Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.631

Rīgā 2006.gada 1.augustā (prot. Nr.40 11.§)
Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu
Izdoti saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 27.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu (turpmāk - prasījums) un organizējama preces vai pakalpojuma ekspertīze.

II. Prasījuma pieteikuma iesniegšana

2. Patērētājs piesaka prasījumu ražotājam, pārdevējam vai pakalpojumu sniedzējam tā juridiskajā adresē vai preces iegādes vai pakalpojuma saņemšanas vietā.

3. Ražotāja, pārdevēja vai pakalpojumu sniedzēja pienākums ir pieņemt un izskatīt patērētāja prasījumu. Patērētājs prasījumu var izteikt mutiski vai iesniegt rakstisku prasījuma pieteikumu (arī nosūtot pa pastu).

4. Ja ražotājs, pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs atsakās izpildīt patērētāja mutiski izteiktu prasījumu par preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem vai atliek prasījuma izpildi uz vēlāku laiku, ražotāja, pārdevēja vai pakalpojumu sniedzēja pienākums ir informēt patērētāju par tiesībām iesniegt rakstisku prasījuma pieteikumu.

5. Patērētājs rakstiski iesniegtajā prasījuma pieteikumā norāda:

5.1. prasījuma pieteikuma adresāta (ražotāja, pārdevēja vai pakalpojumu sniedzēja) nosaukumu, fiziskai personai - vārdu, uzvārdu;

5.2. patērētāja (prasījuma pieteicēja) vārdu, uzvārdu un dzīvesvietas adresi;

5.3. konstatēto preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem;

5.4. preces vai pakalpojuma ietvaros iznomātās vai izgatavotās jaunās, uzlabotās vai pārveidotās lietas (turpmāk - lieta) nosaukumu, daudzumu vai vienību skaitu un identifikācijas pazīmes (ja prece vai lieta tiek atdota atpakaļ ražotājam, pārdevējam vai pakalpojumu sniedzējam) vai informāciju par to, kā iespējams precei vai lietai piekļūt, ja preci vai lietu praktisku iemeslu dēļ (smagāka par 10 kg, uzstādīta dzīvesvietā) nav iespējams uzrādīt, iesniedzot prasījuma pieteikumu;

5.5. prasījuma pieteikumam pievienotos dokumentus vai dokumentu kopijas;

5.6. prasījuma pieteikuma iesniegšanas datumu;

5.7. informāciju par to, ka patērētājs vēlas patstāvīgi pieteikt ekspertīzi, ja ražotājs, pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs nepiekrīt apmierināt prasījumu.

6. Patērētājs prasījuma pieteikumā formulē ražotājam, pārdevējam vai pakalpojumu sniedzējam izvirzīto prasību. Prasījuma pieteikumu sagatavo divos eksemplāros. Prasījuma pieteikumam pievieno darījumu apliecinoša dokumenta kopiju.Ja sniegtā pakalpojuma rezultāts ir nematerializēts, tad patērētājs, iesniedzot pakalpojumu sniedzējam prasījuma pieteikumu, pievieno dokumentus (ja tādi ir) vai dokumentu kopijas, uz ko viņš atsaucas kā uz savas prasības pamatojumu.

7. Prasījuma pieteikumu patērētājs sagatavo brīvā formā vai aizpilda prasījuma pieteikuma veidlapu (pielikums).

8. Ja prasījuma pieteikumā norādīta šo noteikumu 5.1., 5.2.un 5.3.apakšpunktā minētā informācija un pievienota darījumu apliecinoša dokumenta kopija, izvirzītās prasības izpildi aizliegts pakārtot kādam nosacījumam (formalitātei).

9. Iesniedzot prasījuma pieteikumu ražotājam, pārdevējam vai pakalpojumu sniedzējam, patērētājs:

9.1. uzrāda vai nodod preci vai lietu;

9.2. sniedz informāciju par to, kā iespējams precei vai lietai piekļūt, ja preci vai lietu praktisku iemeslu dēļ nav iespējams uzrādīt, iesniedzot prasījuma pieteikumu.

