Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Administratīvi teritoriālās reformas likumā

Izdarīt Administratīvi teritoriālās reformas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 23.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "apvienošanās (sadarbības)" ar vārdu "apvienošanās".

2. Aizstāt visā likumā vārdus "Ministru kabineta pilnvarots ministrs" ar vārdiem "reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs".

3. Izteikt 1.panta 3.punktu šādā redakcijā:

"3) apriņķis - administratīvā teritorija, kas sastāv no vietējo pašvaldību administratīvajām teritorijām. Apriņķu pašvaldību izveidošanu nosaka īpašs likums."

4. Izslēgt 2.pantā vārdus "un reģionālajām".

5. Aizstāt 3.pantā vārdus "pagastu un pilsētu" ar vārdiem "vietējo pašvaldību".

6. Izslēgt 4.pantu.

7. Izteikt 5.pantu šādā redakcijā:

"5. pants. (1) Pēc administratīvi teritoriālās reformas Latvijā ir šādas administratīvās teritorijas: apriņķi, novadi, republikas pilsētas.

(2) Izveidojot novadu, tajā apvienotās administratīvās teritorijas (pilsētas un pagasti) iegūst novada teritoriālās vienības statusu un saglabā savu nosaukumu.

(3) Pagastu vai pilsētu ar lauku teritoriju var pārveidot par novadu, ja tas atbilst šā likuma 6.1 panta pirmajā daļā minētajam projektam."

8. Izteikt 6.pantu šādā redakcijā:

"6. pants. Vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālā reforma tiek realizēta līdz 2009.gada vietējo pašvaldību vēlēšanām."

9. Papildināt likumu ar 6.1 un 6.2 pantu šādā redakcijā:

"6.1 pants. (1) Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija konsultējas ar vietējām pašvaldībām un izstrādā vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālā iedalījuma projektu (turpmāk - administratīvi teritoriālā iedalījuma projekts), kuru apstiprina Ministru kabinets.

(2) Līdz administratīvi teritoriālā iedalījuma projekta apstiprināšanai novada administratīvo teritoriju nosaka Ministru kabinets, pamatojoties uz vietējo pašvaldību lēmumiem un pozitīvu Administratīvi teritoriālās reformas padomes atzinumu.

(3) Pēc administratīvi teritoriālā iedalījuma projekta apstiprināšanas, pamatojoties uz vietējo pašvaldību lēmumiem, Ministru kabinets nosaka tādas novada administratīvās teritorijas, kur apvienotās vietējās pašvaldības iekļaujas administratīvi teritoriālā iedalījuma projektā noteiktajās attiecīgā novada robežās.

(4) Ministru kabinets, pamatojoties uz administratīvi teritoriālā iedalījuma projektu, izdod noteikumus par vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo iedalījumu (turpmāk - administratīvi teritoriālā iedalījuma noteikumi), kuros nosaka:

1) novadu administratīvās teritorijas, norādot, kuri novada pagasti un kuras novada pilsētas veido katra novada administratīvo teritoriju;

2) republikas pilsētu administratīvās teritorijas.

(5) Stājoties spēkā administratīvi teritoriālā iedalījuma noteikumiem, Valsts zemes dienests ikgadējā valsts budžeta likumā noteiktā finansējuma apjomā sagatavo administratīvo teritoriju robežu aprakstus.

6.2 pants. Stājoties spēkā administratīvi teritoriālā iedalījuma noteikumiem, vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumu par novada izveidošanu līdz 2009.gada 31.janvārim saskaņā ar administratīvi teritoriālā iedalījuma noteikumos noteikto novadu teritoriālo dalījumu, turklāt šajā gadījumā:

1) lēmumu par novada izveidošanu nosūta Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai;

2) novada domes pirmo sēdi saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām" sasauc reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs 10 dienu laikā pēc tam, kad Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija ir saņēmusi visu attiecīgo vietējo pašvaldību lēmumus."

10. Izslēgt 7.pantu.

11. Izteikt 8.pantu šādā redakcijā:

"8. pants. (1) Administratīvi teritoriālās reformas ietvaros vietējās pašvaldības Ministru kabineta noteiktajā kārtībā sagatavo apvienošanās projektu.

(2) Vietējo pašvaldību apvienošanās projekta sagatavošana saskaņā ar Administratīvi teritoriālās reformas padomes apstiprināto metodiku ietver šādus uzdevumus:

1) sagatavot novada attīstības stratēģiju;

2) sagatavot veidojamās novada pašvaldības administratīvās struktūras projektu;

3) organizēt pašvaldību apvienošanās projekta publisku apspriešanu.

(3) Administratīvi teritoriālās reformas ietvaros par valsts piešķirtajiem finanšu līdzekļiem tiek sagatavoti vietējo pašvaldību apvienošanās projekti, izvērtējot publiskās apspriešanas rezultātus."

