Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.992

Rīgā 2005.gada 20.decembrī (prot. Nr.76 52.§)
Noteikumi par jūrnieka grāmatiņu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka jūrnieku grāmatiņā iekļaujamo informāciju un kārtību, kādā valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Jūras administrācija" Jūrnieku reģistrs (turpmāk ‒ Jūrnieku reģistrs) noformē, izsniedz, apmaina, aiztur, anulē, atzīst par nederīgām un uzskaita jūrnieku grāmatiņas.

(MK 28.02.2023. noteikumu Nr. 87 redakcijā)

2. Jūrnieka grāmatiņas turētājs ir atbildīgs par tās glabāšanu un nedrīkst pieļaut jūrnieka grāmatiņas nelikumīgu izmantošanu.

3. Jūrnieka grāmatiņas izsniegšana ir maksas pakalpojums, kura tarifus nosaka atbilstoši Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likuma 6.panta otrajai daļai.

II. Jūrnieka grāmatiņas saturs un noformējums

4. Jūrnieka grāmatiņu izgatavo pēc vienota parauga (1.pielikums). Ierak­stus jūrnieka grāmatiņā izdara atbilstoši Starptautiskās civilās aviācijas organizā­cijas (ICAO) dokumentā DOC 9303 “Mašīnlasāmi ceļošanas dokumenti” mašīn­lasāmajām pasēm noteiktajām prasībām.

5. Jūrnieka grāmatiņas galvenajā datu lapā ievieto digitālos jūrnieka sejas un paraksta attēlus, kā arī norāda šādas ziņas par jūrnieku:

5.1. vārds, uzvārds;

5.2. pilsonība;

5.3. personas kods;

5.4. dzimšanas datums un vieta;

5.5. dzimums, augums un sevišķas pazīmes;

5.6. pēc jūrnieka vēlēšanās – jūrnieka kvalifikācijas dokumenta numurs un izdošanas datums;

5.7. pēc jūrnieka vēlēšanās — jūrnieka dzīvesvietas adrese;

5.8. pēc jūrnieka vēlēšanās — personas, kuras informējamas, ja noticis nelaimes gadījums (vārds, uzvārds, radniecība, adrese).

(Grozīts ar MK 18.08.2009. noteikumiem Nr. 929; MK 04.09.2012. noteikumiem Nr. 620; MK 20.02.2018. noteikumiem Nr. 104)

6. Jūrnieka grāmatiņas galvenajā datu lapā norāda šādas ziņas par jūrnieka grāmatiņu:

6.1. tips un valsts kods;

6.2. numurs;

6.3. izdošanas datums;

6.4. derīguma termiņš;

6.5. izdevējiestāde.

7. Jūrnieka grāmatiņas galvenajā datu lapā iekļauj dokumenta mašīn­lasāmo zonu. Mašīnlasāmajā zonā norāda jūrnieka vārdu un uzvārdu, nelietojot diakritiskās zīmes.

(Grozīts ar MK 20.02.2018. noteikumiem Nr. 104)

8. Jūrnieka grāmatiņā papildus norāda šādu informāciju:

8.1. (svītrots ar MK 18.08.2009. noteikumiem Nr.929);

8.2. ziņas par darbu uz kuģiem;

8.3. Latvijas un ārvalstu amatpersonu oficiālos ierakstus;

8.4. Jūrnieku reģistra (izdevējiestāde) adresi, tālruņa un faksa numuru, elektroniskā pasta adresi.

9. Jūrnieka vārdu un uzvārdu jūrnieka grāmatiņā norāda atbilstoši Fizisko personu reģistra datiem.

(MK 28.02.2023. noteikumu Nr. 87 redakcijā)

10. Ierakstus jūrnieka grāmatiņā izdara Jūrnieku reģistrs, izņemot ierakstus ailē "Ziņas par darbu uz kuģiem". Aili "Ziņas par darbu uz kuģiem" aizpilda kuģa kapteinis un ierakstus apstiprina ar parakstu un kuģa zīmogu. Ailē "Latvijas un ārvalstu amatpersonu oficiālie ieraksti" Latvijas vai ārvalstu kompetentās amatpersonas izdara atzīmes par attiecīgās ārvalsts robežas šķērsošanu.

