Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.200

Rīgā 2006.gada 14.martā (prot. Nr.15 20.§)
Noteikumi par civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrāciju un nacionālās zīmes un reģistrācijas zīmes izvietošanas kārtību uz gaisa kuģiem

(Noteikumu nosaukums MK 19.12.2017. noteikumu Nr. 767 redakcijā)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par aviāciju"
9. panta otro daļu, 11. panta otro daļu
un 13. panta trešo daļu
(MK 19.12.2017. noteikumu Nr. 767 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. gaisa kuģu reģistrācijas kārtību Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā (turpmāk - reģistrs);

1.2. nacionālās zīmes un reģistrācijas zīmes izvietošanas kārtību uz reģistrā reģistrētajiem gaisa kuģiem;

1.3. kārtību, kādā gaisa kuģus izslēdz no reģistra.

(Grozīts ar MK 19.12.2017. noteikumiem Nr. 767)

2. Reģistrs ir valsts informācijas sistēma, un tā turētājs ir valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra" (turpmāk - Civilās aviācijas aģentūra).

II. Gaisa kuģa reģistrācija

3. Lai reģistrētu gaisa kuģi, gaisa kuģa īpašnieks samaksā par gaisa kuģa reģistrēšanu reģistrā atbilstoši Civilās aviācijas aģentūras maksas pakalpojumu cenrādim un iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā pieteikumu (1. pielikums).

(MK 19.12.2017. noteikumu Nr. 767 redakcijā)

4. Pieteikumam par gaisa kuģa reģistrāciju pievieno šādus dokumentus:

4.1. (svītrots ar MK 26.06.2012. noteikumiem Nr. 443);

4.2. dokumentu, kas apliecina, ka gaisa kuģis ir konstruēts un būvēts, ievērojot attiecīgās normas, kuras nosaka gaisa kuģa derīgumu lidojumiem;

4.3. gaisa kuģa pirkuma vai nomas līguma kopiju;

4.4. nomnieka vai apakšnomnieka (ja tāds ir), vai citas personas, kuras labā gaisa kuģis ir apgrūtināts (ja tāda ir), rakstisku piekrišanu gaisa kuģa reģistrācijai;

4.5. apliecinājumu par attiecīgā gaisa kuģa izslēgšanu no ārvalsts gaisa kuģu reģistra, ja tas iepriekš ir bijis reģistrēts šādā reģistrā;

4.6. dokumentu, uz kuru pamata kuģis ir apgrūtināts;

4.7. dokumentu, kas apliecina Civilās aviācijas aģentūras maksas pakalpojuma samaksu;

4.8. pilnvaru, ja šo noteikumu 3. punktā minēto pieteikumu iesniedz gaisa kuģa īpašnieka pilnvarota persona.

(Grozīts ar MK 25.08.2015. noteikumiem Nr. 486; MK 19.12.2017. noteikumiem Nr. 767)

4.1 Šo noteikumu 3. un 4.punktā minētās prasības nepiemēro moto­deltaplāniem un motoparaplāniem.

(MK 24.02.2009. noteikumu Nr.171 redakcijā)

5. Iesniedzot šo noteikumu 4.punktā minēto dokumentu kopijas, pietei­kuma iesniedzējs uzrāda Civilās aviācijas aģentūras amatpersonai to oriģinālus vai kopijas, kas apliecinātas normatīvajos aktos par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu noteiktajā kārtībā.

6. Civilās aviācijas aģentūra 30 darbdienu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas izskata reģistrācijas pieteikumu un pieņem lēmumu par gaisa kuģa reģistrāciju vai reģistrācijas atteikumu.

7. Ja reģistrācijas pieteikumā sniegtās ziņas neatbilst šo noteikumu prasībām vai tam nav pievienoti visi nepieciešamie dokumenti, Civilās aviācijas aģentūra pieprasa pieteikuma iesniedzējam desmit dienu laikā no pieprasījumu saņemšanas dienas precizēt sniegto informāciju vai iesniegt trūkstošos dokumentus.

8. Ja pieteikuma iesniedzējs šo noteikumu 7.punktā minētajā termiņā neiesniedz precizēto informāciju vai trūkstošos dokumentus, Civilās aviācijas aģentūra pieņem lēmumu par gaisa kuģa reģistrācijas atteikumu un rakstiski informē par to pieteikuma iesniedzēju.

