Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.476

Rīgā 2006.gada 13.jūnijā (prot. Nr.32 27.§)
Noteikumi par speciālo pieslēgumu elektroenerģijas pārvades sistēmai
Izdoti saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 9.panta trešo daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā iesniedz un izskata galalietotāja pieteikumu par speciālā pieslēguma elektroenerģijas pārvades sistēmai (turpmāk - pieslēgums) izveidi vai par esošā pieslēguma jaudas palielināšanu, ja šī lietotāja elektroenerģijas patēriņš nebūs mazāks par 100000 megavatstundām gadā vai pieslēguma nominālā jauda nebūs mazāka par 50 megavatiem, pieslēguma ierīkošanas kārtību un nepieciešamās galalietotāja garantijas par pieslēguma izmantošanu.

II. Kārtība, kādā iesniedz un izskata pieslēguma ierīkošanas pieteikumu

2. Pieslēguma ierīkošanai galalietotājs iesniedz elektroenerģijas pārvades sistēmas operatoram (turpmāk - sistēmas operators) šādus dokumentus:

2.1. aizpildītu pieteikuma veidlapu (1.pielikums);

2.2. komersanta reģistrācijas apliecības kopiju;

2.3. tāda plānotā jaunbūvējamā objekta ģeogrāfiskā izvietojuma aprakstu un plānu vai karti, kura elektroapgādei nepieciešams ierīkot pieslēgumu.

3. Sistēmas operators pēc pieteikuma saņemšanas:

3.1. nosaka pieslēguma vietu, no kuras par optimālām izmaksām iespējams piegādāt elektroenerģiju galalietotājam nepieciešamajā kvalitātē, un izsniedz tehniskos noteikumus šāda pieslēguma izveidei. Tehniskie noteikumi ir skaidri, nepārprotami, tehniski pamatoti un pietiekami, lai, rodoties tehnoloģiskajiem traucējumiem, nodrošinātu elektroapgādes atjaunošanu pieslēguma vietā ne vēlāk kā 12 stundu laikā;

3.2. aprēķina pieslēguma izbūves aptuvenās izmaksas, precizē ierīkošanas nosacījumus, iespējas un termiņus un rakstiski informē par to galalietotāju 60 dienu laikā.

4. Ja galalietotāja iesniegtajos dokumentos norādītā informācija nav pietiekama vai precīza, sistēmas operators var pieprasīt no galalietotāja papildinformāciju. Šo noteikumu 3.punktā minētās darbības veic pēc tam, kad ir saņemta visa nepieciešamā informācija vai dokumenti. Laiku līdz nepieciešamās informācijas vai dokumentu saņemšanai neieskaita šo noteikumu 3.2.apakšpunktā noteiktajā termiņā.

5. Pēc pieslēguma izveides tehnisko noteikumu saņemšanas galalietotājs iesniedz iesniegumu Ekonomikas ministrijā (turpmāk - ministrija). Iesniegumam pievieno:

5.1. aizpildītu pieteikuma veidlapu (2.pielikums);

5.2. komersanta reģistrācijas apliecības kopiju;

5.3. tāda plānotā jaunbūvējamā objekta ģeogrāfiskā izvietojuma aprakstu un plānu vai karti, kura elektroapgādei nepieciešams ierīkot pieslēgumu;

5.4. sistēmas operatora izsniegtos tehniskos noteikumus pieslēguma izveidei;

5.5. rakstisku apliecinājumu par elektroenerģijas patēriņa apjomu vai pieslēguma nominālās jaudas lielumu pēc pieslēguma ierīkošanas.

6. Galalietotājs apliecina, ka:

6.1. ne vēlāk kā divu gadu laikā pēc pieslēguma ierīkošanas sasniegs noteikto elektroenerģijas gada patēriņa apjomu vai uzstādītās jaudas lielumu;

6.2. ne mazāk kā astoņus gadus nesamazinās noteikto elektroenerģijas gada patēriņa apjomu vai uzstādītās jaudas lielumu.

7. Ministrija 30 dienu laikā pēc šo noteikumu 5.punktā minētā iesnieguma saņemšanas sagatavo Ministru kabineta noteikumu projektu par pieslēguma nosacījumu piemērošanu, ieskaitot pieslēguma maksas daļu, ko sedz galalietotājs un kas aprēķināta saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk - regulators) noteikto pieslēguma maksas aprēķināšanas metodiku.

