Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.836

Rīgā 2005.gada 1.novembrī (prot. Nr.63 47.§)
Noteikumi par transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika uzskaites digitālās kontrolierīces (tahogrāfa) karšu izsniegšanu, anulēšanu un apturēšanu uz laiku
Izdoti saskaņā ar Autopārvadājumu likuma 5.1panta pirmās daļas 6.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" (turpmāk – direkcija) izsniedz, anulē vai uz laiku aptur transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika uzskaites digitālās kontrolierīces (turpmāk – digitālais tahogrāfs) karti atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 4. februāra Regulai (ES) Nr. 165/2014 par tahogrāfiem autotransportā, ar kuru atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā, un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 561/2006, ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu (turpmāk – regula Nr. 165/2014).

(MK 19.01.2016. noteikumu Nr. 53 redakcijā)

2. Direkcija pieņem lēmumu par digitālā tahogrāfa kartes (turpmāk — karte):

2.1. pirmreizējo izsniegšanu;

2.2. atjaunošanu;

2.3. nomaiņu;

2.4. apturēšanu uz laiku vai anulēšanu;

2.5. izsniegšanas atteikumu.

3. Direkcijas lēmumu var apstrīdēt Satiksmes ministrijā administratīvo procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4. Šo noteikumu izpratnē:

4.1. pirmreizējā kartes izsniegšana ir kartes izsniegšana:

4.1.1. pirmo reizi uz noteiktu termiņu atbilstoši šo noteikumu 5.punktā minētajam veidam;

4.1.2. ja ir beidzies iepriekšējās kartes derīguma termiņš;

4.1.3. ja karte iepriekš izsniegta citā valstī;

4.1.4. ja karte anulēta atbilstoši šo noteikumu 35.1.apakšpunktam;

4.2. kartes atjaunošana atbilstoši kartes veidam ir tās izsniegšana:

4.2.1. ja kartes derīguma termiņš tuvojas beigām. Šādā gadījumā iesniegumu iesniedz vismaz 15 darbdienas pirms kartes derīguma termiņa beigām;

4.2.2. ja mainījušies kartes īpašnieka personas vai reģistrācijas dati;

4.3. kartes nomaiņa ir kartes izsniegšana līdz iepriekšējās kartes derīguma termiņa beigām, ja iepriekš izsniegtā karte ir nozagta vai nozaudēta, vai bojāta, vai nefunkcionē.

(Grozīts ar MK 09.03.2010. noteikumiem Nr.223)

5. Direkcija izsniedz šādas kartes:

5.1. vadītāja karti (1. pielikums) atbilstoši regulas Nr. 165/2014 2. panta 2. punkta "f" apakšpunktā ietvertajai definīcijai;

5.2. uzņēmuma karti (2. pielikums) atbilstoši regulas Nr. 165/2014 2. panta 2. punkta "j" apakšpunktā ietvertajai definīcijai;

5.3. darbnīcas karti (3. pielikums) atbilstoši regulas Nr. 165/2014 2. panta 2. punkta "k" apakšpunktā ietvertajai definīcijai;

5.4. kontroles karti (4. pielikums) atbilstoši regulas Nr. 165/2014 2. panta 2. punkta "i" apakšpunktā ietvertajai definīcijai.

(Grozīts ar MK 19.01.2016. noteikumiem Nr. 53)

6. Karte ir kredītkartes formāta (54 x 85 mm) dokuments ar tajā iestrādātiem pretviltošanas elementiem un mikroshēmu informācijas uzglabāšanai atbilstoši prasībām, kas noteiktas regulā Nr. 165/2014.

(MK 19.01.2016. noteikumu Nr. 53 redakcijā)

7. Vadītāja karti atbilstoši prasībām, kas noteiktas regulas Nr. 165/2014 26. panta 2. un 6. punktā, kā arī 26. panta 4. punktā noteiktajos gadījumos izsniedz tikai tām personām, kurām ir derīga vadītāja apliecība, izņemot vadītāja apliecību, ar kuru atļauts vadīt tikai AM, A1, A2, A, B1, tramvaju, trolejbusu, traktoru TR1, TR2, TR3, TR4 un velosipēdu kategorijas transportlīdzekļus.