9. Pēc lēmuma pieņemšanas par gaisa kuģa reģistrēšanu Civilās aviācijas aģentūra gaisa kuģim piešķir nacionālo zīmi un reģistrācijas zīmi, reģistrē gaisa kuģi reģistrā un izsniedz gaisa kuģa reģistrācijas apliecību (2. pielikums).

(Grozīts ar MK 24.02.2009. noteikumiem Nr. 171; MK 19.12.2017. noteikumiem Nr. 767)

II1. Motodeltaplānu un motoparaplānu reģistrācija

(Nodaļa MK 24.02.2009. noteikumu Nr.171 redakcijā)

9.1 Lai reģistrētu ar šasiju aprīkotu motodeltaplānu vai motoparaplānu, motodeltaplāna vai motoparaplāna īpašnieks iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā pieteikumu (3. pielikums). Pieteikumam pievieno šādus dokumentus:

9.11. (svītrots ar MK 26.06.2012. noteikumiem Nr. 443);

9.12. motodeltaplāna vai motoparaplāna īpašumtiesības apliecinoša dokumenta kopiju;

9.13. motodeltaplāna vai motoparaplāna instrukcijas kopiju vai cita ekvivalenta dokumenta kopiju, kurā norādīti lidojumu raksturojumi, tehniskie parametri un ierobežojumi;

9.14. divus motodeltaplāna vai motoparaplāna fotoattēlus (pretskats, sānskats);

9.1 5. dokumentu, kas apliecina Civilās aviācijas aģentūras maksas pakalpojuma samaksu;

9.6. pilnvaru, ja šo noteikumu 9.1 punktā minēto pieteikumu iesniedz gaisa kuģa īpašnieka pilnvarota persona.

(Grozīts ar MK 25.08.2015. noteikumiem Nr. 486; MK 19.12.2017. noteikumiem Nr. 767)

9.2 Šo noteikumu 9.1 2.apakšpunktā minēto dokumentu var neiesniegt, ja:

9.21. motodeltaplāna vai motoparaplāna īpašnieks pieteikumā norāda, ka motodeltaplāns vai motoparaplāns ir pašbūvēts;

9.22. īpašumtiesības uz motodeltaplānu vai motoparaplānu iegūtas pirms 2009.gada 1.marta un īpašnieks to rakstiski apliecina pieteikumā.

9.3 Šo noteikumu 9.1 punktā minētos dokumentus Civilās aviācijas aģentūrā motodeltaplāna vai motoparaplāna īpašnieks var iesniegt personīgi, nosūtīt pa pastu (ierakstītā pasta sūtījumā) vai elektroniski (atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu).

9.4 Civilās aviācijas aģentūra 30 darbdienu laikā no šo noteikumu 9.1 punktā minēto dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par motodeltaplāna vai motoparaplāna iekļaušanu reģistrā un attiecīgas nacionālās zīmes un reģistrācijas zīmes piešķiršanu.

9.5 Civilās aviācijas aģentūra par šo noteikumu 9.4 punktā minēto lēmumu motodeltaplāna vai motoparaplāna īpašniekam paziņo rakstiski, nosūtot pa pastu (ierakstītā pasta sūtījumā) motodeltaplāna vai motoparaplāna reģistrācijas apliecību (4. pielikums).

(Grozīts ar MK 19.12.2017. noteikumiem Nr. 767)

III. Nacionālās zīmes un reģistrācijas zīmes izvietošana uz gaisa kuģiem

10. Gaisa kuģa nacionālā zīme sastāv no latīņu alfabēta burtiem “YL”. Gaisa kuģa (izņemot motodeltaplānu un motoparaplānu) reģistrācijas zīme sastāv no trim latīņu burtiem (ja gaisa kuģis ir smagāks par gaisu) vai no trim arābu cipariem (ja gaisa kuģis ir vieglāks par gaisu). Motodeltaplāna vai motoparaplāna reģistrācijas zīme sastāv no viena latīņu burta un diviem arābu cipariem. Starp gaisa kuģa nacionālo zīmi un reģistrācijas zīmi ir defise (piemēram, “YL-JOK” vai “YL-325”, vai “YL-A01”).

