Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.237

Rīgā 2005.gada 5.aprīlī (prot. Nr.17 24.§)
Kārtība, kādā pašvaldībām piešķiramas valsts mērķdotācijas dzīvokļa jautājumu risināšanai
Izdoti saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 28.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka valsts budžeta mērķdotāciju (turpmāk — mērķdotācijas) piešķiršanas nosacījumus un kārtību, kādā izvērtējami pašvaldību pieprasījumi dzīvojamo māju būvniecībai, neizīrētu dzīvojamo māju renovācijai, būvju pārbūvei (rekonstrukcijai) par dzīvojamām mājām, jaunbūvējamo daudzdzīvokļu namu (kuru būvdarbi pārtraukti) pabeigšanai vai atsevišķu dzīvokļa īpašumu iegādei pašvaldību autonomās funkcijas — palīdzības sniegšana iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā — nodrošināšanai.

(Grozīts ar MK 05.01.2010. noteikumiem Nr.4)

2. Saskaņā ar šiem noteikumiem uz mērķdotācijām var pretendēt:

2.1. pašvaldība, kuras teritorijā reģistrētas personas, kas ar dzīvojamo telpu nodrošināmas pirmām kārtām (palīdzības reģistra dati);

2.2. pašvaldības, kuras savā starpā noslēgušas līgumu par sadarbību dzīvokļa jautājumu risināšanā, ja vismaz vienā no pašvaldībām reģistrētas personas, kas ar dzīvojamo telpu nodrošināmas pirmām kārtām.

(MK 21.03.2006. noteikumu Nr.225 redakcijā)

3. Mērķdotāciju pašvaldībām piešķir:

3.1. sociālo dzīvojamo māju būvniecībai — 30 % apmērā no būvniecības izmaksām;

3.2. pašvaldības īres namu būvniecībai — 30 % apmērā no būvniecības izmaksām;

3.3. pašvaldības un komercsabiedrības kopīgi veiktai īres namu būvniecībai — 20 % apmērā no būvniecības izmaksām;

3.4. pašvaldības īpašumā esošo būvju pārbūvei (rekonstrukcijai) par dzīvojamām mājām vai jaunbūvējamo daudzdzīvokļu namu (kuru būvdarbi pārtraukti) pabeigšanai, vai neizīrētu dzīvojamo māju vai neizīrēto daļu renovācijai — 30 % apmērā no rekonstrukcijas (renovācijas) izmaksām;

3.5. pašvaldības un komercsabiedrības kopīgi veiktai būvju pārbūvei (rekonstrukcijai) par dzīvojamām mājām vai jaunbūvējamo daudzdzīvokļu namu (kuru būvdarbi pārtraukti) pabeigšanai, vai neizīrētu dzīvojamo māju vai neizīrēto daļu renovācijai — 20 % apmērā no rekonstrukcijas (renovācijas) izmaksām;

3.6. atsevišķu dzīvokļa īpašumu iegādei — 30 % apmērā no iegādes vērtības, bet ne vairāk kā 8537,23 euro.

(Grozīts ar MK 29.05.2007. noteikumiem Nr.360; MK 17.09.2013. noteikumiem Nr.829)

4. Mērķdotāciju aprēķina, ievērojot šādas būvniecības izmaksas, ja šajos noteikumos nav paredzēts citādi:

4.1. šo noteikumu 3.1., 3.2. un 3.3.apakšpunktā minētajai būvniecībai — līdz 782,58 euro par kvadrātmetru;

4.2. šo noteikumu 3.4. un 3.5.apakšpunktā minētajai būvniecībai — līdz 640,29 euro par kvadrātmetru.

(Grozīts ar MK 21.03.2006. noteikumiem Nr.225; MK 29.05.2007. noteikumiem Nr.360; MK 17.09.2013. noteikumiem Nr.829)

5. (Svītrots ar MK 29.05.2007. noteikumiem Nr.360.)

6. Lai aprēķinātu mērķdotāciju, šo noteikumu 4.punktā minētās būvniecības izmaksas katru gadu tiek pārskatītas, ievērojot būvniecības izmaksu pārmaiņas procentuāli pret iepriekšējo gadu.

