Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 55

Jūrmalā 2019. gada 19. decembrī (prot. Nr. 16, 28. p.)

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013. gada 17. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 66 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālo un pašvaldības palīdzību"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma
33. panta otro daļu,
35. panta otro, trešo, ceturto un piekto daļu,
likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā
" 25.2 panta piekto daļu,
Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra
noteikumu Nr. 913 "Noteikumi par garantēto
ienākumu līmeni" 3. punktu

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2013. gada 17. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 66 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālo un pašvaldības palīdzību" (turpmāk - saistošie noteikumi) (Latvijas Vēstnesis, 2013, Nr. 238 (5044), 2014, Nr. 35 (5095), 2015, Nr. 80 (5398), 2016, Nr. 12 (5584), 2018, Nr. 96 (6182)) šādus grozījumus:

1.1. Izteikt izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā: "Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33. panta otro daļu, 35. panta otro, trešo, ceturto un piekto daļu, likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 25.2 panta piekto daļu, Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumu Nr. 913 "Noteikumi par garantēto ienākumu līmeni" 3. punktu".

1.2. Izteikt 3.10. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.10. pabalsts kultūras, sporta un izzinošo pasākumu apmeklēšanai daudzbērnu ģimenēm (12. nodaļa);"

1.3. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

"5. Lai saņemtu sociālo palīdzību, klients Labklājības pārvaldē iesniedz iesniegumu un noformē iztikas līdzekļu deklarāciju normatīvajos aktos par personas (ģimenes) atzīšanu par trūcīgu noteiktā kārtībā."

1.4. Papildināt ar 5.1 punktu šādā redakcijā:

"5.1 Lai saņemtu pašvaldības palīdzību, klients Labklājības pārvaldē iesniedz iesniegumu un pievieno šajos saistošajos noteikumos noteikto dokumentu oriģinālus vai kopijas, uzrādot oriģinālus."

1.5. Svītrot 8.1 punktu.

1.6. Izteikt 10. punktu šādā redakcijā:

"10. Veselības aprūpes pabalstu, pabalstu personām ar funkcionāliem traucējumiem, pabalstu izglītības ieguves atbalstam, pabalstu kultūras, sporta un izzinošo pasākumu apmeklēšanai daudzbērnu ģimenēm un pabalstu skolas piederumu iegādei daudzbērnu ģimenēm Labklājības pārvalde var izmaksāt vienu reizi kalendāra mēnesī."

1.7. Izteikt 13.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.1. pilngadīgai personai - valstī noteiktā pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai apmērā;".

1.8. Papildināt ar 20.1 punktu šādā redakcijā:

"20.1 Ja sociālās palīdzības organizators, veicot dzīvesvietas apstākļu pārbaudi ir konstatējis, ka ģimenei (personai) apkures sezonā nav cietā kurināmā mājokļa apkurei, Labklājības pārvaldes Pabalstu piešķiršanas komisija var piešķirt ģimenei (personai) pabalstu 200 euro apmērā kurināmā iegādei, pabalstu pārskaitot kurināmā pakalpojuma sniedzējam."

1.9. Aizstāt 21.1. apakšpunktā vārdus "garantētā minimālā ienākumu līmeņa apmērā" ar vārdiem "valstī noteiktā garantētā minimālā ienākumu līmeņa apmērā".

1.10. Aizstāt 24. punktā skaitli un vārdu "22. punktā" ar skaitli un vārdu "21. punktā".

1.11. Izteikt 28.11. apakšpunkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"28.11. klients par attiecīgu periodu jau ir saņēmis dzīvokļa pabalstu, izņemot 20.1 punktā minēto gadījumu.".

1.12. Svītrot 31.1 un 31.2 punktu.

1.13. Aizstāt 33.3.4. apakšpunktā vārdu "nestrādājošā" ar vārdu "nestrādājoša".

1.14. Papildināt 56. punktu aiz vārdiem "statusa atgūšanu" ar pieturzīmi un vārdiem ", funkcionēšanas uzlabošanu".

1.15. Papildināt 62. punktu aiz vārdiem "kontu kredītiestādē" ar vārdiem "vai pasta norēķinu sistēmā".

1.16. Svītrot XII.1 , XII.2 , XII.3 , XII.4 nodaļu.

1.17. Izteikt 83. un 83.1 punktu šādā redakcijā:

"83. Vienreizēju pabalstu, kas pārsniedz šo saistošo noteikumu 82. punktā minēto, Labklājības pārvaldes Pabalstu piešķiršanas komisija Labklājības pārvaldei apstiprinātā budžeta ietvaros ar motivētu lēmumu var piešķirt tikai pēc tam, kad atbilstoši normatīvajos aktos par personas atzīšanu par trūcīgu noteiktai kārtībai ir veikts klienta ienākumu un materiālo resursu novērtējums un ir saņemts sociālā darbinieka vai sociālā darba speciālista veikts klienta individuālo vajadzību novērtējums un atzinums par nepieciešamo palīdzību pamatvajadzību nodrošināšanai. Vienreizējā pabalsta summa, ieskaitot 82. punktā minēto pabalstu, nedrīkst pārsniegt 700 euro gadā ģimenei (personai).