(MK 24.02.2009. noteikumu Nr.171 redakcijā)

11. Visi burti un cipari, kas veido nacionālo zīmi un reģistrācijas zīmi, ir bez ornamentiem un vienāda lieluma. Burtu, ciparu un defises platums ir 2/3 no burtu un ciparu augstuma (izņēmums ir burts "I" un cipars "1"). Atstarpes starp burtiem un cipariem ir ne mazākas par 1/4 no burtu un ciparu platuma. Burtu vai ciparu kontūru līnijas ir 1/6 no to augstuma.

12. Nacionālās zīmes un reģistrācijas zīmes izvietošanai uz gaisa kuģa var izmantot krāsu vai citus līdzekļus, kas nodrošina tās kontrastu ar gaisa kuģa pamatkrāsu un labu saskatāmību gaisa kuģa ekspluatācijas laikā.

13. Uz gaisa kuģiem, kas smagāki par gaisu, nacionālo zīmi un reģistrācijas zīmi izvieto šādā kārtībā:

13.1. uz gaisa kuģa korpusa zīmes izvieto no abām pusēm starp plākšņiem un augstuma un virziena stabilizatoru. Burtu augstums ir ne mazāks par 300 milimetriem. Ja minētajā vietā atrodas dzinēji, zīmes var izvietot uz dzinēja apvalka;

13.2. uz gaisa kuģa plākšņa apakšējās virsmas kreisajā pusē zīmes izvieto lidojuma virzienā vienādā attālumā no plākšņu priekšējās un aizmugurējās malas. Burtu augstums ir ne mazāks par 500 milimetriem.

14. Ja gaisa kuģim nav minēto konstrukciju vai gaisa kuģa nacionālo zīmi un reģistrācijas zīmi nav iespējams izvietot šo noteikumu 13.punktā minētajā kārtībā, zīmju izvietojumu papildus saskaņo ar Civilās aviācijas aģentūru.

15. Uz gaisa kuģiem, kas vieglāki par gaisu, nacionālās un reģistrācijas zīmes izvieto no katras puses to maksimālā šķērsgriezuma līnijas tuvumā tā, lai tās būtu labi saredzamas no abām pusēm un no zemes. Burtu un ciparu augstums ir ne mazāks par 700 milimetriem.

15.1 Motodeltaplāna vai motopara­plāna nacionālo zīmi un reģistrācijas zīmi izvieto uz spārnu konstrukcijas apakšējās virsmas kreisajā pusē vienādā attālumā no spārna priekšējās un aizmugurējās malas. Nacionālās zīmes un reģistrācijas zīmes augšpuse ir vērsta uz spārna priekšējās malas pusi.

(MK 24.02.2009. noteikumu Nr.171 redakcijā)

16. Katrā gaisa kuģī redzamā vietā pie galvenās ieejas piestiprina identificēšanas plāksnīti, kas izgatavota no ugunsizturīga materiāla un uz kuras iegravēta gaisa kuģa nacionālā zīme un reģistrācijas zīme.

III1. Gaisa kuģu izslēgšana no reģistra

(Nodaļa MK 19.12.2017. noteikumu Nr. 767 redakcijā)

16.1 Lai izslēgtu gaisa kuģi no reģistra, gaisa kuģa īpašnieks samaksā par gaisa kuģa izslēgšanu no reģistra atbilstoši Civilās aviācijas aģentūras maksas pakalpojumu cenrādim un likuma "Par aviāciju" 13. panta pirmās daļas 1. un 3. punktā minētajā gadījumā iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā pieteikumu (5. pielikums), kuram pievieno šādus dokumentus:

16.1. gaisa kuģa reģistrācijas apliecības oriģinālu;

16.2. gaisa kuģa lidojumderīguma apliecības oriģinālu;

16.3. kreditora rakstveida piekrišanu gaisa kuģa izslēgšanai no reģistra, ja gaisa kuģis ir apgrūtināts;

16.4. ja gaisa kuģim ir uzstādīts S režīma atbildētājs, apliecinājumu, ka ir dzēsta atbildētāja 24 bitu Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) gaisa kuģa adrese;

16.5. apliecinājumu, ka no gaisa kuģa ir noņemta Latvijas Republikas nacionālā zīme un reģistrācijas zīme;

16.6. pilnvaru, ja pieteikumu par gaisa kuģa izslēgšanu no reģistra iesniedz gaisa kuģa īpašnieka pilnvarota persona.

