Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.442

Rīgā 2005.gada 21.jūnijā (prot. Nr.36 6.§)
Kārtība, kādā izsniedzamas, anulējamas vai uz laiku apturamas atļaujas starptautiskajiem kravas pārvadājumiem ar autotransportu
Izdoti saskaņā ar Autopārvadājumu likuma 6.panta ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā izsniedz, anulē vai uz laiku aptur atļaujas starptautiskajiem kravas pārvadājumiem ar autotransportu.

(MK 20.12.2016. noteikumu Nr. 833 redakcijā)

1.1 Šo noteikumu 1. punktā minēto atļauju veidi ir šādi:

1.1 1. starptautiskajos nolīgumos par pārvadājumiem ar autotransportu (turpmāk – nolīgumi) paredzētie dokumenti – starptautisko kravas autopārvadājumu atļaujas (turpmāk – atļauja);

1.1 2. Starptautiskā Transporta foruma daudzpusējo kravu pārvadājumu atļauju kvotas ietvaros paredzētie dokumenti – Eiropas transporta ministru konferences atļaujas (turpmāk – ETMK atļauja).

(MK 20.12.2016. noteikumu Nr. 833 redakcijā)

2. Atļauja dod pārvadātājiem tiesības, ievērojot tajā minētos izmantošanas nosacījumus, veikt starptautisko kravas pārvadājumu ar autotransportu atļaujā norādītās valsts teritorijā.

3. ETMK atļauja dod Starptautiskā Transporta foruma dalībvalstu pārvadātājiem tiesības tās noteiktajā kārtībā veikt neierobežotu skaitu starptautisko kravas pārvadājumu starp dalībvalstu teritorijām vai tranzītā cauri tām ar autotransporta līdzekli, kuram ir sertifikāti, kas apliecina atbilstību Starptautiskā Transporta foruma tehniskajām un drošības prasībām.

(Grozīts ar MK 25.11.2014. noteikumiem Nr.723)

4. Atļaujas veidus nosaka Latvijai saistošajos nolīgumos vai saskaņā ar tiem izveidoto kopējo komisiju lēmumos.

5. Lai risinātu jautājumus par piekļuvi starptautisko autopārvadājumu tirgum (arī par atļauju un ETMK atļauju izsniegšanu, anulēšanu vai apturēšanu uz laiku), valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" (turpmāk – Autotransporta direkcija) izveido starptautisko autopārvadājumu konsultatīvo padomi. Padomes lēmumiem ir ieteikuma raksturs. Padomē iekļauj kvalificētus autopārvadājumu nozares speciālistus, arī nevalstisko organizāciju pārstāvjus.

(Grozīts ar MK 25.11.2014. noteikumiem Nr.723; MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 833)

II. Nodrošināšana ar atļaujām un ETMK atļaujām

6. Lai nodrošinātu nolīgumu izpildi, satiksmes ministrs apstiprina ārvalstu pārvadātājiem paredzēto Latvijas Republikas atļauju veidlapas. Atļaujā norāda šādu informāciju un rekvizītus:

6.1. atļaujas nosaukums;

6.2. atļaujas izdevējs;

6.3. atļaujas sērija un numurs;

6.4. atļaujas saņēmējas valsts apzīmējums;

6.5. atļauto braucienu skaits;

6.6. atļaujā paredzēto autopārvadājumu veidu uzskaitījums;

6.7. pārvadātāja nosaukums un adrese;

6.8. autotransporta līdzekļa valsts reģistrācijas numurs;

6.9. atļaujas derīguma termiņš;

6.10. atļaujas izdevēja paraksts un zīmoga nospiedums;

6.11. atļaujas izsniedzējs, izsniegšanas vieta un datums;

6.12. atļaujas izsniedzēja paraksts un zīmoga nospiedums;

6.13. vieta kontrolējošās institūcijas zīmoga nospiedumam un datumam;

6.14. informācija pārvadātājam par atļaujas izmantošanas pamatnosa­cījumiem;

6.15. pārvadājamās kravas svars;

6.16. kravas iekraušanas un izkraušanas vieta.

(Grozīts ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 833)

7. Autotransporta direkcija:

7.1. organizē atļauju veidlapu apmaiņu ar ārvalstu kompetentajām institūcijām;

7.2. katru gadu līdz 15. septembrim sagatavo Latvijas pieteikumu Starptautiskā Transporta foruma sekretariātam par nepieciešamajiem ETMK atļauju veidiem un skaitu nākamajam gadam saskaņā ar Starptautiskā Transporta foruma noteikto pamatkvotu;

7.3. nodrošina Latvijas Republikas atļauju veidlapu izgatavošanu;

7.4. nodrošina ETMK atļauju reģistrācijas žurnālu izgatavošanu atbilstoši Starptautiskā Transporta foruma prasībām;

7.5. izsniedz šo noteikumu 1. punktā minētās atļaujas.