(MK 18.08.2009. noteikumu Nr. 929 redakcijā, kas grozīta ar MK 20.02.2018. noteikumiem Nr. 104)

11. (Svītrots ar MK 04.09.2012. noteikumiem Nr.620)

12. Jūrnieku reģistrs jūrnieka grāmatiņas noformēšanas procesā pārbauda personas sniegto informāciju, tai skaitā informāciju par personas sodāmību. Jūrnieks uzrāda šajos noteikumos minēto dokumentu oriģinālu, ja tas nav reģistrēts Latvijas Jūrnieku sertificēšanas datubāzē vai tā autentiskums nav pārbaudīts. Jūrnieku reģistrs ir tiesīgs pieprasīt paskaidrojumus un papildu dokumentus, kas apstiprina, ka persona ir jūrnieks, un apliecina personas sniegto ziņu patiesumu.

(MK 28.02.2023. noteikumu Nr. 87 redakcijā)

III. Jūrnieka grāmatiņas izsniegšana

13. Jūrnieks, kurš vēlas saņemt vai apmainīt jūrnieka grāmatiņu, iesniedz un uzrāda Jūrnieku reģistrā šo noteikumu 15. vai 15.1 punktā minētos dokumentus. Jūrnieku reģistrs, izmantojot valsts informācijas sistēmās un Jūrnieku reģistra rīcībā esošo informāciju, sagatavo iesniegumu jūrnieka grāmatiņas saņemšanai (turpmāk ‒ iesniegums). Jūrnieks, parakstot iesniegumu, apliecina iesniegumā norādīto ziņu pareizību.

(MK 20.02.2018. noteikumu Nr. 104 redakcijā)

14. Lai iegūtu jūrnieka grāmatiņā ievietojamo jūrnieka sejas digitālo attēlu, Jūrnieku reģistrs jūrnieku nofotografē vai ārkārtas gadījumā, kas radies tehnisku iemeslu dēļ, pieprasa jūrniekam iesniegt fotogrāfiju, kas atbilst normatīvajos aktos par personu apliecinošiem dokumentiem noteiktajām prasībām. Jūrnieka grāmatiņā ievietojamo jūrnieka paraksta digitālo attēlu iegūst, jūrniekam parakstoties uz paraksta attēla iegūšanas aparāta sensora. Paraksts jūrnieka grāmatiņā ir jūrnieka pašrocīgi rakstīts personvārds pilnā vai saīsinātā veidā.

(MK 20.02.2018. noteikumu Nr. 104 redakcijā)

15. Lai saņemtu vai apmainītu jūrnieka grāmatiņu, jūrnieks (izņemot šo noteikumu 15.1 punktā minētos jūrniekus) Jūrnieku reģistrā iesniedz izziņu (2. pielikums) no Latvijas Kuģu reģistrā reģistrēta kuģa īpašnieka pilnvarotas personas vai Latvijas Republikā licencēta komersanta, kas sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus kuģa apkalpes komplektēšanā (turpmāk kopā ‒ komersants), kas apliecina, ka jūrnieks tiks nodarbināts uz kuģa, vai jūrniecības izglītības iestādes (turpmāk ‒ izglītības iestāde), kas apliecina, ka persona ir izglītojamais, un uzrāda šādus dokumentus:

15.1. Latvijas pilsoņa vai nepilsoņa vai ārvalsts kompetento iestāžu izsniegtu personu apliecinošu dokumentu, Latvijas Republikā izsniegtu bēgļa vai bezvalstnieka, vai personas, kurai Latvijas Republikā piešķirts alternatīvais statuss, ceļošanas dokumentu un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izsniegtu pastāvīgās uzturēšanās atļauju;

15.2. derīgu Jūrnieku reģistra vai ārvalstu kompetentās iestādes izsniegtu jūrnieka kvalifikācijas dokumentu. Minētā prasība neattiecas uz pasažieru kuģa apkalpojošo personālu, kuģa remontstrādnieku vai personu, kurai normatīvajos aktos par jūrnieku sertificēšanu nav noteiktas kvalifikācijas prasības;

