Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.886

Rīgā 2005.gada 22.novembrī (prot. Nr.68 28.§)
Dabas parka "Vecumu meži" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" 14.panta otro daļu un 17.panta otro daļu
(Grozīta ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.593)

1. Noteikumi nosaka dabas parka "Vecumi" (turpmāk - dabas parks) individuālo aizsardzības un izmantošanas kārtību, kā arī dabas parka apzīmēšanai dabā lietojamās speciālās informatīvās zīmes paraugu, tās izveidošanas un lietošanas kārtību, lai nodrošinātu apdraudēto putnu sugu, to dzīvotņu un citu dabas vērtību aizsardzību, kā arī teritorijas ilgtspējīgu attīstību.

(Grozīts ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.593)

2. Dabas parka teritorijā nav spēkā īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi.

3. Dabas parka platība ir 7842 ha. Dabas parka funkcionālo zonu shēma noteikta šo noteikumu 1.pielikumā, bet funkcionālo zonu robežas – šo noteikumu 2.pielikumā. Dabas parka robežas dabā apzīmē ar speciālu informatīvo zīmi, kuras paraugs, izveidošanas un lietošanas kārtība noteikta šo noteikumu 3.pielikumā.

(MK 28.08.2012. noteikumu Nr.593 redakcijā)

4. Zemes īpašniekiem (lietotājiem) aizliegts savā īpašumā (lietojumā) ierobežot apmeklētāju pārvietošanos pa ceļiem, ūdenstecēm, ūdenstilpēm un takām, kas paredzētas aizsargājamās teritorijas apskatei un norādītas šo noteikumu 1.pielikumā.

5. (Svītrots ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.593)

6. Informāciju par dabas parka īpaši aizsargājamo sugu dzīvotnēm un īpaši aizsargājamiem biotopiem drīkst izplatīt tikai ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju.

6.1 Dabas aizsardzības pārvalde, izsniedzot rakstisku atļauju šajos noteikumos minētajām darbībām, izmanto dabas aizsardzības plānā ietverto informāciju un jaunāko pieejamo informāciju par īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem dabas parka teritorijā. Dabas aizsardzības pārvaldes atļauja nav nepieciešama šo noteikumu 8.12., 12.10., 12.14., 14.3., 19.5.1., 19.5.2. un 24.4.2.apakšpunktā minētajām darbībām, kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ietekmes uz vidi novērtējumu Valsts vides dienests izsniedz tehniskos noteikumus vai veic sākotnējo ietekmes uz vidi novērtējumu.

(MK 28.08.2012. noteikumu Nr.593 redakcijā)

7. (Svītrots ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.593)

8. Visā dabas parka teritorijā aizliegts:

8.1. pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, tai skaitā automašīnām, traktortehniku, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, mopēdiem, kā arī ar dzīvniekiem un pajūgiem ārpus ceļiem un dabiskām brauktuvēm mežā, izņemot gadījumus, ja pārvietošanās ir saistīta ar šo teritoriju apsaimniekošanu, uzraudzību vai valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu, vai glābšanas un meklēšanas darbiem;

8.2. (svītrots ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.593);

8.3. bojāt un iznīcināt speciālās informatīvās zīmes, kā arī informācijas stendus un labiekārtojuma objektus;

8.4. (svītrots ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.593);

8.5. ierīkot jaunus atkritumu poligonus un izgāztuves;

8.6. būvēt elektronisko sakaru tīklu torņus;

8.7. uzstādīt vēja elektrostacijas;

8.8. dedzināt sausās zāles un niedru platības, kā arī meža zemsedzi, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams īpaši aizsargājamo biotopu atjaunošanas pasākumu veikšanai un saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja, un rakstiski informēta par ugunsdrošību un ugunsdzēsību atbildīgā institūcija;

8.9. pļaut virzienā no lauka malām uz centru;

8.10. nosusināt purvus;

8.11. lietot ķīmiskās vielas, sagatavojot augsni meža zemēs un kopjot mežaudzes, izņemot meža sēklu plantācijas;

8.12. bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas:

8.12.1. veikt darbības, kas izraisa pazemes ūdeņu, gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu līmeņa maiņu;

8.12.2. veikt arheoloģiskās izpētes darbus;

8.12.3. celt un ierīkot jaunus aizsprostus un citas ūdens regulēšanas ietaises, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams dabas aizsardzības plānā paredzēto biotopu atjaunošanai;

8.12.4. ierīkot publiski pieejamus dabas tūrisma un izziņas infrastruktūras objektus (piemēram, takas, skatu torņus, atpūtas vietas, ugunskuru vietas, telšu vietas, stāvlaukumus, apmeklētāju centrus un informācijas centrus).