(MK 19.12.2017. noteikumu Nr. 767 redakcijā)

16.2 Samaksa par gaisa kuģa izslēgšanu no reģistra netiek prasīta, ja gaisa kuģis ir tādā stāvoklī, ka ar to nav iespējams veikt lidojumus, un gaisa kuģa īpašnieks to nav nolēmis atsavināt vai atjaunot un izmantot turpmākai lidojumu veikšanai.

(MK 19.12.2017. noteikumu Nr. 767 redakcijā)

16.3 Ja šo noteikumu 16.1 punktā minētais pieteikums nav noformēts atbilstoši šo noteikumu 5. pielikumā minētajām prasībām vai nav iesniegti šo noteikumu 16.1 punktā minētie dokumenti, Civilās aviācijas aģentūra pieprasa pieteikuma iesniedzējam 10 dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas precizēt pieteikumu vai iesniegt trūkstošos dokumentus.

(MK 19.12.2017. noteikumu Nr. 767 redakcijā)

16.4 Ja pieteikuma iesniedzējs šo noteikumu 16.3 punktā minētajā termiņā neiesniedz pieteikumu, kas noformēts atbilstoši šo noteikumu 5. pielikumā minētajām prasībām, vai trūkstošos dokumentus, Civilās aviācijas aģentūra pieņem lēmumu par atteikumu izslēgt gaisa kuģi no reģistra un rakstiski informē par to pieteikuma iesniedzēju.

(MK 19.12.2017. noteikumu Nr. 767 redakcijā)

16.5 Pēc lēmuma pieņemšanas par gaisa kuģa izslēgšanu no reģistra Civilās aviācijas aģentūra izsniedz gaisa kuģa īpašniekam apliecinājumu par gaisa kuģa izslēgšanu no reģistra (6. pielikums).

(MK 19.12.2017. noteikumu Nr. 767 redakcijā)

IV. Noslēguma jautājums

17. Gaisa kuģu reģistrācijas apliecības, kas izsniegtas līdz 2009.gada 28.februārim, ir derīgas līdz attiecīgā gaisa kuģa izslēgšanai no reģistra.

(MK 24.02.2009. noteikumu Nr.171 redakcijā)

Ministru prezidents A.Kalvītis

Satiksmes ministrs A.Šlesers
1. pielikums
Ministru kabineta
2006. gada 14. marta
noteikumiem Nr. 200

(Pielikums MK 19.12.2017. noteikumu Nr. 767 redakcijā)

GAISA KUĢA REĢISTRĀCIJAS PIETEIKUMS

Application for Issue of a Certificate of Registration of Aircraft

Lūdzu reģistrēt gaisa kuģi
We kindly request for registration of aircraft

Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā un izsniegt reģistrācijas apliecību
to the Register of the Civil Aviation Aircraft of the Republic of Latvia and issue of a Certificate of Registration of Aircraft

Ziņas par gaisa kuģi:
Description of aircraft:

1. Gaisa kuģa izgatavotāja valsts, adrese un nosaukums
State, address and name of manufacturer

2. Gaisa kuģa nosaukums un sērijas numurs (rūpnīcas numurs)
Name and serial number (manufacturer’s number) of aircraft

3. Gaisa kuģa tips
Type of aircraft

4. Gaisa kuģa izgatavošanas datums
Date of manufacture

5. Gaisa kuģa maksimālā pacelšanās masa
Maximum take-off mass of aircraft

6. Gaisa kuģa dzinēju nosaukums un sērijas numurs
Engine’s type and serial number

7. Aeronavigācijas un sakaru iekārtu uzskaitījums un īss raksturojums
List and short description of navigation and radio equipment

8. Gaisa kuģa lietošanas veids
Use of aircraft

9. Gaisa kuģa īpašnieka vārds, uzvārds (nosaukums), personas kods (reģistrācijas numurs) un deklarētās dzīvesvietas adrese (juridiskā adrese)
Name, personal identity number (registration number) and declared place of residence (registered office) of owner of aircraft