(Grozīts ar MK 22.07.2008. noteikumiem Nr.579)

7. Papildus šo noteikumu 2.punktā minētajiem kritērijiem, lai pretendētu uz mērķdotāciju:

7.1. šo noteikumu 3.1. un 3.2.apakšpunktā minēto pasākumu īstenošanai, pašvaldības palīdzības reģistrā jābūt reģistrētām 30 vai vairāk personām, kas nodrošināmas ar dzīvojamo telpu saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risinā­šanā" 14.pantu, vai jānoslēdz šo noteikumu 2.2.apakšpunktā minētais līgums;

7.2. šo noteikumu 3.6.apakšpunktā minētā pasākuma īstenošanai, pašvaldības palīdzības reģistrā jābūt reģistrētām mazāk nekā 30 personām, kas nodrošināmas ar dzīvojamo telpu saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14.pantu.

(MK 29.05.2007. noteikumu Nr.360 redakcijā)

II. Pieteikumu un dokumentu iesniegšana

8. Pašvaldības katru gadu līdz 1.februārim iesniedz Ekonomikas ministrijā (turpmāk — ministrija) informāciju saskaņā ar šo noteikumu pielikumu.

(Grozīts ar MK 02.01.2007. noteikumiem Nr.11; MK 22.07.2008. noteikumiem Nr.579)

9. (Svītrots ar MK 22.07.2008. noteikumiem Nr.579.)

10. Pašvaldības, kuras nākamajā budžeta gadā plāno īstenot kādu no šo noteikumu 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. vai 3.5.apakšpunktā minētajiem pasākumiem un kuras iesniegušas šo noteikumu 8.punktā minēto informāciju, līdz 1.maijam iesniedz ministrijā šādus dokumentus:

10.1. pašvaldības lēmumu par konkrēta projekta īstenošanu un uz tā pamata sagatavotu pieprasījumu (norādot pašvaldības finansiālās līdzdalības apjomu);

10.2. (svītrots ar MK 29.05.2007. noteikumiem Nr.360);

10.3. izziņu, kas apliecina, ka pašvaldībai nav nodokļu parādu, un ko ne agrāk kā mēnesi pirms dokumentu iesniegšanas ministrijā izsniedzis Valsts ieņēmumu dienests;

10.4. pašvaldības saistību grafiku;

10.5. plānošanas un arhitektūras uzdevumu;

10.6. līgumu par sadarbību dzīvokļa jautājumu risināšanā, ja pašvaldības vienojušās par viena kopīga projekta īstenošanu.

(Grozīts ar MK 21.03.2006. noteikumiem Nr.225; MK 22.07.2008. noteikumiem Nr.579)

11. Ja pašvaldība plāno veikt būvniecību kopīgi ar komercsabiedrību, tā papildus šo noteikumu 10.punktā minētajiem dokumentiem iesniedz šādus dokumentus:

11.1. informāciju par plānoto komercsabiedrības finansiālās līdzdalības apjomu;

11.2. komercsabiedrības gada pārskatu par iepriekšējiem diviem gadiem;

11.3. informāciju par komercsabiedrības veiktajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju ienākumiem un strādājošo vidējo skaitu (par iepriekšējiem diviem gadiem);

11.4. izziņu, kas apliecina, ka komercsabiedrībai nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, un ko ne agrāk kā mēnesi pirms dokumentu iesniegšanas ministrijā izsniedzis Valsts ieņēmumu dienests vai cita nodokļu administrācijas iestāde Latvijā, vai līdzvērtīga nodokļu administrācijas iestāde citā valstī, kurā privātuzņēmējs (komercsabiedrība) reģistrēts.

12. Pašvaldības, kuras nākamajā budžeta gadā plāno īstenot šo noteikumu 3.6.apakšpunktā minēto pasākumu un kuras iesniegušas šo noteikumu 8.punktā minēto informāciju, līdz 1.maijam iesniedz ministrijā šādus dokumentus:

12.1. pašvaldības lēmumu par dzīvokļu īpašumu iegādi nākamajā gadā;

12.2. (svītrots ar MK 29.05.2007. noteikumiem Nr.360);

12.3. pašvaldības saistību grafiku.

(Grozīts ar MK 22.07.2008. noteikumiem Nr.579)

III. Pašvaldību līdzdalība

13. Pašvaldību finansiālās līdzdalības apjoms, īstenojot šo noteikumu 3.3. un 3.5.apakšpunktā minētos projektus, nedrīkst būt mazāks par valsts piešķirto līdzfinansējumu.

