Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.396

Rīgā 2000.gada 14.novembrī (prot. Nr.54 9.§)
Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu
Izdoti saskaņā ar Sugu un biotopu aizsardzības likuma 4.panta 1.punktu

Šie noteikumi nosaka īpaši aizsargājamo sugu sarakstu (1.pielikums) un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu (2.pielikums).

Ministru prezidents A.Bērziņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs
1. pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 14.novembra
noteikumiem Nr. 396
Īpaši aizsargājamo sugu saraksts

(Pielikums MK 12.04.2022. noteikumu Nr. 226 redakcijā)

1. Zīdītāji

1.1. Garausainis, brūnais / Plecotus auritus

1.2. Lācis, brūnais / Ursus arctos

1.3. Lidvāvere / Pteromys volans

1.4. Naktssikspārnis, bārdainais / Myotis mystacinus

1.5. Naktssikspārnis, Branta / Myotis brandtii

1.6. Naktssikspārnis, dīķa / Myotis dasycneme

1.7. Naktssikspārnis, lielais / Myotis myotis

1.8. Naktssikspārnis, Naterera / Myotis nattereri

1.9. Naktssikspārnis, ūdeņu / Myotis daubentoni

1.10. Platausis, Eiropas / Barbastella barbastellus

1.11. Pundursikspārnis / Pipistrellus pipistrellus

1.12. Ronis, pelēkais / Halichoerus grypus

1.13. Ronis, Baltijas pogainais / Phoca hispida bottnica

1.14. Sicista, meža / Sicista betulina

1.15. Sikspārnis, divkrāsainais / Vespertilio murinus

1.16. Sikspārnis, Natūza / Pipistrellus nathusii

1.17. Sikspārnis, platspārnu / Eptesicus serotinus

1.18. Sikspārnis, ziemeļu / Eptesicus nilssonii

1.19. Susuris, dārza / Eliomys quercinus

1.20. Susuris, lazdu / Muscardinus avellanarius

1.21. Susuris, lielais / Glis glis

1.22. Susuris, meža / Dryomys nitedula

1.23. Ūdrs / Lutra lutra

1.24. Vakarsikspārnis, mazais / Nyctalus leisleri

1.25. Vakarsikspārnis, rūsganais / Nyctalus noctula

1.26. Pigmejsikspārnis / Pipistrellus pygmaeus

1.27. Lūsis / Lynx lynx

2. Putni

2.1. Apodziņš / Glaucidium passerinum

2.2. Apogs, bikšainais / Aegolius funereus

2.3. Apogs, mājas / Athene noctua

2.4. Balodis, meža / Columba oenas

2.5. Baltacis / Aythya nyroca

2.6. Baltirbe / Lagopus lagopus

2.7. Baltmugurdzenis / Picoides leucotos

2.8. Bārdzīlīte / Panurus biarmicus

2.9. Cīrulis, cekulainais / Galerida cristata

2.10. Cīrulis, sila / Lullula arborea

2.11. Čakste, brūnā / Lanius collurio

2.12. Čakste, lielā / Lanius excubitor

2.13. Čakste, melnpieres / Lanius minor

2.14. Čipste, stepes / Anthus campestris

2.15. Čūskērglis / Circaetus gallicus

2.16. Dižpīle, Sāmsalas / Tadorna tadorna

2.17. Dūkuris, mazais / Tachybaptus ruficollis

2.18. Dūkuris, melnkakla / Podiceps nigricollis

2.19. Dūkuris, ragainais / Podiceps auritus

2.20. Dumpis, lielais / Botaurus stellaris

2.21. Dumpis, mazais / Ixobrychus minutus

2.22. Dzenis, trīspirkstu / Picoides tridactylus

2.23. Dzenis, vidējais / Picoides medius

2.24. Dzērve / Grus grus

2.25. Dzilna, melnā / Dryocopus martius

2.26. Dzilna, pelēkā / Picus canus

2.27. Dzilna, zaļā / Picus viridis

2.28. Ērglis, jūras / Haliaetus albicilla

2.29. Ērglis, klinšu / Aquila chrysaetos

2.30. Ērglis, mazais / Aquila pomarina

2.31. Ērglis, vidējais / Aquila clanga

2.32. Gārgale, brūnkakla / Gavia stellata

2.33. Gārgale, melnkakla / Gavia arctica

2.34. Gaura, garknābja / Mergus serrator

2.35. Gaura, lielā / Mergus merganser

2.36. Grieze / Crex crex

2.37. Gugatnis / Philomachus pugnax

2.38. Gulbis, mazais / Cygnus columbianus

2.39. Gulbis, ziemeļu / Cygnus cygnus

2.40. Klija, melnā / Milvus migrans

2.41. Klija, sarkanā / Milvus milvus

2.42. Kuitala / Numenius arquata

2.43. Kuitala, tievknābja / Numenius tenuirostris

2.44. Ķauķis, grīšļu / Acrocephalus paludicola

2.45. Ķauķis, Seivi / Locustella luscinioides

2.46. Ķauķis, svītrainais / Sylvia nisoria

2.47. Ķikuts / Gallinago media

2.48. Ķīķis / Pernis apivorus

2.49. Ķīris, lielais / Larus ridibundus

2.50. Ķīris, mazais / Larus minutus

2.51. Laukirbe / Perdix perdix

2.52. Lietuvainis / Numenius phaeopus

2.53. Lija, lauku / Circus cyaneus

2.54. Lija, niedru / Circus aeruginosus

2.55. Lija, pļavu / Circus pygargus

2.56. Mušķērājs, mazais / Ficedula parva

2.57. Ormanītis / Porzana porzana

2.58. Ormanītis, mazais / Porzana parva

2.59. Paipala / Coturnix coturnix

2.60. Piekūns, lauka / Falco tinnunculus

2.61. Piekūns, lielais / Falco peregrinus

2.62. Piekūns, purva / Falco columbarius

2.63. Pūce, purva / Asio flammeus

2.64. Pūkpīle, Stellera / Polysticta stelleri

2.65. Pupuķis / Upupa epops

2.66. Puskuitala, melnā / Limosa limosa

2.67. Somzīlīte / Remiz pendulinus

2.68. Stārķis, baltais / Ciconia ciconia

2.69. Stārķis, melnais / Ciconia nigra

2.70. Stērste, dārza / Emberiza hortulana

2.71. Stērste, lielā / Emberiza calandra

2.72. Šņibītis, Šinca / Calidris alpina schinzii

2.73. Tārtiņš, dzeltenais / Pluvialis apricaria

2.74. Tārtiņš, smilšu / Charadrius hiaticula

2.75. Tilbīte, dīķa / Tringa stagnatilis

2.76. Tilbīte, pļavas / Tringa totanus

2.77. Tilbīte, purva / Tringa glareola

2.78. Tītiņš / Jynx torquilla

2.79. Ūdensstrazds / Cinclus cinclus

2.80. Ūpis / Bubo bubo

2.81. Urālpūce / Strix uralensis

2.82. Vakarlēpis / Caprimulgus europaeus

2.83. Vistilbe / Lymnocriptes minimus

2.84. Zaļvārna / Coracias garrulus

2.85. Zilrīklīte / Luscinia svecica

2.86. Zīriņš, baltspārnu / Chlidonias leucopterus

2.87. Zīriņš, baltvaigu / Chlidonias hybrida

2.88. Zīriņš, jūras / Sterna paradisaea

2.89. Zīriņš, mazais / Sterna albifrons

2.90. Zīriņš, melnais / Chlidonias niger

2.91. Zīriņš, upes / Sterna hirundo

2.92. Zivjērglis / Pandion haliaetus

2.93. Zivjdzenītis / Alcedo atthis

2.94. Zoss, mazā / Anser erythropus

2.95. (svītrots ar MK 27.07.2004. noteikumiem Nr.627)

