Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.1014

Rīgā 2005.gada 27.decembrī (prot. Nr.77 33.§)
Ūdens objektu ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrādāšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Ūdens apsaimniekošanas likuma 5.panta desmitās daļas 5.punktu

1. Noteikumi nosaka ūdens objektu ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu (turpmāk – ekspluatācijas noteikumi) izstrādāšanas kārtību.

2. Ekspluatācijas noteikumus konkrētam virszemes ūdens objektam izstrādā gadījumos, kuri noteikti normatīvajos aktos par meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecību, ūdens resursu lietošanas atļauju, ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību, kā arī vides aizsardzību regulējošajos normatīvajos aktos. Ekspluatācijas noteikumu izstrādi un ievērošanu nodrošina persona, kura veic vai plāno uzsākt saimniecisko darbību ūdens objektā (turpmāk – saimnieciskās darbības veicējs).

3. Ekspluatācijas noteikumus ir tiesīga izstrādāt jebkura persona, kuras darbība saistīta ar pētniecisko darbību ūdens objektos, izņemot šo noteikumu 4. un 5.punktā noteiktos gadījumus.

4. Ja saimnieciskā darbība ūdens objektā ir saistīta ar hidroloģiskā režīma regulēšanu, izmantojot hidrotehniskās būves, ekspluatācijas noteikumus izstrādā viena no šādām personām:

4.1. fiziskā persona, kura ir saņēmusi būvprakses sertifikātu attiecīgi meliorācijas sistēmu, jūras hidrotehnisko būvju vai upju hidrotehnisko būvju projektēšanā, būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā;

4.2. komersants, kurš reģistrēts būvkomersantu reģistrā un kuram ir speciālists ar būvprakses sertifikātu meliorācijas sistēmu, jūras hidrotehnisko būvju vai upju hidrotehnisko būvju projektēšanā, būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā.

5. Ja ūdens objektu paredzēts izmantot zivsaimniecībā, ekspluatācijas noteikumus izstrādā valsts zinātniskais institūts "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts" vai cita juridiska persona, kura veic zinātniskās pētniecības darbus. Minētās juridiskās personas izstrādātie ūdenstilpes ekspluatācijas noteikumi saskaņojami ar valsts zinātnisko institūtu "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts".

(Grozīts ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1464)

6. Nepieciešamos grozījumus ekspluatācijas noteikumos var ierosināt saimnieciskās darbības veicējs vai jebkura institūcija, kas saskaņojusi ekspluatācijas noteikumus.

6.1 Ja ir nepieciešami grozījumi hidroelektrostacijas ūdenskrātuves ekspluatācijas noteikumos, lai samazinātu vai novērstu plūdu risku hidroelektrostacijai piegulošajās un hidroelektrostacijas darbības ietekmētajās teritorijās, jebkura institūcija, kas saskaņojusi ekspluatācijas noteikumus, vai vietējā pašvaldība, kuras administratīvo teritoriju ietekmē hidroelektrostacijas saimnieciskā darbība, vēršas pie vietējās pašvaldības, kuras administratīvajā teritorijā atrodas attiecīgā hidroelektrostacija, ar ierosinājumu izstrādāt minētos grozījumus.

(MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1360 redakcijā)

6.2 Pēc šo noteikumu 6.1 punktā minēto ierosinājumu izvērtēšanas vietējā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas attiecīgā hidroelektrostacija, var pieņemt lēmumu pieprasīt attiecīgu grozījumu izstrādi. Minēto lēmumu ierakstītā pasta sūtījumā nosūta hidroelektrostacijas īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam, vienlaikus par to informējot šo noteikumu 8.punktā minētās institūcijas.

(MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1360 redakcijā)

6.3 Hidroelektrostacijas īpašnieks vai tiesiskais valdītājs sešu mēnešu laikā no dienas, kad priekšlikums izstrādāt ekspluatācijas noteikumu grozījumus uzskatāms par paziņotu, šajos noteikumos minētajā kārtībā sagatavo attiecīgus grozījumus.

(MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1360 redakcijā)

6.4 Ja hidroelektrostacijas īpašnieks vai tiesiskais valdītājs sešu mēnešu laikā no dienas, kad priekšlikums izstrādāt ekspluatācijas noteikumu grozījumus uzskatāms par paziņotu, nav iesniedzis ekspluatācijas noteikumu grozījumu projektu saskaņošanai atbilstoši šo noteikumu 8.punkta minētajām prasībām, pašvaldībai ir tiesības bez saskaņošanas ar hidroelektrostacijas īpašnieku vai tiesisko valdītāju šo noteikumu 4.punktā minētajā kārtībā izstrādāt plūdu riska novēršanai vai samazināšanai nepieciešamos ekspluatācijas noteikumu grozījumus attiecībā uz hidroelektrostacijas ūdenskrātuves hidroloģisko režīmu, saskaņojot tos ar šo noteikumu 8.1. un 8.5.apakšpunktā minētajām institūcijām. Reģionālā vides pārvalde nodrošina hidroelektrostacijai izsniegtās ūdens resursu lietošanas atļaujas nosacījumu atbilstību attiecīgajiem ekspluatācijas noteikumu grozījumiem.

(MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1360 redakcijā)

7. Ekspluatācijas noteikumus izstrādā atbilstoši šo noteikumu pielikumā noteiktajām prasībām, izņemot gadījumus, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību tiek izstrādāti ekspluatācijas noteikumi ūdens objektu izmantošanai zivsaimnieciskiem mērķiem. Ja ūdens objektā paredzētā saimnieciskā darbība nav saistīta ar hidrotehnisko būvju vai hidroelektrostaciju ekspluatāciju, šo noteikumu pielikuma 2.4., 3.1. un 5.2.apakšpunktā noteiktās prasības neņem vērā.

8. Izstrādātos ekspluatācijas noteikumus saimnieciskās darbības veicējs saskaņo:

8.1. ar vietējām pašvaldībām, kuru teritorijā atrodas ūdens objekts vai kuru teritoriju var ietekmēt veicamā saimnieciskā darbība ūdens objektā (atbilstoši šo noteikumu pielikuma 5.5.apakšpunktam);

8.2. ar ūdens objekta kopīpašniekiem, ja ūdens objekts ir vairāku īpašnieku kopīpašumā (atbilstoši šo noteikumu pielikuma 5.6.apakšpunktam);

8.3. ar valsts zinātnisko institūtu "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts";

8.4. (svītrots ar MK 08.11.2011. noteikumiem Nr.852);

8.5. ar reģionālo vides pārvaldi un gadījumā, ja ūdens objekts atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, arī ar Dabas aizsardzības pārvaldi. Reģionālā vides pārvalde saskaņo ekspluatācijas noteikumus pēc visu šajā punktā minēto saskaņojumu saņemšanas.

(Grozīts ar MK 16.12.2008. noteikumiem Nr.1053; MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1464; MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1360)

9. Ja kāda no šo noteikumu 8.1., 8.3., 8.4. vai 8.5.apakšpunktā minētajām institūcijām ekspluatācijas noteikumus nesaskaņo, saimnieciskās darbības veicējs institūcijas lēmumu var apstrīdēt un pārsūdzēt administratīvo procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

10. Ja saimniecisko darbību paredzēts veikt ūdens objektā, kuram jau izstrādāti ekspluatācijas noteikumi, jauno ekspluatācijas noteikumu izstrādātājs ņem vērā esošo ekspluatācijas noteikumu prasības attiecībā uz ūdens objekta hidroloģisko režīmu.

11. Ja saimnieciskās darbības dēļ plānots mainīt ūdens objekta hidroloģisko režīmu vai ekspluatācijas nosacījumus, izstrādā jaunus ekspluatācijas noteikumus vai groza esošos ekspluatācijas noteikumus, saskaņojot tos ar visām ieinteresētajām pusēm atbilstoši šo noteikumu 8.punkta prasībām.

12. Ekspluatācijas noteikumus izstrādā divos eksemplāros. Vienu eksemplāru glabā saimnieciskās darbības veicējs, otru – reģionālā vides pārvalde. Pēc ekspluatācijas noteikumu saskaņošanas ar reģionālo vides pārvaldi saimnieciskās darbības veicējs nodrošina saskaņoto ekspluatācijas noteikumu kopiju nosūtīšanu pārējiem saskaņotājiem.

13. Ekspluatācijas noteikumi, kuri izstrādāti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet neatbilst šo noteikumu prasībām, pārstrādājami līdz 2007.gada 1.janvārim.

14. Noteikumi stājas spēkā ar 2006.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Zemkopības ministrs M.Roze
Pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1014
Ūdens objektu ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumi

(Pielikums grozīts ar MK 16.12.2008. noteikumiem Nr. 1053; MK 15.12.2009. noteikumiem Nr. 1464; MK 08.11.2011. noteikumiem Nr. 852; MK 26.11.2013. noteikumiem Nr. 1360; MK 06.10.2015. noteikumiem Nr. 565)

1. Vispārīgie dati:

1.1. ūdens objekta nosaukums;

1.2. atrašanās vieta (pilsēta, novads);

1.3. ģeogrāfiskās koordinātas;

1.4. ūdenssaimnieciskā iecirkņa kods/ūdenstilpes kods (saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras klasifikatoru);

1.5. upes baseins, kurā atrodas ūdens objekts:

1.5.1. upe, kur atrodas ūdens objekts;

1.5.2. attālums no ietekas citā upē, jūrā (km);

1.6. ūdens objekta veids:

1.6.1. dabīga ūdenstilpe (ezers, upe);

1.6.2. dabīga ūdenstilpe ar mākslīgi mainītiem ūdens līmeņiem kopš ____.gada;

1.6.3. mākslīgs uzpludinājums (dīķis, ūdenskrātuve) kopš _____.gada;

1.6.4. jaunveidots uzpludinājums (ūdenskrātuve, dīķis, kanāls);

1.7. ūdens objekta saimnieciskās izmantošanas veids.