(Grozīts ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.593)

9. Būvniecība dabas parkā pieļaujama atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam, ievērojot šajos noteikumos un būvniecību regulējošajos normatī­vajos aktos noteikto kārtību un ierobežojumus.

10. Dabas parkā ir noteiktas šādas funkcionālās zonas:

10.1. regulējamā režīma zona;

10.2. dabas lieguma zona;

10.3. dabas parka zona.

11. Regulējamā režīma zona ir izveidota īpaši aizsargājamo sugu, Eiropas nozīmes biotopu un dabisko meža biotopu saglabāšanai.

12. Regulējamā režīma zonā ir aizliegta saimnieciskā un cita veida darbī­ba, izņemot šādas darbības:

12.1. kājāmgājēju pārvietošanās;

12.2. zinātniskie pētījumi pēc Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas saņemšanas;

12.3. ugunsdrošības pasākumi;

12.4. ekosistēmu, īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu un īpaši aizsargājamo biotopu aizsardzībai un saglabāšanai nepieciešamo pasākumu īstenošana pēc Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas saņemšanas;

12.5. ogošana un sēņošana;

12.6. makšķerēšana saskaņā ar makšķerēšanu regulējošiem normatīvajiem aktiem;

12.7. medības no 15.augusta līdz 1.martam saskaņā ar medības regulējo­šiem normatīvajiem aktiem;

12.8. medņu medības saskaņā ar medības regulējošiem normatīvajiem aktiem, medņa aizsardzības plānu un Valsts meža dienesta noteiktajiem nomedī­šanas apjomiem;

12.9. izglītojošo pasākumu organizēšana. Pasākumu organizēšana, kuros piedalās vairāk nekā 30 cilvēku, atļauta pēc Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas saņemšanas;

12.10. publiski pieejamu izziņas taku ierīkošana saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu pēc Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas saņemšanas;

12.11. robežapsardzības pasākumi;

12.12. pārvietošanās pa autoceļiem;

12.13. autoceļu uzturēšanas darbi;

12.14. autoceļu rekonstrukcija no 15.augusta līdz 1.martam pēc Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas saņemšanas;

12.15. vides monitoringa, nacionālā meža monitoringa un meža inventarizācijas veikšana.

(Grozīts ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.593)

13. Dabas lieguma zona ir izveidota, lai mazinātu mežsaimnieciskās darbības ietekmi uz regulējamā režīma zonu, kā arī lai veidotu vienlaidus mežaudzes ar nozīmīgu bioloģiskās daudzveidības potenciālu.

14. Dabas lieguma zonā ir aizliegts:

14.1. veikt mežsaimniecisko darbību no 1.marta līdz 15.augustam, izņe­mot meža nekoksnes vērtību ieguvi, meža ugunsdrošības pasākumus un bīstamo koku ciršanu un novākšanu;

14.2. medīt no 1.marta līdz 15.augustam, izņemot medņu medības. Medņu medības atļautas saskaņā ar medības regulējošiem normatīvajiem aktiem, medņa aizsardzības plānu un Valsts meža dienesta noteiktajiem nomedīšanas apjomiem;

14.3. veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta zemes lietošanas kategorija, izņemot:

14.3.1. dabiski apmežojušās zemes lietošanas kategorijas maiņu uz zemes lietošanas kategoriju "mežs" vai "krūmājs";

14.3.2. šo noteikumu 8.12.4.apakšpunktā minētās darbības;

14.3.2. ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju:

14.3.2.1. meža ieaudzēšanu stādot vai sējot lauksaimniecībā izmantojamās zemēs;

14.3.2.2. īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu atjaunošanu;

14.3.2.3. ceļu rekonstrukciju, ja tiek mainīts ceļa platums vai novietojums (ievērojot šo noteikumu 17.punktā minētos nosacījumus);

14.3.2.4. citu inženierkomunikāciju vai inženierbūvju rekonstrukciju, ja tiek mainīts trases platums vai novietojums;

14.4. cirst kokus galvenajā cirtē un rekonstruktīvajā cirtē;

14.5. cirst kokus kopšanas cirtē, ja mežaudzes vecums pārsniedz:

14.5.1. priežu un ozolu audzēm - 60 gadus;

14.5.2. egļu, bērzu, melnalkšņu, ošu un liepu audzēm - 50 gadus;

14.5.3. apšu audzēm − 30 gadus;

14.6. atzarot augošus kokus mežaudzēs, izņemot koku atzarošanu skatu punktu ierīkošanai un uzturēšanai, kā arī satiksmes drošībai uz ceļiem;

