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai Nr. 1260/1999 attiecībā uz izdevumu piemērotību Struktūrfondu līdzfinansētās darbībās;

Komisijas 2004.gada 10.marta Regula (EK) Nr. 448/2004 (turpmāk - Padomes Regula Nr. 448/2004), ar ko groza Regulu Nr. 1685/2000, kas nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai Nr. 1260/1999 attiecībā uz izdevumu piemērotību Struktūrfondu līdzfinansētās darbībās, un atceļ Regulu (EK) Nr. 1145/2003 (turpmāk - Padomes Regula Nr. 1145/2003);

Padomes 1999.gada 21.jūnija Regula (EK) Nr. 1263/1999 (turpmāk - Padomes Regula Nr. 1263/1999) par Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumentu;

Padomes 1999.gada 17.decembra Regula (EK) Nr. 2792/1999 (turpmāk - Padomes Regula Nr. 2792/1999), kas nosaka sīki izstrādātus Kopienas noteikumus un kārtību attiecībā uz struktūrpalīdzību zivsaimniecības nozarē;

Padomes 2002.gada 20.decembra Regula (EK) Nr. 2369/2002 (turpmāk - Padomes Regula Nr.2369/1999), ar kuru groza Regulu Nr. 2792/1999, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus un kārtību attiecībā uz Kopienas struktūrpalīdzību zivsaimniecības nozarē;

Padomes 2002.gada 28.janvāra Regula (EK) Nr. 179/2002(turpmāk - Padomes Regula Nr. 179/2002), ar ko groza Regulu Nr. 2792/1999, ar ko paredz sīki izstrādātus Kopienas noteikumus un kārtību attiecībā uz struktūrpalīdzību zivsaimniecības nozarē;

Padomes 2001.gada 28.jūnija Regula (EK) Nr. 1451/2001 (turpmāk - Padomes Regula Nr. 1451/2001), ar kuru groza Regulu Nr. 2792/1999, kas nosaka sīki izstrādātus noteikumus un kārtību attiecībā uz Kopienas struktūrpalīdzību zivsaimniecības nozarē

Padomes 2004.gada 19.jūlija Regula (EK) Nr. 1421/2004 (turpmāk - Padomes Regula Nr. 1421/2004), ar kuru groza Regulu Nr. 2792/1999, kas nosaka sīki izstrādātus Kopienas noteikumus un kārtību attiecībā uz struktūrpalīdzību zivsaimniecības nozarē;

Komisijas 2000.gada 30.maija Regula (EK) Nr. 1159/2000 (turpmāk - Padomes Regula Nr. 1159/2000) par informācijas un publicitātes pasākumiem, kas dalībvalstīm veicami sakarā ar palīdzību no struktūrfondiem;

4. Latvijas Republikas normatīvie akti.

 

1.5. Pieejamais finansējums

 

Aktivitātes ietvaros pieejamais sabiedriskais finansējums tiek piešķirts no ZVFI un nacionālā budžeta līdzekļiem saskaņā ar Vienotajā programmdokumentā paredzēto finansējuma apjomu atbilstoši ZVFI Vadības komitejas apstiprinātajam pieejamo finanšu līdzekļu sadalījumam.

Kopējā sabiedriskā finansējuma summa, kas pieejama pasākuma "Flotes atjaunošana un zvejas kuģu modernizēšana" ietvaros, ir publicēta LAD mājas lapā www.lad.gov.lv un Finanšu ministrijas izveidotajā mājas lapā www.esfondi.lv.

 

Minimālā projekta summa: nav noteikta.

 

Maksimālā projekta summa: attiecināmas izmaksas zvejas kuģu modernizēšanai nedrīkst pārsniegt 1.tabulā norādītos struktūrfonda finansējuma apjomus.

 

1.tabula

Finansējuma apjoma aprēķins

  Zvejas kuģu kategorija atbilstoši tonnāžai (GT)

  Ls

  (0;10)

  (11 000/GT + 2 000 ) * 0,702804

  [10;25)

  (5 000/GT + 62 000 ) * 0,702804

  [25;100)

  (4 200/GT + 82 000 ) * 0,702804

  [100;300)

  (2 700/GT + 232 000 ) * 0,702804

  [300;500)

  (2 200/GT + 382 000 ) * 0,702804

  500 un vairāk

  (1 200/GT + 882 000 ) * 0,702804

Aprēķina piemērs:

Ja kuģa bruto tonnāža ir 15 tonnas, tad finansējuma summa būs:

(5 000*15 + 62 000) * 0,702804 = Ls 96 284

Tā ir maksimālā summa, uz kuru projekta iesniedzējs var pretendēt kuģa modernizēšanas gadījumā.

 

Līdzfinansējums: no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām ZVFI finansējums veido 35 %, finansējums no valsts budžeta līdzekļiem - 5 %, bet struktūrfonda finansējuma saņēmēja ieguldījumam jābūt 60 %.

Ja projekta finansēšanai tiek piesaistīti pašvaldības vai sabiedrisko fondu līdzekļi, tad par attiecīgo summu jāsamazina Latvijas valsts budžeta un Eiropas Savienības struktūrfonda finansējuma apjoms.

 

2. Atbilstības nosacījumi

2.1. Projekta iesniedzējs

Šī pasākumā projekta iesniedzēji ir:

·  Latvijas Kuģu reģistrā reģistrēto un Zemkopības ministrijas Valsts zivsaimniecības pārvaldes zvejas kuģu sarakstā vismaz 5 gadus iekļauto zvejas kuģu īpašnieki (izņemot piekrastes zvejas kuģu īpašniekus). Nosacījums par pieciem gadiem neattiecas uz kuģu novērošanas sistēmu aprīkojuma iegādes un uzstādīšanas un akustisko atbaidīšanas ierīču iegādes gadījumiem;

·  Latvijas Kuģu reģistrā reģistrēto un Zemkopības ministrijas Valsts zivsaimniecības pārvaldes zvejas kuģu sarakstā iekļauto piekrastes zvejas kuģu īpašnieki;

·  Piekrastes zvejnieku integrēto kolektīvu projektu gadījumos - piekrastes zvejnieku grupas (grupā jābūt vismaz 3 personām), kas izveidotas zvejas kuģu modernizēšanas projektu ieviešanai.

Projekta iesniedzējs ir atbildīgs par visu projektā paredzēto darbu izpildi.

Projekta iesniedzējam ir jābūt pieejamiem stabiliem un pietiekamiem finanšu līdzekļiem, lai nodrošinātu noteiktu projekta finansējuma daļu un projekta ieviešanas nepārtrauktību.

 

Uz finansējumu nevar pretendēt persona, kas:

·  ja projekta iesniedzējs ir juridiska persona - tā ir pasludināta par maksātnespējīgu, atrodas likvidācijas procesā, saimnieciskā darbība ir apturēta vai pārtraukta vai ir uzsākta tiesvedība par darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;

·  ar spēkā esošu lēmumu, kuru nav iespējams pārsūdzēt augstākajā tiesas instancē, atzīta par vainīgu krāpšanā, kukuļošanā, komerciālajā uzpirkšanā, kā arī noziedzīgas organizācijas izveidošanā, vai iesaistīšanos noziedzīgās organizācijās, vai citās nelikumīgās darbībās, kuru rezultātā skartas Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses un sodāmība nav dzēsta vai noņemta;

·  sakarā ar spēkā esošu lēmumu ir atzīta par vainīgu nodarījumā saistībā ar savu profesionālo darbību un sodāmība nav dzēsta vai noņemta;

·  nav izpildījusi pienākumus saistībā ar nodokļu maksājumiem un ir nodokļu parādi Latvijā vai citā valstī, kur ir reģistrēta;

·  nav izpildījusi pienākumus saistībā ar valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un ir valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai citā valstī, kur ir reģistrēta;

·  pārkāpusi līguma nosacījumus, nepildot līguma saistības, kas slēgts ar LAD vai citu līgumslēdzēju institūciju Eiropas Kopienas finansējuma ietvaros;

·  vainojama informācijas sagrozīšanā saistībā ar iesniedzamo informāciju, kas ir priekšnosacījums dalībai projektu konkursā;

·   centusies iegūt savā rīcībā ierobežotas pieejamības (konfidenciālu) informāciju vai ar krimināli vai administratīvi sodāmām darbībām ietekmēt vērtēšanas komisiju vai līgumslēdzēju institūciju projektu konkursu vērtēšanas gaitā.

 

2.2. Projekts

Šī pasākuma projekti var tikt ieviesti visā Latvijas valsts teritorijā.

Pasākuma ietvaros līdzfinansējamās aktivitātes:

1. Kuģošanas drošības apstākļu uzlabošana uz zvejas kuģiem, izņemot kuģu korpusu renovācija un dzinēju iegāde un uzstādīšana.

2. Higiēnas un darba apstākļu un zvejas produktu kvalitātes prasību nodrošināšana uz zvejas kuģiem ar nosacījumu, ka netiek veiktas izmaiņas zvejas kuģa konstrukcijā.

3. Zvejas aktivitāšu racionalizēšana uz kuģa klāja, izmantojot selektīvākus zvejas paņēmienus un metodes ar nolūku samazināt piezvejas apjomus, izņemot jaunu zvejas rīku iegādi vai esošo zvejas rīku aizvietošanu un pilnveidošanu, kā arī zvejas rīku iegādi dreifējošo tīklu nomaiņai, kas saistīta ar lašu zvejas ar dreifējošiem tīkliem pastāvīgu pārtraukšanu, ja struktūrfonda finansējuma saņēmējs ir pieteicies atbalstam saskaņā ar atbalsta shēmu "Kompensācijas lašu zvejā iesaistīto kuģu īpašniekiem un apkalpes locekļiem saistībā ar Eiropas Savienības Padomes Regulā Nr. 812/2004 noteikto aizliegumu lašu zvejai ar dreifējošiem tīkliem" un ir veicis attiecīgā kuģa zvejas pagaidu pārtraukšanu uz laika periodu, kas nepārsniedz 6 mēnešus.

4. Jaunu zvejas kuģu būvēšana atbilstoši higiēnas, kuģošanas un darba drošības prasībām (finansējums tika piešķirts līdz 2004.gada 31.decembrim)

5. Akustisko atbaidīšanas ierīču iegāde.

 

Zvejas kuģa modernizēšanas gadījumā:

·  Zvejas kuģa tilpības palielinājums ir pieļaujams gadījumā, ja tiek veikta 5 gadus un vecāka zvejas kuģa modernizācija virs galvenā klāja, lai uzlabotu kuģošanas un darba drošības, higiēnas, kā arī produkcijas kvalitātes nodrošināšanas apstākļus, ar nosacījumu, ka šāda modernizācija nedrīkst palielināt zvejas kuģa spēju zvejot;

·  Zvejas kuģa modernizēšana nedrīkst radīt nekādas izmaiņas zvejas kuģa konstrukcijā;

·  Aprīkojuma un modernizācijas izdevumu segšanai finansējumu nevar saņemt piecus gadus pēc zvejas kuģa būvei paredzētā finansējuma saņemšanas no ZVFI, izņemot kuģu novērošanas sistēmu aprīkojuma iegādes un uzstādīšanas un akustisko atbaidīšanas ierīču iegādes gadījumus.

Zvejas rīku iegādes gadījumā:

Ja zvejas kuģa garums ir 15 m un vairāk, zvejas kuģa īpašnieks var saņemt līdzfinansējumu šādu zvejas rīku iegādei:

- mencu zvejas tīklu iegādei ar nosacījumu, ka iegādājamo mencu tīklu skaits nepārsniedz lielāko skaitu vienam no šādiem rādītājiem: 1/3 no utilizēto vai uzglabāšanai izgāztuvē nodoto dreifējošo tīklu skaita vai 300 gabali;

- āķu jedu automatizētās līnijas iegādei.

Ja zvejas kuģa (laivas) garums nepārsniedz 15 m, zvejas kuģa (laivas) īpašnieks var saņemt līdzfinansējumu zvejas tīklu iegādei ar nosacījumu, ka iegādājamo zivju tīklu skaits nepārsniedz lielāko skaitu vienam no šādiem rādītājiem: 1/3 no utilizēto vai uzglabāšanai izgāztuvē nodoto dreifējošo tīklu skaita vai 30 gabali.

 

Maksimālais projektu skaits vienam projekta iesniedzējam: nav ierobežots.

 

Projektu ieviešanas periods:

Projekta aktivitāšu beigu termiņš ir ne vēlāk kā 2008.gada 31.augusts, struktūrfondu pieprasījuma gala maksājuma iesniegšanas termiņš ir ne vēlāk kā 2008.gada 15.septembris.

 

Iesniedzamie dokumenti:

Dokumentus nepieciešams iesniegt kopā ar projekta iesniegumu, un nepieciešamie dokumenti ir uzskaitīti projekta iesnieguma formā.

 

Lai atvieglotu projektu iesniedzējam projektu izstrādi un līdz ar to paātrinātu kvalitatīvi sagatavotu projektu iesniegšanu un struktūrfonda līdzekļu atbilstošu apgūšanu, LAD ir izstrādājis sekojošu kārtību iepirkuma procedūras un būvniecības dokumentu iesniegšanā:

·  Tehnikas, iekārtu iegādes projektu gadījumā - kopā ar projekta iesniegumu LAD ir jāiesniedz visi projekta iesnieguma formā uzskaitītie dokumenti, t.sk. arī attiecīgās iepirkuma procedūras dokumenti;

·  Jaunbūves, rekonstrukcijas un renovācijas projektu gadījumā - attiecīgās iepirkuma procedūras dokumenti (iepirkuma procedūras dokumenti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu pasūtītāja finansētiem projektiem) un būvniecības dokumenti ir jāiesniedz vēlākais 6 (sešu) mēnešu laikā pēc projekta apstiprināšanas un līguma noslēgšanas starp LAD un projekta iesniedzēju (detalizētu dokumentu uzskaitījumu skatīt šo vadlīniju 5.1.sadaļā "Dokumenti, kas jāiesniedz projekta ieviešanas laikā"). Šis nosacījums tiks iekļauts līgumā, un tā neizpildes gadījumā LAD lems par noslēgtā līguma laušanu.

