Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Politisko partiju likuma spēkā stāšanās kārtības likums

1.pants. Šis likums nosaka pārejas posmu, kurā politiskās organizācijas (partijas) un to apvienības reģistrē partiju reģistrā, kā arī pārejas posmā piemērojamo likumu.

2.pants. Ar Politisko partiju likuma spēkā stāšanās dienu politiskās organizācijas (partijas) un politisko organizāciju (partiju) apvienības ierakstāmas (pārreģistrējamas) partiju reģistrā saskaņā ar Politisko partiju likumu un šo likumu.

3.pants. Politisko partiju reģistrā, kas tika izveidots saskaņā ar likumu "Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām", ierakstītu politisko organizāciju (partiju) un politisko organizāciju (partiju) apvienību darbībai un likvidācijai līdz to ierakstīšanai partiju reģistrā piemēro likumus, kuri regulē attiecīgo politisko organizāciju (partiju) un politisko organizāciju (partiju) apvienību darbību, ja šajā likumā nav noteikts citādi. Partiju reģistrā ierakstītajiem subjektiem ar ierakstīšanas brīdi piemēro Politisko partiju likuma noteikumus.

4.pants. Politisko partiju likumā lietotais termins "politiskā partija" atbilst citos normatīvajos aktos lietotajam terminam "politiskā organizācija (partija)".

5.pants. (1) Partiju reģistru ved Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs (turpmāk — Uzņēmumu reģistrs). Reģistrācijas procedūras jautājumiem, kurus neregulē šis likums un Politisko partiju likums, piemēro likumu "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru".

(2) Šā likuma izpratnē ar terminu "partiju reģistrs" saprot saskaņā ar Politisko partiju likumu izveidoto politisko partiju reģistru.

6.pants. Uzņēmumu reģistra izsniegta politiskās partijas reģistrācijas apliecība ir dokuments, uz kura pamata likumā noteiktajā kārtībā izdara grozījumus attiecīgajos valsts reģistros un citos dokumentos. Politiskās partijas reģistrācijas apliecībā papildus Politisko partiju likumā noteiktajām ziņām norāda arī saskaņā ar likumu "Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām" reģistrētas politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības reģistrācijas datumu politisko partiju reģistrā.

7.pants. Līdz pārejas perioda beigām (šā likuma 12.pants) Politisko partiju likuma 20.panta otro daļu nepiemēro un lēmumu par ieraksta izdarīšanu partiju reģistrā, par atteikumu izdarīt ierakstu vai par ieraksta izdarīšanas atlikšanu pieņem 30 dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas.

8.pants. Par politiskās organizācijas (partijas) un politisko organizāciju (partiju) apvienības ierakstīšanu partiju reģistrā maksājamās valsts nodevas apmēru un samaksas kārtību nosaka Ministru kabinets.

9.pants. Politiskā organizācija (partija) vai politisko organizāciju (partiju) apvienība pieņem biedru sapulces lēmumu par tās ierakstīšanu (pārreģistrāciju) partiju reģistrā un iesniedz Uzņēmumu reģistram attiecīgu pieteikumu vai pieņem biedru sapulces lēmumu uzsākt politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības likvidāciju, iesniedzot attiecīgu pieteikumu Uzņēmumu reģistram, vai pieņem biedru sapulces lēmumu pārveidot politisko organizāciju (partiju) vai politisko organizāciju (partiju) apvienību par biedrību, iesniedzot pieteikumu Uzņēmumu reģistram par tās ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā.

10.pants. Lēmumu par politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības pārveidošanu un jaunus statūtus, kas nepieciešami, lai politisko organizāciju (partiju) vai politisko organizāciju (partiju) apvienību pieteiktu ierakstīšanai partiju reģistrā, pieņem biedru sapulcē ar klātesošo biedru vienkāršu balsu vairākumu. Biedru sapulce sasaucama attiecīgo politisko organizāciju (partiju) un to apvienību darbību regulējošā likumā un statūtos noteiktajā kārtībā.