(MK 18.06.2024. noteikumu Nr. 376 redakcijā)

8. Uzņēmuma karti izsniedz Latvijā reģistrēta transportlīdzekļa īpašniekam vai turētājam. Katram transportlīdzekļa īpašniekam vai turētājam, veicot autovadītāja darba un atpūtas laika uzskaiti ar digitālo tahogrāfu, jābūt vismaz vienai derīgai uzņēmuma kartei. Vienam īpašniekam var piederēt ne vairāk par 62 derīgām uzņēmuma kartēm. Uzņēmuma karti izsniedz uz pieciem gadiem.

(Grozīts ar MK 19.01.2016. noteikumiem Nr. 53)

9. Darbnīcas karti atbilstoši regulas Nr. 165/2014 25. panta 1. punktā minētajām prasībām izsniedz personai, kas strādā inspicēšanas institūcijā, kura ir akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību (turpmāk – darbnīca).

(MK 19.01.2016. noteikumu Nr. 53 redakcijā)

10. Kontroles karti izsniedz kontroles institūcijām, kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par autopārvadājumu kontroli ir tiesības kontrolēt autovadītāja braukšanas un atpūtas laiku un tā uzskaiti. Kontroles karti izsniedz uz diviem gadiem.

(MK 18.06.2024. noteikumu Nr. 376 redakcijā)

II. Kartes pieprasīšanas kārtība

11. Lai saņemtu, atjaunotu vai nomainītu vadītāja karti, transportlīdzekļa vadītājs iesniedz šādus dokumentus:

11.1. iesniegumu. Iesniegumā norāda:

11.1.1. vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu, personas kodu;

11.1.2. deklarētās dzīvesvietas adresi;

11.1.3. vadītāja apliecības numuru un derīguma termiņu;

11.1.4. vēlamo pieprasītās vadītāja kartes derīguma termiņa sākuma datumu;

11.2. ja transportlīdzekļa vadītājam nav deklarētās dzīvesvietas Latvijā, tas apliecina ar dokumentiem atbilstību regulas Nr.  165/2014 26. panta 2. vai 4. punktam;

11.3. nomaiņai paredzēto vadītāja karti, ja vadītāja karte bojāta vai nefunkcionē;

11.4. tiesībaizsardzības iestādes izsniegtu dokumentu, kas apliecina, ka vadītāja karte nozagta, ja tiek iesniegts iesniegums nozagtas vadītāja kartes nomaiņai;

11.5. dokumentu, kas apliecina transportlīdzekļa vadītāja personas datu maiņas faktu, ja tiek iesniegts iesniegums par vadītāja kartes atjaunošanu, jo ir mainījušies personas dati.

(MK 18.06.2024. noteikumu Nr. 376 redakcijā)

11.1 Transportlīdzekļa vadītāja digitālo fotogrāfiju un paraksta atveidojumu iegūst atbilstoši Ceļu satiksmes likuma 14.1 panta divpadsmitās daļas 1. punktam. Ja digitālo fotogrāfiju un paraksta atveidojumu nav iespējams iegūt, digitālās fotogrāfijas izgatavošana un paraksta atveidojuma iegūšana tiek veikta direkcijā.

(MK 18.06.2024. noteikumu Nr. 376 redakcijā)

11.2 Vadītāja kartes saņemšanai transportlīdzekļa vadītājs var pieteikties mutvārdos vai rakstveidā, vai aizpildot speciālu tiešsaistes formu direkcijas tīmekļvietnē www.atd.lv (e-pakalpojums) un identifikācijai izmantojot vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv pieejamos personas identifikācijas līdzekļus.

(MK 18.06.2024. noteikumu Nr. 376 redakcijā)

12. Lai saņemtu, atjaunotu vai nomainītu uzņēmuma karti, transport­līdzekļa īpašnieks vai turētājs iesniedz šādus atbilstoši dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas normatīvajiem aktiem noformētus dokumentus:

12.1. iesniegumu. Iesniegumā norāda:

12.1.1. iesniedzēja nosaukumu un tā juridisko adresi;

12.1.2. komersanta reģistrācijas numuru, ja iesniedzējs reģistrēts komercreģistrā, vai nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru, ja iesniedzējs nav reģistrēts komercreģistrā;

