Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.421

Rīgā 2000.gada 5.decembrī (prot. Nr.57 12.§)
Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu
Izdoti saskaņā ar Sugu un biotopu aizsardzības likuma 4.panta 2.punktu

Šie noteikumi nosaka īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu (pielikums).

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

(MK 25.01.2005. noteikumu Nr.61 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 1992.gada 21.maija Direktīvas 92/43/EEK par dabisko biotopu, savvaļas faunas un floras aizsardzību.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs
Pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 5.decembra noteikumiem Nr.421
Īpaši aizsargājamo biotopu veidu saraksts

(Pielikums grozīts ar MK 25.01.2005. noteikumiem Nr.61; MK 27.01.2009. noteikumiem Nr.74; MK 28.05.2013. noteikumiem Nr.290; 1.17. un 1.18.apakšpunkts stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

1. Meži un krūmāji

1.1. Grīņi

1.2. Lapkoku meži ar parasto skābardi Carpinus betulus

1.3. Parastās purvmirtes Myrica gale audzes

1.4. Primārie meži (mežs, kas izveidojies dabiskā veidā pēc augsnes izveidošanās un kurā nav notikusi mežsaimnieciskā darbība) upju meandru lokos

1.5. Jaukti ozolu, gobu un ošu meži gar lielām upēm

1.6. Veci jaukti platlapju meži

1.7. Kadiķu audzes zālājos un virsājos

1.8. Mežainas piejūras kāpas

1.9. Nogāžu un gravu meži

1.10. Ozolu meži

1.11. Aluviāli krastmalu un palieņu meži

1.12. Piejūras zemienes smiltāju līdzenumu sausi virsāji

1.13. Sausi virsāji

1.14. Skujkoku meži uz osveida reljefa formām

1.15. Staignāju meži

1.16. Slapji virsāji

1.17. Veci vai dabiski boreāli meži

1.18. Veci un dabiski purvaini meži

2. Purvi

2.1. Avoti, kuri izgulsnē avotkaļķus

2.2. Avoksnāji ap sēravotiem

2.3. Kaļķaini zāļu purvi

2.4. (Svītrots ar MK 28.05.2013. noteikumiem Nr.290)

2.5. Kaļķaini zāļu purvi ar dižo aslapi Cladium mariscus

2.6. Minerālvielām bagāti avoti un avoksnāji

2.7. Pārejas purvi un slīkšņas

2.8. Zāļu purvi ar strupo doni Juncus subnodulosus

3. Zālāji

3.1. (Svītrots ar MK 25.01.2005. noteikumiem Nr.61)

3.2. (Svītrots ar MK 25.01.2005. noteikumiem Nr.61)

3.3. (Svītrots ar MK 25.01.2005. noteikumiem Nr.61)

3.4. (Svītrots ar MK 25.01.2005. noteikumiem Nr.61)

3.5. (Svītrots ar MK 25.01.2005. noteikumiem Nr.61)

3.6. (Svītrots ar MK 25.01.2005. noteikumiem Nr.61)

3.7. (Svītrots ar MK 25.01.2005. noteikumiem Nr.61)

3.8. (Svītrots ar MK 25.01.2005. noteikumiem Nr.61)

3.9. (Svītrots ar MK 25.01.2005. noteikumiem Nr.61)

3.10. (Svītrots ar MK 25.01.2005. noteikumiem Nr.61)

3.11. (Svītrots ar MK 28.05.2013. noteikumiem Nr.290)

3.12. (Svītrots ar MK 25.01.2005. noteikumiem Nr.61)

3.13. (Svītrots ar MK 25.01.2005. noteikumiem Nr.61)

3.14. (Svītrots ar MK 28.05.2013. noteikumiem Nr.290)

3.15. (Svītrots ar MK 25.01.2005. noteikumiem Nr.61)

3.16. Piejūras zālāji

3.17. Smiltāju zālāji

3.18. Klajas iekšzemes kāpas

3.19. Lakstaugu pioniersabiedrības seklās kaļķainās augsnēs

3.20. Parkveida pļavas un ganības

3.21. Sausi zālāji kaļķainās augsnēs

3.22. Vilkakūlas zālāji (tukšaiņu zālāji)

3.23. Mitri zālāji periodiski izžūstošās augsnēs

3.24. Sugām bagātas ganības un ganītas pļavas

3.25. Eitrofas augsto lakstaugu audzes

3.26. Palieņu zālāji

3.27. Mēreni mitras pļavas

4. Stāvoši saldūdeņi

4.1. (Svītrots ar MK 25.01.2005. noteikumiem Nr.61)

4.2. Ezeri ar oligotrofām līdz mezotrofām augu sabiedrībām

4.3. Distrofi ezeri

4.4. Ezeri un to piekrastes ar dižās aslapes Cladium mariscus audzēm

4.5. (Svītrots ar MK 25.01.2005. noteikumiem Nr.61)

4.6. (Svītrots ar MK 25.01.2005. noteikumiem Nr.61)

4.7. Ezeri ar šaurlapu ežgalvītes Sparganium angustifolium un zālainās ežgalvītes Sparganium gramineum audzēm

4.8. (Svītrots ar MK 25.01.2005. noteikumiem Nr.61)

4.9. Mezotrofi ezeri

4.10. Ezeri ar najādu Najas audzēm

4.11. Neaizauguši plaši ezeru liedagi

4.12. Ezeri ar pamīšziedu daudzlapes Myriophyllum alterniflorum audzēm

4.13. Ezeri ar peldošā ezerrieksta Trapa natans audzēm

4.14. Piejūras ezeri un to piekrastes ar daudzstublāju pameldra Eleocharis multicaulis, brūnganā baltmeldra Rhynchospora fusca un parastās purvmirtes Myrica gale augu sabiedrībām