2.96. Zoss, sarkankakla / Branta ruficollis

3. Rāpuļi

3.1. Bruņurupucis, purva / Emys orbicularis

3.2. Čūska, gludenā / Coronella austriaca

3.3. Ķirzaka, sila / Lacerta agilis

4. Abinieki

4.1. Kokvarde / Hyla arborea

4.2. Krupis, smilšu / Bufo calamita

4.3. Krupis, zaļais / Bufo viridis

4.4. Tritons, lielais / Triturus cristatus

4.5. Ugunskrupis, sarkanvēdera / Bombina bombina

4.6. Varžukrupis, brūnais / Pelobates fuscus

5. Bezmugurkaulnieki

5.1. Adatgliemezis, gludais / Acicula polita

5.2. Airvabole, divjoslu / Graphoderus bilineatus

5.3. Airvabole, platā / Dytiscus latissimus

5.4. Airvabole, sarkankāju / Deronectes latus

5.5. Akmeņgliemezis, upes / Lithoglyphus naticoides

5.6. (svītrots ar MK 27.07.2004. noteikumiem Nr.627)

5.7. Briežvabole, bērzu / Ceruchus chrysomelinus

5.8. Briežvabole, blāvā / Dorcus parallelopipedus

5.9. Briežvabole, dižā / Lucanus cervus cervus

5.10. Celmgrauzis, sešplankumu / Anoplodera sexguttata

5.11. Celmmuša, kuprainā / Laphria gibbosa

5.12. (svītrots ar MK 27.07.2004. noteikumiem Nr.627)

5.13. Dēle, medicīnas / Hirudo medicinalis

5.14. (svītrots ar MK 27.07.2004. noteikumiem Nr.627)

5.15. Dižkoksngrauzis, lielais / Ergates faber

5.16. Dižkoksngrauzis, priežu / Prionus coriarius

5.17. Dižkoksngrauzis, skujkoku / Tragosoma depsarium

5.18. Dižmakstene, lielā / Semblis phalaenoides

5.19. (svītrots ar MK 27.07.2004. noteikumiem Nr.627)

5.20. Dižspāre, karaliskā / Anax imperator

5.21. (svītrots ar MK 27.07.2004. noteikumiem Nr.627)

5.22. Dižspāre, zaļā / Aeschna viridis

5.23. Dižtauriņš, cīrulīšu / Parnassius mnemosyne

5.24. (svītrots ar MK 27.07.2004. noteikumiem Nr.627)

5.25. (svītrots ar MK 27.07.2004. noteikumiem Nr.627)

5.26. (svītrots ar MK 27.07.2004. noteikumiem Nr.627)

5.27. (svītrots ar MK 27.07.2004. noteikumiem Nr.627)

5.28. Gludgliemezis, lielais / Cochlicopa nitens

5.29. (svītrots ar MK 27.07.2004. noteikumiem Nr.627)

5.30. Kailgliemezis, tumšais / Limax cinereoniger

5.31. Kamene, lielacu / Bombus confusus

5.32. Karmīnpūcīte, ozolu / Catocala sponsa

5.33. Kokskrējējs, zaļganais / Calosoma inquisitor

5.34. (svītrots ar MK 27.07.2004. noteikumiem Nr.627)

5.35. Koksngrauzis, lielais ozolu / Cerambyx cerdo

5.36. (svītrots ar MK 27.07.2004. noteikumiem Nr.627)

5.37. (svītrots ar MK 27.07.2004. noteikumiem Nr.627)

5.38. (svītrots ar MK 27.07.2004. noteikumiem Nr.627)

5.39. (svītrots ar MK 27.07.2004. noteikumiem Nr.627)

5.40. Krāšņvabole, lielā / Chalcophora mariana

5.41. Lācītis, gāršas / Pericallia matronula

5.42. (svītrots ar MK 27.07.2004. noteikumiem Nr.627)

5.43. Lācītis, melnais / Arctia villica

5.44. (svītrots ar MK 27.07.2004. noteikumiem Nr.627)

5.45. (svītrots ar MK 27.07.2004. noteikumiem Nr.627)

5.46. Līķvabole, četrpunktu / Dendroxena quadrimaculata

5.47. (svītrots ar MK 27.07.2004. noteikumiem Nr.627)

5.48. (svītrots ar MK 27.07.2004. noteikumiem Nr.627)

5.49. Micīšgliemezis, upes / Ancylus fluviatilis

5.50. (svītrots ar MK 27.07.2004. noteikumiem Nr.627)

5.51. Peldvabole, divkupru / Brychius elevatus

5.52. Perlamutrene, biezā / Unio crassus

5.53. Plakanis, sarkanais / Cucujus cinnaberinus

5.54. (svītrots ar MK 27.07.2004. noteikumiem Nr.627)

5.55. (svītrots ar MK 27.07.2004. noteikumiem Nr.627)

5.56. Pļavraibenis, ošu / Hypodryas maturna

5.57. Pļavraibenis, skabiosu / Euphydryas aurinia

5.58. Praulgrauzis, blāvais / Gnorimus variabilis

5.59. Praulgrauzis, lapkoku / Osmoderma eremita

5.60. Praulgrauzis, spīdīgais / Gnorimus nobilis

5.61. Pūcīte, tragantzirņu / Heliophobus kitti

5.62. (svītrots ar MK 27.07.2004. noteikumiem Nr.627)

5.63. (svītrots ar MK 27.07.2004. noteikumiem Nr.627)

5.64. Pumpurgliemezis, četrzobu / Vertigo geyeri

5.65. Pumpurgliemezis, slaidais / Vertigo angustior

5.66. Pumpurgliemezis, spožais / Vertigo genesii

5.67. (svītrots ar MK 27.07.2004. noteikumiem Nr.627)

5.68. Purvraibenis, lielais / Clossiana frigga

5.69. Purvraibenis, mazais / Clossiana freija

5.70. Purvspāre, raibgalvas / Leucorrhinia albifrons

5.71. Purvspāre, resnvēdera / Leucorrhinia caudalis

5.72. Purvspāre, spilgtā / Leucorrhinia pectoralis

5.73. Racējlapsene, garlūpas / Bembix rostrata

5.74. (svītrots ar MK 27.07.2004. noteikumiem Nr.627)

5.75. (svītrots ar MK 27.07.2004. noteikumiem Nr.627)

5.76. Raibgliemezis, upes / Theodoxus fluviatilis

5.77. Raibspārnis, esparsetu / Zygaena carniolica

5.78. Resngalvītis, sārmeņu / Carcharodus flocciferus

5.79. Rožvabole, marmora / Liocola marmorata

5.80. Samtenis, gāršas / Lopinga achine

5.81. Samtenis, purva / Erebia embla

5.82. (svītrots ar MK 27.07.2004. noteikumiem Nr.627)

5.83. Sfings, zobspārnu / Proserpinus proserpina

5.84. Sīkraibenis, gaiļbiksīšu / Hamearis lucina

5.85. Sīksamtenis, meža / Coenonympha hero

5.86. Sīkspāre / Nehalennia speciosa

5.87. Silsamtenis, lielais / Hipparchia alcyone

5.88. Skrejvabole, purvāju / Carabus menethriesi

5.89. Skudra, spožā / Lasius fuliginosus

5.90. Slaidkoksngrauzis, vītolu / Necydalis major

5.91. Smiltājsisenis, raibspārnu / Oedipoda coerulescens

5.92. (svītrots ar MK 27.07.2004. noteikumiem Nr.627)

5.93. (svītrots ar MK 27.07.2004. noteikumiem Nr.627)

5.94. Spāre, mainīgā / Libellula fulva

5.95. Sprakšķis, dižais / Stenagostus rufus

5.96. Sprakšķis, sarkanais / Denticollis rubens

5.97. (svītrots ar MK 27.07.2004. noteikumiem Nr.627)

5.98. Strautspāre / Cordulegaster annulata

5.99. Sveķotājkoksngrauzis, priežu / Nothorina punctata

5.100. Torņgliemezis, lielais / Ena montana

5.101. Torņgliemezis, mazais / Ena obscura

5.102. Tuntuļgliemezis, cilindriskais / Truncatellina cylindrica

5.103. Ūdensspolīte, mirdzošā / Segmentina nitida

5.104. (svītrots ar MK 27.07.2004. noteikumiem Nr.627)

