Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 466

Rīgā 2000.gada 19.decembrī (prot. Nr. 60, 65.§)

Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 6.jūlija noteikumos Nr.244 "Lauku apvidu zemes kadastrālās vērtēšanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 4.panta otro daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 1999.gada 6.jūlija noteikumos Nr.244 "Lauku apvidu zemes kadastrālās vērtēšanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 224./226.nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt 2.punktu ar tekstu šādā redakcijā:

"Zemes kadastrālās vērtēšanas objekts ir attiecīgā pagasta, pilsētas lauku teritorijas vai novada (turpmāk - pašvaldība) zemes vienība un to veidojošās zemes vienības daļas (turpmāk - zemesgabals), kas kā patstāvīgs nekustamā īpašuma objekts ir reģistrēts Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā. Zemes kadastrālās vērtības noteikšanai izmanto Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā reģistrēto un tā datu bāzē uzkrāto informāciju par zemesgabaliem, kas iegūta pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 4.panta sesto daļu.";

1.2. aizstāt 3.1.apakšpunktā vārdu "kamēr" ar vārdu "ja";

1.3. 6.punktā:

1.3.1. izteikt 6.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.2. attiecīgo valsts institūciju vai pašvaldību izziņu (1.pielikums) par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi vai mērķiem (turpmāk - lietošanas mērķis) un nekustamajam īpašumam piekrītošām platībām, ja pasūtītājam ir iebildumi pret Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā reģistrēto informāciju;";

1.3.2. aizstāt 6.3.apakšpunktā vārdu "piešķirtās" ar vārdu "izmantojamās";

1.3.3. izteikt 6.3.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.3.1. meža zemes novērtējuma kopsavilkumu, ko aprēķina Valsts meža dienesta teritoriālā struktūrvienība, ja zemesgabalā ir izdalīta meža zeme;";

1.3.4. svītrot 6.3.2.apakšpunktu;

1.3.5. aizstāt 6.3.3.apakšpunktā vārdus "attiecīgā rajona lauksaimniecības departamenta Meliorācijas daļas" ar vārdiem "Lauku atbalsta dienesta attiecīgās lauksaimniecības pārvaldes meliorācijas daļas";

1.3.6. svītrot 6.4.2.apakšpunktu;

1.3.7. svītrot 6.4.5.apakšpunktu;

1.4. izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

"7. Ja zemes īpašnieks vai pašvaldība līdz pirmstaksācijas gada 1.oktobrim iesniedz šo noteikumu 6.3.3., 6.3.4., 6.4.3. un 6.4.4.apakšpunktā minētās uzziņas, tās tiek ņemtas vērā, arī masveidā aprēķinot zemes kadastrālo vērtību.";

1.5. 8.punktā:

1.5.1. svītrot 8.1. un 8.2.apakšpunktu;

1.5.2. izteikt 8.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.7. zemes īpašuma kadastrālo vērtību latos;";

1.5.3. izteikt 8.8.apakšpunkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"mežaudzes vērtību latos, ja uz zemesgabala ir meža zeme.";

1.6. izteikt 12. un 13.punktu šādā redakcijā:

"12. Pašvaldību institūcijas, kas ir veikušas darījumus ar nekustamajiem īpašumiem un nav šos darījumus nostiprinājušas zemesgrāmatā, mēneša laikā pēc attiecīgā darījuma veikšanas iesniedz Valsts zemes dienesta teritoriālajā nodaļā šo noteikumu 11.1. un 11.2.apakšpunktā minēto informāciju. Pārējās personas, kas pēc šo noteikumu stāšanās spēkā ir veikušas darījumus ar nekustamajiem īpašumiem un nav šos darījumus nostiprinājušas zemesgrāmatā, piesakoties attiecīgajā pašvaldībā kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji, aizpilda nekustamā īpašuma īpašnieka vai tiesiskā valdītāja paziņojumu (19.pielikums).

13. Pašvaldība šo noteikumu 12.punktā minētos paziņojumus katru mēnesi nodod Valsts zemes dienesta teritoriālajai nodaļai.";

1.7. svītrot 16.punktu;

1.8. izteikt 17., 18., 19., 20. un 21.punktu šādā redakcijā:

"17. Ja individuālā augļu dārza (dārzkopības sabiedrības) apbūves zemei vai lauksaimniecības, mežsaimniecības un ūdenssaimniecības vajadzībām izmantojamam zemesgabalam ir zemes lietošanas aprobežojumi (ierobežojumi), kas reģistrēti Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā, zemes kadastrālo vērtību samazina:

17.1. par 5 %, ja nav norādīta zemes platība, kuru aizņem zemes lietošanas aprobežojumi (ierobežojumi), vai ja zemes lietošanas aprobežojuma (ierobežojuma) platība aizņem līdz 20 % no zemesgabala kopplatības;

17.2. par 10 %, ja zemes lietošanas aprobežojuma (ierobežojuma) platība aizņem 21-40 % no zemesgabala kopplatības;

17.3. par 15 %, ja zemes lietošanas aprobežojuma (ierobežojuma) platība aizņem 41-60 % no zemesgabala kopplatības;

17.4. par 20 %, ja zemes lietošanas aprobežojuma (ierobežojuma) platība aizņem 61-80 % no zemesgabala kopplatības;

17.5. par 30 %, ja zemes lietošanas aprobežojuma (ierobežojuma) platība aizņem 81-100 % no zemesgabala kopplatības.

18. Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem mežaudzē ir aizliegta galvenā cirte, kailcirte vai kopšanas cirte, meža zemes kadastrālo vērtību samazina:

18.1. par 100 %, ja aizliegta galvenā cirte un kopšanas cirte;

18.2. par 50 %, ja aizliegta galvenā cirte vai kailcirte.

19. Kvalitatīvo novērtējumu par meža zemēm pēc stāvokļa uz 1.oktobri, ņemot vērā normatīvajos aktos noteiktos saimnieciskās darbības ierobežojumus, Valsts meža dienests līdz pirmstaksācijas gada 15.novembrim iesniedz attiecīgajās Valsts zemes dienesta teritoriālajās nodaļās.

20. Ja lauku apbūves zemesgabalam ir zemes lietošanas aprobežojumi (ierobežojumi), kas reģistrēti Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā, zemes kadastrālo vērtību samazina:

20.1. par 5 %, ja nav norādīta zemes platība, kuru aizņem zemes lietošanas aprobežojumi (ierobežojumi), vai ja zemes lietošanas aprobežojuma (ierobežojuma) platība aizņem līdz 25 % no zemesgabala kopplatības;

20.2. par 10 %, ja zemes lietošanas aprobežojuma (ierobežojuma) platība aizņem 26-50 % no zemesgabala kopplatības;

20.3. par 15 %, ja zemes lietošanas aprobežojuma (ierobežojuma) platība aizņem 51-75 % no zemesgabala kopplatības;

20.4. par 20 %, ja zemes lietošanas aprobežojuma (ierobežojuma) platība aizņem 76-100 % no zemesgabala kopplatības.

21. Ja vienā zemesgabalā pārklājas vairāku veidu aizsargjoslas, zemes kadastrālajā vērtēšanā ņem vērā stingrākās izmantošanas ierobežojumu prasības un lielāko minimālo aizsargjoslas platumu.";

1.9. izteikt 25.punktu šādā redakcijā:

"25. Viena ballhektāra vērtība zemes kadastrālās vērtības noteikšanai ir Ls 3,71.";

1.10. papildināt 28.punktu ar teikumu šādā redakcijā:

"Zemes vērtību zonējumu izstrādi ierosina attiecīgā pašvaldība vai Valsts zemes dienests līdz kārtējā taksācijas perioda 1.septembrim.";

1.11. 31.punktā:

1.11.1. aizstāt 31.1.apakšpunktā vārdus "zemes lietošanas mērķiem" ar vārdiem "lietošanas mērķiem";

1.11.2. aizstāt 31.4.apakšpunktā vārdus "zemes lietošanas mērķim" ar vārdiem "lietošanas mērķim";

1.12. svītrot 33.1.apakšpunktā vārdu "zemes";

1.13. aizstāt 34.punktā vārdus "zemes lietošanas mērķim" ar vārdiem "lietošanas mērķim";

1.14. aizstāt 35.punktā:

1.14.1. vārdus "zemes lietošanas mērķim" ar vārdiem "lietošanas mērķim";

1.14.2. vārdu "piešķirtajai" ar vārdu "izmantojamai";

1.15. papildināt 36.4.apakšpunktu aiz vārda "konkrēta" ar vārdiem "nekustamā īpašuma";

1.16. izteikt 38. un 39.punktu šādā redakcijā:

"38. Attiecīgā pašvaldība organizē zemes vērtību zonējumu projektu nodošanu sabiedriskajai apspriešanai, un tās laiks nedrīkst būt īsāks par trijām nedēļām. Pašvaldība nosaka projekta apskates vietu, laiku un iesniedzamo mutisko un rakstisko priekšlikumu vai atsauksmju pieņemšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā attiecīgie pašvaldību un Valsts zemes dienesta pārstāvji sniedz nepieciešamos skaidrojumus. Pašvaldība pieņem lēmumu par attiecīgā projekta saskaņošanu.

39. Zemes vērtību zonējumu oriģinālus izstrādā divos eksemplāros. Tos apstiprina Valsts zemes dienests, norādot zonējumu spēkā stāšanās datumu. Ja minētie zonējumi stājas spēkā ar nākamā taksācijas perioda 1.janvāri, tie apstiprināmi līdz kārtējā gada 15.maijam. Viens apstiprinātā zemes vērtību zonējuma oriģināls nododams attiecīgajai pašvaldībai, otrs - Valsts zemes dienestam.";

1.17. izteikt 41.punktu šādā redakcijā:

"41. Ņemot vērā nekustamā īpašuma tirgus informācijas analīzes rezultātus, Valsts zemes dienests līdz nekustamā īpašuma taksācijas perioda 15.maijam katras pašvaldības teritorijai vai tās daļai nosaka korekcijas koeficientu katram lietošanas mērķim atbilstoši tirgus cenu līmenim, ko lieto zemes kadastrālās vērtības aktualizācijai nākamajam taksācijas periodam. Korekcijas koeficients katram lietošanas mērķim pa pašvaldību teritorijām tiek publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".";

1.18. aizstāt 42.punkta otrajā teikumā vārdus "saimniecības zemes" ar vārdiem "zemes īpašuma";

1.19. papildināt 43.punktu ar tekstu šādā redakcijā:

"Meža zemes kvalitātes novērtējuma noteikšanai izmanto noteiktā kārtībā iesniegto Valsts meža dienesta informāciju. Ja zemes īpašumā nav veikta meža zemes inventarizācija un Valsts meža dienests nav iesniedzis informāciju, tad meža zemes kvalitātes noteikšanai masveidā izmanto kadastrālās teritorijas meža zemes vidējo novērtējumu (5.pielikums). Kadastrālā teritorija ir Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra grafiskajā daļā iezīmēta kompakta teritorija, kas atbilst administratīvi teritoriālajam iedalījumam pēc stāvokļa uz 1996.gada 1.maiju.";

1.20. izteikt 44.punktu šādā redakcijā:

"44. Lauksaimniecības, mežsaimniecības un ūdenssaimniecības vajadzībām piešķirtās zemes kadastrālo vērtību aprēķina šādi:

44.1. individuāli nosaka lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitātes novērtējumu ar pusklases (5 balles) precizitāti, izmantojot atjaunotas lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitātes novērtējuma pamatkartes vai jaunākos zemes vērtēšanas un augsnes kartēšanas materiālus;

44.2. masveidā nosaka valdošo lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitātes novērtējumu ballēs. Valdošais lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitātes novērtējums ir tāds zemes novērtējums ballēs, ar kuru var novērtēt lielāko daļu saimniecības zemes vai aptuveni noteikt zemes vidējo novērtējumu ballēs sīkkontūrainības apstākļos;

44.3. masveidā nosaka valsts meža fondā esošās lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitātes novērtējumu, tās platību reizinot ar 20 ballēm;

44.4. masveidā un individuāli nosaka zem ēkām un pagalmiem esošās zemes kvalitātes novērtējumu, tās platību reizinot ar 50 ballēm;

44.5. masveidā un individuāli nosaka pārējās zemes (izņemot zivju dīķus) - ūdeņu, krūmāju, purvu, saimniecības ceļu, meža stigu, trašu, smiltāju un pārējās neizmantojamās zemes - kvalitātes novērtējumu, tās platību reizinot ar 8 ballēm;

44.6. masveidā un individuāli nosaka zivju dīķu kvalitātes novērtējumu, to platību reizinot ar 35 ballēm. Zivju dīķi ir zemes platības, kuras aizņem mākslīgi ierīkotas ūdenstilpes zivju audzēšanai;

44.7. masveidā nosaka meža zemes novērtējumu, izmantojot Valsts meža dienesta noteiktā kārtībā iesniegto informāciju. Ja no Valsts meža dienesta struktūrvienības nav saņemta informācija, tad izmanto kadastrālās teritorijas meža zemes vidējo novērtējumu, ņemot vērā zemes lietošanas aprobežojumus (ierobežojumus);

44.8. individuāli nosaka meža zemes kvalitātes novērtējumu pēc meža inventarizācijas materiāliem, ņemot vērā meža augšanas apstākļu tipu (6.pielikums) un zemes lietošanas aprobežojumus (ierobežojumus). Meža zemes kvalitātes novērtējuma aprēķināšanai līdz Meža valsts reģistra izveidošanai izmantojama Valsts meža dienesta datu bāze "Meža fonds";

44.9. ja atsevišķas ar kokiem apaugušas platības ir mazākas par 0,5 ha un tajās nav veikta mežierīcība, to vērtību nosaka individuāli atbilstoši pagastu un pilsētu lauku teritoriju meža zemes vidējam novērtējumam (5.pielikums);

44.10. nosaka kopējo zemes kvalitātes novērtējumu (kā ballhektāru summu), summējot zemes lietošanas veidu kvalitātes novērtējuma un platības reizinājumus (izņemot meža zemes);

44.11. nosaka zemes kadastrālo vērtību, koriģējot kopējo zemes kvalitātes novērtējumu ar starpgabalainības koeficientu K1 un novietojuma koeficientu K2. Meža zemes kvalitātes novērtējumu koriģē ar meža zemes novietojuma koeficientu KM (5.pielikums), un starpgabalainības koeficientu nepiemēro;

44.12. valsts meža zemēs esošās nemeža zemes kadastrālās vērtības aprēķināšanai piemēro kadastrālās teritorijas vidējo novietojuma koeficientu (5.pielikums);

44.13. izmanto šādu formulu:

VK = {((PLIZ x VVAL vai VLIZ) + (PPAG x 50) + (PPĀR x 8) + (PDĪĶI x 35)) x K1 x K2 + (PM x VMVID vai VM x KM)} x Ls 3,71, kur

VK - zemesgabala kadastrālā vērtība latos;

PLIZ - lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība hektāros;

VVAL - valdošais lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitātes novērtējums ballēs;

VLIZ - lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitātes novērtējums ballēs;

PPAG - zem ēkām un pagalmiem esošās zemes platība hektāros;

PPĀR - pārējās zemes platība hektāros;

PDĪĶI - zem zivju dīķiem esošās zemes platība hektāros;

K1 - starpgabalainības koeficients;

K2 - zemesgabala novietojuma koeficients;

PM - meža zemes platība hektāros;

VMVID - pagastu un pilsētu lauku teritoriju meža zemes vidējais novērtējums ballēs par hektāru;

VM - meža zemes kvalitātes novērtējums ballēs;

KM - meža zemes novietojuma koeficients;

Ls 3,71 - viena ballhektāra vērtība latos;

