Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Liepājas pilsētas dome

Saistošie noteikumi Nr.6 Liepājā 2000.gada 20.aprīlī

(prot.Nr.8, 1§)

Liepājas pilsētas administratīvās atbildības noteikumi

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.pantu

1.Vispārīgie noteikumi

1.Šo saistošo noteikumu uzdevums ir nodrošināt pilsētā sabiedrisko kārtību, veidot tajā civilizētu kultūrvidi, nodrošināt iedzīvotājiem veselīgu dzīvesvidi, aizsargāt dabu, kultūras un vēstures pieminekļus.

2.Par Liepājas pilsētas domes izdoto saistošo noteikumu neievērošanu personas saucamas pie administratīvās atbildības saskaņā ar šiem noteikumiem.

3.Noteikumi piemērojami gadījumos, kad pārkāpums, par kuru paredzēta atbildība saskaņā ar šiem noteikumiem, izdarīts Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā neatkarīgi no tā, kā īpašumā vai valdījumā tas izdarīts.

4.Par Liepājas pilsētas domes izdoto saistošo noteikumu pārkāpšanu pārkāpējam piemērojams naudas sods. Maksimālais naudas sods, kāds uzliekams par saistošo noteikumu pārkāpumu, ir piecdesmit lati, bet pārkāpuma izdarīšanas vietā bez protokola sastādīšanas (izsniedzot noteikta parauga kvīti) - līdz desmit latiem, ja pārkāpējs neapstrīd viņam uzlikto naudas sodu. Administratīvais sods par saistošo noteikumu pārkāpumu uzliekams Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā paredzētajā procesuālajā kārtībā, ievērojot Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktos soda uzlikšanas pamatprincipus.

5.Administratīvo sodu par Liepājas pilsētas domes izdoto saistošo noteikumu pārkāpumu var uzlikt:

5.1.Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs, viņa vietnieks, deputāti un izpilddirektors;

5.2.Liepājas pilsētas Pašvaldības policija;

5.3.Liepājas pilsētas domes Administratīvā komisija;

5.4.valsts un Liepājas pilsētas pašvaldības iestāžu un uzņēmumu amatpersonas savas kompetences ietvaros, ja tiesības uzlikt administratīvo sodu viņām ir piešķirtas ar Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu.

6.Lietvedība administratīvo pārkāpumu lietās veicama Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajā procesuālajā kārtībā.

7.Noteikumu 5.punktā minēto amatpersonu un institūciju piemērotie administratīvie sodi pārsūdzami augstākai amatpersonai vai tiesai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

2.Sevišķā daļa

1.sadaļa

Teritorijas apbūves un uzturēšanas noteikumu pārkāpumi

8.Apbūves noteikumu neievērošana.

Par Liepājas pilsētas apbūves noteikumu un apbūves plānojuma neievērošanu uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem.

9.Ēkas numurzīmju un ielas nosaukumu plākšņu izvietošanas noteikumu neievērošana.

9.1.Par ēkas numurzīmju vai ielas nosaukuma plākšņu neizlikšanu tam paredzētajās vietās uzliek naudas sodu no pieciem līdz divdesmit latiem.

9.2.Par ēkas numurzīmju vai ielas nosaukuma plākšņu neuzturēšanu saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā uzliek naudas sodu līdz desmit latiem.

10.Ēku, būvju, ietvju un pagalmu neuzturēšana kārtībā.

10.1. Par ēku kāpņu telpu un piegulošo pagalmu, kanalizācijas, zālāju, ietvju un braucamās daļas netīrīšanu uzliek naudas sodu no pieciem līdz divdesmit latiem.

10.2. Par ēku, būvju vai žogu neuzturēšanu kārtībā soda ar naudas sodu līdz divdesmit latiem.

10.3. Par ēku, būvju vai žogu neuzturēšanu kārtībā, radot draudus cilvēku dzīvībai un veselībai, uzliek naudas sodu no divdesmit līdz piecdesmit latiem.

10.4. Par ēku un būvju jumtu, karnīžu, notekcauruļu neattīrīšanu no gružiem, sniega, ledus un lāstekām vietās, kur tas var apdraudēt cilvēku dzīvību un veselību, uzliek naudas sodu no trīsdesmit līdz piecdesmit latiem.