5.105. Upespērlene, ziemeļu / Margaritifera margaritifera

5.106. Upjtīklspārnis, Eiropas / Osmylus chrysops

5.107. Upju spāre, dzeltenkāju / Stylurus flavipes

5.108. Upju spāre, zaļā / Ophiogomphus cecilia

5.109. Vairogviendienīte / Prosopistoma foliaceum

5.110. Vārpstiņgliemezis, asribu / Clausilia cruciata

5.111. Vārpstiņgliemezis, divzobu / Clausilia bidentata

5.112. Vārpstiņgliemezis, graciozais / Ruthenica filograna

5.113. (svītrots ar MK 27.07.2004. noteikumiem Nr.627)

5.114. (svītrots ar MK 27.07.2004. noteikumiem Nr.627)

5.115. Vārpstiņgliemezis, margainais / Clausilia dubia

5.116. Vārpstiņgliemezis, pelēkais / Bulgarica cana

5.117. Vārpstiņgliemezis, skrajribu / Macrogastra latestriata

5.118. Vārpstiņgliemezis, taisnmutes / Cochlodina orthostoma

5.119. Vārpstiņgliemezis, vālīšveida / Clausilia pumila

5.120. (svītrots ar MK 27.07.2004. noteikumiem Nr.627)

5.121. Vilkzirneklis, kāpu / Arctosa cinerea

5.122. Vīngliemezis, lēcveida / Helicigona lapicida

5.123. Vīngliemezis, liellūpas / Isognomostoma isognomostoma

5.124. (svītrots ar MK 27.07.2004. noteikumiem Nr.627)

5.125. (svītrots ar MK 27.07.2004. noteikumiem Nr.627)

5.126. Zaigspāre, zaļganā / Lestes virens

5.127. Zilenītis, brūnvālīšu / Maculinea teleius

5.128. Zilenītis, esparsetu / Agrodiadetus damon

5.129. Zilenītis, lielais, mārsilu / Maculinea arion

5.130. Zilenītis, zirgskābeņu / Lycaena dispar

5.131. Bišustropiņš, mazais / Spermodea lamellata

5.132. Ēnvabole, dzeltenkrūšu / Phryganophilus ruficollis

5.133. Īsspārnis, Mannerheima / Oxyporus mannerheimii

5.134. Kapucķirmis, slaidais / Stephanopachys substriatus

5.135. Kapucķirmis, svītrainais / Stephanopachys linearis

5.136. Koksngrauzis, austrumu / Mesosa myops

5.137. Māņskorpions, dobumu / Anthrenochernes stellae

5.138. Mizmīlis, Šneidera / Boros schneideri

5.139. Pūcīte, tumšā / Xylomoia strix

5.140. Sisenis, īsspārnu / Podisma pedestris

5.141. Skrejvabole, spožā / Carabus nitens

5.142. Skrejvabole, ziemeļu / Pelophila borealis

6. Ziedaugi un paparžaugi

6.1. Āboliņš, zemeņu / Trifolium fragiferum L.

6.2. Akmeņlauzīte, dzeltenā / Saxifraga hirculus L.

6.3. Alise, Gmelina / Alyssum gmelinii Jord.

6.4. Āmulis, baltais / Viscum album L.

6.5. Armērija, jūrmalas / Armeria maritima (Mill.) Willd.

6.6. Asinszāle, pūkainā / Hypericum hirsutum L.

6.7. Aslape, dižā / Cladium mariscus (L.) Pohl.

6.8. Augstiņš, jūrmalas / Centaurium littorale (Turner) Gilmour

6.9. Augstiņš, skaistais / Centaurium pulchellum (Sw.) Druce

6.10. Auzene, meža / Festuca altissima All.

6.11. Āžloks, jūrmalas / Triglochin maritimum L.

6.12. Balodene, skaistaugļu / Atriplex calotheca (Rafn) Fr.

6.13. Baltmeldrs, rūsganais / Rhynchospora fusca (L.) W. T. Aiton

6.14. Bezdelīgactiņa / Primula farinosa L.

6.15. Bezgale, prūšu / Laserpitium prutenicum L.

6.16. Bitene, sarmatainā / Geum hispidum Fr.

6.17. Blizme, rūsganā / Blysmus rufus (Huds.) Link

6.18. Brūngalvīte, lielziedu / Prunella grandiflora (L.) Scholler

6.19. Brūnkāte, bālziedu / Orobanche pallidiflora Wimm. et Grab.

6.20. Brūnkāte, lielā / Orobanche elatior Sutton

6.21. Brūnvālīte, ārstniecības / Sanguisorba officinalis L.

6.22. Cefalantēra, sarkanā / Cephalanthera rubra (L.) Rich.

6.23. Cekuliņš, piramidālais / Ajuga pyramidalis L.

6.24. Cekuliņš, Ženēvas / Ajuga genevensis L.

6.25. Ceļteka, jūrmalas / Plantago maritima L.

6.26. Cietpaparde, Brauna / Polystichum braunii (Spenn.) Fee

6.27. Cietpaparde, daivainā / Polystichum aculeatum (L.) Roth.

6.28. (svītrots ar MK 27.07.2004. noteikumiem Nr.627)

6.29. Cietpiene, krūmu / Crepis praemorsa (L.) Tausch.

6.30. Cietpiene, mīkstā / Crepis mollis (Jacq.) Asch.

6.31. Cietsēkle, ārstniecības / Lithospermum officinale L.

6.32. Cinna, platlapu / Cinna latifolia (Trevir.) Griseb.

6.33. Cīrulītis, dobais / Corydalis cava (L.) Schweigg. et Körte

6.34. Cīrulītis, vidējais / Corydalis intermedia (L.) Mérat

6.35. Cirvene, šaurlapu / Alisma lanceolatum With.

6.36. Cirvene, zālainā / Alisma gramineum Lej.

6.37. Cūknātre, spārnainā / Scrophularia umbrosa Dumort.

6.38. Čuža, krūmu / Pentaphylloides fruticosa (L.) O. Schwarz

6.39. Daudzlape, pamīšziedu / Myriophyllum alterniflorum DC.

6.40. Dedestiņa, jūrmalas / Lathyrus maritimus (L.) Bigelow

6.41. Dedestiņa, kalnu / Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler

6.42. Dedestiņa, melnā / Lathyrus niger (L.) Bernh.

6.43. Dedestiņa, zirņveida / Lathyrus pisiformis L.

6.44. Diedzene, purva / Zannichellia palustris L.

6.45. Dievkrēsliņš, purva / Euphorbia palustris L.

6.46. Divlape, sirdsveida / Listera cordata (L.) R. Br.

6.47. Diždadzis, birztalas / Arctium nemorosum Lej.

6.48. Dižmeldrs, brūnais / Cyperus fuscus L.

6.49. Dobziede, zaļā / Coeloglossum viride (L.) Hartm.

6.50. Donis, kūdrāja / Juncus stygius L.

6.51. Donis, sīpoliņu / Juncus bulbosus L.

6.52. Donis, skrajais / Juncus squarrosus L.

6.53. Donis, strupais / Juncus subnodulosus Schrank

6.54. Donis, Žerāra / Juncus gerardii Loisel.

6.55. Drudzene, krustlapu / Gentiana cruciata L.

6.56. Drudzene, tumšzilā / Gentiana pneumonanthe L.

6.57. Drudzenīte, rūgtā / Gentianella amarella (L.) Börner

6.58. Dzegužkurpīte, dzeltenā / Cypripedium calceolus L.

6.59. Dzegužpirkstīte, asinssarkanā / Dactylorhiza cruenta (O. F. Müll.) Soó

6.60. Dzegužpirkstīte, Baltijas / Dactylorhiza baltica (Klinge) N. I. Orlova

6.61. Dzegužpirkstīte, Fuksa / Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó

6.62. Dzegužpirkstīte, plankumainā / Dactylorhiza maculata (L.) Soó

6.63. Dzegužpirkstīte, Rusova / Dactylorhiza russowii (Klinge) Holub

6.64. Dzegužpirkstīte, stāvlapu / Dactylorhiza incarnata (L.) Soó

6.65. Dzegužpuķe, bruņcepuru / Orchis militaris L.

6.66. Dzegužpuķe, deguma / Orchis ustulata L.

6.67. Dzegužpuķe, vīru / Orchis mascula (L.) L.

6.68. Dzegužpuķe, zalkšu / Orchis morio L.

6.69. Efeja, Baltijas / Hedera helix var. baltica Rehder

6.70. Embotiņš, ķiploku / Teucrium scordium L.

6.71. Ēnpaparde, vārpu / Blechnum spicant (L.) Roth.