14.7. mežaudzēs cirst nokaltušus kokus un izvākt kritušus kokus, kritalas vai to daļas, kuru diametrs resnākajā vietā pārsniedz 25 centimetrus, izņemot bīstamo koku nociršanu. Kaltušie un bīstamie koki pēc nociršanas atstājami mežaudzē, izņemot 20 metrus platu joslu gar takām, ceļiem, stigām, atpūtas vietām un dabas parka infrastruktūras objektiem. Pieļaujams izvākt svaigi vēja gāztos ošus un egles, ja to apjoms pārsniedz piecus kubikmetrus uz hektāru;

14.8. ierīkot purvos dzērveņu plantācijas;

14.9. ierīkot nometnes un celt teltis;

14.10. kurināt ugunskurus;

14.11. rīkot autosacensības, motosacensības, ūdensmotosporta un ūdens­slēpošanas sacensības, kā arī rallijus, treniņbraucienus un izmēģinājuma braucie­nus;

14.12. (svītrots ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.593);

14.13. bojāt vai iznīcināt (arī uzarot vai kultivējot) palieņu, terašu un meža pļavas un lauces, izņemot medījamo dzīvnieku piebarošanas lauces;

14.14. sadalīt zemes īpašumus zemes vienībās, kas mazākas par 10 hektāriem. Šis nosacījums neattiecas uz zemes vienībām, kas tiek atdalītas infrastruktūras un inženierkomunikāciju būvniecībai vai uzturēšanai un kuru apbūves nosacījumus nosaka vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, kā arī uz gadījumiem, ja no īpašuma tiek atdalīta zemes vienība ar dzīvojamām un saimniecības ēkām, pagalmu un zemi, kas nepieciešama saimniecības uzturēšanai;

14.15. veikt darbības, kas izraisa augsnes eroziju;

14.16. ierīkot iežogotas savvaļas dzīvnieku sugu brīvdabas audzētavas;

14.17. iegūt derīgos izrakteņus;

14.18. lietot ūdensputnu medībās šāviņus, kas satur svinu;

14.19. bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas:

14.19.1. (svītrots ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.593);

14.19.2. (svītrots ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.593);

14.19.3. vākt dabas materiālus kolekcijām;

14.19.4. veikt zinātniskos pētījumus;

14.19.5. organizēt brīvā dabā publiskos sporta, izklaides un atpūtas pasākumus, kuros piedalās vairāk nekā 50 cilvēku;

14.19.6. (svītrots ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.593);

14.19.7. (svītrots ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.593).

(Grozīts ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.593)

14.1 Dabas lieguma zonā sanitārā cirte atļauta tikai gadījumos, ja meža slimību, kaitēkļu, dzīvnieku vai citādi bojātie koki rada masveidīgas kaitēkļu savairošanās draudus un var izraisīt mežaudžu bojāeju ārpus dabas lieguma zonas un ir saņemts Valsts meža dienesta sanitārais atzinums. Veicot cirti, saglabā visus augtspējīgos kokus.

(MK 28.08.2012. noteikumu Nr.593 redakcijā)

14.2 Lai novērstu apdraudējumu dabas parka apmeklētājiem un infrastruktūras objektiem, dabas lieguma zonā meža slimību, kaitēkļu, dzīvnieku vai citādi bojātos, vēja gāztos un lauztos kokus cērt citā cirtē. Šādā gadījumā Valsts meža dienests koku ciršanas apliecinājumu izsniedz pēc Dabas aizsardzības pārvaldes pozitīva atzinuma saņemšanas.

(MK 28.08.2012. noteikumu Nr.593 redakcijā)

15. Meža materiālu izvešana no cirsmām (pievešana pie ceļa) caur regulē­jamā režīma zonu un dabas lieguma zonu atļauta tikai no 16.augusta līdz 29.februārim.

16. Regulējumā režīma zonā un dabas lieguma zonā aizliegtas bebru medības un bebru dambju un to mītņu bojāšana, izņemot šādus gadījumus pēc Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas saņemšanas:

16.1. bebru darbība traucē saimniecisko darbību dabas parkam piegulo­šajās teritorijās;

16.2. bebru darbība apdraud īpaši aizsargājamo sugu vai biotopu saglabā­šanu;

16.3. bebru darbības dēļ tiek bojāti vai appludināti ceļi;

16.4. bebru darbības dēļ tiek appludinātas agrāk bebru neskartas mežaudzes dabas parka zonā.

(Grozīts ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.593)

17. Dabas lieguma zonā ceļu renovācija un rekonstrukcija atļauta no 15.augusta līdz 1.martam.

(MK 28.08.2012. noteikumu Nr.593 redakcijā)

18. Dabas parka zona ir izveidota, lai veicinātu visu dabas vērtību kompleksu saglabāšanu un nodrošinātu teritorijas ilgtspējīgu izmantošanu.