10.5. Par ēku un būvju jumtu, karnīžu, notekcauruļu attīrīšanu no gružiem, sniega, nogāžot gružus, sniegu un ledu uz ietvēm, ielām vai pagalmiem, ja netiek atbilstoši nožogotas bīstamās vietas vai veikti citi atbilstoši drošības pasākumi, uzliek naudas sodu piecdesmit latu apmērā.

11.Pieminekļu, piemiņas plākšņu un piemiņas vietu ar arhitektūras formu bojāšana vai iznīcināšana.

Par pieminekļu, piemiņas plākšņu un piemiņas vietu ar arhitektūras formu bojāšanu vai iznīcināšanu uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem.

2.sadaļa

Publiskā lietošanā esošo mežu un ūdeņu lietošanas, pilsētas zaļumstādījumu uzturēšanas un aizsardzības noteikumu pārkāpumi

12.Publisko mežu, parku, zaļumstādījumu un pludmales lietošanas pārkāpumi.

12.1.Par publiskās lietošanas mežu, parku un zaļumstādījumu piegružošanu ar sīkiem sadzīves atkritumiem uzliek naudas sodu līdz divdesmit latiem.

12.2.Par patvaļīgu izrakumu izdarīšanu, sakņu dārzu ierīkošanu pilsētas publiskās lietošanas mežos vai parkos uzliek naudas sodu līdz trīsdesmit latiem.

12.3.Par ziedu plūkšanu, koku un to zaru laušanu vai citādu bojāšanu (paziņojumu norāžu piestiprināšana, iegriezumu izdarīšana u.tml.) publiskās lietošanas skvēros, parkos, mežos u.c. apzaļumojumos uzliek naudas sodu līdz trīsdesmit latiem.

12.4.Par ugunskuru kurināšanu pludmalēs un zaļajā zonā, izņemot ugunskuru kurināšanu tam paredzētajās vietās, kā arī vietās, kur tas ir pretrunā ugunsdrošības noteikumiem, uzliek naudas sodu no pieciem līdz piecdesmit latiem.

12.5.Par patvaļīgu saimnieciskās darbības veikšanu, kuras rezultātā tiek bojāti vai iznīcināti koki, krūmi, zemsega, puķu stādījumi un mazās arhitektūras formas, uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem.

12.6.Par braukšanu ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa zālājiem un apstādījumiem, kā arī pa pludmali vai šo transportlīdzekļu novietošanu vai mazgāšanu šajās teritorijās, izņemot vietas, kur tas ir atļauts, uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem.

13.Publisko ūdeņu lietošanas noteikumu pārkāpumi.

13.1.Par peldēšanos aizliegtās vietās un laikos uzliek naudas sodu līdz desmit latiem.

13.2.Par braukšanu ar ūdensmotocikliem tam neparedzētās vietās uzliek naudas sodu no divdesmit līdz piecdesmit latiem.

13.3.Par sniega un ledus izgāšanu pilsētas ūdenskrātuvēs uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem.

14.Zaļumstādījumu uzturēšanas pārkāpumi.

14.1.Par sauso un bojāto krūmu un koku, kā arī to zaru savlaicīgu neizzāģēšanu uzliek naudas sodu līdz trīsdesmit latiem.

14.2.Par sauso un bojāto krūmu un koku, kā arī to zaru savlaicīgu neizzāģēšanu, ja tie apdraud cilvēku dzīvību un veselību vai īpašumu, uzliek naudas sodu no pieciem līdz trīsdesmit latiem.

14.3.Par celtniecības un remontdarbu veikšanu bez iepriekšējas zaļumapstādījumu nožogošanas un aizsardzības uzliek naudas sodu līdz trīsdesmit latiem.

14.4.Par jaunu objektu darbības uzsākšanu bez noteikto teritorijas labiekārtošanas darbu izpildes uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem.

15.Koku un krūmu patvaļīga stādīšana.

15.1.Par patvaļīgu koku un krūmu stādīšanu (izņemot zemesgabalus, kas nodoti individuālai apbūvei vai atrodas privātīpašumā, kur šo stādījumu ierīkošana neietekmē pilsētas ielu dizainu) uzliek naudas sodu līdz divdesmit latiem.

15.2.Par patvaļīgu koku, krūmu un puķu stādīšanu pilsētas parkos, skvēros un zaļajā zonā uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem.