6.72. Epipogija, bezlapainā / Epipogium aphyllum Sw.

6.73. Esparsete, smiltāju / Onobrychis arenaria (Kit.) DC.

6.74. Ezerene, dzeloņsporu / Isoëtes echinospora Durieu

6.75. Ezerene, gludsporu / Isoëtes lacustris L.

6.76. Ezerrieksts, peldošais / Trapa natans L.

6.77. Ežgalvīte, kamolainā / Sparganium glomeratum (Laest.) Neuman

6.78. Ežgalvīte, šaurlapu / Sparganium angustifolium Michx.

6.79. Ežgalvīte, zālainā / Sparganium gramineum Georgi

6.80. Gaiļpiesis, augstais / Delphinium elatum L.

6.81. Gimnadēnija, odu / Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.

6.82. Gladiola, jumstiņu / Gladiolus imbricatus L.

6.83. Glīvene, matveida / Potamogeton trichoides Cham. et Schltdl.

6.84. Glīvene, smaillapu / Potamogeton acutifolius Link

6.85. Grīslis, akotainais / Carex atherodes Spreng.

6.86. Grīslis, Buksbauma / Carex buxbaumii Wahlenb.

6.87. Grīslis, Devela / Carex davalliana Sm.

6.88. Grīslis, divsēklu / Carex disperma Dewey

6.89. Grīslis, knābja / Carex rhynchophysa C. A. Mey.

6.90. Grīslis, kūdrāja / Carex heleonastes Ehrh.

6.91. Grīslis, Ligeras / Carex ligerica J. Gay

6.92. Grīslis, Makenzija / Carex mackenziei V. I. Krecz.

6.93. Grīslis, matainais / Carex pilosa Scop.

6.94. Grīslis, palu / Carex paupercula Michx.

6.95. Grīslis, pēdveida / Carex rhizina Blytt ex Lindblom

6.96. Grīslis, pleznveida / Carex ornithopoda Willd.

6.97. Grīslis, Reihenbaha / Carex reichenbachii Bonnet

6.98. Grīslis, Skandināvijas / Carex scandinavica E. W. Davies

6.99. Grīslis, ūdeņu / Carex aquatilis Wahlenb.

6.100. Grīslis, vizuļu / Carex brizoides L.

6.101. Gundega, sīpoliņu / Ranunculus bulbosus L.

6.102. Gundega, villainā / Ranunculus lanuginosus L.

6.103. Ģipsene, garkātu / Gypsophila fastigiata L.

6.104. Hermīnija, vienguma / Herminium monorchis (L.) R. Br.

6.105. Hidrilla, mieturu / Hydrilla verticillata (L.f.) Royle

6.106. Īve, parastā / Taxus baccata L.

6.107. Jāņeglīte, dižā / Pedicularis sceptrum-carolinum L.

6.108. Jāņeglīte, meža / Pedicularis sylvatica L.

6.109. Kailpaparde, Roberta / Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newman

6.110. Kāpumiezis, Eiropas / Hordelymus europaeus (L.) Harz.

6.111. Kārkls, mellenāju / Salix myrtilloides L.

6.112. Kaulīnija, lokanā / Najas flexilis (Willd.) Rostk. et W.L.E. Schmidt

6.113. Kaulīnija, mazā / Najas minor All.

6.114. Kazroze, pakalnu / Epilobium collinum C. C. Gmel.

6.115. Kazroze, tumšzaļā / Epilobium obscurum Schreb.

6.116. Klintene, melnā / Cotoneaster niger (Wahlb.) Fr.

6.117. Klintene, Skandināvijas / Cotoneaster scandinavicus B. Hylmö

6.118. Knīdija, mānīgā / Cnidium dubium (Schkuhr) Thell.

6.119. Koraļsakne, trejdaivu / Corallorrhiza trifida Châtel

6.120. Kosa, lielā / Equisetum telmateia Ehrh.

6.121. Kosa, meldru / Equisetum scirpoides Michx.

6.122. Krastene, vienzieda / Littorella uniflora (L.) Asch.

6.123. Kreimule, Alpu / Pinguicula alpina L.

6.124. Kreimule, parastā / Pinguicula vulgaris L.

6.125. Krustābele, šķībkausa / Crataegus plagiosepala Pojark.

6.126. Kurpīte, dzeltenā / Aconitum lasiostomum Rchb.

6.127. Ķekarpaparde, plūksnu / Botrychium multifidum (S. G. Gmel.) Rupr.

6.128. Ķekarpaparde, vienkāršā / Botrychium simplex E. Hitchc.

6.129. Ķekarpaparde, Virdžīnijas / Botrychium virginianum (L.) Sw.

6.130. Ķekarpaparde, zarainā / Botrychium matricariifolium A. Braun ex W. D. J. Koch

6.131. Ķērsa, izlocītā / Cardamine flexuosa With.

6.132. Ķērsa, pūkainā / Cardamine hirsuta L.

6.133. Ķiverene, šķēplapu / Scutellaria hastifolia L.

6.134. Lakacis, šaurlapu / Pulmonaria angustifolia L.

6.135. Laksis / Allium ursinum L.

6.136. Linlape, Alpu / Thesium alpinum L.

6.137. Linlape, pļavas / Thesium ebracteatum Hayne

6.138. Lipare, Lēzeļa / Liparis loeselii (L.) Rich.

6.139. Lobēlija, Dortmaņa / Lobelia dortmanna L.

6.140. (svītrots ar MK 27.07.2004. noteikumiem Nr.627)

6.141. Madara, Šultesa / Galium schultesii Vest

6.142. Madara, trejziedu / Galium triflorum Michx.

6.143. Mārsmilga, dienvidu / Hierochloe australis (Schrad.) Roem. et Schult.

6.144. Mātsakne, purva / Angelica palustris (Besser) Hoffm.

6.145. Mazmeldrs, ciņu / Trichophorum cespitosum (L.) Hartm.

6.146. Melncere, rūsganā / Schoenus ferrugineus L.

6.147. Mēlziede, Sibīrijas / Ligularia sibirica (L.) Cass.

6.148. Mēnesene, daudzgadīgā / Lunaria rediviva L.

6.149. Miešķis, krāsu / Galium tinctorium (L.) Scop.

6.150. Miķelīte, jūrmalas / Aster tripolium L.

6.151. Mugurene, mieturu / Polygonatum verticillatum (L.) All.

6.152. Najāda, jūras / Najas marina L.

6.153. Naktsvijole, smaržīgā / Platanthera bifolia (L.) Rich.

6.154. Naktsvijole, zaļziedu / Platanthera chlorantha (Custer) Rchb.

6.155. Nārbulis, sekstainais / Melampyrum cristatum L.

6.156. Neļķe, Fišera / Dianthus fischeri Spreng.

6.157. Neļķe, krāšņā / Dianthus superbus L.

6.158. Neļķe, smiltāja / Dianthus arenarius L.

6.159. Neotiante, cepurainā / Neottianthe cucullata (L.) Schltr.

6.160. Ofrīda, mušu / Ophrys insectifera L.

6.161. Pagaurs, jūrmalas / Spergularia salina J. et C.Presl

6.162. Pameldrs, daudzstublāju / Eleocharis multicaulis (Sm.) Desv.

6.163. Pameldrs, sīkais / Eleocharis parvula (Roem. et Schult.) Bluff, Nees et Schauer

6.164. Pienene, purva / Taraxacum palustre Lam. et DC.

6.165. Pienzāle, jūrmalas / Glaux maritima L.

6.166. Plakanstaipeknis, parastais / Diphasiastrum complanatum (L.) Holub

6.167. Plakanstaipeknis, trejvārpu / Diphasiastrum tristachyum (Pursh.) Holub

6.168. Plaukšķene, ausainā / Silene otites (L.) Wibel

6.169. Plaukšķene, sīkziedu / Silene borysthenica (Gruner) Walters

6.170. Plaukšķene, zaļziedu / Silene chlorantha (Willd.) Ehrh.

6.171. Pukcinellija, matveida / Puccinellia capillaris (Lilj.) Jansen

6.172. Pūķgalve, Ruiša / Dracocephalum ruyschiana L.

6.173. Pundurbērzs / Betula nana L.

6.174. Pundurgrimonis, Zviedrijas / Chamaepericlymenum suecicum (L.) Asch. et Graebn.

6.175. Pūslene, gaišdzeltenā / Utricularia ochroleuca R. W. Hartm.

6.176. Raganzālīte, lielā / Circaea lutetiana L.

6.177. Rasene, vidējā / Drosera intermedia Hayne

6.178. Retējs, Kranca / Potentilla crantzii (Crantz) Beck ex Fritsch

6.179. (svītrots ar MK 27.07.2004. noteikumiem Nr.627)