83.1 Labklājības pārvaldes Pabalstu piešķiršanas komisija Labklājības pārvaldei apstiprinātā budžeta ietvaros var piešķirt vienreizēju pabalstu pamatvajadzību nodrošināšanai personām, kuras iepriekšējo trīs mēnešu laikā ir atbrīvotas no ieslodzījuma vietas un to pēdējā deklarētā dzīvesvieta pirms ieslodzījuma bija Jūrmalas pašvaldības administratīvajā teritorijā. Vienreizējs pabalsts pamatvajadzību nodrošināšanai tiek piešķirts Jūrmalas pilsētas pašvaldībā pilngadīgām personām noteiktā garantētā minimālā ienākumu līmeņa apmērā, neveicot saistošajos noteikumos paredzēto ienākumu un materiāla stāvokļa izvērtējumu. Vienreizējā pabalsta piešķiršanai persona iesniedz iesniegumu un dokumentu, kas apliecina, ka persona ir atbrīvota no ieslodzījuma vietas."

1.18. Papildināt ar 83.2 punktu šādā redakcijā:

"83.2 Labklājības pārvaldes Pabalstu piešķiršanas komisija Labklājības pārvaldei apstiprinātā budžeta ietvaros var piešķirt vienreizēju pabalstu valsts nodevas samaksai par personu apliecinošā dokumenta izsniegšanu 15 gadu vecumu sasniegušām trūcīgām un maznodrošinātām personām vai personām bez noteiktas dzīvesvietas, kuru pēdējā reģistrētā dzīvesvieta bija Jūrmalas pilsētā, un tās ir sasniedzamas Jūrmalas administratīvajā teritorijā. Pabalsts ir paredzēts viena personu apliecinošā dokumenta veida saņemšanai par minimāli noteikto valsts nodevas apmēru. Vienreizēja pabalsta saņemšanai klients iesniedz iesniegumu un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izsniegtu izziņu, kurā norādīts valsts nodevas apmērs. Pabalsts valsts nodevas apmērā tiek pārskaitīts uz Valsts kasi.".

1.19. Svītrot pielikumā 14. un 15. punktu.

2. Saistošo noteikumu 1.9. apakšpunkts stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī.

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G. Truksnis

 

Paskaidrojuma raksts
Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 55 "Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013. gada 17. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 66 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālo un pašvaldības palīdzību""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts 2018. gada 16. augustā stājušies spēkā grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumu Nr. 857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās", nosakot sociālās palīdzības apjomu pilngadību sasniegušiem jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās.

2020. gada 1. janvārī stāsies spēkā Ministru kabineta 2019. gada 1. oktobra noteikumi Nr. 454 "Grozījums Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 913 "Noteikumi par garantēto ienākumu līmeni"", ar ko tiks paaugstināts garantētais minimālais ienākumu līmenis personai.

Papildus tiek precizēta kārtība, kādā tiek piešķirta Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālā un pašvaldības palīdzība.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums Ievērojot Administratīvā procesa likuma 15. panta otrajā daļā noteikto ārējo normatīvo aktu juridiskā spēka hierarhiju, ir nepieciešams veikt grozījumus saistošajos noteikumos, tos pielāgojot augstāka juridiskā spēka normatīvajiem aktiem.
3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālās un pašvaldības palīdzības piešķiršana tiks nodrošināta kārtēja gada pašvaldības budžeta ietvaros.
4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav ietekmes.
5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām Pabalstu administrēšanu nodrošinās Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvalde.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saistošie noteikumi ir izskatīti Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejā.

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G. Truksnis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013. gada 17. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 66 "Par Jūrmalas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Jūrmalas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 55Pieņemts: 19.12.2019.Stājas spēkā: 24.01.2020.Zaudē spēku: 29.10.2021.Tēma: Covid-19 pašvaldībāsPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 16, 23.01.2020. OP numurs: 2020/16.25
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
312108
24.01.2020
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)