16.Citi publiskā lietošanā esošo mežu un ūdeņu lietošanas, pilsētas zaļumstādījumu uzturēšanas un aizsardzības noteikumu pārkāpumi.

Par publiskā lietošanā esošo mežu un ūdeņu lietošanas, pilsētas zaļumstādījumu uzturēšanas un aizsardzības noteikumu pārkāpumiem, kas nav minēti šajā sadaļā, uzliek naudas sodu līdz desmit latiem.

3.sadaļa

Mājdzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpumi

17.Nevakcinētu un nereģistrētu dzīvnieku turēšana.

17.1.Par noteiktā kārtībā nereģistrēta vai nevakcinēta suņa, kaķa vai cita dzīvnieka turēšanu uzliek naudas sodu līdz divdesmit pieciem latiem.

17.2.Par noteiktā kārtībā nereģistrētu vai nevakcinētu suņu vai kaķu turēšanu uzliek naudas sodu līdz trīsdesmit latiem.

18.Suņu pastaigas noteikumu neievērošana.

18.1.Par suņa izvešanu pastaigā bez suņa pavadas, uzpurņa un reģistrācijas žetona uzliek naudas sodu līdz desmit latiem.

18.2.Par suņa izvešanu pastaigā pavadā, kuras garums pārsniedz 1,5 metrus, uzliek naudas sodu līdz desmit latiem.

18.3.Par suņa ievešanu pludmalē, stadionā, tirdzniecības vietās un citās suņu ievešanai aizliegtās vietās uzliek naudas sodu līdz desmit latiem.

18.4.Par suņa uzrīdīšanu citam dzīvniekam vai cilvēkam uzliek naudas sodu līdz trīsdesmit latiem.

18.5.Par suņa atstāto ekskrementu nesavākšanu publiskās vietās suņa īpašniekam uzliek naudas sodu līdz desmit latiem.

18.6.Par bezsaimnieku suņu un kaķu barošanu pagalmos, kāpņu telpās un publiskās vietās uzliek naudas sodu līdz desmit latiem.

19.Suņu un kaķu pamešana.

19.1.Par suņu un kaķu pamešanu uzliek naudas sodu līdz divdesmit latiem.

19.2.Par suņu un kaķu pamešanu, ja dzīvnieks ir radījis briesmas citiem dzīvniekiem vai cilvēkam, uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem.

20.Citi suņu un kaķu turēšanas noteikumu pārkāpumi.

Par suņu un kaķu turēšanas noteikumu pārkāpumiem, kas nav minēti šajā sadaļā, uzliek naudas sodu līdz desmit latiem.

4.sadaļa

Pārkāpumi reklāmas sfērā

21.Patvaļīga reklāmas un reklāmnesēju izvietošana.

21.1.Par patvaļīgu reklāmas, reklāmnesēju, izkārtņu vai sludinājumu izvietošanu uzliek naudas sodu līdz divdesmit pieciem latiem.

21.2.Par patvaļīgu reklāmas, reklāmnesēju, izkārtņu vai sludinājumu izvietošanu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā, uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem.

22.Reklāmas un reklāmnesēju uzstādīšanas noteikumu pārkāpumi.

22.1.Par reklāmas, reklāmnesēju vai izkārtņu uzstādīšanu neatbilstoši saskaņotajam uzstādīšanas projektam uzliek naudas sodu līdz desmit latiem.

22.2.Par reklāmas, reklāmnesēju vai izkārtņu neuzturēšanu pienācīgā vizuālā kārtībā uzliek naudas sodu līdz desmit latiem.

22.3.Par reklāmnesēju vai izkārtņu tādu izvietojumu, kas apdraud cilvēku dzīvību un veselību, uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem.

23.Reklāmas nenovākšana.

23.1.Par īslaicīgas reklāmas vai reklamnesēju nenovākšanu trīs dienu laikā pēc reklamējamā pasākuma beigām uzliek naudas sodu līdz desmit latiem.

23.2.Par reklāmas, reklāmnesēju vai izkārtņu nenovākšanu desmit dienu laikā pēc reklamējamā uzņēmuma reorganizācijas, likvidācijas, nosaukuma maiņas u.tml. uzliek naudas sodu līdz desmit latiem.

24.Citi pārkāpumi reklāmas sfērā.

Par pārkāpumiem reklāmas sfērā, kas nav minēti šajā sadaļā, uzliek naudas sodu līdz desmit latiem.