19. Dabas parka zonā aizliegts:

19.1. ieaudzēt mežu lauksaimniecības zemēs, izņemot:

19.1.1. gadījumus, kad par mežu tiek atzīta ar mežu dabiski apaugusi lauksaimniecības zeme saskaņā ar normatīvajiem aktiem par meža ieaudzēšanu;

19.1.2. meža sēklu plantācijas ierīkošanu zemesgabalā ar zemes kadastra numuru 38920020066;

19.2. kurināt ugunskurus ārpus speciāli ierīkotām vietām, kuras nodrošina uguns tālāku neizplatīšanos, izņemot ugunskurus pagalmos un ugunskurus ciršanas atlieku sadedzināšanai atbilstoši ugunsdrošību un ugunsdzēsību regulējošajiem normatīvajiem aktiem;

19.3. sadalīt zemes īpašumus zemes vienībās, kas mazākas par pieciem hektāriem. Šis nosacījums neattiecas uz zemes vienībām, kas tiek atdalītas infrastruktūras un inženierkomunikāciju būvniecībai vai uzturēšanai un kuru apbūves nosacījumus nosaka vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, kā arī uz gadījumiem, ja no īpašuma tiek atdalīta zemes vienība ar dzīvojamām un saimniecības ēkām, pagalmu un zemi, kas nepieciešama saimniecības uzturēšanai;

19.4. izsniegt jaunas zemes dzīļu izmantošanas atļaujas (licences) derīgo izrakteņu ieguvei, izņemot derīgo izrakteņu izstrādes pabeigšanai Badnovas un Šlepkines atradnēs;

19.5. bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas:

19.5.1. veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta meža, krūmāja, purva vai lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorija, izņemot:

19.5.1.1. dabiski apmežojušās zemes lietošanas kategorijas maiņu uz zemes lietošanas kategoriju "mežs" vai "krūmājs" (tai skaitā šo noteikumu 19.1.1.apakšpunktā minētajos gadījumos);

19.5.1.2. šo noteikumu 19.1.2.apakšpunktā minēto darbību;

19.5.2. ierīkot jaunas iežogotas savvaļas dzīvnieku sugu brīvdabas audzētavas;

19.5.3. rīkot autosacensības, motosacensības, ūdensmotosporta un ūdensslēpošanas sacensības, kā arī rallijus, treniņbraucienus un izmēģinājuma braucienus;

19.5.4. cirst kokus galvenajā cirtē;

19.5.5. organizēt brīvā dabā publiskos sporta, izklaides un atpūtas pasākumus, kuros piedalās vairāk nekā 50 cilvēku;

19.5.6. (svītrots ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.593);

19.6. cirst kokus rekonstruktīvajā cirtē;

19.7. cirst kokus kailcirtē, izņemot gadījumus, ja:

19.7.1. kailcirtes maksimālā platība silā, mētrājā un lānā nepārsniedz trīs hektārus;

19.7.2. kailcirtes maksimālā platība damaksnī, viršu ārenī, mētru ārenī, viršu kūdrenī un mētru kūdrenī nepārsniedz divus hektārus;

19.7.3. kailcirtes maksimālā platība gāršā, vērī, grīnī, slapjajā mētrājā, slapjajā damaksnī, slapjajā vērī, slapjajā gāršā, purvājā, niedrājā, dumbrājā, liekņā, šaurlapu ārenī, platlapju ārenī, šaurlapu kūdrenī un platlapju kūdrenī nepārsniedz vienu hektāru;

19.8. sanitārajā cirtē cirst augtspējīgos kokus;

19.9. bojāt vai iznīcināt (arī uzarot vai kultivējot) palieņu, terašu un mežu pļavas un lauces, izņemot medījamo dzīvnieku piebarošanas lauces;

19.10. veicot koku ciršanu galvenajā cirtē:

19.10.1. samazināt mežaudzes pirmā stāva biezību zem 0,4, neskaitot sausus stāvošus kokus;

19.10.2. mežaudzē veidot atvērumus, kas lielāki par 0,1 hektāru.

(Grozīts ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.593)

20. Dabas parka zonā mežaudzēs uz hektāru saglabā ne mazāk kā 20 kubikmetru sausu stāvošu koku, svaigi vēja gāztu koku un kritalu, kuru diametrs resnākajā vietā pārsniedz 25 centimetrus. Ja to kopējais apjoms ir lielāks, vispirms saglabā resnākos kokus. Pieļaujams izvākt svaigi vēja gāztos ošus un egles, kuru apjoms pārsniedz piecus kubikmetrus uz hektāru.

