Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.92

Rīgā 2006.gada 31.janvārī (prot. Nr.6 30.§)
Noteikumi par valsts budžeta un pašvaldību budžetu izdevumu atlīdzināšanas apmēru un kārtību, nodrošinot ārstēšanu, rehabilitāciju, tehniskos palīglīdzekļus un pensiju un pabalstu izmaksas
I. Vispārīgie noteikumi

1. Noteikumi nosaka kārtību un apmēru, kādā apdrošinātājs vai biedrība "Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs" (turpmāk tekstā — Trans­portlīdzekļu apdrošinātāju birojs) atlīdzina valsts budžeta un pašvaldību budžetu izdevumus, kas radušies, nodrošinot cietušās personas ārstēšanu, rehabilitāciju, tehniskos palīglīdzekļus un pensiju un pabalstu izmaksas.

2. Apdrošinātājs vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs apdrošināšanas atlīdzību izmaksā šādos gadījumos un apmērā:

2.1. ja valsts budžeta līdzekļi izlietoti, nodrošinot cietušās personas ārstēšanu un medicīnisko rehabilitāciju, – līdz 107 000 euro;

2.2. ja valsts budžeta līdzekļi izlietoti cietušās personas pensijām un pabalstiem, kā arī pensiju un pabalstu izmaksām sakarā ar cietušās personas nāvi, – līdz 114 000 euro;

2.3. ja valsts budžeta līdzekļi izlietoti cietušās personas sociālajai vai profesionālajai rehabilitācijai, – līdz 10 000 euro;

2.4. ja valsts budžeta līdzekļi izlietoti tehnisko palīglīdzekļu iegādei un pielāgošanai cietušās personas vajadzībām, – līdz 10 000 euro;

2.5. ja valsts budžeta līdzekļi izlietoti cietušās personas – Iekšlietu ministrijas sistēmas vai Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbinieka ar speciālo dienesta pakāpi – ārstēšanai vai medicīniskajai rehabilitācijai par Iekšlietu ministrijas Veselības un sporta centra budžeta līdzekļiem, – līdz 17 100 euro;

2.6. ja pašvaldību budžeta līdzekļi izlietoti cietušās personas ārstēšanai, rehabilitācijai, tehnisko palīglīdzekļu iegādei vai nomai vai cietušās personas pabalstiem, – līdz 14 300 euro.

(MK 10.12.2013. noteikumu Nr.1436 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

3. Ja izmaksājamās apdrošināšanas atlīdzības apmērs pārsniedz atbildības limitu par personai nodarītajiem zaudējumiem, apdrošinātājs vai Transport­līdzekļu apdrošinātāju birojs valsts budžeta vai pašvaldību budžetu izdevumus atlīdzina iesniegumu par apdrošināšanas atlīdzību izmaksu (turpmāk — iesnie­gums) saņemšanas secībā, nepārsniedzot Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma 15.pantā noteikto apdrošinātāja atbildības limitu.

4. Valsts budžeta līdzekļus, kas atbilstoši šo noteikumu 2.1.apakšpunktam izlietoti cietušās personas ārstēšanai un medicīniskajai rehabilitācijai, apdrošinātājs vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs atlīdzina valsts budžetam saskaņā ar Nacionālā veselības dienesta iesniegumu un tam pievienotajiem dokumentiem.

(Grozīts ar MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1278; MK 10.12.2013. noteikumiem Nr.1436)

5. Valsts budžeta līdzekļus, kas izlietoti atbilstoši šo noteikumu 2.2.apakšpunktam cietušo personu pensijām un pabalstiem vai pensiju un pabalstu izmaksām sakarā ar cietušās personas nāvi, kā arī šo pensiju un pabalstu izmaksas nodrošināšanai, apdrošinātājs vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs atlīdzina valsts budžetam saskaņā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras iesniegumu un tam pievienotajiem dokumentiem.

6. Valsts budžeta līdzekļus, kas atbilstoši šo noteikumu 2.3.apakš­punktam izlietoti cietušās personas sociālās vai profesionālās rehabilitācijas nodrošināšanai, apdrošinātājs vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs atlīdzina valsts budžetam saskaņā ar Sociālās integrācijas valsts aģentūras iesniegumu.