Gadījumā, ja projekta iesniedzējs ir sagatavojis visus iepriekšminētos iepirkuma procedūras un būvniecības dokumentus uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi, tos var iesniegt LAD kopā ar projekta iesniegumu. Šādā gadījumā šie dokumenti otrreiz nebūs jāiesniedz.

 

2.3. Izmaksas

Struktūrfonda finansējums tiek piešķirts tikai par projekta iesniegumā ietvertajām šajās vadlīnijas noteiktajām attiecināmajām izmaksām. Projekta iesniegumi tiks izvērtēti struktūrfonda finansējuma piešķiršanai, ņemot vērā projekta iesniedzēja iesniegto iesniegumu ar biznesa plānu un pavaddokumentus. Projekta iesniedzēja interesēs ir sastādīt reālu un izmaksu ziņā efektīvu iesniegumu un biznesa plānu, ievērojot drošas finanšu vadības principu. Projekta ietvaros paredzētajām attiecināmajām izmaksām ir jāatbilst reālai tirgus situācijai. Izmaksas, kas pārsniedz tirgus cenas tiks uzskatītas par neattiecināmām. Biznesa plāns jāizstrādā latos.

Ja projektā tiks iekļautas neattiecināmas izmaksas, tad par to daļu tiks samazināta struktūrfonda finansējuma summa, taču projekta iesniedzēja atbildība ir ieviest visu projektu par saviem līdzekļiem, saskaņā ar tajā paredzētajiem pasākumiem un mērķiem. Gadījumā, ja neattiecināmo izmaksu izslēgšanas rezultātā pastāvēs risks, ka projekts netiks īstenots vai arī netiks sasniegti projektā paredzētie mērķi, LAD projekta iesniegumu noraidīs.

Lai atbilstu Eiropas Kopienas noteikumiem un audita prasībām, jebkādas neatbilstošas izdevumu pozīcijas, nepabeigti darbi vai izdevumu pozīcijas, kas ir izmaksājušas mazāk nekā tika prognozēts struktūrfonda finansējuma apstiprināšanas brīdī, ir uzskatāmas par neatļautām, vai arī struktūrfonda finansējumu par tām maksā atbilstoši samazinātajai vērtībai. Jebkurš no šiem faktoriem novedīs pie struktūrfonda finansējuma samazināšanas.

Struktūrfonda finansējums modernizācijai un aprīkošanai saskaņā ar Padomes Regulu Nr. 2369/2002 ir jāatlīdzina proporcionāli laikam - pēc tam, kad attiecīgais kuģis tiek svītrots no Kopienas zvejas kuģu reģistra - piecu gadu laikā pēc finansējuma saņemšanas.

Pasākuma aktivitāšu ietvaros ir noteiktas šādas attiecināmo izdevumu kategorijas (saskaņā ar Padomes Regulām Nr. 1685/2000 un Nr. 448/2004):

Jaunu ražošanai paredzētu pamatlīdzekļu iegāde (tehnika un iekārtas u.c.);

Jaunbūves, rekonstrukcijas un renovācijas izmaksas, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas atbildīgas par darbu veikšanu;

Būvmateriālu iegāde;

Vispārējas izmaksas, kas tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai ieviešanu un kas nepārsniedz 12 % no projekta attiecināmo izmaksu summas, t.sk., arhitektu, inženieru un konsultantu honorāri, juridiskie pakalpojumi, tehniski ekonomiskie pamatojumi, patentu un licenču saņemšanas izmaksas.

 

2.3.1. Attiecināmās izmaksas:

1. Kuģošanas drošības apstākļu uzlabošana uz zvejas kuģiem, izņemot kuģu korpusu renovāciju un dzinēju iegādi un uzstādīšanu (saskaņā ar Padomes Regulas Nr. 2792/1999 9.pantu; Padomes Regulas Nr. 2371/2002 11.pantu; Programmas papildinājumu):

1.1. Sakaru un navigācijas aparatūras un iekārtu iegāde un uzstādīšana, tai skaitā, datortehnikas un specializēto datorprogrammatūru iegāde.

1.2. Glābšanas aprīkojuma iegāde un ugunsdrošības sistēmas ierīkošana un pilnveidošana.

1.3. Vienreizēji izdevumi, kas saistīti ar iegādājamās tehnikas un iekārtu uzstādīšanu (piemēram, pievienošanu elektropadevei, novadsistēmas, ūdensapgādes un ventilācijas sistēmām), lai nodrošinātu to darbību un ar šo darbu veikšanu saistīto materiālu iegāde.

2. Higiēnas un darba apstākļu un zvejas produktu kvalitātes prasību nodrošināšana uz zvejas kuģiem ar nosacījumu, ka netiek veiktas izmaiņas zvejas kuģa konstrukcijā (saskaņā ar Padomes Regulas Nr. 2792/1999 9.pantu, 3.pielikuma 1.4 punktu.; Padomes Regulas Nr. 2371/2002 11.panta 5.punktu; Programmas papildinājumu):

2.1. Higiēnas un sanitāro iekārtu un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana.

2.2. Ražošanas, sadzīves un sanitāro telpu iekārtošana, rekonstrukcija un renovācija, tai skaitā zvejas kuģa klāja pilnīga vai daļēja nomaiņa.

2.3. Ar zivju uzglabāšanu un apstrādi saistīto iekārtu un aprīkojuma iegāde:

2.3.1. Tehnoloģisko iekārtu un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana atbilstoši konkrētā projekta mērķim.

2.3.2. Zivju atvēsināšanas un saldēto zivju uzglabāšanas rūmju vai saldēšanas kameru jaunbūve, rekonstrukcija un renovācija, neizmainot zvejas kuģa konstrukciju.

2.3.3. Zivju saldēšanas iekārtu iegāde un uzstādīšana.

2.3.4. Aukstuma iekārtu, agregātu un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana.

2.3.5. Ledus ražošanas iekārtu iegāde un uzstādīšana.

2.3.6. Taras un inventāra iegāde.

2.4. Vienreizēji izdevumi, kas saistīti ar iegādājamās tehnikas un iekārtu uzstādīšanu (piemēram, pievienošanu elektropadevei, novadsistēmas, ūdensapgādes un ventilācijas sistēmām), lai nodrošinātu to darbību un ar šo darbu veikšanu saistīto materiālu iegāde.

2.5. Jaunbūves, rekonstrukcijas un renovācijas gadījumā - izdevumi atbilstoši noslēgtajiem līgumiem ar trešajām personām, kas atbildīgas par darbu veikšanu.

2.6. Jauni būvniecības materiāli saskaņā ar tehnisko projektu.

3. Zvejas aktivitāšu racionalizēšana uz kuģa klāja, izmantojot selektīvākus zvejas paņēmienus un metodes ar nolūku samazināt piezvejas apjomus, izņemot jaunu zvejas rīku iegādi vai esošo zvejas rīku aizvietošanu un pilnveidošanu, kā arī zvejas rīku iegādi dreifējošo tīklu nomaiņai, kas saistīta ar lašu zvejas ar dreifējošiem tīkliem pastāvīgu pārtraukšanu, ja struktūrfonda saņēmējs ir pieteicies struktūrfonda finansējumam saskaņā ar atbalsta shēmu "Kompensācijas lašu zvejā iesaistīto kuģu īpašniekiem un apkalpes locekļiem saistībā ar Eiropas Savienības Padomes Regulā Nr. 812/2004 noteikto aizliegumu lašu zvejai ar dreifējošiem tīkliem" un ir veicis attiecīgā kuģa zvejas pagaidu pārtraukšanu uz laika periodu, kas nepārsniedz 6 mēnešus. (saskaņā ar Padomes Regulas Nr. 2792/1999 9.pantu, 3.pielikuma 1.4.punktu; Programmas papildinājumu).

3.1. Zivju izkraušanas un iekraušanas ierīču iegāde un uzstādīšana.

3.2. Zvejas rīku izvelkamo un zivju tīklu šķirojamo (kārtojamo) iekārtu iegāde un uzstādīšana.

3.3. Selektīvāku zvejas paņēmienu un metožu ieviešana.

3.4. Vienreizēji izdevumi, kas saistīti ar iegādājamās tehnikas un iekārtu uzstādīšanu (piemēram, pievienošanu elektropadevei, novadsistēmas, ūdensapgādes un ventilācijas sistēmām), lai nodrošinātu to darbību un ar šo darbu veikšanu saistīto materiālu iegāde.

4. Jaunu zvejas kuģu būvēšana atbilstoši higiēnas, kuģošanas un darba drošības prasībām (finansējums tika piešķirts līdz 2004.gada 31.decembrim).

5. Akustisko atbaidīšanas ierīču iegāde.

Vispārējās izmaksas, kas tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai ieviešanu un, kas nepārsniedz 12 % no projekta attiecināmo izmaksu summas (arhitektu, inženieru un konsultantu honorāri, juridiskie pakalpojumi, tehniski ekonomiskie pamatojumi, patentu un licenču saņemšanas izmaksas) (saskaņā ar Padomes Regulas Nr.R 448/2004 normu Nr.3).

 

2.3.2. Neattiecināmās izmaksas:

1. bankas procentu maksājumi, maksa par finanšu transakcijām, valūtas maiņas komisijas maksājumi un valūtas svārstību radītie zaudējumi;

2. līgumsodi un naudas sodi un tiesas prāvu izmaksas;

3. apakšlīgumu slēgšana, ja tie palielina projekta izmaksas, bet nepievieno projekta attiecīgu vērtību, kā arī, kuros, samaksa ir noteikta kā procents no kopējām projekta izmaksām;

4. izmaksas, kas saistītas ar jebkuru piegādi, pakalpojumu, vai darbu, par kuru nav veikta atbilstoša iepirkuma procedūra saskaņā ar šajās vadlīnijās minētajiem nosacījumiem (normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu pasūtītāja finansētiem projektiem);

5. vispārējas izmaksas, kas tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai ieviešanu un, kas pārsniedz 12 % no projekta attiecināmo izdevumu summas (arhitektu, inženieru un konsultantu honorāri, juridiski pakalpojumi, tehniski ekonomiskie pamatojumi, patentu un licenču saņemšanas izmaksas);

6. esošo būvju un ēku uzturēšanas izmaksas;

7. personālam izmaksātās prēmijas;

8. u.c., kas nav attiecināmas saskaņā ar Padomes Regulām Nr. 1685/2000 un Nr. 448/2004.

 

3. Pieteikšanās kārtība

3.1. Projekta dokumentu iesniegšana

Informācija par pieteikšanos uz Vienotā programmdokumenta Programmas papildinājuma pasākumiem tiks publicēta laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", citos lielākajos laikrakstos, kā arī LAD mājas lapā (www.lad.gov.lv).

Projekta iesnieguma veidlapas var saņemt attiecīgajā LAD reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē (turpmāk - RLP). Iesnieguma veidlapā uzrādītajai informācijai jābūt latviešu valodā un datorrakstā. Labojumi ir pieļaujami, un pie labojuma ir jābūt iesniedzēja parakstam un datumam, kad labojums veikts.

Iesniegums ir jāiesniedz 3 eksemplāros ar iesnieguma elektronisko versiju (projekta iesniedzēja atbildība ir uzglabāt pie sevis identisku projekta eksemplāru). Pavaddokumenti jāpievieno vienā eksemplārā. Iesniegumus iesniedz LAD attiecīgajā RLP personiski.

Projekta iesnieguma dokumenti jāiesniedz tajā RLP, kurā reģistrēts projekta iesniedzēja uzņēmums:

1. Ziemeļkurzemes RLP            Dundagas ielā 4, Talsi, LV-3200

2. Dienvidkurzemes RLP           Viesnīcas ielā 1, Saldus, LV-3801

3. Zemgales RLP                      Dobeles ielā 41a, Jelgava, LV-3001

4. Lielrīgas RLP                       Brīvības ielā 40, Ogre, LV-5001

5. Ziemeļvidzemes RLP             Mūrmuižas ielā 18, Valmiera, LV-4200

6. Ziemeļaustrumu RLP             Ābeļu ielā 2, Gulbene, LV- 4401

7. Viduslatvijas RLP                 Tvaika ielā 2, Jēkabpils, LV-5200

8. Austrumlatgales RLP             Brāļu Skrindu ielā 11, Rēzekne, LV-4600

9. Dienvidlatgales RLP              Mehanizatoru ielā 2a, Preiļi, LV-5301

 

Citā veidā (pa faksu vai e-pastu) vai uz citu adresi nosūtīti projekta iesniegumi tiks noraidīti.

 

3.2. Termiņš

Projektu iesniegumu pieņemšana tiks uzsākta pēc LAD oficiāla paziņojuma laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" uz laiku, kas būs norādīts publikācijā.

Projekta iesniegumu pieņemšana tiks pārtraukta pēc LAD paziņojuma laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

3.3. Informācija

Neskaidrību gadījumā informāciju par programmas nosacījumiem var saņemt attiecīgajā RLP vai Centrālajā aparātā, vai LAD mājas lapā www.lad.gov.lv.