15.3. atzītas mācību kursa programmas "Drošības pamatkurss" apgūšanu apliecinošu dokumentu, kas izdots atbilstoši normatīvajiem aktiem jūrnieku sertificēšanas jomā. Minētā prasība neattiecas uz jūrnieku, kuram ir derīgs 1978. gada Starptautiskajai konvencijai par jūrnieku sagatavošanu un diplomēšanu, kā arī sardzes pildīšanu atbilstošs kvalifikācijas dokuments;

15.4. jūrnieka grāmatiņu, kurai beidzies derīguma termiņš vai kuru jūrnieks vēlas apmainīt, vai kura jānodod Jūrnieku reģistrā atbilstoši šo noteikumu IV nodaļai (ja jūrniekam ir izsniegta jūrnieka grāmatiņa).

(MK 28.02.2023. noteikumu Nr. 87 redakcijā)

15.1 Lai saņemtu vai apmainītu jūrnieka grāmatiņu, persona, kas uz kuģa tiek nodarbināta īpašu uzdevumu veikšanā (piemēram, kuģu kompānijas darbinieks), Jūrnieku reģistrā iesniedz darba devēja pieprasījumu, kas apliecina, ka persona ir nodarbināta uz kuģa īpašu uzdevumu veikšanā, un uzrāda šo noteikumu 15.1., 15.3. un 15.4. apakšpunktā minētos dokumentus.

(MK 20.02.2018. noteikumu Nr. 104 redakcijā)

16. Pēc iesnieguma parakstīšanas Jūrnieku reģistrā jūrnieka grāmatiņu izsniedz šādā termiņā:

16.1. parastā kārtībā — septiņu darbdienu laikā;

16.2. steidzamības kārtībā (pēc jūrnieka pieprasījuma) — divu darbdienu laikā;

16.3. ja jūrnieka grāmatiņa zudusi (šo noteikumu 22.punktā minētajos gadījumos) vai jūrnieka grāmatiņa anulēta šo noteikumu 27.5. vai 27.6.apakšpunktā paredzētajā kārtībā, – mēneša laikā;

16.4. ja nepieciešama papildu pārbaude par personas sodāmību vai iesniegto dokumentu autentiskumu, – mēneša laikā.

(Grozīts ar MK 18.08.2009. noteikumiem Nr. 929; MK 20.02.2018. noteikumiem Nr. 104)

16.1 Ja jūrnieka grāmatiņa netiek izņemta divu mēnešu laikā pēc tās izdošanas datuma, Jūrnieku reģistrs iznīcina jūrnieka grāmatiņu un jūrnieks saskaņā ar šo noteikumu III nodaļu veic jaunu iesniegšanas procedūru jūrnieka grāmatiņas saņemšanai, ieskaitot samaksu par pakalpojumu.

(MK 20.02.2018. noteikumu Nr. 104 redakcijā)

17. Personai, kura ir nodarbināta ārvalstu kuģošanas kompānijā, kuru nepārstāv komersants, jūrnieka grāmatiņu apmaina, pamatojoties uz ārvalstu kuģošanas kompānijas rakstveida pieprasījumu, kas apliecina personas nodarbinātību uz kuģa. Pirmreizēji jūrnieka grāmatiņu šādai personai Jūrnieku reģistrs var izsniegt, izvērtējot katru konkrēto gadījumu individuāli.

(MK 28.02.2023. noteikumu Nr. 87 redakcijā)

17.1 Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem, kuri apgūst akreditētu un atzītu jūrniecības izglītības programmu ārvalstī, kas ir Starptautiskās Jūrniecības organizācijas dalībvalsts, jūrnieka grāmatiņu izsniedz, pamatojoties uz ārvalstu izglītības iestādes izsniegtu izziņu.