10. Prasījuma pieteikumu paraksta patērētājs (pieteicējs) vai tā pārstāvis. Ja prasījuma pieteikumu paraksta patērētāja (pieteicēja) pārstāvis, prasījuma pieteikumam pievieno pilnvaru, kas apliecina pārstāvības tiesību.

11. Ražotājam, pārdevējam vai pakalpojumu sniedzējam, saņemot prasījuma pieteikumu, ir pienākums uz patērētāja pieteikuma eksemplāra:

11.1. uzrakstīt vārdu "Saņemts" vai uzlikt spiedogu "Saņemts" un apliecināt saņemšanu ar parakstu;

11.2. norādīt pieteikuma saņemšanas datumu;

11.3. norādīt pieteikuma saņēmēja vārdu, uzvārdu un amatu;

11.4. sniegt īsu rakstisku preces vizuālo novērtējumu, ja prece vai lieta tiek nodota vienlaikus ar prasījuma pieteikumu.

12. Ja patērētājs, iesniedzot prasījuma pieteikumu, ražotājam, pārdevējam vai pakalpojumu sniedzējam atdod preci vai lietu, tad ražotājs, pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs nodrošina, lai prece vai lieta līdz nodošanai ekspertīzei un pēc saņemšanas no tās līdz atdošanai patērētājam netiktu bojāta vai pārmainīta.

13. Ražotājs, pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs pretēji prasījuma pieteikumā izvirzītajai prasībai nav tiesīgs patvaļīgi novērst preces vai pakalpojuma trūkumus.

14. Patvaļīga trūkumu novēršana pretēji prasījuma pieteikumā izvirzītajai prasībai neatbrīvo ražotāju, pārdevēju vai pakalpojumu sniedzēju no pienākuma izpildīt prasījuma pieteikumā izvirzīto prasību. Izdevumi, kas radušies, patvaļīgi novēršot trūkumus, patērētājam nav jāatlīdzina.

III. Prasījuma pieteikuma izskatīšana

15. Ražotājs, pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs desmit dienu laikā pēc prasījuma pieteikuma saņemšanas sniedz patērētājam rakstisku atbildi par pieņemto lēmumu attiecībā uz prasījuma pieteikumā izvirzīto prasību, ja minētajā laikposmā nav panākta abpusēja rakstiska vienošanās par prasības izpildi vai alternatīvu prasības izpildes veidu.

16. Rakstiski vienojoties ar patērētāju, var noteikt arī garāku termiņu atbildes sniegšanai uz prasījuma pieteikumu.

17. Ja ražotājs, pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs piekrīt izpildīt patērētāja prasību vai rakstiski vienojas par alternatīvu prasības izpildes veidu, tad ražotājs, pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs rakstiski informē patērētāju par attiecīgās prasības izpildes datumu. Prasība izpildāma septiņu dienu laikā pēc atbildes uz prasījuma pieteikumu sniegšanas termiņa beigām, ja puses nav rakstiski vienojušās par citu termiņu.

18. Ja ražotājs, pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs atsakās izpildīt patērētāja prasību, tas rakstiski sniedz patērētājam pamatotu atteikumu.

19. Ja patērētājs prasījuma pieteikumā nav izteicis vēlmi patstāvīgi pieteikt preces vai pakalpojuma ekspertīzi, tad pēc prasības izpildes atteikuma saņemšanas patērētājs sniedz rakstisku atbildi ražotājam, pārdevējam vai pakalpojumu sniedzējam, informējot, ka:

19.1. patērētājs vēlas patstāvīgi pieteikt preces vai pakalpojuma ekspertīzi;

19.2. ražotājs, pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pieteikt preces vai pakalpojuma ekspertīzi.