44.14. nosaka lauksaimniecības, mežsaimniecības un ūdenssaimniecības vajadzībām piešķirtās zemes novērtējuma samazinājumu platībām ar zemes lietošanas aprobežojumiem (ierobežojumiem) saskaņā ar šo noteikumu 17. un 18.punktu.";

1.21. izteikt 50.punktu šādā redakcijā:

"50. Ja meliorācijas sistēmā konstatēti darbības traucējumi vai uzlabots zemes melioratīvais stāvoklis, zemesgabala kadastrālā vērtēšana veicama atbilstoši Lauku atbalsta dienesta attiecīgās reģionālās lauksaimniecības pārvaldes meliorācijas daļas uzziņai par zemes melioratīvo stāvokli atsevišķos zemes nogabalos.";

1.22. izteikt 53.1. un 53.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"53.1. pamatgabals ir zemesgabals, uz kura atrodas dzīvojamās vai nedzīvojamās ēkas, bet, ja tādu nav, tad zemesgabals ar lielāko lauksaimniecībā izmantojamās zemes platību;

53.2. starpgabals ir zemesgabals, kas atrodas atsevišķi no pamatgabala.";

1.23. svītrot 56.punktu;

1.24. aizstāt IV nodaļas nosaukumā vārdus "Individuālā augļu dārza (dārzkopības sabiedrības) zemes" ar vārdiem "Dārzkopības sabiedrību (individuālo augļu dārzu ) apbūves zemes";

1.25. izteikt 57.punktu šādā redakcijā:

"57. Dārzkopības sabiedrības (individuālā augļu dārza) apbūves zemes kadastrālo vērtību aprēķina, reizinot individuālā augļu dārza platību ar dārzkopības sabiedrības zemes paraugvērtību un ar viena ballhektāra vērtību latos.";

1.26. izteikt 58.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"58.3. izmanto šādu formulu:

P = VLIZ x (K2 + K3 + K4 + K5 + K6) x K7 x K8, kur

P - dārzkopības sabiedrības zemes paraugvērtība ballēs par vienu hektāru;

VLIZ - lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitātes novērtējums ballēs;

K7 - rajona administratīvās nozīmes korekcijas koeficients (15.pielikums).";

1.27. svītrot 60.punktā vārdus "vai zemes vērtību zonējumu";

1.28. 61.punktā:

1.28.1. aizstāt 61.2.apakšpunktā vārdus "zemes lietošanas mērķim (mērķiem)" ar vārdiem "lietošanas mērķim (mērķiem)";

1.28.2. aizstāt 61.3.apakšpunktā vārdus "ciema centra koeficientu" ar vārdiem "ciema centra novietojuma koeficientu";

1.29. svītrot 62.punktu;

1.30. 63.punktā:

1.30.1. svītrot 63.1.1.apakšpunktu;

1.30.2. svītrot 63.2.4., 63.2.5. un 63.2.6.apakšpunktu;

1.31. izteikt 64.punktu šādā redakcijā:

"64. Ja konstatēta jebkuru šo noteikumu 63.1.apakšpunktā minēto I grupas faktoru iedarbība uz zemesgabalu, tā vērtību samazina:

64.1. par 10 % , ja platība, uz kuru attiecas aprobežojumi (ierobežojumi), aizņem līdz 50 % no zemesgabala kopplatības;

64.2. par 20 %, ja platība, uz kuru attiecas aprobežojumi (ierobežojumi), aizņem 51-100 % no zemesgabala kopplatības.";

1.32. svītrot 68.punktu;

1.33. izteikt 69.punktu šādā redakcijā:

"69. Atkarībā no lietošanas mērķa nosaka šādus zemes lietošanas koeficientus L:

69.1. vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo ēku apbūves teritorijās - 1,00;

69.2. daudzdzīvokļu māju apbūves teritorijās - 1,50;

69.3. darījumu iestāžu apbūves teritorijās - 4,00;

69.4. ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes apbūves teritorijās, zvejniecības, zivjaudzētavu darbībai un zivsaimniecībai izmantojamās apbūves teritorijās, rūpniecības objektu apbūves teritorijās, lauksaimniecības servisa un lauksaimniecības ražošanas uzņēmumu apbūves teritorijās, kā arī jūras ostās un jūras ostu terminālos - 2,00;

69.5. pārvaldes, veselības aizsardzības, izglītības, kultūras, sporta un citu sabiedriskas nozīmes objektu apbūves un izbūves teritorijās, kā arī satiksmes infrastruktūras objektu, inženiertehnisko apgādes tīklu un objektu teritorijās - 1,30.";

1.34. izteikt VI nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"VI. Zemes kadastrālās vērtības noteikšana īpašos vērtēšanas gadījumos, izmantojot zemes tirgus vērtību imitāciju un zemes tirgus vērtību analīzi";

1.35. aizstāt 71.punktā vārdus "kā pārējā zeme" ar vārdiem "kā lauksaimniecības, mežsaimniecības un ūdenssaimniecības vajadzībām izmantojamā zeme";

1.36. izteikt 73.punktu šādā redakcijā:

"73. Atsevišķi izdalītas lauksaimniecības servisa un ražošanas uzņēmumu (mehānisko darbnīcu, kalšu, noliktavu, pagrabu, saldētavu, lopkautuvju) un lauksaimniecības ražošanas uzņēmumu (liellopu fermu, cūku nobarošanas kompleksu, putnu fermu, kažokzvēru fermu) apbūves teritorijas zeme zem ēkām un pagalmiem vērtējama kā lauku apbūves zeme. Pārējai platībai zemes kadastrālo vērtību nosaka kā lauksaimniecības, mežsaimniecības un ūdenssaimniecības vajadzībām izmantojamai zemei.";

1.37. svītrot 74. un 75.punktu;

1.38. svītrot 77.punktu;

1.39. aizstāt 78., 79. un 80.punktā vārdus "pagasta (pilsētas lauku teritorijas)" ar vārdiem "kadastrālās teritorijas";

1.40. izteikt 81.punktu šādā redakcijā:

"81. Atkritumu izgāztuves zemes kadastrālo vērtību nosaka, piemērojot lauksaimniecības, mežsaimniecības un ūdenssaimniecības vajadzībām izmantojamās zemes kadastrālās vērtības noteikšanas kārtību.";

1.41. svītrot 84.punktā vārdu "zemes";

1.42. papildināt 1.pielikumu aiz vārdiem "pilsētas lauku teritorijas" ar vārdu "novada";

1.43. izteikt 5.pielikumu šādā redakcijā:

"5.pielikums
Ministru kabineta
1999.gada 6.jūlija
noteikumiem Nr.244

Kadastrālās teritorijas vidējais novietojuma koeficients, meža zemes novietojuma koeficients un vidējais novērtējums, zemes vidējā kadastrālā vērtība