(MK 30.06.2009. noteikumu Nr.662 redakcijā)

7. Ja ceļu satiksmes negadījumā gūtās traumas izraisījušas cietušās personas invaliditāti, valsts budžeta līdzekļus, kas atbilstoši šo noteikumu 2.4.apakšpunktam izlietoti cietušās personas īpašumā esoša vieglā transportlīdzekļa vai turējumā esoša kredītiestādes vai līzinga sabiedrības vieglā transportlīdzekļa (ja cietusī persona Ceļu satiksmes drošības direkcijas Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā norādīta kā attiecīgā transportlīdzekļa turētājs) pielāgošanai atbilstoši personas funkcionālo traucējumu veidam (turpmāk – transportlīdzekļa pielāgošana), apdrošinātājs vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs atlīdzina valsts budžetam saskaņā ar Sociālās integrācijas valsts aģentūras iesniegumu.

(MK 30.06.2009. noteikumu Nr.662 redakcijā)

8. Valsts budžeta līdzekļus, kas atbilstoši šo noteikumu 2.4.apakš­punktam izlietoti tehnisko palīglīdzekļu iegādei cietušo personu vajadzībām, apdrošinātājs vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs atlīdzina valsts budžetam saskaņā ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Nacionālās rehabilitācijas centrs “Vaivari”” (turpmāk – rehabilitācijas centrs) iesniegumu un tam pievienotajiem dokumentiem.

(MK 30.06.2009. noteikumu Nr.662 redakcijā)

9. Valsts budžeta līdzekļus, kas atbilstoši šo noteikumu 2.5.apakšpunktam izlietoti cietušo personu – Iekšlietu ministrijas sistēmas vai Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbinieku ar speciālo dienesta pakāpi – ārstēšanai vai medicīniskajai rehabilitācijai, par kuru samaksu ir veicis Iekšlietu ministrijas Veselības un sporta centrs no tam piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem, apdrošinātājs vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs valsts budžetam atlīdzina saskaņā ar Iekšlietu ministrijas Veselības un sporta centra iesniegumu un tam pievienotajiem dokumentiem.

(MK 10.12.2013. noteikumu Nr.1436 redakcijā)

10. Pašvaldību budžetu līdzekļus, kas izlietoti atbilstoši šo noteikumu 2.6.apakšpunktam un kurus neapmaksā no valsts budžeta, apdrošinātājs vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs atlīdzina saskaņā ar pilsētas (novada) domes vai pagasta padomes (vai tās izpildinstitūcijas) iesniegumu un tam pievienotajiem dokumentiem.

11. Valsts budžeta vai pašvaldību budžetu izdevumu atlīdzināšanas apmēru aprēķina apdrošinātājs vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs, pamatojoties uz valsts iestāžu vai pašvaldību institūciju iesniegumiem un tiem pievienotajiem dokumentiem.

12. Iesniegumus un tiem pievienotos dokumentus par apdrošināšanas atlīdzības pieprasījumu apdrošinātājs vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs izskata to iesniegšanas secībā. Lēmumu par valsts budžeta vai pašvaldību budžeta izdevumu atlīdzināšanu apdrošinātājs vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs pieņem saskaņā ar Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma 39.pantu. Pēc lēmuma pieņemšanas un apdrošināšanas atlīdzības iemaksas valsts budžetā vai pašvaldības budžetā apdrošinātājs vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs informē apdrošināšanas atlīdzības pieprasītāju, norādot cietušās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu, kā arī valsts budžetā vai pašvaldības budžetā iemaksātās apdrošināšanas atlīdzības apmēru.

13. Tiesības celt prasību pret apdrošinātāju vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroju izbeidzas saskaņā ar Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma 38.pantu.

14. Apdrošinātājs vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs apdrošināšanas atlīdzību izmaksā Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma 40.pantā noteiktajā termiņā.

15. Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs sniedz ziņas Nacionālajam veselības dienestam, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai, Veselības un sporta centram, Sociālās integrācijas valsts aģentūrai un rehabilitācijas centram par ceļu satiksmes negadījumiem, kuros cietušas personas, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas informācijas sistēmas darbībai nepieciešamo datu apjomu un veidiem, datu ievades, apmaiņas un izmantošanas kārtību.

(MK 30.06.2009. noteikumu Nr.662 redakcijā, kas grozīta ar MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1278; MK 10.12.2013. noteikumiem Nr.1436)

15.1 Valsts policija pēc pašvaldības pieprasījuma mēneša laikā bez maksas izsniedz izziņu par ceļu satiksmes negadījumu, kurā cietušas personas (1.pielikums).

