Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.72

Rīgā 2014.gada 4.februārī (prot. Nr.7 14.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļa noteikumos Nr.281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi"
Izdoti saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma
13.panta trešo un piekto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa noteikumos Nr. 281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 65. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 21. punktu šādā redakcijā:

"21. Topogrāfisko informāciju iegūst, veicot uzmērīšanu apvidū. Ja topogrāfiskajā uzmērīšanā izmanto iepriekš iegūtu topogrāfisko informāciju par attiecīgo teritoriju, mērnieks veic tās pārbaudi, izdarot kontrolmērījumus apvidū.";

1.2. izteikt 24. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"24. Topogrāfiskajā uzmērīšanā, izmantojot iepriekš iegūtu topogrāfisko informāciju un veicot attiecīgās teritorijas atkārtotu uzmērīšanu, noteikto koordinātu un augstumu starpība nedrīkst pārsniegt:";

1.3. papildināt 32. punktu aiz vārdiem "uzmēra pa" ar vārdiem "tās lielāko";

1.4. izteikt 33., 34. un 35. punktu šādā redakcijā:

"33. Topogrāfiskajā plānā un izpildmērījuma plānā ēkām norāda adresācijas objekta (ēkas) numuru vai nosaukumu, ja tāds ir. Numuru norāda paralēli ielai, kurai tas ir piesaistīts. Ja ēkas numuru nevar attiecināt uz konkrētu ielu, pie tā papildus norāda ielas nosaukumu.

34. Upes, strautus, kanālus un grāvjus uzmēra pa viduslīniju un attēlo ar vienu ūdenslīniju, ja tie šaurāki par 50 centimetriem. Ja ūdensteces platums ir 50 centimetru vai lielāks, to uzmēra un attēlo ar atsevišķām krasta līnijām. Visām ūdenstecēm un ūdenstilpēm norāda ūdenslīmeņa augstuma atzīmi un tās iegūšanas datumu.

35. Topogrāfiskajā plānā attēlo visus kokus, kuru caurmērs ir pieci centimetri vai lielāks. Mežos kokus uzmēra tikai pēc pasūtītāja pieprasījuma. Caurmēru mēra 130 centimetru augstumā virs sakņu kakla.";

1.5. papildināt 38. punktu aiz vārda "saīsinājumi" ar vārdiem "un to veidošanas principi";

1.6. svītrot 43.1. apakšpunktā vārdus "un lietus kanalizācijas noteku ievadus zemē";

1.7. svītrot 48. punkta otro teikumu;

1.8. izteikt 51. punktu šādā redakcijā:

"51. Veicot inženierkomunikāciju izpildmērījumus, inženierkomunikācijām uzmēra visus pagrieziena punktus. Taisnos posmos mērījumus veic ik pēc 15–20 metriem. Mērījumu vietās izpildmērījuma plānā norāda pazemes inženierkomunikācijas augstuma atzīmi. Zemes virsmas augstuma atzīmi norāda, ja to pieprasa pasūtītājs. Ja inženierkomunikācija izbūvēta, izmantojot automātisko kabeļu ierakšanas arklu, uzmērīšanu veic 10 dienu laikā un kamēr redzama tās izbūves vieta.";

1.9. aizstāt 56. punkta otrajā teikumā skaitli "1,5" ar skaitli "2";

1.10. papildināt noteikumus ar 57.1 un 57.2 punktu šādā redakcijā:

"57.1 Mērnieks katra topogrāfiskā plāna vai izpildmērījuma plāna izgatavošanai pieprasa Valsts zemes dienestam Kadastra informācijas sistēmas kadastra kartes datus ne agrāk kā 10 dienas pirms lauka darbu uzsākšanas.

57.2 Kadastra informācijas sistēmas kadastra kartes datus topogrāfiskajā plānā un izpildmērījuma plānā attēlo atbilstoši Valsts zemes dienesta izsniegtajai informācijai, kas sagatavota atbilstoši Kadastra informācijas sistēmas kadastra kartes tehniskajai specifikācijai.";

1.11. izteikt 59. punktu šādā redakcijā:

"59. Topogrāfiskā plāna un izpildmērījuma plāna katras lapas noformējumā ietver:

59.1. lapas rāmi;

59.2. topogrāfiskās informācijas novietojuma shēmu, kurā norāda ceļus, to nosaukumu un virzienu, apdzīvotas vietas nosaukumu un citus elementus, kas identificē topogrāfiskās informācijas novietojumu tuvākajā apkaimē (ja nepieciešams, izvieto uz atsevišķas lapas vai tikai pirmajā lapā);

59.3. rakstlaukumu, kurā norāda mērnieka vārdu, uzvārdu un sertifikāta numuru, mērnieka paraksta vietu un paraksta datumu, komersanta nosaukumu, reģistrācijas numuru un atbildīgā vadītāja (struktūrvienības vadītāja) amata nosaukumu, vārdu, uzvārdu, paraksta vietu, paraksta datumu, pasūtījuma nosaukumu un administratīvo teritoriju, pasūtītāja vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, mērogu, izdrukas lapu numerāciju, pasūtījuma identifikācijas numuru saskaņā ar šo noteikumu 67. punktu;

59.4. piezīmes, kurās norāda topogrāfiskās uzmērīšanas lauka darbu datumu vai uzmērīšanas periodu, norādot tā sākuma un beigu datumu, Valsts zemes dienesta izsniegtās Kadastra informācijas sistēmas datnes nosaukumu un datumu, izmantotos vai papildus ierīkotos un nostiprinātos ģeodēziskā tīkla punktus, to numurus, koordinātas un augstumu, izmantotās pastāvīgās globālās pozicionēšanas bāzes staciju sistēmas nosaukumu, mēroga koeficientu, topogrāfiskajā plānā attēlotās teritorijas platību hektāros un, ja nepieciešams, citas specifiskas lietas un apstākļus;

59.5. informāciju par topogrāfiskā plāna un izpildmērījuma plāna saskaņošanu, pārbaudi un reģistrāciju (ja nepieciešams, izvieto uz atsevišķas lapas vai tikai pirmajā lapā);

59.6. koordinātu tīkla krustpunktus ar 10 centimetru soli un vismaz viena koordinātu tīkla krustpunkta koordinātas;

59.7. izdrukas lapu shēmu, ja topogrāfiskā informācija noformēta uz vairākām lapām (ja nepieciešams, izvieto uz atsevišķas lapas vai tikai pirmajā lapā);

59.8. ziemeļu virziena norādi.";

1.12. svītrot 60. punktā vārdus "(piemēram, atvērta tranšeja vai beztranšeju tehnoloģija)";

1.13. papildināt 64.1. apakšpunktu aiz vārda "izlīdzināšanas" ar vārdiem "(tādā formā un veidā, kādā tie iegūti)";

1.14. papildināt 64.3. apakšpunktu aiz vārda "izpildmērījuma" ar vārdu "plāna";

1.15. papildināt 69. punktu aiz vārda "pašvaldība" ar vārdiem "saistošajos noteikumos";

1.16. svītrot 74. punktu;

1.17. izteikt 76. punktu šādā redakcijā:

"76. Mērnieks vai komersants vietējās pašvaldības datubāzes turētājam papildus šo noteikumu 75. punktā minētajam izpildmērījuma plānam iesniedz datni, kurā attēlots objekts, kam veikts izpildmērījums, un iekļauts tā apraksts (piemēram, izmērs, materiāls), kā arī papildus šo noteikumu 75. punktā minētajam topogrāfiskajam plānam vai izpildmērījuma plānam iesniedz Valsts zemes dienesta izsniegto datni ar Kadastra informācijas sistēmas datiem.";

1.18. izteikt 78.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"78.2. vai ir norādīti visi nepieciešamie topogrāfiskās informācijas saskaņojumi, tai skaitā ievērota šo noteikumu 57.1 punktā minētā prasība;";

1.19. papildināt noteikumus ar 78.1 un 78.2 punktu šādā redakcijā:

"78.1 Vietējās pašvaldības datubāzes turētājs var pārbaudīt, vai mērnieka vai komersanta iesniegtajā topogrāfiskā plāna vai izpildmērījuma plāna datnē attēlotie kadastra dati atbilst Valsts zemes dienesta izsniegtajiem Kadastra informācijas sistēmas kadastra kartes datnes datiem.

78.2 Ja vietējās pašvaldības datubāzes turētājs, veicot šo noteikumu 78. un 78.1 punktā minēto pārbaudi, konstatē neatbilstības, tas atsaka topogrāfiskā plāna vai izpildmērījuma plāna reģistrāciju vietējās pašvaldības datubāzē.";

1.20. aizstāt 81. punkta otrajā teikumā vārdus "mērnieka paraksta datuma" ar vārdiem "tā reģistrācijas datuma vietējās pašvaldības datubāzē";

1.21. aizstāt 98. punkta trešajā teikumā vārdus "izpildmērījumu plānu" ar vārdiem "izpildmērījuma plānu";

1.22. aizstāt 99. punkta pirmajā teikumā vārdus "kā viena gada laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas" ar vārdiem un skaitļiem "par 2014. gada 28. februāri";

1.23. papildināt noteikumus ar 102., 103. un 104. punktu šādā redakcijā:

"102. Grozījumi šo noteikumu 59.4. apakšpunktā, kas paredz prasību topogrāfiskā plāna un izpildmērījuma plāna piezīmēs norādīt arī informāciju par Valsts zemes dienesta izsniegtās Kadastra informācijas sistēmas datnes nosaukumu un datumu, stājas spēkā 2014. gada 1. martā.

103. Divu mēnešu laikā pēc šo noteikumu grozījumu spēkā stāšanās dienas topogrāfiskos plānus un izpildmērījuma plānus, kuru izstrāde uzsākta līdz šo noteikumu grozījumu spēkā stāšanās dienai, var noformēt atbilstoši prasībām, kuras bija spēkā līdz šo noteikumu grozījumu spēkā stāšanās dienai.

104. Valsts zemes dienests līdz 2014. gada 30. aprīlim pārbauda topogrāfiskajā plānā vai izpildmērījuma plānā attēloto zemes vienību un zemes vienību daļu kadastra apzīmējumu un robežu atbilstību Kadastra informācijas sistēmas datiem tiem darbiem, kuriem mērnieks Kadastra informācijas sistēmas datus pieprasījis līdz 2014. gada 28. februārim."

1.24. izteikt 1. un 2. pielikumu šādā redakcijā:

"1. pielikums
Ministru kabineta
2012. gada 24. aprīļa
noteikumiem Nr. 281

Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas objektu klasifikators un to elementu apzīmējumu specifikācija

Nr. p.k.

Objekta
kods

Objekta
nosaukums

Slāņa nosaukums

Elementa tips

Objekta
apzīmējums

Krāsas NR RGB CAD vidē/ izdrukā

Līnijas platums

Simbola nosaukums

Līnijas stila
nosaukums

Teksta stils
(fonts, lielums, novietojums)

Paskaidrojumi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

1000000000Ģeodēzija

1.1.

1109000600Pastāvīgās globālās pozicionēšanas bāzes stacijas [1]GEOD_ELEM_####_####_#

Simbols

255,140,0

0,0,0

1

GPSBAZE

   

1.2.

1302000000Sienas repers [1]GEOD_ELEM_####_####_#

Simbols

255,140,0

0,0,0

1

REP

  Attēlo nivelēšanas tīkla 1. un 2. klases, gravimetriskā tīkla 2. klases un vietējā tīkla punktus

1.3.

1303000000Sienas marka [1]GEOD_ELEM_####_####_#

Simbols

255,140,0

0,0,0

1

SMARKA

  Attēlo nivelēšanas tīkla 1. un 2. klases, gravimetriskā tīkla 2. klases un vietējā tīkla punktus

1.4.

1301000000Grunts repers [1]GEOD_ELEM_####_####_#

Simbols

255,140,0

0,0,0

1

GREP

  Attēlo nivelēšanas tīkla 1. un 2. klases, globālās pozicionēšanas 1. un 2. klases, gravimetriskā tīkla 2. klases un vietējā tīkla punktus

1.5.

1308000000Fundamentālais repers [1]GEOD_ELEM_####_####_#

Simbols

255,140,0

0,0,0

1

FUNDRP

  Attēlo nivelēšanas tīkla 1. un 2. klases, globālās pozicionēšanas 0. un 2. klases, gravimetriskā tīkla 1. klases un vietējā tīkla punktus

1.6.

1109000000Magnētiskais punkts [1]GEOD_ELEM_####_####_#

Simbols

255,140,0

0,0,0

1

GEOMAG

   

1.7.

1103000000Grunts zīmes [1]GEOD_ELEM_####_####_#

Simbols

255,140,0

0,0,0

1

GPS

  Attēlo globālās pozicionēšanas 0., 1., un 2. klases un vietējā tīkla punktus

1.8.

1104000000Cietā seguma zīmes [1]GEOD_ELEM_####_####_#

Simbols

255,140,0

0,0,0

1

CIETS

  Attēlo vietējā tīkla punktus

1.9.

1107000000Ģeodēziskā tīkla un uzmērīšanas tīkla punkta numurs, augstums un to iznesuma līnija [1]GEOD_ELEM_####_TKST_#

Teksts, līnija

254

20.412

255,140,0

0,0,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_07_LT

Ģeodēziskā tīkla un uzmērīšanas tīkla augstums ar milimetra precizitāti; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

1.10.

1201000000Uzmērīšanas tīkla punkts [1]GEOD_ELEM_####_####_#

Simbols

255,140,0

0,0,0

1

STP

  Gruntī vai cietā segumā nostiprināts punkts, kura koordinātas noteiktas apvidus uzmērīšanai. Norāda numuru un augstumu

1.11.

1307000000Pagaidu repers [1]GEOD_ELEM_####_####_#

Simbols

255,140,0

0,0,0

1

PAGREP

  Nostiprināts punkts, kura augstums noteikts ar trigonometrisko vai tehnisko nivelēšanu un kurš izmantojams būvniecības vajadzībām

1.12.

1206000000Situācijas punkta numurs [1]; [2]; [3]GEOD_SITP_####_TKST_#

Teksts

87

255,140,0

0,0,0

0

  

Tahoma_03_LT

 

1.13.

1500000000Koordinātu tīkls [1]GEOD_ELEM_####_####_#

Simbols

255,255,255

0,0,0

0

KRUSTS

   

1.14.

1600000000Koordinātu tīkla teksts [1]GEOD_KORD_####_TKST_#

Teksts

x=311550

y=506650

255,255,255

0,0,0

0

  

Tahoma_1_LC

Norāda x un y koordinātas veselos skaitļos

1.15.

1700000000Ģeodēziskā tīkla punkta piezīme [1]GEOD_ELEM_####_####_#

Simbols

255,140,0

0,0,0

0

GTINFO

  Ģeodēziskā tīkla punkta piezīme "Uzmanību ģeodēziskā tīkla punkts! Projektējot saglabāt."; ja nepieciešams, ģeodēzisko punktu palīglīniju lieto kā iznesuma līniju

1.16.

1800000000Ģeodēzisko punktu detalizācijas (palīglīnija) līnija un apraksts [1]GEOD_DETV_####_TKST_#

Teksts, līnija

255,140,0

0,0,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_CB

 

2.

2000000000Reljefs

2.1.

2101000000Augstumlīkne un kritumrādisRELJ_HORZ_PAMT_####_#

Līnija

210,112,0

0,0,0

0

 

ADTI_0

 Attēlo cauri visiem apvidus objektiem bez pārrāvumiem (izņemot cauri ēkām, ceļiem ar segumu, dzelzceļiem, ūdenstilpēm, mākslīgas izcelsmes reljefa formām – karjeriem, dambjiem, grāvjiem, pagalmiem u. c.). Kritumrādi (nogāzes slīpuma rādītāju) pievieno pie horizontālēm ap pauguru virsotnēm, pie horizontālēm, kas attēlo vāji izteiktas reljefa formas, kurām no konteksta grūti noteikt nogāzes virzienu, pie horizontālēm plāna malās. Kritumrādis ir 0,5 m garumā (M 1:500)

2.2.

2102000000Paresnināta augstumlīkne un kritumrādisRELJ_HORZ_RESN_####_#

Līnija

210,112,0

0,0,0

1

 

ADTI_0

 Lieto, lai paaugstinātu kopējo reljefa zīmējuma uzskatāmību un atvieglotu horizontāļu skaitīšanu. Paresnina katru ceturto horizontāli (ar veseliem pāra skaitļiem). Kritumrādi (nogāzes slīpuma rādītāju) pievieno pie horizontālēm ap pauguru virsotnēm, pie horizontālēm, kas attēlo vāji izteiktas reljefa formas, kurām no konteksta grūti noteikt nogāzes virzienu, pie horizontālēm plāna malās. Kritumrādis ir 0,5 m garumā (M 1:500)

2.3.

2103000000Pushorizontāle [3]RELJ_HORZ_PUSH_####_#

Līnija

210,112,0

0,0,0

0

 

ADTI_3

 Lieto līdzenuma reljefā raksturīgu formu attēlošanai. Izzīmē starp pamathorizontālēm (0,25)

2.4.

2107000000Augstumlīkņu tekstsRELJ_HORZ_####_TKST_#

Teksts

12

210,112,0

0,0,0

0

  

Tahoma_05_CC

Vesels skaitlis (tā augšmala vērsta pret paugura virsotni), kas raksturo horizontāles augstumu virs vai zem jūras līmeņa. Lieto paresninātām (pāra) horizontālēm; ja nepieciešams, pārējām līknēm

2.5.

2201010000Nogāzes augša un nogāzes "zariņi"RELJ_NOGA_####_####_#

Līnija

210,112,0

0,0,0

0

 

ADTI_0

 Slīpa zemes virsmas daļa (slīpums lielāks par 20°), kas savieno dažāda līmeņa reljefa formas. Nogāzi attēlo, ja tās augstuma starpība lielāka par 0,5 m, atsevišķos gadījumos arī 0,25 m. Līniju attiecība 1:3. Nogāzi attēlo atbilstoši apvidū esošajai situācijai

2.6.

2201020000Nogāzes apakšaRELJ_NOGL_####_####_#

Līnija

210,112,0

0,0,0

1

 

ADTI_1

 Attēlo visām nogāzēm (izņemot grāvjus, kuri pildīti ar ūdeni) un citām ūdenstilpēm – šajos gadījumos nogāzes apakšu zīmē ar attiecīgo ūdens līnijas apzīmējumu

2.7.

2203000000KraujaRELJ_KRAU_####_####_#

Līnija

210,112,0

0,0,0

0

 

ADTI_0

 Pauguru un ieleju stāvas nogāzes, kas veidotas no irdeniem iežiem

2.8.

2205000000KlintsRELJ_KLNT_####_####_#

Līnija

210,112,0

0,0,0

1

 

ADTI_0

 Klinšaina nogāze mērogā (piemēram, smilšakmens atsegums, klints augša); norāda augstumu metros ar precizitāti līdz 0,1 m

2.9.

2106000000Augstuma atzīmes punktsRELJ_ELEM_####_####_#

Simbols

255,255,255

0,0,0

1

PKT

  Punkts, kurš raksturo zemes virsmas augstumu

2.10.

2108000000Augstuma atzīmes punkts, kurš atšķiras no zemes virsmas [3]RELJ_ELEM_####_####_#

Simbols

255,255,255

0,0,0

1

PKTH

  Punkts, kurš raksturo objekta virsmas augstumu (sliedes, mūra u. c. virsma). Attēlo kopā ar augstuma atzīmes tekstu

2.11.

2301000000AlaRELJ_ELEM_####_####_#

Simbols

210,112,0

0,0,0

1

ALA

  Alas un grotas attēlo tikai ar ieejas apzīmējumu, kura pamatne paralēla lapas dienvidu rāmim

2.12.

2302000000BedreRELJ_ELEM_####_####_#

Simbols

210,112,0

0,0,0

0

BEDRE

  Dabiskas izcelsmes un mākslīgi veidotas. Bedres relatīvo dziļumu (starpību attiecībā pret zemes virsmas augstumu tās malā) norāda ar negatīvu skaitli un precizitāti līdz 0,1 m

2.13.

2110000000Reljefa elementu, objektu apraksts un iznesuma līnijaRELJ_ELEM_####_TKST_#

Teksts, līnija

Gūtmaņa ala

210,112,0

0,0,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_LT

Bedres, kraujas, alas, klints un citu reljefa objektu apraksts; ja nepieciešams, lieto apraksta iznesuma līniju

2.14.

2107000000Augstuma atzīmes teksts un iznesuma līnijaRELJ_AATZ_####_TKST_#

Teksts, Līnija

14.88

255,255,255

0,0,0

0

  

Tahoma_05_LT

Skaitlis, kas raksturo zemes virsmas augstumu virs jūras līmeņa norādītajā vietā. Norāda ar centimetra precizitāti (decimāldaļu attēlo ar punktu); ja nepieciešams, lieto iznesuma līniju

3.

3100000000Hidrogrāfija

3.1.

3101020100Pastāvīga krasta līnijaHIDG_PLIN_####_####_#

Līnija

0,0,240

0,0,255

0

 

ADTI_0

 Jūras krasta, ezera, ūdenskrātuves, upes, strauta vai kanalizētas ūdensteces krasta līnija uzmērīšanas brīdī. Ūdens līmeņa līkni attēlo kopā ar ūdens līmeņa atzīmi

3.2.

3101020200Nenoteikta un nepastāvīga krasta līnijaHIDG_NLIN_####_####_#

Līnija

0,0,240

0,0,255

0

 

ADTI_3

 Periodiski izžūstošas ūdenstilpes un ūdensteces, vecupes, kas savienotas vai atdalītas no galvenās ūdensteces, ūdenskrātuves to piepildīšanas stadijā, zemi, applūstoši jūras krasti, ūdensteces un ūdenstilpes purvos

3.3.

3101040000Hidrogrāfijas apraksts un iznesuma līnijaHIDG_HPAS_####_TKST_#

Teksts, līnija

dīķis

0,0,240

0,0,255

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_LB

Ūdenstilpju (arī avota) paskaidrojošie un raksturojošie teksti (piemēram, dīķis, karjers); ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

3.4.

3101040200Hidrogrāfiskie nosaukumiHIDG_HNOS_####_TKST_#

Teksts

Daugava

0,0,240

0,0,255

0

  

Tahoma_1_LB

Nosaukumi ar ģeogrāfisku nozīmi (piemēram, Daugava, Juglas kanāls, Mārupīte)

3.5.

3101050000AvotsHIDG_ELEM_####_####_#

Simbols

0,0,240

0,0,255

0

AVOTS

  Dabiskā stāvoklī esoši un ar betona vai koka grodiem, renēm u. c. ierīcēm izbūvēti avoti. Dabiskā avota apzīmējumam jābūt orientētam atbilstoši tā iztekai apvidū. Norāda zemes virsmas absolūto augstumu, kas noteikts pie avota. Ja nepieciešams, lieto hidrogrāfijas aprakstu

3.6.

3101040400Ūdens līmeņa atzīmes vietaHIDG_UATZ_####_TKST_#

Teksts, līnija

0,0,240

0,0,255

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_LB

Ūdens līmeņa upēs, ezeros un dīķos u. c. ūdenstilpēs atzīme un datums (norāda vismaz vienā raksturīgākajā uzmērītajā punktā). Attēlo kopā ar krasta līniju

3.7.

3205010000GrāvisHIDG_GRAV_####_####_#

Līnija

0,0,225

0,0,255

0

   Ar grāvja līniju apzīmē ūdens atrašanās vietas kontūras. Grāvja nogāzi līdz ūdens virsmai zīmē ar nogāzes apzīmējumu, bet ūdenslīniju – ar grāvja apzīmējumu. Sausos grāvjus zīmē tikai ar nogāzes līnijām

3.8.

3205030000Grāvja teksts un iznesuma līnijaHIDG_GRAV_####_TKST_#

Teksts, līnija

grāvis

0,0,225

0,0,255

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_LB

Norāda tekstu – "grāvis" un grāvja dibena augstuma atzīmi virs vai zem (negatīvs skaitlis) jūras līmeņa; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju. Sausos grāvjos aprakstu nelieto

3.9.

3101040300Ūdens tecēšanas virziensHIDG_ELEM_####_####_#

Simbols

0,0,240

0,0,255

0

UDTEC

  Ūdens tecēšanas vai straumes pastāvīgais vai valdošais virziens ūdenstilpē (arī grāvjos); attēlo, ja to iespējams noteikt. Apzīmējumu izvieto paralēli ūdenstecei

3.10.

3102010100ŪdenskritumsHIDG_UDKR_####_####_#

Līnija

0,180,180

0,0,255

1

   Ūdenskrituma un rumbas augstumu norāda ar precizitāti līdz 0,1 m

3.11.

3102020000Krāces teksts un iznesuma līnija [3]HIDG_KRAC_####_TKST_#

Teksts, līnija

krāce

0,180,180

0,0,255

0

 

ADTI_0

Tahoma_07_CC

Cietu pamatiežu izvirzījumi vai akmeņu sablīvējumi upēs un strautu gultnēs; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

3.12.

3102020200Krāce [3]HIDG_ELEM_####_####_#

Simbols

0,180,180

0,0,255

0

KRACES

  Izmanto laukuma aizpildīšanai, ja aizpildāmā platība ir mazāka par 3 m2

3.13.

3102030000Sēkļa teksts un iznesuma līnija [3]HIDG_SEKL_####_TKST_#

Teksts, līnija

sēklis

0,180,180

0,0,255

0

 

ADTI_0

Tahoma_07_CC

Zemūdens sanesumu joslas – krasta sēres un straumju sēkļi; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

3.14.

3102030100Sēklis [3]HIDG_ELEM_####_####_#

Simbols

0,180,180

0,0,255

1

SEKLIS

  Izmanto laukuma aizpildīšanai, ja aizpildāmā platība ir mazāka par 3 m2

3.15.

3102050000Ūdenstilpes dibena horizontāle un kritumrādis [3]HIDG_HORZ_PAMT_####_#

Līnija

0,180,180

0,0,255

0

 

ADTI_0

 Attēlo ūdenstilpju dibena reljefa formu. Horizontāles līniju izzīmē ik pēc 0,5 m. Kritumrādi pievieno pie horizontālēm ap iedobēm, pie horizontālēm, kas attēlo vāji izteiktas zemūdens reljefa formas, kurām no konteksta grūti noteikt nogāzes virzienu, pie horizontālēm plānu malās

3.16.

3102050001Paresnināta ūdenstilpes dibena horizontāle un kritumrādis [3]HIDG_HORZ_RESN_####_#

Līnija

0,180,180

0,0,255

1

 

ADTI_0

 Lieto, lai paaugstinātu dibena reljefa zīmējuma uzskatāmību un atvieglotu horizontāļu skaitīšanu. Paresnina katru ceturto horizontāli (ar veseliem pāra skaitļiem). Kritumrādi pievieno pie horizontālēm ap iedobēm, pie horizontālēm, kas attēlo vāji izteiktas zemūdens reljefa formas, kurām no konteksta grūti noteikt nogāzes virzienu, pie horizontālēm plānu malās

3.17.

3102050200Ūdenstilpes dibena horizontāles teksts [3]HIDG_HORZ_####_TKST_#

Teksts

-2

0,180,180

0,0,255

1

  

Tahoma_05_CC

Vesels skaitlis, kas raksturo horizontāles augstumu virs vai zem jūras līmeņa. Lieto paresninātām (pāra) horizontālēm; ja nepieciešams, arī pārējām līknēm

3.18.

3102060000Ūdenstilpes dibena augstuma atzīme [3]HIDG_ELEM_####_####_#

Simbols

0,180,180

0,0,255

0

DZILUM

  Punkts, kurš raksturo ūdenstilpes dibena augstumu. Attēlo kopā ar ūdenstilpes dibena augstuma atzīmes tekstu un iznesuma līniju

3.19.

3102070000Ūdenstilpes dibena augstuma atzīmes teksts un iznesuma līnija [3]HIDG_AATZ_####_TKST_#

Teksts, līnija

3.45

0,180,180

0,0,255

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_LB

Skaitlis, kas raksturo ūdenstilpes augstumu virs vai zem (negatīvs skaitlis) jūras līmeņa norādītajā vietā. Attēlo kopā ar ūdenstilpes dibena augstuma atzīmes simbolu; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

3.20.

3103010000Akmeņu grupas virs ūdens aprakstsHIDG_AKME_####_TKST_#

Teksts, līnija

akmeņu grupa

0,180,180

0,0,255

0

 

ADTI_0

Tahoma_07_CC

Akmeņu grupas, kas pastāvīgi atrodas virs ūdenstilpes vidējā ūdenslīmeņa; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

3.21.

3103010200Akmeņu grupa virs ūdensHIDG_ELEM_####_####_#

Simbols

0,180,180

0,0,255

0

VUDAKG

  Izmanto laukuma aizpildīšanai, ja aizpildāmā platība ir lielāka par 3 m2. Kā robežu laukumam izmanto kontūru ierobežojošo līniju

3.22.

3103020000Atsevišķs virsūdens akmensHIDG_ELEM_####_####_#

Simbols

0,180,180

0,0,255

1

VUDAKM

  Akmens, kas pastāvīgi atrodas virs ūdenstilpes vidējā ūdenslīmeņa

3.23.

3103020001Atsevišķa virsūdens akmens kontūraHIDG_AKME_####_####_#

Līnija

0,180,180

0,0,255

1

 

ADTI_0

 Akmens kontūra, kas pastāvīgi atrodas virs ūdenstilpes vidējā ūdenslīmeņa; norāda ar līniju vai līkni

3.24.

3103030000Atsevišķs redzams zemūdens akmens [3]HIDG_ELEM_####_####_#

Simbols

0,180,180

0,0,255

0

ZUDAKM

  Akmens, kas atrodas nelielā dziļumā un apdraud kuģošanas drošību

3.25.

3103040000Periodiski redzams zemūdens akmens [3]HIDG_ELEM_####_####_#

Simbols

0,180,180

0,0,255

0

PERAKM

  Akmens, kas atkarībā no ūdenslīmeņa svārstībām periodiski ir redzams virs ūdens. Attēlojot atsevišķus zemūdens akmeņus un periodiski redzamos akmeņus, izmanto hidrogrāfiskos datus un paskaidrojošu tekstu

3.26.

3103050000Ūdensaugu teksts un iznesuma līnija [3]HIDG_AUGI_####_TKST_#

Teksts, līnija

ūdensaugi

0,180,180

0,0,255

0

 

ADTI_0

Tahoma_07_CC

Ūdensaugu koncentrācijas vietas jūras piekrastē, ezeros, dīķos, upēs un citās ūdenstilpēs; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

3.27.