Pagasts, pilsētas lauku teritorija, novads Kadastrālā teritorija Vidējais novietojuma koeficients
K2
Meža zemes novietojuma koeficients KM Meža zemes vidējais novērtējums
 (balles/ha)
Zemes vidējā kadastrālā vērtība
 (Ls/ha)
1. Aizkraukles rajons
Aiviekstes pagasts Aiviekstes 1,1 1,1 33 125
Aizkraukles pagasts Aizkraukles 1,3 1,0 30 156
Bebru pagasts Bebru 1,0 0,9 33 118
Daudzeses pagasts Daudzeses 1,0 1,0 26 102
Iršu pagasts Iršu 0,9 0,9 42 118
Klintaines pagasts Klintaines 1,1 1,0 39 146
Kokneses pagasts Kokneses 1,2 1,0 35 165
Kurmenes pagasts Kurmenes 0,8 0,9 28 94
Mazzalves pagasts Mazzalves 0,8 0,8 36 97
Neretas pagasts Neretas 0,9 0,7 34 109
Pilskalnes pagasts Pilskalnes 0,8 0,7 39 106
Seces pagasts Seces 1,0 1,0 37 125
Sērenes pagasts Sērenes 1,3 1,0 27 136
Skrīveru pagasts Skrīveru 1,3 1,0 41 240
Staburaga pagasts Staburaga 1,0 1,0 38 126
Sunākstes pagasts Sunākstes 0,9 1,0 34 105
Valles pagasts Valles 0,9 1,0 25 83
Vietalvas pagasts Vietalvas 0,9 0,8 43 134
Zalves pagasts Zalves 0,9 0,8 30 101
Jaunjelgavas pilsētas lauku teritorija Jaunjelgavas 1,3 1,0 35 154
2. Alūksnes rajons
Alsviķu pagasts Alsviķu 0,9 0,9 36 112
Annas pagasts Annas 0,9 0,8 39 123
Gaujienas pagasts Gaujienas 0,8 0,9 36 96
Ilzenes pagasts Ilzenes 0,8 0,8 34 102
Jaunalūksnes pagasts Jaunalūksnes 0,9 0,7 30 113
Jaunannas pagasts Jaunannas 0,8 0,8 35 109
Jaunlaicenes pagasts Jaunlaicenes 0,8 0,7 36 108
Kalncempju pagasts Kalncempju 0,9 0,8 41 117
Liepnas pagasts Liepnas 0,7 0,7 37 87
Malienas pagasts Malienas 0,9 0,8 37 124
Mālupes pagasts Mālupes 0,8 0,7 39 102
Mārkalnes pagasts Mārkalnes 0,8 0,7 38 87
Pededzes pagasts Pededzes 0,7 0,7 31 78
Trapenes pagasts Trapenes 0,8 0,8 31 107
Veclaicenes pagasts Veclaicenes 0,8 0,7 36 99
Virešu pagasts Virešu 0,8 0,8 40 102
Zeltiņu pagasts Zeltiņu 0,8 1,0 34 90
Ziemera pagasts Ziemera 0,8 0,8 30 106
Apes pilsētas lauku teritorija Apes 0,9 0,8 33 115
3. Balvu rajons
Baltinavas pagasts Baltinavas 0,8 0,7 33 97
Balvu pagasts Balvu 1,0 0,8 41 140
Bērzkalnes pagasts Bērzkalnes 0,9 0,8 35 111
Bērzpils pagasts Bērzpils 0,8 0,6 29 73
Briežuciema pagasts Briežuciema 0,8 0,6 30 84
Krišjāņu pagasts Krišjāņu 0,7 0,6 33 82
Kubuļu pagasts Kubuļu 1,0 0,8 33 115
Kupravas pagasts Kupravas 1,0 0,8 33 173
Lazdukalna pagasts Lazdukalna 0,8 0,7 31 78
Lazdulejas pagasts Lazdulejas 0,9 0,7 30 80
Medņevas pagasts Medņevas 0,8 0,7 38 99
Rugāju pagasts Rugāju 0,9 0,7 32 91
Susāju pagasts Susāju 0,9 0,8 33 99
Šķilbēnu pagasts Šķilbēnu 0,8 0,6 38 101
Tilžas pagasts Tilžas 0,8 0,6 26 85
Vectilžas pagasts Vectilžas 0,8 0,7 29 74
Vecumu pagasts Vecumu 0,8 0,8 37 99
Vīksnas pagasts Vīksnas 0,9 0,8 39 110
Žīguru pagasts Žīguru 08 0,8 35 97
4. Bauskas rajons
Bārbeles pagasts Bārbeles 1,0 1,2 35 133
Brunavas pagasts Brunavas 1,0 0,8 34 156
Ceraukstes pagasts Ceraukstes 1,2 0,8 46 227
Codes pagasts Codes 1,2 1,0 44 253
Dāviņu pagasts Dāviņu 1,1 1,2 30 150
Gailīšu pagasts Gailīšu 1,1 0,7 47 261
Iecavas pagasts Iecavas 1,3 1,3 33 178
Īslīces pagasts Īslīces 1,1 0,7 48 244
Mežotnes pagasts Mežotnes 1,1 1,0 45 245
Rundāles pagasts Rundāles 1,1 0,7 49 238
Skaistkalnes pagasts Skaistkalnes 1,0 1,0 35 127
Stelpes pagasts Stelpes 1,0 1,2 35 150
Svitenes pagasts Svitenes 1,0 0,7 50 233
Vecsaules pagasts Vecsaules 1,0 1,0 37 132
Vecumnieku pagasts Vecumnieku 1,1 1,3 33 130
Viesturu pagasts Viesturu 1,1 0,7 50 251
5. Cēsu rajons
Amatas novads Amatas 1,1 1,1 41 150
Amatas novads Drabešu 1,3 1,1 40 189
Drustu pagasts Drustu 0,8 1,0 35 94
Dzērbenes pagasts Dzērbenes 1,0 1,1 37 125
Inešu pagasts Inešu 0,8 0,9 37 94
Jaunpiebalgas pagasts Jaunpiebalgas 0,9 1,1 38 108
Kaives pagasts Kaives 0,8 0,9 36 87
Liepas pagasts Liepas 1,2 1,1 36 196
Līgatnes pagasts Līgatnes 1,3 1,2 40 166
Mārsnēnu pagasts Mārsnēnu 1,1 1,1 27 150
Mores pagasts Mores 1,1 1,0 38 143
Nītaures pagasts Nītaures 1,0 0,9 38 124
Priekuļu pagasts Priekuļu 1,3 1,2 38 227
Raiskuma pagasts Raiskuma 1,2 1,2 36 145
Raunas pagasts Raunas 1,1 1,1 39 159
Skujenes pagasts Skujenes 0,9 0,9 39 114
Stalbes pagasts Stalbes 1,1 1,2 34 114
Straupes pagasts Straupes 1,1 1,1 35 144
Taurenes pagasts Taurenes 0,9 0,9 36 117
Vaives pagasts Vaives 1,2 1,1 40 159
Vecpiebalgas pagasts Vecpiebalgas 0,8 0,9 40 94
Veselavas pagasts Veselavas 1,1 1,1 40 151
Zaubes pagasts Zaubes 0,9 0,9 38 103
Zosēnu pagasts Zosēnu 0,9 0,9 35 91
6. Daugavpils rajons
Ambeļu pagasts Ambeļu 0,8 0,6 36 93
Bebrenes pagasts Bebrenes 0,8 0,7 42 100
Biķernieku pagasts Biķernieku 0,9 0,6 37 122
Demenes pagasts Demenes 1,0 0,7 41 146
Demenes pagasts Līdumnieku 0,9 0,6 35 112
Dubnas pagasts Dubnas 1,0 0,8 39 143
Dvietes pagasts Dvietes 0,9 0,7 28 103
Eglaines pagasts Eglaines 0,8 0,7 40 108
Kalkūnes pagasts Kalkūnes 1,3 0,8 39 223
Kalupes pagasts Kalupes 0,9 0,7 37 119
Laucesas pagasts Laucesas 1,3 0,8 41 235
Līksnas pagasts Līksnas 1,2 0,8 28 154
Maļinovas pagasts Maļinovas 1,1 0,7 35 170
Medumu pagasts Medumu 1,0 0,6 37 137
Naujenes pagasts Naujenes 1,1 0,8 32 213
Nīcgales pagasts Nīcgales 1,0 0,7 40 144
Pilskalnes pagasts Pilskalnes 1,0 0,7 41 127
Salienas pagasts Salienas 0,8 0,6 34 104
Skrudalienas pagasts Skrudalienas 1,0 0,7 33 139
Sventes pagasts Sventes 1,2 0,8 35 157
Šēderes pagasts Šēderes 1,0 0,7 40 140
Tabores pagasts Tabores 1,1 0,8 39 185
Vaboles pagasts Vaboles 1,0 0,7 35 148
Vecsalienas pagasts Vecsalienas 1,0 0,7 40 135
Višķu pagasts Višķu 1,0 0,7 33 138
Subates pilsētas lauku teritorija Subates 0,8 0,7 36 98
7. Dobeles rajons
Annenieku pagasts Annenieku 1,1 1,2 42 175
Augstkalnes pagasts Augstkalnes 1,0 0,9 44 236
Auru pagasts Auru 1,2 1,2 38 209
Bēnes pagasts Bēnes 1,1 1,0 46 185
Bērzes pagasts Bērzes 1,2 1,3 48 263
Bikstu pagasts Bikstu 1,1 1,2 43 176
Bukaišu pagasts Bukaišu 1,0 0,9 49 208
Dobeles pagasts Dobeles 1,2 1,2 45 235
Īles pagasts Īles 1,0 1,1 39 137
Jaunbērzes pagasts Jaunbērzes 1,2 1,2 32 193
Krimūnu pagasts Krimūnu 1,2 1,2 43 273
Lielauces pagasts Lielauces 1,0 1,1 36 116
Naudītes pagasts Naudītes 1,1 1,2 40 154
Penkules pagasts Penkules 1,1 1,0 43 223
Tērvetes pagasts Tērvetes 1,1 1,0 44 232
Ukru pagasts Ukru 1,0 0,9 46 168
Vītiņu pagasts Vītiņu 1,0 1,0 39 161
Zebrenes pagasts Zebrenes 1,0 1,1 40 131
Auces pilsētas lauku teritorija Auces 1,1 1,0 44 214
8. Gulbenes rajons
Beļavas pagasts Beļavas 1,1 0,9 36 137
Daukstu pagasts Daukstu 1,0 0,9 38 133
Druvienas pagasts Druvienas 0,8 0,9 36 109
Galgauskas pagasts Galgauskas 1,0 0,9 34 131
Jaungulbenes pagasts Jaungulbenes 1,0 0,9 37 137
Lejasciema pagasts Lejasciema 0,8 0,9 30 88
Litenes pagasts Litenes 0,9 0,8 31 101
Lizuma pagasts Lizuma 0,9 0,9 35 118
Līgo pagasts Līgo 0,9 0,9 40 125
Rankas pagasts Rankas 0,8 0,9 36 102
Stāmerienas pagasts Stāmerienas 1,0 0,8 36 127
Stradu pagasts Stradu 1,1 0,8 39 154
Tirzas pagasts Tirzas 0,9 0,9 36 117
9. Jelgavas rajons
Cenu pagasts Cenu 1,5 1,4 35 227
Elejas pagasts Elejas 1,2 1,0 44 269
Glūdas pagasts Glūdas 1,3 1,2 38 296
Jaunsvirlaukas pagasts Jaunsvirlaukas 1,3 1,2 38 273
Lielplatones pagasts Lielplatones 1,2 1,0 47 265
Līvbērzes pagasts Līvbērzes 1,3 1,3 32 200
Ozolnieku pagasts Ozolnieku 1,5 1,4 41 703
Platones pagasts Platones 1,3 1,2 38 260
Sesavas pagasts Sesavas 1,1 0,9 49 255
Sidrabenes pagasts Sidrabenes 1,2 1,3 31 164
Svētes pagasts Svētes 1,3 1,2 42 280
Valgundes pagasts Valgundes 1,5 1,4 29 159
Vilces pagasts Vilces 1,0 0,9 46 212
Vircavas pagasts Vircavas 1,3 1,2 38 274
Zaļenieku pagasts Zaļenieku 1,2 1,1 45 234
Kalnciema pilsētas lauku teritorija Kalnciema 1,5 1,4 34 136
10. Jēkabpils rajons
Asares pagasts Asares 0,8 0,8 38 107
Atašienes pagasts Atašienes 0,9 0,9 28 87
Ābeļu pagasts Ābeļu 1,2 1,0 38 150
Dignājas pagasts Dignājas 1,0 0,8 36 122
Dunavas pagasts Dunavas 0,8 0,7 41 110
Elkšņu pagasts Elkšņu 0,9 0,8 37 110
Gārsenes pagasts Gārsenes 0,8 0,8 43 121
Kalna pagasts Kalna 1,0 1,0 38 124
Krustpils pagasts Krustpils 1,2 1,0 31 170
Kūku pagasts Kūku 1,2 1,0 35 169
Leimaņu pagasts Leimaņu 0,9 0,8 37 119
Mežāres pagasts Mežāres 1,0 0,9 37 124
Rites pagasts Rites 0,8 0,8 33 98
Rubenes pagasts Rubenes 0,8 0,7 41 111
Salas pagasts Salas 1,1 1,0 34 140
Saukas pagasts Saukas 0,9 0,8 39 124
Sēlpils pagasts Sēlpils 1,0 1,0 36 118
Variešu pagasts Variešu 1,1 1,0 32 123
Vīpes pagasts Vīpes 1,1 1,0 35 125
Zasas pagasts Zasas 0,9 0,8 36 107
Aknīstes pilsētas lauku teritorija Aknīstes 0,9 0,8 36 113
Viesītes pilsētas lauku teritorija Viesītes 1,0 1,0 37 121
11. Krāslavas rajons
Andrupenes pagasts Andrupenes 0,7 0,6 35 91
Andzeļu pagasts Andzeļu 0,7 0,6 39 91
Asūnes pagasts Asūnes 0,8 0,6 36 93
Aulejas pagasts Aulejas 0,8 0,6 38 108
Bērziņu pagasts Bērziņu 0,7 0,6 37 93
Dagdas pagasts Dagdas 0,9 0,6 36 125
Ezernieku pagasts Ezernieku 0,7 0,6 32 83
Grāveru pagasts Grāveru 0,8 0,6 36 109
Indras pagasts Indras 0,8 0,6 39 113
Izvaltas pagasts Izvaltas 0,9 0,6 32 99
Kalniešu pagasts Kalniešu 0,9 0,6 40 111
Kaplavas pagasts Kaplavas 0,8 0,5 35 105
Kastuļinas pagasts Kastuļinas 0,7 0,6 32 74
Kombuļu pagasts Kombuļu 1,0 0,6 37 124
Konstantinovas pagasts Konstantinovas 0,8 0,6 36 110
Krāslavas pagasts Krāslavas 1,1 0,6 34 133
Ķepovas pagasts Ķepovas 0,7 0,6 40 99
Piedrujas pagasts Piedrujas 0,8 0,5 41 112
Robežnieku pagasts Robežnieku 0,8 0,6 34 113
Skaistas pagasts Skaistas 0,9 0,6 36 101
Svariņu pagasts Svariņu 0,7 0,6 32 81
Šķaunes pagasts Šķaunes 0,7 0,6 32 82
Šķeltovas pagasts Šķeltovas 0,8 0,6 33 92
Ūdrīšu pagasts Ūdrīšu 1,1 0,6 36 149
12. Kuldīgas rajons
Alsungas pagasts Alsungas 1,0 1,4 29 103
Ēdoles pagasts Ēdoles 0,9 1,4 35 111
Gudenieku pagasts Gudenieku 0,9 1,2 35 112
Īvandes pagasts Īvandes 1,0 1,3 40 136
Kabiles pagasts Kabiles 0,9 1,3 33 113
Kurmāles pagasts Kurmāles 1,1 1,3 40 158
Laidu pagasts Laidu 1,0 1,3 41 141
Nīkrāces pagasts Nīkrāces 0,8 1,2 42 121
Padures pagasts Padures 1,1 1,3 36 153
Pelču pagasts Pelču 1,1 1,3 43 165
Raņķu pagasts Raņķu 1,1 1,3 41 176
Rendas pagasts Rendas 0,9 1,4 29 93
Rudbāržu pagasts Rudbāržu 1,0 1,2 37 143
Rumbas pagasts Rumbas 1,1 1,4 31 121
Snēpeles pagasts Snēpeles 1,0 1,2 42 146
Turlavas pagasts Turlavas 1,0 1,2 35 140
Vārmes pagasts Vārmes 1,0 1,3 31 130
Skrundas pilsētas lauku teritorija Skrundas 1,0 1,3 41 122
13. Liepājas rajons
Aizputes pagasts Aizputes 1,1 1,3 41 146
Bārtas pagasts Bārtas 1,0 1,3 36 148
Bunkas pagasts Bunkas 1,0 1,3 45 149
Cīravas pagasts Cīravas 1,0 1,3 35 135
Dunalkas pagasts Dunalkas 1,1 1,3 39 160
Dunikas pagasts Dunikas 0,9 1,2 26 87
Durbes novads Durbes 1,1 1,3 46 142
Durbes novads Tadaiķu 1,2 1,3 46 193
Embūtes pagasts Embūtes 0,8 1,3 43 119
Gaviezes pagasts Gaviezes 1,1 1,3 35 142
Gramzdas pagasts Gramzdas 0,9 1,2 44 133
Grobiņas pagasts Grobiņas 1,3 1,4 34 171
Kalētu pagasts Kalētu 0,9 1,2 36 117
Kalvenes pagasts Kalvenes 1,0 1,3 41 127
Kazdangas pagasts Kazdangas 1,1 1,3 44 168
Lažas pagasts Lažas 1,0 1,3 36 133
Medzes pagasts Medzes 1,3 1,4 36 165
Nīcas pagasts Nīcas 1,2 1,3 26 126
Otaņķu pagasts Otaņķu 1,2 1,4 34 121
Priekules pagasts Priekules 1,1 1,3 45 149