Aktuālākie jautājumi un atbildes uz tiem tiks publicētas Finanšu ministrijas izveidotajā mājas lapā internetā: www.esfondi.lv.

 

4. Vērtēšana un atlase

4.1. Administratīvā atbilstība

Saņemto projekta iesniegumu izskatīs LAD. Administratīvās atbilstības mērķis ir pārbaudīt, vai projekta iesniegums ir pilnīgs un virzāms tālākai izvērtēšanai.

Ja struktūrfonda projekta iesniegums neatbilst projekta iesnieguma administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem (2.tabula), LAD ir tiesīgs vienu reizi rakstveidā pieprasīt papildu informāciju projekta iesnieguma precizēšanai (saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu vadības likuma 22.p.). Pieprasītā informācija projekta iesniedzējam ir jāiesniedz 5 darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas. Šīs informācijas neiesniegšanas gadījumā LAD ir tiesīgs projektu noraidīt.

Projekta iesniegumi, kuri neatbilst visiem administratīvās atbilstības kritērijiem, tālāk netiek izvērtēti.

Būvniecības projektiem tiks veikta pirmsprojekta fiziskā kontrole.

Visiem projektiem tiks veikta pirmsmaksājumu fiziskā kontrole.

 

2.tabula

Projekta iesnieguma administratīvie vērtēšanas kritēriji

 

 Projekta iesnieguma administratīvie vērtēšanas kritēriji:

 Jā/Nē

 1.

 Projekta iesniegums ir iesniegts noteiktajā termiņā

 

 2.

 Projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts un sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai, un ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti

 

 3.

 Projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā un latviešu valodā

 

 4.

 Projekta iesniegumam ir pievienota projekta iesnieguma elektroniskā versija

 

 5.

 Iesniegtais projekta iesnieguma oriģināls ir cauršūts (caurauklots)

 

 6.

 Ir iesniegts pieprasītais projekta iesnieguma eksemplāru skaits

 

 7.

 Projekta budžets ir aprēķināts Latvijas latos un visas izmaksas norādītas Latvijas latos

 

 8.

 Projekta finansēšanas plāns ir izstrādāts saskaņā ar projekta iesnieguma veidlapu

 

 9.

 Projekta izmaksu aprēķins ir aritmētiski pareizs

 

 10.

 Projekta budžets atbilst vadlīnijās noteiktajām attiecināmajām izmaksām

 

 11.

 Pieprasītais līdzfinansējuma apjoms nepārsniedz maksimālo iespējamo finansējuma apjomu

 

 12.

 Projekta iesniegumā pieprasītais finansējuma apjoms atbilst vadlīnijās noteiktajam maksimālajam finansējuma apjomam (projektu slieksnis)

 

 13.

 Projekta īstenošana nepārsniedz programmas īstenošanas perioda beigu datumu (līdz 2008.gada 31.augustam)

 

 14.

 Projekta iesniedzējs atbilst vadlīnijās izvirzītajām prasībām

 

 15.

 Projekta iesniegumu ir parakstījusi atbildīgā persona, kurai ir paraksta tiesības

 

 

4.2. Projekta iesnieguma kvalitātes vērtēšanas kritēriji

 

Izvērtējot projekta atbilstību kvalitātes vērtēšanas kritērijiem (3.tabula), tiek izvērtēta projekta iesniedzēja un projekta iesnieguma atbilstība Vienotā programmdokumenta, Programmas papildinājuma, Eiropas Savienības un Latvijas normatīvo aktu prasībām. Ja izvērtējot atbilstību kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, trūkst informācija vai tā ir neskaidra, LAD var pieprasīt projekta iesniedzējam iesniegt trūkstošo informāciju vai skaidrojumu. Ja tiek konstatēta projekta iesniedzēja vai projekta iesnieguma neatbilstība kvalitātes vērtēšanas kritērijiem projekts ir noraidāms.

 

3.tabula

Projekta iesnieguma kvalitātes vērtēšanas kritēriji

 

 Projekta iesnieguma kvalitātes vērtēšanas kritēriji ir:

 Jā/Nē

 1.

 Projekta iesniegums atbilst vienotā programmdokumenta un programmas papildinājuma prioritātei, pasākumam un aktivitātei

 

 2.

 Īstenojot projektu šai aktivitātē, tiks sasniegts vismaz viens no programmas papildinājumā definētajiem mērķiem

 

 3.

 Projekta iesniegums parāda, ka projektā plānotās aktivitātes ir skaidri definētas, samērīgas ar plānoto projekta īstenošanas laika grafiku un nodrošina kvalitatīvu rezultātu sasniegšanu

 

 4.

 Projekta iesniegumā ir atspoguļota uzņēmuma ekonomiskā dzīvotspēja

 

 5.

 Projekta iesniedzēja rīcībā ir pietiekami finanšu resursi projekta paredzēto pasākumu izpildei plānotājos termiņos

 

 6.

 Plānotās aktivitātes projekta publicitātei un informācijas izplatīšanai ir pietiekamas un atbilstošas

 

 7.

 Atbilstoša projekta iesnieguma dokumentācijas un projekta ieviešanas gatavība

 

 8.

 Projekta budžetā iekļautie izdevumi ir pamatoti un atbilst reālai tirgus situācijai

 

 9.

 Projekta iesniegumā atspoguļotais finanšu datu aprēķins ir veikts pareizi

 

 

Projekta iesniedzējam ir jāuzrāda ekonomiskā dzīvotspēja. Ekonomiskās dzīvotspējas vērtēšanas kritēriji ir sekojoši:

1. Piekrastes zvejnieku integrētajiem kolektīvajiem projektiem:

·  Vienkāršots biznesa plāns, kas sastāv no naudas plūsmas pārskata par projekta ieviešanas gadiem un gadu pēc projekta ieviešanas;

·  Ekonomiskās dzīvotspējas rādītājs ir pozitīva naudas plūsma.

2. Projektiem, kuru kopējā attiecināmo izdevumu summa ir līdz 70 280 latiem (100 000 eiro):

·  Vienkāršots biznesa plāns, kas sastāv no naudas plūsmas pārskata par projekta ieviešanas gadiem un gadu pēc projekta ieviešanas;

·  Ekonomiskās dzīvotspējas rādītājs ir pozitīva naudas plūsma.

3. Projektiem, kuru kopējā attiecināmo izdevumu summa ir 70 280 - 210 841 lati (100 000 - 300 000 eiro):

3.1. standartizēts biznesa plāns, kas sastāv no informācijas par ražošanu un ieņēmumiem, izmaksām, bilances pirms un pēc projekta ieviešanas, kā arī no naudas plūsmas pārskata par projekta ieviešanas gadiem un gadu pēc projekta ieviešanas.

3.2. ekonomiskās dzīvotspējas rādītāji:

·  Ekonomiskās dzīvotspējas rādītājs (neattiecas uz jaundibinātiem uzņēmumiem) pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas (ir jāatbilst diviem no trijiem kritērijiem):

- (pašu kapitāls) / (aktīvu kopsumma) > 0,25;

- (apgrozāmie līdzekļi) / (īstermiņa kreditori) > 1,00;

- (tīrā peļņa) + (nolietojums) * 50 % > 0.

·  Ekonomiskā dzīvotspēja gadā pēc projekta ieviešanas:

- (pašu kapitāls) / (aktīvu kopsumma) > 0,20;

- (apgrozāmie līdzekļi) / (īstermiņa kreditori) > 1,00;

- (tīrā peļņa) + (nolietojums) * 50 % > 0

4. Projektiem, kuru kopējā attiecināmo izdevumu summa pārsniedz 210 841 latus (300 000 eiro):

4.1. Biznesa plānā sniegtajai informācijai jāietver šādas sadaļas:

·  Kopsavilkums;

·  Uzņēmuma vēsture;

·  Uzņēmuma vadības sistēma;

·  Uzņēmuma pašreizējā darbība;

·  Uzņēmuma mērķi (īstermiņa un ilgtermiņa);

·  Tirgus izpēte;

·  Nozares analīze;

·  Realizācijas sistēmas;

·  Konkurence;

·  Sadarbība ar citiem uzņēmumiem un saistība ar citiem projektiem;

·  Ražošanas process un tehnoloģiskā procesa apraksts;

·  Problēmas, riska un vājās vietas;

·  Nepieciešamās investīcijas;

·  Projekta ieviešanas termiņi - sadalījums pa etapiem;

·  Finanšu informācija par iepriekšējiem 3 gadiem pirms projekta iesniegšanas gada - peļņas un zaudējumu aprēķins un bilance;

·  Plānotā finanšu informācijas turpmākajiem 3 gadiem (sākot ar projekta ieviešanas gadu (-iem)) - peļņas un zaudējumu aprēķins un bilance, kā arī naudas plūsmas (projekta ieviešanas gadā (-os) par katru mēnesi, turpmākajos gados tikai par gadu).

4.2. Ekonomiskās dzīvotspējas rādītāji:

·  Ekonomiskās dzīvotspējas rādītājs (neattiecas uz jaundibinātiem uzņēmumiem) pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas (ir jāatbilst diviem no trijiem kritērijiem):

- pašu kapitāls) / (aktīvu kopsumma) > 0,25;

- (apgrozāmie līdzekļi) / (īstermiņa kreditori) > 1,00;

- (tīrā peļņa) + (nolietojums) * 50 % > 0.

·  Ekonomiskā dzīvotspēja gadā pēc projekta ieviešanas:

- (pašu kapitāls) / (aktīvu kopsumma) > 0,20;

- (apgrozāmie līdzekļi) / (īstermiņa kreditori) > 1,00;

- (tīrā peļņa) + (nolietojums) * 50 % > 0.

 

Pamatojoties uz to, ka ekonomiskā dzīvotspēja ir viens no būtiskajiem kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, pirms projekta iesnieguma iesniegšanas projekta iesniedzējam jāpārliecinās par uzņēmuma atbilstību ekonomiskās dzīvotspējas rādītājiem. Projekta budžetā paredzētajām izmaksām ir jābūt ekonomiskām, optimāli izplānotām, atbilstošām tirgus cenām un paredzētajām aktivitātēm, nodrošinot visu finanšu vadības principu ievērošanu.

Projekta ietvaros izstrādātā biznesa plāna dati tiks izmantoti uzņēmuma ekonomiskās dzīvotspējas aprēķināšanai un biznesa plāna pamatotības izvērtēšanai.

 

4.3. Projekta iesnieguma specifiskie vērtēšanas kritēriji

Projekta iesnieguma specifiskie vērtēšanas kritēriji atspoguļoti 4.tabulā.

4.tabula

Projekta iesnieguma specifiskie vērtēšanas kritēriji

 Nr.

 Kritērijs

 Jā/nē

 1.

 Projektam tiek dota priekšroka salīdzinājumā ar projektiem, kas iesniegti vēlāk nekā vērtējamais projekts

 

 

4.4. Lēmuma pieņemšana un rezultātu paziņošana

Lēmums par struktūrfonda projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu tiek pieņemts 4 mēnešu laikā pēc attiecīgā iesnieguma iesniegšanas. Ja projekta izvērtēšanā ir nepieciešama papildus informācija, projekta iesnieguma izskatīšanas termiņš var tikt pagarināts, bet uz laiku ne ilgāk par 12 mēnešiem (saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu vadības likuma 8.panta 10.punktu). Galīgo lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu LAD pieņem pēc pozitīva atzinuma saņemšanas par saskaņoto projektu sarakstu no ZVFI Vadības komitejas. Pēc galīgā lēmuma pieņemšanas LAD izsūta paziņojumu projekta iesniedzējam.

Pēc paziņojuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu saņemšanas tiek slēgts līgums starp projektu iesniedzēju un LAD, pēc kura noslēgšanas projekta iesniedzējs var uzsākt projekta ieviešanu.

Lēmums par projekta iesnieguma noraidīšanu var tikt pieņemts šādu iemeslu dēļ:

·  Projekts neatbilst programmas kritērijiem;

·  Projekts arī pēc precizēšanas neatbilst administratīvās vērtēšanas kritērijiem;

·  Projekts neatbilst jebkuram no kvalitātes vērtēšanas kritērijiem;

·  Projekts neatbilst citiem struktūrfonda finansējuma saņemšanas nosacījumiem;

·  Ja pasākuma kopējais finansējums ir iztērēts;

·  Ja ZVFI Vadības komiteja par projektu sniegusi negatīvu atzinumu.

Lēmums par iesnieguma noraidīšanu ir galīgs, bet projekta iesniedzējs ir tiesīgs iesniegt sūdzību.

