Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.817

Rīgā 2013.gada 17.septembrī (prot. Nr.49 71.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra noteikumos Nr.1013 "Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību
dzīvojamo māju privatizāciju" 50.panta piekto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra noteikumos Nr.1013 "Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 197.nr.) šādus grozījumus:

1.1. svītrot 1.1.apakšpunktā vārdus "un lifta";

1.2. papildināt noteikumus ar 7.1 punktu šādā redakcijā:

"7.1 Pārvaldniekam ir pienākums rēķinos par patērēto siltumenerģiju:

7.1 1. norādīt dzīvojamās mājas kopējo siltumenerģijas patēriņu norēķinu periodā (megavatstundās), kā arī uz dzīvokļa īpašumu attiecināmo siltumenerģijas patēriņu norēķinu periodā (megavatstundās), atsevišķi norādot patērēto siltumenerģiju dzīvojamās mājas apsildei un karstā ūdens sagatavošanai;

7.1 2. reizi gadā norādīt:

7.1 2.1. dzīvojamās mājas kopējo siltumenerģijas patēriņu gadā (megavatstundās), kā arī uz dzīvokļa īpašumu attiecināmo siltumenerģijas patēriņu gadā (megavatstundās), atsevišķi norādot patērēto siltumenerģiju dzīvojamās mājas apsildei un karstā ūdens sagatavošanai;

7.1 2.2. dzīvojamās mājas īpatnējo siltumenerģijas patēriņu uz mājas kopējo apkurināmo platību (tai skaitā koplietošanas telpām) (kilovatstundās uz kvadrātmetru gadā), kā arī dzīvojamās mājas īpatnējo siltumenerģijas patēriņu uz atsevišķā īpašuma platību (kilovatstundās uz kvadrātmetru gadā).";

1.3. izteikt 10.punktu šādā redakcijā:

"10. Pārvaldniekam vai tā pilnvarotai personai ir tiesības pārbaudīt atsevišķajā īpašumā uzstādīto ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus, darbību un plombu tehnisko stāvokli. Ja dzīvokļa īpašnieks atkārtoti bez attaisnojoša iemesla nenodrošina iespēju pārbaudīt skaitītāju vai pārbaudē konstatēts, ka skaitītāja plombējums ir bojāts, pārvaldnieks ūdens patēriņu attiecīgajam dzīvoklim aprēķina kā dzīvoklim, kurā skaitītājs nav verificēts.";

1.4. svītrot 11., 12. un 13.punktu;

1.5. izteikt 14.punktu šādā redakcijā:

"14. Ūdens patēriņu uzskaita, izmantojot skaitītājus, kas atbilst šādām prasībām:

14.1. tiem ir veikta atbilstības novērtēšana saskaņā ar normatīvajiem aktiem par metroloģiskajām prasībām ūdens patēriņa skaitītājiem un mērīšanas līdzekļiem un to metroloģiskās kontroles kārtību;

14.2. tie ir verificēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu un to verificēšanas periodiskumu un mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm.";

1.6. papildināt noteikumus ar 14.1 punktu šādā redakcijā:

"14.1 Pārvaldnieks vai cita persona, kura ir uzstādījusi vai nomainījusi ūdens patēriņa skaitītāju, noplombē skaitītāja pievienošanas vietu. Ja ūdens patēriņa skaitītāju uzstādījusi vai nomainījusi cita persona, skaitītāja pievienošanas vietu noplombē pārvaldnieka klātbūtnē.";

1.7. izteikt 15.punktu šādā redakcijā:

"15. Skaitītāja periodisko verificēšanu nodrošina:

15.1. dzīvokļa īpašnieks, ja skaitītājs uzstādīts par attiecīgā dzīvokļa īpašnieka līdzekļiem;

15.2. pārvaldnieks, ja skaitītājs uzstādīts par dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas līdzekļiem.";

1.8. svītrot 16.punktu;

1.9. izteikt 17.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.4. par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un asenizāciju - atbilstoši atsevišķo īpašumu skaitam. Ja atsevišķais īpašums ir neapdzīvojamā telpa, kurā tiek veikta saimnieciskā darbība, aprēķinu veic atbilstoši līguma nosacījumiem.";