(MK 28.08.2012. noteikumu Nr.593 redakcijā)

21. Dabas parka zonā galvenajā un kopšanas cirtē saglabā vismaz 15 dzīvotspējīgus vecākos un lielāko izmēru kokus (ekoloģiskos kokus) uz cirsmas hektāru, vispirms saglabājot resnākos (koku caurmērs lielāks par valdošās koku sugas koku vidējo caurmēru) ozolus, liepas, priedes, ošus, gobas, vīksnas, melnalkšņus un kļavas. Ja šādu koku mežaudzē nav, vispirms saglabā apses un bērzus, kā arī kokus ar lieliem un resniem zariem, dobumainus kokus un kokus ar deguma rētām.

(MK 28.08.2012. noteikumu Nr.593 redakcijā)

21.1 Sausos kokus, kritalas un nocirstos bīstamos kokus šo noteikumu 20.punktā minētajā apjomā, kā arī nocirsto koku celmus atstāj mežaudzē, lai nodrošinātu trūdošo (atmirušo) koksni kā dzīvesvietu meža ekosistēmā svarīgām sugām.

(MK 28.08.2012. noteikumu Nr.593 redakcijā)

21.2 Uz mežaudzēm, kurās vējgāzes, vējlauzes, slimību infekcijas vai kaitēkļu invāzijas rezultātā mežaudzes šķērslaukums kļuvis mazāks par kritisko šķērslaukumu un vēja gāztie, bojātie, sausie stāvošie koki un kritalas netiek izvākti, neattiecina meža atjaunošanas un jaunaudžu kopšanas prasības.

(MK 28.08.2012. noteikumu Nr.593 redakcijā)

22. Konstatējot dabas lieguma vai dabas parka zonā apdzīvotu ligzdu, kuras diametrs lielāks par 50 cm, nekavējoties jāpārtrauc mežsaimnieciskā darbība 200 m rādiusā ap ligzdu un par atrasto ligzdu jāinformē Valsts meža dienests. Mežsaimnieciskā darbība pārtraucama līdz brīdim, kamēr Valsts meža dienests mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un izmantošanas regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par mikrolieguma izveidošanu vai noraida mikrolieguma izveidošanas nepieciešamību.

23. Šie noteikumi attiecas arī uz šādiem dabas parka dabas pieminekļiem:

23.1. aizsargājamie ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi;

23.2. aizsargājamie koki - vietējo un citzemju sugu dižkoki (koki, kuru apkārtmērs 1,3 m augstumā no koka sakņu kakla vai augstums nav mazāks par šo noteikumu 4.pielikumā noteiktajiem izmēriem).

(Grozīts ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.593)

24. Dabas pieminekļu teritorijā un 10m rādiusā ap aizsargājamiem kokiem (mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās malas) aizliegts:

24.1. veikt jebkādu saimniecisko vai cita veida darbību, kura bojā vai varētu bojāt vai iznīcināt dabas pieminekli vai mazināt tā dabisko estētisko nozīmi;

24.2. iegūt derīgos izrakteņus;

24.3. ierīkot atpūtas vietas un nometnes, celt teltis un kurināt ugunskurus ārpus īpaši norādītām vai speciāli ierīkotām vietām;

24.3.1 veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta zemes lietošanas kategorija;

24.4. bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas:

24.4.1. veikt dabas pieminekļu apsaimniekošanas pasākumus to turpmākai aizsardzībai un saglabāšanai, ja šie pasākumi nav paredzēti dabas aizsardzības plānā;

24.4.2. celt un ekspluatēt pazemes būves, kuras nav saistītas ar derīgo izrakteņu ieguvi;

24.4.3. (svītrots ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.593).

(Grozīts ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.593)

25. Papildus šo noteikumu 24.punktā noteiktajām prasībām aizsargājamo ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu teritorijā aizliegts:

25.1. rakstīt, zīmēt un gravēt uz dabas pieminekļiem un tos pārvietot;

25.2. cirst kokus kailcirtē;

25.3. bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas:

25.3.1. tīrīt dabas pieminekļus;

25.3.2. rīkot nodarbības un sacensības klinšu kāpšanā;

25.3.3. (svītrots ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.593);

25.3.4. cirst kokus galvenajā cirtē.

(Grozīts ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.593)

26. (Svītrots ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.593)

27. Papildus šo noteikumu 24.punktā noteiktajām prasībām 10 m rādiusā ap aizsargājamiem kokiem aizliegts:

27.1. veikt jebkādas darbības, kas var negatīvi ietekmēt aizsargājamo koku augšanu un dabisko attīstību;

27.2. apkraut aizsargājamos kokus;

27.3. mainīt vides apstākļus - ūdens un barošanās režīmu;

27.4. (svītrots ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.593);

27.5. iznīcināt dabisko zemsedzi.