10. Gaisa kuģa ekspluatanta (ja tas nav gaisa kuģa īpašnieks) vārds, uzvārds (nosaukums), personas kods (reģistrācijas numurs) un deklarētās dzīvesvietas adrese (juridiskā adrese)
Name, personal identity number (registration number) and declared place of residence (registered office) of operator of aircraft (if it is not owner of aircraft)

11. Nomnieka vai apakšnomnieka (ja tāds ir), vai citas personas, kuras labā gaisa kuģis ir apgrūtināts (ja tāda ir), vārds, uzvārds (nosaukums), personas kods (reģistrācijas numurs) un deklarētās dzīvesvietas adrese (juridiskā adrese)
Name, personal identity number (registration number) and declared place of residence (registered office) of lessee or sub-lessee of aircraft (if any) or any other person for whom the aircraft has been encumbered (if any)

12. Ziņas par gaisa kuģa apgrūtinājumiem
Details of aircraft mortgages or liens

APLIECINĀJUMS:
DECLARATION:

Ar parakstu apliecinu, ka visas pieteikumā un tā pielikumā sniegtās ziņas ir pareizas.
I declare that the particulars entered in this application and the appendix are accurate.

Gaisa kuģa juridiskais (fiziskais) īpašnieks
Name of legal (physical) owner of aircraft

Vārds, uzvārds
Name

Paraksts*
Signature*

Datums*
Date*

Piezīme.* Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
Note.* Particulars 'signature' and 'date' are not filled out if the electronic document has been prepared in accordance with laws and regulations on drawing up of electronic documents.

2. pielikums
Ministru kabineta
2006. gada 14. marta
noteikumiem Nr. 200

(Pielikums MK 19.12.2017. noteikumu Nr. 767 redakcijā)

Gaisa kuģa reģistrācijas apliecības paraugs

(A4 formāta lapa)

SĒRIJA
SERIES

 

NUMURS
NUMBER

 

LATVIJAS REPUBLIKAS SATIKSMES MINISTRIJA
CIVILĀS AVIĀCIJAS AĢENTŪRA

Ministry of Transport of the Republic of Latvia
CIVIL AVIATION AGENCY
 

 

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBA
CERTIFICATE OF REGISTRATION

1. NACIONĀLĀ ZĪME UN
REĢISTRĀCIJAS ZĪME
NATIONALITY AND
REGISTRATION MARKS
2. GAISA KUĢA IZGATAVOTĀJS UN TĀ PIEŠĶIRTAIS GAISA KUĢA APZĪMĒJUMS
MANUFACTURER AND MANUFACTURER’S
DESIGNATION OF AIRCRAFT

3. GAISA KUĢA SĒRIJAS NUMURS
AIRCRAFT SERIAL NUMBER

4. REĢISTRĒTAIS ĪPAŠNIEKS
NAME OF REGISTERED OWNER

 

5. REĢISTRĒTĀ ĪPAŠNIEKA ADRESE
ADRESS OF REGISTERED OWNER
 

6. IZSNIEGŠANAS TIESĪBAS UN PAMATS
AUTHORITY AND GROUNDS FOR ISSUANCE
 

Ar šo tiek apliecināts, ka minētais gaisa kuģis ir reģistrēts Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā saskaņā ar 1944. gada 7. decembra Konvenciju par starptautisko civilo aviāciju, Latvijas Republikas likumu "Par aviāciju" un uz tā pamata izstrādāto normatīvo aktu prasībām.
It is hereby certified that the aircraft described above has been duly entered on the Register of Civil Aircraft of the Republic of Latvia in accordance with the Convention on International Civil Aviation dated 7 December 1944 and with the Act on Aviation of the Republic of Latvia, and the Orders and Regulations made thereunder.