(MK 04.09.2012. noteikumu Nr. 620 redakcijā, kas grozīta ar MK 20.02.2018. noteikumiem Nr. 104)

18. Izsniedzot Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem jūrnieka grāmatiņu, tās derīguma termiņš ir šāds:

18.1. ja persona jūrnieka grāmatiņu saņem pirmo reizi, — pieci gadi;

18.2. ja persona jūrnieka grāmatiņu saņem atkārtoti, — 10 gadu;

18.3. ja personai jūrnieka grāmatiņa anulēta saskaņā ar šo noteikumu 27. punktu, — pieci gadi;

18.4. šo noteikumu 15.1 punktā minētajai personai, pasažieru kuģa apkalpojošam personālam, kuģa remontstrādniekam vai personai, kurai normatīvajos aktos par jūrnieku sertificēšanu nav noteiktas kvalifikācijas prasības, – darba līgumā noteiktais termiņš, bet ne ilgāks par pieciem gadiem.

(Grozīts ar MK 18.08.2009. noteikumiem Nr. 929; MK 20.02.2018. noteikumiem Nr. 104)

19. Izglītojamiem, kuri apgūst jūrniecības augstākās un vidējās izglītības programmu, jūrnieka grāmatiņu izsniedz uz pieciem gadiem no mācību uzsākšanas dienas, izglītojamiem, kuri apgūst jūrnieku profesionālās tālākizglītības programmu, – uz vienu gadu.

(MK 20.02.2018. noteikumu Nr. 104 redakcijā)

20. Bēgļiem, bezvalstniekiem, personām, kurām ir piešķirts alternatīvais statuss, un ārzemniekiem jūrnieka grāmatiņu izsniedz uz pastāvīgās uzturēšanās atļaujas derīguma termiņa laiku, bet ne ilgāku par pieciem gadiem.

(MK 28.02.2023. noteikumu Nr. 87 redakcijā)

IV. Jūrnieka grāmatiņas apmaiņa

21. Jūrnieku reģistrs apmaina (izdod jaunu) jūrnieka grāmatiņu pirms šo noteikumu III nodaļā norādītā derīguma termiņa beigām, ja:

21.1. jūrnieka grāmatiņas derīguma termiņš beidzas plānotā reisa laikā;

21.2. mainījušās šo noteikumu 5.punktā norādītās ziņas par jūrnieku;

21.3. konstatētas neprecizitātes ierakstos;

21.4. jūrnieka grāmatiņā nav vietas jauniem ierakstiem;

21.5. jūrnieka grāmatiņa ir bojāta (mehāniski vai citi bojājumi, kuru dēļ nav iespējams identificēt personu vai izlasīt jūrnieka grāmatiņā norādīto informāciju);

21.6. jūrnieka grāmatiņā izdarītas normatīvajos aktos neparedzētas atzīmes.

(Grozīts ar MK 04.09.2012. noteikumiem Nr.620)

V. Jūrnieka grāmatiņas atzīšana par nederīgu

22. Ja jūrnieka grāmatiņa ir nozaudēta, nolaupīta vai iznīcināta, jūrnieks par to rakstiski informē Jūrnieku reģistru. Nolaupīšanas gadījumā jūrnieks Jūrnieku reģistrā papildus iesniedz tiesībaizsardzības iestādes paziņojumu. Jūrnieku reģistrs atzīst nozaudēto, nolaupīto vai iznīcināto jūrnieka grāmatiņu par nederīgu. Par nederīgu atzīst arī jūrnieka grāmatiņu, kura nav nodota Jūrnieku reģistrā šo noteikumu 30. punktā noteiktajā kārtībā.

(MK 20.02.2018. noteikumu Nr. 104 redakcijā)

23. Jūrnieka grāmatiņa kļūst lietošanai nederīga, ja:

23.1. mainījušās šo noteikumu 5.1., 5.2., 5.3. vai 5.4. apakšpunktā minētās ziņas un 30 dienu laikā jūrnieka grāmatiņa nav apmainīta;

23.2. saņemtas ziņas par jūrnieka nāvi.

(MK 20.02.2018. noteikumu Nr. 104 redakcijā)

24. Ziņas par nederīgām jūrnieka grāmatiņām Jūrnieku reģistrs iekļauj valsts informācijas sistēmā "Nederīgo dokumentu reģistrs".