6.180. Rūgtene, ārstniecības / Gratiola officinalis L.

6.181. Rūgtlape, Igaunijas / Saussurea esthonica Baer ex Rupr.

6.182. Rupija, jūras / Ruppia maritima L.

6.183. Sārtene, grīņa / Erica tetralix L.

6.184. Saulrietenis, atvašu / Jovibarba sobolifera (L.Sims) Opiz

6.185. Saulrozīte, naudiņu / Helianthemum nummularium (L.) Mill.

6.186. Septiņvīre, apaļā / Phyteuma orbiculare L.

6.187. Sīkeglīte, ūdenspiparu / Elatine hydropiper L.

6.188. Sīkpaparde, mūru / Asplenium ruta-muraria L.

6.189. Sīkpaparde, plūksnu / Asplenium trichomanes L.

6.190. Silpurene, meža / Pulsatilla patens (L.) Mill.

6.191. Silpurene, pļavas / Pulsatilla pratensis (L.) Mill.

6.192. Skābardis, parastais / Carpinus betulus L.

6.193. Skalbe, Sibīrijas / Iris sibirica L.

6.194. Skarene, skrajziedu / Poa remota Forselles

6.195. Smiltenīte, zāļlapu / Arenaria procera Spreng.

6.196. Staipeknītis, palu / Lycopodiella inundata (L.) Holub.

6.197. Subulārija, ūdeņu / Subularia aquatica L.

6.198. Sūnene, purva / Hammarbya paludosa (L.) Kuntze

6.199. Suņburkšķis, spožais / Anthriscus nitida (Wahlenb.) Hazsl.

6.200. Sūrene, vairvasiņu / Polygonum viviparum L.

6.201. Tofīldija, kauslapu / Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb.

6.202. Tragantzirnis, nokarenais / Astragalus penduliflorus Lam.

6.203. Ūdensgundega, jūras / Batrachium baudotii (Godr.) F. W. Schultz

6.204. Ūdenszāle, Lietuvas / Glyceria lithuanica (Gorski) Gorski

6.205. Ūdenszāle, svītrainā / Glyceria striata (Lam.) Hitchc.

6.206. Vairoglape, parastā / Hydrocotyle vulgaris L.

6.207. Vārpata, doņu / Elytrigia junceiformis Á.et D. Löve

6.208. Veronika, kalnu / Veronica montana L.

6.209. Vienlape, purvāja / Malaxis monophyllos (L.) Sw.

6.210. Vijolīte, augstā / Viola elatior Fr.

6.211. Vijolīte, dumbrāja / Viola persicifolia Schreb.

6.212. Vīrcele, Lēzeļa / Linaria loeselii Schweigg.

6.213. Zaķauza, Benekena / Bromopsis benekenii (Lange) Holub.

6.214. Zeltlape, krāsu / Serratula tinctoria L.

6.215. Zeltstarīte, iesārtā / Gagea erubescens (Besser) Schult. et Schult. f.

6.216. Ziemciete, vidējā / Pyrola media Sw.

6.217. Zilpodze, jūrmalas / Eryngium maritimum L.

6.218. Zobainīte, sīpoliņu / Dentaria bulbifera L.

6.219. Zvaigznīte, lielā / Astrantia major L.

6.220. Asinszāle, kalnu / Hypericum montanum L.

6.221. Brūnkāte, zilganā / Orobanche coerulescens Stephan

6.222. Dzegužpirkstīte, iedzeltenā / Dactylorhiza ochroleuca (Wüstnei ex Boll) Holub

6.223. Kārkls, divkrāsu / Salix phylicifolia L.

6.224. Kārkls, ložņu / Salix repens L.

6.225. Krustābele, divirbuļu / Crataegus laevigata (Poir.) DC.

6.226. Krustābele, Lindmaņa / Crataegus lindmanii Hrabet.-Uhr.

6.227. Roze, ādlapainā / Rosa coriifolia Fr.

6.228. Roze, mīkstā / Rosa mollis Sm.

6.229. Roze, smaržlapu / Rosa rubiginosa L.

6.230. Sausserdis, Pallasa / Lonicera caerulea var. pallasii (Ledeb.) Cin.

6.231. Segliņš, kārpainais / Euonymus verrucosus Scop.

7. Sūnas

7.1. Āķīte, Lapzemes / Hamatocaulis lapponicus (Norrl.) Hedenäs

7.2. Āķīte, spīdīgā / Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs

7.3. Andreja, klints / Andreaea rupestris Hedw.

7.4. Apaļlape, iegarenā / Odontoschisma elongatum (Limpr.) Evans

7.5. Apaļlape, kailā / Odontoschisma denudatum (Nees) Dum.

7.6. Apaļlape, sfagnu / Odontoschisma sphagni (Dicks.) Dum.

7.7. Apaļvācelīte, spurainā / Aphanorhegma patens (Hedw.) Lindb.

7.8. Avoksne, tūbainā / Philonotis tomentella Mol.

7.9. Avotsūna, Dalekarlijas / Fontinalis dalecarlica B., S. et G.

7.10. Avotsūna, hipnu / Fontinalis hypnoides Hartm.

7.11. Bacānija, trejdaivu / Bazzania trilobata (L.) S. Gray

7.12. Bārdaine, alveju / Pogonatum aloides (Hedw.) P. Beauv.

7.13. Bārdlape, Kunces / Barbilophozia kunzeana (Hūb.) Gams

7.14. Bārdlape, sašaurinātā / Barbilophozia attenuata (Mart.) Loeske

7.15. Bārdlape, staipekņu / Barbilophozia lycopodioides (Wallr.) Loeske

7.16. Bārkstlape, tūbainā / Trichocolea tomentella (Ehrh.) Dum.

7.17. Bartrāmija, gludā / Bartramia ithyphylla Brid.

7.18. Buksbaumija, zaļā / Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. et DC) Brid. ex Moug. et Nestl.

7.19. Cepurene, bārkstainā / Encalypta ciliata Hedw.

7.20. (svītrots ar MK 27.07.2004. noteikumiem Nr.627)

7.21. Divzobe, Dramonda / Dicranum drummondii C. Mūll.

7.22. Divzobe, gluddzīslas / Dicranum leioneuron Kindb.

7.23. Divzobe, zaļā / Dicranum viride (Sull. et Lesq.) Lindb.

7.24. Dižspārne, avota / Octodiceras fontanum (B. Pyl.) Lindb.

7.25. Dumbrene, apaļlapu / Calliergon trifarium (Web. et Mohr) Kindb.

7.26. Dumbrene, dižlapu / Calliergon megalophyllum Mik.

7.27. Dzīparene, spurainā / Paludella squarrosa (Hedw.) Brid.

7.28. Fosombronija, dobuļu / Fossombronia foveolata Lindb.

7.29. Frulānija, tamariska / Frullania tamarisci (L.) Dum.

7.30. Garkaklīte, šaubīgā / Trematodon ambiguus (Hedw.) Hornsch .

7.31. Garknābīte, mūru / Rhynchostegium murale (Hedw.) B., S. et G.

7.32. Gredzenvācelīte, tievā / Gyroweisia tenuis (Hedw.) Schimp.

7.33. Grubuļlape, diegveida / Pterigynandrum filiforme Hedw.

7.34. Īslaicīte, zobainā / Ephemerum serratum (Hedw.) Hampe

7.35. Īsvācelīte, uzpūstā / Brachythecium turgidum (Hartm.) Kindb.

