Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2010. gada 21. decembra noteikumus Nr. 1132 "Valsts aģentūras "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra" nolikums".
Ministru kabineta noteikumi Nr.987

Rīgā 2005.gada 20.decembrī (prot. Nr.76 25.§)
Valsts aģentūras “Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra” nolikums

(Noteikumu nosaukums grozīts ar MK 04.08.2008. noteikumiem Nr.620)

Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 8.panta pirmo un trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Valsts aģentūra “Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra” (turpmāk– aģentūra) ir aizsardzības ministra pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde. Aizsardzības ministrs aģentūras pārraudzību īsteno ar Aizsardzības ministrijas starpniecību.

(Grozīts ar MK 04.08.2008. noteikumiem Nr.620)

2. Aģentūras darbības mērķis ir valsts politikas īstenošana ģeodēzijas, kartogrāfijas un ģeotelpiskās informācijas jomā.

II. Aģentūras funkcijas, uzdevumi un kompetence

3. Aģentūrai ir šādas funkcijas:

3.1.iegūt, apstrādāt un uzturēt ģeogrāfiskos pamatdatus civilajām un militārajām vajadzībām;

3.2.veidot un attīstīt vienotu ģeogrāfisko pamatdatu informācijas sistēmu;

3.3.atbilstoši kompetencei sadarboties ar valsts un pašvaldību iestādēm, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstīm, Eiropas Savienības institū­cijām un starptautiskajām kompetentajām organizācijām, kā arī sniegt tām un sabiedrībai ģeodēzisko, kartogrāfisko un ģeotelpisko informāciju.

4. Lai īstenotu noteiktās funkcijas, aģentūra:

4.1. ierīko un uztur valsts ģeodēzisko tīklu (ieskaitot Latvijas globālās pozicionēšanas bāzes staciju tīklu);

4.2. uzmēra valsts robežu – nosaka valsts robežlīniju un valsts robežzīmju ģeodēziskās koordinātas un sastāda robežas demarkācijas kartes;

4.3. veic valsts topogrāfisko kartēšanu, tai skaitā:

4.3.1. iegūst zemes virsmas attēlus un tālizpētes informāciju;

4.3.2. izgatavo ortofotokartes;

4.3.3. izveido valsts teritorijas digitālo virsmas modeli;

4.3.4. sastāda aeronavigācijas kartes;

4.4. veido un uztur vietvārdu datu bāzi;

4.5. iegūst, apstrādā un uztur valsts ģeogrāfiskos pamatdatus un metadatus, veido un uztur ģeotelpiskās informācijas infrastruktūru;

4.6. veido un uztur ģeodēzisko un kartogrāfisko materiālu arhīvu;

4.7. veic poligrāfijas darbus;

4.8. izgatavo un uztur militārās ģeodēzijas un kartogrāfijas produktus;

4.9. nodrošina ģeodēzijas, kartogrāfijas un ģeogrāfisko pamatdatu izplatīšanu;

4.10. atbilstoši kompetencei piedalās valsts un starptautiskos projektos un organizē tos;

4.11. veic pētniecību ģeodēzijas, kartogrāfijas un lietišķās toponīmikas jomā;

4.12. publisko aģentūras veikto pētījumu materiālus;

4.13. sagatavo un publicē ģeogrāfisko nosaukumu un vietvārdu katalogus un vārdnīcas;

4.14. uztur un attīsta aģentūras darbībai nepieciešamo infrastruktūru;

4.15. atbilstoši kompetencei izstrādā un iesniedz priekšlikumus normatīvo aktu pilnveidošanai;

4.16. veic citus uzdevumus.

(Grozīts ar MK 04.08.2008. noteikumiem Nr.620)

5. Aģentūra funkcijas un uzdevumus izpilda atbilstoši vidējā termiņa darbības stratēģijai un apstiprinātajam kārtējā gada darbības plānam, kārtējā gada budžetam un pārvaldes līgumam, kuru aizsardzības ministrs noslēdzis ar aģentūras direktoru.

6. Aģentūrai ir šādas tiesības:

6.1. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieprasīt un bez maksas saņemt aģentūras uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju no fiziskajām un juridiskajām personām;

6.2. atbilstoši maksas pakalpojumu cenrādim iekasēt maksu par sniegtajiem pakalpojumiem ģeodēzijas, kartogrāfijas, ģeoinformācijas un ģeotelpisko datu izmantošanas, kartogrāfisko un poligrāfisko materiālu iespiešanas jomā;

6.3. sadarboties ar ģeodēzijas, karto­grāfijas un ģeotelpiskās informācijas institūcijām, zinātniskās pētniecības institūcijām un citām institūcijām Latvijā un ārzemēs, piedalīties nacionālajās un starptautiskajās ģeodēzijas, kartogrāfijas un ģeotelpiskās informācijas programmās;

6.4. saņemt ziedojumus, dāvinājumus un ārvalstu finansiālo palīdzību;

6.5. veikt iepirkumus atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē iepirkumu kārtību valsts un pašvaldību vajadzībām.

III. Aģentūras struktūra un pārvalde

7. Aģentūras darbu vada direktors. Aģentūras direktors veic Valsts pārval­des iekārtas likumā noteiktās tiešās pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas un Publisko aģentūru likumā noteiktos pienākumus. Aģentūras direktoram var būt vietnieki.

