Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.812

Rīgā 2005.gada 25.oktobrī (prot. Nr.61 34.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 21.jūnija noteikumos Nr.425 "Kārtība, kādā pašvaldības sagatavo un iesniedz mēneša pārskatus par budžeta izpildi, finansēšanu, aizņēmumu un galvojumu apjomu"

Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 30.panta sesto daļu un 43.panta otro daļu

 

1.Izdarīt Ministru kabineta 2005.gada 21.jūnija noteikumos Nr.425 "Kārtība, kādā pašvaldības sagatavo un iesniedz mēneša pārskatus par budžeta izpildi, finansēšanu, aizņēmumu un galvojumu apjomu" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 99.nr.) šādus grozījumus:

1.1.papildināt noteikumus ar 4.6.apakš­punktu šādā redakcijā:

"4.6. pašvaldības saistību apmērs (6.pielikums).";

1.2.izteikt 12. un 13.punktu šādā redakcijā:

"12. Aizņēmumu pārskata apraksts:

12.1.aizņēmumu pārskatā norāda saņemtos aizņēmumus un līzingus;

12.2.datus pārskatā norāda par periodu no gada sākuma un par pārskata periodu - mēnesi;

12.3.2.ailē "Aizdevējs" norāda kredītiestādes (kredīta devēja) nosauku­mu. Ja aizņēmuma finansējuma avots ir starptautiskās finanšu institūcijas aizdevums un aizdevējs ir Valsts kase, 2.ailē norāda gan aizdevēja nosaukumu, gan finansējuma avotu;

12.4.3.ailē "Mērķis" norāda aizņēmuma līgumā noteikto aizņēmuma mērķi;

12.5.4.ailē "Parakstīšanas datums" norāda datumu, kurā parakstīts aizņēmuma līgums;

12.6.5.ailē "Atmaksas termiņš" norāda aizņēmuma līgumā minēto datumu, līdz kuram aizdevējam tiks atmaksāts attiecīgais aizdevums;

12.7.6.ailē "% likme" norāda aizņēmumam piemēroto procentu likmes veidu: fiksēto, mainīgo vai bezprocentu;

12.8.7.ailē "Valūtas apzīmējums" norāda vispārpieņemto valūtas apzī­mējumu;

12.9.8.ailē "Aizņēmuma summa" norāda aizņēmuma līgumā noteikto aizņēmuma (līguma) summu. Ja aizņēmums izsniegts oriģinālajā valūtā, pārrē­ķinu latos norāda pēc Latvijas Bankas oficiāli noteiktā valūtas maiņas kursa pārskata perioda pēdējā dienā;

12.10.9.ailē "Parāds uz pārskata perioda sākumu" norāda saņemtās aizņēmuma pamatsummas un atmaksātās pamatsummas starpību uz pārskata perioda sākumu. Ja aizņēmums izsniegts oriģinālajā valūtā, pārrēķinu latos norāda pēc Latvijas Bankas oficiāli noteiktā valūtas maiņas kursa iepriekšējā pārskata perioda pēdējā dienā;

12.11.10.ailē "Aizņēmuma izmaksātā daļa: no gada sākuma" un 12.ailē "Aizņēmuma atmaksātā daļa: no gada sākuma" norāda saņemto un atmaksāto aizņēmuma daļu no pārskata gada sākuma. Datus latos norāda atbilstoši pašval­dības grāmatvedības uzskaites datiem pēc Latvijas Bankas oficiāli noteiktā valū­tas maiņas kursa darījuma dienā un saskaņā ar aizņēmuma līguma nosacījumiem;

12.12.11.ailē "Aizņēmuma izmaksātā daļa: pārskata periodā" un 13.ailē "Aizņēmuma atmaksātā daļa: pārskata periodā" norāda pārskata periodā (mēnesī) saņemto un atmaksāto aizņēmuma daļu. Datus latos norāda atbilstoši pašvaldības grāmatvedības uzskaites datiem pēc Latvijas Bankas oficiāli noteiktā valūtas maiņas kursa darījuma dienā un saskaņā ar aizņēmuma līguma nosacījumiem. Datus norāda kā pozitīvu skaitli;

12.13.14.ailē "Cits parāda samazinājums/palielinājums (+,-): no gada sākuma" un 15.ailē "Cits parāda samazinājums/palielinājums (+,-): pārskata periodā" norāda datus par periodu no gada sākuma un par pārskata periodu (mēnesi), norādot parāda samazinājumu (-) vai palielinājumu (+), kas nav naudas plūsma (piemēram, reinvestīcijas, līguma summas palielinājumu vai samazinājumu, kas radies līguma valūtas maiņas dēļ). Datus latos norāda atbilstoši pašvaldības uzskaites datiem un saskaņā ar aizņēmuma līguma nosacījumiem;