(MK 30.06.2009. noteikumu Nr.662 redakcijā)

II. Ārstēšanas izdevumu atlīdzības pieprasīšanas un atlīdzināšanas kārtība

16. Atgūstot šo noteikumu 2.1.apakš­punktā minētos valsts budžeta līdzekļus, Nacionālais veselības dienests pārstāv citas valsts pārvaldes iestādes vai ārstniecības iestādes, kas saņem no valsts budžeta līdzekļus ārstniecības pakalpojumu sniegšanai vai kuru sniegtos pakalpojumus apmaksā no valsts budžeta līdzekļiem.

(Grozīts ar MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1278; MK 10.12.2013. noteikumiem Nr.1436)

17. Apdrošinātājs vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs atlīdzina Nacionālajam veselības dienestam kā trešajai personai (Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma izpratnē) vai iestādes pārstāvim visus par cietušo personu ārstēšanu vai medicīnisko rehabilitāciju izdotos valsts budžeta līdzekļus.

(Grozīts ar MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1278; MK 10.12.2013. noteikumiem Nr.1436)

18. (Svītrots ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.662.)

19. Mēneša laikā pēc šo noteikumu 20.punktā minēto dokumentu saņemšanas Nacionālais veselības dienests vai Veselības un sporta centrs iesniedz apdrošinātājam vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam iesniegumu. Iesniegumā norāda:

19.1.cietušās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu;

19.2. informāciju par sniegto neatliekamo medicīnisko palīdzību;

19.3. ārstniecības vai rehabilitācijas iestādi, kurā cietusī persona ārstējusies vai saņēmusi rehabilitācijas pakalpojumus;

19.4. cietušās personas ārstēšanai vai rehabilitācijai izlietoto līdzekļu summu;

19.5. informāciju par ceļu satiksmes negadījumu;

19.6. Nacionālais veselības dienests — valsts pamatbudžeta konta rekvizītus;

19.7. Veselības un sporta centrs — valsts pamatbudžeta ieņēmumu konta rekvizītus.

(Grozīts ar MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1278; MK 10.12.2013. noteikumiem Nr.1436)

20. Nacionālais veselības dienests un Veselības un sporta centrs šo noteikumu 19.punktā minētajam iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

20.1. izdruku no sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas informācijas sistēmas par ceļu satiksmes negadījumu;

20.2. tiesu, prokuratūru un izmeklēšanas iestāžu vai to amatpersonu dokumentus par attiecīgo ceļu satiksmes negadījumu (ja tādi ir);

20.3. dokumentus par ceļu satiksmes negadījumā cietušajai personai sniegto neatliekamo medicīnisko palīdzību;

20.4. informāciju par cietušo personu — pamatdiagnozi, veiktās manipulācijas un operācijas, kā arī sniegtos rehabilitācijas pakalpojumus;

20.5. aprēķinu par cietušās personas ārstēšanai vai medicīniskajai rehabilitācijai izmantotajiem līdzekļiem.

(Grozīts ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.662; MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1278; MK 10.12.2013. noteikumiem Nr.1436)

21. Lai apdrošinātājs vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs atlīdzinātu šo noteikumu 2.6.apakšpunktā minētos cietušās personas ārstēšanai izlietotos pašvaldības budžeta līdzekļus, mēneša laikā pēc šo noteikumu 22.punktā minēto dokumentu saņemšanas pašvaldība iesniedz apdrošinātājam vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam iesniegumu. Iesniegumā norāda:

21.1. cietušās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu un deklarēto dzīvesvietu;

21.2. informāciju par ceļu satiksmes negadījumu;

21.3. informāciju par cietušajai personai sniegtajiem un apmaksātajiem pakalpojumiem un pakalpojumu sniegšanas pamatojumu;

21.4. iestādi, kurai samaksāti cietušajai personai nepieciešamie izdevumi;

21.5. pakalpojumu saņemšanu un maksājumus apliecinošu dokumentu kopijas;

21.6. attiecīgās pašvaldības budžeta konta rekvizītus.

22. Pašvaldība šo noteikumu 21.punktā minētajam iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

22.1. izziņu par ceļu satiksmes negadījumu, kurā cietušas personas;

22.2. tiesu, prokuratūru un izmeklēšanas iestāžu vai to amatpersonu dokumentus par attiecīgo ceļu satiksmes negadījumu (ja tādi ir);

22.3. izziņu par ceļu satiksmes negadījumā cietušās personas ārstēšanu.