(MK 04.09.2012. noteikumu Nr.620 redakcijā)

VI. Atteikums izsniegt jūrnieka grāmatiņu

25. Jūrnieku reģistrs neizsniedz jūrnieka grāmatiņu, ja:

25.1. nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti vai jūrnieks atsakās sniegt pieprasītos paskaidrojumus, kas saistīti ar jūrnieka grāmatiņas saņemšanu;

25.2. jūrnieks iesniedzis nederīgus dokumentus;

25.3. jūrnieks ar tiesas spriedumu atzīts par vainīgu smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanā un sodāmība nav dzēsta vai noņemta;

25.4. jūrnieks vai komersants, vai izglītības iestāde snieguši nepatiesas ziņas;

25.5. (svītrots ar MK 20.02.2018. noteikumiem Nr. 104);

25.6. izdevējiestāde neapstiprina šo noteikumu 15.2. vai 15.3.apakšpunktā minēto dokumentu autentiskumu;

25.7. jūrnieku ārsts sniedzis atzinumu, ka jūrnieka veselība neatbilst darbam uz kuģa, un par to ir paziņojis Jūrnieku reģistram.

(Grozīts ar MK 18.08.2009. noteikumiem Nr. 929; MK 04.09.2012. noteikumiem Nr. 620; MK 28.02.2023. noteikumiem Nr. 87)

VII. Jūrnieka grāmatiņas aizturēšana

26. Jūrnieku reģistrs aiztur jūrnieka grāmatiņu, ja:

26.1. pastāv aizdomas par jūrnieka kvalifikācijas dokumenta, jūrniecības izglītības dokumentu, jūrnieka grāmatiņas, jūras cenza, medicīnas sertifikāta vai citu jūrnieka kvalifikāciju apliecinošu dokumentu (piemēram, kursu apliecības) viltojumu — līdz kompetento iestāžu atbildes saņemšanai;

26.2. konstatēta nederīgas jūrnieka grāmatiņas izmantošana.

(Grozīts ar MK 18.08.2009. noteikumiem Nr.929; MK 04.09.2012. noteikumiem Nr.620)

VIII. Jūrnieka grāmatiņas anulēšana

27. Jūrnieku reģistrs anulē jūrnieka grāmatiņu, ja:

27.1. vairs nepastāv vai ir mainījušies apstākļi, uz kuriem pamatojoties persona saņēmusi jūrnieka grāmatiņu;

27.2. jūrnieks ar tiesas spriedumu atzīts par vainīgu smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanā un sodāmība nav dzēsta vai noņemta;

27.3. jūrnieks, komersants vai izglītības iestāde snieguši nepatiesas ziņas;

27.4. (svītrots ar MK 20.02.2018. noteikumiem Nr. 104);

27.5. konstatēts šo noteikumu 26.1.apakš­punktā minētais jūrnieka dokumentu viltojums;

27.6. izdevējiestāde neapstiprina tā dokumenta autentiskumu, uz kura pamata izdota jūrnieka grāmatiņa;

27.7. jūrnieka grāmatiņā ir izdarīti labojumi vai nesankcionēti ieraksti.

(Grozīts ar MK 18.08.2009. noteikumiem Nr. 929; MK 04.09.2012. noteikumiem Nr. 620; MK 20.02.2018. noteikumiem Nr. 104)

IX. Lēmums par jūrnieka grāmatiņas izsniegšanas atteikumu, aizturēšanu un anulēšanu

28. Lēmumu par atteikumu izsniegt jūrnieka grāmatiņu, jūrnieka grāmati­ņas aizturēšanu vai anulēšanu Jūrnieku reģistrs paziņo jūrniekam rakstiski.

29. Ja jūrnieka grāmatiņu anulē šo noteikumu 27.3., 27.5., 27.6. vai 27.7. apakšpunktā minētajā gadījumā, Jūrnieku reģistrs lēmumā norāda termiņu, pēc kura jūrnieks ir tiesīgs saņemt jaunu jūrnieka grāmatiņu. Šis termiņš nepārsniedz trīs gadus.

(Grozīts ar MK 18.08.2009. noteikumiem Nr. 929; MK 20.02.2018. noteikumiem Nr. 104)

30. Jūrnieks 15 dienu laikā pēc lēmuma par jūrnieka grāmatiņas anulēšanu spēkā stāšanās nodod jūrnieka grāmatiņu Jūrnieku reģistrā.