27.6. (svītrots ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.593)

(Grozīts ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.593)

27.1 Ja aizsargājamo koku nomāc vai apēno jaunāki koki un krūmi, atļauta to izciršana aizsargājamā koka vainaga projekcijā un tai piegulošā zonā, izveidojot no kokiem brīvu 10 metrus platu joslu, mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas līdz apkārtējo koku vainagu projekcijām, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē koku ciršanu mežā un ārpus tā.

(MK 28.08.2012. noteikumu Nr.593 redakcijā)

28. Aizsargājamā koka nociršana (novākšana) pieļaujama tikai gadījumos, ja tas kļuvis bīstams (apdraud cilvēku dzīvību un veselību, tuvumā esošās ēkas vai infra­struktūras objektus) un saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja.

(Grozīts ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.593)

Ministru prezidents A.Kalvītis

Vides ministrs R.Vējonis
1.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 22.novembra noteikumiem Nr.886
Dabas parka "Vecumu meži" funkcionālo zonu shēma

Vides ministrs R.Vējonis
2.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 22.novembra noteikumiem Nr.886
Dabas parka "Vecumu meži" funkcionālo zonu robežas

(Pielikums MK 22.05.2007. noteikumu Nr.332 redakcijā, kas grozīta ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.593)

1. Regulējamā režīma zonā ietilpstošo meža kvartālu un nogabalu saraksts:

Nr.
p.k.

Meža kvartāls

Nogabals

1.1.

Žīguru pagasts (Žīguru meža iecirknis)

1.1.1.

137

18, 19, 20, 21, 22

1.1.2.

138

5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18

1.1.3.

186

15

1.1.4.

187

5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16

1.1.5.

188

3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22

1.1.6.

204

10, 11, 15, 16

1.1.7.

205

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

1.1.8.

206

1

1.1.9.

207

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26

1.1.10.

208

1, 2, 3

1.1.11.

232

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

1.1.12.

233

1, 2, 6

1.1.13.

235

14

1.1.14.

264

1, 8

1.1.15.

265

21

1.1.16.

266

6, 8

1.1.17.

383

8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

1.1.18.

1
(īpašums "Papiņi" ar kadastra Nr.38980040015)

6, 7

1.2.

Vecumu pagasts (Žīguru meža iecirknis)

1.2.1.

382

4, 8, 13

1.2.2.

384

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

1.2.3.

385

1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11

1.2.4.

387

8

1.2.5.

421

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11

1.2.6.

422

1, 2, 4, 10, 11, 12

1.2.7.

423

7, 14, 15, 18, 19

1.2.8.

424

4, 5, 6, 7, 8

1.2.9.

426

16

1.2.10.

427

1, 2, 3, 19, 20, 21

1.2.11.

428

2

1.2.12.

10
(īpašums "Lejiņas" ar kadastra Nr.38920010245)

4, 5, 6, 7

1.3.

Vecumu pagasts (Viļakas meža iecirknis)

1.3.1.

244

3, 4, 11, 12, 13, 14

1.3.2.

245

12, 11

1.3.3.

246

4, 5, 8, 10, 11, 15

1.3.4.

249

2, 3, 4, 5, 6, 9, 10

1.3.5.

253

2, 3, 21, 22

1.3.6.

254

5, 6, 7, 8, 9, 13, 14

1.3.7.

251

13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25

1.3.8.

257

2, 3, 5, 6

1.3.9.

255

12, 13, 14, 15, 16, 18

1.3.10.

264

10, 11, 14, 13, 17

1.3.11.

265

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15

1.3.12.

268

19

1.3.13.

270

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

1.3.14.

272

4, 5, 7, 11, 12, 17, 18, 19

1.3.15.

276

17, 18, 19

1.3.16.

279

12, 13, 14,

1.3.17.

280

18, 20, 21

1.3.18.

281

11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20

1.3.19.

286

11, 12, 17, 23, 24

1.3.20.

287

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

1.3.21.

288

2, 5, 7

1.3.22.

291

1, 2, 3, 4, 5

1.3.23.

296

1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 16

1.3.24.

297

16

1.3.25.

298

5, 6

1.3.26.

299

1

1.3.27.

303

3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 21

1.3.28.

302

20

1.3.29.

258

3, 4, 5, 6

1.3.30.

290

14

2. Dabas lieguma zonā ietilpstošo meža kvartālu un nogabalu saraksts

Nr.
p.k.

Meža kvartāls

Nogabals

2.1.

Žīguru pagasts (Žīguru meža iecirknis)

2.1.1.

137

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

2.1.2.

138

1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 16

2.1.3.

186

1, 2, 3, 4, 8

2.1.4.

187

4

2.1.5.

188

1, 2, 4, 7, 17, 18

2.1.6.

204

8, 9

2.1.7.