12.1.3. amatpersonu, kura būs atbildīga par kartes izmantošanas noteikumu ievērošanu (vārds, uzvārds un amats);

12.1.4. vēlamo pieprasītās uzņēmuma kartes derīguma termiņa sākuma datumu;

12.1.5. vēlamo uzņēmuma karšu skaitu;

12.2. nomaināmo uzņēmuma karti, ja uzņēmuma karte bojāta vai nefunkcionē;

12.3. tiesībaizsardzības iestādes izsniegtu dokumentu, kas apliecina, ka uzņēmuma karte nozagta, ja tiek iesniegts iesniegums par nozagtas uzņēmuma kartes nomaiņu;

12.4. dokumentu, kas apliecina iesniedzēja datu maiņas faktu, ja tiek iesniegts iesniegums par uzņēmuma kartes atjaunošanu, jo ir mainījušies iesniedzēja dati;

12.5. (svītrots ar MK 19.01.2016. noteikumiem Nr. 53).

(Grozīts ar MK 09.03.2010. noteikumiem Nr. 223; MK 19.01.2016. noteikumiem Nr. 53)

12.1 Uzņēmuma kartes saņemšanai transportlīdzekļa īpašnieks vai turētājs var pieteikties arī elektroniski, aizpildot speciālu tiešsaistes formu direkcijas tīmekļvietnē www.atd.lv (e-pakalpojums) un identifikācijai izmantojot vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv pieejamos personas identifikācijas līdzekļus.

(MK 19.01.2016. noteikumu Nr. 53 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.05.2016., sk. grozījumu 3. punktu)

13. Lai saņemtu, atjaunotu vai nomainītu darbnīcas karti, darbnīcas vadītājs iesniedz šādus atbilstoši dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas normatīvajiem aktiem noformētus dokumentus:

13.1. iesniegumu. Iesniegumā norāda:

13.1.1. iesniedzēja nosaukumu un tā juridisko adresi;

13.1.2. komersanta reģistrācijas numuru, ja iesniedzējs reģistrēts komercreģistrā, vai nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru, ja iesniedzējs nav reģistrēts komercreģistrā;

13.1.3. tā darbinieka vārdu, uzvārdu un amatu, kuram tiek pieprasīta karte;

13.1.4. vēlamo pieprasītās darbnīcas kartes derīguma termiņa sākuma datumu;

13.2. tā darbinieka personu apliecinoša dokumenta kopiju, kuram tiek pieprasīta karte;

13.3. tā dokumenta kopiju, kas saskaņā ar šo noteikumu 9.punktu apliecina, ka darbnīca ir akreditēta veikt darbības ar digitālo tahogrāfu (uzrādot oriģinālu);

13.4. (svītrots ar MK 19.01.2016. noteikumiem Nr. 53);

13.5. darbinieka fotogrāfiju, kas izgatavota atbilstoši šo noteikumu 5.pielikumam;

13.6. nomaināmo darbnīcas karti, ja darbnīcas karte bojāta vai nefunkcionē;

13.7. tiesībaizsardzības iestādes izsniegtu dokumentu, kas apliecina, ka darbnīcas karte nozagta, ja tiek iesniegts iesniegums par nozagtas darbnīcas kartes nomaiņu;

13.8. dokumentu, kas apliecina iesniedzēja vai darbinieka datu maiņas faktu, ja tiek iesniegts iesniegums par darbnīcas kartes atjaunošanu, jo ir mainījušies darbnīcas vai darbinieka dati;

13.9. (svītrots ar MK 19.01.2016. noteikumiem Nr. 53).

(Grozīts ar MK 09.03.2010. noteikumiem Nr. 223; MK 19.01.2016. noteikumiem Nr. 53)

14. Lai sagatavotu dokumentus lēmuma pieņemšanai par uzņēmuma vai darbnīcas kartes pirmreizējo izsniegšanu, atjaunošanu vai nomaiņu, direkcija administratīvo procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iegūst Uzņēmumu reģistra izsniegtās komersanta reģistrācijas apliecības norakstu, ja iesniedzējs reģistrēts komercreģistrā, vai nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības norakstu, ja iesniedzējs nav reģistrēts komercreģistrā.

