Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2010. gada 21. decembra noteikumus Nr. 1135 "Muitas procedūras – tranzīts – piemērošanas kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.396

Rīgā 2006.gada 16.maijā (prot. Nr.27 6.§)
Muitas procedūras — tranzīts — piemērošanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Muitas likuma 4.panta trešo daļu un 12.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka atsevišķus nosacījumus, kas piemērojami muitas procedūras — tranzīts (turpmāk — tranzīta procedūra) — piemērošanas un nofor­mē­šanas kārtībai, kā arī galvojuma iesniegšanas, pieņemšanas un piemērošanas kārtībai tranzīta procedūrā.

2. Tranzīta procedūras izpildi un pabeigšanu kontrolē Valsts ieņēmumu dienests.

(Grozīts ar MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.297)

3. Piesakot tranzīta procedūru, principāls iesniedz aprēķinu par muitas parādu un citu muitas iestāžu administrēto nodokļu parādu, kas varētu rasties. Aprēķinu iesniedz elektroniski vai uz principāla parakstītas veidlapas.

4. Piemērojot tranzīta procedūru naftas produktiem, ko pārvieto pa cauruļvadu, preces deklarē ar nodošanas un pieņemšanas aktu:

4.1. preču nosūtītājs reizi diennaktī (neieskaitot brīvdienas un svētku dienas) pēc tranzīta procedūras uzsākšanas naftas produktiem, kas nosūtīti ar vienu nodošanas un pieņemšanas aktu, muitas iestādē iesniedz preču nodošanas un pieņemšanas aktu (divos eksemplāros);

4.2. preču saņēmējs reizi diennaktī (neieskaitot brīvdienas un svētku dienas) pēc naftas produktu saņemšanas, kas nosūtīti ar vienu nodošanas un pieņemšanas aktu, muitas iestādē iesniedz preču nodošanas un pieņemšanas aktu (trijos eksemplāros).

5. Persona iegūst tiesības izmantot TIR procedūru un saņemt TIR karnetes, ja tā atbilst 1975.gada 14.novembra Muitas konvencijā par starptautiskajiem preču pārvadājumiem, izmantojot TIR karneti, noteiktajām prasībām, garantējošās asociācijas izvirzītajiem kritērijiem un papildu nosacījumam – gada laikā pirms dienas, kad garantējošajā asociācijā iesniegts iesniegums par tiesībām izmantot TIR procedūru un saņemt TIR karnetes, veikti 48 starptautiskie kravu pārvadājumi (vismaz seši pārvadājumi ārpus Eiropas Savienības teritorijas) un vismaz četri starptautiskie kravu autopārvadājumi mēnesī. Minētais nosacījums neattiecas uz atzītā komersanta (AEO) sertifikāta turētāju.

(MK 23.03.2010. noteikumu Nr.297 redakcijā)

5.1 TIR karnetes turētājs ir TIR karnetē norādītā autotransporta līdzekļa īpašnieks vai turētājs. Ja TIR karnetes turētājs izmanto trešās personas autotransporta līdzekli, viņam nepieciešams garantējošās asociācijas saskaņojums trešās personas autotransporta līdzekļa izmantošanai TIR procedūrā. Minētais saskaņojums nav nepieciešams, ja TIR karnetes turētājs izmanto trešās personas transportlīdzekli, aizvietojot TIR procedūras laikā sabojāto savu transportlīdzekli.

(MK 23.03.2010. noteikumu Nr.297 redakcijā)

6. Noformējot tranzīta procedūru precēm, kurām nav Eiropas Kopienas preču statusa un kuras tranzīta procedūras ietvaros pārvieto pa dzelzceļu no Latvijas Republikas teritorijā esošas nosūtītājas muitas iestādes uz Latvijas Republikas teritorijā esošu saņēmēju muitas iestādi, par tranzīta deklarāciju var izmantot starptautisko dzelzceļa pavadzīmi atbilstoši 1951.gada 1.novembra Nolīgumam par starptautisko dzelzceļa satiksmi.