Rucavas pagasts Rucavas 0,8 1,2 25 67
Sakas pagasts Sakas 0,9 1,4 23 76
Vaiņodes pagasts Vaiņodes 1,0 1,3 44 138
Vecpils pagasts Vecpils 1,0 1,3 46 136
Vērgales pagasts Vērgales 1,1 1,4 26 127
Virgas pagasts Virgas 1,0 1,3 45 134
14. Limbažu rajons
Braslavas pagasts Braslavas 1,0 1,0 36 135
Brīvzemnieku pagasts Brīvzemnieku 1,0 1,0 32 118
Katvaru pagasts Katvaru 1,1 1,0 38 151
Lēdurgas pagasts Lēdurgas 1,1 1,1 37 126
Liepupes pagasts Liepupes 1,2 1,1 36 169
Limbažu pagasts Limbažu 1,2 1,0 36 148
Pāles pagasts Pāles 1,0 1,0 34 125
Skultes pagasts Skultes 1,3 1,1 38 191
Umurgas pagasts Umurgas 1,1 1,0 37 130
Vidrižu pagasts Vidrižu 1,2 1,0 36 163
Viļķenes pagasts Viļķenes 1,1 1,0 33 135
Ainažu pilsētas lauku teritorija Ainažu 0,9 1,0 32 103
Alojas pilsētas lauku teritorija Alojas 1,0 1,0 35 128
Salacgrīvas pilsētas lauku teritorija Salacas 1,0 1,1 33 123
Salacgrīvas pilsētas lauku teritorija Salacgrīvas 1,0 1,1 25 116
Staiceles pilsētas lauku teritorija Staiceles 0,9 1,0 27 83
15. Ludzas rajons
Blontu pagasts Blontu 0,9 0,6 34 90
Briģu pagasts Briģu 0,9 0,6 31 100
Ciblas novads Ciblas 0,9 0,6 36 112
Ciblas novads Līdumnieku 0,7 0,6 29 63
Cirmas pagasts Cirmas 1,1 0,6 30 131
Goliševas pagasts Goliševas 0,7 0,6 30 71
Isnaudas pagasts Isnaudas 1,0 0,6 35 124
Istras pagasts Istras 0,7 0,6 33 71
Lauderu pagasts Lauderu 0,8 0,6 34 90
Malnavas pagasts Malnavas 0,9 0,6 32 131
Mežvidu pagasts Mežvidu 0,9 0,6 34 107
Mērdzenes pagasts Mērdzenes 0,9 0,6 37 110
Nirzas pagasts Nirzas 0,9 0,6 35 99
Ņukšas pagasts Ņukšas 0,9 0,6 36 99
Pasienes pagasts Pasienes 0,7 0,6 33 77
Pildas pagasts Pildas 0,8 0,6 36 84
Pureņu pagasts Pureņu 1,0 0,6 37 127
Pušmucovas pagasts Pušmucovas 1,0 0,6 44 128
Rundēnu pagasts Rundēnu 0,7 0,6 34 73
Salnavas pagasts Salnavas 0,9 0,6 26 95
Zaļesjes pagasts Zaļesjes 0,9 0,6 35 103
Zvirgzdenes pagasts Zvirgzdenes 1,1 0,6 37 118
16. Madonas rajons
Aronas pagasts Aronas 1,0 0,9 40 124
Barkavas pagasts Barkavas 0,9 0,9 41 118
Bērzaunes pagasts Bērzaunes 1,0 0,9 45 131
Dzelzavas pagasts Dzelzavas 1,0 0,9 37 133
Ērgļu pagasts Ērgļu 0,9 0,9 41 127
Indrānu pagasts Indrānu 0,8 0,9 36 90
Jumurdas pagasts Jumurdas 0,8 0,9 37 100
Kalsnavas pagasts Kalsnavas 1,0 0,9 37 121
Lazdonas pagasts Lazdonas 1,2 0,9 41 212
Liezēres pagasts Liezēres 0,9 0,9 40 105
Ļaudonas pagasts Ļaudonas 1,0 0,9 36 129
Mārcienas pagasts Mārcienas 1,1 0,9 40 145
Mētrienas pagasts Mētrienas 0,9 0,9 35 107
Murmastienes pagasts Murmastienes 0,9 0,9 36 122
Ošupes pagasts Ošupes 0,8 0,9 34 101
Praulienas pagasts Praulienas 1,1 0,9 40 136
Sarkaņu pagasts Sarkaņu 1,1 0,9 42 143
Sausnējas pagasts Sausnējas 0,9 0,9 43 121
Varakļānu pagasts Varakļānu 1,0 0,8 37 127
Vestienas pagasts Vestienas 0,9 0,9 44 117
Cesvaines pilsētas lauku teritorija Cesvaines 1,0 09 39 131
17. Ogres rajons
Birzgales pagasts Birzgales 1,0 1,1 30 123
Jumpravas pagasts Jumpravas 1,3 1,0 36 129
Krapes pagasts Krapes 1,0 1,0 34 141
Ķeipenes pagasts Ķeipenes 1,0 1,0 37 141
Lauberes pagasts Lauberes 1,0 1,0 35 136
Lēdmanes pagasts Lēdmanes 1,1 1,0 39 169
Madlienas pagasts Madlienas 1,0 1,0 37 127
Mazozolu pagasts Mazozolu 0,9 0,9 40 122
Meņģeles pagasts Meņģeles 0,9 0,9 37 118
Ogresgala pagasts Ogresgala 1,5 1,2 41 227
Rembates pagasts Rembates 1,3 1,2 39 191
Suntažu pagasts Suntažu 1,2 1,1 39 172
Taurupes pagasts Taurupes 0,9 0,9 42 122
Ikšķiles pilsētas lauku teritorija Tīnūžu 1,5 1,2 34 193
Ķeguma pilsētas lauku teritorija Ķeguma 1,3 1,2 28 129
Lielvārdes pilsētas lauku teritorija Lielvārdes 1,3 1,1 40 209
18. Preiļu rajons
Aglonas pagasts Aglonas 0,8 0,7 34 84
Galēnu pagasts Galēnu 0,9 0,7 40 123
Līvānu novads Jersikas 1,1 0,8 33 110
Līvānu novads Rožupes 1,0 0,8 29 97
Līvānu novads Turku 1,0 0,9 30 107
Pelēču pagasts Pelēču 0,8 0,7 35 104
Preiļu novads Aizkalnes 1,0 0,7 40 128
Preiļu novads Preiļu 1,1 0,7 37 163
Riebiņu pagasts Riebiņu 1,1 0,7 38 152
Rožkalnu pagasts Rožkalnu 0,8 0,7 36 98
Rudzātu pagasts Rudzātu 0,9 0,8 36 96
Rušonu pagasts Rušonu 0,9 0,7 33 102
Saunas pagasts Saunas 1,0 0,7 35 123
Silajāņu pagasts Silajāņu 0,9 0,7 34 121
Sīļukalna pagasts Sīļukalna 0,8 0,7 40 98
Stabulnieku pagasts Stabulnieku 0,9 0,7 42 135
Sutru pagasts Sutru 1,0 0,7 33 130
Upmalas pagasts Upmalas 0,9 0,7 35 99
Vārkavas pagasts Vārkavas 1,0 0,7 33 137
19. Rēzeknes rajons
Audriņu pagasts Audriņu 1,1 0,8 42 196
Bērzgales pagasts Bērzgales 1,0 0,7 37 140
Čornajas pagasts Čornajas 1,0 0,8 34 122
Dekšāres pagasts Dekšāres 0,9 0,7 31 137
Dricānu pagasts Dricānu 0,9 0,6 41 115
Feimaņu pagasts Feimaņu 0,8 0,7 29 82
Gaigalavas pagasts Gaigalavas 0,8 0,7 24 99
Griškānu pagasts Griškānu 1,3 0,8 36 249
Ilzeskalna pagasts Ilzeskalna 0,9 0,7 44 167
Kantinieku pagasts Kantinieku 1,0 0,7 40 137
Kaunatas pagasts Kaunatas 0,8 0,6 40 196
Lendžu pagasts Lendžu 1,0 0,7 33 126
Lūznavas pagasts Lūznavas 1,0 0,7 28 121
Maltas pagasts Maltas 1,0 0,7 33 145
Mākoņkalna pagasts Mākoņkalna 0,8 0,7 33 90
Nautrēnu pagasts Ludzas rajona Miglinieku 0,8 0,6 33 103
Nautrēnu pagasts Ludzas rajona Nautrēnu 0,8 0,7 33 86
Nagļu pagasts Nagļu 0,8 0,6 27 87
Ozolaines pagasts Ozolaines 1,2 0,7 32 226
Ozolmuižas pagasts Ozolmuižas 1,3 0,7 35 296
Pušas pagasts Pušas 0,8 0,6 30 87
Rikavas pagasts Rikavas 0,9 0,6 41 140
Sakstagala pagasts Sakstagala 1,0 0,7 36 153
Silmalas pagasts Silmalas 0,9 0,7 32 131
Sokolu pagasts Sokolu 0,9 0,7 33 161
Stoļerovas pagasts Stoļerovas 1,0 0,6 39 135
Stružānu pagasts Stružānu 0,9 0,7 40 82
Vērēmu pagasts Vērēmu 1,3 0,8 38 235
Viļānu pagasts Viļānu 1,0 0,7 37 179
20. Rīgas rajons
Allažu pagasts Allažu 1,3 1,3 28 156
Ādažu pagasts Ādažu 1,8 1,5 31 794
Babītes pagasts Babītes 1,8 1,5 34 389
Carnikavas pagasts Carnikavas 1,8 1,5 22 517
Daugmales pagasts Daugmales 1,5 1,4 32 210
Garkalnes pagasts Garkalnes 1,8 1,5 24 647
Inčukalna pagasts Inčukalna 1,5 1,3 26 235
Krimuldas pagasts Krimuldas 1,3 1,2 39 197
Ķekavas pagasts Ķekavas 1,8 1,4 35 494
Mālpils pagasts Mālpils 1,2 1,2 37 181
Mārupes pagasts Mārupes 2,5 1,5 30 661
Olaines pagasts Olaines 1,8 1,4 34 247
Ropažu pagasts Ropažu 1,5 1,4 28 161
Salas pagasts Salas 1,8 1,5 31 229
Sējas pagasts Sējas 1,3 1,3 28 158
Siguldas pagasts Siguldas 1,5 1,2 40 247
Stopiņu pagasts Stopiņu 2,5 1,5 28 1180
Baldones pilsētas lauku teritorija Baldones 1,5 1,4 35 191
Salaspils pilsētas lauku teritorija Salaspils 2,5 1,4 27 502
Saulkrastu pilsētas lauku teritorija Saulkrastu 1,8 1,5 24 329
21. Saldus rajons
Blīdenes pagasts Blīdenes 1,0 1,1 40 149
Ezeres pagasts Ezeres 0,9 0,9 42 165
Gaiķu pagasts Gaiķu 1,0 1,2 44 161
Jaunauces pagasts Jaunauces 0,9 1,1 39 143
Jaunlutriņu pagasts Jaunlutriņu 1,0 1,2 37 157
Kursīšu pagasts Kursīšu 1,0 0,9 38 135
Lutriņu pagasts Lutriņu 1,1 1,2 39 168
Nīgrandes pagasts Nīgrandes 0,8 1,0 42 145
Novadnieku pagasts Novadnieku 1,1 1,1 43 169
Pampāļu pagasts Pampāļu 0,9 09 41 137
Remtes pagasts Remtes 1,0 1,2 39 137
Rubas pagasts Rubas 0,9 1,1 38 140
Saldus pagasts Saldus 1,2 1,2 43 260
Šķēdes pagasts Šķēdes 1,0 1,0 41 158
Vadakstes pagasts Vadakstes 0,9 1,1 43 159
Zaņas pagasts Zaņas 0,9 0,9 42 148
Zirņu pagasts Zirņu 1,1 1,2 40 163
Zvārdes pagasts Zvārdes 1,0 * 1,1 40 108
Brocēnu pilsētas lauku teritorija Brocēnu 1,2 1,2 42 190
22. Talsu rajons
Balgales pagasts Balgales 1,0 1,3 38 154
Dundagas pagasts Dundagas 0,8 1,3 32 97
Ģibuļu pagasts Ģibuļu 1,0 1,3 30 117
Īves pagasts Īves 0,9 1,3 34 130
Kolkas pagasts Kolkas 0,9 1,3 19 60
Ķūļciema pagasts Ķūļciema 1,0 1,3 25 101
Laidzes pagasts Laidzes 1,2 1,3 38 178
Laucienes pagasts Laucienes 1,1 1,3 34 148
Lībagu pagasts Lībagu 1,2 1,3 36 167
Lubes pagasts Lubes 1,0 1,3 32 127
Mērsraga pagasts Mērsraga 1,1 1,3 29 154
Rojas pagasts Rojas 1,0 1,3 29 127
Sabiles novads Abavas 1,0 1,3 34 140
Strazdes pagasts Strazdes 1,0 1,3 46 168
Valdgales pagasts Valdgales 1,0 1,3 30 118
Vandzenes pagasts Vandzenes 1,0 1,3 36 141
Virbu pagasts Virbu 1,1 1,3 32 164
Valdemārpils pilsētas lauku teritorija Valdemārpils 1,1 1,3 32 138
23. Tukuma rajons
Degoles pagasts Degoles 1,1 1,3 43 187
Džūkstes pagasts Džūkstes 1,1 1,3 34 150
Engures pagasts Engures 1,2 1,3 27 138
Irlavas pagasts Irlavas 1,1 1,3 43 173
Jaunpils pagasts Jaunpils 1,0 1,3 42 164
Jaunsātu pagasts Jaunsātu 1,1 1,3 40 167
Kandavas novads Cēres 1,0 1,3 41 153
Kandavas novads Kandavas 1,0 1,3 41 145
Kandavas novads Matkules 0,9 1,3 41 148
Kandavas novads Zemītes 1,0 1,3 44 161
Lapmežciema pagasts Lapmežciema 1,5 1,4 22 136
Lestenes pagasts Lestenes 1,1 1,3 39 162
Pūres pagasts Pūres 1,1 1,3 41 170
Sēmes pagasts Sēmes 1,2 1,4 37 156
Slampes pagasts Slampes 1,2 1,3 38 192
Smārdes pagasts Smārdes 1,3 1,4 32 144
Tumes pagasts Tumes 1,3 1,4 40 225
Vānes pagasts Vānes 0,9 1,2 36 122
Viesatu pagasts Viesatu 1,0 1,2 42 151
Zantes pagasts Zantes 1,0 1,2 44 143
Zentenes pagasts Zentenes 1,0 1,3 30 109
24. Valkas rajons
Bilskas pagasts Bilskas 0,9 1,0 35 114
Blomes pagasts Blomes 1,0 1,0 38 135
Brantu pagasts Brantu 1,0 1,0 38 135
Ērģemes pagasts Ērģemes 0,9 1,0 35 113
Ēveles pagasts Ēveles 0,9 1,0 35 122
Grundzāles pagasts Grundzāles 0,8 1,0 35 98
Jērcēnu pagasts Jērcēnu 1,0 1,1 35 135
Kārķu pagasts Kārķu 0,8 1,0 33 104
Launkalnes pagasts Launkalnes 0,9 1,0 35 120
Palsmanes pagasts Palsmanes 0,8 1,0 35 101
Plāņu pagasts Plāņu 1,0 1,1 29 112
Smiltenes pagasts Smiltenes 1,1 1,0 37 173
Trikātas pagasts Trikātas 1,1 1,1 30 140
Valkas pagasts Valkas 1,1 1,1 29 120
Variņu pagasts Variņu 0,8 1,0 36 110
Vijciema pagasts Vijciema 1,0 1,0 34 124
Zvārtavas pagasts Zvārtavas 0,8 1,0 24 73
Sedas pilsētas lauku teritorija Sedas 1,0 1,1 26 175
25. Valmieras rajons
Bērzaines pagasts Bērzaines 1,1 1,0 36 158
Brenguļu pagasts Brenguļu 1,2 1,1 35 162
Burtnieku pagasts Burtnieku 1,0 1,0 38 153
Dikļu pagasts Dikļu 1,0 1,0 36 121
Ipiķu pagasts Ipiķu 0,8 0,8 37 112
Jeru pagasts Jeru 1,0 1,0 28 122
Kauguru pagasts Kauguru 1,3 1,1 38 190
Kocēnu pagasts Kocēnu 1,2 1,1 37 179
Ķoņu pagasts Ķoņu 0,9 1,0 39 138
Lodes pagasts Lodes 0,8 0,9 38 111
Matīšu pagasts Matīšu 1,0 0,9 38 150
Naukšēnu pagasts Naukšēnu 0,8 1,0 36 108
Ramatas pagasts Ramatas 0,8 0,9 35 84
Rencēnu pagasts Rencēnu 1,0 1,0 36 149
Sēļu pagasts Sēļu 0,9 1,0 27 116
Skaņkalnes pagasts Skaņkalnes 1,0 1,0 29 110
Vaidavas pagasts Vaidavas 1,1 1,1 36 159
Valmieras pagasts Valmieras 1,2 1,0 39 197
Vecates pagasts Vecates 1,0 1,0 29 125
Vilpulkas pagasts Vilpulkas 0,9 0,9 36 118
Zilākalna pagasts Zilākalna 1,2 1,0 32 125
Mazsalacas pilsētas lauku teritorija Mazsalacas 1,0 1,0 34 127
26. Ventspils rajons
Ances pagasts Ances 0,8 1,3 22 64
Jūrkalnes pagasts Jūrkalnes 0,8 1,4 33 87
Popes pagasts Popes 1,0 1,3 27 101
Puzes pagasts Puzes 0,8 1,3 27 80
Tārgales pagasts Tārgales 1,2 1,4 27 144
Ugāles pagasts Ugāles 1,0 1,3 31 114
Usmas pagasts Usmas 0,9 1,3 25 83
Užavas pagasts Užavas 1,0 1,4 27 109
Vārves pagasts Vārves 1,3 1,4 23 167
Ziru pagasts Ziru 1,0 1,3 30 118
Zlēku pagasts Zlēku 0,9 1,3 30 101
Piltenes pilsētas lauku teritorija Piltenes 1,1 1,3 23 122

