Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta instrukcija Nr.3

Rīgā 2006.gada 24.janvārī (prot. Nr.5 22.§)

Kārtība, kādā valsts tiešās pārvaldes iestādes ievieto informāciju tiešās pārvaldes iestāžu datu bāzē

Izdota saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 15.panta pirmās daļas 2.punktu

 

I. Vispārīgie jautājumi

1.Instrukcija nosaka kārtību, kādā Valsts kanceleja, ministrijas un īpašu uzdevumu ministru sekretariāti (turpmāk-ministrijas), kā arī Valsts kancelejas, ministriju, Ministru kabineta locekļu un īpašu uzdevumu ministru pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (turpmāk - padotības iestādes) ievieto informāciju tiešās pārvaldes iestāžu datu bāzē (turpmāk-datu bāze).

2.Datu bāze ir pieejama bez pārtraukuma jebkurā diennakts stundā. Ja tiek mainīta datu bāzes darbības platforma vai ir radušies tehniski sarežģījumi, Valsts kanceleja nekavējoties ievieto Ministru kabineta mājas lapā internetā attiecīgu paziņojumu. Valsts kancelejai ir tiesības papildināt un mainīt programmatūru.

II. Atbildīgās amatpersonas un to funkcijas

3.Datu bāzi veido, pārzina un kārto ar Valsts kancelejas direktora rīkojumu norīkota persona - tiešās pārvaldes iestāžu datu bāzes administrators (turpmāk- datu bāzes administrators).

4. Ministrijas norīko šādas atbildīgās amatpersonas:

4.1.atbildīgo amatpersonu ministrijas un padotības iestāžu sadarbībai ar datu bāzes administratoru - ministrijas tiešās pārvaldes iestāžu datu bāzes administratoru (turpmāk-ministrijas datu bāzes administrators);

4.2.atbildīgo amatpersonu informācijas ievadei datu bāzē un regulārai aktualizācijai- ministrijas tiešās pārvaldes iestāžu datu bāzes redaktoru (turpmāk-ministrijas datu bāzes redaktors). Ministrijas datu bāzes administrators un ministrijas datu bāzes redaktors var būt viena un tā pati persona.

5.Padotības iestāžu vadītāji norīko atbildīgo amatpersonu informācijas ievadei datu bāzē un regulārai aktualizācijai - padotības iestāžu tiešās pārvaldes datu bāzes redaktoru (turpmāk-padotības iestādes datu bāzes redaktors). Ja padotības iestādei nav attiecīga personāla un tehniskās infrastruktūras, lai nodrošinātu pieeju datu bāzei atbilstoši šai instrukcijai, to nodrošina ministrija. Ja nepieciešams, ministrija vai padotības iestāde var norīkot vairākas personas, kuras veic ministrijas datu bāzes administratora, ministrijas datu bāzes redaktora vai padotības iestādes datu bāzes redaktora pienākumus.

6.Datu bāzes administrators rīkojas saskaņā ar Tiešās pārvaldes iestāžu datu bāzes administratora un ministrijas datu bāzes administratora rokasgrāmatu (turpmāk - administratora rokasgrāmata) (1.pielikums). Datu bāzes administra­tors veic šādas pamatfunkcijas:

6.1.piešķir un slēdz pieejas tiesības ministrijas datu bāzes administra­toriem;

6.2.pievieno un labo iestādes pases laukus;

6.3.koordinē ministrijas datu bāzes administratoru darbību;

6.4.ja nepieciešams, pieprasa, lai ministrijas un padotības iestādes papildina datu bāzi ar informāciju, kas paskaidro tiešās pārvaldes iestādes statusa īpatnības.