12.14.16.ailē "Valūtas kursa izmaiņas pārskata periodā (+,-)" norāda zaudējumus vai ieņēmumus, kas radušies valūtas kursa svārstību dēļ. Šīs ailes rindu "LVL" aizpilda tikai aizņēmumiem oriģinālajā valūtā;

12.15.17.ailes "Parāds uz pārskata perioda beigām (9.+11.-13.+15.+16.)" datus aprēķina kā 9.ailes "Parāds uz pārskata perioda sākumu", 11.ailes "Aizņēmuma izmaksātā daļa: pārskata periodā", 15.ailes "Cits parāda samazinājums/palielinā­jums (+,-): pārskata periodā", 16.ailes "Valūtas kursa izmaiņas pārskata periodā (+,-)" datu summu un 13.ailes "Aizņēmuma atmak­sātā daļa: pārskata periodā" datu starpību. Ja aizņēmums izsniegts oriģinālajā valūtā, pārrēķinu latos norāda pēc Latvijas Bankas oficiāli noteiktā valūtas maiņas kursa pārskata perioda pēdējā dienā;

12.16.18.ailē "Aizņēmuma apkalpošanas izdevumi no gada sākuma" norāda no gada sākuma samaksātos aizņēmuma apkalpošanas izdevumus (piemēram, procentu maksājumus, saistību maksas);

12.17.19.ailē "Aizņēmuma neizmaksātā daļa pārskata perioda beigās" norāda nesaņemto aizņēmuma apjomu;

12.18.20.ailē "Aizņēmuma atmaksājamā daļa līdz pārskata gada beigām" norāda līdz pārskata gada beigām paredzēto aizņēmuma pamatsummas samaksu. Ja aizņēmums saņemts oriģinālajā valūtā, pārrēķinu latos norāda pēc Latvijas Bankas oficiāli noteiktā valūtas maiņas kursa pārskata perioda pēdējā dienā. Datus norāda kā pozitīvu skaitli;

12.19.21.ailē "Valūtas kurss uz pārskata perioda beigām" norāda Latvijas Bankas oficiāli noteikto valūtas maiņas kursu pārskata perioda (mēneša) beigās;

12.20.ja aizņēmums saņemts ārvalstu valūtā, 8.aili "Aizņēmuma summa", 9.aili "Parāds uz pārskata perioda sākumu", 10.aili "Aizņēmuma izmaksātā daļa: no gada sākuma", 11.aili "Aizņēmuma izmaksātā daļa: pārskata periodā", 12.aili "Aizņēmuma atmaksātā daļa: no gada sākuma", 13.aili "Aizņēmuma atmaksātā daļa: pārskata periodā", 14.aili "Cits parāda samazinājums/palielinājums (+,-): no gada sākuma", 15.aili "Cits parāda samazinājums/palielinājums (+,-): pārska­ta periodā", 17.aili "Parāds uz pārskata perioda beigām (9.+11.-13.+15.+16.)", 18.aili "Aizņēmuma apkalpošanas izdevumi no gada sākuma", 19.aili "Aizņē­muma neizmaksātā daļa pārskata perioda beigās" un 20.aili "Aizņēmuma atmaksājamā daļa līdz pārskata gada beigām" aizpilda gan valūtā, gan latos;

12.21.izziņā norāda atvasinātos finanšu instrumentus, kurus izmanto finanšu risku ierobežošanai parāda portfelī iekļautajiem finanšu instrumentiem, un pārējos atvasinātos finanšu instrumentus;

12.22.pārskata perioda beigās pārvērtē atvasinātos finanšu instrumentus, ņemot vērā tirgus cenas perioda beigu dienā. Peļņu vai zaudējumus, kas rodas no atvasināto finanšu instrumentu pārvērtēšanas, uzskaita attiecīgi kā ieņēmumus vai izdevumus no atvasināto finanšu instrumentu pārvērtēšanas un īstermiņa aktīvus vai saistības. Parāda portfelī iekļauto atvasināto finanšu instrumentu valūtas efektu specifiski attiecina uz parāda portfeli, bet procentu maksājumiem paredzētos atvasinātos finanšu instrumentus attiecina uz parāda apkalpošanas izdevumiem;

12.23.atvasināto finanšu instrumentu tirgus vērtību aprēķina, pamato­joties uz ietekmējošo faktoru tirgus cenām un pašvaldības vai pašvaldības budžeta iestādes izstrādāto atvasināto finanšu instrumentu vērtības noteikšanas procedūru.