20. Ja patērētājs ir izteicis vēlmi patstāvīgi pieteikt preces vai pakal­pojuma ekspertīzi un, iesniedzot prasījuma pieteikumu, ir nodevis preci vai pakalpojuma rezultātā radīto lietu ražotājam, pārdevējam vai pakalpojumu sniedzējam, tad ražotājs, pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs pēc patērētāja pieprasījuma nekavējoties atdod nodoto preci vai lietu patērētājam.

21. Ja no sniegtā pakalpojuma rakstura vai faktiskajiem apstākļiem izriet, ka, veicot ekspertīzi, nav iespējams noskaidrot sniegtā pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem, vai ja, sniedzot pakalpojumu, netiek radīta jauna lieta vai salabota, uzlabota jau esoša lieta, vai ja sniegtā pakalpojuma rezultāts ir nematerializēts, ekspertīzi neveic. Izdevumus, kas rodas, veicot nelietderīgu ekspertīzi, neatlīdzina.

22. Ja ekspertīzes veikšana nav lietderīga, ražotājs, pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs vienojas ar patērētāju par prasības izpildes veidu un (vai) apmēru.

23. Ja starp patērētāju un ražotāju, pārdevēju vai pakalpojumu sniedzēju rodas strīds par ekspertīzes veikšanas lietderību, strīdu izšķir šo noteikumu 48.punktā minētā iestāde.

IV. Ekspertīzes pieteikšana

24. Ja patērētājs ir izteicis vēlmi patstāvīgi pieteikt preces vai pakalpojuma ekspertīzi, viņš ir tiesīgs izvēlēties vienu no šo noteikumu 48.punktā minētās iestādes datu bāzē norādītajiem ieteicamajiem ekspertīzes veicējiem. Pēc patē­rētāja lūguma šo noteikumu 48.punktā minētā iestāde sniedz konsultācijas iespējamo ekspertu izvēlē.

25. Ja patērētājs nav izteicis vēlmi patstāvīgi pieteikt preces vai pakalpojuma ekspertīzi, tad triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu 19.2.apakšpunktā minētās patērētāja atbildes saņemšanas ražotājs, pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs:

25.1. izvēlas vienu no šo noteikumu 48.punktā minētās iestādes datu bāzē norādītajiem ieteicamajiem ekspertīzes veicējiem;

25.2. piesaka preces vai pakalpojuma ekspertīzi;

25.3. nogādā ekspertīzes veicējam ekspertīzei pakļaujamo preci vai lietu, ja prece ir lielgabarīta vai smagāka par 10 kg vai ja prece vai lieta atdota, iesniedzot prasījuma pieteikumu, vai paziņo patērētājam, uz kurieni jānogādā ekspertīzei pakļaujamā prece vai lieta, ja tā nav atdota, iesniedzot prasījuma pieteikumu.

26. Preces vai pakalpojuma ekspertīzes pieteikumu ekspertīzes veicējam iesniedz rakstiski, norādot, kas ekspertīzē jānoskaidro.

27. Ekspertīzes pieteikumam pievieno ekspertīzes veikšanai nepieciešamos dokumentus:

27.1. patērētāja prasījuma pieteikuma kopiju;

27.2. ražotāja, pārdevēja vai pakalpojumu sniedzēja atbildes kopiju patērētājam;

27.3. informāciju par veiktajiem remontiem (ja tādi bijuši);

27.4. normatīvtehniskos dokumentus (ja tādi ir);

27.5. līguma vai citu dokumentu kopijas, kuros noteiktas ekspertīzei pakļaujamai precei vai pakalpojumam izvirzāmās prasības.

28. Ja nepieciešams, ekspertīzes veicējs ir tiesīgs pieprasīt papildu informāciju par ekspertīzei iesniegto preci vai lietu.

29. Ja šo noteikumu 27.punktā minēto dokumentu oriģināli vai kopijas ir svešvalodā, eksperts ir tiesīgs pieprasīt tulkojumu valsts valodā.