(Grozīts ar MK 21.03.2006. noteikumiem Nr.225)

14. (Svītrots ar MK 29.05.2007. noteikumiem Nr.360.)

IV. Dokumentu vērtēšana

15. Ministrija apkopo un izskata pašvaldību iesniegtos pieprasījumus un dokumentus.

(MK 05.01.2010. noteikumu Nr.4 redakcijā)

16. Šo noteikumu 10., 11. un 12.punktā minētie dokumenti tiek izskatīti iesniegšanas kārtībā mēneša laikā no to saņemšanas dienas.

17. Nedēļas laikā pēc dokumentu izskatīšanas ministrija sniedz ziņojumu ekonomikas ministra (turpmāk – ministrs) izveidotai vērtēšanas komisijai (turpmāk – komisija) par pašvaldību iesniegto dokumentu atbilstību šo noteikumu prasībām. Komisija pieņem lēmumu par attiecīgās pašvaldības iekļaušanu mērķdotācijas pretendentu sarakstā vai atteikumu piešķirt mērķdotāciju.

(Grozīts ar MK 05.01.2010. noteikumiem Nr.4)

18. Komisijai pirms lēmuma pieņemšanas ir tiesības pieprasīt papildu informāciju no pašvaldības, kura iesniegusi pieprasījumu un dokumentus mērķdotācijas saņemšanai, un noteikt termiņu papildu informācijas iesniegšanai.

V. Mērķdotāciju saņemšanas nosacījumi

19. Pēc kopējās mērķdotāciju summas apstiprināšanas likumā par valsts budžetu kārtējam gadam ministrija divu nedēļu laikā par to paziņo pašvaldībām, kuras iekļautas pretendentu sarakstā.

(Grozīts ar MK 22.07.2008. noteikumiem Nr.579)

19.1 Ja likumā par valsts budžetu kārtējam gadam apstiprinātā kopējā mērķdotāciju summa ir mazāka par pašvaldību pieprasīto summu, ministrija aprēķina mērķdotācijas procentuālo apmēru katram plānošanas reģionam (turpmāk – reģions), ievērojot attiecīgajā reģionā reģistrēto personu skaitu, kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas pirmām kārtām, un divu nedēļu laikā par to paziņo pašvaldībām, kuras iekļautas pretendentu sarakstā.

(MK 22.07.2008. noteikumu Nr.579 redakcijā)

19.2 Šo noteikumu izpratnē reģionā ietilpst plānošanas reģionu teritorijas, kas noteiktas saskaņā ar Reģionālās attīstības likumu.

(MK 05.01.2010. noteikumu Nr.4 redakcijā)

20. Pašvaldībām mērķdotācijas tiek piešķirtas tādā secībā, kādā tās ministrijā iesniegušas dokumentus.

(MK 22.07.2008. noteikumu Nr.579 redakcijā)

20.1 Pašvaldība līdz šo noteikumu 21.punktā minēto dokumentu iesniegšanai var pieņemt lēmumu par izmaiņām konkrētajā projektā vai par cita objekta izvēli mērķdotācijas saņemšanai, ja attiecīgās izmaiņas nepalielina pieprasītās mērķdotācijas summu.

(MK 05.01.2010. noteikumu Nr.4 redakcijā)

21. Lai saņemtu mērķdotāciju šo noteikumu 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. un 3.5.apakšpunktā minētajiem pasākumiem, pašvaldības divu mēnešu laikā pēc ministrijas paziņojuma saņemšanas iesniedz ministrijā šādus dokumentus:

21.1. atbilstoši būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām izstrādātu un akceptētu būvprojektu vai apliecinājuma karti un izmaksu aprēķinu (tāmi);

21.2. ja pašvaldība nolēmusi ņemt aizņēmumu, lai piedalītos būvniecībā, normatīvajos aktos, kas nosaka pašvaldību budžetu sastādīšanu, veidošanu un izpildi, noteiktā kārtībā saņemtu atļauju aizņēmuma ņemšanai;

21.3. būves apsaimniekošanas un uzturēšanas plānu, kā arī informāciju par dzīvojamo telpu īres maksas apmēru;

21.4. izziņu, kas apliecina, ka pašvaldībai nav nodokļu parādu, un ko ne agrāk kā mēnesi pirms dokumentu iesniegšanas ministrijā izsniedzis Valsts ieņēmumu dienests;

21.5. būvdarbu veikšanas grafiku;

21.6. dokumentu, kurā ietverta informācija par pašvaldībā reģistrēto personu skaitu, kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas pirmām kārtām.