IZSNIEGŠANAS DATUMS
DATE OF ISSUE
CIVILĀS AVIĀCIJAS AĢENTŪRAS VĀRDĀ
FOR CIVIL AVIATION AGENCY

 

NOMNIEKS
LESSEE

 

NOMNIEKA ADRESE
ADDRESS OF LESSEE

 

PIEZĪME: ŠĪ REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBA NAV APLIECINĀJUMS GAISA KUĢA ĪPAŠUMA TIESĪBĀM
NOTE: THIS CERTIFICATE OF REGISTRATION IS NOT PROOF OF LEGAL OWNERSHIP

Rekvizīti: ____________________________________

3. pielikums
Ministru kabineta
2006. gada 14. marta
noteikumiem Nr. 200

(Pielikums MK 19.12.2017. noteikumu Nr. 767 redakcijā)

MOTODELTAPLĀNA/MOTOPARAPLĀNA
REĢISTRĀCIJAS PIETEIKUMS

Application for Issue of a Certificate of Registration
of Powered Hang Glider / Powered Paraglider

Lūdzu reģistrēt gaisa kuģi
We kindly request for registration of aircraft

Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā un izsniegt reģistrācijas apliecību
to the Register of the Civil Aviation Aircraft of the Republic of Latvia and issue of a Certificate of Registration of Aircraft

Ziņas par gaisa kuģi:
Description of aircraft:

1. Gaisa kuģa izgatavotājs un izgatavotāja valsts
Name and state of aircraft manufacturer

2. Gaisa kuģa nosaukums un sērijas numurs (rūpnīcas numurs)
Name and serial number (manufacturer’s number) of aircraft

3. Izgatavotāja noteiktais gaisa kuģa tips
Type of aircraft established by manufacturer

4. Gaisa kuģa izgatavošanas datums
Date of manufacture

5. Gaisa kuģa maksimālā pacelšanās masa
Maximum take-off mass of aircraft

6. Gaisa kuģa spēka iekārta:
Power plan of aircraft:

6.1. dzinēja nosaukums, tips un sērijas numurs
Name, type and serial number of engine

6.2. propellera raksturojums (piemēram, lāpstu skaits, diametrs, solis, materiāls)
Propeller characteristics (such as number of blades, diameter, pitch, material)

7. Aeronavigācijas un sakaru iekārtu īss raksturojums
Short description of navigation and radio equipment

8. Gaisa kuģa lietošanas veids
Use of aircraft

9. Par tehnisko ekspluatāciju atbildīgās personas atzinums par gaisa kuģa derīgumu lidojumiem
Conclusion about aircraft airworthiness from the person responsible for the aircraft's technical operation

10. Gaisa kuģa īpašnieka (iznomātāja, ja gaisa kuģis tiek iznomāts) vārds, uzvārds (nosaukums), personas kods (reģistrācijas numurs) un deklarētās dzīvesvietas adrese (juridiskā adrese)
Name, personal identity code (registration number) and declared place of residence (registered office) of owner of aircraft (name of lessor when an aircraft is leased)

11. Citas personas, kas saistītas ar īpašumu
Other persons related to property

12.  Gaisa kuģa apgrūtinājumi
Mortgages or liens corresponding to the aircraft

13. Apliecinājums par gaisa kuģa izslēgšanu no ārvalsts gaisa kuģu reģistra, ja tas iepriekš ir bijis reģistrēts šādā reģistrā
Confirmation of aircraft deregistration from a foreign aircraft register if it has previously been registered in this register

APLIECINĀJUMS:
DECLARATION:

Apliecinu, ka gaisa kuģis ir lidojumiem derīgs, kā arī visas pieteikumā un tā pielikumā sniegtās ziņas ir pareizas, gaisa kuģa ekspluatācija un tehniskā apkope tiks veikta atbilstoši gaisa kuģa izgatavotāja un Latvijas Republikā spēkā esošo tiesību aktu prasībām un tas tiks izmantots tikai lidotspējīgā stāvoklī, ievērojot Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanas noteikumus.
I hereby confirm that the aircraft is in the airworthiness condition, all information in the application and supplement is correct, operation and maintenance of aircraft will be done in accordance with regulations of the aircraft manufacturer and the Republic of Latvia and aircraft will be operated only in airworthiness condition considering air space operation.

Gaisa kuģa juridiskais (fiziskais) īpašnieks
Name of legal (physical) owner of aircraft

Vārds, uzvārds
Name

Paraksts*
Signature*

Datums*
Date*

Piezīme.* Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
Note.* Particulars 'signature' and 'date' are not filled out if the electronic document has been drafted in accordance with laws and regulations on the completion of electronic documents.