 

4.5. Iesniedzēja atbildība

Iesniedzot projekta iesniegumu, projekta iesniedzējs projekta iesniegumā ar savu parakstu apliecina, ka:

1) šī projekta finansēšanai nav saņēmis Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības fondu (piemēram, SAPARD, PHARE, Pirmsiestāšanās finansu instruments (turpmāk - ISPA), ZVFI, ELVGF, ERAF, ESF) finansējumu vai cita veida valsts līdzekļus;

2) privātā finansējuma daļai nav saņēmis sabiedrisko fondu finansējumu, un visu sabiedrisko fondu finansējumu daļa (jā tāda ir) ir uzrādīta un atskaitīta no projekta attiecināmo izmaksu Latvijas Republikas un Eiropas Savienības līdzfinansējuma summas;

3) ir iepazinies ar struktūrfondu finansējumu saņemšanas nosacījumiem, t.sk. Vienotajā programmdokumentā, Programmas papildinājumā un Eiropas Komisijas un Eiropas Padomes Regulās Nr. 1260/1999, Nr. 1685/2000; Nr. 448/2004, Nr. 1159/2000, Nr. 1263/1999, Nr. 2792/1999, Nr. 2369/2002, Nr. 1451/2001, Nr. 179/2002, Nr. 1421/2004, kā arī ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un projekta ieviešanas gaitā apņemas tos ievērot;

4) glabā identisku projekta iesniegumu;

5) apņemas glabāt un nepieciešamības gadījumā uzrādīt visu ar projektu un tā ieviešanu un uzraudzību saistīto dokumentāciju un informāciju (projekta iesniegums ar pavaddokumentiem, struktūrfondu pieprasījums un ar to saistītā dokumentācija, atskaites par projekta ieviešanu, projekta iesniedzēja finansiālās darbības dokumenti u.c.), kā arī piekrīt kontrolēm, kuras saistībā ar projektu un tā ieviešanu un uzraudzību veiks Latvijas vai Eiropas Savienības institūciju (LAD, Eiropas Komisija u.c.) pārstāvji pirms projekta apstiprināšanas, projekta ieviešanas laikā un 5 gadus pēc pēdējā maksājuma saņemšanas;

6) projektā paredzēto pasākumu ieviešana netiks uzsākta pirms līguma noslēgšanas ar LAD, izņemot gadījumus, kad projektā iekļautas vispārējās izmaksas, kas tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai ieviešanu un, kas nepārsniedz 12 % no projekta attiecināmo izmaksu summas (arhitektu, inženieru un konsultantu honorāri, juridiskie pakalpojumi, tehniski ekonomiskie pamatojumi, patentu un licenču saņemšanas izmaksas).

7) dokumentos sniegtā informācija ir patiesa. Projekta iesniedzējs ir informēts, ka nepatiesu ziņu sniegšanas gadījumā tiek izslēgts no struktūrfondu finansējumu saņēmēju loka līdz 2 gadiem;

8) projekts tiks ievests projekta iesniegumā paredzētajā laikā. Projekta iesniedzējs ir informēts, ka projekta neizpildes gadījumā paredzētajā laikā, noslēgtais līgums tiks lauzts;

9) 5 gadus pēc pēdējā maksājuma saņemšanas bez LAD rakstiskas piekrišanas neveiks jebkādas darbības, kas var būtiski izmainīt projekta ieviešanas nosacījumus, mērķus un līdzfinansētās investīcijas (atbilstoši Padomes Regulas Nr. 1260/1999 30(4).panta nosacījumiem).

10) neveiks nekādas izmaiņas projektā, iepriekš nesaskaņojot tās ar LAD;

11) nav citas finansiālas saistības kā projektā norādītās;

12) iepirkumu procedūru veicis saskaņā ar šajās vadlīnijās minētajiem nosacījumiem;

13) veicot iepirkumu procedūru (cenu aptauju, atklāto konkursu u.c.) nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka projekta iesniedzējs personīgi ieinteresēts, vai var rasties interešu konflikta situācija saistībā ar veikto iepirkuma procedūru, saņemtajiem piedāvājumiem un piegādātāju (pakalpojumu sniedzēju) darbību.

14) ja projekta iesniedzējs ir juridiska persona - tā nav pasludināta par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas procesā, tās saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta vai nav uzsākta tiesvedība par tās darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;

15) nepastāv spēkā esošs lēmums, kuru nav iespējams pārsūdzēt augstākajā tiesas instancē, ar ko projekta iesniedzējs atzīts par vainīgu krāpšanā, kukuļošanā, komerciālajā uzpirkšanā, kā arī noziedzīgas organizācijas izveidošanā, vai iesaistīšanos noziedzīgās organizācijās, vai citās nelikumīgās darbībās, kuru rezultātā skartas Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses un sodāmība nav dzēsta vai noņemta;

16) sakarā ar spēkā esošu lēmumu nav atzīts par vainīgu nodarījumā saistībā ar savu profesionālo darbību (piemēram, zvejas noteikumu pārkāpumi) un sodāmība nav dzēsta vai noņemta;

17) izpildījis pienākumus saistībā ar nodokļu maksājumiem un nav nodokļu parādi Latvijā vai citā valstī, kur ir reģistrēts;

18) izpildījis pienākumus saistībā ar valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un nav valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai citā valstī, kur ir reģistrēts;

19) nav pārkāpis līguma nosacījumus, nepildot līguma saistības, kas slēgts ar LAD vai citu līgumslēdzēju institūciju Eiropas Kopienas finansējuma ietvaros;

20) nav sniedzis apzināti nepatiesu informāciju (ziņas) kā arī nav slēpis informāciju (ziņas) saistībā ar projektu;

21) projekta iesniedzēja rīcībā būs pietiekami finanšu resursi projektā paredzēto pasākumu pilnīgai izpildei plānotajos termiņos;

22) nav centies iegūt savā rīcībā ierobežotas pieejamības (konfidenciālu) informāciju vai ar krimināli vai administratīvi sodāmām darbībām ietekmēt vērtēšanas komisiju vai līgumslēdzēju institūciju projektu konkursu vērtēšanas gaitā;

23) projekta iesniedzēja rīcībā būs pietiekami finansu resursi projektā paredzēto pasākumu pilnīgai izpildei plānotajos termiņos;

24) kuģu modernizācijas gadījumā neradīs nekādas izmaiņas zvejas kuģa konstrukcijā.

 

Ja tiks konstatēts, ka projekta iesniedzējs apzināti vai nolaidības dēļ sniedzis nepatiesas ziņas, struktūrfonda projekta iesniedzējam tiks liegta iespēja saņemt struktūrfondu finansējumu līdz 2 gadiem. Attiecīgajos gadījumos LAD vērsīsies tiesībsargājošās institūcijās.

 

4.6. Struktūrfonda finansējuma saņemšanas nosacījumi

1. Struktūrfonda finansējumu piešķir, pamatojoties uz projekta iesniedzēja vai tā pārstāvja apņemšanos un ziņām, kas ierakstītas projekta iesnieguma formā un vēlāk oficiālajā sarakstē starp projekta iesniedzēju un LAD. Šīm ziņām ir jābūt patiesām, jo nepatiesas informācijas iesniegšanas sekas ir dažāda veida soda sankcijām.

2. Projektā paredzētos darbus drīkst sākt tikai pēc tam, kad no LAD ir iegūta atļauja, izņemot gadījumus, kad vispārējās izmaksas ir tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai ieviešanu un nepārsniedz 12 % no projekta attiecināmo izmaksu summas (arhitektu, inženieru un konsultantu honorāri, juridiskie pakalpojumi, tehniski ekonomiskie pamatojumi, patentu un licenču saņemšanas izmaksas).

3. Projekta iesniedzējam ir jāievēro attiecīgās Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktās prasības, tajā skaitā noteikumi attiecībā uz higiēnu.

4. Projektā nedrīkst veikt izmaiņas, pirms nav saņemta rakstiska LAD atļauja.

5. Struktūrfonda pieprasījumus ir jāiesniedz uz attiecīgajām veidlapām, un ir jābūt pievienotiem visiem nepieciešamajiem papildus dokumentu oriģināliem, nevis kopijām, (skatīt 5.sadaļu). Ja šīs prasības netiek ievērotas, pieprasījums netiks pieņemts.

6. Struktūrfonda pieprasījumus ir jāiesniedz saskaņā ar laika grafiku, kas norādīts līgumā starp LAD un struktūrfonda finansējuma saņēmēju. Atkāpes no saskaņotā laika grafika un pieprasījuma summas ir pieļaujamas tikai tad, ja par šādām izmaiņām tiek saņemta rakstiska LAD atļauja.

7. Projekta ieviešana ir jāpabeidz iepriekš noteiktajos termiņos. Izmaiņas termiņos ir pieļaujamas tikai izņēmuma gadījumos, ja ir saņemta rakstiska LAD atļauja.

8. Struktūrfonda finansējumu maksā tikai par precēm un būvēm, kas ir struktūrfonda finansējuma saņēmēja īpašums. Ja preces tiek pirktas uz nomaksu, struktūrfonda finansējums tiek izmaksāts tikai pēc tam, kad tās kļuvušas par struktūrfonda finansējuma saņēmēja īpašumu.

9. Ja par projektu tiek sniegtas ziņas plašākai sabiedrībai, obligāti ir jānorāda Eiropas Savienības un Latvijas loma projekta līdzfinansēšanā.

10. Projekta iesniedzējam par katru projekta attiecināmajos izdevumos paredzēto pakalpojumu, piegādi vai darbu jāveic vienkāršota līguma piešķiršanas procedūra saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu pasūtītāja finansētiem projektiem - par katru projekta attiecināmajos izdevumos paredzēto pakalpojumu, piegādi vai darbu, kura cena pārsniedz maksimālo noteikto summu 5000 lati (bez pievienotās vērtības nodokļa(turpmāk - PVN)).

 

4.7. Sūdzību izskatīšanas kārtība

Struktūrfonda projekta iesniedzējs var iesniegt sūdzību Lauku atbalsta dienesta likuma 13.pantā noteiktajā kārtībā.

 

5. Projekta ieviešanas nosacījumi

Pēc lēmuma par projekta apstiprināšanu un finansējuma piešķiršanu projekta ieviešanai, LAD attiecīgā RLP slēdz līgumu ar struktūrfonda finansējuma saņēmēju par projekta ieviešanu.

Šajā līgumā tiek atrunātas līgumslēdzēju pušu tiesības, pienākumi un atbildība, kā arī kārtība un nosacījumi, kas jāievēro, lai sasniegtu projektā paredzētos mērķus un saņemtu ZVFI finansējumu, tajā skaitā:

·  struktūrfonda finansējuma saņēmēja atbildība par projektā ietverto aktivitāšu ieviešanu līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā;

·  projekta ieviešanas ilgums;

·  projekta finansējuma nosacījumi - projekta kopējais finansējums un kopējās attiecināmās izmaksas, kā arī finansējuma avoti (privātais, valsts budžets, pašvaldību budžets, ZVFI finansējums);

·  izmaksu tāme, saskaņā ar kuru struktūrfonda finansējuma saņēmējam nosaka no fonda līdzekļiem kompensējamā finansējuma apmēru;

·  informācijas iesniegšanas kārtība par projekta ieviešanas gaitu;

·  kārtība veicamajām projekta ieviešanas pārbaudēm un kontrolēm;

·  norēķinu kārtība veikto izdevumu atmaksāšanai no ZVFI līdzekļiem;

·  sankcijas un rīcība gadījumos, kad tiek atklāts pārkāpums saistībā ar projekta ieviešanu vai neatbilstību.

Projekta ieviešanas uzsākšanas datums ir līguma starp LAD un struktūrfonda finansējuma saņēmēju noslēgšanas datums. Visi projektā paredzētie izdevumi tiks uzskatīti par attiecināmiem tikai tādā gadījumā, ja attiecīgie pasākumi tiks ieviesti pēc līguma starp LAD un struktūrfonda finansējuma saņēmēju noslēgšanas (t.sk. iekārtām jābūt uzstādītām atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem).

Struktūrfonda finansējumu projekta ieviešanas laikā struktūrfonda finansējuma saņēmējs ir tiesīgs pieprasīt un saņemt ne vairāk kā trīs daļās.

Dokumentiem, kurus struktūrfonda finansējuma saņēmējs iesniedz projekta ieviešanas laikā RLP Atbalsta daļā, ir jābūt apkopotiem kopsavilkumā, kurā norādīts dokumenta nosaukums un lapu skaits.

 

5.1. Dokumenti, kas jāiesniedz projekta ieviešanas laikā

 

1. Ja projekta ieviešanas ilgums nepārsniedz 6 mēnešus, pēc projekta pilnīgas ieviešanas 5 dienu laikā pēc līgumā noteiktā projekta ieviešanas gala termiņa ir jāiesniedz sekojoši dokumenti:

1.1. tehnikas un iekārtu iegādes projektu gadījumā:

1.1.1. RLP Atbalsta daļā jāiesniedz:

a) atskaite saskaņā ar noslēgtā līguma pielikumu par projektā plānoto pasākumu izpildi attiecīgajā periodā, norādot jebkuras novirzes no projektā plānotā un veiktās darbības to novēršanai;

b) LJA Kuģošanas drošības inspekcijas izdota Kuģošanas spējas apliecība (ar pielikumu) ar atzīmi par ikgadējās apskates veikšanu (kuģa modernizēšanai);

c) jebkuri citi dokumenti pēc LAD pieprasījuma.

1.1.2. RLP Finanšu daļā jāiesniedz:

Struktūrfonda pieprasījuma forma saskaņā ar noslēgtā līguma pielikumu, kurai pievienoti:

a) projekta realizāciju apliecinošo maksājumu un darījumu dokumentu oriģināli un šo dokumentu kopijas vienā eksemplārā saskaņā ar 5.2.sadaļā "Maksājumus un darījumus apliecinošie dokumenti" minēto;

b) noslēgtie līgumi ar pakalpojumu sniedzējiem un to kopijas vienā eksemplārā;

c) darbu nodošanas - pieņemšanas akti un šo aktu kopijas vienā eksemplārā;

d) jebkuri citi dokumenti pēc LAD pieprasījuma.