8. Visas elektroietaises, kuras tiek ierīkotas galalietotāja pusē aiz piederības robežas starp sistēmas operatora un galalietotāja īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošām elektroietaisēm, ir galalietotāja īpašums, un par to ierīkošanu maksā galalietotājs.

III. Pieslēguma ierīkošanas procedūra

9. Sistēmas operators, rakstiski vienojoties ar galalietotāju, organizē pieslēguma projekta izstrādi. Pieslēguma projektu līdz plānotajai galalietotāja elektroietaises piederības robežai izstrādā par galalietotāja līdzekļiem. Galalietotājam pašam ir tiesības organizēt šī projekta izstrādi, projekta izmaksas saskaņojot ar sistēmas operatoru.

10. Trīs nedēļu laikā pēc pieslēguma izbūves projekta akceptēšanas Būvniecības likumā noteiktajā kārtībā un tā saskaņošanas ar galalietotāju sistēmas operators normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uzsāk:

10.1. pieslēguma ierīkošanai nepieciešamo elektroiekārtu un materiālu piegādātāju atlases procedūru;

10.2. pieslēguma ierīkošanai nepieciešamo būvdarbu veikšanas pretendentu atlases procedūru.

11. Sistēmas operators piemēro pretendentu atlases un piedāvājumu izvēles metodi - atklātu konkursu. Informāciju par konkursu sistēmas operators konkursa izsludināšanas dienā publicē savā mājas lapā internetā.

12. Galalietotājam ir tiesības noteiktajā pretendentu atlases laikā saņemt informāciju par pretendentiem, kuri iesnieguši piedāvājumus, pretendentu atlases kritērijiem un to īpatsvaru vērtēšanā, piedalīties vērtēšanā un iepazīties ar iesniegtajiem piedāvājumiem, to cenām un pretendenta izvēles pamatojumu. Galalietotājs ir tiesīgs izteikt savu nostāju par pretendentu izvēli vienīgi saistībā ar atbilstību vai neatbilstību pretendentu atlasei apstiprinātajiem kritērijiem.

13. Sistēmas operators:

13.1. pieslēguma izbūves pretendentu izvēlas ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc pretendentu iesniegto piedāvājumu atvēršanas;

13.2. ņemot vērā izvēlētā pieslēguma izbūves pretendenta, kā arī nepieciešamo elektroiekārtu un materiālu piegādātāju iesniegto piedāvājumu, slēdz pieslēguma līgumu ar galalietotāju. Pieslēguma līgumā nosaka pieslēguma maksas apmēru un samaksas termiņu, kā arī pieslēguma ierīkošanas termiņu saskaņā ar izvēlētā pieslēguma izbūves pretendenta iesniegto piedāvājumu;

13.3. pēc pieslēguma līguma noslēgšanas slēdz līgumus ar speciālā pieslēguma izbūves pretendentu, kā arī nepieciešamo elektroiekārtu un materiālu piegādātājiem;

13.4. saskaņā ar pieslēguma līguma nosacījumiem organizē pieslēguma ierīkošanas darbus līdz galalietotāja elektroietaises piederības robežai;

13.5. pēc pieslēguma izbūves un pieņemšanas ekspluatācijā ne vēlāk kā 20 darbdienu laikā pieslēdz galalietotāja elektroietaises elektrotīklam saskaņā ar sistēmas operatora un galalietotāja pieslēguma līguma nosacījumiem.

14. Elektrotīkls, kas ierīkots galalietotāja elektroapgādei, ir sistēmas operatora īpašums.

15. Sistēmas operators uz galalietotāja elektroietaises piederības robežas ierīko elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu vai mēraparātu sistēmu elektroenerģijas daudzuma uzskaitei komercnorēķiniem. Mēraparāta vai mēraparātu sistēmas ierīkošanas izmaksas iekļauj pieslēguma maksas aprēķinā.

16. Sistēmas operators sniedz regulatoram informāciju par veikto pieslēgumu pilnām izmaksām un no galalietotājiem saņemto pieslēguma maksu (par katru pārskata gadu).