31. Lēmumu par jūrnieka grāmatiņas aizturēšanu un anulēšanu Jūrnieku reģistrs paziņo tā kuģa īpašniekam vai operatoram, uz kura strādā attiecīgā persona, vai komersantam, kas sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus kuģa apkalpes komplektēšanā.

(Grozīts ar MK 04.09.2012. noteikumiem Nr.620)

32. Jūrnieku reģistra pieņemtos lēmumus Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Jūras administrācija" direktoram. Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Jūras administrācija" direktora lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

(MK 28.02.2023. noteikumu Nr. 87 redakcijā)

X. Jūrnieku grāmatiņu uzskaite

33. Jūrnieku reģistrs uzskaita saņemtās un izlietotās jūrnieka grāmatiņu veidlapas, kā arī jūrnieka grāmatiņas, kuras izsniegtas, atzītas par nederīgām, apmainītas, aizturētas un anulētas.

XI. Noslēguma jautājumi

34. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumus Nr.279 “Noteikumi par jūrnieka grāmatiņā iekļaujamo informāciju un jūrnieka grāmatiņas lietošanas kārtību”.

35. Jūrnieka grāmatiņas, kas izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās brīdim, ir derīgas līdz tajās norādītā derīguma termiņa beigām.

36. Noteikumi stājas spēkā ar 2006.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Satiksmes ministrs A.Šlesers
1.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 20.decembra noteikumiem Nr.992

01.JPG (78848 bytes)

02.JPG (133240 bytes)

03.JPG (86868 bytes)

04.JPG (101965 bytes)

Satiksmes ministrs A.Šlesers
2. pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 20.decembra noteikumiem Nr.992

(Pielikums MK 20.02.2018. noteikumu Nr. 104 redakcijā)

Izziņas paraugs jūrnieka grāmatiņas saņemšanai

Dokumenta rekvizītu zona
(dokumenta autora nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, tālrunis, elektroniskā pasta adrese)

Izziņa jūrnieka grāmatiņas saņemšanai

20____. gada ____. ___________________________

Nr. _____________

 
Apliecinu, ka 
 

(personas vārds, uzvārds un personas kods)

 
ir nodarbināts amatā
 

(amata nosaukums)

 
plānots nodarbināt amatā
 

(amata nosaukums)

 
 
uz kuģa  
 

(kuģa vārds*)

 
 
ir uzsācis mācības 
 

(mācību uzsākšanas datums)

 
izglītības programmā 
 

(izglītības programmas nosaukums)

Izziņa paredzēta iesniegšanai valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" Jūrnieku reģistrā jūrnieka grāmatiņas saņemšanai un ir derīga divus mēnešus no izsniegšanas dienas.
Paraksttiesīgā persona/
izglītības iestādes vadītājs
 
 

(amats, vārds, uzvārds, paraksts)

Piezīme. * Obligāti aizpilda par pasažieru kuģa apkalpojošo personālu.
3.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 20.decembra noteikumiem Nr.992
JŪRNIEKA REĢISTRĀCIJAS KARTE

(Pielikums svītrots ar MK 20.02.2018. noteikumiem Nr. 104)

4.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 20.decembra noteikumiem Nr.992
Norādījumi par fotogrāfijām jūrnieka grāmatiņas noformēšanai

(Pielikums svītrots ar MK 20.02.2018. noteikumiem Nr. 104)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par jūrnieka grāmatiņu Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 992Pieņemts: 20.12.2005.Stājas spēkā: 01.01.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 210, 30.12.2005.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
124840
{"selected":{"value":"03.03.2023","content":"<font class='s-1'>03.03.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"03.03.2023","iso_value":"2023\/03\/03","content":"<font class='s-1'>03.03.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"24.02.2018","iso_value":"2018\/02\/24","content":"<font class='s-1'>24.02.2018.-02.03.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.09.2012","iso_value":"2012\/09\/08","content":"<font class='s-1'>08.09.2012.-23.02.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.08.2009","iso_value":"2009\/08\/22","content":"<font class='s-1'>22.08.2009.-07.09.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2006","iso_value":"2006\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2006.-21.08.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
03.03.2023
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"