8. Aģentūras direktors nosaka aģentūras struktūru, kā arī struktūrvienību vadītāju funkcijas un kompetenci.

9. Aģentūras direktors ir atbildīgs par aģentūras darbu un pārvaldes līguma izpildi, kā arī nodrošina piešķirto valsts budžeta līdzekļu mērķtiecīgu un efektīvu izlietošanu.

10. Aģentūras direktors atbilstoši kompetencei ir Latvijas pārstāvis Eiropas valstu nacionālo kartogrāfijas un kadastra organizāciju asociācijā EuroGeographics, Starptautiskajā kartogrāfijas asociācijā (ICA), Starptautiskajā ģeodēzijas asociācijā (IGA), Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģeotelpisko nosaukumu ekspertu grupā (UNGEGN) un Starptautiskajā tālizpētes un fotogrammetrijas biedrībā (ISPRS).

11. Aģentūra var veidot teritoriālās struktūrvienības. Aģentūras struktūr­vienības darbojas saskaņā ar aģentūras direktora apstiprinātajiem reglamentiem.

IV. Aģentūras manta un finansēšanas kārtība

12. Aģentūra ar tās valdījumā nodoto mantu rīkojas Publisko aģentūru likuma 16.pantā noteiktajā kārtībā.

13. Aģentūras finanšu līdzekļus veido:

13.1. valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem;

13.2. ziedojumi un dāvinājumi;

13.3. ārvalstu finanšu palīdzība;

13.4. ieņēmumi par aģentūras sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi.

14. Aģentūra Likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktajā kārtībā ar finanšu ministra atļauju ir tiesīga ņemt aizdevumus un slēgt līzinga līgumus, kā arī atvērt kontus kredītiestādēs. Pirms finanšu ministra atļaujas saņemšanas aģentūra sagatavoto dokumentāciju saskaņo ar Aizsardzības ministriju.

V. Aģentūras darbības tiesiskuma nodrošināšana un pārskatu sniegšana

15. Aģentūras darbinieku lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt, iesnie­dzot attiecīgu iesniegumu aģentūras direktoram. Aģentūras direktora lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

16. Aģentūras direktora izdotos administratīvos aktus (izņemot šo noteikumu 15.punktā minēto lēmumu) un faktisko rīcību var apstrīdēt Aizsardzības ministrijā. Aizsardzības ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

17. Aģentūras direktors pārvaldes līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā iesniedz Aizsardzības ministrijā kārtējo un gada pārskatu par pārvaldes līguma izpildi un finanšu resursu izlietojumu.

VI. Aģentūras konsultatīvā padome

18. Lai nodrošinātu efektīvu aģentūras darbību, kā arī izvērtētu nozares attīstības perspektīvas un atbalstītu tās nepārtrauktu, kvalitatīvu un daudzveidīgu attīstību, izveido aģentūras konsultatīvo padomi. Aģentūras konsultatīvās padomes sastāvā ir šādu institūciju pilnvarotie pārstāvji:

18.1. Aizsardzības ministrija;

18.2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija;

18.3. Satiksmes ministrija;

18.4. Tieslietu ministrija;

18.5. Vides ministrija;

18.6. Zemkopības ministrija;

18.7. (svītrots ar MK 26.05.2009. noteikumiem Nr.474);

18.8. Ekonomikas ministrija;

18.9. Iekšlietu ministrija;

18.10. Veselības ministrija.

(Grozīts ar MK 04.08.2008. noteikumiem Nr.620)

19. Aģentūras konsultatīvo padomi vada tās priekšsēdētājs – Aizsardzības ministrijas pārstāvis.

20. Aģentūras konsultatīvās padomes priekšsēdētājs ir tiesīgs uz aģentūras konsultatīvās padomes sēdi ar padomdevēja tiesībām uzaicināt citas valsts un pašvaldību amatpersonas, kā arī attiecīgo nozaru speciālistus un nevalstisko organizāciju pārstāvjus.

21. Aģentūras konsultatīvajai padomei ir šādi uzdevumi:

21.1. veicināt aģentūras attīstības stratēģijas efektīvu īstenošanu;

21.2. veicināt aģentūras darbības atbilstības valsts politikai un stratēģijai nodrošināšanu;

21.3. veicināt un atbalstīt aģentūras kompetencē esošo jautājumu īsteno­šanā iesaistīto valsts un pašvaldību institūciju, nevalstisko organizāciju, fizisko un juridisko personu, kā arī ārvalstu institūciju sadarbību.

22. Aģentūras konsultatīvā padome darbojas saskaņā ar aizsardzības ministra apstiprinātu nolikumu.

23. Aģentūras konsultatīvās padomes darbu materiāltehniski nodrošina aģentūra.

VII. Noslēguma jautājums

24. Noteikumi stājas spēkā ar 2006.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Aizsardzības ministra vietā – tieslietu ministre S.Āboltiņa
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts aģentūras “Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra” nolikums Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 987Pieņemts: 20.12.2005.Stājas spēkā: 01.01.2006.Zaudē spēku: 29.12.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 210, 30.12.2005.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
124782
{"selected":{"value":"03.06.2009","content":"<font class='s-1'>03.06.2009.-28.12.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"03.06.2009","iso_value":"2009\/06\/03","content":"<font class='s-1'>03.06.2009.-28.12.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.08.2008","iso_value":"2008\/08\/08","content":"<font class='s-1'>08.08.2008.-02.06.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2006","iso_value":"2006\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2006.-07.08.2008.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
03.06.2009
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)