15. (Svītrots ar MK 18.06.2024. noteikumiem Nr. 376)

16. Lai saņemtu, atjaunotu vai nomainītu kontroles karti, kontroles institūcijas vadītājs iesniedz direkcijā iesniegumu. Iesniegumā norāda nepieciešamo karšu skaitu un pievieno:

16.1. nomaināmo kontroles karti, ja tā bojāta vai nefunkcionē;

16.2. tiesībaizsardzības iestādes izsniegtu dokumentu, kas apliecina, ka kontroles karte nozagta, ja tiek iesniegts iesniegums nozagtas kontroles kartes nomaiņai;

16.3. (svītrots ar MK 19.01.2016. noteikumiem Nr. 53).

17. Iesniegumu uzņēmuma vai kontroles kartes atjaunošanai iesniedz ne agrāk kā trīs mēnešus un ne vēlāk kā 15 darbdienas pirms minēto karšu derīguma termiņa beigām, bet vadītāja kartes atjaunošanai – regulas Nr. 165/2014 28. panta 1. punktā noteiktajā termiņā.

(MK 19.01.2016. noteikumu Nr. 53 redakcijā)

18. Iesniegumu darbnīcas kartes atjaunošanai iesniedz ne agrāk kā divus mēnešus un ne vēlāk kā 15 darbdienas pirms attiecīgās darbnīcas kartes derīguma termiņa beigām.

19. Iesniegumu par kartes atjaunošanu, ja ir mainījušies personas vai iesniedzēja reģistrācijas dati, iesniedz 30 dienu laikā pēc attiecīgo datu maiņas.

20. Iesniegumu nozaudētas, nozagtas, bojātas vai nefunkcionējošas uzņēmuma, darbnīcas vai kontroles kartes nomaiņai iesniedz septiņu dienu laikā pēc kartes nozaudēšanas, nozagšanas vai dienas, kopš karte nefunkcionē, bet nozaudētas, nozagtas, bojātas vai nefunkcionējošas vadītāja kartes nomaiņai – regulas Nr. 165/2014 29. panta 4. punktā noteiktajā termiņā.

(MK 19.01.2016. noteikumu Nr. 53 redakcijā)

III. Iesnieguma izskatīšana un kartes izsniegšana

21. Direkcija, izskatot iesniegumu vadītāja kartes saņemšanai, pārliecinās, ka transportlīdzekļa vadītājs atbilst regulas Nr.  165/2014 26. panta 2. punktā noteiktajām prasībām un iegūst no Fizisko personu reģistra šādu informāciju: transportlīdzekļa vadītāja vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu, personas kodu, dzimšanas vietu, valstisko piederību un tās veidu, deklarētās dzīvesvietas adresi. Direkcija pārliecinās arī transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā, ka transportlīdzekļa vadītājam ir Latvijā derīga vadītāja apliecība vai profesionālā vadītāja apliecība.

(MK 18.06.2024. noteikumu Nr. 376 redakcijā)

21.1 Ja transportlīdzekļa vadītājam nav personiskas saiknes ar Latviju, direkcija pārbauda, vai transportlīdzekļa vadītājs atbilst regulas Nr. 165/2014 26. panta 4. punktā noteiktajām prasībām un iegūst no Darba atļauju reģistra informāciju par transportlīdzekļa vadītāju, tā darba devēju un ziņas par piešķirto tiesību uz nodarbinātību termiņu.

(MK 18.06.2024. noteikumu Nr. 376 redakcijā)

22. Ja, izskatot iesniegumu, tiek konstatēts, ka sniegtā informācija atšķiras no oficiālajos reģistros vai datubāzēs esošās informācijas, ieskaitot informāciju, kura ir iegūta no Eiropas informatīvās sistēmas TACHONET, kas ir informācijas apmaiņas tīkls par izsniegtajām vadītāja kartēm (turpmāk – TACHONET tīkls), karti neizsniedz.

(MK 18.06.2024. noteikumu Nr. 376 redakcijā)

23. Lai pieņemtu lēmumu par kartes izsniegšanu, direkcijai ir tiesības pieprasīt papildu informāciju par šo noteikumu 11., 12., 13. un 16.punktā minētajiem dokumentiem un ziņas, kas nepieciešamas kartes izsniegšanai.