6.1 Pārvietojot preces, kurām nav Eiropas Kopienas preču statusa un kuras netiek apliktas ar akcīzes nodokli, ar autotransportu starp divām brīvajām zonām viena muitas kontroles punkta ietvaros Liepājas speciālās ekonomiskās zonas, Rīgas brīvostas un Ventspils brīvostas teritorijā, tās deklarē, izmantojot preču transporta pavadzīmi. Preču pārvietošanas kārtību saskaņo ar uzraudzības muitas iestādi.

(MK 19.06.2007. noteikumu Nr.394 redakcijā)

II. Galvotāji

7. Banka vai apdrošināšanas sabiedrība, kas vēlas iegūt galvotāja statusu, iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā iesniegumu par galvotāja statusa piešķiršanu. Iesniegumā norāda licences bankas darbībai vai licences apdrošināšanas darbībai izsniegšanas datumu un licences reģistra numuru.

(Grozīts ar MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.297)

8. Banka vai apdrošināšanas sabiedrība iegūst galvotāja statusu, ja:

8.1. bankai vai apdrošināšanas sabiedrībai nav nodokļu parādu vai attiecīgo maksājumu termiņi normatīvajos aktos par nodokļiem un nodevām noteiktajā kārtībā ir pagarināti un banka vai apdrošināšanas sabiedrība pilda parādu saistības;

8.2. banka vai apdrošināšanas sabiedrība gada laikā pirms iesnieguma saņemšanas par galvotāja statusa piešķiršanu nav sodīta par nodokļu vai galvojumu izmantošanas reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem;

8.3. apdrošināšanas sabiedrībai izsniegtā licence apdrošināšanas darbībai dod tiesības izsniegt saistību izpildes apdrošināšanas polisi galvojumam;

8.4. banka vai apdrošināšanas sabiedrība noslēgusi ar Valsts ieņēmumu dienestu līgumu, kurā noteikts, ka attiecīgā banka vai apdrošināšanas sabiedrība apņemas 30 darbdienu laikā pēc Valsts ieņēmumu dienesta rakstiska pieprasī­juma veikt visus līgumā noteiktos maksājumus, ja galvenais parādnieks pēc Valsts ieņēmumu dienesta rakstiska pieprasījuma noteiktajos termiņos nav samaksājis nodokļu parādu.

9. Valsts ieņēmumu dienests aptur galvotāja izsniegto galvojuma dokumentu pieņemšanu, ja galvotājs nepilda noslēgtā līguma nosacījumus. Par pieņemto lēmumu Valsts ieņēmumu dienests rakstiski informē galvotāju.

III. Skaidras naudas iemaksa

10. Ja principāls muitas parādu un citu muitas iestāžu administrēto nodokļu parādu, kas varētu rasties, nodrošina ar skaidras naudas iemaksu (turpmāk — drošības nauda), drošības naudu iemaksā latos Valsts ieņēmumu dienesta depozītu kontā.

11. Uzsākot tranzīta procedūru, principāls nosūtītājā muitas iestādē uzrāda bankas izsniegtā drošības naudas maksājumu apliecinošā dokumenta oriģinālu un iesniedz iesniegumu par drošības naudas atmaksu, pievienojot apstiprinātu drošības naudas maksājumu apliecinošā dokumenta kopiju.

12. Ja Valsts ieņēmumu dienests saņem pierādī­jumus, kas apstiprina tranzīta procedūras pabeigšanas faktu, Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu par iemaksātās drošības naudas atmaksāšanu un 15 dienu laikā pārskaita drošības naudu uz principāla norādīto bankas kontu. Izdevumus par samaksātās drošības naudas pārskaitīšanu sedz no iemaksātās drošības naudas.

(Grozīts ar MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.297)

13. Ja tranzīta procedūra nav pabeigta, Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu par drošības naudas ieskaitīšanu valsts budžetā.