(Grozīts ar MK 29.05.2007. noteikumiem Nr.360)

21.1 Ja vairākas pašvaldības īsteno vienu kopīgu projektu, šo noteikumu 21.2. un 21.4.apakšpunktā minētie dokumenti jāiesniedz par katru pašvaldību atsevišķi.

(MK 21.03.2006. noteikumu Nr.225 redakcijā)

22. Ja pašvaldība un komercsabiedrība būvniecību veic kopīgi, pašvaldība papildus šo noteikumu 21.punktā minētajiem dokumentiem iesniedz izziņu, kas apliecina, ka komercsabiedrībai nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, un ko ne agrāk kā mēnesi pirms dokumentu iesniegšanas ministrijā izsniedzis Valsts ieņēmumu dienests vai cita nodokļu administrācijas iestāde Latvijā, vai līdzvērtīga nodokļu administrācijas iestāde citā valstī, kurā privātuzņēmējs (komercsabiedrība) reģistrēts.

23. Lai saņemtu mērķdotāciju šo noteikumu 3.6.apakšpunktā minētajam pasākumam, pašvaldības iesniedz ministrijā šādus dokumentus:

23.1. dokumentu, kas apliecina atsavinātāja un pašvaldības vienošanos par dzīvokļa īpašuma pirkumu;

23.2. neatkarīga sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja sagatavotu atzinumu par attiecīgā dzīvokļa īpašuma vērtību;

23.3. izziņu, kas apliecina, ka pašvaldībai nav nodokļu parādu, un ko ne agrāk kā mēnesi pirms dokumentu iesniegšanas ministrijā izdevis Valsts ieņēmumu dienests;

23.4. dokumentu, kurā ietverta informācija par pašvaldībā reģistrēto personu skaitu, kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas pirmām kārtām.

(Grozīts ar MK 29.05.2007. noteikumiem Nr.360)

VI. Prasības projektiem

24. Būvprojektā paredz:

24.1. (svītrots ar MK 29.05.2007. noteikumiem Nr.360);

24.2. (svītrots ar MK 29.05.2007. noteikumiem Nr.360);

24.3. mājokļu pieejamību (vismaz ēkas pirmajā stāvā) invalīdiem ar ierobežotām pārvietošanās iespējām;

24.4. būves lietderīgo platību ne mazāku par 1000 m2 un kopējo dzīvokļu skaitu būvē ne mazāku par 30. Šis ierobežojums neattiecas uz šo noteikumu 3.4. un 3.5.apakšpunktā paredzēto būvniecību.

VII. Dokumentu izvērtēšana

25. Komisija izskata šo noteikumu 21. un 22.punktā minētos dokumentus triju nedēļu laikā, bet šo noteikumu 23.punktā minētos dokumentus — nedēļas laikā pēc to saņemšanas un pieņem lēmumu par mērķdotācijas piešķiršanu vai atteikumu piešķirt mērķdotāciju.

26. Komisija lemj par atteikumu piešķirt mērķdotāciju, ja nav iesniegta visa šajos noteikumos noteiktā vai komisijas pieprasītā informācija vai ja pašvaldībai mērķdotācija nav piešķirama.

27. Komisijas lēmumu par mērķdotācijas piešķiršanu vai atteikumu piešķirt mērķdotāciju ministrija piecu darbdienu laikā nosūta attiecīgajai pašvaldībai.

VIII. Mērķdotācijas piešķiršana

28. Ja komisija pieņēmusi lēmumu par mērķdotācijas piešķiršanu šo noteikumu 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. vai 3.5.apakšpunktā minēto pasākumu īstenošanai, pašvaldībai ir pienākums iesniegt ministrijā šādus dokumentus:

28.1. informāciju par pašvaldības iepirkuma rezultātiem (iepirkuma līguma apliecinātu kopiju);

28.2. būvdarbu kalendāro plānu;

28.3. informāciju par būvuzraudzību (būvuzraudzības līguma vai rīkojuma apliecinātu kopiju un būvuzrauga saistību raksta apliecinātu kopiju).