5.sadaļa

Sabiedriskās kārtības noteikumu un citi pārkāpumi

25.Nepiedienīga uzvešanās.

Par nepiedienīgu uzvešanos uz ielas, sabiedriskajā transportā, kā arī citās sabiedriskās vietās uzliek naudas sodu līdz divdesmit pieciem latiem.

26.Naktsmiera traucēšana.

26.1.Par tīša trokšņa radīšanu (skaļa muzicēšana, remontdarbu veikšana u.tml.) pilsētas teritorijā laikā no pulksten 23 līdz pulksten 7, izņemot pasākumus, kas saskaņoti ar Liepājas pilsētas domi, uzliek naudas sodu no pieciem līdz trīsdesmit latiem.

26.2. Par tīša trokšņa radīšanu (skaļa muzicēšana, remontdarbu veikšana u.tml.) pilsētas teritorijā laikā no pulksten 23 līdz pulksten 7, izņemot pasākumus, kas saskaņoti ar Liepājas pilsētas domi, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā, uzliek naudas sodu no desmit līdz piecdesmit latiem.

27.Izklaides sarīkojumu organizēšanas pārkāpumi.

Par izklaides rakstura sarīkojumu organizēšanas noteikumu pārkāpšanu uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem.

28.Masu pasākumu rīkošanas pārkāpumi.

28.1.Par saskaņoto masu pasākumu norises beigu termiņa neievērošanu uzliek naudas sodu līdz divdesmit latiem.

28.2.Par saskaņoto masu pasākumu norises beigu termiņa neievērošanu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā, uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem.

29.Ielu, laukumu un citu sabiedrisko vietu piegruūoöana.

29.1.Par ielu, laukumu vai citu sabiedrisko vietu piegružošanu ar sīkiem sadzīves atkritumiem (izsmēķiem, papīriem u.tml.) uzliek naudas sodu līdz pieciem latiem.

29.2.Par spļaušanu uz ielām, kā arī par dabisko vajadzību kārtošanu uz ielām, pagalmos un citās sabiedriskās vietās uzliek naudas sodu līdz desmit latiem.

29.3.Par ielu, laukumu vai citu sabiedrisko vietu piegruūoöanu ar sadzīves atkritumiem vai sniega izgāšanu tam neparedzētās vietās uzliek naudas sodu no pieciem līdz piecdesmit latiem.

29.4.Par nesankcionētu atkritumu izgāztuvju izveidošanu uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem.

29.5.Par tīras sāls, mākslīgā mēslojuma vai ķimikāliju lietošanu sniega vai ledus notīrīšanai no ielām uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem.

30.Atkritumu un kūlas dedzināšana.

30.1.Par atkritumu dedzināšanu pilsētas teritorijās uzliek naudas sodu līdz divdesmit latiem.

30.2.Par sausās kūlas un sauso lapu dedzināšanu pilsētas teritorijā uzliek naudas sodu līdz trīsdesmit latiem.

31.Uzrakstu, izkārtņu un reklāmas bojāšana.

Par uzrakstu, izkārtņu un reklāmas bojāšanu uzliek naudas sodu līdz divdesmit latiem.

32.Neatļauta Liepājas pilsētas simbolikas izmantoöana.

32.1.Par necieņas izrādīšanu pret Liepājas pilsētas simboliku uzliek naudas sodu no desmit līdz trīsdesmit latiem.

32.2.Par Liepājas pilsētas karoga un Liepājas pilsētas ģerboņa attēla vai to elementu izmantošanu, izgatavošanu, tirdzniecību bez atļaujas uzliek administratīvo sodu piecdesmit latu apmērā.

33.Ielu tirdzniecības noteikumu pārkāpumi.

33.1.Par ielu tirdzniecību un tirdzniecību cilvēku masu pulcēšanās vietās bez Liepājas pilsētas domes atļaujas uzliek naudas sodu līdz divdesmit latiem.

33.2.Par ielu tirdzniecību un tirdzniecību cilvēku masu pulcēšanās vietās bez Liepājas pilsētas domes atļaujas, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā, uzliek naudas sodu piecdesmit latu apmērā.

34.Pasažieru komercpārvadājumu pārkāpumi.

34.1.Par pasažieru komercpārvadājumu noteikumu neievērošanu uzliek naudas sodu līdz trīsdesmit latiem.