3103050100Ūdensaugi [3]HIDG_ELEM_####_####_#

Simbols

0,180,180

0,0,255

0

UDAUGI

  Ūdensaugu koncentrācijas vietas jūras piekrastē, ezeros, dīķos, upēs un citās ūdenstilpēs

4.

3200000000Hidrotehnika

4.1.

3201000000Ūdens rezervuāra, nosēdbaseina malaHIDT_REZV_####_####_#

Līnija

0,0,120

0,0,255

1

 

ADTI_0

 Izbūvēti rezervuāri, nosēdbaseini ar konkrētu ģeometrisku malu

4.2.

3201000100Ūdens rezervuāra, nosēdbaseina teksts un iznesuma līnijaHIDT_REZV_####_TKST_#

Teksts, līnija

dūņu lauks

0,0,120

0,0,255

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_CC

Ūdens rezervuāru, nosēdbaseinu apraksts, ūdens (šķidrās vielas) līmeņa augstums; ja nepieciešams, lieto iznesuma līniju

4.3.

3202020000Dambis, aizsargvalnis (sauszemes daļa)HIDT_DAMV_####_####_#

Līnija

0,210,210

0,0,0

0

 

ADTI_0

 Attēlo hidrotehniskas nozīmes būves, kas veic hidroregulējošu, ekoloģiski aizsargājošu vai citu tehnisku funkciju. Sastāv no vairākiem apzīmējumiem

4.4.

3202020001Dambis, aizsargvalnis (zemūdens daļa) [3]HIDT_DAMP_####_####_#

Līnija

0,210,210

0,0,0

0

 

ADTI_2

 Attēlo hidrotehniskas nozīmes būves, kas veic hidroregulējošu, ekoloģiski aizsargājošu vai citu tehnisku funkciju. Sastāv no vairākiem apzīmējumiem

4.5.

3202040000Pāļu kopa ūdenīHIDT_PALI_####_####_#

Līnija

0,180,180

0,0,0

0

 

HIDT_PALI

 No pāļiem veidotas bijušo dambju, tiltu balstu, piestātņu un krastmalu paliekas. Ar hidrotehnikas aprakstu un iznesuma līniju raksturo pāļu materiālu. Ja pāļu grupa nav liela, pāļus var attēlot katru atsevišķi kā stabus ar atbilstošu staba apzīmējumu (to nosaka materiāls, no kā tie veidoti)

4.6.

3203010000Slūžas, aizsprostsHIDT_SLUZ_####_####_#

Līnija

0,180,180

0,0,0

0

 

ADTI_0

 Attēlo aizsprostus (hidrotehniska būve ūdens plūsmas aizturēšanai un ūdens līmeņa celšanai) un slūžas (ierīce ūdens aizsprostu būvēs ūdens
līmeņa regulācijai). Sastāv no vairākiem apzīmējumiem

4.7.

3205040100Caurtekas līnijaHIDT_CAUR_####_####_#

Līnija

0,0,240

0,0,255

0

 

ADTI_0

 Hidrotehniskas būves, kas izvada ūdens plūsmas zem ceļiem un uzbērumiem. Caurtekas līniju lieto kopā ar caurtekas ievada–izvada simbolu

4.8.

3205040101Caurtekas izvads–ievadsHIDT_ELEM_####_####_#

Simbols

0,0,240

0,0,255

1

CAURT

  Caurtekas ievada–izvada simbolu novieto caurtekas līnijas galos

4.9.

3205040200Caurtekas kontūra mērogā (0,5 m un vairāk)HIDT_CAUR_KONT_####_#

Līnija

0,0,240

0,0,255

0

 

ADTI_3

 Ja diametrs ir 0,5 m un lielāks, caurtekas horizontālās projekcijas ārējo kontūru attēlo mērogā, saglabājot caurtekas ass līnijas un ievada–izvada apzīmējumu

4.10.

3205040300Caurteku raksturojošais teksts un iznesuma līnijaHIDT_CAUR_####_TKST_#

Teksts, līnija

d300

b

0,0,240

0,0,255

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_LB

Caurtekas teknes vai caurules virsmas augstums, diametrs, materiāls; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

4.11.

3203020000Ūdens dzirnavas, ģeneratora ratsHIDT_ELEM_####_####_#

Simbols

0,180,180

0,0,0

0

UDDZIR

  Hidrotehniska ierīce ūdens spēka pārvēršanai tautsaimnieciskiem mērķiem; ja nepieciešams, lieto hidrotehnikas aprakstu un iznesuma līniju

4.12.

3203030000Ūdensteces aizsprostojums [3]HIDT_AIZP_####_####_#

Līnija

0,180,180

0,0,0

0

 

ADTI_0

 Bebru veidots u. tml.; ja nepieciešams, lieto hidrotehnikas aprakstu un iznesuma līniju

4.13.

3206010500Kuģošanas navigācijas zīme [3]HIDT_ELEM_####_####_#

Simbols

0,210,210

0,0,0

0

KRSIGN

  Kuģošanas navigācijas zīme (bākas, krasta navigācijas zīmes). Ja bāka ir kapitālas konstrukcijas būve, to attēlo kā būvi, pievienojot kuģošanas navigācijas zīmes apzīmējumu; ja nepieciešams, lieto hidrotehnikas aprakstu un iznesuma līniju

4.14.

3206020100Enkurvieta [3]HIDT_ELEM_####_####_#

Simbols

0,210,210

0,0,0

0

ENKURV

  Pastāvīga kuģu apstāšanās vieta pie krasta (ūdenstilpē), kā arī piestātne pie neierīkotiem moliem; ja nepieciešams, lieto hidrotehnikas aprakstu un iznesuma līniju

4.15.

3206020200Piestātne, laipaHIDT_LAIP_####_####_#

Līnija

0,210,210

0,0,0

0

 

ADTI_0

 Ūdens transportlīdzekļiem (laivām, kuģiem) ierīkota piestāšanās vieta – krasta piestātne ar fundamentālu pamatu vai balstīta uz pāļiem; ja nepieciešams, lieto hidrotehnikas aprakstu un iznesuma līniju

4.16.

3206020300Peldoša piestātne, doks [3]HIDT_DOKS_####_####_#

Līnija

0,210,210

0,0,0

1

 

ADTI_2

 Peldoša piestātne un peldoša konstrukcija ostā – kuģu remontam; līniju zīmē pa konstrukcijas ārējo robežu; ja nepieciešams, lieto hidrotehnikas aprakstu un iznesuma līniju

4.17.

3206020400PārceltuveHIDT_PARC_####_####_#

Līnija

0,210,210

0,0,0

1

 

ADTI_0

 Tehniski aprīkotas ūdenstilpes šķērsošanas vietas ass līnija; ja nepieciešams, lieto hidrotehnikas aprakstu un iznesuma līniju

4.18.

3206020500Kuģu pietauvošanās slīdrags (polers)HIDT_ELEM_####_####_#

Simbols

0,210,210

0,0,0

0

SLIDRAGS

  Speciāli nostiprināts objekts, pie kura piesien kuģa tauvu; ja nepieciešams, lieto hidrotehnikas aprakstu un iznesuma līniju

4.19.

3208000000Hidrotehnikas apraksts un iznesuma līnijaHIDT_ELEM_####_TKST_#

Teksts, līnija

piest

0,210,210

0,0,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_CC

Paskaidrojošais teksts dažādiem hidrotehniskajiem objektiem; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

4.20.

3207000000Hidrogrāfiskais postenis [3]HIDT_ELEM_####_####_#

Simbols

255,255,0

0,0,0

0

HIDROP

  Pašreģistrējošos attēlo kā parastās būves, pievienojot apraksta saīsinājuma tekstu atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa noteikumu Nr.281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi" (turpmāk – noteikumi) 2. pielikumam. Kā paskaidrojošo tekstu lieto hidrotehnikas aprakstu un iznesuma līniju. Virs svītras pieraksta ūdens līmeņa augstumu un zem svītras – mērīšanas datumu

4.21.

3208000000Hidrotehnikas detalizācijas (palīglīnija) līnija un apraksts [3]HIDT_DETV_####_TKST_#

Teksts, līnija

0,210,210

0,0,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_LB

Izmanto tādu hidrotehnikas būvju attēlošanai un aprakstam, kuras nav norādītas šajā pielikumā; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

5.

6211050000Meliorācija

5.1.

6211050100DrenāžaDREN_VADP_####_####_#

Līnija

150,92,0

128,0,160

0

 

DREN_VADP

  

5.2.

6211050400Drenāžas apraksts un iznesuma līnijaDREN_VADP_####_TKST_#

Teksts, līnija

d250

b

150,92,0

128,0,160

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_CB

Ja ir pieejama informācija, norāda drenāžas vada diametru un materiālu; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

5.3.

6211051100Drenu kolektorsDREN_VADP_KLKT_####_#

Līnija

150,92,0

128,0,160

1

 

DREN_VADP

  

5.4.

6211051200Drenu kolektora apraksts un iznesuma līnijaDREN_VADP_KLKT_TKST_#

Teksts, līnija

d350

b

150,92,0

128,0,160

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_CB

Ja ir pieejama informācija, norāda drenas kolektora vada diametru un materiālu; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

5.5.

6211050101Drenu kolektora (0,3 m un vairāk) ārējā kontūraDREN_VADP_KONT_####_#

Līnija

150,92,0

128,0,160

0

 

ADTI_3

 Drenu kolektora cauruļvadus ar diametru 300 mm un vairāk zīmē atbilstoši apvidū esošajai situācijai, saglabājot pamatapzīmējumu. Apzīmējumu nelieto, ja tas traucē attēlot citas komunikācijas un virszemes situāciju

5.6.

6211050200Drenāžas akaDREN_ELEM_####_####_#

Simbols

150,92,0

128,0,160

1

DRAKA

   

5.7.

6211050201Drenāžas pazemes aka [4]DREN_ELEM_####_####_#

Simbols

150,92,0

128,0,160

0

DRAKAP

   

5.8.

6211050300Drenāžas elementu apraksts un iznesuma līnijaDREN_ELEM_####_TKST_#

Teksts, līnija

2.93

150,92,0

128,0,160

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_LB

Drenāžas akas augstums vai apraksts; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

5.9.

6211050700Drenāžas gala uzmava [3]; [4]DREN_ELEM_####_####_#

Simbols

150,92,0

128,0,160

0

DRUZM

  Lieto, lai norādītu drenāžas vada gala vietu. Orientē perpendikulāri vada galam

5.10.

6211050800Drenāžas caurules diametra maiņa [3]; [4]DREN_ELEM_####_####_#

Simbols

150,92,0

128,0,160

0

DRDIAM

  Ja ir pieejama informācija, norāda caurules diametra maiņas vietu. Simbolu novieto 45° leņķī pret komunikāciju

5.11.

6211050900Drenāžas tecēšanas virziens [3]DREN_ELEM_####_####_#

Simbols

150,92,0

128,0,160

0

DRTEC

   

5.12.

6211051000Drenu kolektora izvadsDREN_ELEM_####_####_#

Simbols

150,92,0

128,0,160

1

DRIZVA

  Attēlo tikai kopā ar drenu kolektora apzīmējuma līniju

5.13.

6211050500Drenāžas virszemes objektu detalizācijas līnija (palīglīnija) [3]DREN_DETV_####_####_#

Līnija

150,92,0

0,0,0

0

 

ADTI_0

 Drenāžas virszemes būvju detalizētai attēlošanai mērogā (kameras, lūkas, grodi, ar simboliem neattēlojamas ierīces). Aprakstam izmanto drenāžas elementu tekstu un iznesuma līniju

5.14.

6211050600Drenāžas pazemes objektu detalizācijas līnija (palīglīnija) [3]; [4]DREN_DETP_####_####_#

Līnija

150,92,0

128,0,160

0

 

ADTI_2

 Drenāžas pazemes būvju detalizētai attēlošanai mērogā (kameras, lūkas, grodi, ar simboliem neattēlojamas ierīces). Aprakstam izmanto drenāžas elementu tekstu un iznesuma līniju

5.15.

3205050000Ūdens padeves, novades virszemes tekne (rene)DREN_RENE_####_####_#

Līnija

150,92,0

0,0,0

0

 

ADTI_0

 Atklātu virszemes ūdeņu un šķidrumu padevei, savākšanai un novadīšanai. Attēlo ar paralēlām līnijām renes platumā. Aprakstam izmanto drenāžas elementu tekstu un iznesuma līnija

6.

4000000000Veģetācija un grunts

6.1.

4101000000Teritoriju apraksts un iznesuma līnijaTERT_IZMT_####_TKST_#

Teksts, līnija

nepārejams purvs

255,255,255

0,0,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_07_CC

Teritorijas apraksts (piemēram, smiltājs, akmeņaina grunts, krūmājs, purvs, pļava, ganības, zāliens, augļu dārzs, kokaudzētava, kultūraugu plantācija, mežs, izrakņāta vieta, izgāztuve, krautne un citi teritoriju aprakstoši teksti). Teritoriju aprakstošo tekstu lieto atsevišķi vai kopā ar teritorijas apzīmējumu simboliem (laukuma aizpildījumu). Lietojot teksta saīsinājumus, tos saīsina atbilstoši noteikumu 2. pielikumam; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

6.2.

4102010000Akmeņaina grunts (akmenājs)TERT_ELEM_####_####_#

Simbols

120,0,0

0,0,0

0

AKMGRU

  Lieto laukumu apzīmēšanai plānā

6.3.

5209020101KapsētaTERT_ELEM_####_####_#

Simbols

255,255,255

0,0,0

0

KAPI

  Norāda esošās būves, celiņus, audzes, laternas u. c. objektus. Koku un krūmu audzes attēlo atbilstoši stāvoklim apvidū. Kapsētas rezerves platības attēlo ar attiecīgo audžu apzīmējumu. Kapsētas, kurām nav žogu, konturē ar kontūru ierobežojošo līniju. Teritorijas apzīmēšanai izmanto kapsētas simbolu vai teritoriju aprakstošo tekstu. Laukuma aizpildīšanai simbolus izdrukā izvieto pastarpināti ar atstarpi 4 x 4 mm no simbola centra

6.4.

4201010400MežsTERT_ELEM_####_####_#

Simbols

0,225,0

0,0,0

0

MEZS

  Pēc sastāva izšķir lapkoku, skujkoku un jauktu mežu. Jauktu mežu attēlo, kombinējot lapkoku un skujkoku apzīmējumus. Apzīmējumus izvieto kontūrā pārsvarā esošās sugu grupas secībā. Meža iedalījumam pēc koku sugas lieto paskaidrojošu uzrakstu pa kreisi no grafiskā apzīmējuma. Ja mežā viena koku suga ir 80 % un vairāk, dod vienu sugas nosaukumu, pārējos gadījumos – divus vai vairākus. Teritorijas apzīmēšanai izmanto meža simbolu vai teritoriju aprakstošo tekstu. Laukuma aizpildīšanai simbolus izvieto pamīšus

6.5.

4201020100JaunaudzeTERT_ELEM_####_####_#

Simbols

0,225,0

0,0,0

0

JAUNAU

  Mežs, kurā koku augstums ir mazāks par 4 m. Ja vidējais koku augstums ir mazāks par 1 m, to pieraksta ar precizitāti 0,1 m. Uzmērot meliorācijas vajadzībām, norāda arī koku caurmēru (diametru), bet jauktai jaunaudzei – lapkoku un skujkoku apzīmējumu un divu valdošo sugu nosaukumus. Teritorijas apzīmēšanai izmanto jaunaudzes simbolu vai teritoriju aprakstošo tekstu. Jaunaudzi izcirtumā ar nesapuvušiem celmiem attēlo ar apvienotu jaunaudzes un izcirtuma apzīmējumu. Laukuma aizpildīšanai simbolus izvieto pamīšus

6.6.

4201030200Rets mežsTERT_ELEM_####_####_#

Simbols

0,225,0

0,0,0

0

RETMEZ

  Kokaudzes ar vainagu sakļaušanos līdz 20 % un ar atstarpēm starp koku vainagiem līdz 2–5 vainagu diametriem. Teritorijas apzīmēšanai izmanto reta meža simbolu vai teritoriju aprakstošo tekstu. Reta meža apzīmējums obligāti jāattēlo kopā ar kontūras pamatapzīmējumu (krūmāju, sūnāju u. c.) vai ar grunts apzīmējumu. Reta meža apzīmējumu izvieto atbilstoši koku sabiezinājumam vai retinājumam attiecīgajā kontūras daļā. Laukuma aizpildīšanai simbolus izvieto pamīšus

6.7.

4201040100VējgāzeTERT_ELEM_####_####_#

Simbols

0,225,0

0,0,0

0

VEJGAZ

  Mežs, kurā vairāk nekā puse ir nogāzti koki. Teritorijas apzīmēšanai izmanto vējgāzes simbolu vai teritoriju aprakstošo tekstu. Ja nogāztu koku ir mazāk nekā puse, apzīmējumu kombinē ar meža apzīmējumu, izvietojot abus apzīmējumus atbilstoši stāvoklim apvidū. Meža masīvā vējgāzes ar kontūrām norobežo tikai tad, ja to robežas ir nosakāmas. Laukuma aizpildīšanai simbolus izvieto pamīšus

6.8.

4201050100IzdegumsTERT_ELEM_####_####_#

Simbols

0,225,0

0,0,0

0

IZDEGU

  Izdedzis un nokaltis mežs. Teritorijas apzīmēšanai izmanto izdeguma simbolu vai teritoriju aprakstošo tekstu. Vietas, kur pēc degšanas saglabājušās koku grupas ar veseliem vainagiem, attēlo ar kombinētu izdeguma un pieauguša meža apzīmējumu, izvietojot zīmes atbilstoši faktiskajam stāvoklim apvidū. Laukuma aizpildīšanai simbolus izvieto pamīšus

6.9.

4201060100IzcirtumsTERT_ELEM_####_####_#

Simbols

0,225,0

0,0,0

0

IZCIRT

  Meža platības, kurās pēc koku nociršanas palikuši celmi. Teritorijas apzīmēšanai izmanto izcirtuma simbolu vai teritoriju aprakstošo tekstu. Izcirtumu norāda uz citu audžu vai lauksaimniecības zemju fona. Laukuma aizpildīšanai simbolus izvieto pamīšus

6.10.

4201070100StigaTERT_STIG_####_####_#

Līnija

0,225,0

0,0,0

0

 

ADTI_2

 Stigas attēlo ar divām līnijām, novietojot tās vienu pret otru. Stigu krustojumu fiksē ar svītrām. Stigas, kuru platums kartes vai plāna mērogā ir 5 mm un lielāks, atdala ar kontūru, norādot audzes apzīmējumu uz stigas.

Vizūrstigas, kuru platums kartē vai plānā ir mazāks par 0,5 mm, attēlo ar vienu līniju.

Ja atsevišķas stigas posmi no vienas vai abām pusēm ir norobežoti ar grāvjiem, žogiem u. c., stigas apzīmējuma vietā attēlo šo norobežojumu apzīmējumus. Ja pa stigu iet ceļš, cauruļvads, elektrolīnija vai sakaru gaisvadu līnija, pie pietiekama stigas platuma norāda gan stigas, gan arī šo elementu apzīmējumus. Ja abus apzīmējumus nevar attēlot, stigas apzīmējumu nenorāda, bet sakaru gaisvadu līnijas vai elektrolīnijas pārtraukumā norāda stigas platumu. Takas uz stigām nenorāda

6.11.

4201010100Skujkoku meža raksturojumsTERT_ELEM_####_####_#

Simbols

0,225,0

0,0,0

0

SMEZRA

 

Tahoma_05_LB

Meža metriskie rādītāji raksturo koku vidējo augstumu, stumbra diametru un vidējo attālumu starp kokiem. Mazām, šaurām kontūrām izņēmuma kārtā pieļaujama tikai koku vidējā augstuma norādīšana, lielām meža kontūrām raksturojumu norāda 1–2 vietās uz katru dm2, ņemot vērā izmaiņas meža raksturā. Sīkās kontūrās pieļaujama skaitliskā raksturojuma izvietošana pāri kontūras robežām vai blakus tai. Pēc pasūtītāja pieprasījuma norāda valdošo koku sugu

6.12.

4201010200Lapkoku meža raksturojumsTERT_ELEM_####_####_#

Simbols

0,225,0

0,0,0

0

LMEZRA

 

Tahoma_05_LB

Meža metriskie rādītāji raksturo koku vidējo augstumu, stumbra diametru un vidējo attālumu starp kokiem. Mazām, šaurām kontūrām izņēmuma kārtā pieļaujama tikai koku vidējā augstuma norādīšana, lielām meža kontūrām raksturojumu norāda 1–2 vietās uz katru dm2, ņemot vērā izmaiņas meža raksturā. Sīkās kontūrās pieļaujama skaitliskā raksturojuma izvietošana pāri kontūras robežām vai blakus tai. Pēc pasūtītāja pieprasījuma norāda valdošo koku sugu

6.13.

4201010300Jauktu koku meža raksturojumsTERT_ELEM_####_####_#

Simbols

0,225,0

0,0,0

0

JMEZRA

 

Tahoma_05_LB

Meža metriskie rādītāji raksturo koku vidējo augstumu, stumbra diametru un vidējo attālumu starp kokiem. Mazām, šaurām kontūrām izņēmuma kārtā pieļaujama tikai koku vidējā augstuma norādīšana, lielām meža kontūrām raksturojumu norāda 1–2 vietās uz katru dm2, ņemot vērā izmaiņas meža raksturā. Sīkās kontūrās pieļaujama skaitliskā raksturojuma izvietošana pāri kontūras robežām vai blakus tai. Pēc pasūtītāja pieprasījuma norāda valdošo koku sugu

6.14.

4202010100LapkoksTERT_ELEM_####_####_#

Simbols

0,225,0

0,0,0

0

LAPUKO

  Norāda koka stumbra diametru

6.15.

4202010300PriedeTERT_ELEM_####_####_#

Simbols

0,225,0

0,0,0

0

PRIEDE

  Norāda koka stumbra diametru

6.16.

4202010400EgleTERT_ELEM_####_####_#

Simbols

0,225,0

0,0,0

0

EGLE

  Norāda koka stumbra diametru

6.17.

4202010500LapegleTERT_ELEM_####_####_#

Simbols

0,225,0

0,0,0

0

LEGLE

  Norāda koka stumbra diametru

6.18.

4202010600TūjaTERT_ELEM_####_####_#

Simbols

0,225,0

0,0,0

0

TUJA

  Koka stumbra diametru norāda atsevišķi augošām tūjām, kuras augstākas par 3 m

6.19.

4202010700Augļu koksTERT_ELEM_####_####_#

Simbols

0,225,0

0,0,0

0

AUGLU

  Ķirši, ābeles, bumbieres, plūmes u. c.

6.20.

4202010800Koka diametrs, koka apraksts, koku rindas aprakstsTERT_DIAM_####_TKST_#

Teksts

25

0,225,0

0,0,0

0

  

Tahoma_05_LB

Izmēru pieraksta pie koka apzīmējuma labā augšējā malā. Pēc pasūtītāja pieprasījuma attēlo koka aprakstu (piemēram, sugu saīsinājumus, lietojot noteikumu 2. pielikumā norādītos saīsinājumus)

6.21.

4202010900Koku stādījumu rindaTERT_KOKR_####_####_#

Līnija

0,225,0

0,0,0

0

 

TERT_KOKR

 Rindas malējo koku vietā norāda atsevišķi augošu koku apzīmējumus. Norāda diametru kokiem un, ja nepieciešams, citu aprakstu. Koku stādījumu joslas ar platumu, kas mazāks par 1 m, apvidū attēlo ar koku stādījumu rindas līniju, joslas ar platumu 1–5 m – ar koku stādījumu rindas līniju, kura iekonturēta ar kontūru ierobežojošo līniju, bet joslas, kas platākas par 5 m, apvidū attēlo mērogā ar kontūru ierobežojošo līniju, kurā izvieto meža apzīmējumu

6.22.

4202011100CelmsTERT_ELEM_####_####_#

Simbols

0,225,0

0,0,0

0

CELMS

  Celma diametrs jānorāda, ja diametrs ir 50 cm un vairāk

6.23.

 KrūmsTERT_ELEM_####_####_#

Simbols

0,240,0

0,0,0

0

KRUMS1

  Atsevišķs krūms vai atsevišķs krūmu puduris, kura laukums mazāks par 4 m2

6.24.

4202020100KrūmājsTERT_ELEM_####_####_#

Simbols

0,240,0

0,0,0

0

KRUMS

  Apzīmē ar krūmiem aizaugušas teritorijas. Teritorijas apzīmēšanai izmanto krūmāja simbolu vai teritoriju aprakstošo tekstu. Laukuma aizpildīšanai simbolus izvieto pamīšus

6.25.

4202020300DzīvžogsTERT_DZOG_####_####_#

Līnija

0,240,0

0,0,0

0

 

TERT_DZOG

 Šauras (koptas) krūmu stādījumu joslas viena krūma platumā

6.26.

4202020400Krūmu rindaTERT_KRND_####_####_#

Līnija

0,240,0

0,0,0

0

 

TERT_KRND

 Šauras (platumā līdz 1 m apvidū) krūmu joslas

6.27.

4203010103Pārejams purvsTERT_ELEM_####_####_#

Simbols

0,165,0

0,0,0

0

CPURV

  Pie pārejamiem purviem pieskaitāmi purvi, pa kuriem gājēji var brīvi pārvietoties jebkurā virzienā. Purvu norobežo ar kontūrlīniju. Purva kontūru aizpilda ar iesvītrošanas metodi (hatch) vai teritoriju aprakstošo tekstu (norāda purva tipu). Lai purvu aizpildītu ar iesvītrošanas metodi, kontūrlīnijai jābūt noslēgtai

6.28.

4203010201Nepārejams purvsTERT_PURV_####_####_#

Līnija

0,165,0

0,0,0

0

 

ADTI_0

 Nepārejams vai grūti pārejams purvs. Purvu norobežo ar kontūrlīniju. Purva kontūru aizpilda ar iesvītrošanas metodi (hatch) vai teritoriju aprakstošo tekstu (norāda purva tipu). Lai purvu aizpildītu ar iesvītrošanas metodi, kontūrlīnijai jābūt noslēgtai

6.29.

4203010301Pārpurvojusies vieta (izmirkums)TERT_ELEM_####_####_#

Simbols

0,165,0

0,0,0

0

VPURV

  Pārpurvotas zemes ar mazāku mitruma pakāpi nekā pārejami purvi, ar mitrumu mīlošiem zālaugiem un plānāku kūdras slāni vai arī bez tā. Teritorijas apzīmēšanai izmanto pārpurvojušas vietas simbolu vai teritoriju aprakstošo tekstu. Mazām kontūrām lieto vienu apzīmējumu (trīs svītras) attiecīgā apvidus vietā, lineārām kontūrām – svītrojumu joslas veidā ar vienmērīgu apzīmējumu izvietojumu, bet lielām kontūrām – visā aizņemtajā platībā bez grafējuma. Pārpurvotas zemes apzīmējumu kombinē ar audžu apzīmējumiem, kurus attēlo grafējumā (izņemot kokaudžu un krūmaudžu apzīmējumus)

6.30.

4204010100PļavaTERT_ELEM_####_####_#

Simbols

0,225,0

0,0,0

0

PLAVA

  Zemes virsma, uz kuras aug dažādas pļavas zāles. Teritorijas apzīmēšanai izmanto pļavas simbolu vai teritoriju aprakstošo tekstu. Apzīmējumu lieto gan atsevišķi, gan kopā ar lauksaimniecības zemju, grunts un zemes mikroformu apzīmējumiem. Laukuma kontūrās zālāja apzīmējumu attēlo grafējumā (regulāri), bet šaurās joslās – pa līniju, kas atbilst joslas asij. Laukuma aizpildīšanai simbolus izdrukā izvieto pastarpināti ar atstarpi 7 x 7 mm. Mazās, šaurās un ar topogrāfisko informāciju blīvās teritorijās simbolus atļauts izvietot brīvi

6.31.

4204020100Meldrājs, niedrājsTERT_ELEM_####_####_#

Simbols

0,225,0

0,0,0

0

MELDRI

  Norāda gan uz sauszemes, gan arī aizaugušās ūdenstilpēs un upēs. Teritorijas apzīmēšanai izmanto meldrāja/niedrāja simbolu vai teritoriju aprakstošo tekstu. Krastiem piegulošās audzes norobežo ar kontūrlīniju, bet ūdenī atrodošās audzes attēlo bez kontūras ar tādu apzīmējumu izvietojumu, lai malējie apzīmējumi atbilstu audzes robežai. Laukuma aizpildīšanai simbolus izdrukā izvieto pastarpināti ar atstarpi 7 x 7 mm. Mazās, šaurās un ar topogrāfisko informāciju blīvās teritorijās simbolus atļauts izvietot brīvi

6.32.

4204030200SūneklisTERT_ELEM_####_####_#

Simbols

0,225,0

0,0,0

0

SUNEKL

  Ar sūnām pārklāts zemes virsmas laukums. Teritorijas apzīmēšanai izmanto sūnekļa simbolu vai teritoriju aprakstošo tekstu. Laukuma aizpildīšanai simbolus izdrukā izvieto pastarpināti ar atstarpi 7 x 7 mm. Mazās, šaurās un ar topogrāfisko informāciju blīvās teritorijās simbolus atļauts izvietot brīvi

6.33.

4205020100GanībasTERT_ELEM_####_####_#

Simbols

0,225,0

0,0,0

0

GANIBA

  Zemesgabali, kurus sistemātiski izmanto lopu ganīšanai, kā arī zemesgabali ar lopbarībai derīgu zelmeni, bet kuri nav atmatas un pļavas. Teritorijas apzīmēšanai izmanto ganību simbolu vai teritoriju aprakstošo tekstu. Laukuma aizpildīšanai simbolus izdrukā izvieto pastarpināti ar atstarpi 7 x 7 mm. Mazās, šaurās un ar topogrāfisko informāciju blīvās teritorijās simbolus atļauts izvietot brīvi

6.34.

4205040100ZāliensTERT_ELEM_####_####_#

Simbols

0,225,0

0,0,0

0

MAURS

  Zemesgabals, kurā iesēts vai saglabāts dekoratīviem mērķiem zālājs (apdzīvotās vietās, pie transporta u. c. būvēm). Teritorijas apzīmēšanai izmanto zāliena simbolu vai teritoriju aprakstošo tekstu. Puķu dobes attēlo ar zāliena apzīmējumu vai lieto teksta saīsinājumu. Laukuma aizpildīšanai simbolus izdrukā izvieto pastarpināti ar atstarpi 5 x 5 mm. Mazās, šaurās un ar topogrāfisko informāciju blīvās teritorijās simbolus atļauts izvietot brīvi

6.35.