(MK 25.11.2014. noteikumu Nr. 723 redakcijā, kas grozīta ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 833)

8. (Svītrots ar MK 25.11.2014. noteikumiem Nr. 723)

III. Atļauju pieteikšana, sadale un izsniegšana

9. Atļaujas pārvadātājiem vai pārvadātāja pilnvarotām personām, vai pašpārvadājuma veicējiem, vai pašpārvadājuma veicēja pilnvarotām personām izsniedz pēc to pieprasījuma.

(MK 20.12.2016. noteikumu Nr. 833 redakcijā)

10. Lai saņemtu atļauju, šo noteikumu 9. punktā minētā persona iesniedz Autotransporta direkcijā attiecīgu iesniegumu. Iesniegumu var iesniegt personīgi, nosūtīt pa pastu vai elektroniski atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

(MK 25.11.2014. noteikumu Nr.723 redakcijā)

10.1 Atļaujas saņemšanai šo noteikumu 9. punktā minētā persona var pieteikties arī elektroniski, aizpildot speciālu tiešsaistes formu Autotransporta direkcijas tīmekļa vietnē www.atd.lv (e-pakalpojums) un identifikācijai izmantojot vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv pieejamos personas identifikācijas līdzekļus.

(MK 25.11.2014. noteikumu Nr.723 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.05.2016., sk. 24.punktu)

11. Ja kādas valsts atļauju skaits nenodrošina pārvadātāju pieprasījumu, Autotransporta direkcija, pieņemot lēmumu par izsniedzamo noteikta veida atļauju skaitu, ņem vērā šādus kritērijus:

11.1. kopējais pieejamais attiecīgās valsts un attiecīgā veida atļauju skaits;

11.2. pārvadātājam izsniegto un spēkā esošo Kopienas atļaujas kopiju starptautiskajiem kravu komercpārvadājumiem ar autotransportu (turpmāk – Kopienas atļaujas kopija) skaits, kas nepieciešamas atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regulai (EK) Nr. 1072/2009 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautisko kravas autopārvadājumu tirgum;

11.3. pārvadātāja rīcībā esošo atļauju vai ETMK atļauju skaits, kas nodrošina piekļuvi attiecīgās valsts autopārvadājumu tirgum, attiecībā pret šo noteikumu 11.2. apakšpunktā minēto Kopienas atļaujas kopiju skaitu;

11.4. pārvadātāja starptautisko kravas autopārvadājumu apjoms uz attiecīgo valsti.

(MK 25.11.2014. noteikumu Nr.723 redakcijā)

IV. ETMK atļauju pieteikšana, sadale un izsniegšana

12. (Svītrots ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 833)

13. Pārvadātājs vai tā pilnvarotā persona līdz kārtējā gada 1. novembrim iesniedz iesniegumu par nākamajā gadā nepieciešamajām ETMK atļaujām pārvadātāja iekļaušanai ETMK atļauju pretendentu pamatsarakstā vai visa kalendāra gada laikā – iekļaušanai ETMK atļauju pretendentu papildsarakstā, ja ETMK atļauju skaits ir nepietiekams. Iesniegumā pārvadātājs norāda informāciju par tā rīcībā esošajiem autotransporta līdzekļiem, kuriem ir Kopienas atļaujas kopijas un attiecīgie sertifikāti, kas apliecina atbilstību Starptautiskā Transporta foruma tehniskajām un drošības prasībām.

(MK 20.12.2016. noteikumu Nr. 833 redakcijā)

13.1 Šo noteikumu 13. punktā minēto iesniegumu var iesniegt personīgi Autotransporta direkcijā, nosūtīt pa pastu vai elektroniski atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

(MK 25.11.2014. noteikumu Nr.723 redakcijā)

13.2 ETMK atļaujas saņemšanai pārvadātājs vai tā pilnvarotā persona var pieteikties arī elektroniski, aizpildot speciālu tiešsaistes formu Autotransporta direkcijas tīmekļa vietnē www.atd.lv (e-pakalpojums) un identifikācijai izmantojot vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv pieejamos personas identifikācijas līdzekļus.

(MK 25.11.2014. noteikumu Nr.723 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.05.2016., sk. 24.punktu)

14. Ja ETMK atļauju skaits ir nepietiekams, Autotransporta direkcija, pieņemot lēmumu par izsniedzamo ETMK atļauju skaitu saskaņā ar šo noteikumu 13. punktā minēto iesniegumu vai izsniegto ETMK atļauju anulēšanu, ņem vērā šādus kritērijus:

14.1. attiecīgajā gadā pieejamais ETMK atļauju skaits un to izmantošanas ierobežojumi attiecībā pret šo noteikumu 13. punktā minēto iesniegumu skaitu;

14.2. ETMK atļaujas izmantošanas efektivitāte iepriekšējā periodā un pārvadājumu apjomi uz noteiktām ETMK sistēmas dalībvalstīm;

14.3. šo noteikumu 13. punktā minētajā iesniegumā norādīto attiecīgajai ekoloģiskajai kategorijai atbilstošo autotransporta līdzekļu skaits un pārvadātājam izsniegto un spēkā esošo Kopienas atļaujas kopiju skaits;

14.4. (svītrots ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 833).

