Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.128

Rīgā 2006.gada 14.februārī (prot. Nr.9 28.§)
Noteikumi par institūcijām, kas izsniedz Latvijas Republikas iedzīvotājiem nepieciešamos dokumentus viņu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs, un šo dokumentu izsniegšanas kārtību

1. Noteikumi nosaka kompetentās institūcijas, kas izsniedz Latvijas Republikas iedzīvotājiem nepieciešamos dokumentus viņu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs (turpmāk - kompetentā institūcija), un šo dokumentu izsniegšanas kārtību.

2. Kompetentās institūcijas, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības Latvijas Republikā reglamentētajās profesijās, izsniedz dokumentu, kas apliecina:

2.1. personas tiesības darboties Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, pamatojoties uz atbilstošu profesionālo kvalifikāciju;

2.2. personas profesionālo pieredzi Latvijas Republikā reglamentētā profesijā;

2.3. ka personai nav atņemtas vai ierobežotas tiesības darboties Latvijas Republikā reglamentētā profesijā profesionālu pārkāpumu vai noziedzīgu nodarījumu dēļ.

(Grozīts ar MK 06.02.2018. noteikumiem Nr. 72)

2.1 Ja Latvijas Republikas iedzīvotājs vēlas ārvalstīs atzīt profesionālo kvalifikāciju ārsta vai zobārsta profesijā vai specialitātē, šo noteikumu 2. punktā minēto dokumentu izsniedz Latvijas Ārstu biedrība.

(MK 06.02.2018. noteikumu Nr. 72 redakcijā)

2.2 Ja Latvijas Republikas iedzīvotājs vēlas ārvalstīs atzīt profesionālo kvalifikāciju farmaceita vai farmaceita asistenta profesijā, šo noteikumu 2. punktā minēto dokumentu izsniedz Latvijas Farmaceitu biedrība.

(MK 06.02.2018. noteikumu Nr. 72 redakcijā)

2.3 Ja Latvijas Republikas iedzīvotājs vēlas ārvalstīs atzīt profesionālo kvalifikāciju reglamentētajā profesijā veselības aprūpes jomā, izņemot šo noteikumu 2.1 un 2.2 punktā minētajās profesijās, šo noteikumu 2. punktā minēto dokumentu izsniedz Veselības inspekcija.

(MK 06.02.2018. noteikumu Nr. 72 redakcijā)

2.4 Ja Latvijas Republikas iedzīvotājs vēlas ārvalstīs atzīt profesionālo kvalifikāciju reglamentētās profesijas specialitātē, apakšspecialitātē vai papildspecialitātē veselības aprūpes jomā, izņemot šo noteikumu 2.1 punktā minētajās profesijās, šo noteikumu 2. punktā minēto dokumentu izsniedz Ārstniecības likuma 29. panta otrajā daļā noteiktās ārstniecības personu sertifikācijas institūcijas.

(MK 06.02.2018. noteikumu Nr. 72 redakcijā)

3. Kompetentās institūcijas, kas pilnvarotas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izsniegt profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības Latvijas Republikā reglamentētajā ārsta, māsas, vecmātes, zobārsta, farmaceita, arhitekta un veterinārārsta profesijā, izsniedz dokumentus, kuri apliecina, ka persona ir ieguvusi nepieciešamo izglītību, lai veiktu profesionālo darbību minētajās profesijās Latvijas Republikā, ja:

3.1. personas izglītību apliecinošos dokumentos ir minēta kvalifikācija, kuru Latvijas Republikā vairs nepiešķir;

3.2. personas izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošos dokumentos minētā kvalifikācija ir piešķirta pēc 2004.gada 1.maija un tās nosaukums atšķiras no šajā punktā minētās profesijas nosaukuma.

4. Institūcijas, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pilnvarotas izskatīt profesionālos pārkāpumus, izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs nepieciešamo izziņu, kas apliecina, ka personai nav bijis profesionālo pārkāpumu Latvijas Republikā reglamentētajās profesijās.

5. Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs nepieciešamo izziņu, kas apliecina, ka personai nav bijis administratīvo pārkāpumu un kriminālsodāmības Latvijas Republikā.

6. Uzņēmumu reģistrs izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs nepieciešamo izziņu, kas apliecina, ka persona nav bankrotējusi.

7. Akadēmiskās informācijas centrs izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs nepieciešamo izziņu, kas apliecina profesionālo pieredzi un tiesības darboties nereglamentētajās profesijās Latvijas Republikā, kā arī apliecina personas izglītības dokumenta statusu Latvijas Republikā.

8. Lai saņemtu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs nepieciešamos dokumentus, persona iesniedz kompetentajā institūcijā rakstisku iesniegumu (pieprasījumu) un dokumentu, kas apliecina šo noteikumu 13. punktā minētās samaksas veikšanu. Ja nepieciešams, iesniegumam pievieno personu apliecinoša dokumenta kopiju, izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu un šajos noteikumos minēto dokumentu saņemšanai nepieciešamos personas rīcībā esošos dokumentus vai to kopijas. Iesniegumā (pieprasījumā) norāda:

8.1. personas vārdu un uzvārdu, dzīvesvietas vai uzturēšanās vietas adresi;

8.2. profesiju, kurā personai ir tiesības darboties Latvijas Republikā (norāda izglītības dokumentus, profesionālās kvalifikācijas dokumentus vai citus dokumentus, kas šīs tiesības apliecina);

8.3. dokumenta pieprasīšanas mērķi;

8.4. profesiju ārvalstī, kurā profesionālās darbības veikšanai nepieciešams saņemt pieprasīto dokumentu;

8.5. institūciju, kurai nosūtāms profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs nepieciešamais dokuments.