III. Pensiju un pabalstu izmaksu nodrošināšanai izlietoto līdzekļu atlīdzības pieprasīšanas un atlīdzināšanas kārtība

23. Par katru gadījumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra reizi pusgadā iesniedz apdrošinātājam vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam iesniegumu par šo noteikumu 2.2.apakšpunktā minētās pensijas vai pabalsta izmaksas nodrošināšanai pārskata periodā izlietotajiem līdzekļiem. Iesniegumā norāda:

23.1. cietušās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu un deklarēto dzīvesvietu;

23.2. piešķirtās (pārrēķinātās) pensijas vai pabalsta apmēru (pirms aplikšanas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli) un datumu, no kura pensija vai pabalsts ir piešķirts;

23.3. lēmumu par pensijas vai pabalsta piešķiršanu (pārrēķināšanu), norādot tā numuru un pieņemšanas datumu;

23.4. pensiju vai pabalstu izmaksu nodrošināšanai izlietoto līdzekļu summas;

23.5. mirušās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu un deklarēto dzīvesvietu, ja pensija vai pabalsts piešķirts sakarā ar apgādnieka zaudējumu (nāvi);

23.6. attiecīgā valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta konta vai valsts pamatbudžeta ieņēmumu konta rekvizītus.

(Grozīts ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.662)

24. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra šo noteikumu 23.punktā minētajam iesniegumam pievieno:

24.1. izdruku no sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas informācijas sistēmas par ceļu satiksmes negadījumu;

24.2. tiesu, prokuratūru un izmeklēšanas iestāžu vai to amatpersonu dokumentus par attiecīgo ceļu satiksmes negadījumu (ja tādi ir);

24.3. šo noteikumu 23.3.apakšpunktā minētā lēmuma kopiju;

24.4. darbnespējas lapas B kopiju, ja cietušajai personai piešķirts slimības pabalsts.

(MK 30.06.2009. noteikumu Nr.662 redakcijā)

25. Lai apdrošinātājs vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs atlīdzinātu pašvaldību budžetu līdzekļus, kuri atbilstoši šo noteikumu 2.6.apakšpunktam izlietoti cietušās personas pabalstiem, mēneša laikā pēc šo noteikumu 26.punktā minēto dokumentu saņemšanas pašvaldība iesniedz apdrošinātājam vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam iesniegumu. Iesniegumā norāda:

25.1. cietušās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu un deklarēto dzīvesvietu;

25.2. piešķirtā pabalsta apmēru un datumu, no kura piešķirts pabalsts;

25.3. lēmuma par pabalsta piešķiršanu numuru un tā pieņemšanasdatumu;

25.4. mirušās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu un deklarēto dzīvesvietu, ja pabalsts piešķirts sakarā ar apgādnieka nāvi;

25.5. attiecīgās pašvaldības budžeta konta rekvizītus.

26. Šo noteikumu 25.punktā minētajam iesniegumam par konkrētu personu pašvaldība pievieno šādus dokumentus:

26.1. izziņu par ceļu satiksmes negadījumu, kurā cietušas personas;

26.2. tiesu, prokuratūru un izmeklēšanas iestāžu vai to amatpersonu dokumentus par attiecīgo ceļu satiksmes negadījumu (ja tādi ir).

IV. Tehnisko palīglīdzekļu, sociālās un profesionālās rehabilitācijas izdevumu atlīdzības pieprasīšanas un atlīdzināšanas kārtība

27. Lai apdrošinātājs vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs atlīdzinātu šo noteikumu 2.3.apakšpunktā norādītos sociālās rehabilitācijas un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumiem izlietotos valsts budžeta līdzekļus, mēneša laikā pēc sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanas beigām, bet, ja sniegti profesionālās rehabilitācijas pakalpojumi, – reizi pusgadā par katru pakalpojumu Sociālās integrācijas valsts aģentūra iesniedz iesniegumu apdrošinātājam vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam. Iesniegumā norāda:

27.1. cietušās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu un deklarēto dzīvesvietu;

27.2. informāciju par ceļu satiksmes negadījumu;

27.3. rehabilitācijas iestādi, kurā cietusī persona saņēmusi rehabilitācijas pakalpojumus;

27.4. personas rehabilitācijai izlietoto līdzekļu summu par sociālās rehabilitācijas kursu vai profesionālās rehabilitācijas programmu vai tās daļu pārskata periodā;

27.5. valsts pamatbudžeta ieņēmumu konta rekvizītus.