4. pielikums
Ministru kabineta
2006. gada 14. marta
noteikumiem Nr. 200

(Pielikums MK 19.12.2017. noteikumu Nr. 767 redakcijā)

(A4 formāta lapa)

SĒRIJA
SERIES

 

NUMURS
NUMBER

 

LATVIJAS REPUBLIKAS SATIKSMES MINISTRIJA
CIVILĀS AVIĀCIJAS AĢENTŪRA

Ministry of Transport of the Republic of Latvia
CIVIL AVIATION AGENCY
 

 

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBA
CERTIFICATE OF REGISTRATION
 

1. NACIONĀLĀ ZĪME UN
REĢISTRĀCIJAS ZĪME
NATIONALITY AND
REGISTRATION MARKS
2. MOTODELTAPLĀNA/MOTOPARAPLĀNA IZGATAVOTĀJS UN TĀ PIEŠĶIRTAIS GAISA KUĢA APZĪMĒJUMS
MANUFACTURER AND MANUFACTURER’S DESIGNATION OF POWERED HANG GLIDER/POWERED PARAGLIDER

3. MOTODELTAPLĀNA/
MOTOPARAPLĀNA
SĒRIJAS NUMURS
SERIAL NUMBER OF
POWERED HANG GLIDER/
POWERED PARAGLIDER

4. REĢISTRĒTAIS ĪPAŠNIEKS
NAME OF REGISTERED OWNER

 

5. REĢISTRĒTĀ ĪPAŠNIEKA ADRESE
ADRESS OF REGISTERED OWNER
 

6. IZSNIEGŠANAS TIESĪBAS UN PAMATS
AUTHORITY AND GROUNDS FOR ISSUANCE
  Ar šo tiek apliecināts, ka minētais motodeltaplāns/motoparaplāns ir reģistrēts Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā saskaņā ar 1944. gada 7. decembra Konvenciju par starptautisko civilo aviāciju, Latvijas Republikas likumu "Par aviāciju" un uz tā pamata izdoto normatīvo aktu prasībām.
It is hereby certified that the powered hang glider/powered paraglider described above has been duly entered on the Register of Civil Aircraft of the Republic of Latvia in accordance with the Convention on International Civil Aviation dated 7 December 1944 and with the Act on Aviation of the Republic of Latvia, and the Orders and Regulations made thereunder.
IZSNIEGŠANAS DATUMS
DATE OF ISSUE
CIVILĀS AVIĀCIJAS AĢENTŪRAS VĀRDĀ
FOR CIVIL AVIATION AGENCY

 

NOMNIEKS
LESSEE

 

NOMNIEKA ADRESE
ADDRESS OF LESSEE

 

PIEZĪME: ŠĪ REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBA NAV APLIECINĀJUMS MOTODELTAPLĀNA/MOTOPARAPLĀNA ĪPAŠUMA TIESĪBĀM
NOTE: THIS CERTIFICATE OF REGISTRATION IS NOT PROOF OF LEGAL OWNERSHIP
 

Rekvizīti: ____________________________________

5. pielikums
Ministru kabineta
2006. gada 14. marta
noteikumiem Nr. 200

(Pielikums MK 19.12.2017. noteikumu Nr. 767 redakcijā)

PIETEIKUMS
GAISA KUĢA IZSLĒGŠANAI
NO LATVIJAS REPUBLIKAS CIVILĀS AVIĀCIJAS GAISA KUĢU REĢISTRA

Application for Deregistration of Aircraft from the Register of Civil Aviation Aircraft of the Republic of Latvia

Lūdzu izslēgt gaisa kuģi
We kindly request for deregistration of aircraft

no Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistra
from the Register of the Civil Aviation Aircraft of the Republic of Latvia

Ziņas par gaisa kuģi:
Description of aircraft:

1. Gaisa kuģa izgatavotāja valsts, adrese un nosaukums
State, address and name of manufacturer

2. Gaisa kuģa nosaukums un sērijas numurs (rūpnīcas numurs)
Name and serial number (manufacturer’s number) of aircraft

3. Gaisa kuģa tips
Type of aircraft

4. Gaisa kuģa izslēgšanas iemesls*
Reason for deregistration of aircraft

5. Gaisa kuģa īpašnieka vārds, uzvārds (nosaukums), personas kods (reģistrācijas numurs) un deklarētās dzīvesvietas adrese (juridiskā adrese)
Name, personal identity number (registration number) and declared place of residence (registered office) of owner of aircraft

6. Citas personas, kas saistītas ar īpašumu
Other persons related to property

7. Ziņas par gaisa kuģa apgrūtinājumiem
Details of aircraft mortgages or liens

APLIECINĀJUMS:
DECLARATION:

Ar parakstu apliecinu, ka visas pieteikumā un tā pielikumā sniegtās ziņas ir pareizas.
I declare that the particulars entered in this application and the appendix are accurate.