(Grozīts ar MK 22.07.2008. noteikumiem Nr.579)

29. Pēc šo noteikumu 28.punktā noteiktās informācijas saņemšanas ministrs piecu darbdienu laikā izdod rīkojumu par mērķdotācijas piešķiršanu attiecīgajai pašvaldībai, izņemot šo noteikumu 37.punktā minēto gadījumu.

(Grozīts ar MK 29.05.2007. noteikumiem Nr.360)

30. Rīkojumu par mērķdotācijas piešķiršanu atsevišķu dzīvokļa īpašumu iegādei (3.6.apakšpunkts) ministrs izdod piecu darbdienu laikā pēc komisijas lēmuma pieņemšanas par mērķdotācijas piešķiršanu.

31. (Svītrots ar MK 29.05.2007. noteikumiem Nr.360.)

32. Ministra izdoto rīkojumu par mērķdotācijas piešķiršanu ministrija piecu darbdienu laikā nosūta attiecīgajai pašvaldībai.

(Grozīts ar MK 29.05.2007. noteikumiem Nr.360)

32.1 Ja izdots ministra rīkojums par mērķdotācijas piešķiršanu, bet attiecīgajā gadā to nav bijis iespējams apgūt daļēji vai pilnībā, attiecīgo pašvaldību iekļauj nākamā gada mērķdotācijas pretendentu sarakstā ar pēdējo kārtas numuru.

(MK 29.05.2007. noteikumu Nr.360 redakcijā)

32.2 Pēc kopējās mērķdotācijas summas apstiprināšanas likumā par valsts budžetu kārtējam gadam un katram reģionam piešķiramās mērķdotācijas procen­tuālā apjoma precizēšanas komisija pieņem lēmumu, precizējot attiecīgajai pašvaldībai piešķiramās mērķdotācijas summu atbilstoši reģionam piešķirtajam finansējumam. Veicot aprēķinu, netiek piemēroti šo noteikumu 4.punkta nosacījumi.

(MK 29.05.2007. noteikumu Nr.360 redakcijā)

IX. Mērķdotācijas pārskaitīšana

33. Lai saņemtu piešķirto mērķdotāciju (tās daļu) šo noteikumu 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. un 3.5.apakšpunktā noteikto pasākumu īstenošanai, pašvaldība reizi ceturksnī (līdz attiecīgā ceturkšņa pirmā mēneša desmitajam datumam) iesniedz komisijai izdevumu pamatojuma dokumentus un būvuzrauga apliecinājumu par izpildītajiem darbiem.

(MK 22.07.2008. noteikumu Nr.579 redakcijā)

34. Lai saņemtu piešķirto mērķdotāciju šo noteikumu 3.6.apakšpunktā noteikto pasākumu īstenošanai, pašvaldība iesniedz komisijai pašvaldības īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu par attiecīgā īpašuma iegādi.

35. Komisija izskata pašvaldības iesniegtos izdevumu pamatojuma dokumentus un pieņem lēmumu par mērķdotācijas izmaksu vai atteikumu izmaksāt mērķdotāciju. Būvdarbu izpildes un būvizstrādājumu kvalitātes uzraudzību veic būvuzraugs.

(MK 22.07.2008. noteikumu Nr.579 redakcijā)

36. Mērķdotācija saskaņā ar ministrijas iesniegto maksājuma uzdevumu atbilstoši pašvaldības iesniegtajiem izdevumu pamatojuma dokumentiem tiek pārskaitīta šādā kārtībā:

36.1. pa daļām reizi ceturksnī (līdz attiecīgā ceturkšņa pirmā mēneša divdesmit piektajam datumam) par pārskata ceturksnī izpildītajiem būvdarbiem šo noteikumu 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. un 3.5.apakšpunktā minēto pasākumu īstenošanai;

36.2. visa summa mēneša laikā pēc šo noteikumu 34.punktā minētā dokumenta iesniegšanas, ja mērķdotācija piešķirta šo noteikumu 3.6.apakšpunktā minētajam pasākumam.