1.2. jaunbūves, rekonstrukcijas un renovācijas projektu gadījumā:

1.2.1. RLP Atbalsta daļā jāiesniedz:

a) atskaite saskaņā ar noslēgtā līguma pielikumu par projektā plānoto pasākumu izpildi attiecīgajā periodā, norādot jebkuras novirzes no projektā plānotā un veiktās darbības to novēršanai;

b) saskaņots kuģa būves vai modernizēšanas (tehniskais) projekts;

c) LJA Kuģošanas drošības inspekcijas izdota Kuģošanas spējas apliecība (ar pielikumu) ar atzīmi par ikgadējās apskates veikšanu (kuģa modernizēšanai);

d) LJA Kuģošanas drošības inspekcijas izsniegts apskates akts pēc kuģa modernizēšanas;

e) Vecā kuģa Latvijas kuģu reģistra izdotā Izslēgšanas apliecība (jaunā zvejas kuģa būvēšanas gadījumā);

f) LJA Kuģošanas drošības inspekcijas izdots zvejas kuģa sākotnējās apskates akts;

g) Akts par jaunā zvejas kuģa pieņemšanu ekspluatācijā;

h) Jaunā Latvijas kuģu reģistra izdotā zvejas kuģa Īpašuma apliecība;

i) Jaunā zvejas kuģa LJA Kuģošanas drošības inspekcijas izdota Kuģošanas spējas apliecība (ar pielikumu);

j) Jaunā Valsts vides dienesta Jūras un Iekšējo ūdeņu pārvaldes izsniegtā zvejas kuģa zvejas atļauja (licence) jūras zvejai;

k) Pārtikas un veterinārā dienesta izdota Pārtikas uzņēmuma reģistrācijas apliecība (jaunā kuģa būvēšanas gadījumā);

l) Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes izsniegtā speciālā atļauja (licence) zvejniecības uzņēmējdarbības veikšanai jaunbūvētam kuģim;

m) attiecīgās iepirkuma procedūras dokumenti:

·  Gadījumos, kad netiek piemērotas likuma "Publisko iepirkumu likums" normas, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu pasūtītāja finansētiem projektiem par katru projekta attiecināmajos izdevumos paredzēto preci, pakalpojumu, piegādi vai darbu, kura cena pārsniedz maksimālo noteikto summu 5000 lati (bez PVN):

- uzaicinājums (saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu pasūtītāja finansētiem projektiem) un iepirkuma priekšmeta tehniskais apraksts;

- ne mazāk kā trīs tehniskā apraksta prasībām atbilstoši piedāvājumi;

- Iepirkuma uzraudzības biroja (turpmāk - IUB) mājas lapā internetā ievietotā uzaicinājuma izdruka saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu pasūtītāja finansētiem projektiem;

- IUB mājas lapā internetā ievietoto labojumu un papildinājumu izdruka saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu pasūtītāja finansētiem projektiem;

- IUB mājas lapā internetā ievietotā paziņojuma par pieņemto lēmumu izdruka saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu pasūtītāja finansētiem projektiem;

- vērtēšanas ziņojums (5.tabula)

·  Gadījumos, kad jāpiemēro atklāta konkursa iepirkuma procedūra saskaņā ar likumu "Publisko iepirkumu likums":

- IUB mājas lapā ievietotā informatīva paziņojuma kopija;

- IUB mājas lapā ievietotā paziņojuma par pieņemto lēmumu kopija;

- konkursa noslēguma protokols, vai

·  Gadījumos, kad jāpiemēro cenu aptaujas iepirkuma procedūra saskaņā ar likumu "Publisko iepirkumu likums":

- Cenu aptaujas tehniskā specifikācija;

- Saņemtie piedāvājumi;

- Cenu aptaujas procedūras protokols.

n) jebkuri citi dokumenti pēc LAD pieprasījuma.

1.2.2. RLP Finanšu daļā jāiesniedz 1.1.2.apakšpunktā minētie dokumenti, kā arī LJA Kuģošanas drošības inspekcijas izsniegtais zvejas kuģa sākotnējās apskates akts un tā kopija vienā eksemplārā.

5.tabula

Dokumentu reģistrācijas Nr.                                  

Vienkāršotas līguma piešķiršanas procedūras vērtēšanas ziņojums

 Informācija par finansējuma saņēmēju

  

 Projektā nepieciešamo pakalpojumu, darbu, iekārtu vai piegāžu apraksts

  

 Pakalpojumu, darbu, iekārtu un piegāžu sniedzējs (nosaukums, juridiskā adrese un reģistrācijas numurs*)

  

  

  

  

  

 Piegādātāja izvēles detalizēts pamatojums

  

  

  

  

  

 Projektā nepieciešamo pakalpojumu, darbu, iekārtu vai piegāžu piedāvājuma derīguma termiņš

  

  

  

  

  

 Projektā nepieciešamo pakalpojumu, darbu, iekārtu vai piegāžu kopējā cena, piedāvājums valūtā/Ls

  

  

  

  

  

 Izvēlētais pakalpojumu, darbu, iekārtu un piegāžu sniedzējs (nosaukums, juridiskā adrese un reģistrācijas numurs*)

  

* Ārvalstu juridiskām personām uzņēmuma reģistrācijas numurs var nebūt

 

Finansējuma saņēmēja paraksts                                                                              
                                                              (paraksts, paraksta atšifrējums)

 

Datums

 

2. Ja projekta ieviešanas ilgums pārsniedz 6 mēnešus:

I. Ne vēlāk kā 6 mēnešus pēc projekta apstiprināšanas un līguma noslēgšanas (saskaņā ar līgumu) ir jāiesniedz:

2.1. tehnikas un iekārtu iegādes projektu gadījumā:

2.1.1. RLP Atbalsta daļā jāiesniedz:

a) atskaite saskaņā ar noslēgtā līguma pielikumu par projektā veicamo pasākumu izpildi attiecīgajā periodā, norādot pasākumus, kas ir izpildīti, pasākumus, kas ir iekavēti, kavēšanās iemeslus un plānoto darbību kavējuma novēršanai un novēršanas termiņus;

b) jebkuri citi dokumenti pēc LAD pieprasījuma.

2.2. jaunbūves, rekonstrukcijas un renovācijas projektu gadījumā:

2.2.1. RLP Atbalsta daļā jāiesniedz:

a) atskaite saskaņā ar noslēgtā līguma pielikumu par projektā veicamo pasākumu izpildi attiecīgajā periodā, norādot pasākumus, kas ir izpildīti, pasākumus, kas ir iekavēti, kavēšanās iemeslus un plānoto darbību kavējuma novēršanai un novēršanas termiņus;

b) LJA Kuģošanas drošības inspekcijas izsniegts apskates akts pēc katra plānota būvēšanas etapa;

c) saskaņots kuģa būves projekts;

d) attiecīgās iepirkuma procedūras dokumenti:

·  Gadījumos, kad netiek piemērotas likuma "Publisko iepirkumu likums" normas, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu pasūtītāja finansētiem projektiem par katru projekta attiecināmajos izdevumos paredzēto preci, pakalpojumu, piegādi vai darbu, kura cena pārsniedz maksimālo noteikto summu 5000 lati (bez PVN):

- uzaicinājums (saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu pasūtītāja finansētiem projektiem) un iepirkuma priekšmeta tehniskais apraksts; ne mazāk kā trīs tehniskā apraksta prasībām atbilstoši piedāvājumi;

- IUB mājas lapā internetā ievietotā uzaicinājuma izdruka saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu pasūtītāja finansētiem projektiem;

- IUB mājas lapā internetā ievietoto labojumu un papildinājumu izdruka saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu pasūtītāja finansētiem projektiem;

- IUB mājas lapā internetā ievietotā paziņojuma par pieņemto lēmumu izdruka saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu pasūtītāja finansētiem projektiem;

- vērtēšanas ziņojums (5.tabula).

 

·  Gadījumos, kad jāpiemēro atklāta konkursa iepirkuma procedūra saskaņā ar likumu "Publisko iepirkumu likums":

- IUB mājas lapā ievietotā informatīva paziņojuma kopija;

- IUB mājas lapā ievietotā paziņojuma par pieņemto lēmumu kopija;

- konkursa noslēguma protokols, vai

·  Gadījumos, kad jāpiemēro cenu aptaujas iepirkuma procedūra saskaņā ar likumu "Publisko iepirkumu likums":

- Cenu aptaujas tehniskā specifikācija;

- Saņemtie piedāvājumi;

- Cenu aptaujas procedūras protokols.

e)       jebkuri citi dokumenti pēc LAD pieprasījuma.

 

II Pēc projektā paredzētās daļas (ja projektā ir paredzēti maksājumi pa daļām) vai pēc pilnīgas projekta ieviešanas 5 dienu laikā pēc līgumā noteiktā ieviešanas gala termiņa (papildus 2.1.apakšpunktā minētajiem dokumentiem) ir jāiesniedz:

2.3. RLP Atbalsta daļā - visus 1.1.1. vai 1.2.1.apakšpunktā a); c); d); e); f); g); h); i); j); k); l) un m) punktos minētie dokumenti;

2.4. RLP Finanšu daļā - 1.1.2.apakšpunktā minētie dokumenti, kā arī jaunā zvejas kuģa būves gadījumā LJA Kuģošanas drošības inspekcijas izsniegtais zvejas kuģa sākotnējās apskates akts un tā kopija vienā eksemplārā.

 

Ja struktūrfonda finansējuma saņēmējs noteiktajos termiņos nav iesniedzis attiecīgos 5.1.sadaļā "Dokumenti, kas jāiesniedz projekta ieviešanas laikā" minētos dokumentus, LAD izsūta paziņojumu ar atgādinājumu par dokumentu iesniegšanu 10 darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas. Ja struktūrfonda finansējuma saņēmējs pēc paziņojuma saņemšanas norādītajā laikā dokumentus neiesniedz, LAD izskata jautājumu par saistību pārtraukšanu ar struktūrfonda finansējuma saņēmēju.

Pamatojoties uz līguma nosacījumiem un iesniegtajiem dokumentiem, LAD var veikt pirmsmaksājumu dokumentālo un fizisko kontroli un projektu ieviešanas uzraudzību, par kuru veikšanu struktūrfonda finansējuma saņēmējs tiek brīdināts.

Ja, veicot kontroles, tiek konstatētas neatbilstības līguma nosacījumiem, LAD izskata jautājumu par saistību pārtraukšanu ar struktūrfonda finansējuma saņēmēju.

Ja, veicot pirmsmaksājumu dokumentālo kontroli, konstatē kļūdas vai neprecizitātes, struktūrfonda finansējuma saņēmēju informē par kļūdām un dod laiku līdz 10 darba dienām no paziņojuma saņemšanas brīža kļūdu novēršanai un atkārtotai iesniegšanai.

Ja norādītajā termiņā kļūdas un neatbilstības nav novērstas, LAD vienpusēji lauž līgumu un struktūrfonda finansējuma saņēmējam netiek izmaksāti plānotie maksājumi.

Struktūrfonda finansējuma saņēmējam 5 gadus pēc pēdējā maksājuma saņemšanas nav tiesību bez LAD rakstiskas piekrišanas veikt jebkādas darbības, kas var būtiski izmainīt projekta ieviešanas nosacījumus, mērķus un līdzfinansētās investīcijas (atbilstoši Padomes Regulas Nr. 1260/1999 30(4).panta nosacījumiem).

Lai nodrošinātu iepriekšminētā nosacījuma pārbaudi, LAD veiks ieviestā projekta fizisko kontroli un uzraudzību. Ja kontrolē vai uzraudzībā tiks konstatēta līguma nosacījumu neievērošana, LAD izskatīs jautājumu par saistību pārtraukšanu ar struktūrfonda finansējuma saņēmēju. Tas nozīmē, ka struktūrfonda finansējuma saņēmējam būs jāatmaksā saņemtais struktūrfonda finansējums un soda procenti par laiku no pārkāpuma konstatēšanas brīža.

 

5.2. Maksājumus un darījumus apliecinošie dokumenti

 

1. Dokumenti, kas apliecina apmaksas veikšanu

1.1. maksājuma uzdevumi, kas satur sekojošus rekvizītus:

1.1.1. maksājuma uzdevuma numurs, datums;

1.1.2. maksātāja nosaukums, pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs vai nodokļu maksātāja kods (juridiskai personai) vai personas kods (fiziskai personai);

1.1.3. maksātāja bankas nosaukums, kods, konta numurs;

1.1.4. saņēmēja nosaukums, pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs vai nodokļu maksātāja kods (juridiskai personai) vai personas kods (fiziskai personai);

1.1.5. saņēmēja bankas nosaukums, kods, konta numurs;

1.1.6. valūtas nosaukums;

1.1.7. maksājuma summa cipariem un vārdiem;

1.1.8. maksājuma mērķis - uzrādīts apmaksājamā dokumenta Numurs, datums.

Pārskaitījuma veikšanu apliecina bankas atzīme par samaksu (bankas zīmogs, maksājuma datums un bankas darbinieka paraksts).

 

1.2. banku izsniegti un apstiprināti konta izraksti;

 

1.3. kases čeki, kas satur sekojošus rekvizītus:

1.3.1. čeka numurs, datums un izdrukas laiks;

1.3.2. preču nosūtītāja vai pakalpojumu sniedzēja:

a) nosaukums;

b) juridiskā adrese;

c) pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs vai nodokļu maksātāja kods.