34.2.Par pasažieru komercpārvadājumu noteikumu neievērošanu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā, uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem.

 

Pārejas jautājumi

35.Šie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

36.Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē:

36.1.ar Liepājas pilsētas domes 1995.gada 29.jūnija lēmumu Nr.395 "Par Liepājas pilsētas administratīvajiem noteikumiem" apstiprināto Liepājas pilsētas administratīvās atbildības noteikumu 1., 2., 3., 4., 5. un 6.nodaļa, 7.nodaļas 7.2. apakšnodaļas 7.2.28.punkta otrais apakšpunkts, 7.10.8.2.punkta otrais apakšpunkts, 8., 9. un 10.nodaļa, 11.nodaļas 11.11. punkta otrais apakšpunkts, 12.nodaļa un 13.nodaļas 13.5.punkts;

36.2.ar Liepājas pilsētas domes 1996.gada 2.jūlija lēmumu Nr.527 "Par suņu un kaķu turēšanas noteikumiem Liepājas pilsētā" apstiprināto noteikumu "Suņu un kaķu turēšanas noteikumi Liepājā" 5.nodaļa;

36.3.ar Liepājas pilsētas domes 1997.gada 30.janvāra lēmumu Nr.86 "Par Liepājas pilsētas apbūves noteikumiem" apstiprināto saistošo noteikumu "Liepājas pilsētas apbūves noteikumi" 1.daļas 1.nodaļas 1.5.punkts;

36.4.Liepājas pilsētas domes 1997.gada 3.aprīļa saistošo noteikumu "Saistošie noteikumi par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu vizuālās informācijas materiālu izvietošanas nodevām Liepājas pilsētā" 5.nodaļa;

36.5.Liepājas pilsētas domes 1998.gada 18.jūnija saistošo noteikumu Nr.5 "Izklaides rakstura sarīkojumu organizēšanas noteikumi" 9.punkts.

37.Administratīvo sodu piemērošana pēc Liepājas pilsētas administratīvās atbildības noteikumu spēkā stāšanās:

37.1.ar Liepājas pilsētas administratīvās atbildības noteikumu spēkā stāšanos izbeigt lietvedību administratīvo pārkāpumu lietās, kas uzsāktas līdz Liepājas pilsētas administratīvās atbildības noteikumu spēkā stāšanās brīdim par Liepājas pilsētas domes saistošo noteikumu pārkāpumiem, ja Liepājas pilsētas administratīvās atbildības noteikumos nav tāda administratīvā pārkāpuma sastāva;

37.2.personas, kuras līdz Liepājas pilsētas administratīvās atbildības noteikumu spēkā stāšanās brīdim izdarījušas administratīvos pārkāpumus, par kuriem atbildība paredzēta ar Liepājas pilsētas domes 1995.gada 29.jūnija lēmumu Nr.395 "Par Liepājas pilsētas administratīvajiem noteikumiem" apstiprinātajos Liepājas pilsētas administratīvās atbildības noteikumos, saucamas pie administratīvās atbildības un sodāmas pēc ar Liepājas pilsētas domes 1995.gada 29.jūnija lēmumu Nr.395 "Par Liepājas pilsētas administratīvajiem noteikumiem" apstiprinātajiem Liepājas pilsētas administratīvās atbildības noteikumiem, turklāt ņemot vērā, ka persona pie administratīvās atbildības nav saucama, ja Liepājas pilsētas administratīvās atbildības noteikumos nav tāda administratīvā pārkāpuma sastāva, kas norādīts ar Liepājas pilsētas domes 1995.gada 29.jūnija lēmumu Nr.395 "Par Liepājas pilsētas administratīvajiem noteikumiem" apstiprinātajos Liepājas pilsētas administratīvās atbildības noteikumos;

37.3.pēc Liepājas pilsētas administratīvās atbildības noteikumu spēkā stāšanās administratīvā atbildība par Liepājas pilsētas domes saistošo noteikumu neievērošanu iestājas saskaņā ar Liepājas pilsētas administratīvās atbildības noteikumiem.

Domes priekšsēdētājs U.Sesks

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Liepājas pilsētas administratīvās atbildības noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Liepājas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 6Pieņemts: 20.04.2000.Stājas spēkā: 07.09.2000.Zaudē spēku: 05.06.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 311/312, 06.09.2000.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
10438
07.09.2000
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"