4206000000Kontūru ierobežojošā līnijaTERT_KONT_####_####_#

Līnija

255,255,255

0,0,0

1

 

ADTI_1

 Audžu, grunts seguma, nenorobežotas teritorijas vai citas nepastāvīgas situācijas kontūra

6.36.

5208230102Izrakņāta vietaTERT_ELEM_####_####_#

Simbols

255,255,255

0,0,0

0

IZRAKN

  Zemesgabali, kuriem cilvēka darbības rezultātā bojāta zemes virskārta (piemēram, pamesti karjeri, armijas poligoni)

6.37.

2303000000Atsevišķs akmens, dabas piemineklisTERT_ELEM_####_####_#

Simbols

255,255,255

0,0,0

1

AKMENS

  Akmeņi ar orientiera, dabas pieminekļa vai kultūrvēsturisku nozīmi. Ja ir, norāda nosaukumu, izmantojot teritoriju aprakstu un iznesuma līniju. Lieliem akmeņiem (virs 0,5 m) norāda to augstumu ar pozitīvu skaitli un precizitāti līdz 0,1 m

6.38.

2307000000Akmens kontūraTERT_AKME_####_####_#

Līnija

255,255,255

0,0,0

1

 

ADTI_0

 Attēlo akmeni, kura diametrs ir lielāks par 1 m

6.39.

2304000000Akmeņu grēdaTERT_AKMG_####_####_#

Līnija

255,255,255

0,0,0

1

 

TERT_AKMG

 Garens, mākslīgi veidots vai dabisks akmeņu krāvums, kā arī akmeņu grēda ar orientiera vai kultūrvēsturisku nozīmi

6.40.

2305000000Akmeņu krāvumsTERT_ELEM_####_####_#

Simbols

255,255,255

0,0,0

1

AKMKRV

  Dabisks vai mākslīgi veidots akmeņu krāvums

7.

5200000000Būves

7.1.

5201010000Ēku līnijaBUVE_EKAS_####_####_#

Līnija

255,255,255

0,0,0

1

 

ADTI_0

 Kapitālas konstrukcijas dzīvojamās būves; būves, kuras paredzētas saimnieciskai un rūpnieciskai izmantošanai; vieglas, slēgtas celtnes ar pamatiem. Ēkas kontūru uzmēra un attēlo cokola līmenī

7.2.

5204000000Palīgbūve, pagaidu būveBUVE_EKAS_BPAL_####_#

Līnija

255,255,255

0,0,0

0

 

ADTI_0

 Vieglas konstrukcijas būves bez kapitāliem pamatiem (kioski, metāla garāžas, koka šķūņi, siltumnīcas). Ja nepieciešams, būves nozīmi (izmantošanu) paskaidro ar būves raksturojuma tekstu

7.3.

5207010000Būves raksturojuma teksts un iznesuma līnijaBUVE_EKAS_RAKS_TKST_#

Teksts, līnija

5MDz
2.5MDz
MN
JDz
JN
N

255,255,255

0,0,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_07_LB

Stāvu skaits, sienu materiāls, kas raksturo ugunsdrošības pakāpi (mūra, koka, metāla), dzīvojama vai nedzīvojama ēka – lieto noteikumu 2. pielikumā norādītos saīsinājumus. Ēku raksturojumu norāda kontūru iekšpusē paralēli ielai vai garākajai malai tā, lai katrai kontūrai atbilstu viens raksturojums. Pusstāvu apzīmē ar decimālskaitli (piemēram, 2,5 mDz); ja nepieciešams, lieto iznesuma līniju

7.4.

5207050000AdreseBUVE_EKAS_ADRS_TKST_#

Teksts

14A
10k-7
Birzes

255,255,255

0,0,0

0

  

Tahoma_07_LB

Adresi norāda paralēli ielai, uz kuru adrese attiecas, ēkas kontūras iekšpusē ielas adresācijas sākumam tuvākajā ēkas stūrī. Ja iela atrodas tālu no adresācijas objekta, numuru raksta kopā ar ielas nosaukumu. Ja adresācijas objektā nav ēkas, adresi norāda zemes gabala vidū. Mājas numuram lieto burta lielo literu, korpusam – mazo

7.5.

5102030000Viensētas nosaukumsBUVE_EKAS_VNOS_TKST_#

Teksts

Jaunvietas

255,255,255

0,0,0

0

  

Tahoma_07_LB

 

7.6.

5207020000Ēkas, būves funkcionālais izmantošanas veids [3]BUVE_EKAS_BIZM_TKST_#

Teksts

veikals

255,255,255

0,0,0

0

  

Tahoma_07_LB

Paskaidrojošs teksts pie atsevišķi stāvošām sabiedriskām vai rūpnieciskām būvēm ar darbības jomu norādi (piemēram, skola, kokzāģētava, veikals)

7.7.

5206010000BūvdetaļasBUVE_BDET_####_####_#

Līnija

0,150,150

0,0,0

0

 

ADTI_0

 Trepes, atbalstsienas, kolonnas, puķu kastes, terases un piemājas baseini, lūkas, ventilācijas šahtas un citi elementi. Atbalstsienu augstumu starpību norāda augstumatzīmes

7.8.

5208010300Būvdetaļas apraksts un iznesuma līnijaBUVE_BDET_####_TKST_#

Teksts, līnija

b

0,150,150

0,0,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_LB

Būvdetaļas vai tās materiāla apraksts; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

7.9.

5208010100Pazemes būve, tunelisBUVE_BPAZ_####_####_#

Līnija

180,0,0

0,0,0

0

 

ADTI_2

 Apakšzemes būvju, pagrabu apakšzemes kontūra (izņemot pazemes komunikāciju kameru, grodu, kanālu ārējās kontūras)

7.10.

5208010200Pazemes būves, tuneļa apraksts un iznesuma līnijaBUVE_BPAZ_####_TKST_#

Teksts, līnija

pazemes garāža

180,0,0

0,0,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_07_LB

Pazemes būves izmantošanas veida teksts

7.11.

5202010000Drupas, pamatiBUVE_DRUP_####_####_#

Līnija

0,150,150

0,0,0

0

 

ADTI_2

 Fundamentāli pamati, sabrukušas, daļēji demontētas kapitālas konstrukcijas; paskaidro ar būves raksturojuma tekstu

7.12.

5208180800Balstu, stabu savienojošā līnijaBUVE_LINB_####_####_#

Līnija

255,255,255

0,0,0

0

 

ADTI_2

 Attēlo konstrukciju izvietojumu, ja tās sastāv no vairākiem balstiem

7.13.

5208170000TornisBUVE_TORN_####_####_#

Līnija

255,255,255

0,0,0

1

 

ADTI_0

 Kapitālas un vieglas konstrukcijas torņveida būves (piemēram, ūdenstornis, skābbarības tornis, novērošanas tornis). Pievieno paskaidrojošu saīsinājumu ar būves raksturojuma tekstu

7.14.

5206030000Ēku stāvu skaita atdalošā līnijaBUVE_EKUS_####_####_#

Līnija

255,255,255

0,0,0

0

 

ADTI_0

 Ar līniju atdala vienas ēkas vairākas daļas, kurām ir atšķirīgs stāvu skaits

7.15.

5206030100CaurbrauktuveBUVE_CRBR_####_####_#

Līnija

255,255,255

0,0,0

0

 

ADTI_2

 Vietas zem arkām, caur kurām var iebraukt ēku pagalmos vai pārbraukt no vienas ielas uz otru

7.16.

5206040000Pārkare, balkons, nojume, galerija starp divām ēkāmBUVE_BALK_####_####_#

Līnija

255,255,255

0,0,0

0

 

ADTI_3

 Būves vai to detaļas, kuras atrodas virs zemes augstāk par 1 m

7.17.

5207030100Cokola, grīdas un jumta kores augstuma atzīme un iznesuma līnijaBUVE_COKL_####_####_#

Teksts, līnija

cok

0,150,150

0,0,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_LB

Vieta, kur uzmērīta būves mūra pamata, grīdas un jumta kores augstuma atzīme. Ja nav speciālu prasību, ēkas cokola augstuma atzīmi uzmēra vienā ēkas stūrī. Grīdas un jumta kores augstuma atzīmi norāda pēc pasūtītāja pieprasījuma; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

7.18.

5209030400SoliņšBUVE_SOLS_####_####_#

Līnija

255,255,255

0,0,0

0

 

ADTI_0

 Kapitāli nostiprināts soliņš dārzos, parkos, skvēros, sabiedriskā transporta pieturvietās u. c. Sola galos malas zīmē ar 1 m (M 1:500) garu līniju perpendikulāri sola līnijai

7.19.

5208130100Tvertnes līnijaBUVE_TVER_VLIN_####_#

Līnija

0,240,240

0,0,0

1

 

ADTI_0

 Stacionāras virszemes ķīmisko un citu vielu uzglabāšanas tvertnes. Apzīmējumam pievieno būves raksturojuma tekstu

7.20.

5208130300Tvertne (pazemes)BUVE_TVER_PLIN_####_#

Līnija

0,240,240

0,0,0

1

 

ADTI_2

 Stacionāras pazemes ķīmisko un citu vielu uzglabāšanas tvertnes. Apzīmējumam pievieno būves raksturojuma tekstu

7.21.

6202020000Groda, kameras, komunikāciju kontūras (virszemes daļa)BUVE_GROD_VLIN_####_#

Līnija

0,240,240

0,0,0

0

 

ADTI_0

 Lieto komunikācijām, kuras nav izdalītas specifikācijā. Attēlo virszemē redzamās daļas. Aprakstam izmanto būves raksturojuma tekstu

7.22.

6202020100Groda, kameras, komunikāciju kontūras (pazemes daļa)BUVE_GROD_PLIN_####_#

Līnija

0,240,240

0,0,0

0

 

ADTI_2

 Lieto komunikācijām, kuras nav izdalītas specifikācijā. Attēlo pazemē esošās daļas. Aprakstam izmanto būves raksturojuma tekstu

7.23.

5206020100Dūmeņa līnijaBUVE_DUMI_####_####_#

Līnija

dūmenis

255,255,255

0,0,0

1

 

ADTI_0

 Atsevišķi vai uz būvēm izvietoti rūpniecības objektu, siltumcentrāļu un katlumāju dūmeņi. Dūmeņus ar diametru, kas lielāks par 50 cm, attēlo ar dūmeņa līniju. Dūmeņa tekstu attēlo ar būves raksturojuma tekstu

7.24.

5206020200DūmenisBUVE_ELEM_####_####_#

Simbols

255,255,255

0,0,0

0

DUMENI

  Atsevišķi vai uz būvēm izvietoti rūpniecības objektu, siltum-centrāļu un katlumāju dūmeņi. Dūmeņus ar diametru 50 cm un mazāk attēlo ar dūmeņa simbolu. Aprakstam izmanto būves raksturojuma tekstu

7.25.

5208180901Saites, atsaitesBUVE_SAIT_####_####_#

Līnija

255,255,255

0,0,0

0

 

ADTI_0

 Stabu, dūmeņu, karoga mastu u. c. konstrukciju saites un atsaites. Piestiprinājuma vietas gruntī tiek uzmērītas. Saites/atsaites līniju velk no saites/atsaites enkura centra

7.26.

5208180902Saites, atsaites enkursBUVE_ELEM_####_####_#

Simbols

255,255,255

0,0,0

1

ATSENKURS

  Piestiprinājuma vieta gruntī. Lieto kopā ar saites/atsaites līniju

7.27.

5208180200Koka stabsBUVE_ELEM_####_####_#

Simbols

255,255,255

0,0,0

1

KST

  Visu veidu koka stabi. Ja stabu nav iespējams šķirot pēc piederības attiecīgajai komunikācijai, to attēlo ar koka staba simbolu

7.28.

5208180300Metāla stabsBUVE_ELEM_####_####_#

Simbols

255,255,255

0,0,0

1

MST

  Visu veidu metāla stabi. Ja stabu nav iespējams šķirot pēc piederības attiecīgajai komunikācijai, to attēlo ar metāla staba simbolu

7.29.

5208180400Betona stabsBUVE_ELEM_####_####_#

Simbols

255,255,255

0,0,0

1

BST

  Visu veidu betona stabi ar augstumu virs 1 m. Ja stabu nav iespējams šķirot pēc piederības attiecīgajai komunikācijai, to attēlo ar betona staba simbolu

7.30.

5208180500Fermveida stabsBUVE_ELEM_####_####_#

Simbols

255,255,255

0,0,0

0

FERMA

  Visu veidu fermveida stabi. Ja stabu nav iespējams šķirot pēc piederības attiecīgajai komunikācijai, to attēlo ar fermveida staba simbolu

7.31.

5208180600Metāla cauruleBUVE_ELEM_####_####_#

Simbols

255,255,255

0,0,0

1

METCAU

  Visu veidu vertikāli uzstādītas metāla caurules ar augstumu līdz 1 m

7.32.

5208180903Betona stabs (mazais)BUVE_ELEM_####_####_#

Simbols

255,255,255

0,0,0

1

BETSTAB

  Betona stabi ar augstumu līdz 1 m

7.33.

5208180700Karoga mastsBUVE_ELEM_####_####_#

Simbols

255,255,255

0,0,0

0

KAROGS

   

7.34.

5209030100Piemineklis, skulptūraBUVE_ELEM_####_####_#

Simbols

255,255,255

0,0,0

1

PIEM

  Pieminekļi, statujas, obeliski un akmens stabi (augstāki par 1 m) ar estētisku un kultūrvēsturisku nozīmi

7.35.

5209030300Pieminekļa, skulptūras kontūraBUVE_PIEM_####_####_#

Līnija

255,255,255

0,0,0

1

 

ADTI_0

 Pieminekļi, statujas, obeliski un akmens stabi (augstāki par 1 m) ar estētisku un kultūrvēsturisku nozīmi. Attēlo pēc to faktiskās kontūras apvidū, kurā iezīmēts simbols; ja nepieciešams, pievieno elementu apraksta tekstu un iznesuma līniju

7.36.

5209030200Mūžīgā ugunsBUVE_ELEM_####_####_#

Simbols

255,255,255

0,0,0

0

MUZUGU

  Pastāvīga uguns degļa vieta (piemēram, Brāļu kapos)

7.37.

5209020300Atsevišķs kapsBUVE_ELEM_####_####_#

Simbols

255,255,255

0,0,0

0

KAPS

   

7.38.

5209030300Krusts [3]BUVE_ELEM_####_####_#

Simbols

255,255,255

0,0,0

0

KAPKRU

  Atsevišķs krusts kapos vai ārpus tiem, piemiņas vietās esošs krusts

7.39.

5208190500Pulkstenis [3]BUVE_ELEM_####_####_#

Simbols

255,255,255

0,0,0

0

PULKST

  Pulkstenis uz staba, attēlo kopā ar attiecīgā staba simbolu. Pie ēku sienām piekārtos pulksteņus plānos nenorāda

7.40.

5208190600Novērošanas kamera [3]BUVE_ELEM_####_####_#

Simbols

255,255,255

0,0,0

0

NOVKAM

  Novērošanas kameras uz stabiem, žogiem u. c.

7.41.

5208190700Bankomāts [3]BUVE_ELEM_####_####_#

Simbols

255,255,255

0,0,0

0

BANKOM

  Ēku fasādēs iebūvētiem bankomātiem uzmēra bankomāta redzamās daļas vidu, simbolu sagriež ar pamatni pret ēkas fasādi un novieto ēkas iekšpusē paralēli ēkas fasādei

7.42.

5208220100Vēja ģeneratorsBUVE_ELEM_####_####_#

Simbols

255,255,255

0,0,0

0

VEJGEN

  Attēlo pēc to faktiskās kontūras apvidū, izmantojot būves apzīmējumu, kura laukuma centrā iezīmēts simbols

7.43.

5208220300Sakaru antenas mastsBUVE_ELEM_####_####_#

Simbols

255,255,255

0,0,0

0

ANTENA

  Attēlo radio, televīzijas, radioreleju, radio retranslatoru antenas un torņus. Pieraksta saīsinātu nozīmes raksturojumu (piemēram, radio, TV) un augstumu, ja tas ir lielāks par 50 m. Torņus, kuru aizņemtais laukums ir lielāks par 4 m2, zīmē ar torņa līniju, centrā ievietojot antenas apzīmējumu un pievienojot aprakstu

7.44.

5208220400Satelīta uztvērēja antenaBUVE_ELEM_####_####_#

Simbols

255,255,255

0,0,0

0

SAT

  Attēlo atsevišķi stāvošas (uz zemes vai stabiem) satelīta uztvērēja antenas

7.45.

5208220500Stacionārs meteoroloģijas postenisBUVE_ELEM_####_####_#

Simbols

255,255,255

0,0,0

0

METPOS

  Stacionārie meteoroloģiskās novērošanas posteņi

7.46.

5208220600Zibens novedējs [3]BUVE_ELEM_####_####_#

Simbols

255,255,255

0,0,0

0

ZIBNOV

   

7.47.

5208181100Elementu apraksts un iznesuma līnijaBUVE_ELEM_####_TKST_#

Teksts, līnija

255,255,255

0,0,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_LB

Stabu (stabu numuru), balstu u. c. elementu paskaidrojošais teksts; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

7.48.

2201040000Nostiprinātas nogāzes augša un nogāzes "zariņi"BUVE_NOGA_####_####_#

Līnija

255,255,255

0,0,0

1

 

ADTI_0

 Slīpa, nostiprināta zemes virsmas daļa, kas savieno dažāda līmeņa reljefa formas. Apzīmējumu izmanto nostiprināta krasta, dambju (tai skaitā hidrotehnisko būvju sastāvā esošo dambju virsūdens un zemūdens daļu) attēlošanai. Nogāzi attēlo, ja tās augstuma starpība dabā ir lielāka par 0,5 m, atsevišķos gadījumos – arī par 0,25 m. Līniju attiecība 1:3. Nogāzi attēlo atbilstoši apvidū esošai situācijai

7.49.

2201050000Nostiprinātas nogāzes apakšaBUVE_NOGL_####_####_#

Līnija

255,255,255

0,0,0

1

 

ADTI_1

  

7.50.

5208160100Celtņa, tehnoloģiskā un iekraušanas estakādeBUVE_CELT_CEST_####_#

Līnija

195,0,0

0,0,0

0

 

ADTI_0

 Stacionārs celtnis, celtnis uz sliedēm un buku celtnis, kas paredzēts kravas pārcelšanai un pārvietošanai (piemēram, ostās). Attēlo pēc tā horizontālās projekcijas. Ja uz vienām sliedēm uzstādīts vairāk nekā viens celtnis, attēlo arī visus pārējos

7.51.

5208160200Celtņa sliedeBUVE_CELT_SLID_####_#

Līnija

195,0,0

0,0,0

1

 

ADTI_0

 Attēlo celtņu un citu tehnoloģisko iekārtu sliedes

7.52.

5208160800Celtņa sliežu strupceļšBUVE_ELEM_####_####_#

Simbols

195,0,0

0,0,0

1

CELTSTRU

  Attēlo celtņu un citu tehnoloģisko iekārtu sliežu atdures vietu

7.53.

5208160900Celtņa apraksts un iznesuma līnijaBUVE_CELT_####_TKST_#

Teksts, līnija

celtnis

195,0,0

0,0,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_07_LB

Celtņa un celtņa sliežu aprakstošais teksts; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

8.

5208040000Norobežojumi

8.1.

5208040100Koka žogsNORB_ZOGS_KOKA_####_#

Līnija

225,225,0

0,0,0

0

 

NORB_ZOGS_KOKA

  

8.2.

5208040200Koka žogs ar betona, mūra stabiemNORB_ZOGS_KBST_####_#

Līnija

225,225,0

0,0,0

0

 

NORB_ZOGS_KBST

 Koka žogs ar mūra vai betona stabiem

8.3.

5208040900Metāla žogsNORB_ZOGS_ZMET_####_#

Līnija

225,225,0

0,0,0

0

 

NORB_ZOGS_ZMET

  

8.4.

5208041000Metāla žogs ar betona, mūra stabiemNORB_ZOGS_MBST_####_#

Līnija

225,225,0

0,0,0

0

 

NORB_ZOGS_MBST

 Metāla žogs ar mūra vai betona stabiem

8.5.

5208040600Betona, mūra žogsNORB_ZOGS_ZBET_####_#

Līnija

225,225,0

0,0,0

0

 

NORB_ZOGS_ZBET

 Mūrēta siena vai valnis, kas veidots no akmeņiem, ķieģeļiem, betona blokiem, betona žogs, arī vēsturiskas nozīmes mūris

8.6.

5208040700Akmeņu līnijveida krāvuma žogsNORB_ZOGS_AKME_####_#

Līnija

225,225,0

0,0,0

0

 

NORB_ZOGS_AKME

  

8.7.

5208040300Stiepļu žogsNORB_ZOGS_ZSTP_####_#

Līnija

225,225,0

0,0,0

0

 

NORB_ZOGS_ZSTP

  

8.8.

5208040400Stiepļu žogs ar betona, mūra stabiemNORB_ZOGS_SBST_####_#

Līnija

225,225,0

0,0,0

0

 

NORB_ZOGS_SBST

 Stiepļu žogs ar mūra vai betona stabiem

8.9.

5208040500Dzeloņstiepļu žogsNORB_ZOGS_DZST_####_#

Līnija

225,225,0

0,0,0

0

 

NORB_ZOGS_DZST

  

8.10.

5208041100Žogs augstumā līdz 1 mNORB_ZOGS_SETA_####_#

Līnija

225,225,0

0,0,0

0

 

NORB_ZOGS_SETA

 Žogs–sētiņa ap dekoratīvajiem stādījumiem, arī ganu žogs un citi, viegla materiāla (piemēram, stiepļu) norobežojumi augstumā līdz 1 m

8.11.

5208041201Žoga kontūra mērogāNORB_ZOGS_KONT_####_#

Līnija

225,225,0

0,0,0

0

 

ADTI_0

 Mūrētas sienas vai vaļņi, kuri veidoti no akmeņiem, ķieģeļiem, betona blokiem; mūra žogi, arī vēsturiskas nozīmes mūri, ja platums ir 20 cm vai lielāks, kā arī sētas pamati nestandarta gadījumos un liela izmēra sētu stabi

8.12.

5206060100Mūra, betona margaNORB_MARG_MBET_####_#

Līnija

0,150,150

0,0,0

0

 

NORB_MARG_MBET

 Zemi (vidēji līdz 1 m) mūra vai betona norobežojumi krastmalām, slūžām, aizsprostiem, tiltiem, autoceļiem u. c.

8.13.

5206060200Metāla margaNORB_MARG_MMET_####_#

Līnija

0,150,150

0,0,0

0

 

NORB_MARG_MMET

 Zemi (vidēji līdz 1 m) metāla ar pamatiem norobežojumi krastmalām, slūžām, aizsprostiem, tiltiem, autoceļiem u. c.

8.14.

5206060300Koka margaNORB_MARG_KOKA_####_#

Līnija

0,150,150

0,0,0

0

 

NORB_MARG_MKOK

 Zemi (vidēji līdz 1 m) koka norobežojumi krastmalām, slūžām, aizsprostiem, tiltiem, autoceļiem u. c.

8.15.

5208041202Žoga metāla stabsNORB_ELEM_####_####_#

Simbols

225,225,0

0,0,0

0

ZMST

  Atsevišķi uzmērīts metāla stabs

8.16.

5208041203Žoga betona, mūra stabsNORB_ELEM_####_####_#

Simbols

225,225,0

0,0,0

0

ZBST

  Atsevišķi uzmērīts mūra vai betona stabs

8.17.

5208041204Žoga koka stabsNORB_ELEM_####_####_#

Simbols

225,225,0

0,0,0

0

ZKST

  Atsevišķi uzmērīts koka stabs

8.18.

5208041205Žoga vārtu, barjeras stabsNORB_ELEM_####_####_#

Simbols

225,225,0

0,0,0

0

BARJST

  Lieto kopā ar vārtu, barjeras līniju

8.19.

5208041300Žoga vārtu, barjeras līnijaNORB_ZOGS_BARJ_####_#

Līnija

225,225,0

0,0,0

0

 

ADTI_0

 Barjeras, žoga vārtu līniju velk no staba centra

8.20.

5208041206Žoga un tā elementu apraksts un iznesuma līnija [3]NORB_ELEM_####_TKST_#

Teksts, līnija

bīdāmie vārti

225,225,0

0,0,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_LB

Dažādu norobežojumu, žogu (izņemot margu) un to elementu apraksts; ja nepieciešams, lieto iznesuma līniju

9.

5208210000Ģeoloģiskā izpēte

9.1.

5208210100Urbums, skatrakums [3]GEOL_ELEM_####_####_#

Simbols

0,180,180

0,0,0

0

URBUMS

  Ģeoloģiskās izpētes u. c. urbumi; ja nepieciešams, pievieno paskaidrojošo tekstu. Pie urbuma obligāti norāda zemes virsmas augstuma atzīmi

9.2.

5208210200Ģeoloģijas elementu apraksts un iznesuma līnija [3]GEOL_ELEM_####_TKST_#

Teksts, līnija

apraksts

0,180,180

0,0,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_LB

Urbumu, skatrakumu un citu specifisku elementu (gan virszemes, gan pazemes) raksturojošais teksts, augstuma atzīmes; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

9.3.

5208210300Ģeoloģijas virszemes elementu detalizācijas līnija [3]GEOL_DETV_####_####_#

Līnija

0,180,180

0,0,0

0

 

ADTI_0

 Specifisku ģeoloģijas virszemes elementu attēlošana. Paskaidro ar ģeoloģijas elementu aprakstu; ja nepieciešams, lieto iznesuma līniju

9.4.

5208210400Ģeoloģijas pazemes elementu detalizācijas līnija [3]GEOL_DETP_####_####_#

Līnija

0,180,180

0,0,0

0

 

ADTI_2

 Specifisku ģeoloģijas pazemes elementu attēlošana. Paskaidro ar ģeoloģijas elementu aprakstu; ja nepieciešams, lieto iznesuma līniju

10.

6101010000Dzelzceļš

10.1.

6101011101Atsevišķa dzelzceļa sliedeDZCE_SLIE_####_####_#

Līnija

128,0,160

0,0,0

1

 

ADTI_0

 Katru sliedi norāda atsevišķi

10.2.

6101011102Dzelzceļa pārmijas mehānismsDZCE_ELEM_####_####_#

Simbols

255,0,255

0,0,0

0

DZPARM

  Mehānisms, kas kalpo sliežu transporta ritošā sastāva pārvirzīšanai no viena sliežu ceļa uz citu. Dzelzceļa pārmijas mehānisms ir pārslēdzams ar rokas sviru. Orientē perpendikulāri sliedēm

10.3.

6101011103Dzelzceļa strupceļšDZCE_ELEM_####_####_#

Simbols

255,0,255

0,0,0

0

DZSTRU

  Orientē perpendikulāri sliežu galiem

10.4.

6101011104Dzelzceļa ruporsDZCE_ELEM_####_####_#

Simbols

255,0,255

0,0,0

0

DZRUPORS

  Dzelzceļa rupors, megafons uz stabiem

10.5.

6101011105Dzelzceļa pārmijas pārvadsDZCE_ELEM_####_####_#

Simbols

255,0,255

0,0,0

0

DZPARV

  Mehānisms, kas kalpo sliežu transporta ritošā sastāva pārvirzīšanai no viena sliežu ceļa uz citu. Dzelzceļa pārmijas mehānisms ir pārslēdzams ar SCB vadību

10.6.

6101010601LuksoforsDZCE_ELEM_####_####_#

Simbols

255,0,255

0,0,0

0

DZLUKS

   

10.7.

6101010602Luksofors (zemais)DZCE_ELEM_####_####_#

Simbols

255,0,255

0,0,0

0

DZLUKZ

   

10.8.

6101010603Luksofors (piekārtais)DZCE_ELEM_####_####_#

Simbols

255,0,255

0,0,0

0

DZLUKP

   

10.9.

6101010701Dzelzceļa km stabsDZCE_ELEM_####_####_#

Simbols

35km

255,0,255

0,0,0

0

DZKM

  Ar dzelzceļa elementu paskaidrojošo tekstu norāda kilometru skaitu

10.10.

6101010702Dzelzceļa piketa stabsDZCE_ELEM_####_####_#

Simbols

¾

255,0,255

0,0,0

0

DZPKT

  Ar dzelzceļa elementu paskaidrojošo tekstu norāda piketa numuru

10.11.

6101010703Dzelzceļa barjeraDZCE_BARJ_####_####_#

Līnija

255,0,255

0,0,0

0

 

ADTI_0

 Attēlo kopā ar dzelzceļa barjeras stabu, līniju velk no staba centra

10.12.

6101010704Dzelzceļa barjeras stabsDZCE_ELEM_####_####_#

Simbols

255,0,255

0,0,0

0

DZBARJ

  Attēlo kopā ar dzelzceļa barjeras līniju

10.13.

6101010706Dzelzceļa ceļa zīmeDZCE_ELEM_####_####_#

Simbols

255,0,255

0,0,0

0

DZCZIME

   

10.14.

6101011000Dzelzceļa virszemes elementu attēlošanas palīglīnija (detalizācija) [3]DZCE_DETV_####_####_#

Līnija

255,0,255

0,0,0

0

 

ADTI_0

 Ja nepieciešams, objektu apraksta ar dzelzceļa elementu paskaidrojošo tekstu

10.15.

6101011100Dzelzceļa pazemes elementu attēlošanas palīglīnija (detalizācija) [3]; [4]DZCE_DETP_####_####_#

Līnija

255,0,255

0,0,0

0

 

ADTI_2

 Ja nepieciešams, objektu apraksta ar dzelzceļa elementu paskaidrojošo tekstu

10.16.

6101010900Dzelzceļa elementu apraksts un iznesuma līnija [3]DZCE_ELEM_####_TKST_#

Teksts, līnija

3/4

255,0,255

0,0,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_LB

Dzelzceļa elementu apraksts (piketa numurs, kilometra stabiņa teksts u. c.); ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

10.17.

6101010419Dzelzceļa kontakttīklsDZCE_ELEM_####_####_#

Simbols

225,0,0

0,0,0

0

DZGVADI

  Attēlo kopā ar dzelzceļa kontakttīkla atsaites līniju

10.18.

6101010402Dzelzceļa kontakttīkla atsaites līnijaDZCE_VADV_KTKL_####_#

Līnija

225,0,0

0,0,0

0

 

ADTI_0

 Apzīmējuma līnija jāsavieto ar attiecīgā staba (fermveida, metāla, betona u. c.) apzīmējumu un dzelzceļa kontakttīkla simbolu

10.19.

6101010415Dzelzceļa 6–20 kV vidēja sprieguma elektrolīnija un piekarkabelisDZCE_VADV_VSPR_####_#

Līnija

225,0,0

0,0,0

0

 

DZCE_VADV_VSPR

 Gaisvadu līnijas, kuru spriegums ir 6–10 kV un 20 kV

10.20.