2. Ūdens objekta raksturojums:

2.1. morfometriskais un hidroloģiskais raksturojums:

2.1.1. ūdens objekta sateces baseins (km2);

2.1.2. baseina relatīvā mežainība (%);

2.1.3. baseina relatīvā purvainība (%);

2.1.4. pavasara plūdu maksimālais caurplūdums

Q 1 % (m3/s)

Q 5 % (m3/s)

2.1.5. minimālais caurplūdums

Q min 30d. 95 % (m3/s)

Q ekol. (m3/s)

2.1.6. normālais ūdens līmenis (NŪL) (m) atbilstoši EVRS realizācijai Latvijas teritorijā;

2.1.7. zemākais ūdens līmenis (ZŪL) (m) atbilstoši EVRS realizācijai Latvijas teritorijā;

2.1.8. augstākais (plūdu) 1 % ūdens līmenis (AŪL) (m) atbilstoši EVRS realizācijai Latvijas teritorijā;

2.1.9. kopējais ūdens objekta tilpums normālam ūdens līmenim (tūkst. m3);

2.1.10. lietderīgais tilpums (tūkst. m3);

2.1.11. virsmas laukums normālam ūdens līmenim (ha);

2.1.12. ūdens objekta garums (km);

2.1.13. ūdens objekta lielākais platums (km);

2.1.14. ūdens objekta vidējais dziļums (m);

2.1.15. ūdens objekta maksimālais dziļums (m);

2.1.16. krasta līnijas garums (km);

2.1.17. seklūdens zonas (dziļums mazāks par 0,5 m) platība (ha);

2.1.18. ilggadīgā vidējā notece gadā ūdens objektā (milj. m3);

2.1.19. ietekmēto zemju platība normālam ūdens līmenim (ha);

2.2. ūdens objekta ekoloģiskā stāvokļa raksturojums:

2.2.1. prioritārie ūdeņi (ūdens objekta atbilstība normatīvo aktu prasībām par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti);

2.2.2. ūdens objekta hidroloģiskā režīma ietekme uz piegulošo platību grunts­ūdens līmeņiem;

2.2.3. hidrobiocenožu raksturojums, tajā skaitā dati par kopējo un virsūdens aizaugumu (%);

2.2.4. ihtiofaunas raksturojums;

2.2.5. ekoloģiskā stāvokļa vērtējums un to ietekmējošie faktori;

2.3. ūdens objekta un tā piekrastes joslas saistība ar aizsargājamām teritorijām un aizsargājamiem dabas objektiem;

2.4. ūdens līmeņa regulēšanas būvju raksturojums:

2.4.1. aizsprosta virsas augstuma atzīme (m) atbilstoši EVRS realizācijai Latvijas teritorijā;

2.4.2. aizsprosta virsas platums (m);

2.4.3. aizsprosta virsas garums pa asi (m);

2.4.4. aizsprosta nogāžu slīpums augšas bjefā un lejas bjefā;

2.4.5. aizsprosta nogāžu nostiprinājuma materiāls augšas bjefā un lejas bjefā;

2.4.6. ūdens novadbūves tips;

2.4.7. ūdens novadbūves pārgāzes augstuma atzīme (m) atbilstoši EVRS realizācijai Latvijas teritorijā;

2.4.8. ūdens novadbūves dibena augstuma atzīme (m) atbilstoši EVRS realizācijai Latvijas teritorijā;

2.4.9. hidroelektrostacijas vai dzirnavu raksturojums:

2.4.9.1. aprēķina spiediens (m);

2.4.9.2. aprēķina caurplūdums (m3/s);

2.4.9.3. turbīnu tips;

2.4.9.4. turbīnu skaits;

2.4.9.5. turbīnu jauda (kW);

2.4.9.6. pievadkanāla garums (m);

2.4.9.7. atvadkanāla garums (m);

2.4.9.8. upes posma garums starp pievadkanālu un atvadkanālu (m).