17. Ja galalietotājs sedz visas ar pieslēguma ierīkošanu saistītās izmaksas, tam pēc pretendentu atlases kritēriju saskaņošanas ar sistēmas operatoru ir tiesības organizēt pieslēguma ierīkošanas projekta izstrādi, izvēlēties pieslēguma ierīkošanai nepieciešamo elektroiekārtu un materiālu piegādātāju un būvkomersantu pieslēguma būvdarbu veikšanai.

18. Sistēmas operators, ņemot vērā šo noteikumu 17.punktā noteiktajā kārtībā izvēlētā speciālā pieslēguma izbūves pretendenta, kā arī nepieciešamo elektroiekārtu un materiālu piegādātāju iesniegto piedāvājumu, slēdz pieslēguma līgumu ar galalietotāju. Pieslēguma līgumā nosaka pieslēguma ierīkošanas termiņu saskaņā ar izvēlētā pieslēguma izbūves pretendenta iesniegto piedāvājumu.

19. Ja pieslēgumu veic šo noteikumu 17.punktā noteiktajā kārtībā, uz to neattiecas šo noteikumu 5., 6., 7., 9., 10., 11., 12., 13. un 14.punktā noteiktās prasības.

IV. Citi pieslēguma ierīkošanas nosacījumi

20. Elektrotīkla pieslēguma ierīkošanas izmaksas, ko nesedz galalietotājs saskaņā ar regulatora noteikto pieslēguma maksas aprēķināšanas metodiku, iekļauj izmaksās, kas veido elektroenerģijas pārvades tarifu.

21. Galalietotājam, kurš pieprasa pieslēgumu 110 kilovoltu un augstāka sprieguma elektrotīklam, bet neatbilst Elektroenerģijas tirgus likuma 9.panta trešajā daļā noteiktajiem kritērijiem, pieslēguma maksu nosaka vienādu ar faktiskajām projektēšanas un izbūves izmaksām.

22. Informāciju par pārvades elektrotīklu vidējām izmaksām, pieslēguma maksas aprēķiniem un vidējiem ierīkošanas darbu termiņiem iepriekšējā kalendāra gadā sistēmas operators publicē savā mājas lapā internetā līdz nākamā gada 1.aprīlim, lai galalietotājs, iesniedzot šo noteikumu 1.pielikumā minēto pieteikumu, varētu prognozēt pieslēguma izbūves izmaksas un vidējos ierīkošanas darbu termiņus.

V. Galalietotāja garantijas par pieslēguma izmantošanu

23. Galalietotājs ir atbildīgs par viņa sniegto ziņu patiesumu attiecībā uz elektroenerģijas patēriņa apjomu, uzstādītās jaudas lielumu un citiem kritērijiem, kas ņemti par pamatu, nosakot konkrētā galalietotāja pieslēguma ierīkošanas kārtību.

24. Galalietotājs sedz visus ar pieslēguma ierīkošanu saistītos sistēmas operatora izdevumus, ja:

24.1. divu gadu laikā pēc pieslēguma ierīkošanas nav sasniedzis Ministru kabineta noteikto elektroenerģijas gada patēriņa apjomu vai uzstādītās jaudas lielumu;

24.2. pēc pieslēguma ierīkošanas Ministru kabineta noteikto elektroenerģijas gada patēriņa apjomu vai uzstādītās jaudas lielumu izmanto mazāk nekā astoņus gadus.

25. Ja galalietotājs pieslēguma īstenošanas laikā atsakās no pieslēguma turpmākās ierīkošanas, tas sedz visus sistēmas operatora faktiskos izdevumus līdz projekta pārtraukšanai. Par projekta izstrādi samaksātā nauda netiek atmaksāta.

26. Strīdus par pieslēguma ierīkošanu izskata likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" noteiktajā kārtībā.

Ministru prezidenta vietā - ekonomikas ministrs A.Štokenbergs

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 13.jūnija noteikumiem Nr.476

01.JPG (44760 bytes)

03.JPG (55223 bytes)

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
2.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 13.jūnija noteikumiem Nr.476

04.JPG (54988 bytes)

05.JPG (73953 bytes)

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par speciālo pieslēgumu elektroenerģijas pārvades sistēmai Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 476Pieņemts: 13.06.2006.Stājas spēkā: 06.07.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 105, 05.07.2006.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
139116
06.07.2006
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"