24. Direkcija kartes izsniedz:

24.1. 15 darbdienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu un informācijas saņemšanas, ja saņemts iesniegums par uzņēmuma vai kontroles kartes pirmreizējo izsniegšanu vai atjaunošanu, un regulas Nr. 165/2014 25. panta 2. punktā un 26. panta 1. punktā norādītajā termiņā, ja saņemts iesniegums attiecīgi par darbnīcas kartes un vadītāja kartes pirmreizējo izsniegšanu vai atjaunošanu;

24.2. piecu darbdienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu un informācijas saņemšanas, ja saņemts iesniegums nozaudētas, nozagtas, bojātas vai nefunkcionējošas uzņēmuma vai kontroles kartes nomaiņai, regulas Nr. 165/2014 25. panta 2. punktā noteiktajā termiņā, ja saņemts iesniegums nozaudētas, nozagtas, bojātas vai nefunkcionējošas darbnīcas kartes nomaiņai, un regulas Nr. 165/2014 29. panta 4. punktā noteiktajā termiņā, ja saņemts iesniegums nozaudētas, nozagtas, bojātas vai nefunkcionējošas vadītāja kartes nomaiņai.

(Grozīts ar MK 19.01.2016. noteikumiem Nr. 53)

25. Ja dienā, kad ir saņemts iesniegums par kartes nomaiņu, līdz nomaināmās kartes derīguma termiņa beigām atlicis mazāk par trijiem mēnešiem, karte tiek izsniegta uz jaunu termiņu atbilstoši kartes veidam.

26. Saņemot karti, kā arī personas identifikācijas numuru (turpmāk — PIN kods), ja tiek izsniegta darbnīcas karte, tās īpašnieks uzrāda personu apliecinošu dokumentu un ar parakstu apliecina, ka ir saņēmis karti vai darbnīcas karti un aploksni ar PIN kodu.

27. Pēc kartes īpašnieka iepriekšēja pieprasījuma karti var nosūtīt pa pastu ierakstīta pasta sūtījuma veidā.

IV. Kartes izmantošanas noteikumi

28. Kartes īpašnieks nodrošina, ka:

28.1. karte tiek izmantota tikai regulā Nr. 165/2014 noteiktajiem mērķiem;

28.2. karte netiek nodota izmantošanai trešajai personai;

28.3. netiek izmantota karte, kurai beidzies derīguma termiņš vai kura ir bojāta vai nefunkcionē;

28.4. karte tiek pasargāta no zemas vai augstas temperatūras vai spēcīga elektromagnētiskā lauka iedarbības, kā arī no fiziskiem bojājumiem;

28.5. PIN kods nav pieejams trešajai personai.

(Grozīts ar MK 19.01.2016. noteikumiem Nr. 53)

29. Ja darbnīcas kartes īpašnieks aizmirsis PIN kodu vai tas kļuvis zināms trešajai personai, kartes īpašnieks nekavējoties iesniedz iesniegumu par darbnīcas kartes nomaiņu.

30. Ja karte nozagta, kartes īpašnieks par to nekavējoties paziņo direkcijai un tiesībaizsardzības iestādei tajā valstī, kurā karte nozagta. Septiņu dienu laikā pēc zādzības konstatēšanas kartes īpašnieks direkcijā iesniedz minētās iestādes izziņu un iesniegumu, ja nozagta uzņēmuma, darbnīcas vai kontroles karte, un regulas Nr. 165/2014 29. panta 4. punktā noteiktajā termiņā, ja nozagta vadītāja karte.

(MK 19.01.2016. noteikumu Nr. 53 redakcijā)

31. Ja karte sabojāta, nefunkcionē vai nozaudēta, kartes īpašnieks par to nekavējoties paziņo direkcijai un šajos noteikumos noteiktajā kārtībā septiņu dienu laikā iesniedz iesniegumu, pievienojot tam rakstisku ziņojumu par iespējamo kartes bojājuma iemeslu vai nozaudēšanas apstākļiem, ja sabojāta, nefunkcionē vai nozaudēta uzņēmuma, darbnīcas vai kontroles karte, un regulas Nr. 165/2014 29. panta 4. punktā noteiktajā termiņā –, ja sabojāta, nefunkcionē vai nozaudēta vadītāja karte.