7.36. Īvlape, Visgrilla / Taxiphyllum wissgrillii (Garov.) Wijk et Marg.

7.37. Jungermannija, apaļvācelītes / Jungermannia sphaerocarpa Hook.

7.38. Jungermannija, gludkausiņa / Jungermannija leiantha Grolle

7.39. (svītrots ar MK 27.07.2004. noteikumiem Nr.627)

7.40. Kaļķenīte, avota / Gymnostomum calcareum Nees et Hornsch.

7.41. Kaļķenīte, zilganzaļā / Gymnostomum aeruginosum Sm.

7.42. Krāčsūna, Donavas / Cinclidotus danubicus Schiffn. et Baumg.

7.43. Krūmīte, lapsastu / Thamnobryum alopecurum (Hedw.) Gang.

7.44. Krūmīte, tufa / Eucladium verticillatum (Brid.) B., S. et G.

7.45. Ķīļlape, Hellera / Anastrophyllum hellerianum (Lindenb.) Schust.

7.46. Ķīļlape, mazā / Anastrophyllum minutum (Schreb.) Schust.

7.47. (svītrots ar MK 27.07.2004. noteikumiem Nr.627)

7.48. Lāpstīte, birztalu / Scapania nemorea (L.) Grolle

7.49. Lāpstīte, īssmailes / Scapania mucronata Buch.

7.50. Lāpstīte, mēlveida / Scapania lingulata Buch.

7.51. Lāpstīte, purva / Scapania paludicola Loeske et K. Mūll.

7.52. Lāpstīte, viļņainā / Scapania undulata (L.) Dum.

7.53. Leženeja, doblapu / Lejeunea cavifolia (Ehrh.) Lindb.

7.54. Mannija, smaržīgā / Mannia fragrans (Balbis) Frye et Clark

7.55. Merkija, Īrijas / Moerckia hibernica (Hook.) Gott.

7.56. Mēslsūna, Pensilvānijas / Splachnum pensylvanicum (Brid.) Grout ex Crum

7.57. Mēslsūna, sarkanā / Splachnum rubrum Hedw.

7.58. Mēslsūna, šaurpūslīšu / Splachnum sphaericum Hedw.

7.59. (svītrots ar MK 27.07.2004. noteikumiem Nr.627)

7.60. Mēzija, garsetas / Meesia longiseta Hedw.

7.61. (svītrots ar MK 27.07.2004. noteikumiem Nr.627)

7.62. Mēzija, trīsrindu / Meesia triquetra (Richter) Āngstr.

7.63. Mietvācelīte, greizknābīša / Hymenostylium recurvirostrum (Hedw.) Dix.

7.64. Mirīnija, palienes / Myrinia pulvinata (Wahlenb.) Schimp.

7.65. Nardija, zemessomiņu / Nardia geoscyphus (De Not.) Lindb.

7.66. Nekera, viļņainā / Neckera crispa Hedw.

7.67. Pārzobe, Baumgartnera / Zygodon baumgartneri Malta

7.68. Pārzobe, košzaļā / Zygodon viridissimus (Dicks.) Brid.

7.69. Plagiope, Ēdera / Plagiopus oederiana Crum et Anderson

7.70. Porenīte, Korda / Porella cordaeana (Hūb.) Moore

7.71. Porenīte, plakanlapu / Porella platyphylla (L.) Pfeiff.

7.72. (svītrots ar MK 27.07.2004. noteikumiem Nr.627)

7.73. Pūkcepurene, Laiela / Orthotrichum lyellii Hook. et Tayl.

7.74. Pūkcepurene, lēverzobu / Orthotrichum striatum Hedw.

7.75. (svītrots ar MK 27.07.2004. noteikumiem Nr.627)

7.76. (svītrots ar MK 27.07.2004. noteikumiem Nr.627)

7.77. Rebūlija, puslodes / Reboulia hemisphaerica (L.) Raddi

7.78. Ričija, Hībenera / Riccia huebenerana Lindb.

7.79. Ričija, skropstainā / Riccia ciliata Hoffm.

7.80. Ričija, tīklotā / Riccia cavernosa Hoffm. em. Raddi

7.81. Ričijvācelīte, peldošā / Ricciocarpos natans (L.) Corda

7.82. Rikardija, daudzzaru / Riccardia multifida (L.) S. Gray

7.83. Rikardija, ieliektā / Riccardia incurvata Lindb.

7.84. Rikardija, jomainā / Riccardia chamaedryfolia (With.) Grolle

7.85. Rikardija, pirkstainā / Riccardia palmata (Hedw.) Carruth.

7.86. Rožgalvīte, Ontario / Rhodobryum ontariense (Kindb.) Kindb.

7.87. Samtīte, apaļlapu / Bryum cyclophyllum (Schwaegr.) B. et S.

7.88. Samtīte, Blinda / Bryum blindii B., S. et G.

7.89. Samtīte, garenlapu / Bryum oblongum Lindenb.

7.90. Samtīte, Neidamas / Bryum neodamense Itzigs. ex C. Mūll.

7.91. Samtīte, Noltona / Bryum knowltonii Barnes

7.92. (svītrots ar MK 27.07.2004. noteikumiem Nr.627)

7.93. Sarmenīte, vilnainā / Racomitrium lanuginosum (Hedw.) Brid.

7.94. Selānija, zilganā / Saelania glaucescens (Hedw.) Broth.

7.95. Sfagns, jumstiņu / Sphagnum imbricatum Hornsch. ex Russ.

7.96. Sfagns, Lindberga / Sphagnum lindbergii Schimp. ex Lindb.

7.97. Sfagns, mīkstais / Sphagnum molle Sull.

7.98. Sīkstrupknābe, jungermanniju / Platydictya jungermannoides (Brid.) Crum

7.99. Sīkvācelīte, melnējošā / Catoscopium nigritum (Hedw.) Brid.

7.100. Sirpjlape, staipekņu / Drepanocladus lycopodioides (Brid.) Warnst.

7.101. Sirpjlape, tievdzīslas / Drepanocladus tenuinervis T. Kop.

7.102. Smaillape, bantrijas / Lophozia bantriensis (Hook.) Steph.

7.103. Smaillape, astīšu / Lophozia ascendens (Warnst.) Schust.

7.104. Smaillape, Bādenes / Lophozia badensis (Gott. ex Rabenh.) Schiffn.

7.105. Smaillape, galvainā / Lophozia capitata (Hook.) Macoun

7.106. Smaillape, Rutes / Lophozia rutheana (Limpr.) Howe

7.107. Somenīte, sfagnu / Calypogeia sphagnicola (H. Arn. et J.Perss.) Warnst. et Loeske

7.108. (svītrots ar MK 27.07.2004. noteikumiem Nr.627)

7.109. Somenīte, Zviedrijas / Calypogeia suecica (H. Arn. et J. Perss.) K. Mūll.

7.110. Spārnene, Arnolda / Fissidens arnoldii Ruthe

7.111. Spārnene, resnsetas / Fissidens crassipes Wils. ex B., S. et G.

7.112. Spulgsūna, alu / Schistostega pennata (Hedw.) Web. et Mohr

7.113. Stardzīslene, nokarenā / Antitrichia curtipendula (Hedw.) Brid.

7.114. Stāvaine, ēnāja / Hylocomium umbratum (Hedw.) B., S. et G.

7.115. Strupzobe, bālganā / Amblyodon dealbatus (Hedw.) B. et S.

7.116. Stumbrsomenīte, Flotova / Harpanthus flotovianus (Nees) Nees

7.117. Stumbrsomenīte, vairogveida / Harpanthus scutatus (Web. et Mohr) Spruce

7.118. Suņzobe, kārpainā / Cynodontium strumiferum (Hedw.) Lindb.

7.119. Suņzobe, mīkstā / Cynodontium tenellum (B., S. et G.) Limpr.

7.120. Svītraine, sprogainā / Rhabdoweisia crispata (With.) Lindb.

7.121. Svītraine, trauslzobu / Rhabdoweisia fugax (Hedw.) B., S. et G.

7.122. Šķeltcepurene, Agasica / Schistidium agassizii Sull. et Lesq.