Piezīmes.

1. Novietojuma koeficients K2 mainās atkarībā no zemesgabala atrašanās vietas pagastā (sk. Ministru kabineta 1999.gada 6.jūlija noteikumu Nr.244 "Lauku apvidu zemes kadastrālās vērtēšanas noteikumi" 4. un 5.pielikumu).

2. *Zvārdes pagasta bijušā aviācijas poligona teritorijā (izņemot buferzonu) koeficientu K2 pazemina par 0,2.";

1.44. izteikt 16.pielikumu šādā redakcijā:

"16.pielikums
Ministru kabineta
1999.gada 6.jūlija
noteikumiem Nr.244

Ciemu zemes bāzes vērtības

Pagasts, pilsētas lauku teritorija, novads Kadastrālā teritorija Ciems Zemes bāzes vērtība
(Ls/m2)
1. Aizkraukles rajons
Aiviekstes pagasts Aiviekstes Kriškalni 0,056
Aizkraukles pagasts Aizkraukles Aizkraukle 0,069
Bebru pagasts Bebru Bebri (Vecbebri) 0,065
Daudzeses pagasts Daudzeses Daudzese 0,058
Daudzeses pagasts Daudzeses Daudzeva 0,060
Iršu pagasts Iršu Irši 0,060
Klintaines pagasts Klintaines Rīteri 0,067
Klintaines pagasts Klintaines Selga (Stukmaņi) 0,066
Kokneses pagasts Kokneses Bormaņi 0,067
Kokneses pagasts Kokneses Kalnakrogs 0,068
Kokneses pagasts Kokneses Koknese 0,070
Kurmenes pagasts Kurmenes Kurmene 0,044
Mazzalves pagasts Mazzalves Ērberģe 0,050
Mazzalves pagasts Mazzalves Lielmēmele 0,041
Neretas pagasts Neretas Nereta 0,052
Pilskalnes pagasts Pilskalnes Pilskalne 0,038
Seces pagasts Seces Sece 0,061
Sērenes pagasts Sērenes Sērene 0,085
Skrīveru pagasts Skrīveru Skrīveri 0,075
Skrīveru pagasts Skrīveru Ziedugravas 0,070
Staburaga pagasts Staburaga Staburags 0,058
Sunākstes pagasts Sunākstes Sunākste 0,053
Valles pagasts Valles Mežmuiža 0,045
Valles pagasts Valles Taurkalne 0,062
Valles pagasts Valles Valle 0,065
Vietalvas pagasts Vietalvas Odziena 0,059
Vietalvas pagasts Vietalvas Vietalva 0,058
Zalves pagasts Zalves Oškalns (Sproģi) 0,048
Zalves pagasts Zalves Zalve 0,055
2. Alūksnes rajons
Alsviķu pagasts Alsviķu Alsviķi 0,048
Alsviķu pagasts Alsviķu Strautiņi 0,051
Annas pagasts Annas Anna 0,045
Gaujienas pagasts Gaujienas Dārzciems 0,052
Gaujienas pagasts Gaujienas Gaujiena 0,050
Ilzenes pagasts Ilzenes Ilzene 0,051
Jaunalūksnes pagasts Jaunalūksnes Beja (Matisene) 0,044
Jaunalūksnes pagasts Jaunalūksnes Jaunalūksne (Kolberģis) 0,048
Jaunalūksnes pagasts Jaunalūksnes Vētraine (Visikums) 0,039
Jaunannas pagasts Jaunannas Jaunanna 0,043
Jaunlaicenes pagasts Jaunlaicenes Jaunlaicene 0,037
Kalncempju pagasts Kalncempju Kalncempji 0,043
Liepnas pagasts Liepnas Liepna 0,037
Malienas pagasts Malienas Maliena (Brenči) 0,047
Mālupes pagasts Mālupes Igrive 0,041
Mālupes pagasts Mālupes Mālupe 0,044
Mārkalnes pagasts Mārkalnes Mārkalne 0,038
Pededzes pagasts Pededzes Pededze 0,029
Pededzes pagasts Pededzes Stuborova 0,027
Trapenes pagasts Trapenes Līzespasts 0,049
Trapenes pagasts Trapenes Trapene 0,050
Veclaicenes pagasts Veclaicenes Veclaicene 0,031
Virešu pagasts Virešu Vidaga 0,053
Virešu pagasts Virešu Vireši 0,054
Zeltiņu pagasts Zeltiņu Zeltiņi 0,052
Ziemera pagasts Ziemera Māriņkalns 0,044
3. Balvu rajons
Baltinavas pagasts Baltinavas Baltinava 0,046
Baltinavas pagasts Baltinavas Sloboda 0,045
Balvu pagasts Balvu Centramuiža 0,050
Balvu pagasts Balvu Kārklinieki 0,052
Balvu pagasts Balvu Naudaskalns 0,053
Bērzkalnes pagasts Bērzkalnes Bērzkalne 0,048
Bērzpils pagasts Bērzpils Beļauski 0,070
Bērzpils pagasts Bērzpils Bērzpils 0,072
Bērzpils pagasts Bērzpils Vecpils 0,071
Briežuciema pagasts Briežuciema Briežuciems 0,048
Šķilbēnu pagasts Šķilbēnu Rekava 0,043
Šķilbēnu pagasts Šķilbēnu Šķilbēni 0,043
Šķilbēnu pagasts Šķilbēnu Upītes 0,040
Krišjāņu pagasts Krišjāņu Krišjāņi 0,062
Krišjāņu pagasts Krišjāņu Žogi 0,061
Kubuļu pagasts Kubuļu Celmene 0,050
Kubuļu pagasts Kubuļu Kubuļi 0,050
Kubuļu pagasts Kubuļu Kurna 0,050
Kubuļu pagasts Kubuļu Pērkoni 0,049
Kupravas pagasts Kupravas Kuprava 0,043
Lazdukalna pagasts Lazdukalna Lazdukalns 0,066
Lazdukalna pagasts Lazdukalna Liepari 0,068
Lazdukalna pagasts Lazdukalna Skujetnieki 0,061
Lazdulejas pagasts Lazdulejas Lazduleja 0,048
Medņevas pagasts Medņevas Medņeva (Semenova) 0,041
Medņevas pagasts Medņevas Viduči 0,041
Rugāju pagasts Rugāju Medņi 0,056
Rugāju pagasts Rugāju Rugāji 0,060
Rugāju pagasts Rugāju Tikaini 0,059
Susāju pagasts Susāju Tepenīca 0,038
Tilžas pagasts Tilžas Tilža 0,054
Vectilžas pagasts Vectilžas Sudarbe 0,055
Vectilžas pagasts Vectilžas Vectilža 0,054
Vecumu pagasts Vecumu Borisova 0,040
Vecumu pagasts Vecumu Vecumi 0,039
Vīksnas pagasts Vīksnas Vīksna 0,045
Žīguru pagasts Žīguru Žīguri 0,038
4. Bauskas rajons
Bārbeles pagasts Bārbeles Bārbele 0,066
Bārbeles pagasts Bārbeles Lielbārbele 0,070
Brunavas pagasts Brunavas Brunava 0,058
Brunavas pagasts Brunavas Grenctāle 0,053
Brunavas pagasts Brunavas Tunkūni 0,043
Ceraukstes pagasts Ceraukstes Ceraukste 0,063
Ceraukstes pagasts Ceraukstes Mūsa 0,072
Codes pagasts Codes Code 0,080
Codes pagasts Codes Mēmele 0,076
Dāviņu pagasts Dāviņu Birzes 0,078
Gailīšu pagasts Gailīšu Pāce 0,055
Gailīšu pagasts Gailīšu Pīrāgi 0,058
Gailīšu pagasts Gailīšu Kamārde (Uzvara) 0,060
Iecavas pagasts Iecavas Dimzukalns 0,094
Iecavas pagasts Iecavas Iecava 0,090
Iecavas pagasts Iecavas Rosme 0,082
Iecavas pagasts Iecavas Zālīte (Branti) 0,112
Īslīces pagasts Īslīces Adžūni 0,045
Īslīces pagasts Īslīces Īslīce 0,050
Īslīces pagasts Īslīces Rītausma (Mariannas) 0,068
Īslīces pagasts Īslīces Vārpa (Bērzi) 0,055
Mežotnes pagasts Mežotnes Garoza 0,082
Mežotnes pagasts Mežotnes Jumprava 0,073
Mežotnes pagasts Mežotnes Mežotne 0,081
Mežotnes pagasts Mežotnes Strēlnieki 0,082
Rundāles pagasts Rundāles Liepas (Švirkale) 0,043
Rundāles pagasts Rundāles Pilsrundāle 0,065
Rundāles pagasts Rundāles Rundāle 0,065
Rundāles pagasts Rundāles Saulaine (Kaucminde) 0,073
Skaistkalnes pagasts Skaistkalnes Jaunmēmele 0,040
Skaistkalnes pagasts Skaistkalnes Skaistkalne 0,053
Stelpes pagasts Stelpes Nīzere 0,072
Stelpes pagasts Stelpes Noras 0,073
Stelpes pagasts Stelpes Stelpe 0,075
Svitenes pagasts Svitenes Svitene 0,049
Vecsaules pagasts Vecsaules Jaunsaule 0,050
Vecsaules pagasts Vecsaules Mazsaule (Kūdra) 0,067
Vecsaules pagasts Vecsaules Ozolaine 0,065
Vecsaules pagasts Vecsaules Vecsaule 0,070
Vecsaules pagasts Vecsaules Zvaigzne (Strauti) 0,065
Vecumnieku pagasts Vecumnieku Beibeži 0,081
Vecumnieku pagasts Vecumnieku Klīvi 0,073
Vecumnieku pagasts Vecumnieku Misa 0,080
Vecumnieku pagasts Vecumnieku Piebalgas 0,098
Vecumnieku Vecumnieku Vecumnieki 0,082
Viesturu pagasts Viesturu Bērstele 0,063
Viesturu pagasts Viesturu Viesturi 0,063
5. Cēsu rajons
Amatas novads Amatas Ģikši 0,098
Amatas novads Amatas Spāre 0,109
Amatas novads Drabešu Amata 0,106
Amatas novads Drabešu Bille 0,112
Amatas novads Drabešu Drabeši 0,110
Amatas novads Drabešu Ieriķi 0,116
Amatas novads Drabešu Kārļi 0,105
Amatas novads Drabešu Līvi 0,101
Drustu pagasts Drustu Auļukalns 0,063
Drustu pagasts Drustu Drusti 0,061
Drustu pagasts Drustu Gatarta 0,059
Dzērbenes pagasts Dzērbenes Dzērbene 0,075
Inešu pagasts Inešu Ineši 0,061
Jaunpiebalgas pagasts Jaunpiebalgas Abrupe 0,057
Jaunpiebalgas pagasts Jaunpiebalgas Jaunpiebalga 0,055
Jaunpiebalgas pagasts Jaunpiebalgas Roči 0,058
Kaives pagasts Kaives Kaive 0,068
Liepas pagasts Liepas Liepa 0,085
Liepas pagasts Liepas Liepasmuiža 0,080
Liepas pagasts Liepas Lode 0,088
Līgatnes pagasts Līgatnes Ratnieki 0,091
Līgatnes pagasts Līgatnes Līgatne 0,130
Līgatnes pagasts Līgatnes Vildoga 0,097
Mārsnēnu pagasts Mārsnēnu Mārsnēni 0,072
Mores pagasts Mores Kārtūži 0,101
Mores pagasts Mores More 0,095
Nītaures pagasts Nītaures Merķeļi 0,080
Nītaures pagasts Nītaures Nītaure 0,085
Priekuļu pagasts Priekuļu Dukuri 0,092
Priekuļu pagasts Priekuļu Jāņmuiža 0,095
Priekuļu pagasts Priekuļu Jaunrauna 0,088
Priekuļu pagasts Priekuļu Priekuļi 0,093
Raiskuma pagasts Raiskuma Auciems 0,092
Raiskuma pagasts Raiskuma Lenči (Lenčmuiža) 0,084
Raiskuma pagasts Raiskuma Raiskums 0,093
Raunas pagasts Raunas Cimza 0,073
Raunas pagasts Raunas Rauna 0,081
Raunas pagasts Raunas Rozes 0,074
Skujenes pagasts Skujenes Pērkoni 0,073
Skujenes pagasts Skujenes Sērmūkši 0,072
Skujenes pagasts Skujenes Skujene 0,075
Stalbes pagasts Stalbes Rozula 0,075
Stalbes pagasts Stalbes Stalbe 0,081
Straupes pagasts Straupes Plācis 0,082
Straupes pagasts Straupes Straupe 0,084
Taurenes pagasts Taurenes Bānūži 0,072
Taurenes pagasts Taurenes Lode 0,065
Taurenes pagasts Taurenes Taurene (Nēķins) 0,077
Vaives pagasts Vaives Krīvi (Vaive) 0,103
Vaives pagasts Vaives Rīdzene 0,098
Vecpiebalga pagasts Vecpiebalgas Greiveri 0,060
Vecpiebalga pagasts Vecpiebalgas Spuldzēni 0,065
Vecpiebalga pagasts Vecpiebalgas Vecpiebalga 0,062
Veselavas pagasts Veselavas Veselava (Bērzkrogs) 0,093
Zaubes pagasts Zaubes Annas 0,068
Zaubes pagasts Zaubes Zaube 0,074
6. Daugavpils rajons
Ambeļu pagasts Ambeļu Ambeļi 0,085
Bebrenes pagasts Bebrenes Bebrene 0,054
Bebrenes pagasts Bebrenes Ilze 0,053
Biķernieku pagasts Biķernieku Biķernieki 0,096
Biķernieku pagasts Biķernieku Krivošejeva 0,093
Biķernieku pagasts Biķernieku Lipinišķi 0,085
Biķernieku pagasts Biķernieku Pavlovska (Pavlova) 0,081
Demenes pagasts Demenes Demene 0,064
Demenes pagasts Demenes Zemgale 0,058
Dubnas pagasts Dubnas Dubna 0,090
Dvietes pagasts Dvietes Dviete 0,052
Eglaines pagasts Eglaines Eglaine 0,055
Kalkūnes pagasts Kalkūnes Kalkūne 0,112
Kalkūnes pagasts Kalkūnes Romanišķi 0,107
Kalupes pagasts Kalupes Baltmuiža 0,080
Kalupes pagasts Kalupes Kalupe 0,083
Kalupes pagasts Kalupes Keiši 0,074
Laucesas pagasts Laucesas Laucesa 0,110
Laucesas pagasts Laucesas Mirnija 0,115
Laucesas pagasts Laucesas Peski 0,112
Līdumnieku pagasts Demenes Kumbuļi 0,066
Līksnas pagasts Līksnas Augšguļāni 0,116
Līksnas pagasts Līksnas Kalnišķi 0,110
Līksnas pagasts Līksnas Līksna 0,114
Līksnas pagasts Līksnas Vaikuļāni 0,113
Maļinovas pagasts Maļinovas Maļinovka 0,113
Maļinovas pagasts Maļinovas Mazie Kokini 0,113
Medumu pagasts Medumu Medumi 0,076
Naujenes pagasts Naujenes Dunski 0,105
Naujenes pagasts Naujenes Hoftenberga 0,120
Naujenes pagasts Naujenes Krauja 0,124
Naujenes pagasts Naujenes Lociki 0,122
Naujenes pagasts Naujenes Naujene 0,110
Naujenes pagasts Naujenes Stropi (Vecie) 0,129
Naujenes pagasts Naujenes Teivāni 0,119
Naujenes pagasts Naujenes Viļuši 0,102
Nīcgales pagasts Nīcgales Nīcgale 0,085
Pilskalnes pagasts Pilskalnes Doļnaja 0,057
Pilskalnes pagasts Pilskalnes Pilskalne 0,056
Salienas pagasts Salienas Faltopa 0,052
Salienas pagasts Salienas Saliena 0,065
Salienas pagasts Salienas Šlapaki 0,053
Skrudalienas pagasts Skrudalienas Silene 0,068
Skrudalienas pagasts Skrudalienas Skrudaliena 0,095
Subates pilsētas lauku teritorija Subates Dubulti 0,048
Subates pilsētas lauku teritorija Subates Indrāne 0,048
Sventes pagasts Sventes Svente 0,086
Šēderes pagasts Šēderes Pašuliene 0,056
Šēderes pagasts Šēderes Rauda 0,065
Šēderes pagasts Šēderes Šēdere 0,054
Tabores pagasts Tabores Cibuļevka 0,114
Tabores pagasts Tabores Sadnieki 0,094
Tabores pagasts Tabores Tabore 0,112
Vaboles pagasts Vaboles Vabole 0,108
