Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 373

Rīgā 2021. gada 15. jūnijā (prot. Nr. 48 13. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 313 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1. pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma 20. panta 6. un 13. punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 313 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1. pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 124. nr.; 2016, 29., 111., 134., 238. nr.; 2017, 243. nr.; 2018, 78., 226. nr.; 2020, 109., 146. nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt 16.1 punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Individuālo vajadzību izvērtēšanu un atbalsta plānu izstrādi var veikt arī finansējuma saņēmēja piesaistīts sociālais darbinieks, kurš ir piedalījies 9.2.1.1. pasākuma ietvaros organizētajās apmācībās darbam ar šo noteikumu 19.1.10.2. apakšpunktā minēto zinātnisko metodi.";

1.2. svītrot 19.1.5. apakšpunktā skaitli "22.1.1.3.";

1.3. aizstāt 19.1.7. apakšpunkta ievaddaļā vārdus un skaitli "šo noteikumu 24. punktā minētā kompensācijas izmaksas termiņa" ar vārdiem "pasākuma īstenošanas";

1.4. svītrot 19.1.9. apakšpunktā skaitli "22.1.1.3.";

1.5. izteikt 22.1.1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.1.1.1. kompensācija valsts sociālās aprūpes centriem šo noteikumu 20.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanā iesaistīto speciālistu piemaksām un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām saskaņā ar šo noteikumu 58.1. apakšpunktā minēto vienas vienības izmaksu metodiku;";

1.6. svītrot 22.1.1.3. apakšpunktu;

1.7. izteikt 24. punktu šādā redakcijā:

"24. Šo noteikumu 22.2.2. apakšpunktā minēto kompensāciju pašvaldībām par šo noteikumu 20.5. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību nodrošināšanu piešķir par katrai šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētās mērķa grupas personai sniegto sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu:

24.1. saskaņā ar šo noteikumu 58.2. apakšpunktā minēto vienas vienības izmaksu metodiku, izņemot šo noteikumu 41.5. un 41.6. apakšpunktā minētos pakalpojumus;

24.2. atbilstoši faktiskajām izmaksām par šo noteikumu 41.5. un 41.6. apakšpunktā minētajiem pakalpojumiem, bet nepārsniedzot 73 euro diennaktī šo noteikumu 41.5. apakšpunktā minētajam pakalpojumam.";

1.8. svītrot 24.1 punktu;

1.9. svītrot 25.1. apakšpunktā vārdus un skaitli "un šo noteikumu 22.1.1.3. apakšpunktā minētajiem aprūpes pakalpojuma sniedzējiem, lai nokļūtu līdz bērnu sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanas vietai un atpakaļ";

1.10.  izteikt 25.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"25.2. kompensāciju par aprūpes pakalpojuma nodrošināšanu. Kompensācijas aprēķinam piemēro šo noteikumu 58.2. apakšpunktā minēto vienas vienības izmaksu metodiku;";

1.11.  svītrot 26. punktā vārdu un skaitli "un 22.1.1.3.";

1.12.  izteikt 32.1 punktu šādā redakcijā:

"32.1 Šo noteikumu 20.1. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanu šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētās mērķa grupas personām nodrošina šo noteikumu 16.1 punktā minētās pašvaldības vai finansējuma saņēmēja piesaistīts sociālais darbinieks, kas:

32.1 1. veic šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētās mērķa grupas personu izvērtējumu, izmantojot šo noteikumu 19.1.10.2. apakšpunktā minēto zinātnisko metodi;

32.1 2. nodrošina atbalsta plāna izstrādi, ja nepieciešams, sadarbībā ar finansējuma saņēmēja piesaistītu psihiatru un ergoterapeitu.";

1.13.  papildināt 32.2 punktu aiz skaitļa un vārdiem "32.1 punktā minētā pašvaldība" ar vārdiem "vai finansējuma saņēmēja piesaistīts sociālais darbinieks";

1.14.  papildināt noteikumus ar 32.3 7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"32.3 7. bērnu ar funkcionāliem traucējumiem likumiskajiem pārstāvjiem vai audžuģimenei paredzētie atbalsta mērķi un uzdevumi.";

1.15.  svītrot 40.2. apakšpunktā vārdus un skaitli "ne ilgāk kā 12 mēnešu laikā";

1.16.  izteikt 40.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"40.8. šo noteikumu 23.1., 23.2. un 23.3. apakšpunktā minētās izmaksas šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētās mērķa grupas personām, kuras saņem valsts ilgstošas aprūpes institūciju pakalpojumus, kā arī šo noteikumu 22.1.1.2., 23.3. un 23.4. apakšpunktā minētās izmaksas šo noteikumu 40.4. apakšpunktā minētajam sociālajam mentoram pašvaldības priekšfinansē, ja pašvaldība sociālo mentoru piesaista uz darba līguma pamata. Ja pašvaldība sociālo mentoru piesaista uz pakalpojuma (uzņēmuma) līguma pamata, šo noteikumu 23.1., 23.2., 23.3. un 23.4. apakšpunktā minētās izmaksas pašvaldība kompensē atbilstoši faktiskajām izmaksām pēc izmaksas apliecinošo dokumentu saņemšanas, un šo noteikumu 23.5. apakšpunktā minētās izmaksas tā kompensē pēc pakalpojuma sniedzēja iesniegtā rēķina vai pēc pakalpojuma sniegšanu pamatojošās informācijas saņemšanas;";

1.17. papildināt noteikumus ar 41.5.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"41.5.1 psihologa konsultācijas un individuālais atbalsts;";

1.18. izteikt 41.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"41.6. citu speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts;";