(MK 19.01.2016. noteikumu Nr. 53 redakcijā)

32. Ja darbnīcas kartes lietotājs pārtrauc darba attiecības ar attiecīgo darbnīcu vai vairs neatbilst prasībām, uz kurām pamatojoties izsniegta darbnīcas karte, darbnīca nekavējoties šo karti nodod direkcijai.

33. Pēc darbības pārtraukšanas darbnīca visas saņemtās darbnīcas kartes nekavējoties nodod direkcijai.

34. (Svītrots ar MK 19.01.2016. noteikumiem Nr. 53)

V. Kartes apturēšana uz laiku vai anulēšana

35. Direkcija ir tiesīga pieņemt lēmumu par kartes apturēšanu uz laiku vai anulēšanu:

35.1. attiecībā uz vadītāja karti – regulas Nr. 165/2014 26. panta 7. un 7.a punktā minētajos gadījumos;

35.2. attiecībā uz uzņēmuma, darbnīcas vai kontroles karti, ja:

35.2.1. kartes īpašnieks sniedzis nepatiesas ziņas, lai saņemtu uzņēmuma, darbnīcas vai kontroles kartes;

35.2.2. karte viltota vai to izmanto persona, kas nav ne kartes īpašnieks, ne lietotājs;

35.2.3. atkārtoti pārkāpti uzņēmuma, darbnīcas vai kontroles kartes izmantošanas noteikumi.

(Grozīts ar MK 19.01.2016. noteikumiem Nr. 53; MK 18.06.2024. noteikumiem Nr. 376)

36. Jautājumu par kartes apturēšanu uz laiku vai anulēšanu direkcija izskata, uzaicinot kartes īpašnieku. Kartes īpašnieku septiņas dienas pirms sēdes informē par pārkāpuma būtību. Kartes īpašnieka neierašanās uz sēdi nevar būt par pamatu jautājuma izskatīšanas atlikšanai.

37. Izsniegtās kartes var anulēt vai apturēt uz laiku līdz trijiem mēnešiem, ja kartes īpašnieks ir pārkāpis kartes izmantošanas noteikumus.

(MK 19.01.2016. noteikumu Nr. 53 redakcijā)

38. Kartes īpašnieks nodod karti direkcijai 15dienu laikā pēc direkcijas lēmuma saņemšanas par kartes apturēšanu uz laiku vai anulēšanu.

39. Ja kartes derīguma termiņu aptur uz laiku, to skaita no dienas, kad karte nodota direkcijai.

VI. Karšu uzskaite un informācijas glabāšana

40. Direkcija veido izsniegto karšu uzskaites datubāzi (turpmāk – datubāze), ievērojot normatīvos aktus par fizisko personu datu aizsardzību un apstrādi, lai nodrošinātu Latvijas un ārvalstu kompetentajām institūcijām informāciju par izsniegtajām kartēm. Datubāzē iekļautie fizisko personu dati tiek glabāti attiecīgās kartes derīguma termiņa laikā un gadu pēc kartes derīguma termiņa beigām.

(MK 18.06.2024. noteikumu Nr. 376 redakcijā)

41. Direkcija nodrošina:

41.1. drošu pieprasītāju iesniegtās informācijas, dokumentu, neizsniegto karšu un PIN kodu glabāšanu;

41.2. nepārtrauktu informācijas apmaiņu TACHONET tīklā atbilstoši regulas Nr. 165/2014 31. pantā minētajām prasībām.

(Grozīts ar MK 19.01.2016. noteikumiem Nr. 53)

42. Visas nederīgās kartes direkcija iznīcina, un par to sastāda attiecīgu aktu.

43. Karte uzskatāma par nederīgu, ja:

43.1. beidzies kartes derīguma termiņš;

43.2. tās vietā ir izsniegta atjaunota karte vai tā ir nomainīta;

43.3. karte anulēta.