6101010416Dzelzceļa 6–20 kV vidēja sprieguma elektrolīnijas apraksts un iznesuma līnijaDZCE_VADV_VSPR_TKST_#

Teksts, līnija

3v 20kV

225,0,0

0,0,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_CB

Norāda vadu skaitu un spriegumu; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

10.21.

6101010417Dzelzceļa zemsprieguma elektrolīnija un piekarkabelisDZCE_VADV_ZSPR_####_#

Līnija

225,0,0

0,0,0

0

 

DZCE_VADV_ZSPR

 Gaisvadu līnija, kuras spriegums ir 0,4 kV

10.22.

6101010418Dzelzceļa zemsprieguma elektrolīnijas apraksts un iznesuma līnijaDZCE_VADV_ZSPR_TKST_#

Teksts, līnija

2v 0.4kV

225,0,0

0,0,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_CB

Norāda vadu skaitu un spriegumu; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

10.23.

6101010404Dzelzceļa zemsprieguma elektrokabelisDZCE_VADP_ZSPR_####_#

Līnija

240,0,0

255,0,0

0

 

DZCE_VADP_ZSPR

  

10.24.

6101010424Dzelzceļa zemsprieguma elektrokabeļu apraksts un iznesuma līnijaDZCE_VADP_ZSPR_TKST_#

Teksts, līnija

kab.a.1.65

240,0,0

255,0,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_CB

Kabeļu apraksts un kabeļa virsmas augstums; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

10.25.

6101010405Dzelzceļa vidēja sprieguma elektrokabelisDZCE_VADP_VSPR_####_#

Līnija

240,0,0

255,0,0

0

 

DZCE_VADP_VSPR

  

10.26.

6101010426Dzelzceļa vidēja sprieguma elektrokabeļu apraksts un iznesuma līnijaDZCE_VADP_VSPR_TKST_#

Teksts, līnija

kab.a.1.65

240,0,0

255,0,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_CB

Kabeļu apraksts un kabeļa virsmas augstums; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

10.27.

6101010413Dzelzceļa elektrokabeļu aizsargcauruleDZCE_ELEK_ACRL_####_#

Līnija

240,0,0

255,0,0

0

 

ACRL

 Caurule dzelzceļa elektrokabeļu aizsargāšanai un izvadīšanai zem ceļa un dzelzceļa

10.28.

6101010414Dzelzceļa elektrokabeļa aizsargcaurules apraksts un iznesuma līnijaDZCE_ELEK_ACRL_TKST_#

Teksts, līnija

c.a.2.85

d100

240,0,0

255,0,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_LB

Aizsargcaurules materiāla apraksts, caurules virsmas atzīmes un diametra teksts, cauruļu izvietojums; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

10.29.

6101010431Dzelzceļa elektrības transformatora apakšstacijas būves līnijaDZCE_ELEK_ELTP_####_#

Līnija

240,0,0

255,0,0

1

 

ADTI_0

 Līnija dzelzceļa elektrības transformatora skapja attēlošanai atbilstoši situācijai apvidū

10.30.

6101010432Dzelzceļa elektrības transformatora apakšstacijas apraksts un iznesuma līnijaDZCE_ELEK_ELTP_TKST_#

Teksts, līnija

TP

1969

240,0,0

255,0,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_07_LB

Dzelzceļa elektrības transformatora skapja paskaidrojošais teksts; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

10.31.

6101010408Dzelzceļa punktveida elektrības transformatora skapis, elektrības uzskaites sadales skapisDZCE_ELEM_####_####_#

Simbols

240,0,0

255,0,0

0

DZTRAN

  Orientē atbilstoši virzienam dabā

10.32.

6101010409Dzelzceļa elektrības sadales skapis, cilpkasteDZCE_ELEM_####_####_#

Simbols

240,0,0

255,0,0

0

DZSKAP

  Orientē atbilstoši virzienam dabā

10.33.

6101010433Dzelzceļa elektrokabeļa skatakaDZCE_ELEM_####_####_#

Simbols

240,0,0

255,0,0

1

DZELAKA

   

10.34.

6101010434Dzelzceļa elektrokabeļa virszemes mufe (uzmava) [3]DZCE_ELEM_####_####_#

Simbols

240,0,0

255,0,0

0

DZMUFE

   

10.35.

6101010435Dzelzceļa elektrības tīklu elementu apraksts un iznesuma līnijaDZCE_ELEK_####_TKST_#

Teksts, līnija

R8

240,0,0

255,0,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_LB

Dzelzceļa elektrības tīklu elementu paskaidrojošais teksts; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju 

10.36.

6101010436Dzelzceļa zemsprieguma elektrokabeļa savienojuma un nozarojuma uzmava [3]; [4]DZCE_ELEM_####_####_#

Simbols

240,0,0

255,0,0

0

DZELZSUZM

   

10.37.

6101010437Dzelzceļa zemsprieguma elektrokabeļa gala uzmava [3]; [4]DZCE_ELEM_####_####_#

Simbols

240,0,0

255,0,0

0

DZELZGUZM

   

10.38.

6101010439Dzelzceļa vidēja sprieguma elektrokabeļa savienojuma un nozarojuma uzmava [3]; [4]DZCE_ELEM_####_####_#

Simbols

240,0,0

255,0,0

0

DZELVSUZM

   

10.39.

6101010440Dzelzceļa vidēja sprieguma elektrokabeļa gala uzmava [3]; [4]DZCE_ELEM_####_####_#

Simbols

240,0,0

255,0,0

0

DZELVGUZM

   

10.40.

6101010441Dzelzceļa elektrokabeļa ievada redzamā daļa [3]DZCE_ELEM_####_####_#

Simbols

el.

240,0,0

0,0,0

0

DZEL

   

10.41.

6101010442Pamesta dzelzceļa gaisvadu elektrolīnija [4]DZCE_ELEK_NEDV_####_#

Līnija

192,192,192

165,165,0

0

 

DZCE_ELEK_NEDV

 Dzelzceļa gaisvadu elektrolīnija, kura vairs netiek izmantota vai nedarbojas

10.42.

6101010443Pamestā dzelzceļa gaisvada elektrolīnijas apraksts un iznesuma līnija [4]DZCE_ELEK_NEDV_TKST_#

Teksts, līnija

4v

192,192,192

165,165,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_CB

Norāda vadu skaitu; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

10.43.

6101010444Pamests dzelzceļa elektrokabelis [4]DZCE_ELEK_NEDP_####_#

Līnija

192,192,192

165,165,0

0

 

DZCE_ELEK_NEDP

 Dzelzceļa elektrokabelis, kuru vairs neizmanto vai kurš nedarbojas

10.44.

6101010445Pamestā elektrokabeļa apraksts un iznesuma līnija [4]DZCE_ELEK_NEDP_TKST_#

Teksts, līnija

kab.a.8.39

192,192,192

165,165,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_CB

Kabeļu apraksts un kabeļa virsmas augstums; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

10.45.

6101010501Dzelzceļa elektrolīniju fermveida balstsDZCE_ELEM_####_####_#

Simbols

255,0,255

0,0,0

0

DZFERM

  Ja nepieciešams, paskaidro ar dzelzceļa elementu aprakstu un iznesuma līniju

10.46.

6101010502Dzelzceļa elektrolīniju betona balstsDZCE_ELEM_####_####_#

Simbols

255,0,255

0,0,0

1

DZBST

  Ja nepieciešams, paskaidro ar dzelzceļa elementu aprakstu un iznesuma līniju

10.47.

6101010503Dzelzceļa elektrolīniju metāla balstsDZCE_ELEM_####_####_#

Simbols

255,0,255

0,0,0

1

DZMST

  Ja nepieciešams, paskaidro ar dzelzceļa elementu aprakstu un iznesuma līniju

10.48.

6101010504Dzelzceļa elektrolīniju koka balstsDZCE_ELEM_####_####_#

Simbols

255,0,255

0,0,0

1

DZKST

  Ja nepieciešams, paskaidro ar dzelzceļa elementu aprakstu un iznesuma līniju

10.49.

6101010505Dzelzceļa elektrolīniju stutes staba līnijaDZCE_ELEK_STUT_####_#

Līnija

255,0,255

0,0,0

1

 

ADTI_0

 Noteiktas formas balstkonstrukcija no koka, dzelzsbetona vai metāla, kas kompensē galvenajam balstam pielikto radiālo slodzi, ko rada elektrolīnijas vadi. Attēlo kopā ar stutes staba simbolu

10.50.

6101010506Dzelzceļa elektrolīniju balsta atsaites līnijaDZCE_ELEK_SAIT_####_#

Līnija

255,0,255

0,0,0

0

 

ADTI_0

 Attēlo kopā ar atsaites enkura simbolu

10.51.

6101010508Dzelzceļa elektrolīniju balsta atsaites enkursDZCE_ELEM_####_####_#

Simbols

255,0,255

0,0,0

0

DZENKURS

  Atsaites līniju velk no enkura simbola centra

10.52.

6101010509Dzelzceļa elektrolīniju stutes stabsDZCE_ELEM_####_####_#

Simbols

255,0,255

0,0,0

1

DZSTUTE

  Stutes staba līniju velk no simbola centra

10.53.

6101010510Dzelzceļa "A", "V", trīskāju, četrkāju tipa balstu savienojuma līnijaDZCE_SAVL_####_####

Līnija

255,0,255

0,0,0

0

 

ADTI_2

 Savieno savstarpēji saistītus stabus, kuri veido balsta konstrukciju

10.54.

6101010801Dzelzceļa optiskais sakaru kabelisDZCE_VADP_OPTK_####_#

Līnija

0,240,0

0,0,255

0

 

DZCE_VADP_OPTK

 Dzelzceļa pazemes optiskais sakaru kabelis

10.55.

6101010828Dzelzceļa optiskā sakaru kabeļa apraksts un iznesuma līnijaDZCE_VADP_OPTK_TKST_#

Teksts, līnija

kab.a.3.68

0,240,0

0,0,255

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_CB

Dzelzceļa pazemes optiskā sakaru kabeļa apraksts un augstuma teksts; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

10.56.

6101010829Dzelzceļa sakaru gaisvadu optiskais piekarkabelisDZCE_VADV_OPTK_####_#

Līnija

0,240,0

0,0,0

0

 

DZCE_VADV_OPTK

 Dzelzceļa virszemes optiskais sakaru kabelis

10.57.

6101010830Dzelzceļa optiskā sakaru piekarkabeļa apraksts un iznesuma līnijaDZCE_VADV_OPTK_TKST_#

Teksts, līnija

2kab

0,240,0

0,0,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_CB

Norāda kabeļu skaitu; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

10.58.

6101010803Dzelzceļa sakaru kanalizācijaDZCE_VADP_KKAN_####_#

Līnija

0,240,0

0,0,255

0

 

DZCE_VADP_KKAN

  

10.59.

6101010804Dzelzceļa sakaru kanalizācijas apraksts, kabeļu izvietojums sakaru kanalizācijā un iznesuma līnijaDZCE_VADP_KKAN_TKST_#

Teksts, līnija

0,240,0

0,0,255

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_CB

Kabeļu kanalizācijas apraksts un augstuma teksts. Kabeļu kanalizācijas profili jānorāda katram posmam. Ja viena posma robežās mainās profils, arī šīm izmaiņām jābūt norādītām. Orientē perpendikulāri kanālu izvietojuma līnijai. Kanālu apzīmējumam izmanto burta "o" mazo literu

10.60.

6101010806Dzelzceļa sakaru kabelisDZCE_VADP_KABE_####_#

Līnija

0,240,0

0,0,255

0

 

DZCE_VADP_KABE

  

10.61.

6101010807Dzelzceļa sakaru kabeļu apraksts un iznesuma līnijaDZCE_VADP_KABE_TKST_#

Teksts, līnija

kab.a.3.56

0,240,0

0,0,255

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_CB

Pazemes sakaru kabeļa apraksts un augstuma teksts; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

10.62.

6101010831Dzelzceļa sakaru gaisvadu piekarkabelisDZCE_VADV_PKAB_####_#

Līnija

0,240,0

0,0,0

0

 

DZCE_VADV_PKAB

  

10.63.

6101010832Dzelzceļa sakaru gaisvadu piekar-kabeļa apraksts un iznesuma līnijaDZCE_VADV_PKAB_TKST_#

Teksts, līnija

2kab

0,240,0

0,0,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_CB

Dzelzceļa elektronisko sakaru gaisvadu piekarkabeļa apraksts; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

10.64.

6101010810Dzelzceļa sakaru tīkla aizsargcauruleDZCE_SAKT_ACRL_####_#

Līnija

0,240,0

0,0,255

0

 

ACRL

 Caurule dzelzceļa pazemes sakaru kabeļu aizsargāšanai un izvadīšanai zem inženierbūvēm

10.65.

6101010805Dzelzceļa sakaru tīkla aizsargcaurules apraksts un iznesuma līnijaDZCE_SAKT_ACRL_TKST_#

Teksts, līnija

c.a.2.85

d100

0,240,0

0,0,255

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_LB

Aizsargcaurules materiāla apraksts, caurules virsmas atzīmes un diametra teksts, cauruļu izvietojums; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

10.66.

6101010815Dzelzceļa sakaru kasteDZCE_ELEM_####_####_#

Simbols

0,240,0

0,0,255

0

DZSAK

  Orientē atbilstoši situācijai dabā

10.67.

6101010816Dzelzceļa sakaru skapis (lielais)DZCE_ELEM_####_####_#

Simbols

0,240,0

0,0,255

0

DZSAKL

  Orientē atbilstoši situācijai dabā

10.68.

6101010817Dzelzceļa sakaru kabeļa ievada redzamā daļa [3]DZCE_ELEM_####_####_#

Simbols

sakt.

0,240,0

0,0,0

0

DZTLIEVA

   

10.69.

6101010818Dzelzceļa sakaru kabeļa savienojuma un nozarojuma uzmava [3]; [4]DZCE_ELEM_####_####_#

Simbols

0,240,0

0,0,255

0

DZSSUZM

   

10.70.

6101010819Dzelzceļa sakaru kabeļa gala uzmava [3]; [4]DZCE_ELEM_####_####_#

Simbols

0,240,0

0,0,255

0

DZSGUZM

   

10.71.

6101010825Dzelzceļa sakaru kabeļa virszemes mufe [3]; [4]DZCE_ELEM_####_####_#

Simbols

0,240,0

0,0,255

0

DZSMUFE

   

10.72.

6101010826Dzelzceļa sakaru optiskā kabeļa savienojuma un nozarojuma uzmava [3]; [4]DZCE_ELEM_####_####_#

Simbols

0,240,0

0,0,255

0

DZOSUZM

   

10.73.

6101010827Dzelzceļa sakaru optiskā kabeļa gala uzmava [3]; [4]DZCE_ELEM_####_####_#

Simbols

0,240,0

0,0,255

0

DZOGUZM

   

10.74.

6101010821Dzelzceļa sakaru kanalizācijas gala uzmava [3]; [4]DZCE_ELEM_####_####_#

Simbols

0,240,0

0,0,255

0

DZKGUZM

   

10.75.

6101010822Dzelzceļa sakaru kanalizācijas savienojuma un nozarojuma uzmava [3]; [4]DZCE_ELEM_####_####_#

Simbols

0,240,0

0,0,255

0

DZKSUZM

   

10.76.

6101010823Dzelzceļa sakaru kanalizācijas akaDZCE_ELEM_####_####_#

Simbols

0,240,0

0,0,255

1

DZTELAKA

  Skataka paredzēta sakaru tīklu apsaimniekošanai

10.77.

6101010824Dzelzceļa sakaru elementu apraksts un iznesuma līnijaDZCE_SAKT_####_TKST_#

Teksts, līnija

3.97

0,240,0

0,0,255

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_LB

Dzelzceļa sakaru tīklu elementu apraksta teksts (piemēram, skapju numuri, akas vāka augstuma atzīme); ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

10.78.

6101010825Pamesta dzelzceļa sakaru gaisvadu līnija [4]DZCE_SAKT_NEDV_####_#

Līnija

192,192,192

165,165,0

0

 

DZCE_SAKT_NEDV

 Pamestie sakaru gaisvadi, kuri vairs netiek izmantoti vai nedarbojas

10.79.

6101010826Pamestā dzelzceļa sakaru gaisvadu līnijas apraksts un iznesuma līnija [4]DZCE_SAKT_NEDV_TKST_#

Teksts, līnija

2v

192,192,192

165,165,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_CB

Norāda vadu skaitu; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

10.80.

6101010827Pamests dzelzceļa sakaru kabelis [4]DZCE_SAKT_NEDP_####_#

Līnija

192,192,192

165,165,0

0

 

DZCE_SAKT_NEDP

 Pamestie sakaru kabeļi, kuri vairs netiek izmantoti vai nedarbojas

10.81.

6101010828Pamestā dzelzceļa sakaru kabeļa apraksts un iznesuma līnija [4]DZCE_SAKT_NEDP_TKST_#

Teksts, līnija

kab.a.5.66

192,192,192

165,165,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_CB

Pamesto kabeļu apraksts un augstums; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

10.82.

6101012000SCB virszemes mufe [3]DZCE_ELEM_####_####_#

Simbols

255,0,255

0,0,255

0

SCBMUFE

   

10.83.

6101012001SCB savienojuma un nozarojuma uzmava [3]; [4]DZCE_ELEM_####_####_#

Simbols

255,0,255

0,0,255

0

SCBSUZM

   

10.84.

6101012002SCB gala uzmava [3]; [4]DZCE_ELEM_####_####_#

Simbols

255,0,255

0,0,255

0

SCBGUZM

   

10.85.

6101012003SCB pazemes kabelisDZCE_VADP_SCBK_####_#

Līnija

255,0,255

0,0,255

0

 

DZCE_VADP_SCBK

 Sakari, centralizācija, bloķēšana (SCB)

10.86.

6101012004SCB pazemes kabeļa apraksts un iznesuma līnijaDZCE_VADP_SCBK_TKST_#

Teksts, līnija

kab.a.3.68

255,0,255

0,0,255

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_CB

SCB kabeļa apraksts un augstuma teksts; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

10.87.

6101012005SCB kasteDZCE_ELEM_####_####_#

Simbols

255,0,255

0,0,255

0

SCBSKM

  Orientē atbilstoši situācijai dabā

10.88.

6101012006SCB skapis (lielais)DZCE_ELEM_####_####_#

Simbols

255,0,255

0,0,255

0

SCBSKL

  Orientē atbilstoši situācijai dabā

10.89.

6101012007SCB akaDZCE_ELEM_####_####_#

Simbols

255,0,255

0,0,255

1

SCBAKA

   

10.90.

6101012008SCB kabeļa aizsargcauruleDZCE_SCBK_ACRL_####_#

Līnija

255,0,255

0,0,255

0

 

ACRL

 Caurule pazemes SCB kabeļu aizsargāšanai un izvadīšanai zem inženierbūvēm 

10.91.

6101012009SCB kabeļu aizsargcaurules apraksts un iznesuma līnijaDZCE_SCBK_ACRL_TKST_#

Teksts, līnija

c.a.2.85

d100

255,0,255

0,0,255

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_LB

Aizsargcaurules materiāla apraksts, caurules virsmas atzīmes un diametra teksts, cauruļu izvietojums; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

10.92.

6101012010SCB izolators [3]DZCE_ELEM_####_####_#

Simbols

255,0,255

0,0,255

0

SCBIZOL

   

10.93.

6101012011SCB pārkarsušo bukšu konstatēšanas iekārta [3]DZCE_ELEM_####_####_#

Simbols

255,0,255

0,0,255

0

BUKSE

   

10.94.

6101012012SCB elementu apraksts un iznesuma līnijaDZCE_SCBK_####_TKST_#

Teksts, līnija

4.26

255,0,255

0,0,255

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_LB

Dzelzceļa SCB tīklu elementu apraksta teksts (skapju numuri, akas vāka augstuma atzīme u. c.)

11.

6101020000Tramvajs, trolejbuss

11.1.

6101020200Atsevišķa tramvaja sliedeTTRC_SCEL_SLDE_####_#

Līnija

240,0,240

0,0,0

1

 

ADTI_0

  

11.2.

6101020501Tramvaja, trolejbusa kontakttīklsTTRC_ELEM_####_####_#

Simbols

240,0,240

0,0,0

0

TRGVADI

  Attēlo kopā ar tramvaja, trolejbusa kontakttīkla atsaites līniju

11.3.

6101020503Tramvaja, trolejbusa kontakttīkla atsaites līnijaTTRC_VADV_KTKL_####_#

Līnija

240,0,240

0,0,0

0

 

ADTI_0

 Apzīmējuma līnija jāsavieto ar attiecīgā staba (fermveida, metāla, betona u. c.) apzīmējumu un tramvaja, trolejbusa kontakttīkla simbolu

11.4.

6101020601Tramvaja, trolejbusa vidsprieguma elektrokabelisTTRC_VADP_VSPR_####_#

Līnija

240,0,240

255,0,0

0

 

TTRC_VADP_VSPR

  

11.5.

6101020606Tramvaja, trolejbusa vidsprieguma elektrokabeļu apraksts un iznesuma līnijaTTRC_VADP_VSPR_TKST_#

Teksts, līnija

kab.a.7.22

240,0,240

255,0,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_CB

Tramvaja, trolejbusa vidsprieguma elektrokabeļa virsmas augstuma atzīmes un kabeļa apraksta teksts; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

11.6.

6101020602Tramvaja, trolejbusa zemsprieguma elektrokabelisTTRC_VADP_ZSPR_####_#

Līnija

240,0,240

255,0,0

0

 

TTRC_VADP_ZSPR

  

11.7.

6101020608Tramvaja, trolejbusa zemsprieguma elektrokabeļu apraksts un iznesuma līnijaTTRC_VADP_ZSPR_TKST_#

Teksts, līnija

kab.a.8.22

240,0,240

255,0,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_CB

Tramvaja, trolejbusa zemsprieguma elektrokabeļa virsmas augstuma atzīmes un kabeļa apraksta teksts; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

11.8.

6101020611Tramvaja, trolejbusa elektrības gaisvadu līnijaTTRC_VADV_ZSPR_####_#

Līnija

240,0,240

0,0,0

0

 

TTRC_VADV_ZSPR

  

11.9.

6101020615Tramvaja, trolejbusa elektrības gaisvadu apraksts un iznesuma līnijaTTRC_VADV_ZSPR_TKST_#

Teksts, līnija

2v

240,0,240

0,0,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_CB

Tramvaja, trolejbusa elektrības gaisvadu skaita un augstuma teksts; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

11.10.

6101020605Pamesta gaisvadu elektrolīnija [4]TTRC_VADV_NEDR_####_#

Līnija

192,192,192

165,165,0

0

 

TTRC_VADV_NEDR

 Elektrolīnija, kura vairs netiek izmantota vai nedarbojas

11.11.

6101020606Pamesto gaisvadu elektrolīniju apraksts un iznesuma līnija [4]TTRC_VADV_NEDR_TKST_#

Teksts, līnija

4v

192,192,192

165,165,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_CB

Norāda vadu skaitu; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

11.12.

6101020607Pamests elektrokabelis [4]TTRC_VADP_NEDR_####_#

Līnija

192,192,192

165,165,0

0

 

TTRC_VADP_NEDR

 Elektrokabelis, kuru vairs neizmanto vai kurš nedarbojas

11.13.

6101020608Pamestā elektrokabeļa apraksts un iznesuma līnija [4]TTRC_VADP_NEDR_TKST_#

Teksts, līnija

kab.a.8.39

192,192,192

165,165,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_CB

Kabeļu apraksts un kabeļa virsmas augstums; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

11.14.

6101020502Tramvaja, trolejbusa sadales skapisTTRC_ELEM_####_####_#

Simbols

240,0,240

255,0,0

0

TRSKAP

  Orientē atbilstoši situācijai dabā

11.15.

6101020618Tramvaja, trolejbusa zemsprieguma elektrokabeļa savienojuma un nozarojuma uzmava [3]; [4]TTRC_ELEM_####_####_#

Simbols

240,0,240

255,0,0

0

TRELZSUZM

   

11.16.

6101020619Tramvaja, trolejbusa zemsprieguma elektrokabeļa gala uzmava [3]; [4]TTRC_ELEM_####_####_#

Simbols

240,0,240

255,0,0

0

TRELZGUZM

   

11.17.

6101020621Tramvaja, trolejbusa vidsprieguma elektrokabeļa savienojuma un nozarojuma uzmava [3]; [4]TTRC_ELEM_####_####_#

Simbols

240,0,240

255,0,0

0

TRELVSUZM

   

11.18.

6101020622Tramvaja, trolejbusa vidsprieguma elektrokabeļa gala uzmava [3]; [4]TTRC_ELEM_####_####_#

Simbols

240,0,240

255,0,0

0

TREVGUZM

   

11.19.

6101020623Tramvaja, trolejbusa elektrokabeļa ievada redzamā daļa [3]TTRC_ELEM_####_####_#

Simbols

el.

240,0,240

0,0,0

0

TREL

   

11.20.

6101020701Tramvaja, trolejbusa fermveida balstsTTRC_ELEM_####_####_#

Simbols

240,0,240

0,0,0

0

TRFERM

   

11.21.

6101020702Tramvaja, trolejbusa betona stabsTTRC_ELEM_####_####_#

Simbols

240,0,240

0,0,0

1

TRBST

   

11.22.

6101020705Tramvaja, trolejbusa metāla balstsTTRC_ELEM_####_####_#

Simbols

240,0,240

0,0,0

1

TRMST

   

11.23.

6101020703Tramvaja luksoforsTTRC_ELEM_####_####_#

Simbols

240,0,240

0,0,0

0

TRLUKS

   

11.24.

6101020625Tramvaja luksofors (piekārtais)TTRC_ELEM_####_####_#

Simbols

240,0,240

0,0,0

0

TRLUPIE

   

11.25.

6101020704Tramvaja pārmijaTTRC_ELEM_####_####_#

Simbols

240,0,240

0,0,0

0

TRPARM

   

11.26.

6101020400Tramvaju sliežu strupceļšTTRC_ELEM_####_####_#

Simbols

240,0,240

0,0,0

0

TRSTRU

   

11.27.

6101020800Tramvaja, trolejbusa elementu apraksts un iznesuma līnijaTTRC_ELEM_####_TKST_#

Teksts, līnija

23/28

KS-441

240,0,240

0,0,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_LB

Tramvaja, trolejbusa elementu paskaidrojošs teksts (skapju, stabu numuri); ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

11.28.

6101020900Tramvaja, trolejbusa elementu attēlošanas palīglīnija (virszemes detalizācija) [3]TTRC_DETV_####_####_#

Līnija

240,0,240

0,0,0

0

 

ADTI_0

 Tramvaja, trolejbusa virszemes komunikāciju būvju detalizētai attēlošanai; ja nepieciešams, objektu paskaidro ar tramvaja, trolejbusa elementu aprakstu

11.29.

6101020901Tramvaja, trolejbusa elementu attēlošanas palīglīnija (pazemes detalizācija) [3]TTRC_DETP_####_####_#

Līnija

240,0,240

0,0,0

0

 

ADTI_2

 Tramvaja, trolejbusa pazemes komunikāciju būvju detalizētai attēlošanai; ja nepieciešams, objektu paskaidro ar tramvaja, trolejbusa elementu aprakstu

11.30.

6101020603Tramvaja, trolejbusa elektrokabeļu aizsargcauruleTTRC_ACRL_####_####_#

Līnija

240,0,240

255,0,0

0

 

ACRL

 Caurule pazemes elektrokabeļu aizsargāšanai un izvadīšanai zem inženierbūvēm

11.31.

6101020604Aizsargcauruļu apraksts un iznesuma līnijaTTRC_ACRL_####_TKST_#

Teksts, līnija

c.a.3.44

d100

240,0,240

255,0,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_LB

Aizsargcaurules materiāla apraksts, caurules virsmas atzīmes un diametra teksts, cauruļu izvietojums; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

12.

6102000000Ceļi un ceļu informatīvie objekti

12.1.

6102010000Ceļa, ielas malaCELI_CMAL_####_####_#

Līnija

210,0,210

0,0,0

0

 

ADTI_2

  

12.2.

6102010500Ceļš, iela ar apmaliCELI_CAPM_####_####_#

Līnija

210,0,210

0,0,0

1

 

ADTI_2

 Apmalēm norāda divus to raksturojošus (apmales augša un apakša) augstumus. Izteiktās vietās (vairāk par 10 cm) obligāti

12.3.

6102010400Ceļa klātnes, takas, zemes ceļa malaCELI_TAKA_####_####_#

Līnija

210,0,210

0,0,0

0

 

ADTI_1

 Ceļa, ielas nomales kontūra. Zemes ceļa, takas kontūra

12.4.

6102050100Seguma atdaloša līnija [3]CELI_SEGL_####_####_#

Līnija

210,0,210

0,0,0

1

 

ADTI_1

 Izmanto dažāda seguma norādīšanai (abās pusēs norāda seguma aprakstus). Šā apzīmējuma vietā var izmatot arī ceļa malas līniju

12.5.

6102040200Gājēju kāpnesCELI_KAPN_####_####_#

Līnija

210,0,210

0,0,0

0

 

ADTI_0

 Kāpnes uz celiņiem (kāpnes pie būvēm attēlo ar būvdetaļas apzīmējumu). Trepju vidējo pakāpienu lieto ar soli 0,3 m

12.6.

6102050200Ceļa, laukuma seguma apraksts un iznesuma līnijaCELI_CSEG_####_TKST_#

Teksts, līnija

a, b, gr, g, akm, šķ, fl, sm

210,0,210

0,0,0

0

  

Tahoma_07_CC

Ja ceļš sastāv no lielām plāksnēm, dod to izmērus centimetros (b 60 x 120). Indeksus izvieto vienmērīgi pa ceļa asi un abās pusēs seguma maiņas robežai; ja nepieciešams, lieto iznesuma līniju

12.7.

6102050400Ielas, autoceļa nosaukumsCELI_IELA_####_TKST_#

Teksts

Skudru iela

255,255,255

0,0,0

1

  

Tahoma_1_LB

Ielu nosaukumus novieto paralēli uzmērīto ielu malām, kontūras vidū

12.8.

6102030200Ceļa zīmeCELI_ELEM_####_####_#

Simbols

255,255,0

0,0,0

0

CZIME

  Pēc pasūtītāja pieprasījuma paskaidro ar ceļa zīmju un citu informatīvo elementu tekstu

12.9.

6102030300Kilometra stabsCELI_ELEM_####_####_#

Simbols

255,255,0

0,0,0

0

KM

  Kilometru teksts obligāts

12.10.