7.123. Šķeltzobe, spurainā / Dryptodon patens (Hedw.) Brid.

7.124. Šķībvācelīte, nemanāmā / Plagiothecium latebricola B., S. et G.

7.125. Teilorija, tievā / Tayloria tenuis (With.) Schimp.

7.126. Trejsmailīte, līdzīgā / Tritomaria exsectiformis (Breidl.) Löske

7.127. Trejsmailīte, pieczobu / Tritomaria quinquedentata (Huds.) Buch

7.128. Trejsmailīte, šķeltā / Tritomaria exsecta (Schrad.) ex Loeske

7.129. Tumšradze, gludā / Phaeoceros laevis (L.) Prosk.

7.130. Vienādvācelīte, peļastes / Isothecium myosuroides Brid.

7.131. Vijzobe, mēlītes / Tortula lingulata Lindb.

7.132. Vijzobe, platlapu / Tortula latifolia Bruch ex Hartm.

7.133. Vijzobīte, trauslā / Tortella fragilis (Drumm.) Limpr.

7.134. Zaļastīte, gludā / Myurella julacea (Schwaegr.) B., S. et G.

7.135. Zeligērija, struplapu / Seligeria campylopoda Kindb.

7.136. Zemessomenīte, smaržīgā / Geocalyx graveolens (Schrad.) Nees

7.137. Zobainīte, blīvā / Conardia compacta (C. Mūll.) Robins.

7.138. Nekera, gludā / Neckera complanata (Hedw.) Hüb.

7.139. Šķībvācelīte, viļņainā / Plagiothecium undulatum (Hedw.) B., S. & G.

8. Ķērpji

8.1. Alektorija, atvasainā / Alectoria sarmentosa (Ach. ) Ach.

8.2. Artonija, cinobrsarkanā / Arthonia cinnabarina (DC.) Wallr.

8.3. Artonija, kaķpēdiņu / Arthonia leucopellea (Ach.) Almq.

8.4. Artonija, kastaņbrūnā / Arthonia spadicea Leight.

8.5. Artonija, pelnupelēkā / Arthonia cinereopruinosa Schaer.

8.6. Artonija, sīkpunktainā / Arthonia byssacea (Weigel) Almq.

8.7. Artonija, vīnkrāsas / Arthonia vinosa Leight.

8.8. Bacīdija, bālā / Bacidia rosella (Pers.) De Not.

8.9. Baktrosporas / Bactrospora spp.

8.10. Biatora, lodveida / Biatora sphaeroides (Dicks.) Körb.

8.11. Briorija, divkrāsainā / Bryoria bicolor (Ehrh.) Brodo et D. Hawksw.

8.12. Cetrēlija, olīvzaļā / Cetrelia olivetorum (Nyl.) W. L. Culb. et C. F. Culb.

8.13. Cifēlija, sēdošā / Cyphelium sessile (Pers.) Frevis

8.14. Cistokoleja, melnā / Cystocoleus ebeneus (Dillwyn ) Thwaites

8.15. Dermatokarpons, brūnganais / Dermatocarpon luridum (With.) J. R. Laudon

8.16. Evernija, izplestā / Evernia divaricata (L.) Ach.

8.17. Evernija, vidējā / Evernila mesomorpha Nyl.

8.18. Flavoparmēlija, krokainā / Flavoparmelia caperata (L.) Hale

8.19. Gialekta, gobu / Gyalecta ulmi (Sw.) Zahlbr.

8.20. Henotēka, brūngalvainā / Chaenotheca phaeocephala (Turner) Th. Fr.

8.21. Henotēka, zaļganā / Chaenotheca chlorella (Ach.) Mūll. Arg.

8.22. Hipogimnija, lentveida / Hypogymnia vittata (Ach.) Parrique

8.23. Kalīcija, apsarmotā / Calicium adspersum Pers.

8.24. Kladonija, lapveida / Cladonia foliacea (Huds.) Willd.

8.25. Kladonija, paresninātā / Cladonia incrassata Flörke

8.26. Kliostoma, dzeltenīgā / Cliostomum corrugatum (Ach.:Fr.) Fr.

8.27. Kollemas / Collema spp.

8.28. Ksantoparmēlija, Mužo / Xanthoparmelia mougeotii (Schaer. ex D. Dieter) Hale

8.29. Leptogija, piesātinātā / Leptogium saturninum (Dicks.) Nyl.

8.30. Leptogija, zilganā / Leptogium cyanescens (Rabenh.) Körb.

8.31. Melanelija, brūnmelnā / Melanelia fuligonosa (Fr. ex Duby) Essl. in Egan

8.32. Melanelija, smalkā / Melanelia elegantula (Zahlbr.) Essl.

8.33. Menegacija, caurumainā / Menegazzia terebrata (Hoffm.) A. Massal.

8.34. Mikoblasts, asinssārtais / Mycoblastus sanguinarius (L.) Norman

8.35. Nefroma, gludā / Nephroma laevigatum Ach.

8.36. Nefroma, vienādā / Nephroma parile (Ach.) Ach.

8.37. Opegrafa, izlocītā / Opegrapha vermicellifera (Kunze) J. R. Laundon

8.38. Opegrafa, zaļā / Opegrapha viridis (Pers. ex Ach.) Behlen et Desberger

8.39. Parmeliella, koraļveida / Parmeliella triptophylla (Ach.) Mūll. Arg.

8.40. Parmelīna, liepu / Parmelina tiliacea (Hoffm.) Hale

8.41. Parmēlija, nabveida / Parmelia omphalodes (L.) Ach.

8.42. Peltigera, dzīslainā / Peltigera venosa (L.) Hoffm.

8.43. Pertuzārija, caurumainā / Pertusaria pertusa (Weigel) Tuck.

8.44. Pertuzārija, dzeltenīgā / Pertusaria flavida (DC.) J. R. Laundon

8.45. Pertuzārija, puslodes / Pertusaria hemisphaerica (Flörke) Erichsen

8.46. Piknotēlija, knupjveida / Pycnothelia papillaria (Ehrh.) Dufour

8.47. Plaušķērpis, dobumainais / Lobaria scrobiculata (Scop.) DC.

8.48. Plaušķērpis, parastais / Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.

8.49. Pleurostikta, kausveida / Pleurosticta acetabulum (Neck.) Elix et Lumbsch in Lumbsch

8.50. Ramalīna, trauslā / Ramalina thrausta (Ach.) Ach.

8.51. Skleroforas / Sclerophora spp.

8.52. Solorina, maisveida / Solorina saccata (L.) Ach.

8.53. Stereokaulons, blīvais / Stereocaulon condensatum Hoffm.

8.54. Telotrēma, zvīņainā / Thelotrema lepadinum (Ach.) Ach.

8.55. Umbilikārija, daudzlapu / Umbilicaria polyphylla (L.) Baumg.

8.56. Usneja, dāsnā / Usnea florida (L.) Weber ex F. H. Wigg.

8.57. Kalīcija, ozolu / Calicium quercinum Pers.

8.58. Kladonija, parazītiskā / Cladonia parasitica (Hoffm.) Hoffm.

8.59. Akrokordija, dobumainā / Acrocordia cavata (Ach.) R. Harris

8.60. Artonija, artonijveida / Arthonia arthonioides (Ach.) A. L. Sm.

9. Sēnes

9.1. Aknene, parastā / Fistulina hepatica Schaeff.

9.2. Ausene, ēzeļu / Otidea onotica (Pers.) Fuck.

9.3. Baltmietene, trīskrāsu / Leucopaxillus compactus (Fr.) Neuh.

9.4. Beka, pārslainā / Boletus erythropus Fr.

9.5. Beka, velna / Boletus satanas Lenz

9.6. Cietpiepe, melnsvītras / Phellinus nigrolimitatus (Rom.) Bourd.

9.7. Cietpiepe, tumšbrūnā / Phellinus ferrugineofuscus (P. Karst.) Bourd.

9.8. Cietpore, melnējošā / Rigidoporus crocatus (Pat.) Ryvarden

9.9. Cūkausis, violetais / Gomphus clavatus (Pers.:Fr.) S. F. Gray

9.10. Čemurene, čemurainā / Grifolia umbellata (Pers.:Fr.) Pil.