11.pants. Lēmums par politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības pārveidošanu par politisko partiju vai politisko partiju apvienību stājas spēkā pēc šo ziņu ierakstīšanas partiju reģistrā. Pēc statūtu pieņemšanas jaunā redakcijā biedru sapulce un citas pārvaldes institūcijas lēmumus pieņem atbilstoši statūtos noteiktajai kārtībai.

12.pants. Politisko organizāciju (partiju) vai politisko organizāciju (partiju) apvienību ieraksta partiju reģistrā, pamatojoties uz pieteikumu. Pieteikumu Uzņēmumu reģistram iesniedz līdz 2007.gada 31.decembrim.

13.pants. Pieteikumā par ierakstīšanu partiju reģistrā norāda Politisko partiju likuma 18.panta pirmajā daļā minētās ziņas, kā arī reģistrācijas numuru politisko partiju reģistrā, kas tika izveidots saskaņā ar likumu "Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām".

14.pants. Pieteikumu par ierakstīšanu partiju reģistrā paraksta attiecīgās politiskās partijas vai politisko partiju apvienības valde.

15.pants. Pieteikumam par ierakstīšanu partiju reģistrā pievieno:

1) biedru sapulces lēmumu par politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības ierakstīšanu partiju reģistrā;

2) pilnu statūtu tekstu;

3) citus biedru sapulces lēmumus, ja tie pieņemti politiskās partijas vai politisko partiju apvienības darbības saskaņošanai ar statūtiem;

4) politiskās partijas vai politisko partiju apvienības valdes locekļu sarakstu.

16.pants. Politiskā organizācija (partija) vai politisko organizāciju (partiju) apvienība pēc ierakstīšanas partiju reģistrā tiek izslēgta no politisko partiju reģistra, kas tika izveidots saskaņā ar likumu "Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām", un par to tiek izdarīts attiecīgs ieraksts.

17.pants. Partiju reģistrā ierakstītā politiskā partija vai politisko partiju apvienība ir attiecīgās pārveidotās politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības tiesību un saistību pārņēmēja.

18.pants. Līdz ar politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības ierakstīšanu partiju reģistrā attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības teritoriālās struktūrvienības zaudē juridiskās personas statusu un tās tiesības un saistības pāriet attiecīgajai politiskajai partijai vai politisko partiju apvienībai.

19.pants. Uzņēmumu reģistrs izskata visus šā likuma 12.pantā noteiktajā termiņā iesniegtos pieteikumus. Pieteikumi, kuri iesniegti pēc minētā termiņa, netiek izskatīti.

20.pants. Ja politiskā organizācija (partija) vai politisko organizāciju (partiju) apvienība pieteikumu par ierakstīšanu partiju reģistrā iesniedz pēc šā likuma 12.pantā noteiktā termiņa, Uzņēmumu reģistra amatpersona pieņem lēmumu par atteikumu izdarīt ierakstu partiju reģistrā. Pēc tam kad lēmums stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, piemērojami šā likuma 23., 24., 25. un 26.panta noteikumi par politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības darbības izbeigšanu un izslēgšanu no politisko partiju reģistra, kas tika izveidots saskaņā ar likumu "Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām".

21.pants. Ja pieteikums par ierakstīšanu partiju reģistrā iesniegts šā likuma 12.pantā noteiktajā termiņā, bet ieraksta izdarīšana atlikta, nosakot trūkumu novēršanas termiņu, kas beidzas pēc šā likuma 12.pantā minētā termiņa, un precizētie dokumenti netiek iesniegti norādītajā termiņā vai tie neatbilst likuma prasībām, tiek pieņemts lēmums par atteikumu izdarīt ierakstu. Šajā gadījumā pieņemt atkārtotu lēmumu par ieraksta izdarīšanas atlikšanu nav atļauts.

22.pants. Ja politiskā organizācija (partija) vai politisko organizāciju (partiju) apvienība šā likuma 12.pantā noteiktajā termiņā nav pieteikta ierakstīšanai partiju reģistrā, kā arī nav pieteikta tās likvidācija vai ir stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams lēmums par atteikumu izdarīt ierakstu partiju reģistrā, politisko organizāciju (partiju) vai politisko organizāciju (partiju) apvienību likvidē.