Gaisa kuģa juridiskais (fiziskais) īpašnieks
Name of legal (physical) owner of aircraft

Vārds, uzvārds
Name

Paraksts**
Signature**

Datums**
Date**

Piezīmes.
* Gaisa kuģa eksporta gadījumā norāda arī valsti, uz kuru gaisa kuģis tiek eksportēts.
** Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
Notes.
* In the case of aircraft export, indicate the country to which the aircraft is exported
** Particulars 'signature' and 'date' are not filled out if the electronic document has been drafted in accordance with laws and regulations on drawing up of electronic documents.

6. pielikums
Ministru kabineta
2006. gada 14. marta
noteikumiem Nr. 200

(Pielikums MK 19.12.2017. noteikumu Nr. 767 redakcijā)

(A4 formāta lapa)

LATVIJAS REPUBLIKAS SATIKSMES MINISTRIJA
CIVILĀS AVIĀCIJAS AĢENTŪRA

Ministry of Transport of the Republic of Latvia
CIVIL AVIATION AGENCY

LVCAA 200- _________

APLIECINĀJUMS PAR GAISA KUĢA IZSLĒGŠANU NO
LATVIJAS REPUBLIKAS CIVILĀS AVIĀCIJAS
GAISA KUĢU REĢISTRA

CONFIRMATION OF AIRCRAFT DEREGISTRATION FROM THE REGISTER OF CIVIL AVIATION AIRCRAFT OF THE REPUBLIC OF LATVIA

Ar šo dokumentu Latvijas Republikas Civilās aviācijas aģentūra apliecina, ka gaisa kuģis ______________, rūpnīcas sērijas Nr. ______________, bijusī Latvijas Republikas nacionālā zīme un reģistrācijas zīme YL-_______, 20_____. gada ___________ plkst. _____ pēc vietējā laika ir izslēgts no Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģa reģistra. Mūsu rīcībā nav informācijas par nedzēstiem apgrūtinājumiem attiecībā uz gaisa kuģi. Pēdējais reģistrētais gaisa kuģa īpašnieks _________________________________________________ .

Pēdējā reģistrētā gaisa kuģa īpašnieka adrese _______________________.

The Civil Aviation Agency of the Republic of Latvia hereby certifies that the aircraft  ___________, MSN: __________, previous nationality and registration mark of the Republic of Latvia YL-_______ is removed from the Civil Aircraft Register of the Republic of Latvia on ___________, 20______ at 16:00 local time. Our records show no unreleased liens against the aircraft. The last registered owner of the aircraft: ________________. The address of the last registered owner of the aircraft: ______________.

 

CIVILĀS AVIĀCIJAS AĢENTŪRAS VĀRDĀ
FOR CIVIL AVIATION AGENCY

 

IZSNIEGŠANAS DATUMS
DATE OF ISSUEE
 

Rekvizīti:__________________________________

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrāciju un nacionālās zīmes un reģistrācijas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 200Pieņemts: 14.03.2006.Stājas spēkā: 23.03.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 47, 22.03.2006.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
130917
{"selected":{"value":"22.12.2017","content":"<font class='s-1'>22.12.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"22.12.2017","iso_value":"2017\/12\/22","content":"<font class='s-1'>22.12.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2015","iso_value":"2015\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2015.-21.12.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.06.2012","iso_value":"2012\/06\/30","content":"<font class='s-1'>30.06.2012.-31.08.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.03.2009","iso_value":"2009\/03\/01","content":"<font class='s-1'>01.03.2009.-29.06.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.03.2006","iso_value":"2006\/03\/23","content":"<font class='s-1'>23.03.2006.-28.02.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
22.12.2017
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)