(Grozīts ar MK 19.01.2016. noteikumiem Nr. 53)

Ministru prezidenta vietā — finanšu ministrs O.Spurdziņš

Satiksmes ministra vietā — bērnu un ģimenes lietu ministrs A.Baštiks
1.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 1.novembra noteikumiem Nr.836
Vadītāja kartes apraksts

(Pielikums grozīts ar MK 19.01.2016. noteikumiem Nr. 53; MK 20.08.2019. noteikumiem Nr. 383)

1. Vadītāja kartes priekšpusē (aversā) ir ievietota šāda informācija:

1.1. “Vadītāja karte” — dokumenta nosaukums;

1.2. “Latvijas Republika” — tās valsts nosaukums, kas izsniegusi vadītāja karti;

1.3. kartes īpašnieka uzvārds (1);

1.4. kartes īpašnieka vārds(-i) (2);

1.5. dzimšanas datums (3);

1.6. kartes derīguma termiņa sākums;

1.7. kartes derīguma termiņa beigas;

1.8. kartes izdevējas institūcijas nosaukums (4c);

1.9. vadītāja apliecības numurs (5a);

1.10. vadītāja kartes numurs (5b);

1.11. īpašnieka fotogrāfija (6);

1.12. īpašnieka paraksts (7).

2. Vadītāja kartes aizmugurē (reversā) ir ievietota šāda informācija latviešu un angļu valodā:

2.1. vadītāja kartes 1., 2., 3., 4a., 4b., 4c., 5a., 5b., 6. un 7.punktā norādītās informācijas skaidrojums;

2.2. institūcija un adrese, kur vadītāja karte jānodod, ja tā atrasta.

Satiksmes ministra vietā — bērnu un ģimenes lietu ministrs A.Baštiks
2.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 1.novembra noteikumiem Nr.836
Uzņēmuma kartes apraksts

(Pielikums grozīts ar MK 19.01.2016. noteikumiem Nr. 53)

1. Uzņēmuma kartes priekšpusē (aversā) ir ievietota šāda informācija:

1.1. “Uzņēmuma karte” — dokumenta nosaukums;

1.2. “Latvijas Republika” — tās valsts nosaukums, kas izsniegusi uzņēmuma karti;

1.3. kartes īpašnieka nosaukums (1);

1.4. kartes derīguma termiņa sākums;

1.5. kartes derīguma termiņa beigas;

1.6. kartes izdevējas institūcijas nosaukums (4c);

1.7. uzņēmuma kartes numurs (5b);

1.8. kartes īpašnieka adrese (8).

2. Uzņēmuma kartes aizmugurē (reversā) ir ievietota šāda informācija latviešu un angļu valodā:

2.1. uzņēmuma kartes 1., 4a., 4b., 4c., 5b. un 8.punktā norādītās informācijas skaidrojums;

2.2. institūcija un adrese, kur uzņēmuma karte jānodod, ja tā atrasta.

Satiksmes ministra vietā — bērnu un ģimenes lietu ministrs A.Baštiks
3.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 1.novembra noteikumiem Nr.836
Darbnīcas kartes apraksts

(Pielikums grozīts ar MK 19.01.2016. noteikumiem Nr. 53)

1. Darbnīcas kartes priekšpusē (aversā) ir ievietota šāda informācija:

1.1. “Darbnīcas karte” — dokumenta nosaukums;

1.2. “Latvijas Republika” — tās valsts nosaukums, kas izsniegusi darbnīcas karti;

1.3. darbnīcas nosaukums (1);

1.4. kartes lietotāja uzvārds (2);

1.5. kartes lietotāja vārds (3);

1.6. kartes derīguma termiņa sākums;

1.7. kartes derīguma termiņa beigas;

1.8. kartes izdevējas institūcijas nosaukums (4c);

1.9. darbnīcas kartes numurs (5b);

1.10. lietotāja fotogrāfija (6);

1.11. lietotāja paraksts (7);

1.12. darbnīcas adrese (8).

2. Darbnīcas kartes aizmugurē (reversā) ir ievietota šāda informācija latviešu un angļu valodā:

2.1. darbnīcas kartes 1., 2., 3., 4a., 4b., 4c., 5b., 6., 7. un 8.punktā norādītās informācijas skaidrojums;

2.2. institūcija un adrese, kur darbnīcas karte jānodod, ja tā atrasta.