13.Pašvaldības galvojumu pārskata apraksts:

13.1.pārskatā iekļauj visus izsniegtos galvojumus (tai skaitā galvojumus studiju un studējošo kredītiem);

13.2.datus pārskatā norāda par periodu no gada sākuma un par pārskata periodu - mēnesi;

13.3.2.ailē "Aizdevējs" norāda galvotā aizņēmuma izsniedzēja (kredīt­iestādes) nosaukumu;

13.4.3.ailē "Mērķis" norāda galvojuma līgumā noteikto aizņēmuma mērķi;

13.5.4.ailē "Aizņēmējs" norāda aizņēmuma saņēmēja juridisko nosau­kumu;

13.6.5.ailē "Parakstīšanas datums" norāda galvojuma līguma parakstī­šanas datumu;

13.7.6.ailē "Atmaksas termiņš" norāda galvotā aizņēmuma atmaksas termiņu saskaņā ar galvojuma līgumu;

13.8.7.ailē "Valūtas apzīmējums" norāda vispārpieņemto valūtas apzī­mējumu;

13.9.8.ailē "Galvojuma summa" norāda galvoto summu oriģinālajā valūtā. Ja pašvaldība negalvo par visu aizņēmuma apjomu, 8.ailē norāda tikai summu, par kuru ir noslēgts galvojuma līgums. Ja aizņēmums izsniegts oriģinā­lajā valūtā, pārrēķinu latos norāda pēc Latvijas Bankas oficiāli noteiktā valūtas maiņas kursa pārskata perioda pēdējā dienā;

13.10.9.ailē "Galvotā aizņēmuma summa" norāda aizņēmuma apjomu saskaņā ar līgumu. Ja aizņēmums izsniegts oriģinālajā valūtā, pārrēķinu latos norāda pēc Latvijas Bankas oficiāli noteiktā valūtas maiņas kursa pārskata perioda pēdējā dienā;

13.11.10.ailē "Neatmaksātā summa, kurai nav iestājies maksāšanas termiņš (uz pārskata perioda sākumu)" norāda galvotā aizņēmuma summu pārskata perioda sākumā. Datus norāda neto summā - saņemtās aizņē­muma pamatsummas un atmaksātās pamatsummas starpību uz pārskata perioda sākumu. Ja aizņēmums izsniegts oriģinālajā valūtā, pārrēķinu latos norāda pēc Latvijas Bankas oficiāli noteiktā valūtas maiņas kursa iepriekšējā pārskata perioda pēdējā dienā;

13.12.11.ailē "Galvojuma izmaksātā daļa: no gada sākuma" un 13.ailē "Galvojuma atmaksātā daļa: no gada sākuma" norāda galvotā aizņēmuma izmak­sāto un atmaksāto summu no pārskata gada sākuma. Ja aizņēmums izsniegts oriģinālajā valūtā, pārrēķinu latos norāda atbilstoši aizņēmuma ņēmēja datiem;

13.13.12.ailē "Galvojuma izmaksātā daļa: pārskata periodā" un 14.ailē "Galvojuma atmaksātā daļa: pārskata periodā" norāda galvotā aizņēmuma izmak­sāto un atmaksāto summu pārskata periodā (mēnesī). Ja aizņēmums izsniegts oriģinālajā valūtā, pārrēķinu latos norāda atbilstoši aizņēmuma ņēmēja datiem;

13.14.15.ailē "Cits parāda samazinājums/palielinājums (+,-): no gada sākuma" un 16.ailē "Cits parāda samazinājums/palielinājums (+,-): pārskata periodā" norāda datus par periodu no gada sākuma un par pārskata periodu (mēnesi), norādot parāda samazinājumu (-) vai palielinājumu (+), kas nav naudas plūsma (piemēram, reinvestīcijas, līguma summas palielinājumu vai samazinājumu, kas radies līguma valūtas maiņas dēļ). Datus latos norāda atbilstoši pašvaldības grāmatvedības uzskaites datiem un saskaņā ar aizņēmuma līguma nosacījumiem;

13.15.17.ailē "Valūtas kursa izmaiņas (+,-)" norāda valūtas kursa svārstību dēļ radušos zaudējumus vai ieņēmumus. Šīs ailes rindu "LVL" aizpilda tikai oriģinālās valūtas aizņēmumiem;