3. Ūdens objekta ekspluatācijas nosacījumi:

3.1. hidrotehnisko būvju ekspluatācijas nosacījumi:

3.1.1. noteces regulēšanas pasākumi;

3.1.2. hidromezgla darbība ārkārtējos (plūdu) apstākļos;

3.1.3. minimālā vai ekoloģiskā caurplūduma tehniskais nodrošinājums;

3.1.4. ūdens resursu izmantošana maz­ūdens periodā;

3.1.5. darbības ierobežojumi zivju nārsta periodā;

3.2. saimnieciskās darbības nosacījumi:

3.2.1. ūdens objekta izmantošana ekspluatācijas noteikumos paredzētās saimnieciskās darbības veikšanai;

3.2.2. piekrastes platību izmantošana ūdens objekta aizsargjoslā;

3.2.3. ūdens objekta izmantošana citām saimnieciskām darbībām;

3.2.4. prasības zivju aizsardzības un pārvades ierīcēm;

3.2.5. zivju nārsta nodrošinājums un citas dabas aizsardzības prasības;

3.2.6. īpaši nosacījumi makšķerēšanai;

3.2.7. peldošo līdzekļu izmantošanas kārtība;

3.2.8. pašvaldības pieņemtie saistošie noteikumi, kas nosaka ūdens objekta izmantošanu;

3.3. saimnieciskās darbības veicēja pienākumi un tiesības;

3.4. saimnieciskās darbības veicēja darbība ārkārtējos dabas apstākļos.

4. Institūcijas, kas kontrolē ekspluatācijas noteikumu ievērošanu.

5. Papildmateriāli:

5.1. pārskata plāns (M1:1000 vai 1:2000, vai 1:10000) ar iekrāsotu ūdens objektu (normālam ūdens līmenim) un ūdensteces posmu starp pievadkanālu un atvadkanālu (ja tāds ir), ar norādītu ūdenstilpes vai ūdensteces aizsargjoslu, hidrotehnisko būvju izvietojumu un drošības aizsargjoslām ap aizsprostiem akvatorijā un krastos, ar esošo vai paredzēto peldvietu vai piestātņu izvietojumu un paredzēto peldbūvju pieļaujamām atrašanās vietām (ja tādas ir paredzētas), kā arī ar atbilstoši attiecīgās vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam norādītu attiecīgā ūdensobjekta vai tā posma un tā krastu teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu;

5.2. shematisks hidromezgla plāns ar hidrobūvju un ūdens līmeņa augstuma atzīmēm (m) atbilstoši EVRS realizācijai Latvijas teritorijā;

5.3. ģeodēzisko darbu veikšanai sertificētas personas sastādīts akts par ūdens līmeņu mērlatas piesaisti EVRS realizācijai Latvijas teritorijā (ja saimnieciskās darbības veikšanai nepieciešams regulēt ūdens objekta ūdens līmeni);

5.4. zivsaimnieciskās ekspertīzes atzinums par saimnieciskās darbības dēļ zivju resursiem nodarīto zaudējumu;

5.5. ūdens objekta saimnieciskās darbības ietekmēto pašvaldību uzskaitījums;

5.6. ūdens objekta kopīpašnieku saraksts.

Ūdens objekta ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumus izstrādāja inženieris hidrotehniķis

(vārds, uzvārds)


Sertifikāts/licence Nr._____, izdots ______________________________

Juridiskā persona ___________________________________________________________________________
(firma, reģistrācijas numurs)

Saskaņojums ar:

1. Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvaldi

2. vietējo pašvaldību (pašvaldībām)

3. valsts zinātnisko institūtu "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts"

4. (svītrots ar MK 08.11.2011. noteikumiem Nr.852)

5. ūdens objekta kopīpašniekiem (pēc saraksta)

6. Dabas aizsardzības pārvaldi (ja ūdens objekts atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā)

Par ūdens objekta ekspluatācijas noteikumu izpildi atbildīgā persona (saimnieciskās darbības veicējs):

.

(juridiskās personas firma un reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā)

...

(atbildīgās personas vai fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods)

.

(paraksts)

Zemkopības ministrs M.Roze
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Ūdens objektu ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrādāšanas kārtība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1014Pieņemts: 27.12.2005.Stājas spēkā: 01.01.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 210, 30.12.2005.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
124798
{"selected":{"value":"09.10.2015","content":"<font class='s-1'>09.10.2015.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"09.10.2015","iso_value":"2015\/10\/09","content":"<font class='s-1'>09.10.2015.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"29.11.2013","iso_value":"2013\/11\/29","content":"<font class='s-1'>29.11.2013.-08.10.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.11.2011","iso_value":"2011\/11\/11","content":"<font class='s-1'>11.11.2011.-28.11.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2010","iso_value":"2010\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2010.-10.11.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2009","iso_value":"2009\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2009.-31.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2006","iso_value":"2006\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2006.-31.12.2008.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
09.10.2015
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"