V. Ekspertīzes kārtība

30. Preces vai pakalpojuma ekspertīzi veic, lai noskaidrotu:

30.1. preces vai pakalpojuma atbilstību līguma noteikumiem (ja tādu nav,- atbilstību parasti izvirzāmajām prasībām);

30.2. neatbilstības līguma noteikumiem veidu un rašanās cēloņus;

30.3. neatbilstības līguma noteikumiem nozīmīgumu (noskaidro, vai neat­bilstība nepazemina preces vai pakalpojuma pamatfunkciju izpildes kvalitāti un vai to var novērst, neradot vizuāli konstatējamas pārmaiņas preces vai lietas izskatā);

30.4. preces vai izgatavotās jaunās lietas nolietojuma pakāpi.

31. Ja ekspertīzes veicējam ekspertīzes laikā atbilstības noteikšanai nepieciešams veikt pārbaudes vai eksperimentus, pakļaujot preci vai lietu fiziskai vai ķīmiskai iedarbībai, kuras dēļ prece vai lieta var tikt bojāta vai daļēji zaudēt savas īpašības, ekspertīzes veicējs preces pārbaudi ar sagraujošām kontroles metodēm veic tikai ar patērētāja rakstisku piekrišanu.

32. Ekspertīzes veicējs ekspertīzi veic un eksperta atzinumu sagatavo mēneša laikā pēc ekspertīzes pieteikšanas.

33. Ekspertīzes veicējs piecu dienu laikā pēc ekspertīzes rezultātu noformēšanas izsniedz, nogādā vai nosūta ekspertīzes pieteicējam divus ekspertīzes atzinuma eksemplārus.

34. Ja ekspertīzes pieteicējs ir ražotājs, pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs, tad tas nekavējoties, bet ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc ekspertīzes atzinuma saņemšanas iesniedz, nogādā vai nosūta patērētājam vienu ekspertīzes atzinuma eksemplāru un, ja nepieciešams, paziņo patērētājam kārtību, kādā var saņemt ekspertīzei atdoto preci vai lietu.

35. Ekspertīzes izdevumus sedz ekspertīzes pieteicējs, piesakot ekspertīzi. Ekspertīzes pieteicējs, kas samaksājis ekspertīzes veicējam par ekspertīzes izdevumiem, ir tiesīgs pieprasīt, lai prasījuma pieteikuma izskatīšanā iesaistītā otrā puse atmaksātu tiešos ekspertīzes izdevumus, ja tās viedokļa nepamatotība izriet no ekspertīzes atzinuma.

36. Ja ekspertīzi ir pieteicis patērētājs un viņa viedokļa pamatotība izriet no ekspertīzes atzinuma, tad ražotājam, pārdevējam vai pakalpojumu sniedzējam septiņu dienu laikā pēc slēdziena saņemšanas ir pienākums atmaksāt patērētājam tiešos ekspertīzes izdevumus.

37. Ja ekspertīzi ir pieteicis ražotājs, pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs un tā viedokļa pamatotība izriet no ekspertīzes atzinuma, taču patērētājs atsakās atmaksāt ekspertīzes pieteicējam tiešos ekspertīzes izdevumus, ekspertīzes pieteicējs tos piedzen Civillikumā noteiktajā kārtībā.

38. Ekspertīzes veicējs pēc šo noteikumu 48.punktā minētās iestādes pieprasījuma sniedz informāciju par ekspertīzes pieteikšanu, veikšanu un rezultātiem.

VI. Ekspertam un ekspertīzes atzinumam izvirzāmās prasības

39. Preces vai pakalpojuma ekspertīzi ir tiesīgs veikt šo noteikumu 48.punktā minētās iestādes datu bāzē iekļauts:

39.1. ekspertīzes veicējs;

39.2. normatīvajos aktos par atbilstības novērtēšanu noteiktajā kārtībā sertificēts eksperts vai akreditēta atbilstības novērtēšanas institūcija.