1.10. papildināt 17.6.apakšpunktu aiz vārda "apgaismošanai" ar vārdiem "kā arī kopīpašumā esošo iekārtu";

1.11. svītrot 17.7.apakšpunktu;

1.12. svītrot 17.8.apakšpunktu;

1.13. izteikt 19.punktu šādā redakcijā:

"19. Ja veidojas starpība starp mājas kopējā ūdens skaitītāja rādījumu un dzīvokļu īpašumos ar skaitītājiem noteikto ūdens patēriņu, ieskaitot arī avārijās un remontā nopludināto ūdens daudzumu (turpmāk - ūdens patēriņa starpība), tiek veikts ūdens patēriņa pārrēķins. Dzīvokļa īpašnieks ūdens patēriņa starpību sedz atbilstoši atsevišķo īpašumu skaitam.";

1.14. papildināt noteikumus ar 19.1 punktu šādā redakcijā:

"19.1 Šo noteikumu 19.punktā minēto ūdens patēriņa starpības sadales kārtību nepiemēro, bet ūdens patēriņa starpību sadala atbilstoši atsevišķo īpašumu skaitam starp šādiem dzīvokļu īpašniekiem (ja tādi ir dzīvojamā mājā):

19.1 1. kuri nav iesnieguši informāciju par ūdens skaitītāja rādījumu vismaz trīs mēnešus pēc kārtas;

19.1 2. kuru atsevišķajos īpašumos ūdens patēriņa skaitītāji nav uzstādīti;

19.1 3. kuri atkārtoti nav ļāvuši pārvaldniekam veikt savā dzīvokļa īpašumā esošo ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudi, ja pārvaldnieks par šādas pārbaudes veikšanu rakstiski paziņojis vismaz nedēļu iepriekš, nosūtot paziņojumu uz dzīvokļa īpašumu, kurā plānota skaitītāju pārbaude;

19.1 4. kuru dzīvokļa īpašumā esošo ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudē konstatēts, ka ūdens patēriņa skaitītāji ir bojāti, tie nav noplombēti, to plombējums ir bojāts vai tie nav verificēti triju mēnešu laikā pēc verificēšanas termiņa beigām.";

1.15. svītrot 20.punktu;

1.16. izteikt 21.punktu šādā redakcijā:

"21. Ja skaitītāji nav uzstādīti ne dzīvojamās mājas ievadā, ne atsevišķajos īpašumos, norēķinus veic saskaņā ar līguma nosacījumiem par attiecīgā pakalpojuma sniegšanu.";

1.17. izteikt 23.punktu šādā redakcijā:

"23. Pārvaldniekam ir tiesības par saviem līdzekļiem veikt ūdens patēriņa skaitītāja verificēšanu, kā arī pieprasīt, lai dzīvokļa īpašnieks nodrošina piekļuvi skaitītājam pirmstermiņa verificēšanas veikšanai. Ja dzīvokļa īpašnieks nepiekrīt skaitītāja verificēšanai, pārvaldnieks ūdens patēriņu dzīvoklim aprēķina kā par tādu dzīvokli, kurā skaitītājs nav verificēts.";

1.18. papildināt noteikumus ar 23.1 punktu šādā redakcijā:

"23.1 Saskaņojot ar pārvaldnieku, dzīvokļa īpašniekam ir tiesības par saviem līdzekļiem nodrošināt ūdens patēriņa skaitītāja pirmstermiņa verificēšanu, lai noskaidrotu ūdens patēriņa skaitītāja atbilstību normatīvajos aktos par atkārtoto verificēšanu noteiktajām prasībām.";

1.19. papildināt 24.punktu aiz vārda "īpašnieks" ar vārdu "pārvaldnieks";

1.20. svītrot 25.punktā vārdu "aukstā";

1.21. svītrot 26.punktu;

1.22. izteikt 27.punktu šādā redakcijā:

"27. Dzīvokļa īpašnieks pārvaldnieka noteiktajā kārtībā un termiņā katru mēnesi nolasa ūdens skaitītāja rādījumu un nodod tos pārvaldniekam aprēķinu veikšanai.";

1.23. papildināt 29.punktu aiz vārda "mēnešiem" ar vārdiem "bet ne ilgāk kā trīs mēnešus pēc kārtas";