6102030400Signāla, piketa stabiņšCELI_ELEM_####_####_#

Simbols

255,255,0

0,0,0

0

PKTST

  Kilometru daļu teksts obligāts

12.11.

6102030500LuksoforsCELI_ELEM_####_####_#

Simbols

255,255,0

0,0,0

0

LUKSF

   

12.12.

6102030600Iekārtais luksoforsCELI_ELEM_####_####_#

Simbols

255,255,0

0,0,0

0

LUKIEK

  Apzīmējums jāsavieto ar palīglīnijas apzīmējumu

12.13.

6102030700Norāde, reklāmaCELI_ELEM_####_####_#

Simbols

255,255,0

0,0,0

0

NORADE

  Pēc pasūtītāja pieprasījuma paskaidro ar ceļa zīmju un citu informatīvo elementu tekstu

12.14.

6102030800Mērogā attēlota norāde, reklāmaCELI_REKL_####_####_#

Līnija

255,255,0

0,0,0

0

 

ADTI_0

 Liela izmēra ceļu norādes un reklāmas plakāti. Balstu materiālu norāda ar attiecīgā staba (koka, metāla, betona u. c.) apzīmējumu. Pēc pasūtītāja pieprasījuma, paskaidro ar ceļa zīmju un citu informatīvo elementu tekstu

12.15.

6102030900Transporta pieturas zīmeCELI_ELEM_####_####_#

Simbols

255,255,0

0,0,0

0

PZIME

  Pēc pasūtītāja pieprasījuma paskaidro ar ceļa zīmju un citu informatīvo elementu tekstu.

12.16.

6102031000Mērogā attēlota ceļa zīmeCELI_ZIME_####_####_#

Līnija

255,255,0

0,0,0

0

 

ADTI_0

 Liela izmēra ceļa zīmes. Balstu materiālu norāda ar attiecīgā staba (koka, metāla, betona u. c.) apzīmējumu. Pēc pasūtītāja pieprasījuma paskaidro ar ceļa zīmju un citu informatīvo elementu tekstu

12.17.

6102031100Kases aparātsCELI_ELEM_####_####_#

Simbols

255,255,0

0,0,0

0

KASESAP

  Pēc pasūtītāja pieprasījuma paskaidro ar ceļa zīmju un citu informatīvo elementu tekstu

12.18.

6102031200Iekārto luksoforu un ceļa zīmju palīglīnijaCELI_DETV_####_####_#

Līnija

255,255,0

0,0,0

0

 

ADTI_0

  

12.19.

6102031300Fermveida stabsCELI_ELEM_####_####_#

Simbols

255,255,0

0,0,0

0

CZFERMA

   

12.20.

6102031400Ceļa zīmju un citu informatīvo elementu fermveida stabu līnijaCELI_FERM_####_####_#

Līnija

255,255,0

0,0,0

0

 

ADTI_0

 Ar līniju attēlo fermveida konstrukciju pāri brauktuvēm un fermveida staba "plecu". Attēlo ar divām paralēlām līnijām 60 cm attālumā. Paralēlās līnijas tiek savienotas ar līnijām, kas vilktas 45°/135° leņķī

12.21.

6102031500Ceļa zīmju un citu informatīvo elementu teksts un iznesuma līnijaCELI_ELEM_CZIM_TKST_#

Teksts, līnija

1/32

255,255,0

0,0,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_LB

Piketa stabiņa numurs, kilometra staba teksts u. c.; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

12.22.

6102031600Ceļa zīmes atsaites enkursCELI_ELEM_####_####_#

Simbols

255,255,0

0,0,0

0

CZATSENK

  Attēlo kopā ar ceļa zīmes atsaites līniju. Līniju velk no simbola centra

12.23.

6102031700Ceļa zīmes atsaites līnijaCELI_SAIT_####_####_#

Līnija

255,255,0

0,0,0

0

 

ADTI_0

 Attēlo kopā ar ceļa zīmes atsaites enkuru

12.24.

6102031800Ceļa uzraudzības kameraCELI_ELEM_####_####_#

Simbols

255,255,0

0,0,0

0

KAMERA

  Stacionāras metroloģijas posteņa un ātruma detektora uzraudzības videonovērošanas kameras

12.25.

6102031900Luksofora signāla kaste (mazā)CELI_ELEM_####_####_#

Simbols

255,255,0

255,0,0

0

LUKSKAPM

  Orientē atbilstoši situācijai dabā

12.26.

6102032000Luksofora signāla kaste (lielā)CELI_ELEM_####_####_#

Simbols

255,255,0

255,0,0

0

LUKSKAPL

  Orientē atbilstoši situācijai dabā

12.27.

6102032100Luksoforu elementu teksts un iznesuma līnijaCELI_ELEM_LUKS_TKST_#

Teksts, līnija

skapja Nr

255,255,0

255,0,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_LB

Luksoforu elementu teksts; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

12.28.

6102032200Luksofora signāla kabeļa savienojuma un nozarojuma uzmava [3]; [4]CELI_ELEM_####_####_#

Simbols

255,255,0

255,0,0

0

LUKSUZM

   

12.29.

6102032300Luksofora signāla kabeļa gala uzmava [3]; [4]CELI_ELEM_####_####_#

Simbols

255,255,0

255,0,0

0

LUKGUZM

   

12.30.

6102032400Luksofora signāla kabelisCELI_LUKS_KABE_####_#

Līnija

255,255,0

255,0,0

0

 

CELI_LUKS_KABE

  

12.31.

6102032500Luksofora signāla kabeļa apraksts un iznesuma līnijaCELI_LUKS_KABE_TKST_#

Teksts, līnija

kab.a.5.88

255,255,0

255,0,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_LB

Luksofora signāla kabeļa virsmas augstuma atzīmes teksts, kabeļa apraksts; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

12.32.

6102032600Pamests luksofora kabelis [4]CELI_LUKS_NEDR_####_#

Līnija

192,192,192

165,165,0

0

 

CELI_LUKS_
NEDR

 Luksofora signāla kabelis, kuru vairs neizmanto vai kurš nedarbojas

12.33.

6102032700Pamestā luksofora kabeļa apraksts un iznesuma līnija [4]CELI_LUKS_NEDR_TKST_#

Teksts, līnija

kab.a.8.39

192,192,192

165,165,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_CB

Pamesta luksofora kabeļu apraksts un kabeļa virsmas augstums; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

12.34.

6102032800Luksofora signāla gaisa kabelisCELI_LUKS_PKAB_####_#

Līnija

255,255,0

0,0,0

0

 

CELI_LUKS_
PKAB

  

12.35.

6102032900Luksofora signāla gaisa kabeļa aprakstsCELI_LUKS_PKAB_TKST_#

Teksts, līnija

2kab

255,255,0

0,0,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_LB

Luksofora signāla gaisa kabeļa apraksts; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

12.36.

6102033000AizsargcauruleCELI_ACRL_####_####_#

Līnija

255,255,0

255,0,0

0

 

ACRL

 Caurule pazemes luksofora signāla kabeļu aizsargāšanai un izvadīšanai zem inženierbūvēm

12.37.

6102033100Aizsargcauruļu apraksts un teksta iznesuma līnijaCELI_ACRL_####_TKST_#

Teksts, līnija

c.a.3.66

d100

255,255,0

255,0,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_LB

Aizsargcaurules diametra, caurules virsmas atzīmes un materiāla apraksta teksts, cauruļu izvietojums u. c.; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

13.

6103000000Tilti un ceļu pārvadi

13.1.

6103010000Kapitālas konstrukcijas tiltsTILT_TKAP_####_####_#

Līnija

255,0,0

0,0,0

1

 

ADTI_0

 Dzelzceļa, autoceļa tilti, kā arī gājēju tilts ar dzelzsbetona konstrukcijām. Zīmē pa ārējo kontūru. Margas zīmē atsevišķi

13.2.

6103020000Vieglas konstrukcijas tiltsTILT_TVGL_####_####_#

Līnija

255,0,0

0,0,0

0

 

ADTI_0

 Gājēju tilti un laipas. Norāda to pagriezienus un manāmos izliekumus. Pievieno aprakstu, izmantojot pilnu vārdu vai noteikumu 2. pielikumā norādītos saīsinājumus (piemēram, gāj. k.; met. laipa). Mazos trošu tiltus attēlo ar uzrakstu "trošu"

13.3.

6103030000PontontiltsTILT_PONT_####_####_#

Līnija

255,0,0

0,0,0

1

 

ADTI_2

  

13.4.

6103040000Tiltu palīglīnijas (redzamā daļa)TILT_DETL_####_####_#

Līnija

255,0,0

0,0,0

0

 

ADTI_0

 Balsti un citi elementi

13.5.

6103060000Tiltu palīglīnijas (projekcijā no augšas neredzamā daļa), balstiTILT_PRCJ_####_####_#

Līnija

255,0,0

0,0,0

0

 

ADTI_2

 Projekcijā no augšas neredzamās tilta konstrukciju daļas

13.6.

6103050000Tiltu apraksts un iznesuma līnijaTILT_ANOT_####_TKST_#

Līnija, teksts

b

255,0,0

0,0,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_07_CC

Materiāls, tonnāža, segums u. c.; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

14.

6203010000Sadzīves kanalizācija

14.1.

6203010100Sadzīves kanalizācijas pašteces cauruļvadsSKAN_VADP_PAST_####_#

Līnija

180,102,0

128,0,160

0

 

SKAN_VADP_
PAST

 Cauruļvads sadzīves kanalizācijas ūdens novadīšanai ar pašteci

14.2.

6203010600Sadzīves kanalizācijas pašteces cauruļvada apraksts un iznesuma līnijaSKAN_VADP_PAST_TKST_#

Teksts, līnija

t5.84

d200

180,102,0

128,0,160

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_CB

Teknes vai kanāla dibena absolūtais augstums, cauruļvada materiāls un diametrs. Teknes aprakstu attēlo pēc iespējas tuvāk sadzīves kanalizācijas akai un sadzīves kanalizācijas cauruļvadam, uz kuru tas attiecas. Ja vienā akā ienāk vairākas caurules un trūkst vietas, lai tās aprakstītu, tad tās numurē pulksteņa rādītāja virzienā, veic iznesumu uz brīvu, pēc iespējas tuvāku vietu un tabulas veidā apraksta akas un cauruļu raksturojošos lielumus: 1) akas gredzena augstumu; 2) cauruļu aprakstus atbilstoši numerācijai; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

14.3.

6203010200Sadzīves kanalizācijas pašteces cauruļvada (0,5 m un vairāk) ārējā kontūraSKAN_VADP_PAST_KONT_#

Līnija

180,102,0

128,0,160

0

 

ADTI_3

 Cauruļvadu ar diametru 500 mm un vairāk zīmē atbilstoši apvidū esošajai situācijai, saglabājot pamat-apzīmējumu. Apzīmējumu nelieto, ja tas traucē attēlot citas komunikācijas un virszemes situāciju

14.4.

6203030100Sadzīves kanalizācijas spiedvadsSKAN_VADP_SPDK_####_#

Līnija

90,90,0

128,0,160

0

 

SKAN_VADP_SPDK

 Cauruļvads sadzīves kanalizācijas ūdens novadīšanai zem spiediena

14.5.

6203030400Sadzīves kanalizācijas spiedvada apraksts un iznesuma līnijaSKAN_VADP_SPDK_TKST_#

Teksts, līnija

c.a.6.44

d200

90,90,0

128,0,160

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_CB

Sadzīves kanalizācijas spiedvada augšas augstuma atzīmes, diametra un caurules materiāla teksts; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

14.6.

6203030101Sadzīves kanalizācijas spiedvada (0,5 m un vairāk) ārējā kontūraSKAN_VADP_SPDK_KONT_#

Līnija

90,90,0

128,0,160

0

 

ADTI_3

 Cauruļvadu ar diametru 500 mm un vairāk zīmē atbilstoši apvidū esošajai situācijai, saglabājot pamatapzīmējumu. Apzīmējumu nelieto, ja tas traucē attēlot citas komunikācijas un virszemes situāciju

14.7.

6203011400Pamests sadzīves kanalizācijas cauruļvads [4]SKAN_VADP_NEDR_####_#

Līnija

192,192,192

165,165,0

0

 

SKAN_VADP_
NEDR

 Pazemes sadzīves kanalizācijas cauruļvads, kas nedarbojas vai netiks izmantots

14.8.

6203011500Pamestā sadzīves kanalizācijas cauruļvada apraksts un iznesuma līnija [4]SKAN_VADP_NEDR_TKST_#

Teksts, līnija

c.a.8.39

d200

192,192,192

165,165,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_CB

Norāda caurules materiālu, augstumu un diametru; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

14.9.

6203010300Sadzīves kanalizācijas pašteces cauruļvada akaSKAN_ELEM_####_####_#

Simbols

180,102,0

128,0,160

1

KNAKA

  Skataka, paredzēta sadzīves kanalizācijas tīklu apsaimniekošanai

14.10.

6203030200Sadzīves kanalizācijas spiedvada akaSKAN_ELEM_####_####_#

Simbols

90,90,0

128,0,160

1

SPKAKA

  Skataka, paredzēta sadzīves kanalizācijas spiedvada tīklu apsaimniekošanai

14.11.

6203030201Sadzīves kanalizācijas spiedvada aizbīdnis [3]SKAN_ELEM_####_####_#

Simbols

90,90,0

128,0,160

0

SPKAIZB

   

14.12.

6203010900Sadzīves kanalizācijas pašteces cauruļvada gala uzmava [4]SKAN_ELEM_####_####_#

Simbols

180,102,0

128,0,160

0

KNUZM

  Orientē perpendikulāri sadzīves kanalizācijas pašteces cauruļvada galam

14.13.

6203030700Sadzīves kanalizācijas spiedvada gala uzmava [4]SKAN_ELEM_####_####_#

Simbols

90,90,0

128,0,160

0

SPKUZM

  Orientē perpendikulāri sadzīves kanalizācijas spiedvada galam

14.14.

6203010500Sadzīves kanalizācijas pašteces cauruļvada tecēšanas virziens [3]SKAN_ELEM_####_####_#

Simbols

180,102,0

128,0,160

0

KANTEC

   

14.15.

6203030600Sadzīves kanalizācijas spiedvada tecēšanas virziens [3]SKAN_ELEM_####_####_#

Simbols

 

90,90,0

128,0,160

0

SPKTEC

   

14.16.

6203011100Sadzīves kanalizācijas pašteces cauruļvada diametra maiņa [4]SKAN_ELEM_####_####_#

Simbols

180,102,0

128,0,160

0

KANDIAM

  Norāda caurules diametra maiņas vietu. Simbolu novieto 45° leņķī pret komunikāciju

14.17.

6203030900Sadzīves kanalizācijas spiedvada diametra maiņa [4]SKAN_ELEM_####_####_#

Simbols

90,90,0

128,0,160

0

SPKDIAM

  Norāda caurules diametra maiņas vietu. Simbolu novieto 45° leņķī pret komunikāciju

14.18.

6203011000Sadzīves kanalizācijas cauruļvada izvads (avārijas)SKAN_ELEM_####_####_#

Simbols

180,102,0

128,0,160

1

KNIZVA

  Attēlo kopā ar sadzīves kanalizācijas pašteces cauruļvada apzīmējuma līniju

14.19.

6203030800Sadzīves kanalizācijas spiedvada pārsūknēšanas stacijas sūknis [3]SKAN_ELEM_####_####_#

Simbols

sūknis

90,90,0

128,0,160

0

SPSUKN

   

14.20.

6203010400Sadzīves kanalizācijas pašteces cauruļvada elementu apraksts un iznesuma līnijaSKAN_ELEM_PAST_TKST_#

Teksts, līnija

10.87

180,102,0

128,0,160

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_LB

Sadzīves kanalizācijas pašteces cauruļvada akas augstuma atzīmes un citu elementu aprakstošs teksts; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

14.21.

6203030300Sadzīves kanalizācijas spiedvada elementu apraksts un iznesuma līnijaSKAN_ELEM_SPDK_TKST_#

Teksts, līnija

10.88

90,90,0

128,0,160

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_LB

Sadzīves kanalizācijas spiedvada akas augstuma atzīmes un citu elementu aprakstošs teksts; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

14.22.

6203010700Sadzīves kanalizācijas virszemes objektu detalizācijas līnija (palīglīnija)SKAN_DETV_PAST_####_#

Līnija

180,102,0

128,0,160

0

 

ADTI_0

 Attēlo sadzīves kanalizācijas skatakas (lūkas), izsmeļamās bedres, objektus mērogā vai objektus, kuriem nav dots savs apzīmējums. Ja nepieciešams, izmanto sadzīves kanalizācijas pašteces cauruļvada elementu aprakstu un iznesuma līniju

14.23.

6203010750Sadzīves kanalizācijas pazemes objektu detalizācijas līnija (palīglīnija) [3]; [4]SKAN_DETP_PAST_####_#

Līnija

180,102,0

128,0,160

0

 

ADTI_2

 Izmanto tādu pazemes objektu attēlošanai, kuriem nav dots savs apzīmējums, piemēram, grodi. Ja nepieciešams, izmanto sadzīves kanalizācijas pašteces cauruļvada elementu aprakstu un iznesuma līniju.

14.24.

6203030500Sadzīves kanalizācijas spiedvada virszemes objektu detalizācijas līnija (palīglīnija)SKAN_DETV_SPDK_####_#

Līnija

90,90,0

128,0,160

0

 

ADTI_0

 Attēlo sadzīves kanalizācijas spiedvada skatakas (lūkas), objektus mērogā vai objektus, kuriem nav dots savs apzīmējums. Ja nepieciešams, izmanto sadzīves kanalizācijas spiedvada cauruļvada elementu aprakstu un iznesuma līniju

14.25.

6203030550Sadzīves kanalizācijas spiedvada pazemes objektu detalizācijas līnija (palīglīnija) [3]; [4]SKAN_DETP_SPDK_####_#

Līnija

90,90,0

128,0,160

0

 

ADTI_2

 Izmanto tādu pazemes objektu attēlošanai, kuriem nav dots savs apzīmējums, piemēram, grodi. Ja nepieciešams, izmanto sadzīves kanalizācijas spiedvada cauruļvada elementu aprakstu un iznesuma līniju

14.26.

6203011200Sadzīves kanalizācijas cauruļvada aizsargcauruleSKAN_ACRL_####_####_#

Līnija

180,102,0

128,0,160

0

 

ACRL

 Sadzīves kanalizācijas pašteces un spiedvada aizsargcaurule

14.27.

6203011300Sadzīves kanalizācijas cauruļvadu aizsargcauruļu apraksts un iznesuma līnijaSKAN_ACRL_####_TKST_#

Teksts, līnija

c.a.5.84

d200

180,102,0

128,0,160

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_CB

Aizsargcaurules diametra, materiāla apraksta un caurules virsmas augstuma teksts, cauruļu izvietojums u. c.; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

15.

6203040000Ražošanas kanalizācija

15.1.

6203040100Ražošanas kanalizācijas pašteces cauruļvadsRKAN_VADP_PAST_####_#

Līnija

165,124,0

128,0,160

0

 

RKAN_VADP_PAST

 Rūpnīcu, fabriku ražošanas šķidrumu aizvadīšana ar pašteci

15.2.

6203040200Ražošanas kanalizācijas pašteces cauruļvada apraksts un iznesuma līnijaRKAN_VADP_PAST_TKST_#

Teksts, līnija

t5.84

d200

165,124,0

128,0,160

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_CB

Teknes vai kanāla dibena absolūtais augstums, cauruļvada materiāls un diametrs. Teknes aprakstu attēlo pēc iespējas tuvāk kanalizācijas akai un kanalizācijas cauruļvadam, uz kuru tas attiecas. Ja vienā akā ienāk vairākas caurules un trūkst vietas, lai tās aprakstītu, tad tās numurē pulksteņa rādītāja virzienā, veic iznesumu uz brīvu, pēc iespējas tuvāku vietu un tabulas veidā apraksta akas un cauruļu raksturojošos lielumus: 1) akas gredzena augstumu; 2) cauruļu aprakstus atbilstoši numerācijai; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

15.3.

6203040300Ražošanas kanalizācijas pašteces cauruļvada (0,5 m un vairāk) ārējā kontūraRKAN_VADP_PAST_KONT_#

Līnija

165,124,0

128,0,160

0

 

ADTI_3

 Cauruļvadu ar diametru 500 mm un vairāk zīmē atbilstoši apvidū esošajai situācijai, saglabājot pamatapzīmējumu. Apzīmējumu nelieto, ja tas traucē attēlot citas komunikācijas un virszemes situāciju

15.4.

6203040400Ražošanas kanalizācijas spiedvadsRKAN_VADP_SPDK_####_#

Līnija

90,90,0

128,0,160

0

 

RKAN_VADP_SPDK

 Rūpnīcu, fabriku ražošanas šķidrumu aizvadīšana zem spiediena

15.5.

6203040500Ražošanas kanalizācijas spiedvada apraksts un iznesuma līnijaRKAN_VADP_SPDK_TKST_#

Teksts, līnija

c.a.6.44

d200

90,90,0

128,0,160

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_CB

Ražošanas kanalizācijas spiedvada caurules virsmas atzīmes teksts, caurules diametra un materiāla teksts; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

15.6.

6203040600Ražošanas kanalizācijas spiedvada (0,5 m un vairāk) ārējā kontūraRKAN_VADP_SPDK_KONT_#

Līnija

90,90,0

128,0,160

0

 

ADTI_3

 Cauruļvadu ar diametru 500 mm un vairāk zīmē atbilstoši apvidū esošajai situācijai, saglabājot pamatapzīmējumu. Apzīmējumu nelieto, ja tas traucē attēlot citas komunikācijas un virszemes situāciju

15.7.

6203040700Pamests ražošanas kanalizācijas cauruļvads [4]RKAN_VADP_NEDR_####_#

Līnija

192,192,192

165,165,0

0

 

RKAN_VADP_NEDR

 Pazemes ražošanas kanalizācijas cauruļvads, kas nedarbojas vai netiks izmantots

15.8.

6203040800Pamestā ražošanas kanalizācijas cauruļvada apraksts [4]RKAN_VADP_NEDR_TKST_#

Teksts, līnija

c.a.8.39

d200

192,192,192

165,165,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_CB

Caurules materiāla, caurules augstuma un diametra aprakstošais teksts; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

15.9.

6203040900Ražošanas kanalizācijas pašteces cauruļvada akaRKAN_ELEM_####_####_#

Simbols

165,124,0

128,0,160

1

RKAKA

  Skataka, paredzēta pašteces kanalizācijas tīklu apsaimniekošanai

15.10.

6203041000Ražošanas kanalizācijas spiedvada akaRKAN_ELEM_####_####_#

Simbols

90,90,0

128,0,160

1

RKSAKA

  Skataka, paredzēta ražošanas kanalizācijas spiedvada tīklu apsaimniekošanai

15.11.

6203041001Ražošanas kanalizācijas spiedvada aizbīdnis [3]RKAN_ELEM_####_####_#

Simbols

90,90,0

128,0,160

0

RSPKVENT

   

15.12.

6203041100Ražošanas kanalizācijas pašteces cauruļvada gala uzmava [4]RKAN_ELEM_####_####_#

Simbols

165,124,0

128,0,160

0

RKUZM

  Orientē perpendikulāri cauruļvada galam

15.13.

6203041200Ražošanas kanalizācijas spiedvada gala uzmava [4]RKAN_ELEM_####_####_#

Simbols

90,90,0

128,0,160

0

RSPKUZM

  Orientē perpendikulāri cauruļvada galam

15.14.

6203041300Ražošanas kanalizācijas pašteces cauruļvada tecēšanas virziens [3]RKAN_ELEM_####_####_#

Simbols

165,124,0

128,0,160

0

RKANTEC

   

15.15.

6203041400Ražošanas kanalizācijas spiedvada tecēšanas virziens [3]RKAN_ELEM_####_####_#

Simbols

90,90,0

128,0,160

0

RSPKTEC

   

15.16.

6203041500Ražošanas kanalizācijas pašteces cauruļvada diametra maiņa [4]RKAN_ELEM_####_####_#

Simbols

165,124,0

128,0,160

0

RKDIAM

  Norāda caurules diametra maiņas vietu. Simbolu novieto 45° leņķī pret komunikāciju

15.17.

6203041600Ražošanas kana-lizācijas spiedvada diametra maiņa [4]RKAN_ELEM_####_####_#

Simbols

90,90,0

128,0,160

0

RKSDIAM

  Norāda caurules diametra maiņas vietu. Simbolu novieto 45° leņķī pret komunikāciju

15.18.

6203041700Ražošanas kanalizācijas pašteces cauruļ-vada elementu apraksts un iznesuma līnijaRKAN_ELEM_PAST_TKST_#

Teksts, līnija

7.89

165,124,0

128,0,160

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_LB

Ražošanas kanalizācijas pašteces vada akas augstuma atzīmes un citu elementu aprakstošs teksts; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

15.19.

6203041800Ražošanas kanalizācijas spiedvada elementu apraksts un iznesuma līnijaRKAN_ELEM_SPDK_TKST_#

Teksts, līnija

10.88

90,90,0

128,0,160

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_LB

Ražošanas kanalizācijas spiedvada akas augstuma atzīmes un citu elementu aprakstošs teksts; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

15.20.

6203041900Ražošanas kanalizācijas pašteces cauruļvada virszemes objektu detalizācijas līnija (palīglīnija)RKAN_DETV_PAST_####_#

Līnija

165,124,0

128,0,160

0

 

ADTI_0

 Attēlo sadzīves kanalizācijas pašteces vada skatakas (lūkas), izsmeļamās bedres, objektus mērogā vai objektus, kuriem nav dots savs apzīmējums. Ja nepieciešams, izmanto ražošanas kanalizācijas pašteces cauruļvada elementu aprakstu un iznesuma līniju

15.21.

6203041950Ražošanas kanalizācijas pašteces cauruļvada pazemes objektu detalizācijas palīglīnija [3]; [4]RKAN_DETP_PAST_####_#

Līnija

165,124,0

128,0,160

0

 

ADTI_2

 Izmanto tādu pazemes objektu attēlošanai, kuriem nav dots savs apzīmējums. Ja nepieciešams, izmanto ražošanas kanalizācijas pašteces cauruļvada elementu aprakstu un iznesuma līniju

15.22.

6203042000Ražošanas kanalizācijas spiedvada virszemes objektu detalizācijas līnija (palīglīnija)RKAN_DETV_SPDK_####_#

Līnija

90,90,0

128,0,160

0

 

ADTI_0

 Attēlo sadzīves kanalizācijas spiedvada skatakas (lūkas), objektus mērogā vai objektus, kuriem nav dots savs apzīmējums. Ja nepieciešams, izmanto ražošanas kanalizācijas spiedvada elementu aprakstu un iznesuma līniju

15.23.

6203042050Ražošanas kanalizācijas spiedvada pazemes objektu detalizācijas palīglīnija [3]; [4]RKAN_DETP_SPDK_####_#

Līnija

90,90,0

128,0,160

0

 

ADTI_2

 Izmanto tādu pazemes objektu attēlošanai, kuriem nav dots savs apzīmējums. Ja nepieciešams, izmanto ražošanas kanalizācijas spiedvada elementu aprakstu un iznesuma līniju

15.24.

6203042100Ražošanas kanalizācijas cauruļvada aizsargcauruleRKAN_ACRL_####_####_#

Līnija

165,124,0

128,0,160

0

 

ACRL

 Ražošanas kanalizācijas pašteces un spiedvada aizsargcaurule

15.25.

6203042200Ražošanas kanalizācijas cauruļvadu aizsargcauruļu apraksts un iznesuma līnijaRKAN_ACRL_####_TKST_#

Teksts, līnija

c.a.5.84

d200

165,124,0

128,0,160

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_CB

Aizsargcaurules diametra, materiāla apraksta un caurules virsmas augstuma teksts, cauruļu izvietojums u. c.; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

16.

6203020000Lietus kanalizācija

16.1.

6203020100Lietus kanalizācijas pašteces cauruļvadsLKAN_VADP_PAST_####_#

Līnija

150,92,0

128,0,160

0

 

LKAN_VADP_PAST

 Caurule lietus ūdens novadīšanai ar pašteci

16.2.

6203020700Lietus kanalizācijas pašteces cauruļvada apraksts un iznesuma līnijaLKAN_VADP_PAST_TKST_#

Teksts, līnija

t5.84

d200

150,92,0

128,0,160

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_CB

Teknes vai kanāla dibena absolūtais augstums, cauruļvada materiāls un diametrs. Teknes aprakstu attēlo pēc iespējas tuvāk kanalizācijas akai un kanalizācijas cauruļvadam, uz kuru tas attiecas. Ja vienā akā ienāk vairākas caurules un trūkst vietas, lai tās aprakstītu, tad tās numurē pulksteņa rādītāja virzienā, veic iznesumu uz brīvu, pēc iespējas tuvāku vietu un tabulas veidā apraksta akas un cauruļu raksturojošos lielumus: 1) akas gredzena augstumu; 2) cauruļu aprakstus atbilstoši numerācijai; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

16.3.

6203020200Lietus kanalizācijas pašteces cauruļvada (0,5 m un vairāk) ārējā kontūraLKAN_VADP_PAST_KONT_#

Līnija

150,92,0

128,0,160

0

 

ADTI_3

 Cauruļvadu ar diametru 500 mm un vairāk zīmē atbilstoši apvidū esošajai situācijai, saglabājot pamatapzīmējumu. Apzīmējumu nelieto, ja tas traucē attēlot citas komunikācijas un virszemes situāciju

16.4.

6203020900Lietus kanalizācijas spiedvadsLKAN_VADP_SPDK_####_#

Līnija

90,90,0

128,0,160

0

 

LKAN_VADP_
SPDK

 Vads lietus ūdens novadīšanai zem spiediena

16.5.

6203021000Lietus kanalizācijas spiedvada apraksts un iznesuma līnijaLKAN_VADP_SPDK_TKST_#

Teksts, līnija

c.a.6.44

d200

90,90,0

128,0,160

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_CB

Lietus kanalizācijas spiedvada caurules virsmas augstuma atzīme, cauruļvadu materiāls un iekšējais diametrs; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

16.6.

6203021100Lietus kanalizācijas spiedvada (0,5 m un vairāk) ārējā kontūraLKAN_VADP_SPDK_KONT_#

Līnija

90,90,0

128,0,160

0

 

ADTI_3

 Cauruļvadu ar diametru 500 mm un vairāk zīmē atbilstoši apvidū esošajai situācijai, saglabājot pamatapzīmējumu. Apzīmējumu nelieto, ja tas traucē attēlot citas komunikācijas un virszemes situāciju

16.7.