7.Ministrijas datu bāzes administrators rīkojas saskaņā ar administratora rokasgrāmatu. Ministrijas datu bāzes administrators veic šādas pamatfunkcijas:

7.1.piešķir un slēdz pieejas tiesības ministrijas datu bāzes redaktoriem un padotības iestāžu datu bāzes redaktoriem;

7.2.sagatavo un nosūta datu bāzes administratoram informāciju par atbildīgajām personām darbam ar datu bāzi (2.pielikums);

7.3. ja ministrijas datu bāzes administrators ir arī ministrijas datu bāzes redaktors, viņš veic šajā instrukcijā noteiktās ministrijas datu bāzes redaktora funkcijas;

7.4.informē datu bāzes administratoru par nepieciešamajām izmaiņām datu bāzes pro­grammatūrā un pases lauku uzstādījumos;

7.5.koordinē ministrijas datu bāzes redaktoru un padotības iestāžu datu bāzes redaktoru darbību.

8.Ministrijas datu bāzes redaktors rīkojas saskaņā ar Ministrijas un padotības iestādes tiešās pārvaldes iestāžu datu bāzes redaktora rokasgrāmatu (turpmāk - redaktora rokasgrāmata) (3.pielikums). Ministrijas datu bāzes redaktors veic šādas pamatfunkcijas:

8.1. laikus ievieto, labo un papildina informāciju par ministriju;

8.2.ievieto, labo un papildina informāciju par valsts kapitālsabiedrībām, kurās attiecīgā ministrija ir kapitāla daļu turētāja;

8.3.informē ministrijas datu bāzes administratoru par nepieciešamajām izmaiņām datu bāzes programmatūrā un pases lauku uzstādījumos.

9.Padotības iestādes datu bāzes redaktors rīkojas saskaņā ar redaktora rokasgrāmatu. Padotības iestādes datu bāzes redaktors veic šādas pamat­funkcijas:

9.1.laikus ievieto, labo un papildina informāciju par konkrēto padotības iestādi;

9.2.ievieto, labo un papildina informāciju par valsts kapitālsabiedrībām, kurās attiecīgā ministrija ir kapitāla daļu turētāja, ja ministrija ir pilnvarojusi attiecīgo padotības iestādi;

9.3.informē ministrijas datu bāzes administratoru par nepieciešamajām izmaiņām datu bāzes programmatūrā un pases lauku uzstādījumos.

III. Informācijas aktualizēšana

10.Ministrijas un padotības iestādes nosaukumu un padotības formu saskaņā ar likumu vai iestādes nolikumu, kā arī to grozījumiem datu bāzē ievada datu bāzes administrators triju darbdienu laikā pēc attiecīgā likuma vai nolikuma stāšanās spēkā. Ja nepieciešams, padotības iestādes datu bāzes redaktors precizē un labo iestādes nosaukumu, par to paziņojot datu bāzes administratoram.

11.Ministrijas un padotības iestādes kompetence tiek noteikta ar likumu vai nolikumu. Attiecīgā likuma vai iestādes nolikuma konsolidēto versiju datu bāzē ievada ministrijas datu bāzes redaktors vai padotības iestādes datu bāzes redaktors triju darbdienu laikā pēc attiecīgā likuma vai nolikuma stāšanās spēkā.

12.Pamatinformāciju par ministriju un padotības iestādi (piemēram, atrašanās vieta, telefons un citi saziņas līdzekļi, apmeklētāju pieņemšanas laiks, publiskais pārskats) datu bāzē ievada ministrijas datu bāzes redaktors vai padotības iestādes datu bāzes redaktors triju darbdienu laikā pēc faktisko izmaiņu apstiprināšanas. Ja padotības iestādei ir filiāles, atbildīgā amatpersona norāda filiāļu adresi vai vietu, kur var saņemt informāciju par padotības iestādes filiālēm vai reģionālajām struktūrvienībām.

13.Iestādes iekšējās struktūras sākotnējo vai konsolidēto redakciju datu bāzē ievada ministrijas datu bāzes redaktors vai padotības iestādes datu bāzes redaktors triju darbdienu laikā pēc tās apstiprināšanas.

14.Ministrijas un padotības iestādes reglamenta konsolidēto redakciju datu bāzē ievada ministrijas datu bāzes redaktors vai padotības iestādes datu bāzes redaktors triju darbdienu laikā pēc tā stāšanās spēkā.