(Grozīts ar MK 22.07.2008. noteikumiem Nr.579)

X. Mērķdotācijas izlietošanas uzraudzība

(Nodaļas nosaukums MK 05.01.2010. noteikumu Nr.4 redakcijā)

37. Ja projekta īstenošanas laikā pašvaldība pieļauj būvniecības pārkāpumus vai laikus nesniedz ministrijai informāciju vai projekts, kam piešķirta mērķdotācija, nav pabeigts, bet pašvaldība pieteikusies uz mērķdotāciju citu projektu īstenošanai, komisija ir tiesīga atteikt mērķdotācijas piešķiršanu līdz iesāktā objekta nodošanai ekspluatācijā vai atlikt tās daļas izmaksu līdz attiecīgā pārkāpuma novēršanai vai informācijas iesniegšanai.

37.1 Pēc šo noteikumu 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. un 3.5.apakšpunktā noteikto pasākumu īstenošanas pašvaldība iesniedz ministrijā aktu par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā.

(MK 05.01.2010. noteikumu Nr.4 redakcijā)

37.2 Ministrija uzrauga piešķirtās mērķdotācijas izmantošanu atbilstoši tās piešķiršanas mērķim un šā uzdevuma veikšanai ir tiesīga pieprasīt no pašvaldības visu nepieciešamo informāciju.

(MK 05.01.2010. noteikumu Nr.4 redakcijā)

37.3 Ja ministrija konstatē pārkāpumu piešķirtās mērķdotācijas izmantošanā, tā sagatavo un 10 darbdienu laikā pēc pārkāpuma konstatēšanas iesniedz komisijā attiecīgu ziņojumu. Ja konstatētais pārkāpums ir būtisks, komisija pieprasa, lai pašvaldība atmaksā daļēji vai pilnībā saņemto valsts mērķdotāciju, ieskaitot to valsts pamatbudžeta ieņēmumos.

(MK 05.01.2010. noteikumu Nr.4 redakcijā)

38. (Svītrots ar MK 21.03.2006. noteikumiem Nr.225)

39. (Svītrots ar MK 05.01.2010. noteikumiem Nr.4)

Ministru prezidents A.Kalvītis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
Pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 5.aprīļa noteikumiem Nr.237

(Pielikums grozīts ar MK 05.01.2010. noteikumiem Nr.4; MK 17.09.2013. noteikumiem Nr.829)

Papildus nepieciešamie līdzekļi pašvaldību palīdzībai dzīvokļa jautājumu risināšanā

Pašvaldības nosaukums _______________________________________________________

Nr.p.k.

Māju skaits

Dzīvokļu skaits

Dzīvokļu kopējā platība
(m2)

Nepieciešamie līdzekļi
(euro)

Finansējuma pamatojuma dokuments (tāme, tehniskais apsekojums, eksperta atzinums)

1.

Dzīvojamā fonda iegādei

1.1.

dzīvojamā fonda iegādei kopā,

t.sk. denacionalizētā dzīvojamā fonda iegādei no īpašnieka

1.2.

atsevišķu dzīvokļu iegādei

x

2.

Būvniecībai

2.1.

pašvaldības īres namu būvniecībai

2.2.

sociālo māju būvniecībai

2.3.

būvju pārbūvei (rekonstrukcijai) par dzīvojamām mājām

2.4.

jaunbūvējamo daudzdzīvokļu ēku (kuru būvdarbi pārtraukti) pabeigšanai

2.5.

neizīrētu dzīvojamo ēku renovācijai

Kopā nepieciešamie līdzekļi

Aizpildīja ______________________________________ ____________________
(paraksts un tā atšifrējums) (datums)

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā pašvaldībām piešķiramas valsts mērķdotācijas dzīvokļa jautājumu risināšanai Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 237Pieņemts: 05.04.2005.Stājas spēkā: 15.04.2005.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 59, 14.04.2005.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
105785
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"09.01.2010","iso_value":"2010\/01\/09","content":"<font class='s-1'>09.01.2010.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.08.2008","iso_value":"2008\/08\/06","content":"<font class='s-1'>06.08.2008.-08.01.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.06.2007","iso_value":"2007\/06\/06","content":"<font class='s-1'>06.06.2007.-05.08.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.01.2007","iso_value":"2007\/01\/06","content":"<font class='s-1'>06.01.2007.-05.06.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.04.2006","iso_value":"2006\/04\/20","content":"<font class='s-1'>20.04.2006.-05.01.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.04.2005","iso_value":"2005\/04\/15","content":"<font class='s-1'>15.04.2005.-19.04.2006.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)