6203022600Pamests lietus kanalizācijas cauruļvads [4]LKAN_VADP_NEDR_####_#

Līnija

192,192,192

165,165,0

0

 

LKAN_VADP_NEDR

 Pazemes lietus kanalizācijas cauruļvads, kas nedarbojas vai netiks izmantots

16.8.

6203022700Pamestā lietus kanalizācijas cauruļvada apraksts un iznesuma līnija [4]LKAN_VADP_NEDR_TKST_#

Teksts, līnija

c.a.8.39

d200

192,192,192

165,165,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_CB

Caurules materiāla, caurules augstuma un diametra aprakstošais teksts; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

16.9.

6203021200Lietus kanalizācijas līnijveida resteLKAN_REST_####_####_#

Līnija

150,92,0

128,0,160

0

 

ADTI_0

 Lietus un sniega kušanas ūdeņu uztveršanai un novadīšanai. Tiek attēlota ar divām paralēlām līnijām 0,4 m attālumā viena no otras un perpendikulārām līnijām 0,3 m attālumā. Ja nepieciešams, aprakstam izmanto lietus kanalizācijas pašteces cauruļvada elementu aprakstošo tekstu un iznesuma līniju

16.10.

6203020300Lietus kanalizācijas akaLKAN_ELEM_####_####_#

Simbols

150,92,0

128,0,160

1

LKAKA

  Skataka, kas paredzēta lietus kanalizācijas tīklu apsaimniekošanai

16.11.

6203021300Lietus kanalizācijas spiedvada akaLKAN_ELEM_####_####_#

Simbols

90,90,0

128,0,160

1

LSPKAKA

  Skataka, kas paredzēta lietus kanalizācijas tīklu apsaimniekošanai

16.12.

6203020400Lietus kanalizācijas gūlijaLKAN_ELEM_####_####_#

Simbols

150,92,0

128,0,160

1

KGULIJA

  Lietus un sniega kušanas ūdeņu uztveršanai un novadīšanai

16.13.

6203021400Lietus kanalizācijas gūlija apaļāLKAN_ELEM_####_####_#

Simbols

150,92,0

128,0,160

1

AGULIJA

  Lietus un sniega kušanas ūdeņu uztveršanai un novadīšanai

16.14.

6203021500Lietus kanalizācijas ievads no ēkasLKAN_ELEM_####_####_#

Simbols

LK

150,92,0

128,0,160

0

LK

  Lietus un sniega kušanas ūdeņu uztveršanai un novadīšanai no jumtiem – ievads zemē

16.15.

6203021600Lietus kanalizācijas cauruļvada izvads (avārijas)LKAN_ELEM_####_####_#

Simbols

150,92,0

128,0,160

1

LKIZVAD

  Attēlo kopā ar lietus kanalizācijas pašteces cauruļvada apzīmējuma līniju

16.16.

6203020600Lietus kanalizācijas tecēšanas virziens [3]LKAN_ELEM_####_####_#

Simbols

150,92,0

128,0,160

0

LIETEC

   

16.17.

6203021700Lietus kanalizācijas spiedvada tecēšanas virziens [3]LKAN_ELEM_####_####_#

Simbols

90,90,0

128,0,160

0

LSPKTEC

   

16.18.

6203021800Lietus kanalizācijas pašteces cauruļvada diametra maiņa [4]LKAN_ELEM_####_####_#

Simbols

150,92,0

128,0,160

0

LKDIAM

  Norāda caurules diametra maiņas vietu. Simbolu novieto 45° leņķī pret komunikāciju

16.19.

6203021900Lietus kanalizācijas spiedvada diametra maiņa [4]LKAN_ELEM_####_####_#

Simbols

90,90,0

128,0,160

0

LKSDIAM

  Norāda caurules diametra maiņas vietu. Simbolu novieto 45° leņķī pret komunikāciju

16.20.

6203022000Lietus kanali-zācijas pašteces cauruļvada gala uzmava [4]LKAN_ELEM_####_####_#

Simbols

150,92,0

128,0,160

0

LKUZM

  Orientē perpendikulāri vada galam

16.21.

6203022100Lietus kanalizācijas spiedvada gala uzmava [4]LKAN_ELEM_####_####_#

Simbols

90,90,0

128,0,160

0

LSPKUZM

  Orientē perpendikulāri vada galam

16.22.

6203020800Lietus kanalizācijas pašteces cauruļvada virszemes objektu detalizācijas līnija (palīglīnija)LKAN_DETV_PAST_####_#

Līnija

150,92,0

128,0,160

0

 

ADTI_0

 Lietus pašteces kanalizācijas virszemes būvju detalizētai attēlošanai atbilstoši apvidū esošajai situācijai (kameras, lūkas); ja nepieciešams, izmanto pašteces lietus kanalizācijas elementu aprakstu un iznesuma līniju

16.23.

6203020850Lietus kanalizācijas pašteces pazemes objektu detalizācijas līnija (palīglīnija) [3]; [4]LKAN_DETP_PAST_####_#

Līnija

150,92,0

128,0,160

0

 

ADTI_2

 Izmanto tādu pazemes objektu attēlošanai, kuriem nav dots savs apzīmējums, piemēram, grodi; ja nepieciešams, izmanto pašteces lietus kanalizācijas elementu aprakstu un iznesuma līniju

16.24.

6203022200Lietus kanalizācijas spiedvada virszemes objektu detalizācijas līnija (palīglīnija)LKAN_DETV_SPDK_####_#

Līnija

90,90,0

128,0,160

0

 

ADTI_0

 Lietus spiedkanalizācijas virszemes būvju detalizētai attēlošanai atbilstoši apvidū esošajai situācijai (kameras, lūkas); ja nepieciešams, izmanto lietus kanalizācijas spiedvada elementu aprakstu un iznesuma līniju

16.25.

6203022200Lietus kanalizācijas spiedvada pazemes objektu detalizācijas līnija (palīglīnija) [3]; [4]LKAN_DETP_SPDK_####_#

Līnija

90,90,0

128,0,160

0

 

ADTI_2

 Izmanto tādu pazemes objektu attēlošanai, kuriem nav dots savs apzīmējums, piemēram, grodi; ja nepieciešams, izmanto lietus kanalizācijas spiedvada elementu aprakstu un iznesuma līniju

16.26.

6203020500Lietus kanalizācijas pašteces cauruļvada elementu apraksts un iznesuma līnijaLKAN_ELEM_PAST_TKST_#

Teksts, līnija

8.84

150,92,0

128,0,160

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_LB

Akas, restes un citu elementu aprakstošais teksts; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

16.27.

6203022300Lietus kanalizācijas spiedvada elementu apraksts un iznesuma līnijaLKAN_ELEM_SPDK_TKST_#

Teksts, līnija

10.88

90,90,0

128,0,160

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_LB

Akas un citu elementu aprakstošais teksts; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

16.28.

6203022400Lietus kanalizācijas cauruļvada aizsargcauruleLKAN_ACRL_####_####_#

Līnija

150,92,0

128,0,160

0

 

ACRL

 Lietus kanalizācijas pašteces un spiedvada aizsargcaurule

16.29.

6203022500Lietus kanalizācijas cauruļvadu aizsargcauruļu apraksts un iznesuma līnijaLKAN_ACRL_####_TKST_#

Teksts, līnija

c.a.5.84

d200

150,92,0

128,0,160

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_CB

Vada aizsargcaurules diametra, materiāla apraksta un caurules virsmas augstuma teksts, cauruļu izvietojums u. c.; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

17.

6204000000Ūdensapgādes tīkli

17.1.

6204010000Ūdensvads virszemesUDTK_VADV_UDEN_####_#

Līnija

0,254,160

0,0,0

1

 

UDTK_VADV_UDEN

  

17.2.

6204090000Virszemes ūdensvada apraksts un iznesuma līnijaUDTK_VADV_UDEN_TKST_#

Teksts, līnija

c.a.13.49

d90

0,254,160

0,0,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_CB

Cauruļvada augšas augstums un diametrs; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju. Ūdensvadam, kuram nav dzeramā ūdens kvalitāte, norāda izmantošanas mērķi (tehniskais, lauksaimniecības, ugunsdzēsības u. tml.)

17.3.

6204020000Ūdensvada (0,5 m un vairāk) ārējā kontūra (virszemes)UDTK_VADV_UDEN_KONT_#

Līnija

0,254,160

0,0,0

1

 

ADTI_3

 Cauruļvadu ar diametru 500 mm un vairāk zīmē atbilstoši apvidū esošajai situācijai, saglabājot pamatapzīmējumu. Apzīmējumu nelieto, ja tas traucē attēlot citas komunikācijas un virszemes situāciju

17.4.

6204130000Ūdensvads (pazemes)UDTK_VADP_UDEN_####_#

Līnija

0,254,160

0,255,0

0

 

UDTK_VADP_UDEN

  

17.5.

6204140000Pazemes ūdensvada apraksts un iznesuma līnijaUDTK_VADP_UDEN_TKST_#

Teksts, līnija

c.a.3.66

d45

0,254,160

0,255,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_CB

Cauruļvada augšas augstums, cauruļvada materiāls un diametrs; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju. Ūdensvadam, kuram nav dzeramā ūdens kvalitāte, norāda izmantošanas mērķi (tehniskais, lauksaimniecības, ugunsdzēsības u. tml.)

17.6.

6204150000Ūdensvada (0,5 m un vairāk) ārējā kontūra (pazemes)UDTK_VADP_UDEN_KONT_#

Līnija

0,254,160

0,255,0

0

 

ADTI_3

 Cauruļvadu ar diametru 500 mm un vairāk zīmē atbilstoši apvidū esošajai situācijai, saglabājot pamatapzīmējumu. Apzīmējumu nelieto, ja tas traucē attēlot citas komunikācijas un virszemes situāciju

17.7.

6204100000Ūdensvada palīglīnija (virszemes detalizācija)UDTK_DETV_####_####_#

Līnija

0,254,160

0,255,0

0

 

ADTI_0

 Ūdensvada virszemes būvju detalizētai attēlošanai mērogā (kameras, lūkas, grodi). Aprakstam izmanto ūdenstīklu elementu tekstu un iznesuma līniju

17.8.

6204160000Ūdensvada palīglīnija (pazemes detalizācija) [3]; [4]UDTK_DETP_####_####_#

Līnija

0,254,160

0,255,0

0

 

ADTI_2

 Ūdensvada pazemes būvju detalizētai attēlošanai mērogā (kameras, lūkas, grodi). Aprakstam izmanto ūdenstīklu elementu tekstu un iznesuma līniju

17.9.

6204240000Pamests pazemes ūdensvads [4]UDTK_VADP_NEDR_####_#

Līnija

192,192,192

165,165,0

0

 

UDTK_VADP_NEDR

 Pazemes ūdensvads, kas nedarbojas vai netiks izmantots

17.10.

6204240100Pamestā pazemes ūdensvada apraksts un iznesuma līnija [4]UDTK_VADP_NEDR_TKST_#

Teksts, līnija

c.a.8.39

d200

192,192,192

165,165,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_CB

Caurules materiāla, caurules augstuma un diametra aprakstošais teksts; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

17.11.

6204250000Pamests virszemes ūdensvads [4]UDTK_VADV_NEDR_####_#

Līnija

192,192,192

165,165,0

2

 

UDTK_VADV_NEDR

 Virszemes ūdensvads, kas nedarbojas vai netiks izmantots

17.12.

6204250100Pamestā virszemes ūdensvada apraksts un iznesuma līnija [4]UDTK_VADV_NEDR_TKST_#

Teksts, līnija

c.a.8.39

d200

192,192,192

165,165,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_CB

Caurules materiāla, caurules augstuma un diametra aprakstošais teksts; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

17.13.

6204030000Aizbīdnis (ventilis)UDTK_ELEM_####_####_#

Simbols

0,254,160

0,255,0

1

UDVENT

   

17.14.

6204040000Ūdensvada akaUDTK_ELEM_####_####_#

Simbols

0,254,160

0,255,0

1

UDAKA

  Skataka, kas paredzēta ūdensvada tīklu apsaimniekošanai

17.15.

6204050000Hidrants (akā)UDTK_ELEM_####_####_#

Simbols

0,254,160

0,255,0

1

UDHIDR

  Ierīce ūdens ņemšanai no ūdensvadu tīkla ugunsdzēsības un laistīšanas vajadzībām

17.16.

6204050100Hidrants (virszemes)UDTK_ELEM_####_####_#

Simbols

0,254,160

0,255,0

1

UHIDRV

  Ierīce ūdens ņemšanai no ūdensvadu tīkla ugunsdzēsības un laistīšanas vajadzībām

17.17.

6204050200Hidrants (pazemes) [3]UDTK_ELEM_####_####_#

Simbols

0,254,160

0,255,0

1

UHIDRP

  Ierīce ūdens ņemšanai no ūdensvadu tīkla ugunsdzēsības un laistīšanas vajadzībām

17.18.

6204170000Ūdensvada izvads (avārijas) [3]UDTK_ELEM_####_####_#

Simbols

0,254,160

0,255,0

1

UDIZVA

  Attēlo kopā ar pazemes ūdensvada apzīmējumu

17.19.

6204180000Rokas pumpisUDTK_ELEM_####_####_#

Simbols

0,254,160

0,255,0

0

PUMPIS

   

17.20.

6204070000Spiedūdens pumpisUDTK_ELEM_####_####_#

Simbols

0,254,160

0,255,0

0

SPUMP

   

17.21.

6204080000Ūdens krānsUDTK_ELEM_####_####_#

Simbols

0,254,160

0,255,0

1

UDKRAN

   

17.22.

6204190000Ūdens tecēšanas virziens [3]UDTK_ELEM_####_####_#

Simbols

0,254,160

0,255,0

0

UDVTEC

   

17.23.

6204200000Pazemes ūdensvada gala uzmava [4]UDTK_ELEM_####_####_#

Simbols

0,254,160

0,255,0

0

UDPUZM

  Orientē perpendikulāri cauruļvada galam

17.24.

6204210000Virszemes ūdensvada gala uzmava [4]UDTK_ELEM_####_####_#

Simbols

0,254,160

0,0,0

1

UDVUZM

  Orientē perpendikulāri cauruļvada galam

17.25.

6204220000Pazemes ūdensvada diametra maiņa [4]UDTK_ELEM_####_####_#

Simbols

0,254,160

0,255,0

0

UDPDIAM

  Norāda caurules diametra maiņas vietu. Simbolu novieto 45° leņķī pret komunikāciju

17.26.

6204230000Virszemes ūdensvada diametra maiņa [4]UDTK_ELEM_####_####_#

Simbols

0,254,160

0,0,0

1

UDVDIAM

  Norāda caurules diametra maiņas vietu. Simbolu novieto 45° leņķī pret komunikāciju

17.27.

5208200100Artēziskais urbums (aka)UDTK_ELEM_####_####_#

Simbols

0,254,160

0,255,0

0

ARTAKA

  Artēziskās akas un dziļurbumi. Pie apzīmējuma norāda zemes virsmas augstumu

17.28.

5208200700Ūdens apgādes urbums (spice)UDTK_ELEM_####_####_#

Simbols

0,254,160

0,255,0

0

UDURB

  Ūdens ņemšanas akas saimnieciskām vai rūpnieciskām vajadzībām. Pie apzīmējuma norāda zemes virsmas augstumu

17.29.

5208200200Dzeramā ūdens akaUDTK_ELEM_####_####_#

Simbols

0,254,160

0,255,0

0

DZAKA

  Pie apzīmējuma pieraksta zemes virsmas augstumu, kas noteikts pie akas. Akas raksturojumu plānos jānorāda tikai pēc papildu pieprasījuma. Akas dziļumu līdz ūdens līmenim un līdz dibenam norāda tikai šahtveida akām. Aprakstam izmanto ūdenstīklu elementu tekstu un iznesuma līniju. Nojumes virs akām ar grieztuvi vai rokas sūkni nav jānorāda

17.30.

5208200400Ūdenssūknis ūdenstilpē, ūdenstecē [3]UDTK_ELEM_####_####_#

Simbols

0,254,160

0,255,0

0

UDSUKN

   

17.31.

6204060000StrūklakaUDTK_ELEM_####_####_#

Simbols

0,254,160

0,255,0

0

STRUKL

  Attēlo ar ārpusmēroga apzīmējumu vai mērogā kā atsevišķu kontūru, izmantojot būvdetaļas apzīmējumu, kurā norāda strūklakas apzīmējumu

17.32.

6204060000Ūdenstīklu elementu apraksts un iznesuma līnijaUDTK_ELEM_####_TKST_#

Teksts, līnija

2.54

0,254,160

0,255,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_LB

Ventiļa, ūdens tīkla akas, hidranta vāka augstums; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

17.33.

6204110000Ūdensvada aizsargcauruleUDTK_ACRL_####_####_#

Līnija

0,254,160

0,255,0

0

 

ACRL

 Ūdensvada aizsargcaurule

17.34.

6204120000Ūdensvada aizsargcauruļu apraksts un iznesuma līnijaUDTK_ACRL_####_TKST_#

Teksts, līnija

c.a.3.66

d500

0,254,160

0,255,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_CB

Ūdensvada aizsargcaurules diametra, caurules virsmas atzīmes un materiāla apraksta teksts, cauruļu izvietojums u. c.; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

18.

6205000000Siltumtīkli

18.1.

6205040000Virszemes siltumtraseSILT_VADV_UDEN_####_#

Līnija

0,195,195

0,0,0

0

 

SILT_VADV_UDEN

  

18.2.

6205070000Virszemes siltumtīklu apraksts un iznesuma līnijaSILT_VADV_UDEN_TKST_#

Teksts, līnija

13.88

2d50

0,195,195

0,0,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_CB

Cauruļvada augšas augstums un diametrs; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

18.3.

6205030000Virszemes siltumtrases kanāls, kamera (detalizācija)SILT_VADV_UDEN_TKAM_#

Līnija

0,195,195

0,0,0

0

 

ADTI_0

 Siltumtrases būvju detalizētai attēlošanai atbilstoši apvidū esošajai situācijai (kameras, lūkas, grodi)

18.4.

6205010000Pazemes siltumtraseSILT_VADP_UDEN_####_#

Līnija

0,195,195

255,0,255

0

 

SILT_VADP_UDEN

  

18.5.

6205010100Pazemes siltumtīklu apraksts un iznesuma līnijaSILT_VADP_UDEN_TKST_#

Teksts, līnija

5.23

2d50

0,195,195

255,0,255

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_CB

Cauruļvada augšas augstums un diametrs; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

18.6.

6205020000Siltumtrases pazemes kanāls, kamera (detalizācija) [3]; [4]SILT_VADP_UDEN_TKAM_#

Līnija

0,195,195

255,0,255

0

 

ADTI_2

 Attēlo pazemes bezkanāla vada ārējo kontūru mērogā atbilstoši apvidū esošajai situācijai, saglabājot pamatapzīmējumu. Apzīmējumu nelieto, ja tas traucē attēlot citas komunikācijas un virszemes situāciju. Aprakstam izmanto pazemes siltumtīklu tekstu un iznesuma līniju

18.7.

6205020100Pazemes siltumtrases bezkanālu vadu ārējā kontūraSILT_VADP_UDEN_KONT_#

Līnija

0,195,195

255,0,255

0

 

ADTI_3

 Attēlo pazemes kameras, kanāla malu atbilstoši apvidū esošajai situācijai. Aprakstam izmanto pazemes siltumtīklu tekstu un iznesuma līniju

18.8.

6205090200Siltumsūkņa vadsSILT_VADP_SUKN_####_#

Līnija

0,195,195

255,0,255

0

 

SILT_VADP_SUKN

  

18.9.

6205090300Siltumsūkņa vada apraksts un iznesuma līnijaSILT_VADP_SUKN_TKST_#

Teksts, līnija

4.75

2d50

0,195,195

255,0,255

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_CB

Cauruļvada augšas absolūtais augstums un diametrs; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

18.10.

6205090400Siltumsūkņa vadu teritorijas kontūraSILT_VADP_SUKN_KONT_#

Līnija

0,195,195

255,0,255

1

 

ADTI_1

 Ja nepieciešams, izmanto siltumsūkņa vada aprakstu un iznesuma līniju

18.11.

6205080100Siltumtīklu drenāžaSILT_VADP_DREN_####_#

Līnija

0,195,195

255,0,255

0

 

SILT_VADP_DREN

  

18.12.

6205080500Siltumtīklu drenāžas apraksts un iznesuma līnijaSILT_VADP_DREN_TKST_#

Teksts, līnija

3.99

2d50

0,195,195

255,0,255

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_CB

Cauruļvada augšas augstums un diametrs; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

18.13.

6205050000Siltumtīkla akaSILT_ELEM_####_####_#

Simbols

0,195,195

255,0,255

1

STAKA

  Skataka, kas paredzēta siltumtīklu apsaimniekošanai

18.14.

6205080200Siltumtīkla drenāžas akaSILT_ELEM_####_####_#

Simbols

0,195,195

255,0,255

1

SDRAKA

   

18.15.

6205050100Siltumtīkla ventilisSILT_ELEM_####_####_#

Simbols

0,195,195

255,0,255

1

STVENT

   

18.16.

6205050600Pazemes siltumtīkla gala uzmava [4]SILT_ELEM_####_####_#

Simbols

0,195,195

255,0,255

0

STUZM

  Orientē perpendikulāri vada galam

18.17.

6205100000Virszemes siltumtīkla gala uzmava [4]SILT_ELEM_####_####_#

Simbols

0,195,195

0,0,0

1

STVUZM

  Orientē perpendikulāri vada galam

18.18.

6205080600Siltumtīkla drenāžas gala uzmava [4]SILT_ELEM_####_####_#

Simbols

0,195,195

255,0,255

0

SDRUZM

  Orientē perpendikulāri vada galam

18.19.

6205090100Siltumsūkņa urbumsSILT_ELEM_####_####_#

Simbols

0,195,195

255,0,255

0

STSKURB

   

18.20.

6205060000Siltumtīklu elementu apraksts un iznesuma līnijaSILT_ELEM_####_TKST_#

Teksts, līnija

6.88

0,195,195

255,0,255

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_LB

Aku, ventiļa augstumi un citu siltumtīklu elementu apraksts; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

18.21.

6205090500Pamests pazemes siltumtīkls [4]SILT_VADP_NEDR_####_#

Līnija

192,192,192

165,165,0

0

 

SILT_VADP_NEDR

 Pazemes siltumtīkls, kas nedarbojas vai netiks izmantots

18.22.

6205090600Pamestā pazemes siltumtīkla apraksts un iznesuma līnija [4]SILT_VADP_NEDR_TKST_#

Teksts, līnija

c.a.8.39

d200

192,192,192

165,165,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_CB

Caurules materiāls, augstums un diametrs; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

18.23.

6205090700Pamests virszemes siltumtīkls [4]SILT_VADV_NEDR_####_#

Līnija

192,192,192

165,165,0

2

 

SILT_VADV_NEDR

 Virszemes siltumtīkls, kas nedarbojas vai netiks izmantots

18.24.

6205090800Pamestā virszemes siltumtīkla apraksts un iznesuma līnija [4]SILT_VADV_NEDR_TKST_#

Teksts, līnija

c.a.22.39

d200

192,192,192

165,165,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_CB

Caurules materiāls, augstums un diametrs; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

19.

6206000000Gāze

19.1.

6206010100Pazemes zemspiediena gāzes vadsGAZE_VADP_ZSPD_####_#

Līnija

255,0,0

180,0,0

0

 

GAZE_VADP_ZSPD

 Pazemes gāzes vads, kurā spiediens ir līdz 0,05 bar

19.2.

6206030100Pazemes zemspiediena gāzes vada apraksts un iznesuma līnijaGAZE_VADP_ZSPD_TKST_#

Teksts, līnija

c.a.5.82

met d40

255,0,0

180,0,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_CB

Pazemes zemspiediena gāzes vada caurules materiāla, ieguldīšanas dziļuma un diametra aprakstošais teksts; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

19.3.

6206010200Virszemes zemspiediena gāzes vadsGAZE_VADV_ZSPD_####_#

Līnija

255,0,0

0,0,0

1

 

GAZE_VADV_ZSPD

 Virszemes zemspiediena gāzes vads, kurā spiediens ir līdz 0,05 bar

19.4.

6206030200Virszemes zemspiediena gāzes vada apraksts un iznesuma līnijaGAZE_VADV_ZSPD_TKST_#

Teksts, līnija

c.a.9.82

met d40

255,0,0

0,0,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_CB

Virszemes zemspiediena gāzes vada caurules materiāla, caurules augšas augstuma un diametra aprakstošais teksts; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

19.5.

6206010300Pazemes vidēja spiediena gāzes vads (0,05–0,1 bar)GAZE_VADP_VSP1_####_#

Līnija

255,0,0

180,0,0

0

 

GAZE_VADP_VSP1

 Pazemes vidēja spiediena gāzes vads, kurā spiediens ir no 0,05 bar līdz 0,1 bar

19.6.

6206030300Pazemes vidēja spiediena gāzes vada (0,05–0,1 bar) apraksts un iznesuma līnijaGAZE_VADP_VSP1_TKST_#

Teksts, līnija

c.a.5.82

met d90

255,0,0

180,0,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_CB

Pazemes vidēja spiediena (0,05–0,1 bar) gāzes vada caurules materiāla, ieguldīšanas dziļuma un diametra aprakstošais teksts; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

19.7.

6206010350Pazemes vidēja spiediena gāzes vads (0,1–4 bar)GAZE_VADP_VSP2_####_#

Līnija

255,0,0

180,0,0

0

 

GAZE_VADP_
VSP2

 Pazemes gāzes vads, kurā spiediens ir no 0,1 bar līdz 4 bar

19.8.

6206030350Pazemes vidēja spiediena gāzes vada (0,1–4 bar) apraksts un iznesuma līnijaGAZE_VADP_VSP2_TKST_#

Teksts, līnija

c.a.5.82

met d90

255,0,0

180,0,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_CB

Pazemes vidēja spiediena (0,1–4 bar) gāzes vada caurules materiāla, ieguldīšanas dziļuma un diametra aprakstošais teksts; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

19.9.

6206010400Virszemes vidēja spiediena gāzes vads (0,05–0,1 bar)GAZE_VADV_VSP1_####_#

Līnija

255,0,0

0,0,0

1

 

GAZE_VADV_
VSP1

 Pazemes vidēja spiediena gāzes vads, kurā spiediens ir no 0,05 bar līdz 0,1 bar

19.10.

6206030400Virszemes vidēja spiediena gāzes vada (0,05–0,1 bar) apraksts un iznesuma līnijaGAZE_VADV_VSP1_TKST_#

Teksts, līnija

c.a.12.42

met d60

255,0,0

0,0,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_CB

Virszemes vidēja spiediena gāzes vada caurules materiāla, caurules augšas augstuma un diametra aprakstošais teksts; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

19.11.

6206010450Virszemes vidēja spiediena gāzes vads (0,1–4 bar)GAZE_VADV_VSP2_####_#

Līnija

255,0,0

0,0,0

1

 

GAZE_VADV_
VSP2

 Virszemes gāzes vads, kurā spiediens ir no 0,1 bar līdz 4 bar

19.12.

6206030450Virszemes vidēja spiediena gāzes vada (0,1–4 bar) apraksts un iznesuma līnijaGAZE_VADV_VSP2_TKST_#

Teksts, līnija

c.a.12.42

 met d60

255,0,0

0,0,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_CB

Virszemes vidēja spiediena gāzes vada caurules materiāla, caurules augšas augstuma un diametra aprakstošais teksts; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

19.13.

6206010500Pazemes augstā spiediena gāzes vads (I klase)GAZE_VADP_ASP1_####_#

Līnija

255,0,0

180,0,0

0

 

GAZE_VADP_
ASP1

 I klases pazemes gāzes vads, kurā spiediens ir no 4 bar līdz 6 bar

19.14.

6206030500Pazemes I klases augstā spiediena gāzes vada apraksts un iznesuma līnijaGAZE_VADP_ASP1_TKST_#

Teksts, līnija

c.a.5.82

met d90

255,0,0

180,0,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_CB

I klases pazemes gāzes vada caurules materiāla, caurules ieguldīšanas dziļuma un diametra aprakstošais teksts; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

19.15.

6206010600Pazemes augstā spiediena gāzes vads (II klase)GAZE_VADP_ASP2_####_#

Līnija

255,0,0

180,0,0

0

 

GAZE_VADP_
ASP2

 II klases pazemes gāzes vads, kurā spiediens ir no 6 bar līdz 12 bar

19.16.

6206030600Pazemes II klases augstā spiediena gāzes vada apraksts un iznesuma līnijaGAZE_VADP_ASP2_TKST_#

Teksts, līnija

c.a.5.82

met d90

255,0,0

180,0,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_CB

II klases pazemes gāzes vada caurules materiāla, caurules ieguldīšanas dziļuma un diametra aprakstošais teksts; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

19.17.

6206010700Pazemes augstā spiediena gāzes vads (III klase)GAZE_VADP_ASP3_####_#

Līnija

255,0,0

180,0,0

0

 

GAZE_VADP_
ASP3

 III klases pazemes gāzes vads, kurā spiediens ir no 12 bar līdz 16 bar

19.18.

6206030700Pazemes III klases augstā spiediena gāzes vada apraksts un iznesuma līnijaGAZE_VADP_ASP3_TKST_#

Teksts, līnija

c.a.5.82

met d90

255,0,0

180,0,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_CB

III klases pazemes gāzes vada caurules materiāla, caurules ieguldīšanas dziļuma un diametra aprakstošais teksts; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

19.19.

6206010800Virszemes augstā spiediena gāzes vads (I )klaseGAZE_VADV_ASP1_####_#

Līnija

255,0,0

0,0,0

1

 

GAZE_VADV_
ASP1

 I klases virszemes gāzes vads, kurā spiediens ir no 4 bar līdz 6 bar

19.20.

6206030800Virszemes I klases augstā spiediena gāzes vada apraksts un iznesuma līnijaGAZE_VADV_ASP1_TKST_#

Teksts, līnija

c.a.12.42

met d90

255,0,0

0,0,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_CB

I klases virszemes gāzes vada caurules materiāla, caurules augšas augstuma un diametra aprakstošais teksts; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

19.21.

6206010900Virszemes augstā spiediena gāzes vads (II klase)GAZE_VADV_ASP2_####_#

Līnija

255,0,0

0,0,0

1

 

GAZE_VADV_ASP2

 II klases virszemes gāzes vads, kurā spiediens ir no 6 bar līdz 12 bar

19.22.

6206030900Virszemes II klases augstā spiediena gāzes vada apraksts un iznesuma līnijaGAZE_VADV_ASP2_TKST_#

Teksts, līnija

c.a.12.42

met d90

255,0,0

0,0,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_CB

II klases virszemes gāzes vada caurules materiāla, caurules augšas augstuma un diametra aprakstošais teksts; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

19.23.