(MK 25.11.2014. noteikumu Nr.723 redakcijā)

V. Atļaujas un ETMK atļaujas izmantošanas pamatnosacījumi

15. Veicot starptautisko kravas autopārvadājumu, attiecīgā atļauja vai ETMK atļauja visa brauciena laikā atrodas autotransporta līdzeklī, un to uzrāda pārbaudei pēc pilnvarotas kontrolējošo institūciju amatpersonas pieprasījuma.

16. Pārvadātājam aizliegts atļauju vai ETMK atļauju nodot izmantošanai trešajām personām.

17. Atļauju mēneša laikā pēc tās izmantošanas pārvadātājs nodod Autotransporta direkcijā.

18. Autotransporta direkcija atbilstoši nolīgumiem var pārvadātājam pieprasīt papildu informāciju par atļauju izmantošanu.

19. ETMK atļaujas neatņemama sastāvdaļa ir reģistrācijas žurnāls. Reģistrācijas žurnālā pārvadātājs izdara ierakstus pirms katra brauciena un sniedz pārskatus par veiktajiem braucieniem saskaņā ar Starptautiskā Transporta foruma noteiktajām prasībām.

(Grozīts ar MK 25.11.2014. noteikumiem Nr.723)

20. ETMK atļauju mēneša laikā pēc tās derīguma termiņa beigām pārvadātājs nodod Autotransporta direkcijā.

VI. Kontroles un publicitātes nodrošināšana

21. Autotransporta direkcija nodrošina:

21.1. atļauju un ETMK atļauju administrēšanu un attiecīgas datu bāzes izveidi;

21.2. regulāru Starptautiskā Transporta foruma sekretariāta informēšanu par izsniegtajām ETMK atļaujām un to izmantošanu;

21.3. šādas informācijas ievietošanu Autotransporta direkcijas tīmekļvietnē:

21.3.1. katru gadu līdz 15.oktobrim — par nepieciešamajiem ETMK atļauju veidiem un skaitu nākamajam gadam;

21.3.2. katru gadu līdz 31.decembrim — par Latvijai piešķirto ārvalstu atļauju veidiem un skaitu nākamajam gadam;

21.3.3. katru gadu līdz 15. februārim par iepriekšējā gadā pārvadātājiem izsniegto atļauju skaitu.

(Grozīts ar MK 25.11.2014. noteikumiem Nr.723; MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 833)

VII. Atļauju un ETMK atļauju anulēšana vai apturēšana uz laiku

22. Autotransporta direkcija ir tiesīga anulēt atļaujas un ETMK atļaujas, apturēt to izmantošanu uz laiku, pieprasīt tās nodot un ierobežot to skaitu, ja pārvadātājs nepilda starptautiskajos nolīgumos, Starptautiskā Transporta foruma dokumentos un citos starptautiskos kravas autopārvadājumus regulējošos normatīvajos aktos noteiktās prasības vai ja pārvadātājs pārtrauc veikt starptautiskos kravas autopārvadājumus, vai ievērojami samazinās pārvadātāja rīcībā esošo Kopienas atļauju kopiju skaits.

(Grozīts ar MK 25.11.2014. noteikumiem Nr.723)

23. Autotransporta direkcijas lēmumu par atļaujas vai ETMK atļaujas izsniegšanu, anulēšanu vai apturēšanu uz laiku pārvadātājs var apstrīdēt Satiksmes ministrijā. Satiksmes ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā administratīvo procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

VIII. Noslēguma jautājums

(Nodaļa MK 25.11.2014. noteikumu Nr.723 redakcijā)

24. Šo noteikumu 10.1 un 13.2 punkts stājas spēkā 2016. gada 1. maijā.

(MK 25.11.2014. noteikumu Nr.723 redakcijā)

Ministru prezidents A.Kalvītis

Satiksmes ministrs A.Šlesers
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā izsniedzamas, anulējamas vai uz laiku apturamas atļaujas starptautiskajiem kravas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 442Pieņemts: 21.06.2005.Stājas spēkā: 30.06.2005.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 100, 29.06.2005.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
111340
{"selected":{"value":"23.12.2016","content":"<font class='s-1'>23.12.2016.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"23.12.2016","iso_value":"2016\/12\/23","content":"<font class='s-1'>23.12.2016.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2016","iso_value":"2016\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2016.-22.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.12.2014","iso_value":"2014\/12\/03","content":"<font class='s-1'>03.12.2014.-30.04.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.06.2005","iso_value":"2005\/06\/30","content":"<font class='s-1'>30.06.2005.-02.12.2014.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
23.12.2016
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"