(Grozīts ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.662)

28. Šo noteikumu 27.punktā minētajam iesniegumam Sociālās integrācijas valsts aģentūra pievieno:

28.1. izdruku no sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas informācijas sistēmas par ceļu satiksmes negadījumu;

28.2. tiesu, prokuratūru un izmeklēšanas iestāžu vai to amatpersonu dokumentus par attiecīgo ceļu satiksmes negadījumu (ja tādi ir);

28.3. aprēķinu par cietušās personas rehabilitācijai izlietotajiem līdzekļiem un sniegtajiem rehabilitācijas pakalpojumiem;

28.4. cietušās personas ģimenes (ārstējošā) ārsta atzinuma kopiju par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nepieciešamību, kurā norādīts, ka funkcionālos traucējumus izraisījušas ceļu satiksmes negadījumā gūtās traumas;

28.5. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas invaliditātes izziņas kopiju par profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu nepieciešamību, kurā norādīts, ka invaliditāti izraisījušas ceļu satiksmes negadījumā gūtās traumas.

(MK 30.06.2009. noteikumu Nr.662 redakcijā)

28.1 Lai apdrošinātājs vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs atlīdzinātu šo noteikumu 2.4.apakšpunktā norādītos valsts budžeta līdzekļus, kuri izlietoti šo noteikumu 7.punktā minētā transportlīdzekļa pielāgošanai, mēneša laikā pēc attiecīgā pakalpojuma sniegšanas beigām Sociālās integrācijas valsts aģentūra iesniedz apdrošinātājam vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam iesniegumu. Iesniegumā norāda:

28.11. cietušās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu un deklarēto dzīvesvietu;

28.12. informāciju par ceļu satiksmes negadījumu;

28.13. lēmuma par transportlīdzekļa pielāgošanu numuru un tā pieņemšanas datumu;

28.14. transportlīdzekļa pielāgošanai izlietoto līdzekļu summu;

28.15. valsts pamatbudžeta ieņēmumu konta rekvizītus.

(MK 30.06.2009. noteikumu Nr.662 redakcijā)

28.2 Šo noteikumu 28.1 punktā minētajam iesniegumam Sociālās integrācijas valsts aģentūra pievieno:

28.21. izdruku no sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas informācijas sistēmas par ceļu satiksmes negadījumu;

28.22. tiesu, prokuratūru un izmeklēšanas iestāžu vai to amatpersonu dokumentus par attiecīgo ceļu satiksmes negadījumu (ja tādi ir);

28.23. transportlīdzekļa pielāgošanai izlietoto līdzekļu aprēķinu;

28.24. šo noteikumu 28.13.apakšpunktā minētā lēmuma kopiju;

28.25. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinuma kopiju par transportlīdzekļa pielāgošanas nepieciešamību, kurā norādīts, ka invaliditāti izraisījušas ceļu satiksmes negadījumā gūtās traumas.

(MK 30.06.2009. noteikumu Nr.662 redakcijā)

29. Lai apdrošinātājs vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs atlīdzinātu šo noteikumu 2.4.apakšpunktā minētos valsts budžeta līdzekļus, pēc attiecīgā palīglīdzekļa piešķiršanas rehabilitācijas centrs iesniedz apdrošinātājam vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam iesniegumu. Iesniegumā norāda:

29.1. cietušās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu un deklarēto dzīvesvietu;

29.2. tehniskā palīglīdzekļa izsniegšanas vietu un datumu;

29.3. tehniskā palīglīdzekļa veidu un cenu;

29.4. valsts pamatbudžeta ieņēmumu konta rekvizītus.

(MK 30.06.2009. noteikumu Nr.662 redakcijā)

30. Šo noteikumu 29.punktā minētajam iesniegumam rehabilitācijas centrs pievieno šādus dokumentus:

30.1. tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai nepieciešamā cietušās personas ārstējošā ārsta atzinuma kopiju vai stacionāra pacienta medicīniskās kartes kopiju atbilstoši normatīvajiem aktiem par ārstniecības iestāžu medicīniskās un uzskaites dokumentācijas lietvedības kārtību;

30.2. izdruku no sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas informācijas sistēmas par ceļu satiksmes negadījumu;

30.3. tiesu, prokuratūru un izmeklēšanas iestāžu vai to amatpersonu dokumentus par attiecīgo ceļu satiksmes negadījumu (ja tādi ir).