Vecsalienas pagasts Vecsalienas Červonka (Vecsaliena) 0,085
Višķu pagasts Višķu Lukna (Vīganti) 0,073
Višķu pagasts Višķu Višķi 0,095
7. Dobeles rajons
Annenieku pagasts Annenieku Annenieki 0,077
Annenieku pagasts Annenieku Kaķenieki 0,071
Auces pilsētas lauku teritorija Auces Vecauce 0,063
Augstkalnes pagasts Augstkalnes Augstkalne (Silaine) 0,056
Augstkalnes pagasts Augstkalnes Dzeguzēni 0,055
Auru pagasts Auru Auri 0,067
Auru pagasts Auru Beikas (Ķirpēni) 0,067
Auru pagasts Auru Lielbērze 0,067
Bēnes pagasts Bēnes Bēne 0,066
Bērzes pagasts Bērzes Bērzaine 0,081
Bērzes pagasts Bērzes Miltiņi 0,085
Bērzes pagasts Bērzes Šķibe 0,104
Bikstu pagasts Bikstu Biksti 0,062
Bukaišu pagasts Bukaišu Bukaiši 0,050
Dobeles pagasts Dobeles Aizstrautnieki 0,080
Dobeles pagasts Dobeles Lejasstrazdi 0,065
Īles pagasts Īles Īle 0,052
Jaunbērzes pagasts Jaunbērzes Jaunbērze 0,121
Krimūnu pagasts Krimūnu Akācijas 0,072
Krimūnu pagasts Krimūnu Krimūnas 0,074
Lielauces pagasts Lielauces Ķieģeļceplis 0,052
Lielauces pagasts Lielauces Lielauce 0,057
Naudītes pagasts Naudītes Apgulde 0,065
Naudītes pagasts Naudītes Naudīte 0,061
Penkules pagasts Penkules Penkule 0,067
Penkules pagasts Penkules Skujaine 0,060
Tērvetes pagasts Tērvetes Kroņauce 0,068
Tērvetes pagasts Tērvetes Tērvete 0,066
Tērvetes pagasts Tērvetes Zelmeņi 0,061
Ukru pagasts Ukru Sniķere 0,050
Ukru pagasts Ukru Ukri 0,045
Vītiņu pagasts Vītiņu Ķevele 0,056
Vītiņu pagasts Vītiņu Vītiņi 0,057
Zebrenes pagasts Zebrenes Zebrene 0,057
8. Gulbenes rajons
Beļavas pagasts Beļavas Beļava 0,054
Beļavas pagasts Beļavas Letes 0,046
Beļavas pagasts Beļavas Ozolkalns 0,055
Beļavas pagasts Beļavas Pilskalns 0,053
Daukstu pagasts Daukstu Daukstes 0,050
Daukstu pagasts Daukstu Krapa 0,056
Daukstu pagasts Daukstu Stari 0,054
Druvienas pagasts Druvienas Druviena 0,057
Galgauskas pagasts Galgauskas Galgauska (Veiši) 0,056
Galgauskas pagasts Galgauskas Rimstavas 0,056
Jaungulbenes pagasts Jaungulbenes Aduliena 0,056
Jaungulbenes pagasts Jaungulbenes Gulbītis 0,057
Jaungulbenes pagasts Jaungulbenes Jaungulbene 0,058
Lejasciema pagasts Lejasciema Lejasciems 0,056
Lejasciema pagasts Lejasciema Sinole 0,057
Litenes pagasts Litenes Litene 0,053
Lizuma pagasts Lizuma Lizums 0,058
Lizuma pagasts Lizuma Velēna 0,059
Līgo pagasts Līgo Līgo 0,052
Rankas pagasts Rankas Gaujasrēveļi 0,054
Rankas pagasts Rankas Ranka 0,056
Rankas pagasts Rankas Rēveļi 0,055
Stāmerienas pagasts Stāmerienas Stāmeriena 0,054
Stāmerienas pagasts Stāmerienas Kalniena 0,048
Stāmerienas pagasts Stāmerienas Vecstāmeriena 0,054
Stradu pagasts Stradu Stāķi 0,054
Stradu pagasts Stradu Stradi 0,054
Stradu pagasts Stradu Šķieneri 0,055
Tirzas pagasts Tirzas Tirza 0,056
9. Jelgavas rajons
Cenu pagasts Cenu Āne 0,140
Cenu pagasts Cenu Cena 0,141
Cenu pagasts Cenu Dalbe 0,128
Cenu pagasts Cenu Brankas 0,148
Cenu pagasts Cenu Jaunpēternieki 0,123
Elejas pagasts Elejas Eleja 0,075
Elejas pagasts Elejas Ošenieki 0,073
Glūdas pagasts Glūdas Bramberģe 0,120
Glūdas pagasts Glūdas Dorupe 0,137
Glūdas pagasts Glūdas Glūda 0,112
Glūdas pagasts Glūdas Nākotne 0,116
Glūdas pagasts Glūdas Zemgale 0,094
Jaunsvirlaukas pagasts Jaunsvirlaukas Dzirnieki 0,135
Jaunsvirlaukas pagasts Jaunsvirlaukas Jaunsvirlauka 0,109
Jaunsvirlaukas pagasts Jaunsvirlaukas Mežciems (Kārniņi) 0,155
Jaunsvirlaukas pagasts Jaunsvirlaukas Staļģene 0,120
Jaunsvirlaukas pagasts Jaunsvirlaukas Vecsvirlauka 0,152
Lielplatones pagasts Lielplatones Lielplatone 0,080
Līvbērzes pagasts Līvbērzes Līvbērze 0,145
Līvbērzes pagasts Līvbērzes Līvbērzes stacija 0,140
Līvbērzes pagasts Līvbērzes Vārpa 0,161
Ozolnieku pagasts Ozolnieku Ozolnieki 0,170
Platones pagasts Platones Lielvircava 0,121
Platones pagasts Platones Pēterlauki 0,137
Platones pagasts Platones Platone 0,133
Platones pagasts Platones Poķi 0,114
Sesavas pagasts Sesavas Avangards 0,067
Sesavas pagasts Sesavas Sesava 0,063
Sidrabenes pagasts Sidrabenes Emburga 0,117
Sidrabenes pagasts Sidrabenes Garoza 0,135
Svētes pagasts Svētes Āboliņi 0,115
Svētes pagasts Svētes Svēte 0,152
Valgundes pagasts Valgundes Tīreļi 0,079
Valgundes pagasts Valgundes Valgunde 0,131
Valgundes pagasts Valgundes Vītoliņi 0,157
Vilces pagasts Vilces Mūramuiža (Mūri) 0,065
Vilces pagasts Vilces Vilce 0,068
Vilces pagasts Vilces Ziedkalne 0,063
Vircavas pagasts Vircavas Liepāre 0,117
Vircavas pagasts Vircavas Oglaine 0,090
Vircavas pagasts Vircavas Vircava 0,131
Zaļenieku pagasts Zaļenieku Zaļenieki 0,075
10. Jēkabpils rajons
Asares pagasts Asares Ancene 0,050
Asares pagasts Asares Asare 0,049
Atašienes pagasts Atašienes Atašiene 0,061
Ābeļu pagasts Ābeļu Laši 0,078
Ābeļu pagasts Ābeļu Zemgaļi (Brodi) 0,079
Dignājas pagasts Dignājas Dignāja (Vandāni) 0,067
Dunavas pagasts Dunavas Dunava 0,062
Dunavas pagasts Dunavas Sudrabkalns 0,065
Elkšņu pagasts Elkšņu Elkšņi 0,048
Elkšņu pagasts Elkšņu Klauce 0,055
Gārsenes pagasts Gārsenes Gārsene 0,047
Gārsenes pagasts Gārsenes Kraujas 0,046
Kalna pagasts Kalna Bērzieši 0,061
Kalna pagasts Kalna Kalnaciems (Vidsala) 0,066
Krustpils pagasts Krustpils Spuņģēni 0,076
Krustpils pagasts Krustpils Zvidzāni 0,079
Kūku pagasts Kūku Jaunāmuiža (pansionāts) 0,072
Kūku pagasts Kūku Kūkas 0,074
Kūku pagasts Kūku Zīlāni 0,079
Leimaņu pagasts Leimaņu Leimaņi 0,064
Leimaņu pagasts Leimaņu Mežgale 0,059
Mežāres pagasts Mežāres Mežāre (Rozessala) 0,069
Rites pagasts Rites Rite (Rozes) 0,050
Rubenes pagasts Rubenes Kaldabruņa 0,052
Rubenes pagasts Rubenes Rubeņi 0,053
Rubenes pagasts Rubenes Slate 0,057
Salas pagasts Salas Birži 0,071
Salas pagasts Salas Ošāni 0,076
Salas pagasts Salas Sala 0,076
Saukas pagasts Saukas Lone 0,056
Saukas pagasts Saukas Sauka (Vecsauka) 0,054
Sēlpils pagasts Sēlpils Jaunsēlpils 0,064
Sēlpils pagasts Sēlpils Sēlija 0,066
Variešu pagasts Variešu Antuža 0,064
Variešu pagasts Variešu Varieši 0,074
Viesītes pilsētas lauku teritorija Viesītes Ekengrāve 0,059
Vīpes pagasts Vīpes Vīpe 0,067
Zasas pagasts Zasas Liepas 0,060
Zasas pagasts Zasas Zasa 0,062
11. Krāslavas rajons
Andrupenes pagasts Andrupenes Andrupene 0,064
Andrupenes pagasts Andrupenes Astašova 0,059
Andrupenes pagasts Andrupenes Mariampole 0,061
Andrupenes pagasts Andrupenes Vecokra 0,065
Andzeļu pagasts Andzeļu Andzeļi 0,061
Asūnes pagasts Asūnes Asūne 0,045
Asūnes pagasts Asūnes Račeva 0,044
Aulejas pagasts Aulejas Auleja 0,063
Bērziņu pagasts Bērziņu Porečje (Upmaļi) 0,040
Bērziņu pagasts Bērziņu Punduri 0,041
Dagdas pagasts Dagdas Ozoliņi 0,051
Dagdas pagasts Dagdas Vecdome 0,052
Ezernieku pagasts Ezernieku Ezernieki 0,064
Grāveru pagasts Grāveru Grāveri 0,073
Indras pagasts Indras Indra 0,046
Indras pagasts Indras Vaicuļeva 0,042
Indras pagasts Indras Vaivodi 0,042
Izvaltas pagasts Izvaltas Izvalta 0,071
Kalniešu pagasts Kalniešu Andžāni 0,051
Kalniešu pagasts Kalniešu Kalnieši (Stalti) 0,052
Kaplavas pagasts Kaplavas Borovoje (Varnaviči) 0,045
Kaplavas pagasts Kaplavas Kaplava (Prauliņi) 0,050
Kastuļinas pagasts Kastuļinas Geraņimova 0,060
Kastuļinas pagasts Kastuļinas Priežmale 0,065
Kombuļu pagasts Kombuļu Kombuļi 0,058
Kombuļu pagasts Kombuļu Lielie Unguri 0,060
Konstantinovas pagasts Konstantinovas Konstantinova 0,057
Krāslavas pagasts Krāslavas Ezerkalni 0,058
Ķepovas pagasts Ķepovas Apoļi 0,041
Ķepovas pagasts Ķepovas Ošupe (Neikšāni) 0,042
Piedrujas pagasts Piedrujas Aleksandrova 0,042
Piedrujas pagasts Piedrujas Lupandi 0,040
Piedrujas pagasts Piedrujas Piedruja 0,043
Robežnieku pagasts Robežnieku Pleiķi 0,044
Robežnieku pagasts Robežnieku Robežnieki 0,043
Robežnieku pagasts Robežnieku Skuķi 0,042
Skaistas pagasts Skaistas Skaista (Ģeibi) 0,051
Svariņu pagasts Svariņu Svariņci (Svariņi) 0,051
Šķaunes pagasts Šķaunes Landskoruna 0,040
Šķaunes pagasts Šķaunes Muizenieki (Muižnieki) 0,050
Šķaunes pagasts Šķaunes Šķaune (Poļešina) 0,042
Šķeltovas pagasts Šķeltovas Šķeltova 0,078
Ūdrīšu pagasts Ūdrīšu Augstkalne 0,058
Ūdrīšu pagasts Ūdrīšu Borovka 0,074
Ūdrīšu pagasts Ūdrīšu Krāslavas stacija 0,058
Ūdrīšu pagasts Ūdrīšu Tartaks 0,066
12. Kuldīgas rajons
Alsungas pagasts Alsungas Almale 0,072
Alsungas pagasts Alsungas Alsunga 0,079
Alsungas pagasts Alsungas Reģi 0,077
Ēdoles pagasts Ēdoles Ēdole 0,076
Gudenieku pagasts Gudenieku Basi 0,065
Gudenieku pagasts Gudenieku Gudenieki 0,069
Īvandes pagasts Īvandes Īvande 0,074
Kabiles pagasts Kabiles Kabile 0,063
Kurmāles pagasts Kurmāles Priedaine 0,069
Kurmāles pagasts Kurmāles Vilgale 0,065
Laidu pagasts Laidu Laidi 0,064
Laidu pagasts Laidu Sermite 0,061
Nīkrāces pagasts Nīkrāces Lēnas 0,061
Nīkrāces pagasts Nīkrāces Nīkrāce (Dzelda) 0,059
Padures pagasts Padures Deksne 0,073
Padures pagasts Padures Ķimale 0,076
Padures pagasts Padures Padure 0,068
Pelču pagasts Pelču Kaltiķi 0,069
Pelču pagasts Pelču Pelči 0,068
Raņķu pagasts Raņķu Raņķi 0,066
Rendas pagasts Rendas Ozoli 0,067
Rendas pagasts Rendas Renda 0,066
Rudbāržu pagasts Rudbāržu Rudbārži 0,063
Rudbāržu pagasts Rudbāržu Valtaiķi 0,062
Rumbas pagasts Rumbas Bauņi 0,068
Rumbas pagasts Rumbas Ēdas 0,068
Rumbas pagasts Rumbas Mežvalde 0,070
Skrundas pilsētas lauku teritorija Skrundas Ciecere 0,063
Skrundas pilsētas lauku teritorija Skrundas Pumpuri (Antuļi) 0,060
Skrundas pilsētas lauku teritorija Skrundas Skrunda 0,064
Skrundas pilsētas lauku teritorija tehniskā skola 0,063
Snēpeles pagasts Snēpeles Snēpele 0,065
Turlavas pagasts Turlavas Ķikuri 0,063
Turlavas pagasts Turlavas Turlava 0,063
Vārmes pagasts Vārmes Vārme 0,067
13. Liepājas rajons
Aizputes pagasts Aizputes Kūdra 0,060
Aizputes pagasts Aizputes Rokasbirze 0,061
Bārtas pagasts Bārtas Bārta 0,083
Bunkas pagasts Bunkas Bunka 0,065
Bunkas pagasts Bunkas Krote 0,062
Bunkas pagasts Bunkas Tadaiķi 0,070
Cīravas pagasts Cīravas Cīrava 0,068
Cīravas pagasts Cīravas Dzērvenieki 0,065
Dunalkas pagasts Dunalkas Dunalka 0,071
Dunikas pagasts Dunikas Sikšņi 0,088
Durbes novads Durbes Liguti 0,060
Durbes novads Tadaiķu Aistere 0,075
Durbes novads Tadaiķu Lieģi (Jaunlieģi) 0,064
Durbes novads Tadaiķu Vārve 0,065
Embūtes pagasts Embūtes Embūte (Vibiņi) 0,056
Gaviezes pagasts Gaviezes Gavieze 0,079
Gaviezes pagasts Gaviezes Vārtāja 0,075
Gramzdas pagasts Gramzdas Aizvīķi 0,050
Gramzdas pagasts Gramzdas Gramzda 0,057
Grobiņas pagasts Grobiņas Ālande (Cukenieki) 0,073
Grobiņas pagasts Grobiņas Cimdenieki (Avio) 0,123
Grobiņas pagasts Grobiņas Dubeņi 0,084
Grobiņas pagasts Grobiņas Iļģi 0,077
Kalētu pagasts Kalētu Kalēti 0,065
Kalētu pagasts Kalētu Ozoli 0,058
Kalvenes pagasts Kalvenes Kalvene 0,062
Kazdangas pagasts Kazdangas Bojas 0,058
Kazdangas pagasts Kazdangas Kazdanga 0,061
Kazdangas pagasts Kazdangas Rokaiži 0,060
Lažas pagasts Lažas Apriķi 0,062
Lažas pagasts Lažas Padure 0,060
Lažas pagasts Lažas Tebra (Štakeldanga) 0,060
Medzes pagasts Medzes Medze 0,079
Nīcas pagasts Nīcas Aucugals 0,140
Nīcas pagasts Nīcas Bernāti 0,121
Nīcas pagasts Nīcas Jūrmalciems 0,103
Nīcas pagasts Nīcas Nīca 0,109
Nīcas pagasts Nīcas Pērkone 0,131
Nīcas pagasts Nīcas Reiņugals 0,100
Otaņķu pagasts Otaņķu Otaņķi 0,116
