Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.142

Rīgā 2005.gada 22.februārī (prot. Nr.10 34.§)
Pārtikas un veterinārā dienesta nolikums
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Pārtikas un veterinārais dienests (turpmāk — dienests) ir zemkopības ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

2. Dienesta darbības mērķis ir atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei nodrošināt patērētājiem nekaitīgas un drošas pārtikas, dzīvnieku barības, dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu (kas nav derīgi cilvēku patēriņam) un veterināro zāļu kvalificētu un efektīvu valsts uzraudzību un apriti, kā arī dzīvnieku veselības un labturības, ciltsdarba, nepārtikas preču drošuma un fitosanitāro robežkontroles prasību ievērošanu.

(MK 20.07.2010. noteikumu Nr.647 redakcijā)

II. Dienesta funkcijas, uzdevumi un kompetence

3. Dienesta funkcijas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei ir īstenot valsts uzraudzību un kontroli pārtikas (tai skaitā materiālu un izstrādājumu, kas paredzēti saskarei ar pārtiku), dzīvnieku barības, dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu (kas nav derīgi cilvēku patēriņam), veterināro zāļu aprites, dzīvnieku veselības, labturības un ciltsdarba jomā, kā arī nodrošināt nepārtikas preču drošuma un fitosanitāro robežkontroli.

(MK 20.07.2010. noteikumu Nr.647 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.02.2015. noteikumiem Nr.75)

4. Lai nodrošinātu funkciju izpildi, dienests veic šādus uzdevumus:

4.1. veic pārtikas apritē iesaistīto uzņēmumu, to procesu un produktu kontroli;

4.2. organizē un veic valsts veterinārās uzraudzības objektu kontroli;

4.2.1 organizē un veic ciltsdarbā iesaistīto personu, komersantu un organizāciju darbības kontroli;

4.2.2 (svītrots ar MK 12.12.2017. noteikumiem Nr. 743);

4.2.3 organizē un veic pārtikas (tai skaitā materiālu un izstrādājumu, kas paredzēti saskarei ar pārtiku) un dzīvnieku barības uzņēmumu un valsts veterinārajai uzraudzībai un kontrolei pakļauto objektu un personu reģistrāciju un atzīšanu;

4.2.4 izveido, aktualizē un uztur uzraudzībā esošo objektu un produktu reģistrus un datubāzes;

4.3. organizē un koordinē dzīvnieku infekcijas slimību profilakses un apkarošanas pasākumus;

4.3.1 organizē un veic veterināro zāļu reģistrāciju un kvalitātes kontroli, kā arī vāc, apkopo un analizē informāciju veterināro zāļu aprites jomā;

4.3.2 organizē un veic uztura normu kontroli noteiktām patērētāju grupām;

4.3.3 reģistrē uztura bagātinātājus un diētisko pārtiku;

4.3.4 izsniedz atļaujas dabīgā minerālūdens izplatīšanai;

4.3.5 veic valsts uzraudzības un kontroles darbības valsts robežas kontroles punktos, kā arī brīvajās zonās, brīvajās noliktavās un muitas noliktavās veterinārajai kontrolei pakļauto dzīvnieku, dzīvnieku izcelsmes preču ievešanai, izvešanai un pārvadāšanai tranzītā. Valsts robežas kontroles punktos kontrolē fitosanitārajai kontrolei pakļauto preču, pārtikas produktu, tādas dzīvnieku barības, kura nav dzīvnieku izcelsmes, un nepārtikas preču ievešanu;

4.3.6 izvērtē iesniegumus produktu reģistrācijai lauksaimniecības un pārtikas produktu aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, aizsargātu cilmes vietas nosaukumu un garantēto tradicionālo īpatnību reģistros;

4.3.7 veic to kontroles institūciju atzīšanu un uzraudzību, kuras darbojas bioloģiskās lauksaimniecības jomā;

4.3.8 īsteno pārtikas kvalitātes shēmu kontroles un uzraudzības pasākumus, tostarp sertificē pārtikas kvalitātes shēmas produktus;

4.3.9 veic biocīdu un apstrādātu izstrādājumu kontroli pārtikas aprites un veterinārajā jomā;

4.4. īstenojot valsts uzraudzību un kontroli, ņem paraugus un nosūta tos laboratorisko un diagnostisko izmeklējumu veikšanai;

4.4.1 (svītrots ar MK 20.07.2010. noteikumiem Nr. 647);

4.4.2 (svītrots ar MK 20.07.2010. noteikumiem Nr. 647);

4.4.3 (svītrots ar MK 20.07.2010. noteikumiem Nr. 647);

4.5. sagatavo un iesniedz Zemkopības ministrijā priekšlikumus par veicamajiem pasākumiem dienesta kompetencē esošajās jomās;

4.6. informē sabiedrību par dienesta darbību un sniedz konsultācijas fiziskajām un juridiskām personām;

4.7. ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos izdod administratīvos aktus;

4.8. sniedz normatīvajos aktos noteiktos maksas pakalpojumus;

4.8.1 (svītrots ar MK 10.02.2015. noteikumiem Nr. 75);

4.8.2 veic ģenētiski modificētās pārtikas un dzīvnieku barības (izņemot sēklas) aprites uzraudzību un kontroli;

4.9. piedalās normatīvo aktu projektu izstrādē un atzinumu sniegšanā par citu institūciju sagatavotajiem dienesta kompetencē esošajiem normatīvo aktu projektiem;

4.10. piedalās Eiropas Komisijas un Eiropas Savienības Padomes darba grupu un komiteju sanāksmēs dienesta kompetencē esošajās jomās;

4.11. sniedz Lauku atbalsta dienestam informāciju, kas nepieciešama valsts un Eiropas Savienības atbalsta administrēšanai;

4.12. organizē un veic pasākumus kopīgā tirgus organizācijas pasākumu administrēšanas jomā, ievieš administratīvo un tehniskās vadības sistēmu, lai ņemtu paraugus un nosūtītu tos laboratorijām Eiropas Savienības kopējās lauksaimniecības politikas pasākumu piemērošanā noteikto produktu pārbaužu veikšanai;

4.13. veic privāttiesiskus darījumus, kas nepieciešami dienesta darbības nodrošināšanai;

4.14. saglabā dienesta bilancē esošos valsts īpašumus;

4.15. veic citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.