9.11. Čemurene, daivainā / Grifola frondosa (Dicks.:Fr.) S. F. Gray

9.12. (svītrots ar MK 27.07.2004. noteikumiem Nr.627)

9.13. Dižadatene, zarainā / Hericium coralloides (Scop.:Fr.) Pers.

9.14. Dižsardzene, meiteņu / Macrolepiota puellaris (Fr.) Mos.

9.15. Dižvālene, milzu / Clavariadelphus pistillaris (Fr.) Donk.

9.16. Dižvālene, nošķeltā / Clavariadelphus truncatus (Quēl.) Donk.

9.17. Kātpūpēdis, skropstainais / Tulostoma fimbriatum Fr.

9.18. Kātpūpēdis, ziemas / Tulostoma brumale Pers.:Pers.

9.19. Kaussēne, smiltāju / Peziza ammophila Dur. et Mont.

9.20. Kazbārde, krokainā / Sparassis crispa (Fr.) Fr.

9.21. Korallene, zeltainā / Ramaria aurea (Fr.) Quēl.

9.22. Kserula, sakņkāta / Xerula radicata (Relhan:Fr.) Dorfelt

9.23. Makstssēne, zīdainā / Volvariella bombycina (Schaeff.:Fr.) Sing.

9.24. Mušmire, bārkstainā / Amanita strobiliformis (Vitt.) Bert.

9.25. Mušmire, Elija / Amanita eliac Quēl.

9.26. Piepe, rožainā / Fomitopsis rosea (Alb. et. Schw.:Fr.) P. Karst.

9.27. Plakanpiepe, lakas / Ganoderma lucidum (Curt.:Fr.) P. Karst.

9.28. Pūkaine, milzu / Tricholoma colossus (Fr.) Quēl.

9.29. Rūsassēne, sarainā / Asterodon ferruginosus Pat.

9.30. Rūtaine, plaisājošā / Xylobolus frustulatus (Pers.:Fr.) Boidin

9.31. Samtbeka, parazītiskā / Xerocomus parasiticus (Bull.:Fr.) Quēl.

9.32. (svītrots ar MK 27.07.2004. noteikumiem Nr.627)

9.33. Samtbeka, sarkanā / Xerocomus rubellus (Krombh.) Mos.

9.34. Sarkosoma, toverīšu / Sarcosoma globosum (Fr.) Rehm

9.35. Sārtaine, vēdekļa / Rhodotus palmatus (Bull.:Fr.) Maire

9.36. Tintene, kāpu / Coprinus dunarum Stoll

9.37. Tumšbeka, raupjā / Porphyrellus pseudoscaber (Secr.) Sing.

9.38. Turzene, gredzenotā / Tubaria confragosa (Fr.) Kūhner

9.39. Virpainīte, baltrobainā / Stropharia albocrenulata (Peck) Kreisel

9.40. Zeltpore, košā / Hapalopilus croceus (Pers.:Fr.) Murr.

9.41. Zemestauki, Hadriāna / Phallus hadriani Vent.:Pers.

9.42. Zemeszvaigzne, apmalotā / Geastrum coronatum Pers.

9.43. Zemeszvaigzne, biezstaru / Geastrum triplex Jungh.

9.44. (svītrots ar MK 27.07.2004. noteikumiem Nr.627)

9.45. Zemeszvaigzne, rūsganā / Geastrum rufescens Pers .

9.46. Zemeszvaigzne, sekstainā / Geastrum pectinatum Pers.

9.47. Zemeszvaigzne, sīkā / Geastrum minimum Schw.

9.48. Zemeszvaigzne, svītrainā / Geastrum striatum Pers.

9.49. Zemeszvaigzne, vainagotā / Geastrum quadrifidum Pers.

9.50. (svītrots ar MK 27.07.2004. noteikumiem Nr.627)

9.51. Zvīņbeka, melnā / Strobilomyces floccopus (Vahl:Fr.) P. Karst.

9.52. Gliemezene, bērzlapju / Hygrophorus russulata (Schaeff.:Fr.) Quél.

9.53. Jumene, ēnainā / Pluteus umbrosus (Pers.:Fr.) P. Kumm.

9.54. Ksilārija, daudzveidīgā / Xylaria polymorpha (Pers.) Grev.

9.55. Makstsēne, alkšņu / Amanita friabilis (P. Karst.) Bas

9.56. Piltuvene, koksnes / Clitocybe lignatilis (Pers.:Fr.) P. Karst.

9.57. Pūkaine, sarainā / Tricholoma apium Pilat & Svrček

9.58. Sārtlapīte, violetā / Entoloma euchroum (Pers.:Fr.) Donk

9.59. Skaistgalve, vijolīšu / Calocybe ionides (Bull.:Fr.) Kühner & Donk.

9.60. Skrimslene, sarkanā / Tremiscus helvelloides (DC.:Fr.) Donk

9.61. Smilšbeka, kastaņu / Gyroporus castaneus (Bull.:Fr.) Quél.

9.62. Stiklene, rožainā / Hygrocybe calyptraeformis (Berk & Broome) Fayod

9.63. Sviestbeka, purva / Suillus flavidus (Fr.:Fr.) J. S. Presl

9.64. Vītene, Vinneja / Marasmius wynnei Berk & Broome

9.65. Zeltpore, laškrāsas / Hapalopilus salmonicolor (Berk & M. A. Kurtis) Pouzar

9.66. Zvīņene, smaržīgā / Pholiota heteroclita (Fr.:Fr.) Quél

10. Mieturaļģes

1. Kamolīte, ligzdainā / Tolypella nidifica (O. F. Müller) A. Braun

2. Mieturīte, Baltijas / Chara baltica Bruzelius

3. Mieturīte, pavedienu / Chara filiformis Hertzsach

4. Nitella, blāvā / Nitella opaca (Bruzelius) Agardh

5. Nitella, caurspīdīgā / Nitella translucens (Persoon) Agardh

6. Nitella, lokanā / Nitella flexilis (L.) Agardh

2. pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 14.novembra
noteikumiem Nr. 396
Ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu saraksts

(Pielikums MK 12.04.2022. noteikumu Nr. 226 redakcijā)

1. Zīdītāji

1.1. Cauna, meža / Martes martes

1.2. Sesks / Mustela putorius

1.3. Vilks / Canis lupus

1.4. Zaķis, baltais / Lepus timidus

2. Putni

2.1. Mednis / Tetrao urogallus

2.2. Mežirbe / Bonasa bonasia

2.3. Rubenis / Tetrao tetrix

2.4. Zoss, meža / Anser anser

3. Bezmugurkaulnieki

3.1. Upesvēzis, platspīļu / Astacus astacus

3.2. Vīngliemezis, parka / Helix pomatia

4. Ziedaugi un paparžaugi

4.1. Apdzira / Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et Mart.

4.2. (svītrots ar MK 27.07.2004. noteikumiem Nr.627)

4.3. (svītrots ar MK 27.07.2004. noteikumiem Nr.627)

4.4. Purvmirte, parastā / Myrica gale L.

4.5. Staipeknis, gada / Lycopodium annotinum L.

4.6. Staipeknis, vālīšu / Lycopodium clavatum L.

5. Zivis

5.1. Alata / Thymallus thymallus

5.2. Lasis / Salmo salar

5.3. Nēģis, upes / Lampetra fluviatilis

5.4. Palede / Alosa fallax

5.5. Repsis / Coregonus albula

5.6. Salate / Aspius aspius

5.7. Sīga / Coregonus lavaretus

5.8. Taimiņš / Salmo trutta

5.9. Kaze / Pelecus cultratus

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 396Pieņemts: 14.11.2000.Stājas spēkā: 18.11.2000.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 413/417, 17.11.2000.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
12821
{"selected":{"value":"20.04.2022","content":"<font class='s-1'>20.04.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"20.04.2022","iso_value":"2022\/04\/20","content":"<font class='s-1'>20.04.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"31.07.2004","iso_value":"2004\/07\/31","content":"<font class='s-1'>31.07.2004.-19.04.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.11.2000","iso_value":"2000\/11\/18","content":"<font class='s-1'>18.11.2000.-30.07.2004.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
20.04.2022
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"