(MK 30.06.2009. noteikumu Nr.662 redakcijā)

31. Lai apdrošinātājs vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs atlīdzinātu šo noteikumu 2.6.apakšpunktā minētos sociālās rehabilitācijas vai profesionālās rehabilitācijas pakalpojumiem izlietotos pašvaldības budžeta līdzekļus, mēneša laikā pēc šo noteikumu 32.punktā minēto dokumentu saņemšanas par katru gadījumu pašvaldība iesniedz apdrošinātājam vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam iesniegumu. Iesniegumā norāda:

31.1. cietušās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu un deklarēto dzīvesvietu;

31.2. ceļu satiksmes negadījuma datumu;

31.3. rehabilitācijas iestādi, kurā cietusī persona saņēmusi rehabilitācijas pakalpojumus;

31.4. rehabilitācijai izmantoto līdzekļu summu;

31.5. attiecīgās pašvaldības budžeta konta rekvizītus.

32. Šo noteikumu 31.punktā minētajam iesniegumam pašvaldība pievieno šādus dokumentus:

32.1. izziņu par ceļu satiksmes negadījumu, kurā cietušas personas;

32.2. tiesu, prokuratūru un izmeklēšanas iestāžu vai to amatpersonu dokumentus par attiecīgo ceļu satiksmes negadījumu (ja tādi ir);

32.3. aprēķinu par cietušās personas rehabilitācijai izlietotajiem līdzekļiem un sniegtajiem rehabilitācijas pakalpojumiem.

33. Lai apdrošinātājs vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs atlīdzinātu šo noteikumu 2.6.apakšpunktā minētos tehnisko palīglīdzekļu iegādei vai nomai izlietotos pašvaldību budžeta līdzekļus, pašvaldība mēneša laikā pēc šo noteikumu 34.punktā minēto dokumentu saņemšanas par katru gadījumu iesniedz apdrošinātājam vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam iesniegumu. Iesniegumā norāda:

33.1. cietušās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu un deklarēto dzīvesvietu;

33.2. tehniskā palīglīdzekļa izsniegšanas vietu, datumu un lietošanas termiņu, kā arī lietošanas maksu (par tehniskā palīglīdzekļa nomu);

33.3. tehniskā palīglīdzekļa veidu un cenu;

33.4. personas īpašumā esošā vieglā automobiļa pielāgošanas izmaksas, ja I vai II grupas invalīdam ir noteiktas medicīniskās indikācijas speciāli pielāgota vieglā automobiļa iegādei un pabalsta saņemšanai;

33.5. attiecīgās pašvaldības budžeta konta rekvizītus.

34. Šo noteikumu 33.punktā minētajam iesniegumam pašvaldība pievieno šādus dokumentus:

34.1. cietušās personas iesniegtu stacionārās vai ambulatorās ārstniecības iestādes slimnieka medicīniskās kartes izrakstu, kurā pamatota tehniskā palīglīdzekļa nepieciešamība;

34.2. izziņu par ceļu satiksmes negadījumu, kurā cietušas personas;

34.3. tiesu, prokuratūru un izmeklēšanas iestāžu vai to amatpersonu dokumentus par attiecīgo ceļu satiksmes negadījumu (ja tādi ir).

V. Noslēguma jautājums

(Nodaļa MK 30.06.2009. noteikumu Nr.662 redakcijā)

35. Līdz 2009.gada 31.augustam šo noteikumu 8., 15., 29. un 30.punktā minētos rehabilitācijas centra pienākumus veic valsts aģentūra “Tehnisko palīglīdzekļu centrs”.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Veselības ministrs G.Bērziņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 31.janvāra noteikumiem Nr.92

Veselības ministrs G.Bērziņš
2.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 31.janvāra noteikumiem Nr.92

(Pielikums svītrots ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.662)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par valsts budžeta un pašvaldību budžetu izdevumu atlīdzināšanas apmēru un kārtību, .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 92Pieņemts: 31.01.2006.Stājas spēkā: 24.02.2006.Zaudē spēku: 09.12.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 32, 23.02.2006.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
128786
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-08.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-08.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.12.2013","iso_value":"2013\/12\/21","content":"<font class='s-1'>21.12.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.11.2009","iso_value":"2009\/11\/11","content":"<font class='s-1'>11.11.2009.-20.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.07.2009","iso_value":"2009\/07\/05","content":"<font class='s-1'>05.07.2009.-10.11.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.02.2006","iso_value":"2006\/02\/24","content":"<font class='s-1'>24.02.2006.-04.07.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)