12. Izteikt 9.pantu šādā redakcijā:

"9. pants. (1) Novadam, kas izveidojies, vietējām pašvaldībām apvienojoties šā likuma 6.1panta otrajā un trešajā daļā minētajā gadījumā, tiek piešķirta vienreizēja dotācija no valsts budžeta 1 - 5 procentu apmērā no apvienojušos pašvaldību gada budžetu kopapjoma.

(2) Ja pēc novada pašvaldības izveidošanas tās budžeta ieņēmumi ir mazāki nekā novadu veidojošo pašvaldību budžetu summa novada izveidošanas gadā, novada pašvaldībai turpmākos piecus gadus Ministru kabineta noteiktajā kārtībā no valsts budžeta piešķir dotāciju šīs starpības izlīdzināšanai.

(3) Šā panta pirmajā daļā minētās dotācijas apmērus, piešķiršanas kārtību un nosacījumus reglamentē Ministru kabinets."

13. Papildināt likumu ar 9.1pantu šādā redakcijā:

"9.1 pants. (1) Novada pašvaldībai, kura izveidota līdz 2009.gada 31.janvārim, vietējām pašvaldībām apvienojoties saskaņā ar šajā likumā minēto administratīvi teritoriālā iedalījuma projektu vai administratīvi teritoriālā iedalījuma noteikumiem, piešķir vienreizējus finanšu līdzekļus no valsts budžeta novada infrastruktūras attīstībai 100000 latu apmērā par katru novadā ietilpstošo teritoriālo vienību (pilsētu un pagastu).

(2) Novada pašvaldībai, kura izveidota, vietējām pašvaldībām apvienojoties līdz šajā likumā minētā administratīvi teritoriālā iedalījuma projekta apstiprināšanai vai saskaņā ar šā likuma 6.1panta trešo daļu, piešķir vienreizējus finanšu līdzekļus no valsts budžeta novada infrastruktūras attīstībai 50000 latu apmērā par katru novadā ietilpstošo teritoriālo vienību (pilsētu un pagastu).

(3) Ja novada pašvaldībai par attiecīgajām teritoriālajām vienībām ir piešķirti finanšu līdzekļi saskaņā ar šā panta otro daļu, tad saskaņā ar šā panta pirmo daļu piešķiramo finanšu līdzekļu apjomu samazina par jau izmaksāto summu.

(4) Šā panta pirmajā un otrajā daļā noteikto finanšu līdzekļu piešķiršanas un izmantošanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

14. Izteikt 10.pantu šādā redakcijā:

"10. pants. Izstrādājot administratīvi teritoriālā iedalījuma projektu, ņem vērā šādus vērtēšanas kritērijus:

1) ir nodrošināta novada teritorijas ilg­laicīga un līdzsvarota attīstība;

2) ir novada pašvaldības funkciju veikšanai nepieciešamā infrastruktūra;

3) novada teritorijas lielums;

4) pastāvīgo iedzīvotāju skaits novada teritorijā;

5) pastāvīgo iedzīvotāju blīvums novada teritorijā;

6) novada pašvaldības sniegto pakalpojumu sasniedzamība;

7) novadu veidojošo vietējo pašvaldību ekonomiskā, ģeogrāfiskā un vēsturiskā vienotība;

8) ir nodrošināta optimāla novada pašvaldības teritorijas izveidošana, ņemot vērā blakusesošo novadu pašvaldību intereses."

15. Aizstāt 11.pantā vārdus "pagasta padomes vai pilsētas" ar vārdu "novada".

16. Izteikt 12.pantu šādā redakcijā:

"12. pants. Šā likuma 6.1panta otrajā un trešajā daļā minētajos gadījumos novada domes pirmo sēdi saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām" sasauc reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs 10 dienu laikā pēc tam, kad stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi par attiecīgās administratīvās teritorijas izveidošanu."

17. Papildināt likumu ar 12.1 pantu šādā redakcijā:

"12.1 pants. Ja izveidotā novada domes pirmā sēde notiek līdz 2009.gada vietējo pašvaldību vēlēšanu dienai, tad ar tā domes pirmo sēdi izbeidzas visu pirms tam novada teritorijā bijušo vietējo pašvaldību domju (padomju) pilnvaras, un šajā gadījumā:

1) līdz novada domes priekšsēdētāja ievēlēšanai pirmo domes sēdi vada un lēmumu par domes priekšsēdētāja ievēlēšanu saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām" paraksta reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs vai viņa pilnvarota amatpersona;

2) novada domes priekšsēdētāju ievēlē no attiecīgajā administratīvajā teritorijā esošajiem deputātiem likumā "Par pašvaldībām" noteiktajā kārtībā."

18. Izteikt 13.pantu šādā redakcijā:

"13. pants. Veicot administratīvi teritoriālo reformu, attiecīgās vietējās pašvaldības noskaidro iedzīvotāju viedokli par novada izveidošanu un informē viņus par reformas uzdevumiem un realizācijas gaitu."