40. Ekspertīzes veicējs ir neatkarīgs ekspertīzes veikšanā un atzinuma sagatavošanā. Par eksperta atzinuma patiesumu un objektivitāti ir atbildīgs ekspertīzes veicējs.

41. Preces vai pakalpojuma ekspertīzes atzinumu noformē rakstiski. Atzinumā norāda šādu informāciju:

41.1. ekspertīzes veicēja firma, reģistrācijas numurs un pilnvarotās personas paraksts, ja ekspertīzes veicējs ir juridiska persona;

41.2. ekspertīzes izdarīšanas vieta un datums;

41.3. ekspertīzes izdarīšanas pamatojums;

41.4. persona, kas pieteikusi ekspertīzi;

41.5. dati par ekspertu (vārds, uzvārds, izglītība, specialitāte un apakšspecialitāte, kā arī sertifikāta (ja tāds ir) numurs);

41.6. ekspertam uzdotie jautājumi un pamatotas atbildes uz tiem;

41.7. konstatētās neatbilstības līguma noteikumiem (to veidi, rašanās cēloņi un nozīmīgums);

41.8. ekspertīzē izmantotā metodika un (vai) standarti;

41.9. preces vai pakalpojuma ietvaros iznomātās vai izgatavotās jaunās, uzlabotās vai pārveidotās lietas nolietojuma pakāpe (ja nepieciešams).

VII. Ražotāja, pārdevēja vai pakalpojumu sniedzēja pienākumi, ja patērētāja prasījuma pieteikumā izvirzītās prasības pamatotība izriet no eksperta atzinuma

42. Ja ekspertīzē atzīts, ka patērētāja prasījuma pieteikumā izvirzītā prasība ir pamatota, vai šo noteikumu 48.punktā minētā iestāde ir sniegusi saistošus norādījumus ražotājam, pārdevējam vai pakalpojumu sniedzējam, tad ražotājs, pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā septiņu darbdienu laikā pēc ekspertīzes atzinuma vai saistošo norādījumu saņemšanas izpilda patērētāja prasību.

43. Ja ražotājs, pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs rakstiski atsakās novērst to preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem, par kuru ekspertīzē atzīts, ka patērētāja prasība ir pamatota, un patērētājs pats vai ar trešās personas palīdzību ir novērsis neatbilstību līguma noteikumiem, tad prasījumu par izdevumu atlīdzināšanu (pievienojot izdevumus apliecinoša dokumenta kopiju) patērētājs piesaka ražotājam, pārdevējam vai pakalpojumu sniedzējam pēc tam, kad novērsta preces vai pakalpojuma neatbilstība līguma noteikumiem.

44. Ražotājs, pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs izskata patērētāja prasījumu par izdevumu atlīdzināšanu, kas pieteikts saskaņā ar šo noteikumu 43.punktu, un nekavējoties, bet ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc izdevumus apliecinošo dokumentu saņemšanas atlīdzina izdevumus, kas patērētājam radušies, novēršot preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem.

45. Ja ražotājs, pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs piekrīt izpildīt patērētāja prasību, patērētājs ir tiesīgs atkārtoti pieteikt prasījumu par preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem laikposmā, kas atlicis līdz likumā noteiktā prasījuma pieteikšanas termiņa beigām.

46. Likumā noteiktajā prasījuma pieteikšanas termiņā neieskaita laikposmu, kas pagājis no prasījuma pieteikšanas dienas līdz dienai, kad novērsta preces vai pakalpojuma neatbilstība līguma noteikumiem. Ražotājs, pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs darījumu apliecinošajā dokumentā norāda datumu, kad novērsta katra preces vai pakalpojuma neatbilstība līguma noteikumiem.