13.16.18.ailē "Neatmaksātā summa, kurai nav iestājies maksāšanas ter­miņš (uz pārskata perioda beigām) (10.+12.-14.+16.+17.)" norāda galvotā aizņēmuma summu pārskata perioda beigās, ko aprēķina kā 10.ailes "Neatmak­sātā summa, kurai nav iestājies maksāšanas termiņš (uz pārskata perioda sākumu)", 12.ailes "Galvojuma izmaksātā daļa: pārskata periodā", 16.ailes "Cits parāda samazinājums/palielinājums: pārskata periodā (+,-)", 17.ailes "Valūtas kursa izmaiņas pārskata periodā (+,-)" datu summu un 14.ailes "Galvojuma atmaksātā daļa: pārskata periodā" datu starpību. Ja aizņēmums izsniegts oriģinālajā valūtā, pārrēķinu latos norāda pēc Latvijas Bankas oficiāli noteiktā valūtas maiņas kursa pārskata perioda pēdējā dienā;

13.17.19.ailē "Galvojuma atmaksājamā daļa līdz pārskata gada beigām" norāda līdz pārskata gada beigām plānoto galvotā aizņēmuma atmaksājamo daļu. Ja galvojums izsniegts oriģinālajā valūtā, pārrēķinu latos norāda pēc Latvijas Bankas oficiāli noteiktā valūtas maiņas kursa pārskata perioda pēdējā dienā;

13.18.20.ailē "Valūtas kurss uz pārskata perioda beigām" norāda Latvijas Bankas oficiāli noteikto valūtas maiņas kursu pārskata perioda (mēneša) beigās;

13.19.ja galvotais aizņēmums saņemts ārvalstu valūtā, 8.aili "Galvojuma summa", 9.aili "Galvotā aizņēmuma summa", 10.aili "Neatmaksātā summa, kurai nav iestājies maksāšanas termiņš (uz pārskata perioda sākumu)", 11.aili "Galvojuma izmaksātā daļa: no gada sākuma", 12.aili "Galvojuma izmaksātā daļa: pārskata periodā", 13.aili "Galvojuma atmaksātā daļa: no gada sākuma", 14.aili "Galvojuma atmaksātā daļa: pārskata periodā", 15.aili "Cits parāda samazinājums/palielinājums: no gada sākuma (+,-)", 16.aili "Cits parāda samazinājums/palielinājums: pārskata periodā (+,-)", 18.aili "Neatmaksātā summa, kurai nav iestājies maksāšanas termiņš (uz pārskata perioda beigām) (10.+12.-14.+16.+17.)" un 19.aili "Galvojuma atmaksājamā daļa līdz pārskata gada beigām" aizpilda gan valūtā, gan latos.";

1.3.papildināt III nodaļu ar 13.1punktu šādā redakcijā:

"13.1Pašvaldību saistību apmēra pārskata apraksts:

13.11.pašvaldību saistību apmēra pārskatā norāda:

13.11.1.saņemtos aizņēmumus, izņemot līzingu (detalizēti par katru līgumu);

13.11.2.izsniegtos galvojumus (detalizēti par katru līgumu);

13.11.3.citas ilgtermiņa saistības, kuras pašvaldība uzņēmusies atbilstoši domes lēmumam (ja pašvaldība noslēgusi līgumus par preču pirkšanu vai nomu, finanšu līzingu vai pakalpojumu saņemšanu, vai būvdarbu veikšanu pasūtītāja vajadzībām un līgumus, kas paredz pašvaldības budžeta līdzdalību konkrētu projektu īsteno­šanā, bet kopējo samaksu par attiecīgo darījumu pašvaldība neveic 12 mēnešu laikā no līguma slēgšanas dienas atbilstoši budžeta gadam, un līgumā ir norādīta kopējā saistību (līguma) summa). Norāda minēto saistību kopējo summu;

13.12.rindā "Citas ilgtermiņa saistības" norāda bilances kreditoru sastāvā iekļautās ilgtermiņa saistības un iespējamās nākotnes saistības, izņemot šo noteikumu 13.11.1.un 13.11.2.apakšpunktā minētās saistības;

13.13.datus norāda par periodu "n" - saimnieciskais gads, "n+1"- nākamais saimnieciskais gads utt.;

13.14.datus norāda latos. Ja kāds no pašvaldības saistību veidiem ir oriģinālajā valūtā, pārrēķinu latos norāda pēc Latvijas Bankas oficiāli noteiktā valūtas maiņas kursa pārskata perioda pēdējā dienā;