206

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 19

2.1.8.

207

1, 2, 12, 13, 18, 19, 20

2.1.9.

208

4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

2.1.10.

231

4, 13

2.1.11.

232

15, 16

2.1.12.

233

11, 12

2.1.13.

234

9

2.1.14.

235

1, 2, 3, 4, 5

2.1.15.

236

1, 2, 3, 4

2.1.16.

263

15

2.1.17.

264

2, 3, 4, 5, 6, 9, 20

2.1.18.

265

22

2.1.19.

383

7, 11

2.2.

Vecumu pagasts (Viļakas meža iecirknis)

2.2.1.

244

10, 17, 18, 19, 20

2.2.2.

245

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13

2.2.3.

246

1, 6, 19

2.2.4.

248

5, 6, 4 (nogabala daļa līdz līnijai, ko veido punkti ar koordinātām x 351415, y 730249 un x 350808, y 730235)

2.2.5.

249

1, 7, 8, 11

2.2.6.

250

1, 2, 3, 9

2.2.7.

251

15, 20, 22, 23

2.2.8.

253

1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

2.2.9.

255

11

2.2.10.

257

7

2.2.11.

258

7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

2.2.12.

259

2, 3, 10, 11, 12

2.2.13.

260

10

2.2.14.

262

7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16

2.2.15.

264

3, 6, 8, 9, 12, 16, 19

2.2.16.

265

13, 14, 16, 17, 18, 19

2.2.17.

267

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

2.2.18.

270

18, 19

2.2.19.

273

3, 4, 5

2.2.20.

274

1, 2, 3

2.2.21.

275

2, 4, 5, 11, 15, 16, 17, 18

2.2.22.

276

2, 8, 9, 16

2.2.23.

279

1, 7

2.2.24.

280

3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14

2.2.25.

286

10, 14

2.2.26.

287

2, 3

2.2.27.

288

1, 3, 6

2.2.28.

289

16

2.2.29.

290

9, 10, 11, 13

2.2.30.

295

16

2.2.31.

296

8, 9, 11

2.2.32.

297

2

2.2.33.

298

4

2.2.34.

299

2

2.2.35.

302

14, 17

2.3.

Vecumu pagasts (Žīguru meža iecirknis)

2.3.1.

385

12

2.3.2.

386

1

2.3.3.

422

3

2.3.4.

423

1, 6, 10, 16, 20

2.3.5.

425

1, 2

2.3.6.

426

5, 6, 7, 8, 9, 11, 15

2.3.7.

427

12, 13

2.3.8.

428

1

3. Dabas parka zonā ietilpst pārējā dabas parka teritorija, izņemot regulējamā režīma zonu un dabas lieguma zonu.

3.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 22.novembra noteikumiem Nr.886
Speciālās informatīvās zīmes paraugs, tās lietošanas un izveidošanas kārtība

(Pielikums grozīts ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.593)

1.Informatīvā zīme dabas parka apzīmēšanai (turpmāk- zīme) ir zaļš kvadrātveida laukums baltā ietvarā ar stilizētu ozollapas piktogrammu.

PLAANI2.JPG (5646 bytes)

2.Zīmes krāsas (krāsu standarti norādīti PANTONE, CMYK un ORACAL sistēmās) ir šādas:

2.1.kvadrātveida laukums (ozollapas piktogrammas fons) - gaiši zaļā krāsā (PANTONE362C vai C70M0Y100K0, vai ORACALECONOMY064 (yellow green));

2.2. ozollapas piktogramma - baltā krāsā;

2.3.ozollapas piktogrammas kontūra un ozollapas dzīslojums - tumši zaļā krāsā (PANTONE 3425C vai C100 M0 Y78 K42, vai ORACAL ECONOMY 060 (dark green));

2.4. zīmes ietvars - baltā krāsā.

3. Zīmes lietošanas kārtība:

3.1. uzstādot zīmi dabā, izvēlas vienu no šādiem izmēriem:

3.1.1.300x300mm;

3.1.2.150x150mm;

3.1.3.75x75mm;

3.2.poligrāfiskajos izdevumos zīmes izmēru, saglabājot kvadrāta propor­cijas, izvēlas atbilstoši lietotajam mērogam, bet ne mazāku kā 5x5mm;

3.3.pārējos gadījumos, kas nav minēti šī pielikuma 3.1. un 3.2.apakš­punktā, var lietot dažādu izmēru zīmes, saglabājot kvadrāta proporcijas;

3.4. zīme nav uzstādāma uz ceļiem (arī sliežu ceļiem).

4. Zīmju izveidošanu (sagatavošanu) un izvietošanu nodrošina Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar attiecīgo pašvaldību.