Satiksmes ministra vietā — bērnu un ģimenes lietu ministrs A.Baštiks
4. pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 1.novembra
noteikumiem Nr. 836

(Pielikums MK 18.06.2024. noteikumu Nr. 376 redakcijā)

Kontroles kartes apraksts

1. Kontroles kartes priekšpusē (aversā) ir ievietota šāda informācija:
1.1. "Kontroles karte" – dokumenta nosaukums;
1.2. "Latvijas Republika" – tās valsts nosaukums, kas izsniegusi kontroles karti;
1.3. kontroles institūcijas nosaukums (1);
1.4. kartes derīguma termiņa sākums;
1.5. kartes derīguma termiņa beigas;
1.6. kartes izdevējas institūcijas nosaukums (4c);
1.7. kontroles kartes numurs (5b);
1.8. kontroles institūcijas adrese (8).

2. Kontroles kartes aizmugurē (reversā) ir ievietota šāda informācija latviešu un angļu valodā:
2.1. kontroles kartes 1., 4a., 4b., 4c., 5b. un 8. punktā norādītās informācijas skaidrojums;
2.2. institūcija un adrese, kur kontroles karte jānodod, ja tā atrasta.

5.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 1.novembra noteikumiem Nr.836
Norādījumi par kartes saņemšanai nepieciešamo fotogrāfiju

Lai nodrošinātu kvalitatīvu karšu izsniegšanu, fotogrāfijai jāatbilst šādām prasībām:

1. Fotogrāfijas izmēri — 45 x 35 mm + 1 mm. Fotogrāfija ir izgatavota bez baltā stūrīša.

2. Sejas izmēri fotogrāfijā — attālums starp acu zīlītēm ir 6 + 3 mm, attālums no acu viduslīnijas līdz zoda līnijai (galējie punkti) ir 15 + 2 mm. Attālums no galvas līdz fotogrāfijas augšējai malai ir 6 + 2 mm.

3. Fotogrāfija var būt melnbalta vai krāsaina.

4. Fotopapīrs ir gluds, spožs vai pusmatēts, bez virsmas rastra vai reljefa.

5. Fotogrāfijas fons ir viendabīgs, melnbaltas fotogrāfijas fons ir balts, krāsainas fotogrāfijas fons — balts vai gaiši pelēks. Ja fotogrāfijas fons ir citā krāsā vai tumšs, tā ir nederīga.

6. Galvas pozīcija — pretskats.

7. Sejas izteiksme — nemākslota (pieļaujams smaids).

8. Apģērbs— ikdienas, korekts. Nedrīkst fotografēties virsdrēbēs (piemē­ram, mētelī, virsjakā) un ar galvassegu, kā arī ar atkailinātu ķermeņa augšdaļu.

9. Apgaismojums — vienāds abām sejas pusēm. Ja fotografējot ir izmantoti mākslas fotogrāfijai paredzētie gaismas efekti (piemēram, virsgaismas), fotogrāfija ir nederīga.

10. Krāsainajā fotogrāfijā nedrīkst dominēt kāda krāsa, kas radusies fotogrāfiju izgatavošanas tehnoloģijas dēļ.

11. Attēlam jābūt kvalitatīvam — asam, bez skrāpējumiem un bojājumiem.

12. Ja persona nēsā brilles, drīkst fotografēties ar brillēm. Nav pieļaujama fotografēšanās ar tumšām vai uz deguna noslīdējušām brillēm. Atspīdumi briļļu stiklos nedrīkst aizsegt acis.

13. Fotogrāfiju izgatavo ne agrāk kā trīs mēnešus pirms dokumentu iesniegšanas kartes saņemšanai.

Satiksmes ministra vietā — bērnu un ģimenes lietu ministrs A.Baštiks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika uzskaites digitālās kontrolierīces .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 836Pieņemts: 01.11.2005.Stājas spēkā: 16.11.2005.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 182, 15.11.2005.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Latvijas standarti
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
121315
{"selected":{"value":"01.07.2024","content":"<font class='s-1'>01.07.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2024","iso_value":"2024\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"24.08.2019","iso_value":"2019\/08\/24","content":"<font class='s-1'>24.08.2019.-30.06.2024.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2016","iso_value":"2016\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2016.-23.08.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.03.2016","iso_value":"2016\/03\/02","content":"<font class='s-1'>02.03.2016.-30.04.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.03.2010","iso_value":"2010\/03\/13","content":"<font class='s-1'>13.03.2010.-01.03.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.11.2005","iso_value":"2005\/11\/16","content":"<font class='s-1'>16.11.2005.-12.03.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2024
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"