1.3.3. preču vai pakalpojumu saņēmēja:

a) nosaukums (fiziskai personai - vārds, uzvārds);

b) juridiskā adrese (fiziskai personai deklarētā dzīves vieta);

c) pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs vai nodokļa maksātāja kods juridiskai personai (personas kods - fiziskai personai);

1.3.4. preču nosaukums un daudzums vai pakalpojumu veids un apjoms;

1.3.5. preces cena un vērtība vai atlīdzība par sniegtajiem pakalpojumiem;

1.3.6. darījuma summa bez pievienotās vērtības nodokļa;

1.3.7. pievienotās vērtības nodokļa likme un aprēķinātais nodoklis;

1.3.8. darījuma summa, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli;

1.3.9. preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas datums.

Ja kases čeks nesatur pilnīgu augstāk minēto informāciju, tad izdevumu pamatošanai kopā ar čeku iesniedz kvīti, kas satur trūkstošo informāciju un ir apliecināta ar pārdevēja parakstu.

 

1.4. Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas darījumu apliecinošas kvītis - ja prece vai pakalpojums iegādāts no juridiskās personas, kura saskaņā ar Valsts ieņēmuma dienesta rīkojumu atbrīvota no kases aparāta lietošanas. Darījumu apliecinošās kvītis satur sekojošus rekvizītus:

1.4.1. kvīts izrakstīšanas datums;

1.4.2. preču pārdevēja vai pakalpojumu sniedzēja:

a) nosaukums;

b) juridiskā adrese;

c) pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs vai nodokļu maksātāja kods.

1.4.3. preču vai pakalpojumu saņēmēja:

a) nosaukums (fiziskai personai - vārds, uzvārds);

b) juridiskā adrese (fiziskai personai deklarētā dzīves vieta);

c) pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs vai nodokļa maksātāja kods juridiskai personai (personas kods - fiziskai personai).

1.4.4. preču nosaukums un daudzums vai pakalpojumu veids un apjoms;

1.4.5. preces cena un vērtība vai atlīdzība par sniegtajiem pakalpojumiem;

1.4.6. darījuma summa bez pievienotās vērtības nodokļa;

1.4.7. darījuma summa, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli;

1.4.8. Valsts ieņēmumu dienesta rīkojuma datums, numurs un punkts, uz kura pamata maksājumu reģistrēt atļauts, neizmantojot kases aparātu.

 

Apmaksas veikšanu apliecina ar pircēja un pārdevēja parakstiem.

 

2. Darījumus apliecinošie dokumenti

 

2.1. Preču pavadzīme - rēķins, kas satur sekojošus rekvizītus:

2.1.1. preču pavadzīmes - rēķina izrakstīšanas datums;

2.1.2. preču nosūtītāja:

a) nosaukums;

b) pilna juridiskā adrese;

c) pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs vai nodokļu maksātāja kods.

2.1.3. norēķinu rekvizīti - bankas nosaukums, kods un norēķinu konts;

2.1.4. preču saņēmēja:

a) nosaukums (fiziskai personai - vārds, uzvārds);

b) juridiskā adrese (fiziskai personai - deklarētā dzīves vieta);

c) pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs vai nodokļu maksātāja kods juridiskai personai (personas kods - fiziskai personai).

2.1.5. izsniegto preču nosaukums, mērvienība, daudzums, cena un vērtība;

2.1.6. pievienotās vērtības nodokļa likme un summa;

2.1.7. kopējā summa (cipariem un vārdiem) par kādu izsniegtas preces;

2.1.8. preču izsniedzējas personas vārds, uzvārds, preču izsniegšanas datums, paraksts;

2.1.9. preču saņēmējas personas vārds, uzvārds, preču pieņemšanas datums, paraksts.

Preču pavadzīmi - rēķinu var tikt izmantoti spiedogi, kuros norādīti augstāk minētie rekvizīti.

Preču pavadzīmei - rēķinam jābūt aizpildītam skaidri salasāmi, bez dzēsumiem. Labojumus apstiprina ar to personu parakstiem, kuras parakstījušas preču pavadzīmi - rēķinu.

Ja preču pavadzīme - rēķins tiek apmaksāts skaidrā naudā un samaksu apliecinošs dokuments ir kases čeks, tad šajā čekā papildus jābūt norādītam preču pavadzīmes - rēķina numuram un datumam.

 

2.2. Rēķins - pakalpojumu saņemšanas gadījumā. Rēķins satur sekojošus rekvizītus:

2.2.1. rēķina izrakstīšanas datums;

2.2.2. preču nosūtītāja:

a) nosaukums;

b) pilna juridiskā adrese;

c) pievienotās vērtības nodokļa maksātāja vai nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs.

2.2.3. norēķinu rekvizīti - bankas nosaukums, kods un norēķinu konts;

2.2.4. preču saņēmēja:

a) nosaukums (fiziskai personai - vārds, uzvārds);

b) juridiskā adrese (fiziskai personai - deklarētā dzīves vieta);

c) pievienotās vērtības nodokļa maksātāja vai nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs juridiskai personai (personas kods - fiziskai personai).

2.2.5. izsniegto preču nosaukums, mērvienība, daudzums, cena un vērtība;

2.2.6. pievienotās vērtības nodokļa likme un summa;

2.2.7. kopējā summa (cipariem un vārdiem) par kādu izsniegtas preces.

Rēķinu apliecina rēķina izrakstītāja zīmogs un vadītāja paraksts.

 

2.3. Pamatlīdzekļu un materiālo vērtību importa gadījumā struktūrfondu finansējuma saņēmējs iesniedz:

2.3.1. rēķinu (invoice);

2.3.2. maksājumu apliecinošu dokumentu;

2.3.3. muitas kravas deklarāciju ar attiecīgiem muitas zīmogiem, kas apliecina preces ievešanu (iesniedz gadījumā, ja prece ievesta no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis).

Ja kases čeks satur visus augstāk minētos rekvizītus, tas vienlaicīgi ir gan maksājumu, gan darījumu apliecinošs dokuments.

 

3. Maksājumu un darījumu apliecinošo dokumentu iesniegšana

 

Struktūrfonda finansējuma saņēmējs iesniedz maksājumu apliecinošos dokumentus kopā ar darījumu apliecinošiem dokumentiem, piemēram:

1. maksājuma uzdevums + preču pavadzīme - rēķins;

2. maksājuma uzdevums + rēķins (ja darījums saistīts ar pakalpojumu sniegšanu);

3. čeks + preču pavadzīme - rēķins;

4. čeks + kvīts u.c.

 

Struktūrfonda finansējuma saņēmēja pienākums ir nodrošināt regulāru un precīzu uzskaiti par projekta ietvaros veiktajiem maksājumiem, kā arī nodrošināt grāmatvedības uzskaiti.

Struktūrfonda finansējuma saņēmējs ir atbildīgs par projekta ieviešanu atbilstoši projektā paredzētajam, nodrošinot projektā identificēto mērķu sasniegšanu. Struktūrfonda finansējuma saņēmējs regulāri atskaitās LAD par projekta ieviešanas progresu.

Struktūrfonda finansējuma saņēmējs uzglabā visu ar projektu saistīto dokumentāciju 5 gadus pēc projekta pabeigšanas, kā arī nodrošina Eiropas Komisijas un Latvijas kompetentajām institūcijām pieeju šai dokumentācijai. Struktūrfonda finansējuma saņēmējs nodrošina, ka kompetentajām iestādēm ir iespēja veikt visas nepieciešamās projekta ieviešanas pārbaudes.

 


[1] Pasākuma "Flotes atjaunošana un zvejas kuģu modernizēšana" investīciju joma atbilst Eiropas Komisijas Regulas (EK) Nr. 438/2001 IV pielikuma klasifikācijas kategorijai - 142.

Zemkopības ministrs M.Roze
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 1.augusta noteikumiem Nr.633

Eiropas Savienības struktūrfonda

Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumenta


Atklāta projektu iesniegumu konkursa


Vienotā programmdokumenta

4.prioritātes "Lauku un zivsaimniecības attīstības veicināšana"

4.9.pasākuma "Flotes atjaunošana un zvejas kuģu modernizēšana"


Projekta iesniegums


Projekta iesniedzējs:


Klienta numurs:


Projekta iesnieguma Nr.
Apliecinājums par projekta iesnieguma reģistrēšanu:


Klienta numurs:


Projekta iesnieguma Nr.


Projekta iesnieguma reģistrēšanas datums un laiks:


LAD RLP darbinieka uzvārds un paraksts:A. VISPĀRĒJĀ DAĻA

A.1. Aizpilda, ja projekta iesniedzējs ir fiziska persona

Vārds:


Rezidents (apvilkt vajadzīgo):

Uzvārds:


Personas kods:


Pases numurs:Aizpilda, ja projekta iesniedzējs ir juridiska persona

Vārds:


Uzvārds:


Uzņēmuma nosaukums:


Reģistrācijas numurs:


Uzņēmējdarbības veids:


Uzņēmuma vienotais reģistrācijas Nr:


Nodokļu maksātāja Nr.:


PVN maksātāja Nr.:


A.2. Projekta iesniedzēja adreses dati un kontaktinformācija

Adrese korespondencei:


Tālruņa numurs:


Pasta indekss:


Faksa numurs:


Uzņēmuma juridiskā adrese/dzīves vietas adrese:


E-pasta adrese:


Statistikas reģions


Pilsēta


Republikas nozīmes pilsēta


Novads, pagasts


A.3. Bankas rekvizīti

Banka / bankas filiāle:


Subkonta Nr.


SWIFT kods:


Konta Nr:


A.4. Kontaktpersona

Vārds:


Kontakttālrunis:


Uzvārds:


Fakss, e-pasts:Aizpilda RLP darbinieks:

A.5.

RLP darbinieka vārds:


Apkalpojošā RLP:


RLP darbinieka uzvārds:


Projekta reģistrācijas datums un laiks:PIEKRASTES ZVEJNIEKU INTEGRĒTO KOLEKTĪVO PROJEKTOS:

A.6. Aizpilda, ja zvejnieku grupas dalībnieks ir fiziska persona

Vārds:


Adrese:


Uzvārds:


Personas kods:


Pases numurs:
Vārds:


Adrese:


Uzvārds:


Personas kods:


Pases numurs:
Vārds:


Adrese:


Uzvārds:


Personas kods:


Pases numurs:
Vārds:


Adrese:


Uzvārds:


Personas kods:


Pases numurs:
Vārds:


Adrese:


Uzvārds:


Personas kods:


Pases numurs:
Aizpilda, ja zvejnieku grupas dalībnieks ir juridiska persona

Vārds:


Uzvārds:


Uzņēmuma nosaukums:


Juridiskā adrese:


Uzņēmējdarbības veids:


Vienotais reģistrācijas Nr.:


Reģistrācijas Nr.:


PVN maksātāja Nr.:


Nodokļu maksātāja Nr.:Vārds:


Uzvārds:


Uzņēmuma nosaukums:


Juridiskā adrese:


Uzņēmējdarbības veids:


Vienotais reģistrācijas Nr.:


Reģistrācijas Nr.:


PVN maksātāja Nr.:


Nodokļu maksātāja Nr.:
Vārds:


Uzvārds:


Uzņēmuma nosaukums:


Juridiskā adrese:


Uzņēmējdarbības veids:


Vienotais reģistrācijas Nr.:


Reģistrācijas Nr.:


PVN maksātāja Nr.:


Nodokļu maksātāja Nr.:
B. INFORMĀCIJA PAR PROJEKTA IESNIEDZĒJU UZ IESNIEGUMA IESNIEGŠANAS MĒNEŠA PIRMO DATUMU:

B.1.

Pašreizējās darbības apraksts

B.2.

Ražošanas ēkas, būves, tehnika un iekārtas

Nosaukums

Skaits

Izlaides vai izveidošanas gads

Jauda, ietilpība

Mērvienība

Ražošanas
ēkas un būves

Tehnika
un iekārtasB.3.

Kuģa vārds

LKR reģistrācijas numurs

Būves gads

Jauda, kW

Bruto tilpība, (GT)

Zvejas kuģi


B.4.

Uz Eiropas Savienības atbalsta prioritātēm piesakos:

Pirmo reizi


Atkārtoti


B.5.

Ja piesakās atkārtoti, uzrakstīt atbalsta prioritātes un pasākumus, kuru ietvaros ir iesniegti vai tiks iesniegti projekti:

Atbalsta prioritāte, pasākums

Projekta iesniegšanas gads

Projekta ieviešanas laiks

Attiecināmo izmaksu summa, Ls

Sabiedriskais finansējums (ES un Latvijas līdzdalība)

Privātais finansējums

C. INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU

C.1.

Projekta nosaukums:C.2.

Projekta mērķis:
C.3.

Projekta mērķa grupas apraksts:
C.4.

Plānotā aktivitāte

1. Kuģošanas drošības apstākļu uzlabošana uz zvejas kuģiem, izņemot korpusa atjaunošanu un dzinēju iegādi un uzstādīšanu


2. Higiēnas un darba apstākļu un zvejas produktu kvalitātes prasību izpildes nodrošināšana uz zvejas kuģiem ar nosacījumu, ka šīs aktivitātes neradīs nekādas izmaiņas zvejas kuģa konstrukcijā


3. Zvejas aktivitāšu racionalizēšana uz kuģa klāja, izmantojot selektīvākus zvejas paņēmienus un metodes ar nolūku samazināt piezvejas apjomus, izņemot jaunu zvejas rīku iegādi vai esošo zvejas rīku aizvietošanu un pilnveidošanu, kā arī zvejas rīku iegādi dreifējošo tīklu nomaiņai, kas saistīta ar lašu zvejas ar dreifējošiem tīkliem pastāvīgu pārtraukšanu, ja struktūrfonda finansējuma saņēmējs ir pieteicies atbalstam saskaņā ar atbalsta shēmu "Kompensācijas lašu zvejā iesaistīto kuģu īpašniekiem un apkalpes locekļiem saistībā ar Eiropas Savienības Padomes Regulā Nr. 812/2004 noteikto aizliegumu lašu zvejai ar dreifējošiem tīkliem" un ir veicis attiecīgā kuģa zvejas pagaidu pārtraukšanu uz laika periodu, kas nepārsniedz 6 mēnešus.