(Grozīts ar MK 06.02.2018. noteikumiem Nr. 72)

9. Kompetentā institūcija veic personas iesnieguma (pieprasījuma) un tam pievienoto dokumentu pirmreizējo pārbaudi un pārliecinās, vai persona ir iesniegusi visus nepieciešamos dokumentus. Kompetentā institūcija ir tiesīga pieprasīt personai iesniegt papildu dokumentus, ja, pamatojoties uz personas iesniegumā (pieprasījumā) un tam pievienotajos dokumentos ietverto informāciju, nav iespējams sagatavot personas pieprasīto dokumentu.

10. Personas iesnieguma (pieprasījuma) un tam pievienoto dokumentu izskatīšanas un attiecīgā dokumenta izsniegšanas termiņš ir 15 dienas pēc visu dokumentu iesniegšanas, ja pieprasītā dokumenta sagatavošanai nav nepieciešams veikt papildu pārbaudi vai pieprasīt papildu ziņas no citām iestādēm.

11. Ja kompetentajai institūcijai nepieciešama papildu pārbaude vai jāpieprasa papildu ziņas, kompetentā institūcija par to informē iesniedzēju un pieprasīto dokumentu izsniedz 30 dienu laikā. Ja objektīvu iemeslu dēļ 30 dienu termiņu nav iespējams ievērot, par to paziņo iesniedzējam.

12. Personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs nepieciešamajos dokumentos ārsta, māsas, vecmātes, zob­ārsta, farmaceita, arhitekta un veterinār­ārsta profesijā ietver arī norādi uz to attiecīgās Eiropas Savienības direktīvas normu, kurai atbilst kompetentās institūcijas izsniegtais dokuments.

13. Personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs nepieciešamo dokumentu izsniegšana ir maksas pakalpojums. Ja normatīvajos aktos attiecīgo dokumentu izsniegšana nav noteikta kā bezmaksas pakalpojums vai par to izsniegšanu nav noteikta valsts nodeva, maksas apmērs par pakalpojumu ir:

13.1. 15,46 euro, ja personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs nepieciešamajā dokumentā ir jāiekļauj šo noteikumu 2.1. apakšpunktā minētā informācija;

13.2. 37,59 euro, ja dokumentā, kas nepieciešams personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs, ir jāiekļauj šo noteikumu 2.2. apakšpunktā minētā informācija;

13.3. 30,21 euro, ja dokumentā, kas nepieciešams personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs, ir jāiekļauj šo noteikumu 2.3. apakšpunktā minētā informācija.

(MK 06.02.2018. noteikumu Nr. 72 redakcijā)

14. Kompetentā institūcija savā tīmekļvietnē publicē informāciju par kārtību, kādā izsniedz Latvijas Republikas iedzīvotājiem nepieciešamos dokumentus viņu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs.

(MK 06.02.2018. noteikumu Nr. 72 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(Grozīta ar MK 06.02.2018. noteikumiem Nr. 72)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) (svītrots ar MK 06.02.2018. noteikumiem Nr. 72);

2) (svītrots ar MK 06.02.2018. noteikumiem Nr. 72);

3) (svītrots ar MK 06.02.2018. noteikumiem Nr. 72);

4) Padomes 1977.gada 22.marta Direktīvas 77/249/EEK, lai atvieglotu advokātiem pakalpojumu sniegšanas brīvības efektīvu izmantošanu;

5) (svītrots ar MK 06.02.2018. noteikumiem Nr. 72);

6) (svītrots ar MK 06.02.2018. noteikumiem Nr. 72);

7) (svītrots ar MK 06.02.2018. noteikumiem Nr. 72);

8) (svītrots ar MK 06.02.2018. noteikumiem Nr. 72);

9) (svītrots ar MK 06.02.2018. noteikumiem Nr. 72);

10) (svītrots ar MK 06.02.2018. noteikumiem Nr. 72);

11) (svītrots ar MK 06.02.2018. noteikumiem Nr. 72);

12) Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra Direktīvas 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu;

13) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 20. novembra Direktīvas 2013/55/ES, ar ko groza Direktīvu 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu un Regulu (ES) Nr. 1024/2012 par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu (IMI regulu).
 

Ministru prezidents A.Kalvītis

Izglītības un zinātnes ministra vietā - labklājības ministre D.Staķe
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par institūcijām, kas izsniedz Latvijas Republikas iedzīvotājiem nepieciešamos dokumentus .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 128Pieņemts: 14.02.2006.Stājas spēkā: 18.02.2006.Zaudē spēku: 01.09.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 29, 17.02.2006.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
128385
{"selected":{"value":"09.02.2018","content":"<font class='s-1'>09.02.2018.-31.08.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"09.02.2018","iso_value":"2018\/02\/09","content":"<font class='s-1'>09.02.2018.-31.08.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.02.2006","iso_value":"2006\/02\/18","content":"<font class='s-1'>18.02.2006.-08.02.2018.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
09.02.2018
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"