15.Ministrijas vai padotības iestādes kopējo amatpersonu sarakstu (saskaņā ar likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 4.panta normām) datu bāzē ievada ministrijas datu bāzes redaktors vai padotības iestādes datu bāzes redaktors. Sarakstu ievada, pārbauda un atjauno vismaz reizi trīsdesmit darbdienās. Sarakstā norāda amatpersonas vārdu, uzvārdu un saziņas līdzekļus, ievērojot personas datu aizsardzību un attiecīgās institūcijas darbību regulējošo normatīvo aktu prasības un ierobežojumus.

16.Iekšējo normatīvo aktu konsolidēto redakciju datu bāzē ievada ministrijas datu bāzes redaktors vai padotības iestādes datu bāzes redaktors triju darbdienu laikā pēc to stāšanās spēkā Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā.

17.Padotības iestādes sniegto maksas pakalpojumu cenrādi padotības iestādes datu bāzes redaktors datu bāzē ievada triju darbdienu laikā no maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanas vai triju darbdienu laikā pēc tā saņemšanas ministrijā vai pēc tā saskaņošanas ar attiecīgo Ministru kabineta locekli, ja tas ir noteikts tiesību aktos. Ja saskaņošanas process ilgst vairāk par trim darbdienām, ministrijas datu bāzes redaktors ievada datu bāzē vispārīgu informāciju par padotības iestādes sniegtajiem maksas pakalpojumiem saskaņā ar tiesību aktos noteiktām normām.

18.Vienas padotības iestādes datu bāzes redaktors var veikt arī citu padotības iestāžu datu bāzes redaktoru pienākumus.

IV. Drošības nosacījumi

19.Ministrijas datu bāzes administratori saņem un atjauno pieejas tiesības datu bāzei, iesniedzot pieteikumu (4.pielikums) datu bāzes administra­toram.

20.Ministriju datu bāzes redaktori un padotības iestāžu datu bāzes redaktori saņem un atjauno pieejas tiesības datu bāzei, iesniedzot pieteikumu (5.pielikums) attiecīgajā ministrijā ministrijas datu bāzes administratoram.

21.Ja tiek norīkots cits ministrijas datu bāzes redaktors vai padotības iestādes datu bāzes redaktors, atbildīgā ministrija par to paziņo datu bāzes administratoram (2.pielikums).

22.Izsniegto paroli nedrīkst izpaust un nodot trešajai personai. Par paroles nozaudēšanu vai nesankcionētām izmaiņām nekavējoties jāziņo datu bāzes administratoram.

23. Paroles maiņas biežumu nosaka datu bāzes administrators, izmantojot datu bāzes pārvaldīšanas rīkus.

24.Ja datu bāzes administrators konstatē, ka piešķirtās datu bāzes lietošanas tiesības tiek izmantotas neatbilstoši šajā instrukcijā un tās pielikumos noteiktajām prasībām, viņš pārtrauc attiecīgā lietotāja (redaktora vai administratora) pieejas tiesības datu bāzei. Tiesību atjauno saskaņā ar šīs instrukcijas 20. un 21.punktu.

25. Informācijas apmaiņai ar datu bāzes administratoru izmanto e-pasta adresi tpi@mk.gov.lv .

Ministru prezidenta vietā - veselības ministrs G.Bērziņš

Īpašu uzdevumu ministrs elektroniskās pārvaldes lietās J.Reirs

Redakcijas piebilde: instrukcija stājas spēkā ar 2006.gada 9.februāri.

Pielikumi 1-5

ZIP 1.93 mb

Īpašu uzdevumu ministrs elektroniskās pārvaldes lietās J.Reirs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā valsts tiešās pārvaldes iestādes ievieto informāciju tiešās pārvaldes iestāžu .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: instrukcija Numurs: 3Pieņemts: 24.01.2006.Stājas spēkā: 09.02.2006.Zaudē spēku: 01.07.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 23, 08.02.2006.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
127523
09.02.2006
86
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)