1.19. papildināt 41.1 2. apakšpunktu aiz skaitļa "41.4." ar skaitli "41.5.1";

1.20. papildināt noteikumus ar 41.1 3. un 41.1 4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"41.1 3. šo noteikumu 41.5.1 un 41.6. apakšpunktā minētos pakalpojumus sniedz kopumā ne vairāk kā 100 reizes līdz projekta īstenošanas beigām;

41.1 4. šo noteikumu 41.7. apakšpunktā minētos pakalpojumus sniedz ne vairāk kā 100 reizes līdz projekta īstenošanas beigām.";

1.21. aizstāt 42.1.1. apakšpunktā skaitli un vārdus "50 stundas kalendāra nedēļā" ar skaitli un vārdiem "200 stundas kalendāra mēnesī";

1.22.  aizstāt 42.1.2. apakšpunktā skaitli un vārdus "10 stundas kalendāra nedēļā" ar skaitli un vārdiem "80 stundas kalendāra mēnesī";

1.23.  izteikt 42.3.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"42.3.2. bērnu ar funkcionāliem traucējumiem likumiskajiem pārstāvjiem vai audžuģimenēm ne vairāk kā 40 pakalpojuma sniegšanas reizes par vienu šo noteikumu 3.3. apakšpunktā minēto bērnu ar funkcionāliem traucējumiem visā projekta īstenošanas laikā;";

1.24.  izteikt 43.2.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"43.2.3. vēlamais aprūpes pakalpojuma saņemšanas apjoms, norādot kopējo stundu skaitu kalendāra mēnesī un konkrētās dienas, kad sociālās aprūpes pakalpojums būs nepieciešams (ja tas ir zināms);";

1.25.  aizstāt 43.3.3., 43.3.5. un 43.3.6. apakšpunktā vārdu "nedēļā" ar vārdu "mēnesī";

1.26.  aizstāt 43.3.7. apakšpunktā vārdus un skaitli "nedēļā (ne vairāk kā 10 stundas kalendāra nedēļā)" ar vārdiem un skaitli "mēnesī (ne vairāk kā 40 stundas kalendāra mēnesī)";

1.27.  aizstāt 43.4.1. apakšpunktā vārdu "nedēļā" ar vārdu "mēnesī";

1.28.  svītrot 44. punktā vārdus "darba līguma vai pakalpojuma (uzņēmuma) līguma pamata";

1.29.  papildināt noteikumus ar 49.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"49.4. šo noteikumu 41.5.1 apakšpunktā minētos pakalpojumus var nodrošināt psihologs, kurš atbilst Psihologu likumā noteiktajām psihologa profesionālās darbības prasībām.";

1.30.  izteikt 51.2. un 51.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"51.2. personas, kuras saņēmušas šo noteikumu 42.3. apakšpunktā minētos pakalpojumus, norādot pakalpojumu veidus un sniedzot informāciju par izmaksas pamatojošo dokumentāciju;

51.3. personas, kuras saņēmušas šo noteikumu 42.1. apakšpunktā minēto pakalpojumu, norādot personām sniegtā pakalpojuma apjomu, un personas, kuras saņēmušas šo noteikumu 42.2. un 42.4. apakšpunktā minētos pakalpojumus, ievērojot šo noteikumu 25.3. un 25.5. apakšpunktā minēto izmaksu ierobežojumus, kā arī sniedz informāciju par izmaksas pamatojošo dokumentāciju;";

1.31.  aizstāt 52.4. apakšpunktā skaitļus un vārdu "22.1.1.2., 22.1.1.3. un 22.1.1.4." ar skaitļiem un vārdu "22.1.1.2. un 22.1.1.4.";

1.32.  izteikt 58. punktu šādā redakcijā:

"58. Pasākuma īstenošanā izmanto šādas vienas vienības izmaksu metodikas, kuras izstrādā atbildīgā iestāde un saskaņo vadošā iestāde un kuras ir pieejamas Labklājības ministrijas tīmekļvietnē:

58.1. Eiropas Sociālā fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1. pasākuma "Deinstitucionalizācija" valsts sociālās aprūpes centru speciālistu piemaksas vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodiku;

58.2. Eiropas Sociālā fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1. pasākuma "Deinstitucionalizācija" sabiedrībā balstīta sociālā pakalpojuma vienības izmaksu aprēķina un piemērošanas metodiku.";

1.33.  aizstāt 59. punktā skaitli "24.1." ar skaitli "58.2.";

1.34.  papildināt 62.2.2. apakšpunktu aiz vārda "aiziešanas" ar vārdiem un skaitļiem "izņemot gadījumus, ja šo noteikumu 3.1. un 3.2. apakšpunktā minētās mērķa grupas personām pasākuma ietvaros tiek veikts tikai šo noteikumu 20.1. apakšpunktā minētais individuālo vajadzību izvērtējums un atbalsta plāna izstrāde";

1.35.  papildināt noteikumus ar 70. punktu šādā redakcijā:

"70. Pēc 2021. gada 1. jūlija pasākumu turpina īstenot atbilstoši plānošanas reģionu deinstitucionalizācijas plānos noteiktajām teritorijām.";

2. Šo noteikumu 1.2., 1.4., 1.6., 1.7., 1.9., 1.10., 1.11., 1.20., 1.21., 1.22., 1.24., 1.25., 1.26., 1.27., 1.28., 1.29. un 1.30. apakšpunkts stājas spēkā 2021. gada 1. jūlijā.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Labklājības ministrs G. Eglītis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 313 "Darbības programmas "Izaugsme .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 373Pieņemts: 15.06.2021.Stājas spēkā: 18.06.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 116, 17.06.2021. OP numurs: 2021/116.11
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
324020
18.06.2021
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"