47. Ja ražotājs, pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs atsakās pieņemt un izskatīt patērētāja prasījuma pieteikumu vai izpildīt patērētāja prasību, kuras pamatotību atzinusi ekspertīze, vai citādi neievēro šajos noteikumos minēto kārtību, patērētājs var iesniegt sūdzību šo noteikumu 48.punktā minētajā iestādē.

VIII. Uzraudzības iestāžu kompetence

48. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs vai cita iestāde, kuras kompetencē saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tirgus uzraudzība attiecīgajā jomā:

48.1. atbilstoši kompetencei izveido, uztur, aktualizē un publisko ekspertīzes veicēju datu bāzi (turpmāk - datu bāze);

48.2. izskata patērētāju iesniegumus un sūdzības par šo noteikumu pārkāpumiem;

48.3. dod saistošus norādījumus ražotājam, pārdevējam vai pakalpojumu sniedzējam, ja ekspertīzes veikšana nav lietderīga;

48.4. ja nepieciešams, dod saistošus norādījumus ražotājam, pārdevējam vai pakalpojumu sniedzējam attiecībā uz patērētāja prasības izpildi;

48.5. atbilstoši kompetencei administratīvi soda ražotāju, pārdevēju vai pakalpojumu sniedzēju par šo noteikumu neievērošanu.

49. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs vai cita iestāde, kuras kompetencē saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tirgus uzraudzība attiecīgajā jomā, iekļauj ekspertīzes veicējus datu bāzē, kā arī izslēdz no tās. Reģistrācijas atteikumu vai lēmumu izslēgt no datu bāzes ekspertīzes veicējs ir tiesīgs apstrīdēt administratīvo procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

50. Lai reģistrētos datu bāzē, ekspertīzes veicējs Patērētāju tiesību aizsardzības centrā vai citā iestādē, kuras kompetencē saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tirgus uzraudzība attiecīgajā jomā, iesniedz:

50.1. akreditāciju apliecinošus dokumentus (ja tādi ir);

50.2. apliecinājumu, ka ekspertīzes veicējs var nodrošināt konkrētu ekspertīžu veikšanu;

50.3. apliecinājumu par ekspertīzes veicēja izglītību un pieredzi konkrētajā jomā;

50.4. informāciju par pieejamo tehnisko nodrošinājumu ekspertīžu veikšanai.

51. Ja ir izmaiņas šo noteikumu 50.punktā minētajās ziņās, ekspertīzes veicējs, kas iekļauts datu bāzē, iesniedz Patērētāju tiesību aizsardzības centrā vai citā iestādē, kuras kompetencē ir tirgus uzraudzība attiecīgajā jomā, aktualizētu informāciju.

52. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs vai cita iestāde, kuras kompetencē saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tirgus uzraudzība attiecīgajā jomā, izslēdz ekspertīzes veicēju no datu bāzes:

52.1. pamatojoties uz ekspertīzes veicēja iesniegumu;

52.2. pamatojoties uz pierādījumiem par eksperta neobjektivitāti vai neprofesionalitāti;

52.3. ja ekspertīzes veicējs vairākkārt neievēro šajos noteikumos minēto ekspertīzes veikšanas un eksperta atzinuma noformēšanas kārtību.

IX. Noslēguma jautājumi

53. Pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs noformē un izvieto šo noteikumu tekstu tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietā tā, lai patērētājam tas būtu labi pieejams, redzams un izlasāms.

54. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumus Nr.154 "Kārtība, kādā piesakāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu un organizējama preces vai pakalpojuma ekspertīze" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 48.nr.).

Ministru prezidents A.Kalvītis

Ekonomikas ministrs A.Štokenbergs
Pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 1.augusta noteikumiem Nr.631
Prasījuma pieteikuma paraugs

06.JPG (48822 bytes)

Ekonomikas ministrs A.Štokenbergs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 631Pieņemts: 01.08.2006.Stājas spēkā: 09.08.2006.Zaudē spēku: 01.01.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 125, 08.08.2006.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
141276
09.08.2006
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)