(Grozīts ar MK 27.12.2005. noteikumiem Nr. 1026; MK 20.07.2010. noteikumiem Nr. 647; MK 14.12.2010. noteikumiem Nr. 1114; MK 10.02.2015. noteikumiem Nr. 75)

5. Dienests atbilstoši savai kompetencei ir tiesīgs:

5.1. sagatavot un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt priekšlikumus par dienesta uzdevumu veikšanai nepieciešamo finansējumu no valsts budžeta;

5.2. pieprasīt un bez maksas saņemt no valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī — ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos — no privātpersonām dienesta uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentus;

5.3. iesaistīt ministriju un citu institūciju pārstāvjus nekaitīgas un drošas pārtikas (tai skaitā materiālu un izstrādājumu, kas paredzēti saskarei ar pārtiku) aprites, kā arī dzīvnieku veselības un labturības jautājumu risināšanā;

5.4. sadarboties ar citu valstu iestādēm, starpvalstu vai starptautiskajām organizācijām, tostarp slēgt starptautiskās sadarbības līgumus;

5.5. īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

(Grozīts ar MK 10.02.2015. noteikumiem Nr. 75; MK 12.12.2017. noteikumiem Nr. 743)

III. Dienesta struktūra un pārvalde

6. Dienesta darbu vada dienesta ģenerāldirektors. Dienesta ģenerāl­direktors vienlaikus ir arī valsts galvenais pārtikas un veterinārais inspektors. Dienesta ģenerāldirektors pilda Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās tiešās pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas.

7. Dienesta ģenerāldirektoru Valsts civildienesta likuma noteiktajā kārtībā ieceļ amatā un atbrīvo no amata zemkopības ministrs. Dienesta ģenerāl­direktoram var būt vietnieki.

8. Dienesta ģenerāldirektors izveido dienesta iekšējo organizatorisko struktūru.

IV. Dienesta darbības tiesiskuma nodrošināšana un pārskatu sniegšana

9. Dienesta darbības tiesiskumu nodrošina dienesta ģenerāldirektors. Dienesta ģenerāldirektors izveido dienesta iekšējās kontroles un lēmumu pārbaudes sistēmu.

10. Dienesta ģenerāldirektoram ir tiesības atcelt dienesta amatpersonu prettiesiskus lēmumus un iekšējos normatīvos aktus.

11. Dienesta amatpersonu izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt un pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likumu šādā kārtībā:

11.1. struktūrvienības amatpersonas izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu dienesta ģenerāldirektoram. Dienesta ģenerāldirektora lēmumu var pārsūdzēt tiesā;

11.2. dienesta ģenerāldirektora izdotos administratīvos aktus (izņemot šo noteikumu 11.1.apakšpunktā minēto lēmumu) vai faktisko rīcību var apstrīdēt Zemkopības ministrijā. Ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

12. Dienests sagatavo pārskatu par budžeta līdzekļu izlietojumu un publisko gada pārskatu. Dienesta ģenerāldirektors ne retāk kā reizi gadā iesniedz zemkopības minis­tram dienesta darbības pārskatu. Zemkopības ministrs jebkurā laikā var pieprasīt iesniegt dienesta darbības pārskatu.

13. Dienests ne retāk kā reizi gadā iesniedz ministram pārskatu par dienesta funkciju izpildi un budžeta līdzekļu izlietojumu.

V. Noslēguma jautājumi

(Nodaļas nosaukums MK 10.02.2015. noteikumu Nr.75 redakcijā)

14. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumus Nr.112 "Pārtikas un veterinārā dienesta nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 42.nr.).

15. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2005.gada 14.jūnija noteikumus Nr.414 "Latvijas Pārtikas centra nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 96.nr.).

(MK 27.12.2005. noteikumu Nr.1026 redakcijā)

16. Šo noteikumu 4.3.9 apakšpunkts stājas spēkā 2015. gada 1. septembrī.

(MK 10.02.2015. noteikumu Nr.75 redakcijā)

Ministru prezidents A.Kalvītis

Zemkopības ministrs M.Roze
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Pārtikas un veterinārā dienesta nolikums Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 142Pieņemts: 22.02.2005.Stājas spēkā: 26.02.2005.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 33, 25.02.2005.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
102419
{"selected":{"value":"16.12.2017","content":"<font class='s-1'>16.12.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"16.12.2017","iso_value":"2017\/12\/16","content":"<font class='s-1'>16.12.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2015","iso_value":"2015\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2015.-15.12.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.02.2015","iso_value":"2015\/02\/14","content":"<font class='s-1'>14.02.2015.-31.08.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2011","iso_value":"2011\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2011.-13.02.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.07.2010","iso_value":"2010\/07\/23","content":"<font class='s-1'>23.07.2010.-31.12.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2006","iso_value":"2006\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2006.-22.07.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.02.2005","iso_value":"2005\/02\/26","content":"<font class='s-1'>26.02.2005.-31.12.2005.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
16.12.2017
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"