19. Izslēgt III nodaļu.

20. 17.pantā:

papildināt otrās daļas 1.punktu ar "c" apakšpunktu šādā redakcijā:

"c) administratīvi teritoriālā iedalījuma projektu;";

aizstāt trešajā daļā vārdus "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Pašvaldību lietu pārvalde" ar vārdiem "Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija".

21. Izslēgt 18.pantu.

22. Pārejas noteikumos:

izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Administratīvi teritoriālās reformas laikā veidojot novadus, grozot pilsētu un pagastu administratīvās teritorijas, Ministru kabinets lemj:

1) pēc attiecīgās pašvaldības lēmuma saņemšanas - par republikas pilsētas statusa piešķiršanu;

2) pēc konsultācijām ar attiecīgajām pašvaldībām - par rajonu robežu grozīšanu.";

papildināt pārejas noteikumus ar 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. un 11.punktu šādā redakcijā:

"3. Ministru kabinets:

1) līdz 2005.gada 31.decembrim izdod šā likuma 9.panta otrajā un trešajā daļā, kā arī 9.1panta ceturtajā daļā paredzētos noteikumus;

2) līdz 2006.gada 1.jūlijam apstiprina šā likuma 6.1panta pirmajā daļā paredzēto administratīvi teritoriālā iedalījuma projektu;

3) līdz 2008.gada 1.janvārim izdod šā likuma 6.1panta ceturtajā daļā paredzētos administratīvi teritoriālā iedalījuma noteikumus;

4) līdz 2006.gada 1.maijam sagatavo priekšlikumus par valsts administratīvi teritoriālo iedalījumu apriņķos.

4. Līdz šā likuma 9.panta trešajā daļā minēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne vēlāk kā līdz 2005.gada 31.decembrim piemērojami Ministru kabineta 1999.gada 31.augusta noteikumi Nr.305 "Noteikumi par vienreizējas dotācijas piešķiršanu pašvaldībām, kuras veic administratīvi teritoriālo reformu".

5. Stājoties spēkā šā likuma 6.1panta ceturtajā daļā paredzētajiem administratīvi teritoriālā iedalījuma noteikumiem, vietējā pašvaldība turpina pildīt savas funkcijas un uzdevumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā līdz 2009.gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētās attiecīgās novada domes pirmajai sēdei. Šajā punktā noteiktais nav attiecināms uz tām novadu pašvaldībām, kuras izveidotas šā likuma 6.2pantā noteiktajā kārtībā.

6. Centrālā vēlēšanu komisija izsludina 2009.gada vietējo pašvaldību vēlēšanas tajās administratīvajās teritorijās, kuras norādītas administratīvi teritoriālā iedalījuma noteikumos.

7. Lai nodrošinātu 2009.gada pašvaldību vēlēšanas, tajos novados, kuros nav pabeigta novada pašvaldības izveidošana saskaņā ar administratīvi teritoriālā iedalījuma noteikumos paredzētajām administratīvajām teritorijām, pēc 2008.gada 1.septembra vietējo pašvaldību domes (padomes) divu mēnešu laikā sasauc visu attiecīgo vietējo pašvaldību deputātu kopsapulci, kas ievēlē novada vēlēšanu komisiju. Šajā gadījumā:

1) novada vēlēšanu komisija tiek izveidota un darbojas saskaņā ar likumu "Par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un iecirkņu komisijām", ciktāl tas nav pretrunā ar šo likumu;

2) komisijas pirmo sēdi sasauc Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs vai viņa pilnvarota persona;

3) novada vēlēšanu komisijas darbu no saviem budžetiem finansē visas attiecīgo vietējo pašvaldību domes (padomes) proporcionāli balsstiesīgo iedzīvotāju skaitam tajās.

8. Ja deputātu kopsapulce divu mēnešu laikā pēc 2008.gada 1.septembra neizveido novada vēlēšanu komisiju, to saskaņā ar likumu "Par Centrālo velēšanu komisiju" ieceļ Centrālā vēlēšanu komisija.

9. Ar jaunievēlētās novada domes pirmo sēdi izbeidzas visu pirms tam novada teritorijā bijušo vietējo pašvaldību domju (padomju) pilnvaras.

10. Novada teritorijā bijušo vietējo pašvaldību institūciju darba nepārtrauktību atbilstoši to apstiprinātajiem nolikumiem nodrošina tie izpilddirektori, kuri veica izpilddirektora pienākumus attiecīgajā teritorijā 2009.gada pašvaldību vēlēšanu dienā.

11. Novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto vietējo pašvaldību tiesību un saistību pārņēmēja."

Likums Saeimā pieņemts 2005.gada 22.septembrī.

Valsts prezidentes vietā
Saeimas priekšsēdētāja I.Ūdre

Rīgā 2005.gada 5.oktobrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Administratīvi teritoriālās reformas likumā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 22.09.2005.Stājas spēkā: 19.10.2005.Zaudē spēku: 31.12.2008.Tēma: PašvaldībasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 158, 05.10.2005.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 20, 27.10.2005.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Anotācija / tiesību akta projekts
118146
19.10.2005
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)