13.15.ja pašvaldības saistībās notikušas izmaiņas (noslēgts jauns līgums, veikti grozījumi esošajos līgumos), tās norāda nākamajā pārskata periodā pēc saistību apjoma izmaiņām;

13.16.2.ailē "Mērķis" norāda saņemtā aizņēmuma (atbilstoši šo noteiku­mu 4.pielikuma "Pašvaldības aizņēmumi" ailē "Mērķis" norādītajai informā­cijai), galvojuma (atbilstoši šo noteikumu 5.pielikuma "Pašvaldības galvojumi" ailē "Mērķis" norādītajai informācijai) līgumā norādīto mērķi;

13.17.3.ailē "Aizdevējs" sadaļā "I.Aizņēmumi" norāda kredītiestādes (kredīta devēja) nosaukumu atbilstoši šo noteikumu 4.pielikuma "Pašvaldības aizņēmumi" ailē "Aizdevējs" norādītajai informācijai un sadaļā "II.Galvojumi"- galvotā aizņēmuma izsniedzēja (kredītiestādes) nosaukumu atbilstoši šo notei­kumu 5.pielikuma "Pašvaldības galvojumi" ailē "Aizdevējs" norādītajai infor­mācijai;

13.18.4.ailē "Līguma noslēgšanas datums" norāda datumu, kurā parak­stīts attiecīgais līgums (sadaļai "I.Aizņēmumi" - atbilstoši šo noteikumu 4.pielikuma "Pašvaldības aizņēmumi" ailē "Parakstīšanas datums" norādītajai informācijai, sadaļai "II.Galvojumi" - atbilstoši šo noteikumu 5.pielikuma "Pašvaldības galvojumi" ailē "Parakstīšanas datums" norādītajai informācijai);

13.19.5.ailē "n" norāda kopējo kārtējā saimnieciskajā gadā atmaksājamo summu - attiecīgo saistību pamatsummu un procentu maksājumus atbilstoši noslēgtajam līgumam;

13.110.6., 7., 8., 9., 10. un 11.ailē "n+1" līdz "n+6" norāda attiecīgajā saimnieciskajā gadā atmaksājamo summu - attiecīgo saistību pamatsummu un procentu maksājumus atbilstoši noslēgtajam līgumam;

13.111.12.ailē "Turpmākajos gados" norāda kopsummu, kas jāatmaksā līdz pilnīgai attiecīgo saistību dzēšanai - aizdevuma pamatsummu un procentu maksājumus atbilstoši noslēgtajam līgumam. Ja ir mainīgā procentu likme, procentu aprēķinu turpmākajiem gadiem veic atbilstoši līgumā norādītajai procentu likmei;

13.112.13.ailē "Pavisam" norāda kopējo saistību apmēru. 13.ailes "Pavisam" datus aprēķina kā 5.ailes "n", 6.ailes "n+1", 7.ailes "n+2", 8.ailes "n+3", 9.ailes "n+4", 10.ailes "n+5", 11.ailes "n+6" un 12.ailes "Turpmākajos gados" datu summu;

13.113.rindas "Saistību apjoms % no pamatbudžeta ieņēmumiem (bez mērķdotācijām un iemaksām PFIF)" datus aprēķina kā rindas "Kopā saistības" un rindas "Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi bez mērķdotācijām un iemaksām PFIF saimnieciskajā gadā" dalījumu, izteiktu procentos;

13.114.rindas "Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi bez mērķdotācijām un iemaksām PFIF saimnieciskajā gadā" datus aprēķina kā šo noteikumu 1.pielikuma "Mēneša pārskats par pašvaldības pamatbudžeta izpildi" ailes "Gada plāns" rindu "Kopā ieņēmumi", "Mērķdotācijas" un "Maksājumi pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam" datu starpību.";

1.4.izteikt 4.pielikumu jaunā redakcijā (1.pielikums);

1.5.izteikt 5.pielikumu jaunā redakcijā (2.pielikums);

1.6.papildināt noteikumus ar 6.pielikumu (3.pielikums).

2.Noteikumi stājas spēkā ar 2006.gada 1.janvāri.

Ministru prezidenta vietā - finanšu ministrs O.Spurdziņš

Ekonomikas ministrs A.K.Kariņš

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2006.gada 1.janvāri.

1-3 pielikumi

ZIP 29 kb
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 21.jūnija noteikumos Nr.425 "Kārtība, kādā pašvaldības .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 812Pieņemts: 25.10.2005.Stājas spēkā: 01.01.2006.Zaudē spēku: 01.01.2007.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 173, 01.11.2005.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
120273
01.01.2006
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)