6206011000Virszemes augstā spiediena gāzes vads (III klase)GAZE_VADV_ASP3_####_#

Līnija

255,0,0

0,0,0

1

 

GAZE_VADV_ASP3

 III klases virszemes gāzes vads, kurā spiediens ir no 12 bar līdz 16 bar

19.24.

6206031000Virszemes III klases augstā spiediena gāzes vada apraksts un iznesuma līnijaGAZE_VADV_ASP3_TKST_#

Teksts, līnija

c.a.12.42

met d90

255,0,0

0,0,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_CB

III klases virszemes gāzes vada caurules materiāla, caurules augšas augstuma un diametra aprakstošais teksts; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

19.25.

6206011100Pazemes pārvades sistēmas gāzes vadsGAZE_VADP_PARV_####_#

Līnija

255,0,0

180,0,0

0

 

GAZE_VADP_PARV

 Pazemes gāzes vads, kurš savieno gāzes krātuvi ar gāzes stacijām un kurā spiediens ir virs 16 bar

19.26.

6206031110Pazemes pārvades sistēmas gāzes vada apraksts un iznesuma līnijaGAZE_VADP_PARV_TKST_#

Teksts, līnija

c.a.4.82

met d700

255,0,0

180,0,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_CB

Pazemes pārvades sistēmas gāzes vada caurules materiāla, caurules ieguldīšanas dziļuma un diametra aprakstošais teksts; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

19.27.

6206011200Virszemes pārvades sistēmas gāzes vadsGAZE_VADV_PARV_####_#

Līnija

255,0,0

0,0,0

1

 

GAZE_VADV_PARV

 Gāzes vads, kurš savieno gāzes krātuvi ar gāzes stacijām un kurā spiediens ir virs 16 bar

19.28.

6206031200Virszemes pārvades sistēmas gāzes vada apraksts un iznesuma līnijaGAZE_VADV_PARV_TKST_#

Teksts, līnija

c.a.12.42

met d700

255,0,0

0,0,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_CB

Virszemes pārvades sistēmas gāzes vada caurules materiāla, caurules augšas augstuma un diametra aprakstošais teksts; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

19.29.

6206011300Gāzes pazemes vada (0,5 m un vairāk) ārējā kontūraGAZE_VADP_KONT_####_#

Līnija

255,0,0

180,0,0

0

 

ADTI_3

 Cauruļvadu ar diametru 500 mm un vairāk zīmē atbilstoši apvidū esošajai situācijai, saglabājot pamatapzīmējumu. Apzīmējumu nelieto, ja tas traucē attēlot citas komunikācijas un virszemes situāciju

19.30.

6206011400Gāzes virszemes vada (0,5 m un vairāk) ārējā kontūraGAZE_VADV_KONT_####_#

Līnija

255,0,0

0,0,0

1

 

ADTI_3

 Cauruļvadu ar diametru 500 mm un vairāk zīmē atbilstoši apvidū esošajai situācijai, saglabājot pamatapzīmējumu. Apzīmējumu nelieto, ja tas traucē attēlot citas komunikācijas un virszemes situāciju

19.31.

6206011500Apvada (gāzes apgāde) vads [3]GAZE_VADP_APVD_####_#

Līnija

255,0,0

180,0,0

0

 

GAZE_VADP_APVD

 Pazemes augstā spiediena gāzes vads (no urbuma līdz gāzes savākšanas punktam)

19.32.

6206031300Apvada vada apraksts un iznesuma līnija [3]GAZE_VADP_APVD_TKST_#

Teksts, līnija

c.a.5.42

met d90

255,0,0

180,0,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_CB

Gāzes apvada vada caurules materiāla, caurules ieguldīšanas dziļuma, diametra aprakstošais teksts; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

19.33.

6206011600Gāzes kolektora vads [3]GAZE_VADV_KOLK_####_#

Līnija

255,0,0

0,0,0

0

 

GAZE_VADV_KOLK

 Virszemes augstā spiediena gāzes vads (no gāzes savākšanas punkta līdz kompresoru stacijai)

19.34.

6206031400Gāzes kolektora vada apraksts un iznesuma līnija [3]GAZE_VADV_KOLK_TKST_#

Teksts, līnija

c.a.5.42

met d90

255,0,0

0,0,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_CB

Gāzes kolektora vada caurules materiāla, caurules ieguldīšanas dziļuma, diametra aprakstošais teksts; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

19.35.

6206011700Sveču gāzes vads [3]GAZE_VADP_SVEC_####_#

Līnija

255,0,0

180,0,0

0

 

GAZE_VADP_SVEC

 Augstā spiediena gāzes vads no izpūšamā objekta (cauruļvads, spiedtrauks) līdz izpūšanas svecei

19.36.

6206031500Sveču gāzes vada apraksts un iznesuma līnija [3]GAZE_VADP_SVEC_TKST_#

Teksts, līnija

c.a.5.42

met d90

255,0,0

180,0,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_CB

Sveču gāzes vada caurules materiāla, caurules ieguldīšanas dziļuma, diametra aprakstošais teksts; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

19.37.

6206011800Palaišanas gāzes vads [3]GAZE_VADP_PALS_####_#

Līnija

255,0,0

180,0,0

0

 

GAZE_VADP_PALS

 Gāzes vads virs 16 bar, pa kuru tiek padota gāze uz palaišanas turbīnām

19.38.

6206031600Palaišanas gāzes vada apraksts un iznesuma līnija [3]GAZE_VADP_PALS_TKST_#

Teksts, līnija

c.a.5.42

met d90

255,0,0

180,0,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_CB

Palaišanas gāzes vada caurules materiāla, caurules ieguldīšanas dziļuma, diametra aprakstošais teksts; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

19.39.

6206011900Metanola cauruļvads [3]GAZE_VADP_METN_####_#

Līnija

90,90,90

180,0,0

0

 

GAZE_VADP_METN

 Cauruļvads metanola padošanai uz gāzes cauruļvadiem (virs 16 bar)

19.40.

6206031700Metanola cauruļvada apraksts un iznesuma līnija [3]GAZE_VADP_METN_TKST_#

Teksts, līnija

c.a.5.42

met d90

90,90,90

180,0,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_CB

Metanola cauruļvada materiāla, caurules ieguldīšanas dziļuma, diametra aprakstošais teksts; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

19.41.

6206012000Dietilēnglikola (DEG) cauruļvads [3]GAZE_VADP_DEGV_####_#

Līnija

255,0,0

180,0,0

0

 

GAZE_VADP_DEGV

 Dietilēnglikola (DEG) cauruļ-vads virs 16 bar DEG padošanai uz izsmidzināšanas iekārtu

19.42.

6206031800Dietilēnglikola (DEG) cauruļvada apraksts un iznesuma līnija [3]GAZE_VADP_DEGV_TKST_#

Teksts, līnija

c.a.5.42

met d90

255,0,0

180,0,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_CB

Dietilēnglikola (DEG) cauruļvada materiāla, caurules ieguldīšanas dziļuma, diametra aprakstošais teksts; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

19.43.

6206012100Impulsu gāzes vads [3]GAZE_VADP_IMPV_####_#

Līnija

255,0,0

180,0,0

0

 

GAZE_VADP_IMPV

 Gāzes vads no darba caurules līdz mēriekārtai vai izpildmehānismam virs 16 bar

19.44.

6206031900Impulsu gāzes vada apraksts un iznesuma līnija [3]GAZE_VADP_IMPV_TKST_#

Teksts, līnija

c.a.5.42

met d90

255,0,0

180,0,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_CB

Impulsu gāzes vada materiāla, caurules ieguldīšanas dziļuma, diametra aprakstošais teksts; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

19.45.

6206012200Kurināmā (degvielas) gāzes vads [3]GAZE_VADP_KURN_####_#

Līnija

255,0,0

180,0,0

0

 

GAZE_VADP_KURN

 Gāzes vads, pa kuru padod degvielas gāzi kompresoriem (virs 16 bar)

19.46.

6206032000Kurināmā gāzes vada apraksts un iznesuma līnija [3]GAZE_VADP_KURN_TKST_#

Teksts, līnija

c.a.5.42

met d90

255,0,0

180,0,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_CB

Kurināmā gāzes vada materiāla, caurules ieguldīšanas dziļuma, diametra aprakstošais teksts; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

19.47.

6206012300Slāņu ūdens [3]GAZE_VADP_UDSL_####_#

Līnija

0,254,160

180,0,0

0

 

GAZE_VADP_UDSL

 Cauruļvads slāņu ūdens novadīšanai no separatoriem un filtriem

19.48.

6206032100Slāņu ūdens vada apraksts un iznesuma līnija [3]GAZE_VADP_UDSL_TKST_#

Teksts, līnija

c.a.3.66

d45

0,254,160

180,0,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_CB

Slāņu ūdens vada materiāla, caurules ieguldīšanas dziļuma, diametra aprakstošais teksts; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

19.49.

6206012400Virszemes eļļas pievads [3]GAZE_VADV_ELLA_####_#

Līnija

135,135,135

0,0,0

0

 

GAZE_VADV_ELLA

 Pazemes cauruļvads eļļas transportēšanai

19.50.

6206032200Virszemes eļļas pievada apraksts un iznesuma līnija [3]GAZE_VADV_ELLA_TKST_#

Teksts, līnija

c.a.13.82

met d40

135,135,135

0,0,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_CB

Virszemes eļļas pievada caurules materiāla, caurules augšas augstuma un diametra aprakstošais teksts; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

19.51.

6206012500Pazemes eļļas pievads [3]GAZE_VADP_ELLA_####_#

Līnija

135,135,135

180,0,0

0

 

GAZE_VADP_ELLA

 Pazemes cauruļvads eļļas transportēšanai

19.52.

6206032300Pazemes eļļas pievada apraksts un iznesuma līnija [3]GAZE_VADP_ELLA_TKST_#

Teksts, līnija

c.a.5.42

met d40

135,135,135

180,0,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_CB

Pazemes eļļas pievada caurules materiāla, ieguldīšanas dziļuma un diametra aprakstošais teksts; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

19.53.

6206012600Pamests virszemes gāzes vads (nedarbojas) [4]GAZE_VADV_NEDR_####_#

Līnija

192,192,192

165,165,0

2

 

GAZE_VADV_
NEDR

 Virszemes gāzesvada cauruļvadi, kuri vairs netiek izmantoti vai nedarbojas

19.54.

6206032400Pamestā virszemes gāzesvada apraksts un iznesuma līnija [4]GAZE_VADV_NEDR_TKST_#

Teksts, līnija

c.a.15.39

d200

192,192,192

165,165,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_CB

Caurules materiāla, caurules augšas augstuma un diametra aprakstošais teksts; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

19.55.

6206012700Pamests pazemes gāzes vads (nedarbojas) [4]GAZE_VADP_NEDR_####_#

Līnija

192,192,192

165,165,0

0

 

GAZE_VADP_
NEDR

 Pazemes gāzesvada cauruļvadi, kuri vairs netiek izmantoti vai nedarbojas

19.56.

6206032500Pamestā pazemes gāzesvada apraksts un iznesuma līnija [4]GAZE_VADP_NEDR_TKST_#

Teksts, līnija

c.a.8.39

d200

192,192,192

165,165,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_CB

Norāda caurules materiāla, caurules augstumu un diametru aprakstošo tekstu; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

19.57.

6206020100Gāzes skatakaGAZE_ELEM_####_####_#

Simbols

255,0,0

180,0,0

1

GZAKA

  Skataka paredzēta gāzes tīklu apsaimniekošanai

19.58.

6206020200Gāzes aizbīdnis (ventilis), hidroslēgs, kontrolmērpunktsGAZE_ELEM_####_####_#

Simbols

255,0,0

180,0,0

1

GZVENT

  Gāzes bezaku noslēgierīce, hidroslēgs. Gāzes vadu armatūra – noslēgierīces, kondensātsavācēji, kontrolierīces u. c. Parasti šīs ierīces atrodas tieši virs gāzes vada

19.59.

6206020500Skapjveida gāzes regulēšanas punkts (gāzes skapis (mazais))GAZE_ELEM_####_####_#

Simbols

255,0,0

180,0,0

0

GZSKAP

  Skapis, kurā ievietots gāzes regulēšanas punkts (ierīce, kura paredzēta spiediena samazināšanai, piemēram, SGRP, PSGRP, MR, MSSSK). Ja tā platība apvidū ir lielāka par 2 m2, tad tā kontūras attēlo ar gāzes skapja līniju. Orientē atbilstoši situācijai apvidū

19.60.

6206022000Skapjveida gāzes regulēšanas punkts mērogāGAZE_SKAP_####_####_#

Līnija

255,0,0

180,0,0

0

 

ADTI_0

 Skapis, kurā ievietots gāzes regulēšanas punkts, kas paredzēts spiediena samazināšanai, un kura platība apvidū ir lielāka par 2 m2. Aprakstam izmanto gāzes saimniecības elementu tekstu un iznesuma līniju

19.61.

6206020600Gāzes vada ievads ēkā vai izvads no ēkasGAZE_ELEM_####_####_#

Simbols

255,0,0

180,0,0

0

GZIEVA

  Gāzes vada redzamās daļas ievads ēkā

19.62.

6206020700Pazemes gāzes vada gala uzmava [4]GAZE_ELEM_####_####_#

Simbols

255,0,0

180,0,0

0

GZUZM

  Orientē perpendikulāri gāzes vada galam

19.63.

6206021000Virszemes gāzes vada gala uzmava [4]GAZE_ELEM_####_####_#

Simbols

255,0,0

0,0,0

1

GZVUZM

  Orientē perpendikulāri gāzes vada galam.

19.64.

6206021100Pazemes gāzes vada diametra maiņa [3]; [4]GAZE_ELEM_####_####_#

Simbols

255,0,0

180,0,0

0

GZDIAM

  Norāda caurules diametra maiņas vietu. Simbolu
novieto 45° leņķī pret komunikāciju

19.65.

6206021200Virszemes gāzes vada diametra maiņa [3]; [4]GAZE_ELEM_####_####_#

Simbols

255,0,0

0,0,0

1

GZVDIAM

  Norāda caurules diametra maiņas vietu. Simbolu novieto 45° leņķī pret komunikāciju

19.66.

6206021300Gāzes vada elektroaizsardzības zemējuma punkts [3]; [4]GAZE_ELEM_####_####_#

Simbols

255,0,0

180,0,0

0

GZPZEMEJ

  Gāzes vada elektroaizsardzības zemējuma kontakts

19.67.

6206021400Gāzes vada elektroaizsardzības kabeļa savienojuma un nozarojuma uzmava [3]; [4]GAZE_ELEM_####_####_#

Simbols

255,0,0

180,0,0

0

GZKABSUZM

   

19.68.

6206021500Gāzes vada elektroaizsardzības kabeļa gala uzmava [3] [4]GAZE_ELEM_####_####_#

Simbols

255,0,0

180,0,0

0

GZKABGUZM

   

19.69.

6206021600Gāzes vada sakaru kabeļa savienojuma un nozarojuma uzmava [3]; [4]GAZE_ELEM_####_####_#

Simbols

255,0,0

180,0,0

0

GZSAKSUZM

   

19.70.

6206021700Gāzes vada sakaru kabeļa gala uzmava [3]; [4]GAZE_ELEM_####_####_#

Simbols

255,0,0

180,0,0

0

GZSAKGUZM

   

19.71.

6206022800Gāzes vada metinājuma vieta [3]; [4]GAZE_ELEM_####_####_#

Simbols

255,0,0

180,0,0

0

GZMETIN

  Norāda gāzes vada metinājuma šuves vietu. Tiek attēlots izpildmērījuma plānā

19.72.

6206040100Šķidrās gāzes balonsGAZE_ELEM_####_####_#

Simbols

255,0,0

180,0,0

0

GZBALO

  Tvertne sašķidrinātās gāzes glabāšanai

19.73.

6206040200Šķidrās gāzes cisternaGAZE_ELEM_####_####_#

Simbols

255,0,0

180,0,0

0

GZCIST

  Attēlo neatkarīgi no reālā lieluma un izvieto atbilstoši situācijai dabā, ja tā nav speciāla būve. Ja gāzes cisternu attēlo atbilstoši apvidus situācijai, zīmē ar virszemes detalizācijas līniju un aprakstam izmanto gāzes saimniecības elementu tekstu un iznesuma līniju

19.74.

6206040300Šķidrās gāzes pazemes cisterna [3]; [4]GAZE_ELEM_####_####_#

Simbols

255,0,0

180,0,0

0

GZPCIST

  Attēlo neatkarīgi no reālā lieluma un izvieto atbilstoši situācijai dabā, ja tā nav speciāla būve. Ja gāzes cisternu attēlo atbilstoši apvidus situācijai, zīmē ar pazemes detalizācijas līniju un aprakstam izmanto gāzes saimniecības elementu tekstu un iznesuma līniju

19.75.

6206021800Izpūšanas svece [3]GAZE_ELEM_####_####_#

Simbols

255,0,0

180,0,0

0

GSVECE

  Virszemes vertikāls cauruļvads gāzes izvadīšanai atmosfērā drošā veidā

19.76.

6206021900Gāzes urbumsGAZE_ELEM_####_####_#

Simbols

255,0,0

180,0,0

0

GZURB

  Punktveida objekts (gāzes urbums)

19.77.

6206020400Gāzes saimniecības elementu apraksts un iznesuma līnijaGAZE_ELEM_####_TKST_#

Teksts, līnija

6.94

255,0,0

180,0,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_LB

Gāzes skatakas, ventiļa augstuma, gāzes skapja numura un skapjveida gāzes regulēšanas punkta apraksts; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

19.78.

6206020900Gāzes tīkla palīglīnija (virszemes detalizācija)GAZE_DETV_####_####_#

Līnija

255,0,0

0,0,0

0

 

ADTI_0

 Gāzes virszemes būvju detalizētai attēlošanai mērogā (kameras, lūkas, grodi, ar simboliem neattēlojamas ierīces). Aprakstam izmanto gāzes saimniecības elementu tekstu un iznesuma līniju

19.79.

6206020800Gāzes tīkla palīglīnija (pazemes detalizācija) [3]; [4]GAZE_DETP_####_####_#

Līnija

255,0,0

180,0,0

0

 

ADTI_2

 Gāzes pazemes būvju detalizētai attēlošanai mērogā (kameras, lūkas, grodi, ar simboliem neattēlojamas ierīces). Aprakstam izmanto gāzes saimniecības elementu tekstu un iznesuma līniju

19.80.

6206022100Gāzes vada elektroaizsardzības kabelis [3]GAZE_KABE_AIZS_####_#

Līnija

255,0,0

180,0,0

0

 

GAZE_KABE_
AIZS

  

19.81.

6206022200Gāzes vada elektroaizsardzības kabeļa apraksts un iznesuma līnija [3]GAZE_KABE_AIZS_TKST_#

Teksts, līnija

kab.a.2.44

255,0,0

180,0,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_CB

Kabeļu apraksts un kabeļa virsmas augstums; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

19.82.

6206022300Gāzes vada anodzemējuma kontūrs [3]GAZE_ANOD_ZEMJ_####_#

Līnija

255,0,0

180,0,0

1

 

ADTI_1

  

19.83.

6206022400Gāzes vada sakaru (signāla) kabelisGAZE_KABE_SAKR_####_#

Līnija

255,0,0

180,0,0

0

 

GAZE_KABE_
SAKR

  

19.84.

6206022500Gāzes vada sakaru kabeļa apraksts un iznesuma līnijaGAZE_KABE_SAKR_TKST_#

Teksts, līnija

kab.a.2.44

255,0,0

180,0,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_CB

Kabeļu apraksts un kabeļa virsmas augstums; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

19.85.

6206022600Gāzes vada aizsargcauruleGAZE_ACRL_####_####_#

Līnija

255,0,0

180,0,0

0

 

ACRL

 Caurule pazemes gāzes
vadu un elektrokabeļu aizsargāšanai

19.86.

6206022700Gāzes vada aizsargcauruļu apraksts un iznesuma līnijaGAZE_ACRL_####_TKST_#

Teksts, līnija

c.a.5.42

d100

255,0,0

180,0,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_CB

Aizsargcaurules materiāla apraksts, caurules virsmas atzīmes un diametra teksts, cauruļu izvietojums; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

20.

6208000000Elektroapgāde

20.1.

6208010101110 kV augstsprieguma elektrolīnijasELEK_VADV_ASP1_####_#

Līnija

255,127,0

0,0,0

0

 

ELEK_VADV_ASP1

 Topogrāfiskajā informācijā attēlo visus augstsprieguma līnijas vadus no balsta uz balstu. Uzmēra un zīmē katru vadu atsevišķi

20.2.

6208010104110 kV augstsprieguma elektrolīnijas apraksts un iznesuma līnijaELEK_VADV_ASP1_TKST_#

Teksts, līnija

5v 110kV

255,127,0

0,0,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_CB

Vadu skaits un spriegums; ja nepieciešams, lieto apraksta iznesuma līniju

20.3.

6208010105330 kV augstsprieguma elektrolīnijasELEK_VADV_ASP2_####_#

Līnija

255,127,0

0,0,0

0

 

ELEK_VADV_ASP2

 Topogrāfiskajā informācijā attēlo visus augstsprieguma līnijas vadus no balsta uz balstu. Uzmēra un zīmē katru vadu atsevišķi

20.4.

6208010106330 kV augstsprieguma elektrolīnijas apraksts un iznesuma līnijaELEK_VADV_ASP2_TKST_#

Teksts, līnija

6v 330kV

255,127,0

0,0,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_CB

Vadu skaits un spriegums; ja nepieciešams, lieto apraksta iznesuma līniju

20.5.

62080101026–20 kV vidsprieguma elektrolīnijaELEK_VADV_VSPR_####_#

Līnija

255,127,0

0,0,0

0

 

ELEK_VADV_
VSPR

 Attēlo vidsprieguma gaisvadu līniju un piekarkabeli, kuru spriegums ir 6–20 kV

20.6.

62080101076–20 kV vidsprieguma elektrolīnijas apraksts un iznesuma līnijaELEK_VADV_VSPR_TKST_#

Teksts, līnija

3v 20kV

1kab 20kV

255,127,0

0,0,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_CB

Vadu vai gaisa kabeļu skaits un spriegums; ja nepieciešams, lieto apraksta iznesuma līniju. Attēlojot piekarkabeli, līnijai pieliek atzīmi "kab"

20.7.

62080102000,4 kV zemsprieguma elektrolīnijaELEK_VADV_ZSPR_####_#

Līnija

255,127,0

0,0,0

0

 

ELEK_VADV_
ZSPR

 Attēlo zemsprieguma gaisvadu līniju un piekarkabeli, kuru spriegums ir 0,4 kV

20.8.

62080102010,4 kV zemsprieguma elektrolīnijas apraksts un iznesuma līnijaELEK_VADV_ZSPR_TKST_#

Teksts, līnija

4v 0.4kV

2kab 0.4kV

255,127,0

0,0,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_CB

Vadu vai kabeļu skaits un spriegums; ja nepieciešams, lieto apraksta iznesuma līniju. Attēlojot piekarkabeli, līnijai pieliek atzīmi "kab"

20.9.

6208020101110 kV augstsprieguma elektrokabelisELEK_VADP_ASP1_####_#

Līnija

160,224,0

255,0,0

0

 

ELEK_VADP_
ASP1

  

20.10.

6208020104110 kV augstsprieguma elektrokabeļa apraksts un iznesuma līnijaELEK_VADP_ASP1_TKST_#

Teksts, līnija

kab.a.2.85

160,224,0

255,0,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_CB

Kabeļu apraksts un kabeļa virsmas augstums; ja nepieciešams, lieto apraksta iznesuma līniju

20.11.

6208020105330 kV augstsprieguma elektrokabelisELEK_VADP_ASP2_####_#

Līnija

160,224,0

255,0,0

0

 

ELEK_VADP_
ASP2

  

20.12.

6208020106330 kV augstsprieguma elektrokabeļa apraksts un iznesuma līnijaELEK_VADP_ASP2_TKST_#

Teksts, līnija

kab.a.2.85

160,224,0

255,0,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_CB

Kabeļu apraksts un kabeļa virsmas augstums; ja nepieciešams, lieto apraksta iznesuma līniju

20.13.

62080201026–20 kV vidsprieguma elektrokabelisELEK_VADP_VSPR_####_#

Līnija

160,224,0

255,0,0

0

 

ELEK_VADP_
VSPR

 Pazemes vidsprieguma elektrokabelis, kura spriegums ir 6–20 kV

20.14.

62080201036–20 kV vidsprieguma elektrokabeļa apraksts un iznesuma līnijaELEK_VADP_VSPR_TKST_#

Teksts, līnija

kab.a.2.85

160,224,0

255,0,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_CB

Kabeļu apraksts un kabeļa virsmas augstums; ja nepieciešams, lieto apraksta iznesuma līniju

20.15.

62080202000,4 kV zemsprieguma elektrokabelisELEK_VADP_ZSPR_####_#

Līnija

135,135,0

255,0,0

0

 

ELEK_VADP_
ZSPR

 Pazemes zemsprieguma elektrokabelis, kura spriegums ir 0,4 kV

20.16.

62080204130,4 kV zemsprieguma elektrokabeļa apraksts un iznesuma līnijaELEK_VADP_ZSPR_TKST_#

Teksts, līnija

kab.a.2.85

135,135,0

255,0,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_CB

Kabeļu apraksts un kabeļa virsmas augstums; ja nepieciešams, lieto apraksta iznesuma līniju

20.17.

6208010400Pamesta gaisvadu elektrolīnija [4]ELEK_VADV_NEDR_####_#

Līnija

192,192,192

165,165,0

0

 

ELEK_VADV_
NEDR

 Gaisvadu elektrolīnija, kura vairs netiek izmantota vai nedarbojas

20.18.

6208010401Pamesto gaisvadu elektrolīniju apraksts un iznesuma līnija[4]ELEK_VADV_NEDR_TKST_#

Teksts, līnija

4v

192,192,192

165,165,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_CB

Vadu skaits; ja nepieciešams, lieto apraksta iznesuma līniju

20.19.

6208020500Pamests elektrokabelis [4]ELEK_VADP_NEDR_####_#

Līnija

192,192,192

165,165,0

0

 

ELEK_VADP_
NEDR

 Elektrokabelis, kuru vairs neizmanto vai kurš nedarbojas

20.20.

6208020501Pamestā elektrokabeļa apraksts un iznesuma līnija [4]ELEK_VADP_NEDR_TKST_#

Teksts, līnija

kab.a.8.39

192,192,192

165,165,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_CB

Kabeļu apraksts un kabeļa virsmas augstums; ja nepieciešams, lieto apraksta iznesuma līniju

20.21.

6208010301Elektrolīnijas balsts kokaELEK_ELEM_####_####_#

Simbols

255,127,0

0,0,0

1

ELKST

   

20.22.

6208010302Elektrolīnijas balsts betonaELEK_ELEM_####_####_#

Simbols

255,127,0

0,0,0

1

ELBST

   

20.23.

6208010303Elektrolīnijas balsts metālaELEK_ELEM_####_####_#

Simbols

255,127,0

0,0,0

1

ELMST

   

20.24.

6208010304Augstsprieguma elektrolīnijas dzelzsbetona balstsELEK_ELEM_####_####_#

Simbols

255,127,0

0,0,0

1

ELABST

  Lieto dzelzsbetona balsta attēlošanai

20.25.

6208010305Augstsprieguma elektrolīnijas metāla balstsELEK_ELEM_####_####_#

Simbols

255,127,0

0,0,0

1

ELMBST

  Lieto metāla balsta attēlošanai

20.26.

6208010313Fermveida stabsELEK_ELEM_####_####_#

Simbols

255,127,0

0,0,0

0

ELFERM

   

20.27.

6208010306"A", "V", trīskāju, četrkāju tipa balstu savienojuma līnijaELEK_SAVL_####_####_#

Līnija

255,127,0

0,0,0

0

 

ADTI_2

 Savieno savstarpēji saistītus stabus, kuri veido balsta konstrukciju, piemēram, zemsprieguma elektrolīniju balstus. Izmanto arī augstsprieguma elektrolīniju balstu "pleca" konstrukcijas projekcijas attēlošanai

20.28.

6208010307Elektrolīnijas stutes stabs – pastabsELEK_ELEM_####_####_#

Simbols

255,127,0

0,0,0

0

ELSTUT

  Stutes staba – pastaba līniju velk no simbola centra

20.29.

6208010312Stutes staba līnijaELEK_STUT_####_####_#

Līnija

255,127,0

0,0,0

0

 

ADTI_0

 Noteiktas formas balstkonstrukcija no koka, dzelzsbetona vai metāla, kas kompensē galvenajam balstam pielikto radiālo slodzi, ko rada elektrolīnijas vadi. Lieto kopā ar stutes staba simbolu

20.30.

6208010308Elektrolīnijas balsta atsaites enkursELEK_ELEM_####_####_#

Simbols

255,127,0

0,0,0

0

ELENKURS

  Atsaites līniju velk no simbola centra

20.31.

6208010310Atsaites līnijaELEK_SAIT_####_####_#

Līnija

255,127,0

0,0,0

0

 

ADTI_0

 Lieto kopā ar atsaites enkura simbolu

20.32.

6208020419Augstsprieguma elektrokabeļa gala uzmava [3]; [4]ELEK_ELEM_####_####_#

Simbols

160,224,0

255,0,0

0

ELAGUZM

   

20.33.

6208020420Augstsprieguma elektrokabeļa savienojuma un nozarojuma uzmava [3]; [4]ELEK_ELEM_####_####_#

Simbols

160,224,0

255,0,0

0

ELASUZM

   

20.34.

6208020416Vidsprieguma elektrokabeļa gala uzmava [3]; [4]ELEK_ELEM_####_####_#

Simbols

160,224,0

255,0,0

0

ELVGUZM

   

20.35.

6208020417Vidsprieguma elektrokabeļa savienojuma un nozarojuma uzmava [3]; [4]ELEK_ELEM_####_####_#

Simbols

160,224,0

255,0,0

0

ELVSUZM

   

20.36.

6208020401Zemsprieguma elektrokabeļa savienojuma un nozarojuma uzmava [3]; [4]ELEK_ELEM_####_####_#

Simbols

135,135,0

255,0,0

0

ELSUZM

   

20.37.

6208020414Zemsprieguma elektrokabeļa gala uzmava [3]; [4]ELEK_ELEM_####_####_#

Simbols

135,135,0

255,0,0

0

ELGUZM

   

20.38.

6208020406Elektrokabeļa skatakaELEK_ELEM_####_####_#

Simbols

135,135,0

255,0,0

0

ELAKA

  Norāda vāka augstumu

20.39.

6208020408Elektrības ievads ēkā [3]ELEK_ELEM_####_####_#

Simbols

el.