1.24. aizstāt 30.punktā vārdu "sešu" ar vārdu "divu";

1.25. papildināt noteikumus ar 33.1, 33.2, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7 un 33.8 punktu šādā redakcijā:

"33.1 Dzīvokļu īpašnieki līdz 2014.gada 30.jūnijam pieņem lēmumu, vai dzīvojamā mājā ir veicama vienota atsevišķajos īpašumos uzstādīto ūdens skaitītāju nomaiņa vai uzstādīšana (ja tie nav bijuši uzstādīti) (turpmāk - ūdens skaitītāju nomaiņa vai uzstādīšana), kā arī vienojas par ūdens skaitītāju nomaiņas vai uzstādīšanas kārtību. Veicot ūdens skaitītāju nomaiņu vai uzstādīšanu, ievēro šādus nosacījumus:

33.1 1. ūdens skaitītāju nomaiņas un uzstādīšanas izmaksas ietver dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas izdevumos;

33.1 2. kalendāra gada laikā nomaina tikai tos skaitītājus, kuriem attiecīgajā gadā beidzas verificēšanas termiņš.

33.2 Pārvaldnieks līdz 2013.gada 31.oktobrim informē dzīvokļu īpašniekus par šo noteikumu 19.1 punktā minēto ūdens patēriņa starpības sadales kārtību, kā arī par šo noteikumu 33.1 un 33.8 punktā minētajiem termiņiem.

33.3 Ja dzīvokļu īpašnieki nav pieņēmuši šo noteikumu 33.1 punktā minēto lēmumu, par ūdens skaitītāju nomaiņu vai uzstādīšanu var lemt pārvaldnieks, ievērojot šo noteikumu 33.1 punktā minētos nosacījumus.

33.4 Ja pārvaldnieks ir pieņēmis lēmumu par ūdens skaitītāju nomaiņu vai uzstādīšanu un ūdens skaitītāju nomaiņas vai uzstādīšanas kārtību, dzīvokļu īpašniekus par šo lēmumu informē vienlaikus ar paziņojumu par aprēķināto dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksu nākamajam kalendāra gadam.

33.5 Dzīvokļu īpašnieku kopība, pieņemot lēmumu par dzīvojamai mājai aprēķinātās pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu nākamajam kalendāra gadam, apstiprina arī izdevumus par ūdens skaitītāju nomaiņu vai uzstādīšanu.

33.6 Ja pārvaldnieks šo noteikumu 33.3 punktā noteiktajā kārtībā ir pieņēmis lēmumu par ūdens skaitītāju nomaiņu vai uzstādīšanu, dzīvokļu īpašnieki, pieņemot lēmumu par dzīvojamai mājai aprēķinātās pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu nākamajam kalendāra gadam, nav tiesīgi atteikties no ūdens skaitītāju nomaiņas vai uzstādīšanas.

33.7 Dzīvokļu īpašnieku tiesības noraidīt pārvaldnieka piedāvāto dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksu un kārtību, kādā stājas spēkā pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksa, nosaka normatīvie akti par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanu.

33.8 Līdz 2013.gada 31.decembrim dzīvokļa īpašniekiem, kuru atsevišķajos īpašumos ūdens patēriņa skaitītāji nav uzstādīti:

33.8 1. ūdens patēriņu nosaka ne vairāk kā 10 m3 mēnesī par katru dzīvoklī dzīvojošo personu;

33.8 2. nepiemēro šo noteikumu 19.1 punktā minēto ūdens patēriņa starpības sadales kārtību."

2. Šo noteikumu 1.3., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.12., 1.13., 1.14., 1.15., 1.16., 1.17., 1.18., 1.19., 1.20., 1.21., 1.22., 1,23., 1.24. un 1.25.apakšpunkts stājas spēkā 2013.gada 1.oktobrī.

3. Šo noteikumu 1.1., 1.10. un 1.11.apakšpunkts stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra noteikumos Nr.1013 "Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 817Pieņemts: 17.09.2013.Stājas spēkā: 25.09.2013.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 186, 24.09.2013. OP numurs: 2013/186.2
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
260111
25.09.2013
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"