23.pants. Ar nākamo dienu pēc šā likuma 12.pantā minētā termiņa beigām politisko organizāciju (partiju) vai politisko organizāciju (partiju) apvienību uzskata par darbību izbeigušu. Šādu politisko organizāciju (partiju) un to apvienību sarakstu Uzņēmumu reģistrs publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", norādot:

1) politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības reģistrācijas numuru un nosaukumu;

2) ka triju mēnešu laikā pēc publikācijas kreditori var pieteikt savus prasījumus.

24.pants. Triju mēnešu laikā pēc šā likuma 23.pantā minētā saraksta publicēšanas visi attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības kreditori un nodokļu administrācija var paziņot Uzņēmumu reģistram par saviem mantiskajiem prasījumiem pret politisko organizāciju (partiju) vai politisko organizāciju (partiju) apvienību.

25.pants. Ja šā likuma 24.pantā minētajā termiņā Uzņēmumu reģistrs nav saņēmis nevienu paziņojumu par mantiskajiem prasījumiem, politisko organizāciju (partiju) vai politisko organizāciju (partiju) apvienību ar Uzņēmumu reģistra amatpersonas lēmumu izslēdz no politisko partiju reģistra, kas tika izveidots saskaņā ar likumu "Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām", bez ierakstīšanas partiju reģistrā.

26.pants. Ja šā likuma 24.pantā minētajā termiņā Uzņēmumu reģistrs ir saņēmis paziņojumu par mantiskajiem prasījumiem un līdz 2007.gada 31.decembrim nav pieteikta politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības likvidācija, šo politisko organizāciju (partiju) vai politisko organizāciju (partiju) apvienību likvidē saskaņā ar Politisko partiju likumu.

27.pants. Manta, kura palikusi pēc politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības likvidācijas un izslēgšanas no politisko partiju reģistra, kas tika izveidots saskaņā ar likumu "Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām", saskaņā ar Civillikuma 417.pantu pielīdzināma bezmantinieka mantai.

28.pants. Līdz Politisko partiju likuma spēkā stāšanās dienai uzsākto un politisko partiju reģistrā, kas tika izveidots saskaņā ar likumu "Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām", pieteikto politisko organizāciju (partiju) un to apvienību likvidāciju pabeidz līdz 2007.gada 31.decembrim. Likvidācijas procesu piesaka reģistrācijai politisko partiju reģistrā, kas tika izveidots saskaņā ar likumu "Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām".

29.pants. Pēc Politisko partiju likuma spēkā stāšanās dienas uzsākto politisko organizāciju (partiju) un to apvienību likvidāciju, pamatojoties uz biedru sapulces (pilnsapulces) lēmumu, pabeidz līdz 2008.gada 31.decembrim. Likvidācijas procesu piesaka reģistrācijai politisko partiju reģistrā, kas tika izveidots saskaņā ar likumu "Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām".

30.pants. Šā likuma 28. un 29.pantā minētajiem likvidācijas procesiem piemēro likumus, kuri regulē politisko organizāciju (partiju) un to apvienību darbību, un statūtus, kuri bija spēkā dienā, kad tika pieņemts lēmums par likvidāciju.

31.pants. Ja šā likuma 28. un 29.pantā minētajos termiņos likvidācijas process nav pabeigts, ar nākamo dienu pēc termiņa izbeigšanās politiskajai organizācijai (partijai) vai politisko organizāciju (partiju) apvienībai nav tiesību veikt darbību. Par šā likuma pārkāpumiem politisko organizāciju (partiju) vai politisko organizāciju (partiju) apvienību sauc pie likumā noteiktās atbildības par darbību bez reģistrācijas.

Likums stājas spēkā vienlaikus ar Politisko partiju likumu.

Likums Saeimā pieņemts 2006.gada 22.jūnijā.
Valsts prezidentes vietā
Saeimas priekšsēdētāja I.Ūdre
Rīgā 2006.gada 7.jūlijā
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Politisko partiju likuma spēkā stāšanās kārtības likums Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 22.06.2006.Stājas spēkā: 01.01.2007.Tēma: VēlēšanasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 107, 07.07.2006.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 15, 10.08.2006.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
139368
01.01.2007
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)