4.15. Semidistrofi (oligodistrofi) ezeri

4.16. Ezeri ar sīkās lēpes Nuphar pumila audzēm

4.17. (Svītrots ar MK 25.01.2005. noteikumiem Nr.61)

4.18. Ezeri ar mieturaļģu Charophyta augāju

4.19. Ezeri ar piekrastē dominējošu minerālgrunti

4.20. Eitrofi ezeri ar iegrimušo ūdensaugu un peldaugu augāju

5. Tekoši saldūdeņi

5.1. Akmeņu sakopojumi upēs

5.2. (Svītrots ar MK 25.01.2005. noteikumiem Nr.61)

5.3. (Svītrots ar MK 25.01.2005. noteikumiem Nr.61)

5.4. Sārtaļģu batrahospermu Batrachospermum audzes upēs

5.5. Hildenbrandijas Hildenbrandia rivularis audzes upēs

5.6. Kāples un ūdenskritumi

5.7. Avotsūnu Fontinalis un krasta garknābītes Rhynchostegium riparioides audzes upēs

5.8. Mieturaļģu tolipellu Tolypella prolifera audzes upēs

5.9. (Svītrots ar MK 25.01.2005. noteikumiem Nr.61)

5.10. (Svītrots ar MK 25.01.2005. noteikumiem Nr.61)

5.11. Purva diedzenes Zannichellia palustris audzes upēs

5.12. (Svītrots ar MK 25.01.2005. noteikumiem Nr.61)

5.13. Stāvās berulas Berula erecta audzes upēs un to piekrastēs

5.14. (Svītrots ar MK 25.01.2005. noteikumiem Nr.61)

5.15. Ūdensgundegu Batrachium audzes upēs

5.16. Upju grīvas

5.17. Visgarās glīvenes Potamogeton praelongus un alpu glīvenes Potamogeton alpinus audzes upēs

5.18. Upju straujteces un dabiski upju posmi

6. Jūras piekraste

6.1. Mitras pludmales ar avotiem

6.2. (Svītrots ar MK 25.01.2005. noteikumiem Nr.61)

6.3. (Svītrots ar MK 25.01.2005. noteikumiem Nr.61)

6.4. (Svītrots ar MK 25.01.2005. noteikumiem Nr.61)

6.5. (Svītrots ar MK 25.01.2005. noteikumiem Nr.61)

6.6. Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas

6.7. Daudzgadīgs augājs akmeņainās pludmalēs

6.8. Mitras starpkāpu ieplakas

6.9. Pelēkās kāpas ar ložņu kārklu Salix repens

6.10. Pelēkās kāpas ar sīkkrūmu audzēm

6.11. Smilšainas pludmales ar daudzgadīgu augāju

6.12. Viengadīgu augu sabiedrības dūņainās un zemās smilšainās pludmalēs

6.13. Viengadīgu augu sabiedrības uz sanesumu joslām

7. Iesāļūdeņi

7.1. Akmeņaina grunts jūrā

7.2. Brūnaļģu fuku Fucus audzes jūrā

7.3. Dolomītu grunts jūrā

7.4. Jūraszāles Zostera marina audzes

7.5. Oļaina grunts jūrā

7.6. Purva diedzenes Zannichellia palustris, jūras rupijas Ruppia maritima un jūras ūdensgundegas Batrachium baudotii audzes lagūnās un ielīčos

7.7. Sārtaļģu Rhodophita audzes jūrā

7.8. Akmeņu sēkļi jūrā

7.9. Lagūnas

8. Alas, atsegumi un kritenes

8.1. (Svītrots ar MK 25.01.2005. noteikumiem Nr.61)

8.2. (Svītrots ar MK 25.01.2005. noteikumiem Nr.61)

8.3. (Svītrots ar MK 25.01.2005. noteikumiem Nr.61)

8.4. (Svītrots ar MK 25.01.2005. noteikumiem Nr.61)

8.5. (Svītrots ar MK 25.01.2005. noteikumiem Nr.61)

8.6. (Svītrots ar MK 25.01.2005. noteikumiem Nr.61)

8.7. (Svītrots ar MK 25.01.2005. noteikumiem Nr.61)

8.8. Glaciokarsta kritenes un ieplakas

8.9. (Svītrots ar MK 25.01.2005. noteikumiem Nr.61)

8.10. Karsta ezeri

8.11. Karsta kritenes

8.12. (Svītrots ar MK 25.01.2005. noteikumiem Nr.61)

8.13. (Svītrots ar MK 25.01.2005. noteikumiem Nr.61)

8.14. Upīšu un strautu sausgultnes

8.15. Karbonātisku pamatiežu atsegumi

8.16. Netraucētas alas

8.17. Smilšakmens atsegumi

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 421Pieņemts: 05.12.2000.Stājas spēkā: 09.12.2000.Zaudē spēku: 28.06.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 446/447, 08.12.2000.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
13405
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-27.06.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-27.06.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.05.2013","iso_value":"2013\/05\/31","content":"<font class='s-1'>31.05.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.01.2009","iso_value":"2009\/01\/31","content":"<font class='s-1'>31.01.2009.-30.05.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.01.2005","iso_value":"2005\/01\/29","content":"<font class='s-1'>29.01.2005.-30.01.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.12.2000","iso_value":"2000\/12\/09","content":"<font class='s-1'>09.12.2000.-28.01.2005.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"