4. Jaunu zvejas kuģu būvēšana atbilstoši higiēnas, kuģošanas un darba drošības prasībām


5. Akustisko atbaidīšanas ierīču iegāde


C.5.

Projekta apraksts


C.6.

Projekta sākuma termiņš (dd.mm.gggg)


Projekta gala termiņš (dd.mm.gggg)


Projekta ilgums
(mēneši)


C.7.

Projekta ieviešanas adrese:

Statistikas reģions


Republikas nozīmes pilsēta


Pilsēta


Novads, pagasts


ieviešanas adrese


C.8.

Projekta kopējā summa (Ls)

Projekta attiecināmo izmaksu summa (Ls)


C.9.

Projekta finansējuma sadalījums

Finanšu avots

Summa (Ls)

Procentos no kopējās summas (%)

1. Sabiedriskais atbalsts (ES un Latvijas līdzdalība)2. Privātais finansējumspašu līdzekļi


x

aizņēmumi


x

3. Citi līdzekļiKOPĀ


100.00

C.10.

Ja C.9. tabulā ir norādīti citi līdzekļi, precizēt - kādi:
C.11.

Katras plānotās aktivitātes saistība ar pasākuma mērķiem:

C.12.

Sadarbība ar galvenajiem darbības partneriem:

C.13.

Struktūrfonda pieprasījumu iesniegšanas laika grafiks (viens gala maksājums par visām projekta izmaksām vai ne vairāk par 3 daļu maksājumiem)

Nr.

Struktūrfonda pieprasījumā iekļautās attiecināmo izmaksu plānotās aktivitātes

Struktūrfonda pieprasījumu iesniegšanas datums, mm/gggg

Summa (Ls)

1.
2.
3.

KOPĀC.14.

Attiecināmās izmaksas

Plānotās aktivitātes pa attiecināmo izdevumu kategorijām

Cena par vienību, Ls

Skaits

Summa (bez PVN), Ls

Īstenošanas laiks

pilna

bez PVN

2006

2007

2008

I Jaunu ražošanai paredzētu pamatlīdzekļu iegāde

II Būvniecības, rekonstrukcijas un renovācijas izmaksas

III Būvmateriālu iegāde

IV Vispārējās izmaksas, kas nepārsniedz 12% no projekta attiecināmo izmaksu summas

KOPĀ
C.15.

Neattiecināmās izmaksas, Ls

Plānotās aktivitātes

Summa, Ls

Kopā


C.16. Informācija par kuģi

Kuģa nosaukums


Kuģa reģistrācijas numurs


Kuģa būves gads


Reģistrācijas LKR datums


Garums, m


Bruto tilpība, GT


neto tilpība, GT


Platums, m


Galvenā dzinēja jauda, KW


C.17.

Esošie un sasniedzamie indikatori


Pirms projekta ieviešanas

Pēc projekta ieviešanas

1. Esošo kuģu modernizēšana:


1.1. Kuģa bruto tilpība, GT
1.2. Galvenā dzinēja jauda, kW

1.3. Bruto tilpības palielinājums, GT


2. Jauna kuģu būvniecība:


2.1. Kuģa bruto tilpība, GT

Norakstītajam kuģim


Jaunajam kuģim2.2. Galvenā dzinēja jauda, kWC.18.

Projekta ieviešanas riski:

C.19.

Iespējamā rīcība gadījumā, ja struktūrfonda finansējums netiks piešķirts (atzīmēt tikai vienu iespēju):

Projekts tiks ieviests atbilstoši plānam (ja projektu var īstenot par saviem līdzekļiem, bez ES atbalsta)


Projekts tiks ieviests atbilstoši plānam, bet tas aizņems vairāk laika


Projekts tiks ieviests samazinot tā apjomu


Projekts netiks ieviests


C.20.

Vai ir iesniegti citi projekta iesniegumi finansējuma saņemšanai no citiem ES fondiem (ERAF, ESF, ELVGF)?


Ja jā, lūdzu, norādiet


ES fonds

Pasākums

Summa, Ls

1.2.3.4.C.21.

Vai šis projekts ir saistīts ar citiem projektiem (ES finansētiem, valsts, pašvaldības finansētiem u.c.)C.22.

Saistītā projekta nosaukums

Saistītā projekta ieviešanas periods

Saistītā projekta finansēšanas avots

Saistītā projekta finansēšanas apjoms

Sākuma datums

Beigu datums

C.23.

Saistīto projektu īss aprakstsC.24.

Vai projekts atstās ietekmi uz vidi?C.25.

Projekta ietekme uz apkārtējo vidi:


C.26.

Projekta informācijas un publicitātes pasākumi:
D. PAVADDOKUMENTI

D.1. Iesniedzamie dokumenti:

Iesniedzamie dokumenti

Atzīmē ar X (projekta iesniedzējs)

Atzīmē ar X (LAD darbinieks)


Neattiecas

Neattiecas

1.

Projekta iesnieguma 3 eksemplāri, tai skaitā biznesa plāns (arī elektroniski):
1.1.

ja projekta kopējā attiecināmo izmaksu summa ir līdz Ls 70 280 (100 000 eiro) un piekrastes zvejnieku integrētajiem kolektīvajiem projektiem - vienkāršots biznesa plāns saskaņā ar projekta iesnieguma 1.tabulu

oriģināls1.2.

ja projekta kopējā attiecināmo izmaksu summa ir Ls 70 280 - 210 841 (100 000 - 300 000 eiro) - standartizēts biznesa plāns saskaņā ar projekta iesnieguma 2., 3., 4., 5., 6.tabulu

oriģināls1.3.

ja projekta attiecināmo izmaksu summa ir vienāda vai lielāka par Ls 210 841 (300 000 eiro) - brīvas formas biznesa plāns saskaņā ar projekta iesnieguma 7.tabulu

oriģināls2.

Izziņa no Valsts ieņēmumu dienesta (VID) par nodokļu nomaksu (uz iesnieguma iesniegšanas brīdi) - Piekrastes zvejnieku integrēto grupu kolektīvo projektu gadījumā katram grupas dalībniekam*

oriģināls3.

Izziņa no kredītiestādes vai krājaizdevu sabiedrības par kredīta piešķiršanu, ja projekta ieviešanai tiks ņemts kredīts - izziņā jābūt norādītiem kredītdevēja un kredītņēmēja rekvizītiem un kredīta summai

oriģināls4.

Pēdējā noslēgtā Gada pārskats (pilns komplekts) saskaņā ar LR likumu "Par uzņēmumu gada pārskatiem" projektu iesniedzējiem, kuru gada apgrozījums pārsniedz Ls 45 000,- ar VID atzīmi par saņemšanu - Piekrastes zvejnieku integrēto grupu kolektīvo projektu gadījumā katram grupas dalībniekam

kopija5.

Pēdējā noslēgtā Gada ienākumu deklarācija "Ieņēmumi no saimnieciskās darbības" saskaņā ar 10.01.2006. LR MK noteikumiem Nr.41 "Noteikumi par iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību" projektu iesniedzējiem, kuru gada apgrozījums nepārsniedz Ls 45 000,- ar VID atzīmi par saņemšanu - Piekrastes zvejnieku integrēto grupu kolektīvo projektu gadījumā katram grupas dalībniekam

kopija6.

Apliecinājums, ka projekta iesniegumu parakstījusī persona ir paraksttiesīga (neattiecas uz piekrastes zvejnieku integrēto kolektīvo projektu)

oriģinālsGadījumos, kad jāpiemēro normatīvie akti par iepirkuma procedūras piemērošanu pasūtītāja finansētiem projektiem**:

7.

Iepirkuma priekšmeta tehniskais apraksts un uzaicinājums saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu pasūtītāja finansētiem projektiem

oriģināls8.

Vismaz trīs iepirkuma procedūrai atbilstoši piedāvājumi no uzaicinātajiem piegādātājiem

kopijas9.

Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) publicētā uzaicinājuma izdruka

oriģināls10.

IUB publicēto grozījumu izdruka

oriģināls11.

IUB publicētā gala lēmuma izdruka

oriģināls12.

Vērtēšanas ziņojums

kopijaEsošā kuģa modernizācijas gadījumā:

13.

LJA Kuģošanas drošības inspekcijas apstiprināts kuģa modernizēšanas (tehniskais) projekts vai saskaņojums

kopija14.

Latvijas Kuģu reģistra izdota zvejas kuģa Īpašuma apliecība - Piekrastes zvejnieku integrēto grupu kolektīvo projektu gadījumā katram grupas dalībniekam

kopija15.

LJA Kuģošanas drošības inspekcijas izdota Zvejas kuģa tilpības apliecība

kopija16.

LJA Kuģošanas drošības inspekcijas izdota Kuģošanas spējas apliecība (ar pielikumu) ar atzīmi par ikgadējās apskates veikšanu - Piekrastes zvejnieku integrēto grupu kolektīvo projektu gadījumā katram grupas dalībniekam

kopija17.

Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes izdota zvejas atļauja (licence) jūras zvejai

kopija18.

Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes izdota Piekrastes zvejas atļauja (licence) - Piekrastes zvejnieku integrēto grupu kolektīvo projektu gadījumā katram grupas dalībniekam

kopija19.

Pārtikas un Veterinārā dienesta izdota Pārtikas uzņēmuma reģistrācijas apliecība - Piekrastes zvejnieku integrēto grupu kolektīvo projektu gadījumā katram grupas dalībniekam

kopija20.

Zemkopības ministrijas Valsts Zivsaimniecības Pārvaldes izdota speciālā atļauja (licence) zvejniecības uzņēmējdarbības veikšanai - Piekrastes zvejnieku integrēto grupu kolektīvo projektu gadījumā katram grupas dalībniekam

kopija21.

Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums - Piekrastes zvejnieku integrēto grupu kolektīvo projektu gadījumā katram grupas dalībniekam

kopija22.

Piekrastes zvejnieku integrēto kolektīvo projektu gadījumos - "Sadarbības līgums", kas ir spēkā vismaz 7 gadus no iesnieguma iesniegšanas brīža

kopija23.

Piekrastes zvejnieku integrēto kolektīvo projektu gadījumos - pilnvara projekta iesnieguma iesniedzējam no zvejnieku grupas

kopijaTīklu un āķu jedu automatizētās līnijas iegādes gadījumā:

24.

Pakalpojumu izmaksu apliecinošie grāmatvedības dokumenti

kopijaIesniegto dokumentu skaits kopā
*Projekta iesniedzējs ir tiesīgs neiesniegt šo dokumentu. Šajā gadījumā jāiesniedz pilnvara LAD šīs izziņas saņemšanai attiecīgajā valsts pārvaldes iestādē. LAD to iegūs administratīvajā procesa noteiktajā kārtībā un termiņā.

**Jaunbūvju, rekonstrukcijas vai renovācijas projektu gadījumā iepirkuma procedūras dokumentu iesniegšanas kārtība ir noteikta vadlīnijās iesniedzējiem, t.i., šo dokumentu iesniegšana ir pieļaujama vēlākais 6 (sešu) mēnešu laikā pēc projekta apstiprināšanas un līguma noslēgšanas starp LAD un projekta iesniedzēju. Gadījumā, ja projekta iesniedzējs ir sagatavojis visus iepirkuma procedūras dokumentus uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi, tos var iesniegt LAD kopā ar projekta iesniegumu.


D.2.

Ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti

Nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti

Projekta iesniedzējs ____________________

_____________________________________
(paraksts, paraksta atšifrējums, datums)

Projekta iesniedzējs ___________________

___________________________________
(paraksts, paraksta atšifrējums, datums)

LAD RLP darbinieka paraksts:____________

_____________________________________
(paraksts, paraksta atšifrējums, datums)

LAD RLP darbinieka paraksts:___________

___________________________________
(paraksts, paraksta atšifrējums, datums)


E. PROJEKTA IESNIEDZĒJA DEKLARĀCIJA

Ar savu parakstu apliecinu, ka:

Aizpilda visi projekta iesniedzēji:

1

šī projekta finansēšanai neesmu saņēmis Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības fondu (piem. SAPARD, PHARE, ISPA, ZVFI, ELVGF, ERAF, ESF) finansējumu vai cita veida valsts līdzekļus;

2

privātā finansējuma daļai neesmu saņēmis sabiedrisko fondu finansējumu, un visu sabiedrisko fondu finansējumu daļa (ja tāda ir), ir uzrādīta un atskaitīta no projekta attaisnoto izdevumu Latvijas Republikas un Eiropas Savienības līdzfinansējuma summas;

3

esmu iepazinies ar visiem struktūrfondu finansējuma saņemšanas nosacījumiem, t.sk. Vienoto Programmdokumentu, Programmas Papildinājumu un Padomes regulām (EK) Nr. 1260/1999, Nr. 1263/1999, Nr. 1685/2000; Nr. 448/2004, Nr. 1159/2000, Nr. 2792/1999, Nr. 1451/2001, Nr. 179/2002, Nr. 2369/2002, Nr. 1421/2004, kā arī Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un projekta īstenošanas gaitā apņemos to ievērot;

4

glabāju identisku projekta iesniegumu;

5

apņemos glabāt un nepieciešamības gadījumā uzrādīt visu ar projektu un tā ieviešanu un uzraudzību saistīto dokumentāciju un informāciju (projekta iesniegums ar pavaddokumentiem, struktūrfondu pieprasījums un ar to saistītā dokumentācija, atskaites par projekta ieviešanu, projekta iesniedzēja finansiālās darbības dokumenti u.c.), kā arī piekrītu kontrolēm, kuras saistībā ar projektu un tā ieviešanu un uzraudzību veiks Latvijas vai Eiropas Savienības institūciju (LAD, Eiropas Komisija u.c.) pārstāvji pirms projekta apstiprināšanas, projekta īstenošanas laikā un 5 gadus pēc pēdējā maksājuma saņemšanas;

6

projektā paredzēto pasākumu ieviešana netiks uzsākta pirms līguma noslēgšanas ar LAD, izņemot vispārējās izmaksas, kas tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai ieviešanu un kas nepārsniedz 12 % no projekta attiecināmo izdevumu summas atņemot vispārējās izmaksas, t.sk., arhitektu, inženieru un konsultantu honorāri, juridiskie pakalpojumi, tehniski ekonomiskie pamatojumi, patentu un licenču saņemšanas izmaksas;

7

dokumentos sniegtā informācija ir patiesa. Esmu informēts, ka nepatiesu ziņu sniegšanas gadījumā es tieku izslēgts no struktūrfondu finansējuma saņēmēju loka līdz 2 gadiem;

8

projekts tiks ieviests projektā paredzētajā laikā. Esmu informēts, ka projekta neizpildes gadījumā paredzētajā laikā, noslēgtais līgums tiks lauzts;

9

5 gadus pēc pēdējā maksājuma saņemšanas bez LAD rakstiskas piekrišanas, neveikšu jebkādas darbības, kas var būtiski izmainīt projekta realizācijas nosacījumus, mērķus un līdzfinansētās investīcijas (atbilstoši Padomes Regulas (EK) Nr. 1260/1999 30(4).panta nosacījumiem).

10

neveikšu nekādas izmaiņas projektā, iepriekš nesaskaņojot tās ar LAD;

11

nav citas finansiālas saistības kā projektā norādītās;

12

iepirkumu procedūru veic saskaņā ar vadlīnijās minētajiem nosacījumiem;

13

veicot iepirkumu procedūru (cenu aptauju, atklāto konkursu u.c.) nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka ir personīgi ieinteresēts vai var rasties konflikta situācija saistībā ar veikto iepirkuma procedūru, saņemtajiem piedāvājumiem un piegādātāju (pakalpojumu sniedzēju) darbību.

14

nepastāv spēkā esošs lēmums, ar kuru esmu atzīts par vainīgu krāpšanā, kukuļošanā, komerciālajā uzpirkšanā, kā arī noziedzīgas organizācijas izveidošanā, vai iesaistīšanos noziedzīgās organizācijās, vai citās nelikumīgās darbībās, kuru rezultātā skartas Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses un sodāmība nav dzēsta vai noņemta;

15

nav konstatēti profesionālās darbības pārkāpumi un nepastāv spēkā esošs lēmums, ar kuru esmu atzīts par vainīgu nodarījumā saistībā ar savu profesionālo darbību un sodāmība nav dzēsta vai noņemta;

16

esmu izpildījis visus pienākumus saistībā ar nodokļu maksājumiem un nav nodokļu parādi Latvijā vai citā valstī, kur esmu reģistrēts;

17

esmu izpildījis pienākumus saistībā ar valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un nav valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai citā valstī, kur esmu reģistrēts;

18

neesmu pārkāpis līguma nosacījumus, nepildot līguma saistības, kas slēgts ar LAD vai citu līgumslēdzēju institūciju Eiropas Kopienas finansējuma ietvaros;

19

neesmu sniedzis apzināti nepatiesu informāciju (ziņas) kā arī neesmu slēpis informāciju (ziņas) saistībā ar projektu;

20

manā rīcībā būs pietiekami finanšu resursi projektā paredzēto pasākumu pilnīgai izpildei plānotajos termiņos

21

neesmu centies iegūt savā rīcībā ierobežotas pieejamības (konfidenciālu) informāciju vai ar krimināli vai administratīvi sodāmām darbībām ietekmēt vērtēšanas komisiju vai LAD projektu konkursu vērtēšanas gaitā.


Projekta iesniedzēja paraksts un paraksta atšifrējums ____________________________________________________________________________________


Aizpilda projekta iesniedzējs, kas ir juridiska persona:

22

neesmu pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodos likvidācijas procesā, saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai nav uzsākta tiesvedība par darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;


Projekta iesniedzēja paraksts un paraksta atšifrējums ____________________________________________________________________________________


Ja tiks konstatēts, ka esat apzināti vai nolaidības dēļ sniedzis nepatiesas ziņas, Jums tiks atņemta iespēja saņemt struktūrfondu finansējumu līdz 2 gadiem. Attiecīgajos gadījumos LAD vērsīsies tiesībsargājošās institūcijās.


Projekts iesniegts ______ gada ____ ________________ 2 eksemplāros uz _____ lapām ar pievienotiem _____ dokumentiem
(skaits)


1.tabula

Naudas plūsma projekta ieviešanas laikā/pēc projekta ieviešanas-


.gads
Kopā

Janvāris

Februāris

Marts

Aprīlis

Maijs

Jūnijs

Jūlijs

Augusts

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

1

Atlikums mēneša sākumā
Naudas līdzekļu ienākumi:

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x


Ienākumi no saimnieciskās darbības:

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

234567891011121314

Debitoru parādi


15

Kredīti


16

Citi naudas līdzekļu ienākumi


17

Kopējie naudas līdzekļu ienākumi (2+ ...+16)
Naudas līdzekļu izdevumi:

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

18

Degviela un smērvielas


19

Darba alga un sociālās apdrošināšanas maksājumi


20

Elektroenerģija un kurināmais


21

Pakalpojumi


22

Kredītprocenti


23

Nekustamā īpašuma nodoklis


24

Zemes, ēku un iekārtu noma


25

Remonts


26

Ilgtermiņa kredīta atmaksa


27

Ieguldījumi pamatlīdzekļos


28

Īstermiņa kredīta atmaksa


29303132333435

Citi naudas līdzekļu izdevumi


36

Kopējie naudas līdzekļu izdevumi
(18+ ... +35)


37

Naudas līdzekļu atlikums (1+17-36)2.tabula

Ražošana, izlietojums un ienākumi

Nr p.k.

Produkcijas veids

Pirms projekta ieviešanas

Pēc projekta ieviešanas

Krājumi perioda sākumā, t

Saražots, t

Patērēts saimn. t

Realizēts

Krājumi perioda beigās, t

Krājumi perioda sākumā, t

Saražots, t

Patērēts saimn. t

Realizēts

Krājumi perioda beigās, t

Daudzums, t

Cena, Ls/t

Vērtība, Ls

Daudzums, t

Cena, Ls/t

Vērtība Ls

Ienākumi no zivsaimniecības

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Kopējie ienākumi no zivsaimniecības produkcijas realizācijas (1+...+12)

x

x

x

x

x

x

x

x

Ienākumi no citām nozarēm:

14

x

x

x

x

x

x

x

15

x

x

x

x

x

x

x

16

x

x

x

x

x

x

x

17

x

x

x

x

x

x

x

18

Kopējie ienākumi no citām nozarēm
(14 + ... +17)

x

x

x

x

x

x

x

19

Neto apgrozījums (13+18)

x

x

x

Neto apgrozījums(13+18)

x

x

x

Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ienākumi

20

Subsīdijas

x

x

x

x

x

x

x

21

x

x

x

x

x

x

x

22

x

x

x

x

x

x

x

23

x

x

x

x

x

x

x

24

x

x

x

x

x

x

x

25

Pārējie saimnieciskās darbības ienākumi kopā (20+...+24)

x

x

x

x

x

x

x

3.tabula

Izmaksas

Pirms projekta ieviešanas .....

Pēc projekta ieviešanas .....

Patērēts

Cena

Vērtība

Patērēts

Cena

Vērtība

Mainīgās izmaksas

1

Degviela

2

Pakalpojumi

3

Tara

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Mainīgās izmaksas kopā

x

x

x

x

Fiksētās izmaksas

24

Darba alga

25

Sociālās apdrošināšanas maksājumi

26

Degviela un smērvielas (papildus mainīgajās izmaksās ietvertajai)

27

Elektrība

28

Kurināmais

29

Ražošanas iekārtu apkalpošana un remonts

30

Pamatlīdzekļu nolietojums

31

Noma

32

33

34

35

36

Citas izmaksas

37

Fiksētās izmaksas kopā (24+...+36)

x

x

x

x

38

Izmaksas kopā (23+37)

x

x

x

x

39

-t.sk. realizētās produkcijas ražošanas izmaksas

x

x

x

x

4.tabula

Naudas plūsma projekta ieviešanas laikā/pēc projekta ieviešanas-


.gads
Kopā

Janvāris

Februāris

Marts

Aprīlis

Maijs

Jūnijs

Jūlijs

Augusts

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

1

Atlikums mēneša sākumāNaudas līdzekļu ienākumi:Ienākumi no saimnieciskās darbības:


234567891011121314

Debitoru parādi


15

Kredīti


16

Citi naudas līdzekļu ienākumi


17

Kopējie naudas līdzekļu ienākumi (2+ ...+16)

Naudas līdzekļu izdevumi:


18

Degviela un smērvielas


19

Darba alga un sociālās apdrošināšanas maksājumi


20

Elektroenerģija un kurināmais


21

Pakalpojumi


22

Kredītprocenti


23

Nekustamā īpašuma nodoklis


24

Zemes, ēku un iekārtu noma


25

Remonts


26

Ilgtermiņa kredīta atmaksa


27

Ieguldījumi pamatlīdzekļos


28

Īstermiņa kredīta atmaksa


29303132333435

Citi naudas līdzekļu izdevumi


36

Kopējie naudas līdzekļu izdevumi (18+ ... +35)


37

Naudas līdzekļu atlikums (1+17-36)
5.tabula

Finanšu plānsPēdējā noslēgtā gadā

Turpmākie gadi (norādīt)*

________

______

_______

______

_______

Peļņas zaudējumu aprēķins

1

Neto apgrozījums


2

Realizētās produkcijas ražošanas izmaksas


3

Pārējie saimnieciskās darbības ienākumi


4

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas


5

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas


6

Ārkārtas ieņēmumi


7

Ārkārtas izmaksas


8

Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem


9

Ienākuma nodoklis


10

Pārējie nodokļi


11

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi


Bilance (uz gada beigām)

Aktīvi


12

Nemateriālie ieguldījumi


13

Pamatlīdzekļi


14

Ilgtermiņa finansu ieguldījumi


15

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā (12+13+14)


16

Krājumi


17

Debitori


18

Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos


19

Naudas līdzekļi


20

Apgrozāmie līdzekļi kopā (16+ ...+ 19)


21

Kopā aktīvi (15 + 20)


Pasīvi


22

Ilgtermiņa parādi


23

Īstermiņa parādi


24

Kopā kreditori (22 + 23)


25

Pamatkapitāls


26

Rezerves


27

Nesadalītā peļņa


28

Pārējais pašu kapitāls


29

Kopā pašu kapitāls (25+ ... + 28)


30

Uzkrājumi


31

Kopā pasīvi (24+29+30)


* ) norādīt pirms projekta ieviešanas gadu un 1 gadu pēc projekta ieviešanas.


6.tabula

KredītsaistībasPēdējā noslēgtā gadā

Turpmākie gadi (norādīt)**


1

Ilgtermiņa kredīts


2

Ilgtermiņa kredīta īstermiņa daļa


3

Īstermiņa kredīts


4

Gada laikā atmaksātais


5

Citi kreditori


**) norādīt 5 gadus, sākot ar pēdējo noslēgto gadu


7.tabula

Prasības projektu biznesa plānu sagatavošanai, ja attiecināmo izdevumu summa ir lielāka par
Ls 210 841 (300 000 eiro):

Brīvas formas biznesa plāns, kurā kā minimums jāiekļauj šāda informācija:

1

kopsavilkums;

2

uzņēmuma vēsture;

3

uzņēmuma vadības sistēma;

4

uzņēmuma pašreizējā darbība;

5

uzņēmuma mērķi (īstermiņa un ilgtermiņa);

6

tirgus izpēte;

7

nozares analīze;

8

realizācijas sistēma;

9

konkurence;

10

sadarbība ar citiem uzņēmumiem un saistība ar citiem projektiem;

11

ražošanas process un tehnoloģiskā procesa apraksts;

12

problēmas, riskantās un vājās vietas;

13

nepieciešamās investīcijas;

14

projekta ieviešanas termiņi - sadalījums pa etapiem;

15

finanšu informācija par iepriekšējiem 3 gadiem pirms projekta ieviešanas gada - peļņas un zaudējumu aprēķins un bilance;

16

plānotā finanšu informācija turpmākajiem 3 gadiem sākot ar projekta ieviešanas gadu - peļņas un zaudējumu aprēķins un bilance, kā arī naudas plūsmas (projekta ieviešanas gadā (-os) un gadā pēc projekta ieviešanas par katru mēnesi, turpmākajos gados tikai par gadu).

Zemkopības ministrs M.Roze
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par atklāta projektu iesniegumu konkursa "Flotes atjaunošana un zvejas kuģu modernizēšana" .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 633Pieņemts: 01.08.2006.Stājas spēkā: 17.08.2006.Zaudē spēku: 06.03.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 130, 16.08.2006.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
141769
17.08.2006
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)