Vides ministrs R.Vējonis
4.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 22.novembra noteikumiem Nr.886
Aizsargājamie koki – vietējo un citzemju sugu dižkoki
(pēc apkārtmēra vai augstuma)

(Pielikums MK 28.08.2012. noteikumu Nr.593 redakcijā)

Nr.
p.k.

Nosaukums latviešu valodā

Nosaukums latīņu valodā

Apkārtmērs 1,3 m augstumā (m)

Augstums (m)

I. Vietējās sugas

1.

Āra bērzs (kārpainais bērzs) Betula pendula (Betula verrucosa)

3,0

33

2.

Baltalksnis Alnus incana

1,6

25

3.

Blīgzna (pūpolvītols) Salix caprea

1,9

22

4.

Eiropas segliņš Euonymus europaeus

1,0

6

5.

Hibrīdais alksnis Alnus x pubescens

1,5

32

6.

Melnalksnis Alnus glutinosa

2,5

30

7.

Meža bumbiere Pyrus pyraster

1,5

13

8.

Meža ābele Malus sylvestris

1,5

14

9.

Parastā apse Populus tremula

3,5

35

10.

Parastā egle Picea abies

3,0

37

11.

Parastā goba Ulmus glabra

4,0

28

12.

Parastā ieva Padus avium

1,7

22

13.

Parastā (ogu) īve Taxus baccata

0,6

8

14.

Parastais kadiķis Juniperus communis

0,8

11

15.

Parastā kļava Acer platanoides

3,5

27

16.

Parastā liepa Tilia cordata

3,5

33

17.

Parastais osis Fraxinus excelsior

3,5

34

18.

Parastais ozols Quercus robur

4,0

32

19.

Parastais pīlādzis Sorbus aucuparia

1,5

21

20.

Parastā priede Pinus sylvestris

2,5

38

21.

Parastais skābardis Carpinus betulus

1,5

20

22.

Parastā vīksna Ulmus laevis

4,0

30

23.

Purva bērzs (pūkainais bērzs) Betula pubescens (Betula alba)

3,0

32

24.

Šķetra Salix pentandra

1,6

22

25.

Trauslais vītols Salix fragilis

4,0

II. Citzemju sugas

26.

Baltais vītols Salix alba

4,5

20

27.

Baltā robīnija Robinia pseudoacacia

1,9

20

28.

Balzama baltegle Abies balsamea

1,5

24

29.

Eiropas baltegle Abies alba

2,7

32

30.

Eiropas ciedrupriede Pinus cembra

1,6

22

31.

Eiropas lapegle Larix decidua

3,2

39

32.

Holandes liepa Tilia x europaea

2,8

26

33.

Kalnu kļava Acer pseudoplatanus

2,2

20

34.

Lēdebūra lapegle Larix ledebourii

3,0

34

35.

Krimas liepa Tilia x euchlora

1,9

20

36.

Lauku kļava Acer campestre

1,5

18

37.

Mandžūrijas riekstkoks Juglans mandshurica

1,6

18

38.

Melnā priede Pinus nigra

1,9

23

39.

Menzīsa duglāzija Pseudotsuga menziesii

2,4

30

40.

Papele Populus spp.

5,0

35

41.

Parastā zirgkastaņa Aesculus hippocastanum

3,0

23

42.

Eiropas dižskābardis Fagus sylvatica

3,8

30

43.

Pensilvānijas osis Fraxinus pennsylvanica

2,0

23

44.

Platlapu liepa Tilia platyphyllos

3,1

27

45.

Pelēkais riekstkoks Juglans cinerea

2,8

20

46.

Rietumu tūja Thuja occidentalis

1,5

16

47.

Saldais ķirsis Cerasus avium

1,6

12

48.

Sarkanais ozols Quercus rubra

1,9

27

49.

Sarkstošais vītols Salix x rubens

3,1

25

50.

Sibīrijas baltegle Abies sibirica

1,8

30

51.

Sibīrijas ciedrupriede Pinus sibirica

1,9

22

52.

Sudraba kļava Acer saccharinum

3,2

26

53.

Veimuta priede Pinus strobus

2,7

36

54.

Vienkrāsas baltegle Abies concolor

1,7

32

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Dabas parka "Vecumu meži" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 886Pieņemts: 22.11.2005.Stājas spēkā: 26.11.2005.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 189, 25.11.2005.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Latvijas standarti
122148
{"selected":{"value":"01.09.2012","content":"<font class='s-1'>01.09.2012.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.09.2012","iso_value":"2012\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2012.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"26.05.2007","iso_value":"2007\/05\/26","content":"<font class='s-1'>26.05.2007.-31.08.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.11.2005","iso_value":"2005\/11\/26","content":"<font class='s-1'>26.11.2005.-25.05.2007.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.09.2012
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)