Otaņķu pagasts Otaņķu Rude 0,113
Priekules pagasts Priekules Kniveri 0,066
Rucavas pagasts Rucavas Ķāķišķe 0,092
Rucavas pagasts Rucavas Pape 0,091
Rucavas pagasts Rucavas Rucava 0,095
Sakas pagasts Sakas Riva 0,058
Sakas pagasts Sakas Saka 0,065
Vaiņodes pagasts Vaiņodes Auguste (Elkuzeme) 0,056
Vaiņodes pagasts Vaiņodes Kalnamuiža 0,055
Vaiņodes pagasts Vaiņodes Vaiņode 0,055
Vecpils pagasts Vecpils Vecpils (Dižlāņi) 0,060
Vērgales pagasts Vērgales Ploce 0,077
Vērgales pagasts Vērgales Saraiķi (Kopdarbs) 0,117
Vērgales pagasts Vērgales Vērgale 0,076
Vērgales pagasts Vērgales Ziemupe 0,105
Virgas pagasts Virgas Paplaka 0,070
Virgas pagasts Virgas Virga 0,072
14. Limbažu rajons
Ainažu pilsētas lauku teritorija Ainažu Mērnieki 0,060
Alojas pilsētas lauku teritorija Alojas Ungurpils 0,050
Braslavas pagasts Braslavas Braslava 0,061
Braslavas pagasts Braslavas Urga 0,058
Braslavas pagasts Braslavas Vilzēni 0,065
Brīvzemnieku pagasts Brīvzemnieku Ozoli 0,068
Brīvzemnieku pagasts Brīvzemnieku Puikule 0,057
Brīvzemnieku pagasts Brīvzemnieku Puikules stacija 0,060
Katvaru pagasts Katvaru Pociems 0,065
Katvaru pagasts Katvaru Priedes 0,067
Katvaru pagasts Katvaru Tiegaži 0,069
Lēdurgas pagasts Lēdurgas Lēdurga 0,088
Lēdurgas pagasts Lēdurgas Lode 0,089
Liepupes pagasts Liepupes Liepupe 0,117
Liepupes pagasts Liepupes Mustkalni 0,122
Liepupes pagasts Liepupes Tūja 0,105
Limbažu pagasts Limbažu Ausmas 0,082
Limbažu pagasts Limbažu Ozolaine 0,073
Pāles pagasts Pāles Ārciems 0,070
Pāles pagasts Pāles Pāle 0,074
Salacgrīvas pilsētas lauku teritorija Salacas Korģene 0,079
Salacgrīvas pilsētas lauku teritorija Salacas Svētciems 0,091
Salacgrīvas pilsētas lauku teritorija Salacas Vecsalaca 0,083
Skultes pagasts Skultes Stiene 0,096
Skultes pagasts Skultes Skulte (Mandagas) 0,129
Skultes pagasts Skultes Skultes muiža 0,123
Skultes pagasts Skultes Vecskulte 0,132
Staiceles pilsētas lauku teritorija Staiceles Rozēni 0,054
Staiceles pilsētas lauku teritorija Staiceles Vīķi 0,052
Umurgas pagasts Umurgas Umurga 0,072
Vidrižu pagasts Vidrižu Bīriņi 0,095
Vidrižu pagasts Vidrižu Vidriži (Rūpnieki) 0,087
Viļķenes pagasts Viļķenes Ķirbiži 0,080
Viļķenes pagasts Viļķenes Viļķene 0,075
Viļķenes pagasts Viļķenes Vitrupe (Melbārži) 0,089
15. Ludzas rajons
Blontu pagasts Blontu Blonti 0,052
Briģu pagasts Briģu Briģi 0,051
Briģu pagasts Briģu Jučeva 0,047
Briģu pagasts Briģu Opuļi 0,043
Ciblas novads Ciblas Cibla 0,052
Ciblas novads Ciblas Felicianova 0,053
Ciblas novads Ciblas Istalsna 0,053
Ciblas novads Ciblas Ozupine 0,049
Ciblas novads Līdumnieku Krivanda 0,043
Ciblas novads Līdumnieku Līdumnieki (Aizpure) 0,043
Cirmas pagasts Cirmas Cirma (Tutiņi) 0,064
Cirmas pagasts Cirmas Pokumina 0,075
Goliševas pagasts Goliševas Aizgārša (Goliševa) 0,042
Isnaudas pagasts Isnaudas Gagāri 0,052
Isnaudas pagasts Isnaudas Martiši 0,053
Istras pagasts Istras Konecpole 0,044
Istras pagasts Istras Vecslabada 0,046
Lauderu pagasts Lauderu Lauderi 0,048
Malnavas pagasts Malnavas Bozova (Bozauka) 0,047
Malnavas pagasts Malnavas Kārsavas stacija 0,047
Malnavas pagasts Malnavas Lemeševa 0,051
Malnavas pagasts Malnavas Lielā Zeļčeva 0,046
Malnavas pagasts Malnavas Malnava 0,049
Malnavas pagasts Malnavas Novosilki 0,047
Malnavas pagasts Malnavas Ņesteri 0,044
Malnavas pagasts Malnavas Soldoni (Saldeņi) 0,057
Mežvidu pagasts Mežvidu Mežvidi 0,076
Mežvidu pagasts Mežvidu Ranči (Mežvidi 2) 0,068
Mērdzenes pagasts Mērdzenes Latviešu Stiglava 0,051
Mērdzenes pagasts Mērdzenes Mērdzene 0,053
Mērdzenes pagasts Mērdzenes Pudinava 0,052
Nirzas pagasts Nirzas Nirza 0,054
Nirzas pagasts Nirzas Raipole 0,056
Ņukšas pagasts Ņukšas Gaveiki 0,075
Ņukšas pagasts Ņukšas Ņukši 0,068
Pasienes pagasts Pasienes Pasiene 0,045
Pasienes pagasts Pasienes Suškova 0,042
Pildas pagasts Pildas Gajeva 0,058
Pildas pagasts Pildas Pilda 0,063
Pureņu pagasts Pureņu Auziņi 0,071
Pureņu pagasts Pureņu Žeļezņaki 0,069
Pušmucovas pagasts Pušmucovas Pušmucova 0,053
Rundēnu pagasts Rundēnu Rundēni 0,047
Salnavas pagasts Salnavas Salnava 0,048
Zaļesjes pagasts Zaļesjes Zaļesje (Aizsili) 0,046
Zvirgzdenes pagasts Zvirgzdenes Ezermala (Lucmuiža) 0,054
Zvirgzdenes pagasts Zvirgzdenes Zvirgzdene 0,053
16. Madonas rajons
Aronas pagasts Aronas Kusa 0,062
Aronas pagasts Aronas Lautere 0,060
Aronas pagasts Aronas Zelgauska 0,060
Barkavas pagasts Barkavas Barkava 0,057
Barkavas pagasts Barkavas Stalidzāni 0,057
Bērzaunes pagasts Bērzaunes Bērzaune 0,062
Bērzaunes pagasts Bērzaunes Sauleskalns (Arona) 0,062
Cesvaines pilsētas lauku teritorija Cesvaines Kārzdaba 0,058
Cesvaines pilsētas lauku teritorija Cesvaines Kraukļi 0,057
Dzelzavas pagasts Dzelzavas Aizpurves 0,058
Dzelzavas pagasts Dzelzavas Dzelzava 0,059
Dzelzavas pagasts Dzelzavas Jaunbakāni 0,058
Ērgļu pagasts Ērgļu Ērgļi 0,065
Indrānu pagasts Indrānu Indrāni 0,055
Indrānu pagasts Indrānu Meirāni 0,048
Jumurdas pagasts Jumurdas Jumurda 0,061
Jumurdas pagasts Jumurdas Katrīna 0,070
Jumurdas pagasts Jumurdas Vējava 0,056
Kalsnavas pagasts Kalsnavas Aiviekste 0,063
Kalsnavas pagasts Kalsnavas Jaunkalsnava 0,062
Kalsnavas pagasts Kalsnavas Jāņukalns 0,058
Lazdonas pagasts Lazdonas Jaunlazdona 0,064
Lazdonas pagasts Lazdonas Lazdona 0,064
Liezēres pagasts Liezēres Kalnakrogs 0,060
Liezēres pagasts Liezēres Liezēre 0,059
Liezēres pagasts Liezēres Mēdzūla 0,058
Liezēres pagasts Liezēres Ozoli 0,059
Ļaudonas pagasts Ļaudonas Kalnavirsa 0,059
Ļaudonas pagasts Ļaudonas Ļaudona 0,058
Ļaudonas pagasts Ļaudonas Saviena 0,057
Mārcienas pagasts Mārcienas Mārciena 0,060
Mētrienas pagasts Mētrienas Pamati 0,055
Murmastienes pagasts Murmastienes Murmastiene 0,054
Murmastienes pagasts Murmastienes Silagals 0,052
Murmastienes pagasts Murmastienes Vecumnieki 0,049
Ošupes pagasts Ošupes Degumnieki 0,045
Ošupes pagasts Ošupes Ošupe 0,043
Ošupes pagasts Ošupes Zvidziena 0,040
Praulienas pagasts Praulienas Lūza 0,055
Praulienas pagasts Praulienas Prauliena 0,063
Praulienas pagasts Praulienas Saikava 0,052
Praulienas pagasts Praulienas Trakši 0,058
Praulienas pagasts Praulienas Vecsaikava 0,053
Sarkaņu pagasts Sarkaņu Aizkuja 0,058
Sarkaņu pagasts Sarkaņu Biksēre 0,061
Sarkaņu pagasts Sarkaņu Sarkaņi 0,063
Sausnējas pagasts Sausnējas Liepkalne 0,054
Sausnējas pagasts Sausnējas Sausnēja 0,056
Sausnējas pagasts Sausnējas Sidrabiņi 0,057
Varakļānu pagasts Varakļānu Kokari 0,048
Varakļānu pagasts Varakļānu Stirniene (Muiža) 0,045
Vestienas pagasts Vestienas Vestiena 0,058
17. Ogres rajons
Birzgales pagasts Birzgales Birzgale 0,062
Birzgales pagasts Birzgales Linde 0,075
Ikšķiles pilsētas lauku teritorija Tīnūžu Ceplīši 0,100
Ikšķiles pilsētas lauku teritorija Tīnūžu Jaunikšķile 0,130
Ikšķiles pilsētas lauku teritorija Tīnūžu Meža tehnikums 0,115
Ikšķiles pilsētas lauku teritorija Tīnūžu Tīnūži 0,109
Jumpravas pagasts Jumpravas Dzelmes 0,074
Jumpravas pagasts Jumpravas Jumprava 0,080
Krapes pagasts Krapes Krape 0,074
Krapes pagasts Krapes Veckrape 0,073
Ķeguma pilsētas lauku teritorija Ķeguma Tome 0,076
Ķeipenes pagasts Ķeipenes Ķeipene 0,076
Lauberes pagasts Lauberes Laubere (Ozoli) 0,073
Lēdmanes pagasts Lēdmanes Lēdmane 0,075
Lielvārdes pilsētas lauku teritorija Lielvārdes Kaibala 0,080
Lielvārdes pilsētas lauku teritorija Lielvārdes Lāčplēsis 0,085
Madlienas pagasts Madlienas Madliena 0,076
Madlienas pagasts Madlienas Zādzene 0,063
Mazozolu pagasts Mazozolu Līčupe 0,062
Meņģeles pagasts Meņģeles Meņģele 0,062
Ogresgala pagasts Ogresgala Ciemupe 0,105
Ogresgala pagasts Ogresgala Lībieškalns 0,087
Ogresgala pagasts Ogresgala Ogresgals 0,080
Rembates pagasts Rembates Glāznieki (Glāžšķūnis) 0,076
Rembates pagasts Rembates Rembate 0,080
Suntažu pagasts Suntažu Ķieģeļceplis 0,083
Suntažu pagasts Suntažu Suntaži 0,086
Suntažu pagasts Suntažu Upespils 0,080
Taurupes pagasts Taurupes Taurupe 0,067
18. Preiļu rajons
Aglonas pagasts Aglonas Aglona 0,063
Aglonas pagasts Aglonas Jaunaglona 0,060
Aglonas pagasts Aglonas Salenieki 0,071
Galēnu pagasts Galēnu Bortnieki 0,059
Galēnu pagasts Galēnu Galēni 0,053
Galēnu pagasts Galēnu Lomi 0,059
Galēnu pagasts Galēnu Maltastrupi 0,059
Jersikas pagasts Jersikas Cirsenieki 0,060
Jersikas pagasts Jersikas Jersika 0,065
Jersikas pagasts Jersikas Upenieki (Brūveri) 0,061
Līvānu novads Rožupes Rožupe 0,056
Līvānu novads Turku Jaunāmuiža 0,052
Līvānu novads Turku Jaunsilava 0,057
Līvānu novads Turku Turki 0,060
Pelēču pagasts Pelēču Ardava 0,067
Pelēču pagasts Pelēču Pelēči 0,081
Preiļu novads Aizkalnes Aizkalne 0,065
Preiļu novads Aizkalnes Raudaka 0,070
Preiļu novads Preiļu Līči 0,058
Riebiņu pagasts Riebiņu Pieniņi (Pieneņi) 0,054
Riebiņu pagasts Riebiņu Riebiņi 0,056
Rožkalnu pagasts Rožkalnu Rimicāni 0,069
Rudzātu pagasts Rudzātu Rudzāti 0,052
Rušonu pagasts Rušonu Bašķi 0,055
Rušonu pagasts Rušonu Gailīši 0,068
Rušonu pagasts Rušonu Kastire 0,056
Rušonu pagasts Rušonu Rušona (Aglonas stacija) 0,054
Saunas pagasts Saunas Lielie Anspoki 0,053
Saunas pagasts Saunas Prikuļi 0,054
Saunas pagasts Saunas Smelteri 0,052
Sīļukalna pagasts Sīļukalna Sīļukalns (Bernāni) 0,052
Sīļukalna pagasts Silajāņu Silajāņi 0,058
Stabulnieku pagasts Stabulnieku Pastari 0,052
Stabulnieku pagasts Stabulnieku Polkorona 0,054
Stabulnieku pagasts Stabulnieku Stabulnieki 0,055
Sutru pagasts Sutru pagasts Sutri 0,056
Upmalas pagasts Upmalas Upmala (Vārkava 2) 0,073
Upmalas pagasts Upmalas Vanagi 0,057
Vārkavas pagasts Vārkavas Pilišķi 0,067
Vārkavas pagasts Vārkavas Vārkava 0,064
19. Rēzeknes rajons
Audriņu pagasts Audriņu Audriņi 0,098
Audriņu pagasts Audriņu Lielā Puderova 0,091
Bērzgales pagasts Bērzgales Bērzgale 0,082
Čornajas pagasts Čornajas Ratnieki 0,100
Čornajas pagasts Čornajas Rēzna (Čornaja) 0,096
Dekšāres pagasts Dekšāres Dekšāre 0,051
Dricānu pagasts Dricānu Dricāni 0,087
Dricānu pagasts Dricānu Kokorvīši 0,079
Feimaņu pagasts Feimaņu Krāce (Feimaņi) 0,072
Feimaņu pagasts Feimaņu Vainova 0,078
Gaigalavas pagasts Gaigalavas Gaigalava (Bikava) 0,067
Gaigalavas pagasts Gaigalavas Stružāni (Vecstružāni) 0,068
Griškānu pagasts Griškānu Griškāni (Greiškāni) 0,103
Griškānu pagasts Griškānu Janopole 0,106
Griškānu pagasts Griškānu Sprudževa 0,104
Griškānu pagasts Griškānu Staroščiki 0,107
Griškānu pagasts Griškānu Tuči 0,096
Ilzeskalna pagasts Ilzeskalna Ilzeskalns (Gailumi) 0,087
Kantinieku pagasts Kantinieku Kantinieki (Livži) 0,083
Kaunatas pagasts Kaunatas Dubuļi 0,074
Kaunatas pagasts Kaunatas Kaunata 0,085
Lendžu pagasts Lendžu Lendži 0,080
Lūznavas pagasts Lūznavas Lūznava (Glužņeva) 0,092
Lūznavas pagasts Lūznavas Veczosna 0,081
Lūznavas pagasts Lūznavas Vertūkšne 0,089
Lūznavas pagasts Lūznavas Zosna 0,080
Mākoņkalna pagasts Mākoņkalna Mākoņkalns 0,077
Maltas pagasts Maltas Cernoste 0,075
Maltas pagasts Maltas Malta 0,085
Maltas pagasts Maltas Rozentova 0,080
Nagļu pagasts Nagļu Ideni 0,046
Nagļu pagasts Nagļu Nagļi 0,050
Nautrēnu pagasts Ludzas rajona Miglinieku Bilsēni 0,072
Nautrēnu pagasts Ludzas rajona Miglinieku Dekteri 0,074