135,135,0

0,0,0

0

ELEKTR

   

20.40.

6208040200Sadales skapis, cilpkasteELEK_ELEM_####_####_#

Simbols

135,135,0

255,0,0

0

ELSKAP

  Orientē atbilstoši situācijai dabā. Ja ir pieejams, ar elementu aprakstošo tekstu norāda skapja numuru

20.41.

6208040300Uzskaites sadales skapisELEK_ELEM_####_####_#

Simbols

135,135,0

255,0,0

0

ELSKAM

  Orientē atbilstoši situācijai dabā. Ja ir pieejams, ar elementu aprakstošo tekstu norāda skapja numuru

20.42.

6208040500Elektrības elementu apraksts un iznesuma līnijaELEK_ELEM_####_TKST_#

Teksts, līnija

UKS-3744

135,135,0

255,0,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_LB

Sadales skapju, cilpkastes un uzskaites sadales skapju numuru un citu elementu aprakstošs teksts; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

20.43.

6208040101Transformatora būvesELEK_STTP_####_####_#

Līnija

135,135,0

255,0,0

1

 

ADTI_0

 Attēlo transformatora apakšstacijas, sadales punkta, fīdera punkta ēkas, kā arī konteinertipa transformatora apakšstacijas un uz stabiem esošās transformatoru būves

20.44.

6208040102Transformatora kontūra būves fasādēELEK_STTP_KONT_####_#

Līnija

135,135,0

255,0,0

1

 

ADTI_3

 Attēlo transformatora apakšstacijas, sadales punkta, fīdera punkta, kā arī konteinertipa transformatora apakšstacijas kontūru, kas iebūvēti būvju fasādēs

20.45.

6208040400Transformatora būvju apraksts un iznesuma līnijaELEK_STTP_####_TKST_#

Teksts, līnija

TP1247

135,135,0

255,0,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_07_CB

Transformatora apakšstacijas, sadales punkta, fīdera punkta, konteinertipa transformatora apakšstacijas; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

20.46.

6208020405Elektrokabeļu aizsargcauruleELEK_ACRL_####_####_#

Līnija

135,135,0

255,0,0

0

 

ACRL

 Visu spriegumu elektrokabeļu aizsargcaurule

20.47.

6208020415Elektrokabeļu aizsargcauruļu apraksts un iznesuma līnijaELEK_ACRL_####_TKST_#

Teksts, līnija

c.a.2.85

d100

135,135,0

255,0,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_CB

Aizsargcaurules materiāla apraksts, caurules virsmas atzīmes un diametra teksts, cauruļu izvietojums. Ja ir pieejama informācija, norāda cauruļu skaitu un izvietojumu. Ja vienā tranšejā atrodas vairākas caurules, pie uzmērītās caurules norāda to izvietojumu, kuru orientē perpendikulāri aizsargcaurules izvietojuma līnijai. Caurules apzīmējumam izmanto burta "o" mazo literu; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

20.48.

6208020419Elektrokabeļu savienojumu uzmavu akas kontūrlīnijaELEK_EAKA_KONT_####_#

Līnija

135,135,0

255,0,0

0

 

ADTI_0

 Līniju izmanto liela izmēra elektrokabeļu savienojošo uzmavu aku, kas ir vidēji 9 m garas, 1,5 m augstas un 2,5 m platas, attēlošanai. Liela izmēra akas ir pamatā augstsprieguma kabeļiem

20.49.

6208020418Elektrokabeļu savienojumu uzmavu akas augstumsELEK_EAKA_KONT_TKST_#

Teksts, līnija

15.85

135,135,0

255,0,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_LB

Elektrokabeļu savienojošo uzmavu akas augstums; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

20.50.

6208020419Elektroapgādes virszemes detalizācijas līnija un aprakstsELEK_DETV_####_TKST_#

Teksts, līnija

255,127,0

0,0,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_CB

Lieto tādu elektroapgādes virszemes elementu attēlošanai, kuriem nav dots apzīmējums attēlošanai; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

20.51.

6208020420Elektroapgādes pazemes detalizācijas līnija un aprakstsELEK_DETP_####_TKST_#

Teksts, līnija

135,135,0

255,0,0

0

 

ADTI_2

Tahoma_05_CB

Lieto tādu elektroapgādes pazemes elementu attēlošanai, kuriem nav dots apzīmējums attēlošanai; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

21.

6209000000Apgaismojuma saimniecība

21.1.

6209010000Apgaismes elektrolīnijaAPGS_VADV_ZSPR_####_#

Līnija

254,0,94

0,0,0

0

 

APGS_VADV_ZSPR

 Apgaismes gaisvadu elektrolīnijas, tai skaitā piekarkabeļi

21.2.

6209010001Apgaismes elektrolīniju apraksts un iznesuma līnijaAPGS_VADV_ZSPR_TKST_#

Teksts, līnija

2v 0.4kV

2kab

254,0,94

0,0,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_CB

Vadu skaits un spriegums. Attēlojot piekarkabeli, līnijai pieliek atzīmi "kab"; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

21.3.

6209020000Apgaismes kabelisAPGS_VADP_ZSPR_####_#

Līnija

254,0,94

255,0,0

0

 

APGS_VADP_ZSPR

  

21.4.

6209080000Apgaismes kabeļa apraksts un iznesuma līnijaAPGS_VADP_ZSPR_TKST_#

Teksts, līnija

kab.a.2.89

254,0,94

255,0,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_CB

Kabeļu apraksts un kabeļa virsmas augstums; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

21.5.

6209010100Pamesta apgaismes elektrolīnija [4]APGS_VADV_NEDR_####_#

Līnija

192,192,192

165,165,0

0

 

APGS_VADV_NEDR

 Apgaismes gaisvadu elektrolīnija, kura vairs netiek izmantota vai nedarbojas

21.6.

6209010200Pamestās apgaismes elektrolīnijas apraksts un iznesuma līnija [4]APGS_VADV_NEDR_TKST_#

Teksts, līnija

2v

192,192,192

165,165,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_CB

Vadu skaits; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

21.7.

6209020100Pamestie apgaismes elektrokabeļi [4]APGS_VADP_NEDR_####_#

Līnija

192,192,192

165,165,0

0

 

APGS_VADP_NEDR

 Apgaismes elektrokabeļi, kuri vairs netiek izmantoti vai nedarbojas

21.8.

6209020200Pamesto apgaismes elektrokabeļu apraksts un iznesuma līnija [4]APGS_VADP_NEDR_TKST_#

Teksts, līnija

kab.a.8.39

192,192,192

165,165,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_CB

Kabeļu apraksts un kabeļa virsmas augstums; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

21.9.

6209030000Apgaismes sadales skapisAPGS_ELEM_####_####_#

Simbols

254,0,94

255,0,0

0

APSKAP

  Orientē atbilstoši situācijai dabā

21.10.

6209040000Apgaismes sadales skapis (mazais)APGS_ELEM_####_####_#

Simbols

254,0,94

255,0,0

0

APSKAPM

  Orientē atbilstoši situācijai dabā

21.11.

6209050000Dekoratīvā lampaAPGS_ELEM_####_####_#

Simbols

254,0,94

0,0,0

0

APDLAM

  Attēlo apgaismojuma saimniecības pārziņā esošās laternas dārzos, skvēros un parkos

21.12.

6209060000Apgaismes stabs ar lampuAPGS_ELEM_####_####_#

Simbols

254,0,94

0,0,0

0

APLAMP

  Attēlo apgaismojuma saimniecības pārziņā esošās laternas. Apzīmējums jāsavieto ar attiecīgā staba (koka, metāla, betona u. c.) apzīmējumu. Pie ēku sienām piekārtās laternas plānos nenorāda

21.13.

6209040300Apgaismes stabs ar vairākām lampāmAPGS_ELEM_####_####_#

Simbols

254,0,94

0,0,0

0

APLAM2

  Attēlo apgaismojuma saimniecības pārziņā esošās laternas. Apzīmējums jāsavieto ar attiecīgā staba (koka, metāla, betona u. c.) apzīmējumu

21.14.

6209040400Piekaru lampaAPGS_ELEM_####_####_#

Simbols

254,0,94

0,0,0

0

APLAMPIE

  Attēlo apgaismojuma saimniecības pārziņā esošās piekārtās laternas

21.15.

6209040500StarmetisAPGS_ELEM_####_####_#

Simbols

254,0,94

0,0,0

0

APSTAR

  Attēlo apgaismojuma saimniecības pārziņā esošos starmešus, kuri piestiprināti pie kāda objekta (piemēram, pie ēkas sienas) un atrodas virs zemes. Apzīmējums savieto ar attiecīgā objekta apzīmējumu, piemēram, staba (koka, metāla, betona u. c.) apzīmējumu

21.16.

6209040600Starmetis uz zemesAPGS_ELEM_####_####_#

Simbols

254,0,94

0,0,0

0

APSTARZ

   

21.17.

6209040700Apgaismes lampa seguma līmenīAPGS_ELEM_####_####_#

Simbols

254,0,94

0,0,0

0

APLAMPZ

  Attēlo seguma vai zemes līmenī apgaismojuma saimniecības pārziņā esošās lampas

21.18.

6209050400Apgaismes fermveida balstsAPGS_ELEM_####_####_#

Simbols

254,0,94

0,0,0

0

APGFERM

   

21.19.

6209050100Apgaismes koka balstsAPGS_ELEM_####_####_#

Simbols

254,0,94

0,0,0

0

APGKST

   

21.20.

6209050200Apgaismes betona balstsAPGS_ELEM_####_####_#

Simbols

254,0,94

0,0,0

0

APGBST

   

21.21.

6209050300Apgaismes metāla balstsAPGS_ELEM_####_####_#

Simbols

254,0,94

0,0,0

0

APGMST

   

21.22.

6209250000Apgaismes kabeļa ievads [3]APGS_ELEM_####_####_#

Simbols

el.

254,0,94

0,0,0

0

APIEVA

  Apgaismes elektrokabeļa ievads, izvads no ēkas

21.23.

6209160000Apgaismes kabeļa savienojuma un nozarojuma uzmava [3]; [4]APGS_ELEM_####_####_#

Simbols

254,0,94

255,0,0

0

APSUZM

   

21.24.

6209160100Apgaismes kabeļa gala uzmava [3]; [4]APGS_ELEM_####_####_#

Simbols

254,0,94

255,0,0

0

APGUZM

   

21.25.

6209240100Apgaismes staba stuteAPGS_ELEM_####_####_#

Simbols

254,0,94

0,0,0

0

APGSTUTE

  Noteiktas formas balstkonstrukcija no koka, dzelzsbetona vai metāla, kas kompensē galvenajam balstam pielikto radiālo slodzi, ko rada apgaismes elektrolīnijas vadi. Lieto kopā ar stutes staba līniju

21.26.

6209240101Apgaismes staba stutes līnijaAPGS_STUT_####_####_#

Līnija

254,0,94

0,0,0

0

 

ADTI_0

 Stutes staba līniju velk no stutes staba simbola centra

21.27.

6209240201Apgaismes staba atsaites enkursAPGS_ELEM_####_####_#

Simbols

254,0,94

0,0,0

0

APGENKURS

  Lieto kopā ar staba atsaites līniju

21.28.

6209240202Apgaismes staba atsaites līnijaAPGS_SAIT_####_####_#

Līnija

254,0,94

0,0,0

0

 

ADTI_0

 Atsaites līniju velk no enkura simbola centra

21.29.

2609070000Apgaismes elementu apraksts un iznesuma līnijaAPGS_ELEM_####_TKST_#

Teksts, līnija

KS-1621-5

254,0,94

0,0,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_LB

Apgaismojuma saimniecības pārziņā esošo elementu aprakstošs teksts, piemēram, apgaismes skapja numurs; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

21.30.

6209020100Apgaismes kabeļa aizsargcauruleAPGS_ACRL_####_####_#

Līnija

254,0,94

255,0,0

0

 

ACRL

 Caurule pazemes apgaismes elektrokabeļu aizsargāšanai un izvadīšanai zem inženierbūvēm

21.31.

6209020200Apgaismes kabeļa aizsargcauruļu apraksts un iznesuma līnijaAPGS_ACRL_####_TKST_#

Teksts, līnija

c.a.3.25

d110

254,0,94

255,0,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_CB

Aizsargcaurules materiāla apraksts, caurules virsmas atzīmes un diametra teksts, cauruļu izvietojums. Ja ir pieejama informācija, norāda cauruļu skaitu un izvietojumu. Ja vienā tranšejā atrodas vairākas caurules, pie uzmērītās caurules norāda to izvietojumu, kuru orientē perpendikulāri aizsargcaurules izvietojuma līnijai. Caurules apzīmējumam izmanto burta "o" mazo literu; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

21.32.

6209180000Apgaismes tīkla palīglīnija (virszemes detalizācija)APGS_DETV_####_####_#

Līnija

254,0,94

0,0,0

0

 

ADTI_0

 Palīglīnija virszemes apgaismes tīklu detalizācijai. Aprakstam izmanto apgaismes elementu tekstu un iznesuma līniju

21.33.

6209180100Apgaismes tīkla palīglīnija (pazemes detalizācija) [3]; [4]APGS_DETP_####_####_#

Līnija

254,0,94

0,0,0

0

 

ADTI_2

 Palīglīnija pazemes apgaismes tīklu detalizācijai. Aprakstam izmanto apgaismes elementu tekstu un iznesuma līniju

22.

6210100000Elektroniskie sakaru tīkli

22.1.

6210100100Elektronisko sakaru kabelisSAKT_VADP_KABE_####_#

Līnija

0,0,255

0,0,255

0

 

SAKT_VADP_KABE

 Izolētu vadu līnija, kas savieno elektronisko sakaru tīkla iekārtas un ir ieguldīta gruntī. Ja vienā tranšejā atrodas vairāki elektronisko sakaru kabeļi, uzmērījumā norāda viena kabeļa līniju, bet vietās, kur kāds kabelis atzarojas no pamattrases, pamattrases līniju pārtrauc (elektronisko sakaru kabeļu nozarojošā uzmava šajā vietā nav jāievieto). Ja vienā tranšejā atrodas gan elektronisko sakaru optiskais kabelis, gan elektronisko sakaru kabelis, uzmēra un norāda elektronisko sakaru optisko kabeli un, ja nepieciešams, papildus pieraksta informāciju par citiem sakaru kabeļiem (izmanto atbilstošo elektroniskā sakaru kabeļa teksta apzīmējumu)

22.2.

6210100200Elektronisko sakaru kabeļa apraksts un iznesuma līnijaSAKT_VADP_KABE_TKST_#

Teksts, līnija

kab.a.3.68

0,0,255

0,0,255

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_CB

Elektronisko sakaru kabeļu apraksts un augstums; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

22.3.

6210100300Elektronisko sakaru gaisvadu kailvadu līnijaSAKT_VADV_KLIN_####_#

Līnija

0,180,0

0,0,0

0

 

SAKT_VADV_KLIN

 Neizolētu vadu līnija, kas savieno elektronisko sakaru tīkla iekārtas un ir piestiprināta pie ēkām, būvēm, statnēm, balstiem vai stabiem. Ja starp vieniem un tiem pašiem stabiem piestiprināta gan elektronisko sakaru gaisvadu kailvadu līnija, gan elektronisko sakaru gaisvadu piekarkabelis, uzmērījumā norāda elektronisko sakaru gaisvadu piekarkabeli

22.4.

6210100400Elektronisko sakaru gaisvadu kailvadu līnijas apraksts un iznesuma līnijaSAKT_VADV_KLIN_TKST_#

Teksts, līnija

16v

0,180,0

0,0,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_CB

Elektronisko sakaru gaisvadu kailvadu līnijas vadu skaits; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

22.5.

6210100500Elektronisko sakaru gaisvadu piekarkabelisSAKT_VADV_PKAB_####_#

Līnija

0,180,0

0,0,0

0

 

SAKT_VADV_PKAB

 Izolētu vadu līnija (kabelis), kas savieno elektronisko sakaru tīkla iekārtas un ir piestiprināts pie ēkām, būvēm, statnēm, balstiem vai stabiem. Ja starp vieniem un tiem pašiem stabiem piestiprināta gan elektronisko sakaru gaisvadu kailvadu līnija, gan elektronisko sakaru gaisvadu piekarkabelis, uzmērījumā norāda elektronisko sakaru gaisvadu piekarkabeli

22.6.

6210100600Elektronisko sakaru gaisvadu piekarkabeļa apraksts un iznesuma līnijaSAKT_VADV_PKAB_TKST_#

Teksts, līnija

1kab

0,180,0

0,0,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_CB

Kabeļu skaits līnijā; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

22.7.

6210100700Elektronisko sakaru optiskais kabelisSAKT_VADP_OPTK_####_#

Līnija

0,240,240

0,0,255

0

 

SAKT_VADP_OPTK

 Izolētu optisko šķiedru līnija, kas savieno elektronisko sakaru tīkla iekārtas un ir ieguldīta gruntī. Ja vienā tranšejā atrodas vairāki elektronisko sakaru optiskie kabeļi, uzmērījumā norāda viena kabeļa līniju, bet vietās, kur kāds kabelis atzarojas no pamattrases, pamattrases līniju pārtrauc (elektronisko sakaru optisko kabeļu nozarojošā uzmava šajā vietā nav jāievieto). Ja vienā tranšejā atrodas gan elektronisko sakaru optiskais kabelis, gan elektronisko sakaru vara kabelis, uzmērījumā norāda elektronisko sakaru optisko kabeli un, ja nepieciešams, papildus pieraksta informāciju par citiem sakaru kabeļiem (izmanto atbilstošo elektroniskā sakaru kabeļa teksta apzīmējumu)

22.8.

6210100800Elektronisko sakaru optiskā kabeļa apraksts un iznesuma līnijaSAKT_VADP_OPTK_TKST_#

Teksts, līnija

kab.a.3.68

0,240,240

0,0,255

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_CB

Elektronisko sakaru optiskā kabeļa apraksts un augstums; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

22.9.

6210100900Elektronisko sakaru gaisvadu optiskais piekarkabelisSAKT_VADV_OPTK_####_#

Līnija

0,240,240

0,0,0

0

 

SAKT_VADV_
OPTK

 Izolētu optisko šķiedru līnija (kabelis), kas savieno elektronisko sakaru tīkla iekārtas un ir piestiprināta pie ēkām, būvēm, statnēm, balstiem vai stabiem. Ja starp vieniem un tiem pašiem stabiem piestiprināta gan elektronisko sakaru gaisvadu kailvadu līnija, gan elektronisko sakaru gaisvadu piekarkabelis vai elektronisko sakaru gaisvadu optiskais piekarkabelis, uzmērījumā norāda elektronisko sakaru gaisvadu optisko piekarkabeli

22.10.

6210101000Elektronisko sakaru gaisvadu optiskā piekarkabeļa apraksts un iznesuma līnijaSAKT_VADV_OPTK_TKST_#

Teksts, līnija

1kab

0,240,240

0,0,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_CB

Kabeļu skaits līnijā; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

22.11.

6210101100Pamesta elektronisko sakaru gaisvadu līnija [4]SAKT_VADV_NEDR_####_#

Līnija

192,192,192

165,165,0

0

 

SAKT_VADV_NEDR

 Pamests elektronisko sakaru gaisvads, kas vairs netiek izmantots vai nedarbojas

22.12.

6210101200Pamestās elektronisko sakaru gaisvadu līnijas apraksts un iznesuma līnija [4]SAKT_VADV_NEDR_TKST_#

Teksts, līnija

16v

192,192,192

165,165,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_CB

Vadu skaits; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

22.13.

6210101300Pamests elektronisko sakaru kabelis [4]SAKT_VADP_NEDR_####_#

Līnija

192,192,192

165,165,0

0

 

SAKT_VADP_NEDR

 Pamests elektronisko sakaru kabelis, kas vairs netiek izmantots vai nedarbojas

22.14.

6210101400Pamestā elektronisko sakaru kabeļa apraksts un iznesuma līnija [4]SAKT_VADP_NEDR_TKST_#

Teksts, līnija

kab.a.5.66

192,192,192

165,165,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_CB

Pamesto kabeļu apraksts un augstums; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

22.15.

6210101500Elektronisko sakaru līnijas koka stabsSAKT_ELEM_####_####_#

Simbols

0,180,0

0,0,0

1

TELKST

   

22.16.

6210101600Elektronisko sakaru līnijas betona stabsSAKT_ELEM_####_####_#

Simbols

0,180,0

0,0,0

1

TELBST

   

22.17.

6210101700Elektronisko sakaru līnijas metāla stabsSAKT_ELEM_####_####_#

Simbols

0,180,0

0,0,0

1

TELMST

   

22.18.

6210101800Elektronisko sakaru līnijas stutes stabsSAKT_ELEM_####_####_#

Simbols

0,180,0

0,0,0

0

TELSTUTE

  Attēlo kopā ar stutes staba līniju

22.19.

6210101900Elektronisko sakaru gaisvadu līnijas stutes staba līnijaSAKT_STUT_####_####_#

Līnija

0,180,0

0,0,0

0

 

ADTI_0

 Stutes staba līniju velk no stutes staba centra

22.20.

6210102000Elektronisko sakaru gaisvadu līnijas staba atsaites enkursSAKT_ELEM_####_####_#

Simbols

0,180,0

0,0,0

0

TELENKURS

  Attēlo kopā ar staba atsaites līniju

22.21.

6210102100Elektronisko sakaru gaisvadu līnijas staba atsaites līnijaSAKT_SAIT_####_####_#

Līnija

0,180,0

0,0,0

0

 

ADTI_0

 Metāla trose, kas paredzēta sakaru līnijas vadu radītās, balstam pieliktās radiālās slodzes kompensēšanai. Līniju velk no enkura simbola centra

22.22.

6210102200Elektronisko sakaru gaisvadu līnijas stabu savienojuma līnijaSAKT_SAVL_####_####_#

Līnija

0,180,0

0,0,0

0

 

ADTI_2

 Savieno savstarpēji saistītus stabus, kuri veido balsta konstrukciju

22.23.

6210102300Taksofona kabīneSAKT_ELEM_####_####_#

Simbols

0,0,255

0,0,255

0

TLBUD

  Vieglas konstrukcijas celtne, norobežojums telefona sarunām. Taksofona kabīni atbilstoši apvidus situācijai attēlo ar elektronisko sakaru tīklu virszemes detalizācijas līniju un būves centrā novieto taksofona kabīnes simbolu. Orientē atbilstoši situācijai dabā

22.24.

6210102400TaksofonsSAKT_ELEM_####_####_#

Simbols

0,0,255

0,0,255

0

TLTAKS

  Pie sienas nostiprināta norobežota konstrukcija telefona sarunām

22.25.

6210102500Elektronisko sakaru kabeļu sadales kastīte stabāSAKT_ELEM_####_####_#

Simbols

0,0,255

0,0,255

0

STABSKAP

  Objekts paredzēts, lai attēlotu kabeļu sadales kastītes, kuras montētas uz ~1–1,3 m gara stabiņa. Orientē atbilstoši situācijai dabā

22.26.

6210102600Elektronisko sakaru kabeļu sadales kaste, kastīteSAKT_ELEM_####_####_#

Simbols

0,0,255

0,0,255

0

STKAST

  Elektroniskā sakaru tīkla sadales iekārta, kas paredzēta tādu kabeļu sadalei, kuru tilpums ir no 5 līdz 100 pāriem, un kas montēta uz ierakta pamata. Orientē atbilstoši situācijai dabā

22.27.

6210102700Elektronisko sakaru kabeļu sadales skapisSAKT_ELEM_####_####_#

Simbols

0,0,255

0,0,255

0

STSKAP

  Elektroniskā sakaru tīkla sadales iekārta,
kas paredzēta tādu
kabeļu sadalei, kuru
tilpums ir no 100 līdz 1000 pāriem. Orientē atbilstoši situācijai dabā

22.28.

6210102800Elektronisko sakaru iekārtu skapji, konteineri mērogāSAKT_SKAP_####_####_#

Līnija

0,0,255

0,0,255

0

 

ADTI_0

 Sakaru iekārtu skapjus, konteinerus, kuru izmēri apvidū pārsniedz 0,5 x 1 m, norāda atbilstoši esošajai situācijai apvidū

22.29.

6210102900Elektronisko sakaru iekārtu skapju, konteineru mērogā apraksts un iznesuma līnijaSAKT_SKAP_####_TKST_#

Teksts, līnija

Nr.225

0,0,255

0,0,255

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_LB

Elektronisko sakaru iekārtu skapju, konteineru, kas apvidū lielāki par 0,5 x 1 m, aprakstošais teksts; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

22.30.

6210103000Elektronisko sakaru kabeļa ievada redzamā daļa [3]SAKT_ELEM_####_####_#

Simbols

0,0,255

0,0,0

0

STIEVAD

   

22.31.

6210103100Elektronisko sakaru kabeļa savienojuma un nozarojuma uzmava [3]; [4]SAKT_ELEM_####_####_#

Simbols

0,0,255

0,0,255

0

STKABUZM

   

22.32.

6210103200Elektronisko sakaru kabeļa gala uzmava [3]; [4]SAKT_ELEM_####_####_#

Simbols

0,0,255

0,0,255

0

STKABGUZM

   

22.33.

6210103300Elektronisko sakaru kabeļu montāžas rezerve [3]; [4]SAKT_ELEM_####_####_#

Simbols

0,0,255

0,0,255

0

STREZ

  Kabeļu līnijas galā novietots, rullī satīts elektronisko sakaru kabeļa gals. Attēlo izpilduzmērījumos

22.34.

6210103400Elektronisko sakaru tīklu līniju pastiprināšanas un reģenerācijas punkts [3]SAKT_ELEM_####_####_#

Simbols

0,0,255

0,0,255

0

NRP

  Ierīce, kas signālu no sakaru līnijas uztver, apstrādā un pārraida tālāk

22.35.

6210103500Elektronisko sakaru optiskā kabeļa savienojuma un nozarojuma uzmava [3]; [4]SAKT_ELEM_####_####_#

Simbols

0,240,240

0,0,255

0

OPTUZM

   

22.36.

6210103600Elektronisko sakaru optiskā kabeļa gala uzmava [3]; [4]SAKT_ELEM_####_####_#

Simbols

0,240,240

0,0,255

0

OPTGUZM

   

22.37.

6210103700Elektronisko sakaru optiskā kabeļa montāžas rezerve [3]; [4]SAKT_ELEM_####_####_#

Simbols

0,240,240

0,0,255

0

OPTREZV

  Montāžas rezerve ir optiskā kabeļa līnijas galapunktā novietota kabeļa garuma rezerve, kura nepieciešama turpmāko kabeļa līnijas montāžas darbu veikšanai

22.38.

6210103800Elektronisko sakaru optiskā kabeļa cilpa [3]; [4]SAKT_ELEM_####_####_#

Simbols

0,240,240

0,0,255

0

OPTKABCILP

  Optiskā kabeļa līnijas cilpa ir nepārtraukta kabeļa rezerve, kuras garums ir pietiekams uzmavas montāžai. Cilpu izveido kabeļa līnijā vietās, kur var būt nepieciešams montēt papildu uzmavu

22.39.

6210103900Elektronisko sakaru tīklu elementu apraksts un iznesuma līnijaSAKT_ELEM_####_TKST_#

Teksts, līnija

Nr.225

0,0,255

0,0,255

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_LB

Elektronisko sakaru tīklu elementu aprakstošais teksts; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

22.40.

6210104000Elektronisko sakaru komunikāciju aizsargcauruleSAKT_ACRL_####_####_#

Līnija

0,0,255

0,0,255

0

 

ACRL

 Caurule pazemes elektronisko sakaru kabeļu aizsargāšanai un izvadīšanai zem inženierbūvēm. Ja vienā tranšejā atrodas divas vai vairāk elektronisko sakaru komunikāciju aizsargcaurules, uzmēra un attēlo vienu aizsargcaurules līniju. Informāciju par cauruļu skaitu un to izvietojumu norāda aizsargcaurules aprakstā

22.41.

6210104100Elektronisko sakaru komunikāciju aizsargcaurules apraksts, kanālu izvietojums un iznesuma līnijaSAKT_ACRL_####_TKST_#

Teksts, līnija

c.a.3.25

d110

0,0,255

0,0,255

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_LB

Aizsargcaurules materiāla apraksts, caurules virsmas atzīmes un diametra teksts. Ja ir pieejama informācija, norāda cauruļu skaitu un izvietojumu. Ja vienā tranšejā atrodas vairākas caurules, pie uzmērītās caurules norāda to izvietojumu, kuru orientē perpendikulāri aizsargcaurules izvietojuma līnijai. Caurules apzīmējumam izmanto burta "o" mazo literu

22.42.

6210104200Elektronisko sakaru tīklu virszemes detalizācijas līnija un aprakstsSAKT_DETV_####_TKST_#

Teksts, līnija

0,0,255

0,0,0

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_CB

Lieto tādu elektronisko sakaru virszemes elementu attēlošanai kuriem nav dots apzīmējums attēlošanai; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

22.43.

6210104300Elektronisko sakaru tīklu pazemes detalizācijas līnija un aprakstsSAKT_DETP_####_TKST_#

Teksts, līnija

0,0,255

0,0,255

0

 

ADTI_2

Tahoma_05_CB

Lieto tādu elektronisko sakaru pazemes elementu attēlošanai kuriem nav dots apzīmējums attēlošanai; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

23.

6210200000Elektronisko sakaru tīklu kanalizācija

23.1.

6210200100Elektronisko sakaru kabeļu kanalizācijaSAKK_KKAN_####_####_#

Līnija

0,0,255

0,0,255

0

 

SAKK_KKAN

 Caurule vai cauruļu (kanālu) apvienojums, kurš paredzēts elektronisko sakaru kabeļu izvietošanai. Jāattēlo kā viena līnija neatkarīgi no cauruļu (kanālu) skaita

23.2.

6210200200Elektronisko sakaru kabeļu kanalizācijas apraksts un iznesuma līnijaSAKK_KKAN_####_TKST_#

Teksts, līnija

c.a.3.80

0,0,255

0,0,255

0

 

ADTI_0

Tahoma_05_CB

Norāda tikai augstākās caurules vai kanāla augstumu; ja nepieciešams, lieto teksta iznesuma līniju

23.3.

6210200300Elektronisko sakaru kabeļu kanalizācijas ārējā kontūraSAKK_KKAN_KONT_####_#

Līnija

0,0,255

0,0,255

0

 

ADTI_3

 Elektronisko sakaru kabeļu kanalizācijas ārējā kontūra (platumam virs 0,3 m)

23.4.

6210200400Pamesta elektronisko sakaru kanalizācija [4]SAKK_KKAN_NEDR_####_#

Līnija

192,192,192

165,165,0