(Grozīts ar MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.297)

IV. Vispārējais galvojums, samazinātais galvojums un atbrīvojums no galvojuma

14. Vispārējo galvojumu iesniedz un reģistrē Valsts ieņēmumu dienestā.

(Grozīts ar MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.297)

15. Lai saņemtu atļauju izmantot vispārējo galvojumu, persona papildus Komisijas 1993.gada 2.jūlija Regulas (EEK) Nr. 2454/93, kas nosaka izpildes kārtību Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienu Muitas kodeksa izveidi, 373.pantā noteiktajām ziņām iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā iesniegumu. Iesniegumā norāda šādu informāciju:

15.1. komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods);

15.2. informācija par tranzīta procedūras piemērošanas pieredzi un plānotais tranzīta procedūru apjoms;

15.3. nepieciešamais vispārējā galvojuma apliecību skaits.

(Grozīts ar MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.297)

16. Iesniegumam pievieno galvotāja izsniegtu vispārējā galvojuma doku­menta oriģinālu un iespējamā muitas parāda un citu muitas iestāžu administrēto nodokļu parāda aprēķinu.

17. Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu par atļaujas piešķiršanu izmantot vispārējo galvojumu tranzīta procedūrai vai par atteikumu piešķirt minēto atļauju. Ja atļauja tiek piešķirta, piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas personai izsniedz vispārējā galvojuma apliecības.

(Grozīts ar MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.297)

18. Lai saskaņā ar Komisijas 2000.gada 15.decembra Regulas (EK) Nr. 2787/2000 par grozījumiem Regulā (EEK) Nr. 2454/93, kas nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi, 380. un 381.pantu un 1987.gada 20.maija Konvencijas par kopējo tranzīta procedūru 57.pantu saņemtu atļauju izmantot vispārējo galvojumu, kas samazināts līdz 30 vai 50 procentiem no atsauces summas, vai atbrīvojumu no galvojuma, persona iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā iesniegumu, kuram papildus šo noteikumu 14. un 15.punktā minētajiem dokumentiem pievieno dokumentu, kas apliecina tranzīta procedūrai pakļauto preču transporta pārvadājumu pārvaldīšanu.

(MK 23.03.2010. noteikumu Nr.297 redakcijā)

19. Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu par atļaujas piešķiršanu izmantot samazināta apjoma vispārējo galvojumu vai atbrīvojumu no galvojuma vai par atteikumu piešķirt atļauju vai atbrīvojumu. Ja atļauja vai atbrīvojums tiek piešķirts, piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņem­šanas personai izsniedz vispārējā galvojuma apliecības vai apliecības par atbrī­vojumu no galvojuma.

(Grozīts ar MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.297)

20. (Svītrots ar MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.297)

21. (Svītrots ar MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.297)

V. Komersanta moduļa izmantošana

(Nodaļa svītrota ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.653)

VI. Noslēguma jautājums

24. Līgumi ar Valsts ieņēmumu dienestu par galvotāja statusa iegūšanu tranzīta procedūras piemērošanai, kas noslēgti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir spēkā līdz tajos norādītajam datumam, bet ne ilgāk kā līdz 2006.gada 1.jūnijam.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Muitas procedūras — tranzīts — piemērošanas kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 396Pieņemts: 16.05.2006.Stājas spēkā: 27.05.2006.Zaudē spēku: 29.12.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 82, 26.05.2006.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
135942
{"selected":{"value":"01.04.2010","content":"<font class='s-1'>01.04.2010.-28.12.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.04.2010","iso_value":"2010\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2010.-28.12.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.07.2009","iso_value":"2009\/07\/03","content":"<font class='s-1'>03.07.2009.-31.03.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.06.2007","iso_value":"2007\/06\/22","content":"<font class='s-1'>22.06.2007.-02.07.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.05.2006","iso_value":"2006\/05\/27","content":"<font class='s-1'>27.05.2006.-21.06.2007.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.04.2010
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)