Nautrēnu pagasts Ludzas rajona Nautrēnu Rasnupļi 0,078
Nautrēnu pagasts Ludzas rajona Nautrēnu Rogovka (Nautrēni) 0,076
Nautrēnu pagasts Ludzas rajona Nautrēnu Žogotas 0,078
Ozolaines pagasts Ozolaines Kampišķi 0,080
Ozolaines pagasts Ozolaines Ozolaine (Balbišķi) 0,101
Ozolaines pagasts Ozolaines Plekšņi 0,107
Ozolaines pagasts Ozolaines Pūpoli (Bekši) 0,095
Ozolaines pagasts Ozolaines Teveni (Teveņi) 0,107
Ozolmuižas pagasts Ozolmuižas Sloboda 0,097
Pušas pagasts Pušas Puša 0,072
Rikavas pagasts Rikavas Rikava (Vecrikava) 0,061
Sakstagala pagasts Sakstagala Ciskadi (Tiskadi) 0,084
Sakstagala pagasts Sakstagala Mortiški 0,074
Sakstagala pagasts Sakstagala Sakstagals 0,086
Sakstagala pagasts Sakstagala Uļjanova 0,074
Silmalas pagasts Silmalas Kruki 0,061
Silmalas pagasts Silmalas Prezma 0,082
Silmalas pagasts Silmalas Pustinka 0,067
Silmalas pagasts Silmalas Rogoviki 0,070
Silmalas pagasts Silmalas Ružina (Vecružina) 0,076
Silmalas pagasts Silmalas Silmala 0,078
Silmalas pagasts Silmalas Stikāni 0,073
Silmalas pagasts Silmalas Tiskadi 0,072
Silmalas pagasts Silmalas Zuji 0,069
Sokolu pagasts Sokolu Skudnovka 0,068
Sokolu pagasts Sokolu Sokoli 0,064
Sokolu pagasts Sokolu Ustrone 0,067
Stoļerovas pagasts Stoļerovas Rosica 0,087
Stoļerovas pagasts Stoļerovas Stoļerova 0,089
Stružānu pagasts Stružānu Stružāni (Jaunstružāni) 0,084
Vērēmu pagasts Vērēmu Adamova 0,106
Vērēmu pagasts Vērēmu Tumuži 0,101
Vērēmu pagasts Vērēmu Vērēmi 0,103
Viļānu pagasts Viļānu Jaunviļāni 0,054
Viļānu pagasts Viļānu Kristceles 0,053
Viļānu pagasts Viļānu Malta 0,054
Viļānu pagasts Viļānu Notra 0,053
Viļānu pagasts Viļānu Ornicāni 0,052
Viļānu pagasts Viļānu Radopole 0,053
20. Saldus rajons
Blīdenes pagasts Blīdenes Blīdene 0,062
Blīdenes pagasts Blīdenes Pilsblīdene 0,064
Blīdenes pagasts Blīdenes Stūri 0,055
Brocēnu pilsētas lauku teritorija Brocēnu Ciecere (Bērzāji) 0,065
Brocēnu pilsētas lauku teritorija Brocēnu Kalnsētas 0,065
Ezeres pagasts Ezeres Ezere 0,063
Ezeres pagasts Ezeres Grieze 0,048
Gaiķu pagasts Gaiķu Gaiķi 0,064
Gaiķu pagasts Gaiķu Satiķi (Vecsatiķi) 0,063
Jaunauces pagasts Jaunauces Jaunauce 0,056
Jaunlutriņu pagasts Jaunlutriņu Jaunlutriņi 0,063
Jaunlutriņu pagasts Jaunlutriņu Ošenieki 0,067
Kursīšu pagasts Kursīšu Bruzilas 0,063
Kursīšu pagasts Kursīšu Kursīši 0,064
Lutriņu pagasts Lutriņu Lutriņi 0,066
Lutriņu pagasts Lutriņu Namiķi 0,065
Nīgrandes pagasts Nīgrandes Alši 0,058
Nīgrandes pagasts Nīgrandes Kalni 0,054
Nīgrandes pagasts Nīgrandes Nīgrande 0,059
Novadnieku pagasts Novadnieku Mežvidi 0,065
Novadnieku pagasts Novadnieku Novadnieki 0,064
Novadnieku pagasts Novadnieku Sātiņi 0,065
Pampāļu pagasts Pampāļu Pampāļi 0,062
Remtes pagasts Remtes Remte 0,064
Rubas pagasts Rubas Ruba 0,056
Rubas pagasts Rubas Veclīkupēni 0,057
Saldus pagasts Saldus Druva 0,065
Saldus pagasts Saldus Saldus stacija 0,065
Šķēdes pagasts Šķēdes Šķēde 0,059
Vadakstes pagasts Vadakstes Priedula 0,048
Vadakstes pagasts Vadakstes Vadakste 0,052
Zaņas pagasts Zaņas Kareļi 0,060
Zaņas pagasts Zaņas Zaņa (Līgotni) 0,061
Zirņu pagasts Zirņu Bērzi (Butnāri) 0,065
Zirņu pagasts Zirņu Zirņi 0,064
Zvārdes pagasts Zvārdes Striķi 0,062
21. Talsu rajons
Balgales pagasts Balgales Balgale 0,073
Dundagas pagasts Dundagas Dundaga 0,070
Dundagas pagasts Dundagas Jaundundaga 0,069
Dundagas pagasts Dundagas Kaļķi 0,063
Dundagas pagasts Dundagas Kārļmuiža 0,071
Dundagas pagasts Dundagas Muņi 0,065
Dundagas pagasts Dundagas Neveja 0,068
Dundagas pagasts Dundagas Pāce 0,071
Dundagas pagasts Dundagas Vīdāle 0,063
Ģibuļu pagasts Ģibuļu Pastende 0,078
Ģibuļu pagasts Ģibuļu Spāre 0,094
Īves pagasts Īves Tiņģere 0,074
Kolkas pagasts Kolkas Kolka 0,040
Kolkas pagasts Kolkas Mazirbe 0,066
Ķūļciema pagasts Ķūļciema Ķūļi 0,110
Laidzes pagasts Laidzes Laidze 0,074
Laidzes pagasts Laidzes Stūrīši 0,076
Laucienes pagasts Laucienas Lauciene 0,077
Laucienes pagasts Laucienas Nāriņciems 0,096
Lībagu pagasts Lībagu Ezerkalne 0,074
Lībagu pagasts Lībagu Lībagi 0,075
Lībagu pagasts Lībagu Selekcija 0,074
Lubes pagasts Lubes Lube (Anūži) 0,077
Mērsraga pagasts Mērsraga Mērsrags 0,140
Mērsraga pagasts Mērsraga Upesgrīva 0,126
Rojas pagasts Rojas Ģipka 0,075
Rojas pagasts Rojas Kaltene 0,107
Rojas pagasts Rojas Melnsils 0,057
Rojas pagasts Rojas Roja 0,095
Rojas pagasts Rojas Rude 0,088
Rojas pagasts Rojas Valgalciems 0,118
Rojas pagasts Rojas Vilkastes 0,073
Sabiles novads Abavas Priedes 0,072
Sabiles novads Abavas Valgale 0,070
Sabiles novads Abavas Veģi 0,065
Strazdes pagasts Strazdes Strazde 0,076
Valdemārpils pilsētas lauku teritorija Valdemārpils Jaunciems 0,082
Valdemārpils pilsētas lauku teritorija Valdemārpils Lubezere 0,077
Valdgales pagasts Valdgales Pūņas 0,073
Vandzenes pagasts Vandzenes Īģene 0,088
Vandzenes pagasts Vandzenes Lādzere 0,080
Vandzenes pagasts Vandzenes Vandzene 0,086
Virbu pagasts Virbu Kaķīši 0,074
Virbu pagasts Virbu Lēdas 0,074
Virbu pagasts Virbu Virbi (Jaunpagasts) 0,074
22. Tukuma rajons
Degoles pagasts Degoles Vienība 0,095
Džūkstes pagasts Džūkstes Džūkste 0,087
Džūkstes pagasts Džūkstes Pienava 0,085
Engures pagasts Engures Apšuciems 0,331
Engures pagasts Engures Bērzciems 0,197
Engures pagasts Engures Engure 0,251
Engures pagasts Engures Klapkalnciems 0,350
Engures pagasts Engures Ķesterciems 0,283
Engures pagasts Engures Plieņciems 0,308
Irlavas pagasts Irlavas Irlava 0,091
Irlavas pagasts Irlavas Sāti 0,089
Irlavas pagasts Irlavas Vaski 0,092
Jaunpils pagasts Jaunpils Jaunpils 0,083
Jaunpils pagasts Jaunpils Jurģi 0,058
Jaunpils pagasts Jaunpils Leveste 0,070
Jaunsātu pagasts Jaunsātu Jaunsāti 0,087
Jaunsātu pagasts Jaunsātu Ķīši 0,090
Kandavas novads Cēres Cēre 0,080
Kandavas novads Kandavas Aizdzire 0,070
Kandavas novads Kandavas Valdeķi 0,070
Kandavas novads Matkules Matkule 0,063
Kandavas novads Zemītes Grenči 0,083
Kandavas novads Zemītes Zemīte 0,077
Lapmežciema pagasts Lapmežciema Bigauņciems 0,420
Lapmežciema pagasts Lapmežciema Lapmežciems 0,410
Lapmežciema pagasts Lapmežciema Ragaciems 0,390
Lestenes pagasts Lestenes Lestene 0,086
Pūres pagasts Pūres Lamiņi 0,078
Pūres pagasts Pūres Pūre 0,083
Pūres pagasts Pūres Viljete 0,081
Sēmes pagasts Sēmes Kaive 0,075
Sēmes pagasts Sēmes Sēme 0,080
Slampes pagasts Slampes Praviņi 0,105
Slampes pagasts Slampes Slampe 0,111
Smārdes pagasts Smārdes Milzkalne 0,095
Smārdes pagasts Smārdes Rauda 0,091
Smārdes pagasts Smārdes Smārde 0,195
Tumes pagasts Tumes Tume 0,098
Vānes pagasts Vānes Aizupe 0,058
Vānes pagasts Vānes Vāne 0,060
Viesatu pagasts Viesatu Viesati 0,063
Zantes pagasts Zantes Zante 0,065
Zentenes pagasts Zentenes Rindzele 0,070
Zentenes pagasts Zentenes Zentene 0,075
23. Valkas rajons
Bilskas pagasts Bilskas Bilska (Vecbilska) 0,060
Bilskas pagasts Bilskas Birzuļi (Mēri) 0,052
Bilskas pagasts Bilskas Loberģi 0,056
Blomes pagasts Blomes Blome 0,068
Blomes pagasts Blomes Drandi 0,070
Ērģemes pagasts Ērģemes Ērģeme 0,059
Ērģemes pagasts Ērģemes Omuļi 0,052
Ērģemes pagasts Ērģemes Turna 0,056
Ēveles pagasts Ēveles Ēvele 0,060
Grundzāles pagasts Grundzāles Aumeistari 0,054
Grundzāles pagasts Grundzāles Grundzāle (Dzeņi) 0,056
Jērcēnu pagasts Jērcēnu Jērcēni (Jaunjērcēni) 0,058
Jērcēnu pagasts Jērcēnu Ķeiži 0,060
Kārķu pagasts Kārķu Kārķi (Jaunkārķi) 0,064
Launkalnes pagasts Launkalnes Eķītes 0,069
Launkalnes pagasts Launkalnes Launkalne 0,074
Launkalnes pagasts Launkalnes Silva 0,066
Palsmanes pagasts Palsmanes Palsmane 0,059
Palsmanes pagasts Palsmanes Rauza 0,062
Plāņu pagasts Plāņu Jaunklidzis 0,058
Plāņu pagasts Plāņu Plāņi 0,060
Smiltenes pagasts Smiltenes Brutuļi 0,064
Trikātas pagasts Trikātas Trikāta 0,069
Trikātas pagasts Trikātas Vāle 0,080
Valkas pagasts Valkas Lugaži (Sēļi) 0,054
Valkas pagasts Valkas Vārpa 0,054
Variņu pagasts Variņu Oktobris (Variņi) 0,057
Vijciema pagasts Vijciema Vijciems 0,061
Zvārtavas pagasts Zvārtavas Kalnaine (Stepi) 0,051
Zvārtavas pagasts Zvārtavas Zaķi 0,052
24. Valmieras rajons
Bērzaines pagasts Bērzaines Bērzaine 0,085
Brenguļu pagasts Brenguļu Brenguļi 0,089
Brenguļu pagasts Brenguļu Cempi 0,082
Burtnieku pagasts Burtnieku Burtnieki 0,081
Dikļu pagasts Dikļu Dauguļi 0,087
Dikļu pagasts Dikļu Dikļi 0,083
Ipiķu pagasts Ipiķu Ipiķi 0,061
Jeru pagasts Jeru Jeri 0,072
Kauguru pagasts Kauguru Kaugurieši (Kauguri) 0,085
Kauguru pagasts Kauguru Līči 0,092
Kocēnu pagasts Kocēnu Kocēni 0,093
Kocēnu pagasts Kocēnu Rubene 0,090
Kocēnu pagasts Kocēnu Tožas 0,089
Ķoņu pagasts Ķoņu Eniņi (Eriņi) 0,069
Lodes pagasts Lodes Lode 0,059
Matīšu pagasts Matīšu Matīši 0,077
Mazsalacas pilsētas lauku teritorija Mazsalacas Salaca 0,059
Naukšēnu pagasts Naukšēnu Naukšēni 0,068
Ramatas pagasts Ramatas Ramata 0,055
Rencēnu pagasts Rencēnu Lizdēni 0,085
Rencēnu pagasts Rencēnu Rencēni 0,082
Sēļu pagasts Sēļu Sēļi 0,063
Skaņkalnes pagasts Skaņkalnes Skaņaiskalns 0,057
Vaidavas pagasts Vaidavas Vaidava 0,089
Valmieras pagasts Valmieras Rūpnieki 0,085
Valmieras pagasts Valmieras Valmiermuiža 0,094
Valmieras pagasts Valmieras Viestura laukums 0,095
Vecates pagasts Vecates Vecate 0,068
Vilpulkas pagasts Vilpulkas Vilpulka 0,064
Vilpulkas pagasts Vilpulkas Virķēni 0,067
Zilākalna pagasts Zilākalna Zilaiskalns 0,088
25. Ventspils rajons
Ances pagasts Ances Ance 0,078
Jūrkalnes pagasts Jūrkalnes Jūrkalne 0,091
Piltenes pilsētas lauku teritorija Piltenes Karaļciems 0,071
Piltenes pilsētas lauku teritorija Piltenes Landze (pansionāts) 0,068
Piltenes pilsētas lauku teritorija Piltenes Ūdrande 0,090
Popes pagasts Popes Pope 0,130
Popes pagasts Popes Vēde 0,083
Puzes pagasts Puzes Amele 0,072
Puzes pagasts Puzes Puze 0,101
Puzes pagasts Puzes Puzesmuiža 0,104
Puzes pagasts Puzes Stikli 0,064
Tārgales pagasts Tārgales Dokupe 0,127
Tārgales pagasts Tārgales Tārgale 0,113
Ugāles pagasts Ugāles Ciesengure 0,107
Ugāles pagasts Ugāles Dzirnavas 0,106
Ugāles pagasts Ugāles Māteri 0,082
Ugāles pagasts Ugāles Ugāle 0,111
Usmas pagasts Usmas Usma 0,101
Užavas pagasts Užavas Sārnate 0,103
Užavas pagasts Užavas Silmalas 0,134
Užavas pagasts Užavas Užava 0,122
Vārves pagasts Vārves Vārve 0,114
Vārves pagasts Vārves Ventava 0,102
Vārves pagasts Vārves Zūras 0,105
Ziru pagasts Ziru Ziras 0,093
Zlēku pagasts Zlēku Zlēkas 0,082";

1.45. papildināt noteikumus ar 19.pielikumu šādā redakcijā:

"19. pielikums
Ministru kabineta
1999. gada 6. jūlija
noteikumiem Nr. 244

Nekustamā īpašuma īpašnieka vai tiesiskā valdītāja paziņojums

"

 

2. Noteikumi stājas spēkā ar 2001.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents A.BĒRZIŅŠ

Tieslietu ministre I.Labucka

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 6.jūlija noteikumos Nr.244 "Lauku apvidu zemes kadastrālās .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 466Pieņemts: 19.12.2000.Stājas spēkā: 01.01.2001.Zaudē spēku: 01.07.2001.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 473/476, 29.12.2000.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
14024
01.01.2001
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"